2016 - Třebechovice pod Orebem

Komentáře

Transkript

2016 - Třebechovice pod Orebem
2)
2016
Uzávěrka tohoto čísla 31. 1. 2016
Opravený pomník obětem bitvy u Hradce Králové v roce 1866 na hřbitově na Orebu. Letos od této tragické události uplyne už 150 let.
FOTO: -JN-
Třebechovické Haló
str. 2
Slovo starosty
Oprava
válečného hrobu
a pomníků obětem
světových válek
Ke konci minulého roku byl realizován projekt „Oprava válečného hrobu a pomníků světových válek“. Byl opraven pomník rudoarmějce Fjodora
Andrejeviče Popova v Týnišťské ulici, který zde tragicky zahynul
9. května 1945 a jeho hrob na hřbitově na Orebu, dále pak pomník
legionářů z první světové války s glóbem vyznačujícím jejich cesty
v letech 1914 – 1918, také na hřbitově na Orebu. Zde se nachází
i opravený pomník z roku 1884 věnovaný obětem bitvy u Hradce
Králové v roce 1866 se jmény devíti rakouských vojáků, kteří na následky zranění v této bitvě zemřeli v Třebechovicích. Celkové náklady tohoto projektu činily 196 tisíc Kč, ministerstvo obrany poskytlo
dotaci 141 tisíc Kč.
Informace o závěrech doprůzkumu znečištění vodního zdroje
v Bědovicích (s použitím materiálu Ing. Záliše):
V dubnu loňského roku jsme na tomto místě informovali o pokračování prací, ve výsledku směřujících k nalezení řešení problému znečištění vodního zdroje Bědovice triazinovými pesticidy. Jedním ze
dvou směrů, jež vyplynuly ze závěrů v minulosti provedených prací,
bylo provedení doprůzkumu znečištění. Tento doprůzkum se měl
pokusit o lokalizaci ohnisek atrazinu do míry, jež by umožnila sanační
zásah na místě (ideálně např. přímé odtěžení ložiska a okolní kontaminované zeminy).
Vlastní práce probíhaly od počátku tohoto roku do října a zahrnovaly
přípravu, tři etapy vlastních vrtných prací, odběry vzorků vody a zemin, analýzy a vyhodnocení. Realizace projektu byla hrazena z Operačního programu Životní prostředí a prostředků Královéhradeckého
kraje, zhotovitelem byla společnost Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.,
Chrudim.
Průzkumem se poměrně podrobně podařilo lokalizovat zdrojovou
oblast znečištění, bohužel výsledky nejsou z hlediska možnosti uskutečnění relativně jednoduchého přímého sanačního zásahu v ohnisku znečištění příznivé. Průzkum ukázal, že je dnes atrazin v lokalitě
rozšířen již plošně a vyskytuje se vázán na zvodnělé horizonty. Kontaminační mrak má délku cca 2 km, šířku cca 150 – 200 m a táhne se
z vojenského prostoru směrem k prameništím. V rámci tohoto kontaminačního mraku se sice koncentrace atrazinu mírně mění, lze ale
říci, že zde již pravděpodobně neexistuje vlastní ohnisko kontaminace a atrazin je rozptýlen.
Výsledky doprůzkumu tedy omezily reálné možnosti řešení znečištění vodního zdroje na dva způsoby. Prvním je již dříve připravovaná hydraulická bariéra, tj. ochranné čerpání podzemní vody s cílem
zamezit přítoku kontaminované vody do tzv. „Starého prameniště“. Nově bylo navrženo pokusit se hydraulickou clonu zefektivnit
a zkombinovat ji s chemickým rozkladem atrazinu plošnou aplikací
oxidačního činidla do tzv. saturované zóny v kontaminačním mraku.
Druhou možností, jež přímo neřeší eliminaci znečištění, a zároveň
je investičně a provozně nejnáročnější, je výstavba úpravny vody
s oxidačním rozkladem kontaminantů a následném dočištění pomocí
aktivního uhlí.
Která z těchto variant bude realizována, závisí především na dalších
možnostech získání finančních zdrojů.
Ing. Jiří Němec, starosta města
Výpis usnesení z jednání
Rady města Třebechovice p. O.
Rada města schvaluje Dohodu o uvolňování zaměstnance a refundaci náhrad mzdy nebo platu mezi Městem Třebechovice pod Orebem
a firmou HOKEJ – SPORT CZ, s.r.o., Nepasice 109, 503 46 Třebechovice p. O., IČ 25916165 za účelem výkonu funkce člena Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Třebechovice pod Orebem.
Rada města ukládá ředitelce Heldovy městské knihovny prověřit
možnost vydání publikace „Vodní dílo Alba“.
Rada města schvaluje jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné
zakázky „Stavební úpravy Kulturního domu – II. etapa“ nabídku společnosti VALC, s. r. o.; IČ: 45537151; se sídlem: Pražská třída 13/84,
500 04 Hradec Králové, jejíž nabídková cena činí 12 946 569,24 Kč
včetně DPH.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti
v rámci 19. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 1.3. – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof, název výzvy „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Výzva řeší poskytnutí dotace na nové cisternové vozidlo CAS.
Rada města schvaluje smlouvu o umožnění realizace opatření k žádosti o podporu OPŽP, prioritní osa 4, Regenerace sadu na Orebu
v Třebechovicích pod Orebem III.
Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města
Třebechovice p. O. ze dne 1.12.2015
Zastupitelstvo města schvaluje:
– řešení stávající situace předčištěných komunálních odpadních vod
a dešťových vod v místní části Krňovice opravou (rekonstrukcí)
stávající dešťové kanalizace.
– darovací smlouvu mezi Městem Třebechovice pod Orebem
a Svazkem obcí Mikroregion Třebechovicko. Předmětem daru je
Dětské hřiště Štěnkov – Monkeys bridge a skluzavka, umístěné
na pozemku parc. č. 154/1 v kat. území Štěnkov, Zastávkový přístřešek umístěný na pozemku parc. č. l 932/1 v kat. území Nepasice a Dětské hřiště Krňovice umístěné na pozemku parc. č. 203/2
v kat. území Krňovice.
– ponechat během volebního období 2014 – 2018 způsob provozování Domova důchodců Chd–Zdislava ve stávajícím stavu.
Zastupitelstvo města posoudilo:
– mezitímní účetní závěrku Města Třebechovice pod Orebem
k 30.9.2015 ve smyslu par. 26 odst. 1 vyhlášky 220/2013 o schvalování účetních závěrek a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny
žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že účetnictví není
úplné, průkazné, nebo že nastaly předvídatelné ztráty a rizika.
Podání daňového přiznání
Městský úřad Třebechovice pod Orebem oznamuje, že dne 30. 3. 2016
v době od 8.00 hod do 17.00 hod bude
možno podat daňové přiznání za rok
2015 na MěÚ Třebechovice pod Orebem v malé zasedací místnosti č. 107
v prvním patře.
Společenská kronika
Vítáme do života narozené děti
(leden 2016)
Karolína Špalková
Vojtěch Hruška
Karolína Tomková
Jan Borys
Alexandr Filo
Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu
(únor 2016)
Karel Šrámek
Jindřich Filip
Eva Podzimková
Ladislav Vodochodský
Božena Matušková
Jaroslav Svoboda
Josef Vacek
Marta Schűlerová
Otilie Luňáková
Loučíme se se zemřelými spoluobčany
(prosinec 2015, leden 2016)
Antonín Šebestík
Bohuslav Weisbauer
Jaromír Prášil
Irena Forštová
Anna Masacová
Vladimíra Ryšavá
Antonín Dvořák
Třebechovické Haló
str. 3
Stav obyvatel k 31.12.2015 ( k 01.01.2016)
Třebechovice pod Orebem
Nepasice
Polánky nad Dědinou
Štěnkov
Krňovice
do 15 let
791
66
45
30
16
ostatní
4 088
273
233
155
73
celkem
4 879
339
278
185
89
948
4 822
5 770
CELKEM
Vývoj počtu obyvatel
k 01.01.2011
k 01.01.2012
k 01.01.2013
5 753
5 771
5 795
k 01.01.2014
k 01.01.2015
k 01.01.2016
5 771
5 792
5 770
Poděkování
Technické služby Třebechovice pod Orebem
Z našich škol
MŠ
Zápis do Mateřské školy
proběhne koncem dubna 2016
Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem (ul. Tyršova, Heldovo
nám. a Nepasice) vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2016/2017. Své
dítě můžete přihlásit v MŠ Tyršova ul. 1032, v ředitelně v termínech:
ve středu 27. dubna 2016 od 14 do 18 hodin
ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 14 do 17 hodin.
S sebou přineste rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku a svůj občanský průkaz. Přihlášku obdržíte od 11. 4. 2016 denně ve všech třídách
mateřské školy, nebo jsou ke stažení na webových stránkách www.
mstrebechovice.cz.
Kritéria pro přijetí k docházce do MŠ
děkují touto cestou všem občanům, kteří v době špatných sněhových
podmínek věnují trochu svého drahocenného času na úklid chodníků před svými nemovitostmi a pomáhají tak Technickým službám
ke zlepšení jejich schůdnosti.
Pavel Ulrich, ředitel
S účinností od 1. 2. 2015 budou k docházce do Mateřské školy, Třebechovice pod Orebem zřizované Městem Třebechovice pod Orebem, děti umisťovány v tomto pořadí:
Městská policie
B: Děti, které mají trvalý pobyt v Třebechovicích p. O.
(děti z místních částí města Třebechovice p. O. – Krňovice,
Nepasice, Štěnkov, Polánky)
B 1: Věk dítěte (od nejstarších po nejmladší)
Rok 2015
V roce 2015 strážníci Městské policie Třebechovice p. O. zkontrolovali a následně předali policistům PČR pět řidičů, kteří řídili pod
vlivem alkoholu a drog, nebo měli zákaz řízení.
V tomto roce přibylo odchytů volně pobíhajících psů – celkem 67.
Strážníci často odchytávali mimo službu – ve svém volnu. Díky aktivnímu přístupu strážníků se velká většina psů vrátila ke svému majiteli, některým opuštěným psům našli nový domov. Šest jich však bylo
nakonec odvezeno do útulku v Lukavici. Většině se v útulku podařilo
najít nového majitele. Více informací o aktuálních odchytech najdete
na webových stránkách městské policie: www.mptrebechovice.cz .
V dubnu proběhla akce OOP ČR, Městské policie Třebechovice
p. O. a OSPODu (Orgán sociálně–právní ochrany dětí ), kdy se společně zaměřili na kontrolu podávání alkoholu nezletilým v restauracích v Třebechovicích pod Orebem.
V červnu se strážníci věnovali prevenci. Besedy s dětmi proběhly v mateřské školce v Třebechovicích p. O. – Tyršově ulici a v ZŠ
Třebechovice p. O. Prvňáčky strážníci učili bezpečnému chování
a na modelových situacích si děti procvičily, jak zavolat pomoc na tísňové linky. Besedy proběhly i u deváťáků, se kterými strážníci probírali témata zaměřená na přestupky a trestné činy. Žáci byli poučeni,
že dovršením patnácti let se stávají trestně odpovědnými.
I v roce 2015 strážníci vyjížděli,
ve spolupráci s tísňovou linkou
Hasičů 150, k dopravním nehodám – celkem 9x. Při některých strážníci poskytovali první
pomoc, většinou pak ve spolupráci s Policií ČR pomáhali
zajišťovat průjezdnost místa dopravní nehody.
Poskytnutí první pomoci však
nepotřebují jen účastníci dopravních
nehod.
Strážníci
poskytovali první pomoc, například v případech náhlé nevolnosti či kolapsu. Pomáhali ale
i muži, který vypadl z hospody
(doslovně).
Více o práci strážníků Městské
policie Třebechovice pod Orebem se dozvíte na jejich stránkách www.mptrebechovice.cz.
Jsou zde aktuální informace,
fotografie i videozáznamy.
A: Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon)
C: Děti, které nemají trvalý pobyt v Třebechovicích p. O.
C 1: Věk dítěte (od nejstarších po nejmladší)
Dagmar Dušková, ředitelka školy
Třebechovické Haló
DDM
Termíny konání letních táborů:
příměstský tábor
pobytový
v penzionu Hrádek, Nový Hrádek
25. 7. 2016 – 29. 7. 2016
příměstský tábor
Přihlášky na pobytový tábor lze vyzvednout již od 11. 1. 2016 v kanceláři DDM, Flesarova 49.
Informace k jednotlivým táborům na tel. č. 495 592 230, 736 770 462,
736 770 242.
Přihlášky na příměstské tábory lze vyzvednout v květnu 2016.
1. 7. 2016 – 8. 7. 2016
11. 7. 2016 – 22. 7. 2016
str. 4
Kategorie TRUCK M32 byla rozdělena na podkategorie Stock
a Open, přičemž celkové pořadí se nehodnotilo. Za náš klub pak byli
závodníci jen v kategorii STOCK:
2. Petr Sibeke
6. Jakub Blecha
V kategorii RETRO je jedním z omezení použití karoserie vlastní
výroby podle reálné předlohy. Zde jsme měli jediného zástupce, Petra Sibeke, který obsadil druhé místo a jako historicky první v tomto
závodu použil karoserii vytištěnou na 3D tiskárně.
Kategorie OPEN M28 je již svým názvem otevřená tuningu. Nejlépe si v ní vedl Jakub Blecha, který skončil pátý. Na osmé příčce se
usadil Filip Senko. Až třiadvacátý na chvostu skončil Pavel Blažek,
kterému v první finálové jízdě upadlo kolo. Ve druhé mu odešel motor. Třetí bezchybnou jízdou, kdy porazil i jindy nedostižné jezdce,
bohužel již celkovou bilanci nezvrátil.
Kategorií Formule M24 a EXPERT M24 se za TRCA nikdo neúčastnil.
Nikdo neodjel s prázdnou. Nejmladším účastníkem byl vyhlášen Radek Šajn. Domů si odvezl upomínkový stříbrný talířek s vygravírovaným názvem akce a titulkem. Navíc v samém závěru akce proběhla
tombola, do níž přispěli všichni sponzoři. Akci ukončil krátkým proslovem starosta obce.
Šachy
Dům dětí a mládeže
připravil pro děti
na pololetní prázdniny –
29. ledna 2016 tvůrčí workshop
se zimními náměty.
Mezinárodní Mistrovství Micro RC aut
Víkend 22. – 24. 1. 2016 patřil z pohledu příznivců malých modelů
aut k plně závodním. Historicky poprvé se organizace Mezinárodního
Mistrovství Micro RC Aut ujal RCTEAM Vysoké Mýto. Za podpory mnoha dalších subjektů a nadšenců uspořádal akci, která se nesla
v duchu fair play, dobré nálady a kvalitně zvládnuté organizace. Již
s týdenním předstihem se v sále kulturního domu v Českých Heřmanicích rozvinul koberec, aby se do odstartování prvního závodů
vyrovnal s podkladem. Zázemí akci poskytli i v místní restauraci, kde
byla pro účastníky k dispozici snídaně, oběd i večeře.
První závodníci se začali sjíždět již v pátek odpoledne, aby využili
trať k ladění aut k povrchu a následnému tréninku. Dalším důvodem
bylo i zabrání výhodných míst v depu, neboť nahlášených účastníků
nebylo málo. V sobotu pak na parkovišti před kulturním domem stála
auta z Hluboké nad Vltavou, Ostravy a třeba i Púchova.
Časový harmonogram jednotlivých jízd byl striktně daný, aby se
stihlo vše včetně vyhlášení. Jelo se celkem v jedenácti kategoriích,
přičemž v rámci jedné byly na závěr hodnoceny i čtyři podkategorie. Za TRCA DDM Třebechovice pod Orebem dorazili všichni, kdo
mají své auto a to nejen podpořit akci účastí, ale poměřit své síly se
soupeři, s nimiž se běžně nepotkají. V průběhu závodu se většinou
ladilo již jen minimálně, neboť na to nebyl čas. Ve výhodě tak byly
rodinné týmy Blechových, Senkových a Sibekových, neboť byly mezi
těmi, které přespaly na dráze. Blažkovi a Šajnovi dorazili v ranních
hodinách a intenzivně se snažili dohnat skluz v přípravě. Výsledková
listina o snaze hovoří neúprosně.
STOCK M28 je kategorie srovnatelná s kategorií STANDARD
z námi organizovaného GP MINI–Z CUPu. Právě zde se hodnotilo
nejen celkové pořadí, ale též věkové podkategorie. Nejvýše se, v absolutním pořadí, dostal Petr Sibeke, který se probojoval na 4. místo!
Hned za ním byl Filip Senko následovaný Jakubem Blechou.
Starší junioři:
1. Jan Prchal
2. Petr Dvořák
3. Filip Senko (celkově pátý)
4. Jakub Blecha (celkově šestý)
Mladší junioři:
1. Petr Sibeke (celkově čtvrtý)
2. Bóďa Rýz (celkově čtrnáctý)
3. Pavel Blažek (celkově šestnáctý)
5. Radek Šajn (celkově dvacátý)
První polovina šachové sezóny byla pro členy DDM
docela úspěšná, protože
jsme zaznamenali několik
pěkných výsledků v mládežnických soutěžích. První
republikovou akcí je vždy
podzimní Mistrovství Čech
mládeže, které se opět konalo v Harrachově. Hráč
Třebechovic Jan Reschel startoval v kategorii do 12 let, přestože věkově patří do nižší kategorie a byl jedním z nejmladších účastníků.
Ve svých partiích střídal po celý týden dobré momenty se slabšími,
ale ziskem 4 bodů z devíti partií skončil na 46. místě, kterým zcela
naplnil svůj výkonnostní cíl. Zkušenosti z dlouhých partií, které jinak
v dětských soutěžích nemůže získat, plně využil na Mistrovství Čech
do 10 let v Doksech. To se tentokrát poprvé hrálo s delším časovým
limitem na pět kalendářních dnů. Jeník jel na mistrovství s ambicí
bojovat o postup na mistrovství ČR, kam postupuje prvních osm hráčů. Začátek se moc nepovedl, protože po úvodních třech kolech měl
pouze jeden bod, ale potom začal spanilou jízdu. Vyhrál pět partií
za sebou a najednou byl bezpečně na postupovém místě, ale poslední
deváté kolo rozhodovalo o všem. Výhra znamenala skoro jistou medaili, remíza zaručovala postup, ale porážka by ho odsunula na začátek druhé desítky v tabulce. Poslední partie byla velice napínavá
a situace na šachovnici se v jejím průběhu dvakrát změnila, ale Jeník
prokázal pevné nervy a šestou výhrou v řadě vybojoval stříbrnou medaili. Současně v kategorii do 8 let hráli s kratším časovým tempem
Jeníkovi sourozenci Matouš a Anna Reschelovi, kteří se pohybovali
celý turnaj v první desítce. Matouš se po šestém kole dostal až na třetí místo, ale poslední hrací den mu tolik nevyšel. Přesto je konečné
páté místo velmi dobré, Anna se mezi dívkami zařadila na šesté místo
a oba dva si zajistili postup na republikové mistrovství. Tři umístění
hráči DDM na prvních šesti místech v republikové soutěži znamenají
nejúspěšnější turnaj pro náš šachový oddíl v jeho historii.
Družstvo Třebechovic již dohrálo krajský přebor, který se koná
pravidelně ve třech termínech. Jeden hrací den jsme pořádali u nás
v Domě dětí a mládeže, ale bohužel domácí prostředí našim dětem
k bodům nepomohlo. Naší předností je vyrovnanost týmu, když každý hráč na své šachovnici odvedl výkon, který odpovídá jeho schopnostem. Konečné páté místo je docela pěkné. Je škoda, že remízový
zápas 3:3 jsme na jedné šachovnici nezlomili k výhře, protože by nás
ve vyrovnané tabulce posunula na bronzovou příčku. V družstvu z věkových důvodů končí Jan Bednář a Šimon Přibyl, takže v příští sezóně
dostanou šanci mladší hráči.
Z turnajů jednotlivců se účastníme seriálu Velkých cen KH kraje, které se konaly ve Studnici, Hradci Králové a Mladých Bukách. Na medailová umístění ve čtyřech věkových kategoriích dosahují všichni
tři sourozenci Reschelovi, ostatní bojují na hraně první či druhé desítky konečného pořadí. V těchto turnajích je však nejdůležitější, že
děti hrají každou partii s jiným protivníkem, protože pole je velmi
početné. Naposledy turnaj výrazně oživili polští šachisté a šachistky.
Dosavadní nejlepší umístění členů DDM od nejmladší po nejstarší
Třebechovické Haló
str. 5
kategorii jsou tato: 2 x 1. A. Reschelová, 1. a 2. M. Reschel, 1. a 3. J.
Reschel, 15. Majoroš, 18. Karásek, 19. Ruffr, 24. Pírko a 15. Bednář.
Z dalších turnajů stojí za zmínku účast v Červeném Kostelci a v HK
na šachovém turnaji s Fantomasem, které měly vysokou účast a hrály
se podobným stylem jako velké ceny. Třetí místo obsadil Zdechovský, 10. byl Doležal a 12. Kvychola. Nejbližším dětským turnajem je
KP družstev mladších žáků, kde máme minimálně medailové ambice.
Dospělí šachisté se na podzim zúčastnili v Liberci Mistrovství ČR
družstev v rapid šachu, kam jsme postoupili jako krajští přeborníci
roku 2015. Naše sestava ve složení Jezbera, Slavík, Krása a Kracík
se mezi šachovými profesionály z extraligy a dalšími ligovými celky
neztratila. Mezi čtyřicítkou družstev z celé republiky jsme ze sedmi
zápasů dva vyhráli a dva remizovali a skončili na celkovém 30. místě,
které se přiblížilo nejlepšímu umístění v MČR družstev v klasickém
šachu v Pardubicích. V dlouhodobých soutěžích družstev Královéhradeckého kraje, které jsou každý rok hlavní soutěží pro naprostou
většinu třebechovických šachistů, zatím obsazujeme předpokládané
pozice. Obě družstva jsou na konci druhé třetiny 12–členného startovního pole, ale především Áčko v krajském přeboru čekají těžké
zápasy, ve kterých je třeba bodovat, abychom se vyhnuli sestupovým
místům, protože situace ve 2. lize nám nijak nenahrává.
Jan Slavík,
trenér šachového oddílu
Druhé místo Třebechovic v Krajském přeboru škol v šachu
Šachový oddíl uspořádal v místní sokolovně Krajský přebor škol
v šachu, kterého se zúčastnilo 30
družstev z Královéhradeckého kraje rovnoměrně rozložených po deseti ve třech školních kategoriích.
V kategorii A 1. – 5. třída ZŠ startovalo družstvo naší školy ve složení
Zdechovský, Reschel, Karásek,
Doležal a střídající Ruffr, které obhajovalo loňské třetí místo. Letos
byly naše ambice mnohem vyšší,
protože jsme hráli v úplně stejné
sestavě jako loni. V soutěži škol je
pro Třebechovice p. O. snadnější dosáhnout na medailové umístění,
protože především v hradeckých šachových klubech jsou děti skládány z různých základních škol. U nás jsou ale všichni zároveň žáky
místní školy a členy oddílu DDM, kde probíhá pravidelný trénink.
Soupisky družstev musí být sestaveny podle aktuální výkonnosti jednotlivých hráčů, takže nikdy proti sobě nehrají dva naprosto rozdílní
soupeři. Soutěž se hraje systémem každý s každým na devět kol a počítá se tzv. olympijským způsobem, takže každý uhraný bod má svoji
cenu. Kdo chce však bojovat o medaile, musí většinu zápasů vyhrávat
vysokým rozdílem. Naši chlapci ve druhém kole remizovali s obhájcem titulu ZŠ Gočárova, ale prohra se Žďárem nás prakticky odsunula
pouze do boje o druhé místo. V dalších utkáních už třebechovičtí šachisté potvrzovali roli favorita. Ani jasné výhry 4:0 nás ale neposunuly
na lepší než druhé místo, přestože odstup ostatních škol je veliký.
Jedná se však o nejlepší výsledek Třebechovic za posledních deset
let. Především druhé místo v kraji znamená postup na republikový
přebor škol, kde budeme reprezentovat Královéhradecký kraj.
Podle výsledků je vidět, že momentálně jsou družstva z hradeckého okresu nejlepší, protože ve všech třech kategoriích škol vybojovali celkem šest z devíti udělovaných medailí. V soutěži středních
škol nastupovali za Gymnázium J.K.Tyla ještě další dva místní hráči
Bednář a Jaroměřský. Šachový turnaj škol slavnostně zahájil ředitel
školy Roman Drašnar a pořadatelé z třebechovického klubu sklidili
pochvalu za vzorně uspořádanou soutěž.
Tabulka kategorie 1. – 5. třída ZŠ
1 ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové A
1. ZŠ Třebechovice pod Orebem
2. ZŠ Žďár nad Metují
3. ZŠ Javornická Rychnov nad Kněžnou
4. ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové B
5. ZŠ Rychnov nad Kněžnou Masarykova
6. ZŠ Meziměstí
7. ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn
8. ZŠ Jičín Železnická
9. ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad
Body
32,5
30,5
24,5
18,5
17,5
16,0
15,0
10,0
9,0
6,5
Jan Slavík,
hlavní rozhodčí
Ze života ve městě
Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka 2016 skončila. „Tři králové“
jako každým rokem předali našim příbytkům
požehnání a zpěvem koledy přinesli zprávu o
Bohu, který se stal dítětem. My jsme pak svým
příspěvkem měli možnost se zapojit do pomoci
trpícím a potřebným lidem.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, otevřenost a vstřícnost. Díky
ní činí letošní sbírka v Třebechovicích a okolních obcích 170.461 Kč.
Obyvatelé jednotlivých obcí se na této částce podílejí takto:
v Třebechovicích p.O
69.289,– Kč
v Polánkách
3.974,– Kč
ve Štěnkově
2.525,– Kč
v Blešně
5.756,– Kč
v Jeníkovicích
8.284,– Kč
v Libníkovicích
5.633,– Kč
v Ledcích
8.916,– Kč
v Jílovicích
3.462,– Kč
ve Výravě
7.655,– Kč
na Vysokém Újezdě
2.106,– Kč
v Albrechticích v kostele 3.033,– Kč
v Týništi v kostele
2.083,– Kč
v Česticích
5.511,– Kč
v Českém Meziříčí
36.400,– Kč
a v Rohenicích
5.834,– Kč
Vybrané prostředky budou použity na humanitární projekty Charity
Česká republika a Diecézní charity Hradec Králové u nás i v zahraničí, část prostředků bude použita pro Charitní pečovatelskou službu
v Třebechovicích p. O., zejména na nákup kompenzačních pomůcek
a dále bude z výtěžku podpořen Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci.
Využití prostředků z Tříkrálové sbírky v r. 2016 bude zveřejněno
v Třebechovickém HALÓ a na webových stránkách Farní charity
Třebechovice pod Orebem.
Děkujeme všem koledníkům, kteří letos vyšli do mrazivého sobotního rána a zima je neodradila. Jako každoročně navštívila jedna skupinka koledníků i Domov důchodců Zdislava a Dům s pečovatelskou
službou, kde potěšila obyvatele koledami. Letos koledovali i někteří
zaměstnanci a velkou pomocí při koledování byli opět skauti. Velký
dík náleží všem spolupracovníkům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zajištění sbírky.
Účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny a.s., Praha
66008822/0800, VS 777, SS 5027
Rok milosrdenství
Vážení a milí,
v polovině letních prázdnin minulého roku jsem
ve spravování třebechovické farnosti vystřídal
p. Václava Loukotu. Knězem jsem se stal v roce
1999 a před příchodem do Třebechovic pod Orebem jsem byl postupně ustanoven ve dvou farnostech: v Hradci Králové u katedrály a ve Všestarech.
Rád bych vás ve svém příspěvku informoval o události, kterou katolická církev v letošním roce prožívá. Souvisí s rozhodnutím člověka,
který se těší všeobecné oblibě i u lidí, kteří nesdílejí naši víru. Jedná
se o papeže Františka. On totiž vyhlásil Svatý rok milosrdenství, který potrvá až do 20. 11. 2016.
Protože se domnívám, že mnoho lidí, a to nejen křesťanů, si rádo poslechne jeho promluvy nebo se jinou formou seznámí s papežovými
myšlenkami, chci v tomto článku informovat o papežově bule Misericordiae vultus (Tvář milosrdenství), která je dostupná i v českém
překladu na webu tisk.cirkev.cz.
Jestliže v ní papež na jedné straně vybízí křesťany, aby nezapomínali
na podstatu své víry, která spočívá v lásce a milosrdenství, vyjadřuje
na druhé straně velkou touhu, aby každý člověk prožil setkání s živým Bohem, protože je zkušeností s bezpodmínečným přijetím a velkou příležitostí k nápravě života.
S přáním všeho dobrého
Jan Šlégr, farář
rkf–[email protected], 495 592 422, 604 911 341
Třebechovické Haló
str. 6
cová, vyrazili naši roveři a vedoucí v půlce ledna na Velkou Deštnou.
V sobotu ráno pěkně nahoru do hor, kde přenocovali v přístřešku
na Velké Deštné. Ráno si přivstali, pokochali se východem slunce
a v neděli zpátky na autobus, který je odvezl domů. Chlapci z 2. oddílu Vlčat vyrazili o víkendu 22. – 24. 1. 2016 také na hory. Konkrétně
do hor Orlických a úplně přesně na chatu do Nebeské Rybné, kde
mají sídlo tábornické oddíly. V této útulné chatě jsme strávili víkend,
při kterém si kluci sami vařili, vyráběli náramky, nebo jen dováděli
na svahu. Krásně nasněžilo, a tak se nejzábavnější částí víkendu stal
sjezd svahu na čemkoli.
Přemysl Pistora
Přijměte pozvání na workshop
TANCE UNIVERZÁLNÍHO MÍRU
TANCE DÁVNÝCH TRADIC
Sobota 5. 3. 2016 * 13-17 hod
Restaurace Černý kůň – sál v 1.patře
Masarykovo náměstí, Třebechovice pod Orebem
Jedná se o jednoduché kruhové tance se zpěvem posvátných slov
světových náboženství i tradic původních národů.
Tance univerzálního míru rozvíjí v každém z nás potenciál,
který podporuje a udržuje
mír mezi lidmi i v nás samotných.
Více info: www.tancime.cz
Tanci nás provede Milada Chalupová
za hudebního doprovodu Honzy Kuželky
Doporučené vstupné: 250,-- Kč
Všichni jste vítáni.
Nemusíte mít žádnou taneční či pěveckou zkušenost.
Přihlášky na tel: 728 669 160,
e-mail:[email protected]
Víkendová akce vlčat v Orlických horách.
Knihovna
Skauti
V lednu většinou probíhají naše schůzky uvnitř vytopených kluboven
a na výpravu se vyráží sporadicky. Nejinak tomu bylo i letos. Čas strávený v klubovnách jsme věnovali tréninku skautských dovedností,
výrobě rozličných ozdob a výrobků do kluboven i domů, či hraním
her vhodných do místnosti, které jsou mnohdy zábavnější, než lecjaká pohybovka na hřišti. I přes intenzivnější zimu, než byla ta prosin-
Úterý 22. bĜezna 2016 od 17:00
v dospČlém oddČlení
Heldovy mČstské knihovny
Kontakty: 495 592 198, 495 592 390
[email protected], www.hmk.cz
Vstupné dobrovolné.
Výlet roverů na Velkou Deštnou.
Třebechovické Haló
str. 7
ZO CHPH
TJ Orel
Z činnosti chovatelů poštovních holubů v roce 2015
Dne 4. 1. 2016 jsme se sešli k naší pravidelné schůzi, kterou máme
vždy 1. pondělí v měsíci. Protože je přelom roku, je třeba ohlédnout
se, jaký byl rok předcházející a co nás čeká v roce 2016.
Pokud bychom měli hodnotit rok 2015, tak lze říci, že to byl jeden
z nejúspěšnějších roků naší chovatelské historie. Největší úspěch
přišel hned na začátku roku. V Budapešti se konala olympiáda poštovních holubů, což je naše vrcholná soutěž, v níž měří síly nejlepší
holubi z celého světa. Už jen účast na takové akci je snem každého chovatele, bohužel většinou nesplněným. Na olympiádu 2015 se
díky svým výsledkům v roce 2014 dostali z naší organizace 3 holubi
od chovatelů Jiřího Šafranka a Petra Janků. Skvělého úspěchu dosáhli
holubi Petra Janků, kteří ve svých kategoriích obsadili 2. a 3. místo
a získali stříbrnou a bronzovou olympijskou medaili.
Další, již tradiční událostí byl, 26. ročník výstavy Orebský pohár. Jedná se o výstavu standardních holubů a zúčastňují se jí chovatelé ze
širokého okolí, někdy i ze zahraničí. Orebský pohár 2015 patřil svou
účastí chovatelů i počtem vystavovaných holubů spíš mezi slabší ročníky, a to znamená, že v roce 2016 musíme udělat výstavě větší propagaci a pokusit se dosáhnout úrovně předešlých ročníků.
V dubnu začala hlavní závodní sezóna holubů a kvůli letním vedrům
lze říci, že byla velmi těžká. Přesto se v hodnocení Východočeského oblastního sdružení naši chovatelé neztratili. Jiří Šafranko obsadil
celkové 2. místo, Jan Raich 8. místo a Václav Hryzlík 9. místo v celkovém pořadí. Trochu hůře se hodnotí závodní sezóna holoubat, která byla silně poznamenána tzv. nemocí mláďat. Ztráty holoubat byly
poměrně vysoké a výsledky nevyrovnané.
Konec roku 2015 byl ve znamení výstav, jak oblastních, tak i celostátní. Tentokrát se naši holubi zúčastnili bez nějakých pronikavých
úspěchů. V roce 2016 nás čeká další ročník výstavy Orebský pohár
a po něm začne chovná a následně i závodní sezóna.
Přeji všem chovatelů a jejich holubům pevné zdraví a hodně radosti
z dosažených úspěchů v roce 2016.
V Třebechovicích se tančilo, lidé tleskali dětem i seniorům
Třebechovická Sokolovna ožila v pátek 22. 1. 2016 tanečními rytmy.
Na již 4. ročník taneční přehlídky nazvané Barvy tance se tentokrát
sjelo téměř 250 účinkujících, diváků se přišlo
podívat přes tři sta. Každý rok se počet hostujících souborů rozrůstá
a v současné době jsou zastoupeny téměř všechny taneční styly, které
jsou prezentovány malými i dospělými tanečníky.
Na parketu tak mohli příchozí vidět ukázky hip hopu, street show,
orientálního tance, flamenga a orientálního tanga, rokenrolu, scénického tance a klasického baletu.
Nechyběly také šikovné mažoretky, stepaři, folklorní umělci, ukázky
zumby pro děti či latinskoamerické a standardní tance.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem přítomným za vytvoření příjemné atmosféry, vystupujícím za perfektní výkony a všem vedoucím
za bezproblémový průběh celé akce.
Všem děkujeme. Za rok zase na viděnou!
Lucka B.
Za ZO CHPH, Václav Hryzlík
Pronajmu řadovou zděnou garáž v Třebechovicích p. O.,
ulice Palackého, u podniku Elega.
Cena dohodou.
Telefon: 733 675 046
Třebechovické Haló
str. 8
RODIČOVSKÉ
CENTRUM
DOMEČEK O.S.
Flesarova 49, Třebechovice p. O.
Člen sítě Mateřských center
Podrobné informace na webových stránkách
www.rcdomecek.com, tel. 739 705 230
PROGRAM V DOMEČKU na měsíc leden – únor 2016
14. 2. ne O LÍNÉM JAZÝČKU
logopedická pohádka pro děti ve věku od 3 do 7 let, po pohádce bude
možná i odborná konzultace. Od 15 hod.
16. 2. út BAZÁREK
můžete přijít prodat i nakoupit cokoliv. Hračky, knížky, oblečení,
sportovní potřeby… Od 10 hod.
17. 2. st
VÝZNAM PRAVIDEL VE VÝCHOVĚ I. díl
zajímavé a obsáhlé téma nám přiblíží PhDr. Irena Kuldová.
Od 17 hod.
23. 2. út TANEČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
s Klárou Drašnerovou. Od 10 hod.
1. 3. út
CVIČENÍ S KOČÁRKY
v 10 hod. sraz v Domečku. Při nepřízni počasí bude náhradní program
uvnitř.
2. 3. st
VÝZNAM PRAVIDEL VE VÝCHOVĚ 2. díl
s PhDr. Irenou Kuldovou. Od 17 hod.
5. 3. so
KARNEVAL
odpoledne plné zábavy v maskách. Od 14,30 hod.
8. 3. út
TANEČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
s Klárou Drašnerovou. Od 9 hod.
8. 3. út
BAZÁREK
přijďte prodat jarní oblečení, sportovní potřeby nebo cokoliv jiného,
co užijí ještě jiní. Od 10 hod.
DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM
NALEZNETE NA www.rcdomecek.com
Srdečně Vás zveme k nám do Domečku.
srdeþnČ Vás zveme na
O líném jazýþku
V sobotu 9. ledna 2016 se v evangelickém kostele v
TƎebechovicích pod Orebem uskuteēnil již pravidelný koncert
Aƛ mír dál zƽstává, aneb ēeský veēer.
Veēer probĢhl ve velmi milé až rodinné atmosféƎe. Zaznívaly
ēeské i moravské písnĢ, lidová, folková i klasická tvorba. Zpívali
malí i velcí, jednotlivci i skupiny.
Všem úēinkujícím a publiku srdeēnĢ dĢkujeme za spoleēné
sdílení nejen eského Ducha. V dnešní multikulturní dobĢ je
tƎeba se vracet k našim koƎenƽm a vyživovat je, aby nevyschly.
TĢšíme se opĢt v lednu 2017.
Klára Z., Jolana A. a paní Dušková z TMB
Poděkování
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat paní starostce Ing. Lence Kosařové a paní PharmDr. Pavle Pilařové Ph.D za gratulaci
k mému životnímu jubileu. Jejich osobní návštěva mě velmi
potěšila.
Josef Marel
Blahopřání
Významné životní jubileum, 65 let společného života, oslavili dne
3. února 2016 manželé Vlasta a Stanislav Jeníčkovi. Za jejich lásku a podporu jim vřele děkujeme a do dalších společně prožitých
let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a v kruhu rodinném ještě
mnoho prožité lásky a radosti.
Dcery Stáňa a Vlastina s rodinami
RC DOMEýEK
Flesarova 49
503 46 TĜebechovice pod
Orebem
Telefon: 739 705 230
[email protected]
www.rcdomecek.com
vypráví Žirafa Žofka
nedČle 14.2.2016 v 15:00 hodin
pro dČti ve vČku 3-7 let
po skonþení pohádky možná konzultace
hrají: dvČ nehereþky,
logopedky s hravou duší
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala zaměstnankyním pobočky
České pošty v Třebechovicích p. O. za jejich ochotný a laskavý
přístup ve věci nalezení a získání zpět jedné špatně adresované
zásilky. Jejich pomoci si velmi vážím.
Anežka Moravcová
Třebechovické Haló
str. 9
Něco z historie
Co by mohly vyprávět
třebechovické domy … (pokračování)
Miroslavem, Květoslavou, Zdeňkem, Anna Harfová, penzistka ČSD
Blažena Pilařová, ozdobník Pavel König, Anna Kupková, Josef Kupka, Jindřich Kupka. Později v domě bydlela dcera Bidlových Marie,
provdaná za Eduarda Janečku a jejich děti Eduard, Jiří a Vladimír.
Anna Bidlová tu žila do roku 1969, dcera Marie do roku 2002. Dál zde
zůstala bydlet rodina majitele.
Z Lesní ulice se vrátíme do Alšovy a po druhé straně ulice se dostaneme zpět na hlavní ulici Týnišťskou. Prvním domem od lesa je:
Čp. 636
Dům postavila v roce1927–1928 Emilie Adámková, v roce 1948 pak
smlouvou postupní se majiteli stali Bedřich a Antonie Adámkovi.
V rodině je doposud.
Emilie Adámková byla vdova, její manžel Teodor Adámek zemřel
v I. světové válce. Dům postavila spolu se svojí matkou a syny. V roce
1965 proběhla přístavba pravé části domu, v roce 1985 pak levé části
domu.
V roce 1930 zde bydlela tovární dělnice, vdova Emilie Adámková, její
syn slévač Bedřich Adámek, její matka dělnice Marie Burianová a její
druhý syn obuvník Josef Adámek spolu se svojí manželkou, tovární
dělnicí, Marií. Josef Adámek se později odstěhoval do Slezské ulice
a zde zůstal bydlet syn Bedřich s manželkou Antonií a synem Bedřichem a jeho rodinou. Bedřich Adámek st. zde žil do roku 1982, jeho
manželka Antonie do roku 1995.
Pohled do Alšovy ulice od lesa v roce 1951 (čp. 636, 682, 681, 635, 726)
Čp. 682
Pozemek koupila v roce 1928 Anna Bidlová a ještě v tom roce začala
stavět dům. V roce 1974 se majitelem stal její vnuk Eduard Janečka
s manželkou Evou. V majetku rodiny je doposud.
V roce 1973 proběhla velká přestavba domu, při které bylo přistavěno
patro a dům získal současnou podobu.
Bydlel zde František Bidlo, který se spolu s otcem Antonínem živil
výrobou dřevěného uhlí. Jejich pec na výrobu tohoto uhlí byla postavená v roce 1908 v místech, kde je dnes zahrada. Sousedí s pozemkem patřícím k čp. 333 v Týnišťské ulici, kde bydlel jeho otec
Antonín Bidlo. Po smrti Františka se v peci přestalo pálit a v roce 1943
ji začal Antonín Bidlo, kterému bylo tehdy 95 let, rozebírat.
Čp. 682 a za ním čp. 681 v původní podobě po postavení
Čp. 681
V roce 1928 koupili pozemek Václav Habásek spolu s manželkou Annou Habáskovou a postavili zde domek. V roce 1931 po smrti Václava
Habáska přešla odevzdací listinou polovina na dceru nezl. Hanu Habáskovou. Další odevzdací listinou z roku 1948 na ni přešla i druhá
polovina. Po vypořádání v rodině je dům od roku 1986 v držení současného vlastníka.
První stavební změna proběhla v roce 1949, kdy Hana Hajnová, roz.
Habásková, upravila spíž, sklep a záchod. Druhá stavební změna proběhla v roce 1965, kdy dům přístavbou patra změnil svůj vzhled.
V roce 1930 zde po dostavění bydlela tovární dělnice koženého zboží
Anna Habásková spolu s dcerou Hanou, dělník Antonín Bělohoubek,
zámečník Josef Dařílek s manželkou, tovární dělnicí, Marií a dcerou
Miroslavou. Později tu bydlela Hana Habásková, která se v roce 1941
provdala za Jaroslava Hajna. Bydleli tu spolu se syny Jiřím, Pavlem
a Jardou. Jaroslav Hajn tu žil od roku 1941 do roku 1986, Hana Hajnová se v roce 1973 odstěhovala. Synové Pavel a Jaroslav se postupně
také odstěhovali a v domě zůstal bydlet syn Jiří spolu se svojí rodinou.
Čp. 635
Domek postavil v roce 1926 Josef Pekař. V roce 1927 majiteli byli Josef Pekař a Emilie Slezáková, v roce 1928 Antonín Pekař. V roce 1931
dům koupila Růžena Loskotová, dalším majitelem byl pak její syn
Josef Loskot a po jeho smrti v roce 1987 ho pak zdědila jeho manželka Jiřina Loskotová. Ta ho pak v roce 1995 darovala Josefu Loskotovi,
který je majitelem doposud.
V roce1931 Růžena Loskotová přistavěla dřevník a sklípek. V letech
1998 – 2000 proběhla rekonstrukce domu a v letech 2001–2 pak rekonstrukce původní obuvnické dílny na dvoře. Ta pak byla rekolaudována na malířskou a natěračskou dílnu, kterou provozuje majitel.
V roce 1930 zde bydlela Emílie Mašitová, která se živila výrobou
přezůvek, dále Božena Slezáková, která rovněž vyráběla přezůvky,
Josef a Miroslav Slezákovi (všichni byli svobodní), dále kolovrátkář
Jaroslav Matějček s manželkou Františkou a Josef Machovský s manželkou Marií a syny Miroslavem a Josefem. Dále tu bydleli Loskotovi,
do roku 1987 Josef Loskot, který byl malířem, jeho manželka Jiřina
do roku 2015. Od roku 1999 tu bydlel současný majitel s rodinou.
Kolomazná pec
V roce 1930 zde bydlel František Bidlo, nar. 1891, který se živil výrobou dřevěného uhlí s manželkou Annou a dětmi Marií a Oldřichem,
dále železničář Josef Psota s manželkou Růženou a dětmi Josefem,
Čp. 635 ve své původní podobě
Třebechovické Haló
str. 10
Čp. 726
V roce 1929 Václav a Marie Sedláčkovi koupili pozemek a v roce 1930
na něm postavili domek. V roce 1966 se pak vlastníkem stala jejich
dcera Hana Hlaváčová a v roce 2007 ho pak zdědil její syn Oldřich
Hlaváč. Ten ho pak v roce 2010 prodal současným majitelům.
V roce 1948 Václav Sedláček přistavěl prádelnu, dřevník a záchod.
Celkovou rekonstrukcí pak dům prochází v současnosti.
Bydleli zde Václav a Marie Sedláčkovi spolu s dcerou Hanou a pak
Jeřábkovi. Marie Sedláčková byla rozená Jeřábková a žila zde do roku
1966, Václav Sedláček pak do roku 1967. Josef Jeřábek zde žil do roku
2010, jeho manželka Jaroslava Jeřábková do roku 2011.
Pět domů stojících na pravé straně Alšovy ulice v roce 2015
Pohled z Týnišťské do Alšovy ulice v roce 1951
Kultura
Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých paní Irenou Jeremiášovou, Vlastou Novotnou, Josefem a Marcelou Loskotovými, Miloslavem Rückerem a za přispění dalších spoluobčanů, z kroniky města, obrazové kroniky
města a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hradci Králové připravila za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.
Sport
TMB
Minihokej
Masopustní rej
Minihokej 2006/2007 – úspěšné zakončení roku 2015
Od pátku 29. 1. do neděle 31. 1. probíhala v prostorách Třebechovického muzea kreativní dílnička na výrobu masopustních masek. Děti
využívaly připravené šablony nebo popustily uzdu vlastní představivosti.
Ve svých výtvorech se mohly následně objevit na Masopustním
reji na ledě. Rej na zimním stadionu připravilo pro zájemce Třebechovické muzeum betlémů ve spolupráci s Technickými službami
na odpoledne 2. 2. 2016. Účast maskovaných bruslařů byla hojná
a porota měla velice náročnou práci při výběru nejúžasnějších masek.
Nakonec bylo vybráno a odměněno hned šest dětí. Sladké odměny
se ovšem dočkali i další návštěvníci masopustního bruslení, kteří se
zúčastnili čtyř zábavných disciplín.
Tímto děkujeme za spolupráci panu Muchovi z DDM, slečně Kateřině Tóthové, panu Drašnarovi staršímu, kolektivu zaměstnanců školní
jídelny, nadšeným dobrovolníkům a zvlášť vytrvalému a trpělivému
dohledu u disciplín z řad žáků základní školy: Václavu Vlkovi, Pavlíně Vlkové, Martinu Hlaváčkovi, Filipu Horákovi, Karlu Bohatému
a Vítu Venclovi.
Za TMB Žaneta Pásztorová
Dne 23. 12. 2015 pořádal SK Třebechovice ve spolupráci s rodiči Vánoční turnaj v minihokeji r. 2006/2007. Našim chlapcům (V. Šrámek,
S. Šinkovský, M. Bek, J. Volt, M. Horák, M. Škoda, O. Bohatý, Š.
Černý a T. Dvořák) se podařilo mezi osmi silnými konkurenčními
týmy z Brna, Olomouce, Vyškova a dalších uspět na pěkném 5. místě
a zanechat tak za sebou např. tým Mountfield Hradec Králové. Pro
ročník 2006 to bylo rozloučení s minihokejem, neboť od ledna 2016
hrají klasický hokej na celé hřiště. Zde odehráli 3 zápasy, všechny
vyhráli a drží se tak na 1. místě v tabulce. Věříme, že se jim i nadále
bude dařit.
27. 12. 2015 se v Nymburku konal další turnaj v minihokeji pro ročník
2007 za účasti týmů: HC Nymburk, HC Letci Letňany, HC Mountfield Hradec Králové, SK Třebechovice p. O. a HC Slovan Louny.
Našemu týmu se povedlo zazářit a vyhrát 1. místo. Tým se tak postaral o pěkné zakončení roku 2015. Sobě, trenérům, ale i nám rodičům
tak udělal velikou radost.
Přejeme chlapcům úspěch i v letošním roce. Zdar hokeji ☺
Rodiče týmu 2007
Třebechovické Haló
Názory, otázky, odpovědi
Vážení spoluobčané,
mám pro vás dvě zprávy. Jednu
dobrou a jednu špatnou. Ne, nejedná se o anekdotu nebo příběh
k pobavení. Město Třebechovice
pod Orebem získalo ve veřejné
dražbě 11. 11. 2015 historickou
budovu Hajnišova mlýna do svého vlastnictví. Stavba několik
desetiletí chátrala za přihlížení
obyvatel i návštěvníků Třebechovic. Logika věcí praví, že
nový majitel se bude o mlýn, který je nejen důležitou dominantou
Třebechovic, ale i technickou
památkou, starat. Potud dobrá zpráva. Špatnou zprávou je, že zastupitelé Třebechovic pod Orebem (vládnoucí koalice) rozhodli o zbourání mlýna a místa využít na parkovací plochu a vybudování nové
křižovatky. Hajnišův mlýn je poslední stavbou tohoto druhu v Třebechovicích. Budova mlýna prošla několika přestavbami a úpravami,
jsou zde patrné prvky neoklasicistní (z poloviny 19. století) a secesní
architektury. Poslední přestavba proběhla koncem 30. let 20. století. Ještě v polovině minulého století byl mlýn funkční. Za svůj stávající stav vděčí hlavně necitlivému využívání JZD a po roce 1989
neschopnosti majitelů domluvit se na naložení s majetkem. Význam
Hajnišova mlýna umocňuje i to, že stojí na konci historicky nejstarší
umělé vodoteče na našem území známé pod označením Alba, Vantroka, Třebechovický náhon. Umělý kanál v délce 17,5 km byl budován od 14. století majiteli Častolovického panství a je starší než
známá Zlatá stoka v Třeboňské pánvi budovaná Štěpánkem Netolickým počátkem 16. století. Vrcholné využití vodního kanálu Alba nastalo v 15. století. Po skončení třicetileté války postupně klesal počet
rybníků mezi Týništěm a Třebechovicemi, které zásoboval vodou.
Ještě v padesátých letech minulého století náhon poháněl několik
mlýnů, vodních elektráren, pil, valch a třísloven.
Je s podivem, že více jak 25 let od listopadu 1989 se zrodí nápad zbourat tuto památku. Jedná se o projev pohrdání odkazem našich předků,
který nám zachovali. Pokud se tak stane a Hajnišův mlýn bude zbourán, odkážeme příštím generacím plochy asfaltu.
Zastupitel doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.
Hajnišův /Dotřelův/ mlýn
– informace občanům proč jeho demolice a reakce
na příspěvek zastupitele Doc. Otakara Kopeckého, CSc.
– Hajnišův mlýn není žádnou významnou památkou. Sestává
z části původní budovy z roku 1888 a dílčích přístaveb z let 1888 –
1948. Veškeré vnitřní vybavení chybí.
– Jeho stav je havarijní z důvodu mnoho let neprováděné údržby.
Některé části objektu jsou výrazně poškozené až polozřícené.
– Náklady na případnou rekonstrukci se odhadují na 27,5 mil Kč,
na rekonstrukci pouze nejvyšší části objektu na 18,5 mil Kč a to
z rozpočtu města. Získání státní /evropské/ dotace není prakticky
možné, objekt se nachází v záplavovém území.
– Není navrženo žádné reálné využití případně rekonstruovaného objektu.
– Provoz případně rekonstruovaného a „nějakým“ způsobem
využívaného objektu by vyžadoval řádově statisíce a milióny Kč ročně.
– Pro nutné řešení dopravy /zejména parkování/ a zázemí
v centru města je nutná demolice Hajnišova mlýna. Žádné jiné řešení není známo. Tento problém řeší územní studie
T5p, doporučená ke schválení stavební komisí dne 1.3. 2010,
radou města dne 10.3. 2010 a schválená zastupitelstvem města dne
23. 3. 2010.
– Město musí prioritně /kapacitně i finančně/ řešit jiné aktuální problémy /rekonstrukce kulturního domu, dokončení
rekonstrukce a využití objektu „Branka“, doprava ve městě – komunikace, chodníky, křižovatky, občanská vybavenost, dále podpora bytové výstavby, spolupráce města s místní organizací Sokola
na generální opravě sokolovny a jejího využití atd……../
str. 11
ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Jedná se o hloubkové čištění
profesionálním strojem.
Kvalitně za rozumnou cenu
a s dopravou zdarma.
Tel.: 603 701 992,
www.cisteni–interieru.cz
Omyly v příspěvku zastupitele Doc. Otakara Kopeckého, CSc.:
– Hajnišův mlýn není „technickou památkou“.
– O demolici Hajnišova mlýna nerozhodla žádná „vládnoucí koalice“, ale drtivá většina zastupitelů napříč spektrem
všech volebních stran. Demolice Hajnišova mlýna je zakomponována v územní studii lokalityT5p, doporučené ke schválení
stavební komisí dne 1.3. 2010 /tehdejší předseda Ing. Derner/,
radou města dne 10.3. 2010 a schválené zastupitelstvem města dne
23. 3 2010. Z devatenácti přítomných zastupitelů hlasovalo osmnáct pro, proti byl jeden zastupitel.
– Hajnišův mlýn není poslední stavbou svého druhu v Třebechovicích. V Podorlickém skanzenu v místní části Krňovice je
funkční „Bělečský“ vodní mlýn, kulturní památka z roku 1807,
přenesená sem z nedalekého Bělče nad Orlicí. Na „Mitrově“,
v místní části Polánky je vodní mlýn na řece Dědině z první poloviny devatenáctého století, přestavěný v roce 1925. Dnes je využíván jako malá vodní elektrárna.
– Hajnišův mlýn nestojí na konci umělé vodoteče Alba.
Hajnišův mlýn stojí /stál/ na náhonu z řeky Dědiny, do kterého
se umělá vodoteč Alba vlévá cca 170 m od Hajnišova mlýna proti
proudu Dědiny /náhonu ke mlýnu/.
– Nápad zbourat Hajnišův mlýn se nezrodil více jak 25 let
od listopadu 1989, ale cca jen 19 let od listopadu 1989 někdy
v roce 2008 /viz územní studie lokality T5p/. Proto město několik let usilovalo o jeho nákup, což se nakonec vloni v listopadu
podařilo.
Ing. Jiří Němec, starosta města
Mikroregion Třebechovicko
str. 12
Běleč
Bělečský biatlon
Psal se rok 2013. V Bělči nad Orlicí se konal nultý ročník Bělečského
biatlonu. Účast byla hojná a chuť závodit velká. Všichni jsme se těšili
na to, že za rok se sejdeme na místním fotbalovém hřišti na ročníku
prvním. Příroda to ale zařídila jinak. Sníh po dva následující roky nadělila pouze na hory.
Sešli jsme se opět ve slušném počtu závodníků až 23. ledna 2016.
Sněhu ani tentokrát nebylo moc, ale stačilo to na uspořádání závodu.
Trať byla vytyčena kolem rohových kolíků fotbalového hřiště a střelnice se nacházela blízko kiosku v dohledu fanoušků.
Jako první na trať vyrazily děti. Vedly si výborně na okruhu i na střelnici a dospělým nastavily vysokou laťku. Po řádném rozcvičení se
do závodu vrhli muži. V kvalitním závodu rozhodovaly o stupních vítězů sekundy. Příjemné odpoledne završil závod žen, kde kromě ladnosti pohybu byla k vidění i potřebná bojovnost. Ve všech kategoriích
se potvrdilo, že střelba je ta část závodu, která rozhoduje o pořadí.
Na pomyslné stupně vítězů vystoupali v dětské kategorii Radim Lorenc z Malšovy Lhoty, druhý byl Šimon Veselka a třetí byla Terka
Mottlová, oba z Bělče. V mužské kategorii si nejlépe vedli Honza
Lorenc z Malšovy Lhoty, Zdeněk Veselka a Karel Simon, oba místní
borci. Ženskou kategorii ovládly Renča Lorencová z Malšovy Lhoty,
druhá skončila Šárka Veselková a na krásném třetím místě Iva Simonová, manželky místních borců mužské kategorie.
O občerstvení se stejně jako před třemi lety postaral Jarda Šeba.
Účastníci závodu i fanoušci na trati dostali teplé i studené nápoje
a po závodu všichni nejméně jednou ochutnali exkluzivní guláš.
Celý závod byl v duchu fair play. Odpoledni vládla dobrá nálada.
První tři nejlepší z jednotlivých kategorií si odnesli diplom a medaili.
Závodník s nejlepším časem dostal putovní pohár.
Jelikož se akce setkala s úspěchem, budeme se těšit na druhý ročník.
Jen doufejme, že nebudeme muset čekat na sníh další tři roky.
Poděkování obci Běleč nad Orlicí za zázemí a podporu, Jardovi za občerstvení a všem zúčastněným za skvělé odpoledne.
Jílovice
Hned na Nový rok jsme mohli konečně přivítat první nadílku v roce
2016. Později v lednu jsme se konečně dočkali zimního počasí, mrazy
a sněžení v našich končinách k zimě patří. Byla to celá letošní zima,
nebo nás ještě navštíví?
Z kronik obce
Jelikož se již tradičně v lednu mnoho v obci
neudálo, dovolím si níže uvést pár řádek z Jílovických kronik:
Počasí
Podívejme se do historie na to, jaká byla zima a začátek nového roku
v roce 1958.
Cituji ze záznamu pana kronikáře Josefa Koutského: “Zima byla celkem mírná, ale hodně dlouhá. Až do 25. ledna mohlo se ještě orati,
po kterémžto dni nastaly týden mrazy. Avšak již v únoru mrazy ustaly
a nastalo téměř jarní počasí. Blýskalo a hřmělo, teploty se pohybovaly
12–15° nad nulou. Přišel březen a nastal obrat. V první jarní den, 21.
března napadlo velké množství sněhu, místy tvořily se závěje a teploměr klesl na 14° pod nulou. Měsíc duben přinesl opravdové aprílové
počasí. Ve dnech 10. – 12. dubna nová zimní vlna zaplavila náš kraj.
Vydatně sněžilo a vál studený severák jako v lednu. Sněhu naměřeno
až 25 cm."
Vznik obce
Víte kdy a jak vznikla obec Jílovice? V kronikách ani jinde o tom nejsou bohužel vedeny přesné záznamy, přesto pár řádek s domněnkou
o vzniku obce v nich najdeme. “Dle historických záznamů z prvé
poloviny 16. století, vypukl v Dobrušce velký požár, při kterém vyhořelo 26 domů. Oheň vznikl v domě Martina Čápa, který za to dle
tehdejších zákonů měl být popraven. Na úpěnlivou žádost odsouzeného, majitel panství Opočenského, Trčka z Lípy, mu dal milost
a trest mu změnil. Musil se vystěhovat na 10 mil od Dobrušky. Usadil
se v tomto místě, a tak byla založena obec, která dle zdejší jílovité
půdy, nazvána Jílovice. Dost možná, že dnešní rod Čápů je potomkem zakladatele naší obce."
Přání
Na závěr bychom rádi poblahopřáli oslavenkyni
paní Marii Rydlové
k jejímu životnímu jubileu 70 let.
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
str. 13
Ledce
Tříkrálová sbírka
Již podruhé vyrazilo v sobotu 9. 1. 2016 devět dětí a tři dospělí na tříkrálovou sbírku. Počasí bylo tentokrát mrazivé, a tak všem přišlo vhod
teplé oblečení. Vyráželi jsme v devět hodin. Jedna skupina odjela
do Kláštera, druhá šla od Újezdce a třetí od Stránky. Letos chodily tyto
děti: Adam Rathouský, Míša Tobiášová, Adélka Havlíčková, Anička
Tobiášová, Šimon Hloušek, Martin Čihák, Terezka Mirovská, Natálka Havlíčková a Tomáš Rathouský. Obejít celou obec i s Klášterem
nám trvalo necelé tři hodiny. Před dvanáctou jsme se sešli v klubovně
na horký čaj a housky se šunkou. Tentokrát jsme vybrali 8.916 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli a darovali dětem nějakou sladkost.
Velké poděkování patří také dětem i dospělým, kteří chodili za krále.
Doufám, že i v příštím roce budeme schopni sbírku uspořádat.
Připravujeme:
13. 2. – Vítání občánků
J. Zemánková
Pacht (pronájem) prodejny smíšeným zbožím v obci Ledce
Výroční valná hromada SDH
V sobotu 23. ledna uspořádali hasiči každoroční ,,Výročku". Sešlo se
okolo padesáti členů i hostů. Všechny zprávy byly vzorně předneseny
a celá schůze proběhla v přátelském duchu. Za věrnost byli oceněni
dva členové. Zároveň dostali kytičku všichni, kteří měli v uplynulém
roce významné životní jubileum. Po ukončení schůze se podával výborný guláš. Děkuji všem, kteří pomohli zdárný průběh schůze připravit.
Obec Ledce vyhlásila v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne
25. 1. 2016 záměr pachtu (pronájmu) nebytových prostor občanské
vybavenosti č. p. 67 (prodejna smíšeným zbožím). Písemné nabídky mohou zájemci zasílat v zalepené obálce s označením „PACHT
PRODEJNY SMÍŠENÝM ZBOŽÍM V LEDCÍCH“ do 22. 2. 2016
do 18.00 hod. na adresu: Obecní úřad Ledce, Ledce 77, České Meziříčí, 517 71. K nabídkám po tomto termínu nebo nabídkám neúplným
nebude přihlíženo. V nabídce zájemce předloží: kopii živnostenského oprávnění, návrh prodejní doby, sortiment zboží. Bližší informace
na www.ledce.eu.
Miloš Čihák
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 25. 1. 2016 na mimořádném zasedání zastupitelstva obce
bylo projednáno:
1. Rozpočtové opatření
2. Návrh nového územního plánu obce
3. Plánované pozemkové úpravy v obci
4. Záměr pachtu nebytových prostor č. p. 67
Celé usnesení si můžete vyhledat na: www.ledce.eu
Společenský ples
Již čtrnáctý Společenský ples obcí Bolehošť, Ledce, Očelice, Přepychy, Jílovice a Vysoký Újezd se konal v sobotu 30. ledna v Bolehošti. Zúčastnilo se ho okolo dvou set lidí ze širokého okolí. V tombole
bylo 340 cen a k tomu bylo možné vyhrát ještě TOP ceny. K tanci
a poslechu hrála skupina Dynamic. Nechybělo ani dvojí předtančení.
Přítomné přivezl a odvezl objednaný autobus. Myslím, že se všichni
dobře pobavili a v tombole vyhráli snad všichni.
Návrh nového územního plánu obce
V současné době je zpracován návrh nového územního plánu obce
Ledce. Občané mohou do plánu nahlížet a v případě potřeby připomínkovat do 26. února 2016 a to každé pondělí (18.00 – 19.00 hod.)
nebo čtvrtek (18.00 – 20.00 hod.). Do plánu lze nahlédnout i na Magistrátu města Hradec Králové, oddělení územního plánování. Připomínky lze uplatňovat pouze písemnou formou.
Miloš Čihák
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
Očelice
Tříkrálová sbírka – 9. ledna 2016
I my v Očelicích se zapojujeme do celostátní dobročinné Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Farní charita Dobruška. Výtěžek sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část
výnosu sbírky putuje i na humanitární pomoc do zahraničí.
V Očelicích a v Městci nad Dědinou vyrazily do ulic 2 skupinky dětí,
které zanechaly nad našimi dveřmi své iniciály K+M+B. Doprovázela
je ještě v každé skupince „hvězdička“ a jeden z dospěláků. Celkem
se u nás vybralo 11.777 Kč, což je myslím v porovnání s většími obcemi moc pěkná částka. Celkový výtěžek Farní charity Dobruška činil
532.847 Kč. Všem dárcům moc děkujeme jménem Charity.
str. 14
Následující akce:
13. února – Bruslení v Opočně
27. února – Ping pong dvojic
Autor: Bc. Ivana Novotná
[email protected]
www.ocelice.trebechovicko.cz
Jeníkovice
Co se v Jeníkovicích událo?
– V sobotu 9. ledna 2016 se uskutečnila v Jeníkovicích tradiční Tříkrálová sbírka. V rámci celorepublikové sbírky ji u nás pořádala
Farní charita Třebechovice pod Orebem. Výtěžek bude použit
na pomoc lidem v nouzi, na podporu charitativního díla a sociálních služeb v Třebechovicích pod Orebem. Touto cestou chceme
poděkovat Vám všem, kteří jste přispěli. Tři skupinky koledníků vybraly v Jeníkovicích celkem 8.284,–– Kč. Děkujeme hlavně
manželům Reschelovým za pečlivou přípravu této akce.
– Každoroční zárukou velkého úspěchu je a samozřejmě i letos byla
„Poslední leč“. Myslivecká honitba Jeníkovice pozvala všechny
příznivce přírody na myslivecký bál do obecní hospody v Jeníkovicích. Jako každý rok byl sál i s přísálím plně obsazen. K poslechu a tanci hrála skupina „TRUBCI“. Organizátoři byli opět pyšní
na bohatou tombolu a opravdu luxusní ochutnávku zvěřinových
specialit. I letos se akce setkala s velkým úspěchem. Děkujeme
za pečlivou přípravu a přinášíme obrazovou ukázku.
14. Společenský ples v Bolehošti
Tak nám opět začala plesová sezóna. V Bolehošti v místním hostinci
se 30. ledna 2016 konal 14. ročník Společenského plesu obcí Bolehošť, Ledce, Očelice, Jílovice, Přepychy, Vysoký Újezd. K poslechu
a hlavně k tanci nám hrála osvědčená kapela Dynamic. Kulturním
a tanečním zpestřením pro nás bylo vystoupení TK AKCENT
Dobruška a lightshow mažoret TYRKYS z Dobrušky. Čekala na nás
také bohatá tombola, na které se podílely všechny obce a sponzoři.
Losování hlavních top cen proběhlo o půlnoci. Odjezd posledního
autobusu byl ještě za tónů kapely, protože někteří nedočkavci chtěli
jet již domů a nechtělo se jim déle čekat. Příště snad budou ochotni
vyčkat alespoň do ukončení hudby, jak tomu bývá už léta zvykem.
– V sobotu 23. ledna proběhla valná hromada SDH Jeníkovice.
Setkání proběhlo tentokráte v klubovně na fotbalovém hřišti
od 17:00 hodin. Schůzi vedl pan starosta Jiří Lamer. Minutou ticha
byla uctěna památka za zemřelé členy. Dodatečně byla předána
ještě některá ocenění. Dále následovaly jednotlivé příspěvky.
Katka Novotná přednesla zprávu o činnosti za minulé období,
Romana Zemanská sdělila stav a průběh finančních prostředků
v pokladně, Jarda Dotřel informoval o činnosti výjezdové jednotky, Jana Kupková nastínila výsledky závodů žen a Matěj Potůček
pak umístění mužů. V současné době má SDH 35 členů, z toho
21 mužů a 14 žen.
Nový betlém v Jeníkovicích
Rádi bychom vás pozvali ke spoluúčasti na tvorbě Jeníkovického betléma, který by se měl v letošním roce poprvé stát součástí adventní
výzdoby naší obce. Betlém bude vznikat postupně v průběhu celého
roku a jeho podobu může ovlivnit každý. Přijďte si prohlédnout první
náčrt podoby Jeníkovického betléma a vyjádřete se k němu. K vidění
bude v období od 12. do 26. 2. v Jeníkovicích ve společném vestibulu Potravin a Obecní knihovny, na Obecním úřadě a pro rodiče
dětí navštěvujících MŠ v Jeníkovicích také v prostorách šaten školky.
Na všech těchto místech budete mít možnost zaznamenat své nápady, náměty a připomínky.
Následně vás zveme v neděli 28. 2. 2016 od 15 hod. do Obecního
hostince v Jeníkovicích na první ze série tvořivých dílen, při níž bude-
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
str. 15
me společně vytvářet maketu betléma v reálné velikosti a modelovat
keramické prvky do betléma i keramické drobnosti sobě pro radost
(vypálení zajištěno).
Jeníkovický betlém vzniká v rámci projektu SEJDEME SE U BETLÉMA, který realizuje Spolek CIHELNA a finančně jej podpořila
Nadace VIA v grantovém řízení Regionálního fondu rozvoje Poštovní
spořitelny s podtitulem "souSedíme si" a Obec Jenikovice.
Co v Jeníkovicích chystáme?
Sobota 6. února 2016 – „Candrbál a 60. léta“
Pátek 19. února 2016 – Hasičský ples
Sobota 20. února 2016 – Dětský karneval
Sobota 12. března 2016 – Sportovní ples
Všichni pořadatelé pro Vás chystají jako každý rok prima zábavu.
Přijďte podpořit naše hasiče i fotbalisty. Všichni se na Vás moc těší.
Společenská kronika
Papírování na úřadě
Leden přišel, zmrzl a odešel a nechal za sebou zas jen bláto. Aspoň
že řeky se naplnily a vody v krajině díky sněhu taky přibylo. Sucho
na chvíli zažehnáno.
Svátky jsou za námi a leden je tak pro účetní obdobím uzávěrek.
Na úřadě probíhají inventury, kontroly, audity, z kraje chodí dotazy
na tamto či ono a jak to vlastně je, a do toho dokončujeme rozpočet,
plánujeme co všechno teda v tomto roce zvelebíme a opravíme a jak
budeme fungovat. Zkrátka nic, o čem by se dalo psát, a už vůbec nic,
co by se dalo číst.
starostka Mgr. Lucie Hubálková
Na závěr krátká zprávička: pan Bláha se syny se
v sobotu 9. 1. vydali po obci na tradiční Tříkrálovou sbírku, pořádanou Farní charitou Třebechovice. Vykoledovali krásných 2.106 Kč. Všem
zúčastněným děkujeme.
starostka Mgr. Lucie Hubálková
V měsíci lednu oslavili své významné životní jubileum jeníkovičtí občané, paní Eva Havlová
a pan Josef Marel. Touto cestou jim přejeme vše
nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně samé
úsměvné chvilky s rodinou, dětmi a vnoučaty.
V této chvíli sdělujeme i velmi smutnou zprávu.
Začátek roku byl v Jeníkovicích i velmi smutný.
Navždy nás opustili jeníkovičtí občané, pan Oto Charvát
a paní Věra Bořková.
Vážení pozůstalí, přijměte prosím upřímnou soustrast.
Pan Oto Charvát se dlouhá léta staral o zápisy v jeníkovické kronice.
Stal se velmi významnou osobností, která bude navždy spojena s kronikou a vůbec historií obce Jeníkovice. Děkujeme za velmi pečlivou
práci a rodině za to, že jeho práci podporovala.
Ing. Lenka Kosařová
Polánky
Prohlídka mlýna
Několik členů spolku Pro Polánky s radostí přijalo dne 23. 1. 2016
pozvání od současného majitele pana Pavla Váni k návštěvě prostor
bývalého mlýna. V mrazivém počasí jsme měli možnost si prohlédnout malou vodní elektrárnu, budovu mlýnice i v patře umístěné
prostory s původními velice zachovalými násypkami. Pan Váňa nám
vysvětlil, jak funguje dnešní provoz. Vyprávění doplnil pan Nosek,
který v mládí ve mlýně pomáhal při výrobě krmných směsí. Celá
prohlídka byla velice zajímavá, ale mráz nás brzo z venkovních prostor vyhnal a rádi jsme přijali pozvání na teplý čaj a malé občerstvení.
Velice děkujeme!
Vysoký Újezd
O sněhu
Křup, křup, křup, křup... Sníh pokryl krajinu a pod nohama se ozývá jen křup, křup, křup, křup… Ve vzduchu je
slyšet jiskření blyštícího se sněhu a v tom velkém bílém
zrcadle se odráží ranní sluníčko. Ráj na zemi, pohádka.
Tedy než si uvědomíte, že musíte do práce a že kvůli
té pohádce přijdete pozdě. Jezdíte–li autem, musíte
jej rozmrazit, oškrabat, vzít si lopatu a proházet cestičku od domova. Pokud využíváte služeb hromadné
dopravy, dorazíte do práce ještě později, jelikož vlaky budou mít určitě zpoždění, protože zapadly v závějích a o autobusech radši ani nemluvě. Chodíte–li
do práce pěšky, máte vysokou pravděpodobnost, že
zítra zůstanete doma. Na uklouzaném chodníku si
totiž zcela jistě zlomíte nohu, ruku, či jinou, neméně důležitou, část těla.
Jako již tradičně sníh překvapil především silničáře, kteří ho letos
opravdu nečekali. Ne – omlouvám se a děkuji silničářům. Je mi jasné,
že silnic je moc, techniky jen omezené množství a vstávat brzo ráno,
abyste pluhovali a posypali silnice a stejně se vám dostalo jen nevděku, není žádný med. Úplně vidím chudáka zaměstnance technických
služeb, jak večer uléhá s tím, že venku je krásných pět stupňů nad
nulou, jasná obloha a o sněhu, coby bílé pohádkové přikrývce, se mu
může tak maximálně zdát. Ale ráno se probudí šokem a podle studeného nosu pozná, že je něco špatně. A telefon už zvoní. Zběžně vykoukne zamlženým oknem ven a hle. Lihu v teploměru nedohledá,
auto pod sněhem nevidí, a ve sluchátku: „Franto, honem do práce,
máme pohotovost, všechno co má ruce a nohy, ať vezme pluhy a lopaty a honem do práce.“
Takže na silnicích opatrně a uvědomte si, že silničáři jsou taky jenom
lidi.
Promítání fotografií
Pro velký zájem z řad nejstarších pamětníků proběhlo dne 23. 1. 2016 znovu
promítání starých poláneckých fotografií a filmečků
z archivu pana Kamila Andrese. Akce se uskutečnila
v bývalém hostinci u Nosků. Odpoledne proběhlo
ve správném sousedském
duchu a jsme rádi, že účast
byla opravdu hojná.
Text: M. Šolínová
Foto: K. Andres, M. Marková
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
11. 3. 2016
od 20 hodin v sokolovně
„A“ tým během čtyř sezón třikrát postoupil a v letošním ročníku
účinkuje v krajském přeboru, což je nejvyšší soutěž, hraná pod hlavičkou Unie Fotbalových Amatérů Hradec Králové a Okresní komise
Malého fotbalu při FAČR Hradec Králové. Během podzimních utkání A – tým dosáhl sedmi výher, sedmi proher, jedné remízy a celkového kladného skóre 69:65. To vše zatím stačí na průběžné 8. místo
v šestnáctičlenné tabulce.
Chtěli bychom poděkovat za podporu Obci Blešno. ZŠ Třebechovice patří dík za možnost hrát na zdejším hřišti s umělým povrchem
a zvláštní poděkování patří panu učiteli Zdeňku Provazníkovi, který
je většinu domácích zápasů delegován jako rozhodčí. Dále bychom
chtěli poděkovat majitelce Hostince u Janků, za možnost pořádat
v místním sále zábavy a správcům klubu za propůjčení zázemí k pořádání závěrečných posezení. Na závěr díky všem, kteří se zúčastnili
námi pořádaných zábav, turnajů, nebo nás nějakým jiným způsobem
podporovali.
Za klub FC Blešno Jan Krejcar
Vstupné: 100,- Kč
předprodej v papírnictví u čadků
od 15. 2. 2016
hlavní cena tomboly: tablet
„B“ tým letos vstoupil do své čtvrté sezóny a hraje nejnižší soutěž,
která letos nese název 2A. třída. Tato skupina je pouze dvanáctičlenná. Na rozdíl od předchozích sezon, kdy se tým pohyboval ve spodních patrech tabulky, nastal u mužstva velký výkonnostní progres.
Během podzimu uhrál 6 výher a 2 prohry, kontumačně získal 9 bodů
za 3 výhry, kdy se soupeři nedostavili k utkání, a dosáhl celkového
kladného skóre 71:43. To týmu po podzimní části zajistilo prozatím
druhé postupové místo v tabulce.
Více informací na: www.fcblesno.cz
aut
ský
ples
FC Blešno
Již pátým rokem v naší obci působí klub malé kopané
FC Blešno. V současné době je na soupisce 23 hráčů
a 1 hráčka, přičemž 17 hráčů pochází přímo z Blešna.
Díky této základně máme v soutěžích dva týmy.
Třebechovičtí skauti
Vás srdečně zvou na Skautský ples,
který se koná v pátek dne
XXI
. Sk
Blešno
str. 16
hraje: fantasy music
vhodný a očekávaný je
společenský oděv
Bohatá tombola
předtančení mad style
výborné občerstvení
www.juntrebech.com
ÚČTO, DANĚ – NECHTE NA MNĚ
Lektoři tance
Jan Souček a Lucie Krtičková
oznamují
zahájení předprodeje do
KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
PODZIM 2016
Výuka bude probíhat od 8. září
každý čtvrtek od 19:00
v Třebechovicích p. O.
Hudební doprovod a světelná režie
Kamila a Jiří Lupoměský.
Předprodej u paní Uhlířové
v cukrárně U mostu, Žižkova ulice.
O bližší informace či s případnými dotazy
se můžete obrátit
na tel.: 732 115 345,
e-mail: [email protected]
a
Taneční Krtičková & Souček
Mikroregion Třebechovicko
zpracuji daňovou evidenci
sestavím a odešlu za vás elektronicky přiznání
• k DPH vč. kontrolního hlášení
• k dani z příjmu
• k silniční dani
sestavím hlášení pro pojišťovny
sestavím hlášení pro CSSZ
Martin Moravec, Čapkova 1329,
Třebechovice p. O., tel.: 731423971
[email protected], www.ucetni–007.cz
Třebechovické Haló
Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem
Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O.,
IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570
Mikroregion Třebechovicko
Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko
Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O.,
IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605
Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází
10x ročně, vydáno dne 12. 2. 2016 v Třebechovicích
pod Orebem, uzávěrka příštího čísla 29. 2. 2016, k tisku
připravili Monika Malá za Heldovu městskou knihovnu
a RNDr. Václav Derner.
Kontaktní adresa: [email protected]