IM – test na infekční mononukleózu

Komentáře

Transkript

IM – test na infekční mononukleózu
C – 35
MONO - Rychlý test na mononukleózu
(plná krev/sérum/plazma)
Příbalová informace
Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních
protilátek IM v plné krvi, séru nebo plazmě. Pouze pro profesionální použití jako in vitro
diagnostikum.
ÚČEL POUŽITÍ
Testovací kazetka MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je
rychlé chromatografické imunostanovení pro kvalitativní detekci heterofilních protilátek IM
v plné krvi, séru nebo plazmě, jako pomůcka při diagnóze infekční mononukleózy.
ÚVOD
Infekční mononukleóza (IM) je způsobena Epstein-Barr virem, který patří do skupiny
herpesvirů. Symptomy IM jsou horečka, bolest krku a lymfatických uzlin. Ve velmi vzácných
případech se může objevit problém se srdcem nebo CNS. Diagnóza IM se provádí na základě
přítomnosti heterofilních protilátek. IM heterofilní protilátky patří do třídy IgM. Jsou přítomny
u 80-90% případů akutní IM a mohou být detekovány u 60-70% pacientů během prvního
týdne klinického onemocnění.1,2,3,4
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je jednoduchý
test, který využívá extrakty hovězích erytrocytů ke kvalitativní a selektivní detekci IM
heterofilních protilátek v plné krvi, séru nebo plazmě během pár minut.
PRINCIP
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je
imunostanovení, jehož základem je kvalitativní membránový strip pro detekci IM heterofilních
protilátek v plné krvi, séru nebo plazmě. Při tomto postupu je antigen extrahovaný z
hovězích erytrocytů imobilizován v testovacím regionu na kazetce. Vzorek reaguje s částicemi
potaženými antigenem z hovězích erytrocytů, které jsou naneseny v označené vrstvě. Tato
směs migruje chromatograficky podél stripu a interaguje s imobilizovanými antigeny
extrahovanými z hovězích erytrocytů. Pokud vzorek obsahuje IM heterofilní protilátky, objeví
se zbarvená linie v testovacím regionu, což znamená pozitivní výsledek. Pokud vzorek
neobsahuje IM heterofilní protilátky, neobjeví se zbarvená linie a znamená to negativní
výsledek. Jako kontrola postupu slouží zbarvená linie, která se musí vždy objevit v kontrolní
linii regionu, což znamená, že byl použit potřebný objem vzorku a vzorek vzlínal po
membráně.
REAGENCIE
Tento test obsahuje částice potažené antigenem extrahovaným z hovězích erytrocytů a
membránu potaženou antigenem extrahovaným z hovězích erytrocytů.
UPOZORNĚNÍ
Pouze pro profesionální použití jako in vitro diagnostikum. Nepoužívejte po době expirace.
Nejezte, nepijte nebo nekuřte na pracovním místě a při práci.
Nepoužívejte, pokud je obal testu porušen.
Nakládejte se všemi vzorky jako s potenciálně infekčním materiálem. Věnujte pozornost
zásadám správné laboratorní praxe při práci a při likvidaci.
Používejte ochranný oděv, jednorázové rukavice a ochranu očí.
Použitý test likvidujte podle místních předpisů.
Vlhkost a teplota může narušit výsledek.
UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA
Uchovávejte v původním obalu dobře uzavřené za pokojové teploty nebo zchlazené (2-30°C).
Tento test je stabilní do data expirace vytištěného na obalu. Testovací destička musí zůstat
uzavřená v obalu až těsně do použití. NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace.
ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) lze provést z
plné krve (z venipunkce nebo z prstu), séra nebo plazmy.
Vzorek plné krve z venipunkce: Použijte vzorek krve s antikoagulancii (sodný nebo litný
heparin, draselná nebo sodná sůl EDTA, šťavelan sodný, citrát sodný) odebraný podle
standardních laboratorních postupů.
Odběr plné krve z prstu:
Omyjte pacientovi ruku mýdlem a teplou vodou nebo očistěte alkoholem. Nechte zaschnout.
Masírujte ruku bez tlaku na odběrové místo dolů k prstům, prostředníčku nebo prsteníčku.
Propíchněte pokožku sterilní lancetou. Nechte odkápnout první kapku krve. Opatrně stlačte
ruku od dlaně k prstu a vytlačte okrouhlou kapku krve. Přidejte kapku na testovací destičku
za použití kapiláry:
Do kapiláry nasajte obvyklým způsobem asi 50 μl. Zabraňte vzniku bublin. Nasaďte balónek
na konec kapiláry, pak stlačte balónek a vytlačte krev do jamky na vzorek (S).
Separujte sérum nebo plazmu z krve co nejdříve, aby se zabránilo hemolýze. Použijte pouze
čiré nehemolyzované vzorky.
Testování musí být provedeno co nejdřív od odběru. Nenechávejte vzorky za pokojové
teploty po dlouhou dobu. Sérum a plazma musí být uchovávána při 2-8°C až po 3 dny. Pro
delší uchovávání by měly být vzorky uloženy na -20°C. Vzorky plné krve odebrané venipunkcí
by měly být uchovány při 2-8°C, pokud je třeba test provést do 2 dnů. Nezmrazujte vzorky
plné krve. Plná krev odebraná z prstu se musí testovat ihned.
Nechte vzorky za pokojové teploty vytemperovat před použitím. Zmrazené vzorky se musí
úplně rozmrazit a promíchat před testováním. Vzorky by neměly být opakovaně
rozmrazovány a zmrazovány. Pokud je třeba vzorky posílat, měly by být zabaleny podle
místních předpisů pro tato agens.
MATERIÁL
Dodávaný materiál
Testovací kazetky
Pufr
Kapátka
Negativní kontrola (zředěná lidská plazma, 0.09% azid sodný)
Příbalová informace
Pozitivní kontrola (zředěná lidská plazma obsahující IM heterofilní protilátky, 0.09% NaN3)
Stojánek
Materiály potřebný, ale v soupravě nedodávaný
Kontejner na odběr vzorku (celá krev z venipunkce)
Minutka
Lanceta (pouze pro odběr z prstu)
Centrifuga
Heparinizované kapiláry a balónek (pro odběr z prstu pouze)
POKYNY PRO POUŽITÍ
Nechte testovací kazetku, vzorek, pufr a/nebo kontroly před testováním vytemperovat na
pokojovou teplotu (15-30°C).
Vyjměte testovací kazetku z obalu a použijte ji co nejdříve po rozbalení. Nejlepší výsledky se
dosáhnou při použití do jedné hodiny.
Položte kazetku na čistý rovný povrch.
Pro vzorky séra a plazmy:
Držte kapátko svisle a naneste 1 kapku séra nebo plazmy (asi 25µl) do jamky na vzorek (S)
na kazetce a přidejte 1 kapku pufru (asi 55 µl). Začněte počítat čas. Viz obrázek níže.
Pro vzorky plné krve z venipunkce:
Držte kapátko svisle a naneste 2 kapky plné krve (asi 50 µl) do jamky na vzorek (S) na
testovací kazetce a přidejte 1 kapku pufru (asi 55 µl). Začněte počítat čas. Viz obrázek níže.
Pro vzorky plné krve z prstu:
Při použití kapiláry: Naplňte kapiláru a přeneste asi 50 µl kapky krve z prstu do jamky na
vzorek (S) na kazetce, pak přidejte 1 kapku pufru (asi 55 µl) a začněte počítat čas.
Viz obrázek níže.
Počkejte, až se objeví barevná (barevné) linie. Výsledek je třeba odečíst za 5 minut.
Neinterpretujte výsledek déle než po 10 minutách.
INTERPRETACE TESTU
(Prohlédněte si obrázek)
POZITIVNÍ: * Objeví se dvě zbarvené linie. Jedna linie je v kontrolním regionu (C) a druhá
linie je v testovacím regionu (T).
*POZN.: Intenzita barvy v testovacím regionu (T) se bude lišit podle koncentrace IM
heterofilních protilátek přítomných ve vzorku. Tudíž jakékoliv zbarvení testovací linie v
regionu (T) je třeba považovat za pozitivní.
NEGATIVNÍ: Objeví se jedna linie v kontrolním regionu (C). Neobjeví se zbarvená linie v
testovacím regionu (T).
NEVALIDNÍ TEST: Kontrolní linie se neobjeví. Nejčastější příčinou je nedostatečné
množství vzorku nebo nesprávná technika postupu. Projděte si postup testu a opakujte test
s novou kazetkou. Pokud problém přetrvává, nepokračujte a obraťte se na vašeho
distributora.
KONTROLA KVALITY
Kontrola postupu je zahrnuta v testu. Kontrolní linie, která se objevuje v kontrolním regionu
(C), je považována za vnitřní kontrolu postupu. Potvrzuje, že byl přidán dostatečný objem
vzorku, proběhlo správně vzlínání a byla použita správná technika testu.
Navíc je k vašemu internímu systému kvality v laboratoři doporučeno, aby byly testovány
pozitivní a negativní externí kontroly nejméně jednou s každým testovacím kitem a každým
operátorem. To ověří, že reagencie a test funguje správně a že je operátor schopen správně
test provést. Externí pozitivní a negativní kontroly jsou dodané v kitu.
Postup pro testování externí kontroly kvality
1. Držte lahvičku svisle a přidejte 1 celou kapku (asi 40 µl) pozitivní nebo negativní kontroly
do jamky na vzorek (S) na kazetce a přidejte dále 1 kapku pufru (asi 55 µl).
2. Pokračujte krokem 3 tohoto návodu.
3. Pokud nedosáhnou kontroly požadovaných výsledků, výsledky pacientských testů nelze
použít. Opakujte test nebo se obraťte na distributora.
OMEZENÍ
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) je určen pouze
pro in vitro diagnostiku. Tento test je určen pouze na detekci protilátek proti IM v plné krvi,
séru nebo plazmě. Nelze tímto kvalitativním testem určit kvantitu ani poměr zvýšení
koncentrace protilátek proti IM.
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) bude pouze
indikovat přítomnost protilátek proti infekční mononukleóze ve vzorku a nemůže být použit
jako jediné kritérium diagnózy. Jako u všech diagnostických testů musí být všechny výsledky
interpretovány společně s dalšími klinickými informacemi dostupnými lékaři.
Pokud je test negativní a klinické symptomy přetrvávají, je potřeba další testování za použití
jiných klinických metod. Negativní výsledek nevylučuje možnost infekce IM.
OČEKÁVANÉ HODNOTY
Infekce Epstein-Barr virem během dospívání nebo u mladých lidí způsobuje infekční
mononukleózu u 35% až 50% uváděných případů.1, 5
Výskyt s EBV spojenou infekční mononukleózou v USA je odhadován na 45 ze 100,000 a je
nejvyšší u adolescentů a mladých lidí – asi 2 z 1,000. Neexistuje zde sezónnost EBV infekce.
Inkubační doba je 10 až 60 dní, přičemž 7 až 14 dní je běžných u dětí a adolescentů.
CHARAKTERISTIKY PROVEDENÍ
Citlivost
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) byl porovnán se
vzorky konfirmovanými latex-aglutinačním testem. Latex-aglutinační test sloužil jako
referenční
metoda
pro
MONO
Mononucleosis
Rapid
Test
Device
(Whole
Blood/Serum/Plasma). Výsledek ukázal, že je citlivost testu MONO Mononucleosis Rapid Test
Device (Whole Blood/Serum/Plasma) >99.9% ve vztahu k latex-aglutinačnímu testu.
Specificita
Test MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) využívá antigen,
který je vysoce specifický pro protilátky IM v plné krvi, séru nebo plazmě. Výsledky ukazují,
že je specificita MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/ Plasma)
98.6% oproti latex-aglutinačním testům.
MONO Rapid Test
Metoda
MONO
Rapid Test
Device
Celkové výsledky
Device vs. latex-aglutinační test
Latex-aglutinace
výsledky
pozitivní
pozitivní
52
negativní
0
52
negativní
1
69
70
Celkové
výsledky
53
69
122
Relativní citlivost: >99.9% (93.2%-100.0%)*
Relativní specificita: 98.6% (92.3%-100.0%)*
Relativní správnost: 99.2% (95.5%-100.0%)*
* 95% interval spolehlivosti
Přesnost
Intra-Assay
Přesnost uvnitř běhu byla určena použitím 15 replikátů tří vzorků: negativního, slabě
pozitivního a vysoce pozitivního. Negativní, slabě pozitivní a vysoce pozitivní byly správně
identifikovány >99%.
Inter-Assay
Přesnost mezi běhy byla určena provedením 15 nezávislých stanovení na třech stejných
vzorcích: negativním, slabě pozitivním a vysoce pozitivním. Byly testovány tři různé šarže
MONO Mononucleosis Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/ Plasma) na negativních, slabě
pozitivních a vysoce pozitivních vzorcích. Vzorky byly správně identifikovány >99%.
LITERATURALIOGRAPHY
Hickey SM, Strasburger VC. What Every Pediatrician Should Know About Infectious
Mononucleosis In Adolescents. Pediatr Clin North Am. 1997; 44(6):1541-56.
Omori M. Mononucleosis. 2002.
http://www.emedicine.com/EMERG/topic309.htm
Linde A. Diagnosis of Epstein-Barr virus-related diseases. Scand J. Infect Dis Suppl. 1996;
100:83-8.
Papesch M, Watkins R. Epstein-Barr virus infectious mononucleosis. Clin Otolaryngol.
2001; 26(1): 3-8.
CDC National Center for Infectious Diseases. EBV & IM:
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/ebv.htm
Ver.: 2008-10
12.11.2010MM

Podobné dokumenty

CERULOPLASMIN

CERULOPLASMIN C. Reagencie musí být použity jen pro určené cíle, specializovaným a školeným personálem a podle správné laboratorní praxe. D. Klinická diagnóza nemůže být stanovena správně za použití výsledku pou...

Více

Status hCG sérum/moč – Jednokrokový těhotenský test

Status hCG sérum/moč – Jednokrokový těhotenský test nebo v moči. V průběhu testování je vzorek nanesen kapátkem do jamky a nechá se vsáknout. Pokud je ve vzorku přítomný hCG, bude reagovat s protilátkou konjugovanou s barvivem, která je navázána na ...

Více

Katalog produKtů

Katalog produKtů výška křidélka 35 mm šířka rámu z vnitřní strany 74 mm 5-komorový profil s tloušťkou 70 mm zasklení s tloušťkou do 42 mm plná ocel v rámu 2 dorazová těsnění možnost použít centrální kliku možnost p...

Více

Strep A - Medisco

Strep A - Medisco Odběr vzorku krve 2. Vzorek odeberte podle standardního postupu. • Nenechte vzorky v teplotě místnosti po dlouhou dobu. Vzorky séra a plazmy lze skladovat při 2-8°C až po 3 dny. Na delší dobu je tř...

Více

IMMUNOQUICK Adenovirus

IMMUNOQUICK Adenovirus supernatantu, a že byl dodržen správný pracovní postup. Kontrolní kalibrátor není součástí soupravy; nicméně, správná laboratorní praxe doporučuje použít pozitivní a negativní kontroly pro kontrolu...

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus Neplatný: Test je neplatný, pokud se ve výsledkové zóně neobjeví barevná linka, a to bez ohledu na přítomnost barevné linky ve výsledkové zóně T. Nejčastějšími příčinami selhání testu jsou: nespráv...

Více

exulant - Domů

exulant - Domů Lešna se svým prezidentem. Mezi zahraničními hosty byla i delegace z univerzity v Umani na Ukrajině. Nechyběli zástupci českého a polského konzulátu. Slavnost uvedl pan Ryszard Biberstajn, ředitel

Více