Page 1 1. so L9:00 Slavnostní zahájení sezony gaIavečer 3. po 1.9

Komentáře

Transkript

Page 1 1. so L9:00 Slavnostní zahájení sezony gaIavečer 3. po 1.9
1. so
Slavnostní zahájení sezony
L9:00
3. po 1.9:00
tert a Káča opera
4. Út
x
1.9:00 g
Simon Boccanegrd
5. st
19:00
7
'
Balet Eala
pá Z0:00
13.
l
čt 19:00
14. pá 19'00
Polská krev
opera
Eí@
*
[email protected]
@
H0RNÍ NÁMĚSTI
m|':
*
opera
Noc na Kar|štejně, slavný český hlmový muzikó|,
natočiI reŽisér ZdenĚk PodskaIský v roce 197]
na námět stejnojmenné divadeIní hry JarosIava
VrchIického' FiIm by| pos|edním snímkem, ve kterém
hrá| ]aroslav Marvan. Z f,|mu potházeií některé
ve|mi známé ' písnĚ sk|adate|e Kar|a Svobody
a
textaře .Jiřího StaidIa V podání Waldemara Matušky a
Heleny Vondráčkové. Slavný muzikál, kde proti sobě
stojí nařízení císaře Karla IV., o zókazu přístupu Žen
na hrad Kar|šte1n, na straně jednÉ |áska
a
jeho Ženy E|išky Pomořanské, na straně druhé.
Právě |áska císařovny přesvědčÍ Kar|a IV.
o nesmysInosti tohoto příkazu a Takonec
se vše v dobré obrátí a zákaz oobv[u Žen
na hradě Kar|štejně je zruŠen' Soubor opery
onereta
a 0perety Moravského divadIa 0|omouc
@
Koncert Lubomíra Brabce
V
Eduard Krečmar - Zdeněk
N0E NA KARLŠTEJNĚ
**
Earmen operd
-
PodskaIský - Zdeněk PodskaIský
batet
9. ne 14:30 N0 Nápoj lásky
11. Út 19:00
Kare| Svoboda _ Jiří Staid|
gaIavečer
nas[uduje
divadelní Verzi tohot0 k|enotu českékinematoqrafie
v reŽii Dagmar HIubkove, která jiŽ u nás reŽiňvaIa
veIice Úspěšný muzikál Suqar nebo operetu Ples
V opeře'
Čert a Káča opera
BBEEANEERA
riuseppe veroi: SIMBN
EpotháIní drama slavného operního skladatele
15. ne 10:00 RPP Kocour Modroočko pohádka
14:00 0PP Kocour Modroočko nohádka
Kocour Modroořko
15:00
Stavite! Solness
Z1. pá 19:00
A
n
p
ZZ. so 1.9.00
X
Noc na Kar|štejně muziká|
17. po 19:00
1B. Út 19.00
Krvavá svatba
@
pohádka
činohra
činohra
Noc na Karlšteině
V roce 1B55 obiednaIo benátské divadlo Teatro
@
@
muziká|
23. ne L9:00
Něco za něco
24. po L3:00
[Jon Juan se vraEí z války činohra o
Z5' Út
19:00
Arabská ttoE
1.0:00
Za|oba proti neznámému
19:00
Stavitel So|ness
27' čt 19:00
Z8' pá
činohra
19:00
Z9. so 16,00
u
@
Eae[ano lonizetti: NÁP0J
Úsněvná aperní konedie
Činohra
lqsny
Rozmarná hudební komedie Nápoj |ásky patří
ob|íbenýcm díIůmŽánru opery bufÍa Ikomické
opery]' Mezi jejími postavami najdeme tradiční
k
muziká|
@
činohra
veseloherní typy, navazující na commedia dell,arte:
nafoukaného oficíra BeIcora a vychytra|ého doktora-
šarlatána Dultamaru. Pokud však ide o obě hIavní
postavv _ bezh|avĚ zamilovaného m|ádence Nemo.
rina a ná|adovou krásku Adinu _ ty jiŽ spojuiív sobě
komediá|ní rysy s váŽnějšími' romantickými tÓny' Děj
rililillNrilEHlil
3Íl. ne 15:00 Yt] Nápoi |ásky opera *
o představení bez přestávky, * v ita|ském originá|e s českými titu|ky,
dvou soupeřících stran, přívrŽenců papeŽe a císaře.
Zároveň zde probíhá konflikt patrici1ů a pIebeiců
a spor .'|anova s konkurenčními Benátkami' Simon
Boccanegra, který osvobodiI Janov od pirátů, stoií
dobro. První uvedení opery v březnu 1B57 se nesetkalo s pochopením divárkÉ obce' AŽ po přepracování
a druhém uvedení v mi|ánské La ScaIe v roce 1BB1 se
opera dočkaIa zasIouŽeného Úspěchu. Dí|o uvádíme
v ita|ském originá|e s titulky'
činohra
Frida nalet
Za Krvavá svatba
zhudebnit téma s historicko.politickým pozadím,
podIe předlohy divadeIní hry F SchilIera Spiknutí
Fiesca v Janově. Děj opery se odehrává v ]anově
ve druhé poIovině 14' století, na pozadí kon||iktu
uprostřed všech těchto kon|iiktů iako Č|ověk
a velkodušný vIadař, který bojuje za univerzó|ní
činohra o
Noc na Karlštejně
La
Fenice u Verdiho novou operu. Skladatel se rozhodl
rr
ve francouzském originá|e
Změny vyhrazeny! Předprodei na září zahájen 18. Ěervna Z01Z v 9:00
je prostý: Nemorino [ouŽí po nápoii |ásky, který by
mu získaI Adininu přízeň, podnikaui DuIcamara mu
pohotovĚ prodá jakousi |áhev _ a co je vlastně v ní?
Ať ie to cokoIiv [třeba i obyčejnévíno], zabere to
výborně, a Nemorinova láska přece jen nezůstane
neooětována. !oeru uvádíme
itaIském znĚní
s titulkv.
v

Podobné dokumenty

maClaren - DMA Praha

maClaren - DMA Praha BrzdY, kola a PneumatikY Podléhajíopotřebení a v případě poťeby by měly být za asi§tence opraváře uznaného dodavatelem kočárků vyméněny. Doporučujeme, aby kočárek každých 12 mě§ícú prohlédl uznaný ...

Více

program-77

program-77 se kompozičním stylem poněkud obracel zpět k romantickému východisku, příjemnou melodikou a libozvučnou strukturou pak k populárnějším sférám. Písňová tvorba je i z tohoto důvodu zpěváky vyhledávan...

Více

Ovlivnění vlastností výstupního PDF

Ovlivnění vlastností výstupního PDF Ovlivnění vlastností výstupního PDF souboru po překladu PDFLaTeXem (odkazy, vlastnosti

Více