artinovy noviny lovo na květen

Komentáře

Transkript

artinovy noviny lovo na květen
MARTINOVY NOVINY
06/2005
RO NIK IX.
„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trp livost, laskavost, dobrota, v rnost, tichost a
sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“
Gal 5, 22-23
S
LOVO NA KV TEN
OZEÁŠ (Hospodin pomáhá, vysvobozuje)
Prorok Ozeáš Efrajimský m l sv j domov v severním Izraeli, v 8. stol. p ed Kristem.
Miloval svou zemi a proto bylo pro n j bolestné, že musel napomínat a hrozit, když na
jeho prosby nikdo nereagoval. Když za al své p sobení, zem hospodá sky prosperovala.
Snad muselo jeho poselství o zkáze lidem p ipadat neuv itelné. as ale potvrdil platnost
prorokových slov. Izrael byl napaden Asy any a v roce 722 po t íletém obléhání padlo
Sama í. Mnoho Izraelc padlo do zajetí, jiní utekli do Egypta. I p es zhoršenou situaci
nedošlo v život Izraelit k žádné náprav . Ozeáš p ipisoval pád Izraele p evzetí životního
stylu svých soused . Chozením za „Baalem“, jak zkrácen ozna uje pohanské božstvo, se
Izrael pod ídil systému, který se týkal celého života – práce na poli, využití volného asu,
chápání spole enských povinností, respektování politických rozhodnutí, budování vztah .
Uctívání Baala nevyžadovalo ani sebekáze , ani vysoké morální normy. Namísto toho
orgiastický rituál ve svatyni probouzel v lov ku t lesnost a potíral všechno, co
p edstavovala morálka smlouvy Izraele. Ozeáše trápí tato situace, protestuje proti ni, chce
ji zm nit – stává se hlasatelem hluboké a nehynoucí Boží lásky, kterou pochopí i ze své
vlastí zkušenosti. Ozeášova žena Gomera porodila t i d ti, potom svého manžela opustila,
žila promiskuitním životem, který se jí snadno nabízel. Nakonec unavená a již bez p vabu
pozná svou opušt nost a zanedlouho potom si ji její muž, od n hož odešla, vezme koupí
zpátky k sob . N jaký as žili odd len , ale pak ji vrátil postavení, které jako manželka
d íve m la. I jeho p íb h má poukázat na sílu a velikost Boží lásky. B h svému lidu
p ipravuje cestu zpátky k sob . Ozeáše mnozí pokládali za pošetilého snílka, jehož bylo
možné ignorovat a podle pot eby i uml et. Ozeáš prožil hloubku lidské lásky i hloubku
zrady, proto mu bylo dáno i hloub ji porozum t propastnosti h íchu i nesmírnosti
odpoušt jící lásky Boží. Jeho výroky jsou i nám dob e známé: „Milosrdenství chci, ne
ob “ 6,6; „Kdo seje vítr, sklidí bou i“ 8,7; „Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro
milosrdenství, zorejte sv j úhor.“ 10,12. DPJ
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN
1. Za miliony ute enc , kte í žijí v naprosté bíd , aby jim k es ané pomáhali
konkrétními skutky lásky.
2. Za všechny d ti církve, aby stále více poznávaly, že svátost eucharistie je bijícím
srdcem života milosti.
3. Za naše novokn ze, aby v domí stále Boží lásky rozn covalo jejich vytrvalou
apoštolskou horlivost.
M
ANŽELSTVÍ
Boží smýšlení o manželské dvojici
Charles Peguy
Když jsem stvo il nebe a zemi
a veliká sv tla na obloze, vid l jsem
ve svém stvo ení znamení své svrchovanosti
a shledal jsem, že je to dobré.
Když jsem zaobalil zemi rozsáhlým
plášt m polí a les ,
vid l jsem, že je to dobré.
Když jsem stvo il nes etná zví ata dle jejich druh ,
pozoroval jsem v hojnosti t ch živých tvor
odraz svého p ekypujícího života
a shledal jsem, že je to dobré.
Ze všeho mého stvo ení stoupal tehdy slavný a jásavý chvalozp v
oslavující mou slávu
a svrchovanost.
A p esto jsem nikde nevid l obraz svého horoucího nejnit n jšího života.
Tehdy se ve mn vzbudila pot eba vyjevit ze sebe to nejlepší:
a to byl m j nejkrásn jší výtvor.
Tak jsem t stvo il, muži a ženo,
"ke svému obrazu a ke své podobnosti"
a vid l jsem, že je to dobré.
Ve vesmíru, kde každé mé stvo ení
vyjad uje mou slávu, oslavuje mou dokonalost,
vzešla kone n láska,
aby vzbuzovala mou Lásku.
Manželská dvojice,
mé milované stvo ení,
m j sv dku s výsadním právem:
Chápeš, pro jsi mn tak drahý mezi vším stvo ením?
Chápeš tu obrovskou nad ji, kterou v tebe vkládám?
Jsi nositelem mé dobré pov sti a slávy,
jsi moje hrdost a má nad je.
Pro sv t jsi velikým d vodem doufat...
protože jsi láska.
_______________________________________________
Bu
Bu
Bu
Bu
Bu
tichý a v
tichý a v
tichý a v
tichý.
.
K
z, že já jsem B h.
z, že já jsem.
z.
(z www.chlapi.cz)
URIOSA
Možná málokdo z nás ví, že v naší farnosti máme odborníka p es pivo – ba dokonce
ODBORNICI P ES PIVO – a to je co íci! Dokazuje to jasn i tato kuriozita psaná práv
jejím perem…
V nemocnici sv. K íže ve Winchesteru (Anglie) dostane každý zdarma sklenici
piva, kdo zaklepá na klášterní fortnu. Bratr krále Št pána, který klášter p ed
osmi sty lety vystav l, stanovil totiž, aby „každému žíznivému poutníku byl
podán korbel piva“. Od té doby se tento p íkaz provádí. D íve va ili mniši pivo
sami, dnes však, kdy poutníci se rozmnožili o celé kolony automobilist , jsou
mniši nuceni pivo kupovat.
P
ECKA Z DUBLINU
!
"
#
$%
&
'
(
)
*
+
#
,
.
"
/%
/
0
1%
&
&
"
2
+
"
#
"
3
&
"
4
*$
&
5
"
+
/6
&
2
"
&
7
1%
&
7
#
#
&
+
5
.
8
"
"
!
)
6
96
,
-
3
0
0
6%
7
:;
&
5
7
7
7
.!
)
,
o. Daniel: 603 475 056
as. David: 603 894 989, 235 302 058
http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm
[email protected]; [email protected]

Podobné dokumenty

ELIÁŠ Eliáš jehož jméno znamená „Hospodin je Bohem“ byl

ELIÁŠ Eliáš jehož jméno znamená „Hospodin je Bohem“ byl _____________________________________________________________________________________ o. Daniel: 603-47 50 56 http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm as. David: 603-894989, sv. Martin: 235 ...

Více

PORTÁL TVCOM.CZ Je lídrem mezi českými sportovními video

PORTÁL TVCOM.CZ Je lídrem mezi českými sportovními video Realizuje on-line vysílaní z fotbalu, basketbalu, volejbalu, házené, florbalu, aerobiku a dalších sportovních odvětví. Vlastní volně dostupný nejrozsáhlejší archív sportovních událostí od roku 2007...

Více

Trioza Cockerelli n. sp.

Trioza Cockerelli n. sp. Zb a r v en i genitaln i h o s ufatou Spiekou a pu.pteke,m. an al nih o c 1 a n'k u -'ernolinede; posledni popiipade se dvema bilYmi skyrnanat tahnoucimi se od konce anusu smerem,ku konci zobanu p...

Více

1/2000 - Křtiny

1/2000 - Křtiny 12. kv tna – 3. k ížový den. 1. zastavení u velkého železného k íže (u K tin vedle silnice brn nské), 2. zastavení ve farské „Ho e“ (asi uprost ed, na cest vedle panského lesa b ezinského („Na Vyso...

Více

MART iNOViNy - farnost sv. martina v praze

MART iNOViNy - farnost sv. martina v praze lidem. Dotvrzuje toto svědectví znameními a dodává mu účinnost. V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu budování církve a spásy světa své jedinečné místo a ú...

Více

MART iNOViNy - farnost sv. martina v praze

MART iNOViNy - farnost sv. martina v praze On sám byl jednoho dne dopaden na hranicích při návratu z Drážďan, města bývalé NDR. Vzhledem k předchozím opletačkám se vracel s opatrností, měl za to, že tato hranice byla méně pod dozorem, a zor...

Více

2 Informace o farnosti - Farnost Kyje a Černý most

2 Informace o farnosti - Farnost Kyje a Černý most kte í ho znají blíže, o úsudku t ch prvních sice nepochybují, ale zárove tvrdí, že má dobré srdce. „Je po mamince,“ shodnou se ženy na tom, kde je t eba hledat u tohoto vyhlášeného uli níka p vod j...

Více