listopad 2010 - Město Dašice

Komentáře

Transkript

listopad 2010 - Město Dašice
DAŠICKÉ
OZVĚNY
listopad 2010
5 Kč
11
volby | evidence hrobových míst | a další...
o čem se jednalo na radnici
Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města:
 Rada města souhlasí s provedením opravy chodníku u domu čp. 89 v Havlíčkově ulici, kterou
provedou pracovníci technické čety.
 Rada města na základě zprávy tajemníka
ohledně opravy v bytě paní Gulkášové souhlasí
s nákupem kamen na tuhá paliva a s opravou,
kterou provedou pracovníci technické čety.
 Rada města bere na vědomí nabídku firmy
EMPEMONT s.r.o. na bezdrátový rozhlas.
Pověřuje starostu města dalším jednáním
za účelem získání dotace na tuto akci a podpisem smlouvy.
 Rada města zamítla žádost paní Zuzany
Demeterové na vymalování městského bytu
a ukládá tajemníkovi a Ing. Vlasákovi provést
místní šetření ohledně zatékajících oken.
 Rada města souhlasí s nákupem kamen na tuhá
paliva pro paní Geciovou Darinu.
 Rada města postupuje stížnost Ing. Jiřího Práška
ohledně chování obyvatel čp. 47 v Havlíčkově
ulici stavebnímu úřadu s tím, že bude provedeno místní šetření spolu se zástupci hasičů
a policie. Rada města pověřuje tajemníka oslovit právničku města JUDr. Pecháčkovou v souvislosti s nečinností OŽÚ, OŽP KrÚ, OHS.
 Rada města souhlasí s pronájmem nebytových
prostor v areálu bývalých kasáren za účelem
zřízení hudební zkušebny a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
 Rada města bere na vědomí žádost pana
Roberta Luňáčka na pronájem prostranství
na posvícení v roce 2011.
 Rada města bere na vědomí zprávu a usnesení
z provedené kontroly bytové komise.
 Rada města vybrala ze tří nabídek na akci
“Dašice - Zminný, autobusová zastávka Pod
Dubem“ nabídku firmy STRABAG a.s., Kladská
1082, Hradec Králové (1 699 228 Kč vč. DPH)
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 Rada města na základě jednání s právničkou
ukládá tajemníkovi znovu oslovit dotčené orgány OŽÚ, OŽP, OHS, KrÚ PK ohledně situace v č.
p. 47 Havlíčkova ulice.
 Rada města ukládá tajemníkovi oslovit rodinu
Rochlových ohledně nabídky pronájmu prostranství na posvícení 2011.
 Rada města souhlasí s koupí nemovitosti, bývalé služebny Policie ČR a postupuje doporučení
zastupitelstvu.
 Rada města projednala žádost firmy Sportcarp
Vápeník a Šaravec s.r.o. o opravu střechy pronajaté budovy č. 21 v areálu bývalých kasáren
a ukládá tajemníkovi zajistit opravu vlastními
silami.
 Rada města projednala dopisy firem IPI s.r.o.
a IPIefekt s.r.o., nových firem po zaniklé IPI v.o.s.
a ukládá starostovi, aby je projednal s právničkou města JUDr. Pecháčkovou.
 Rada města bere na vědomí informace paní
účetní o hrozbě přečerpání rozpočtu SDH
Dašice. Rada rozhodla, že do doby poskytnutí
dotace HZS PK nebude nic propláceno.
 Rada města ukládá místostarostovi písemně
vyzvat MmP, odbor dopravy, ohledně přemístění
značky „autobusová zastávka“ na náměstí TGM.
 Rada města bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy firmy Multitrans CZ s.r.o. na část budovy č. 15 (jízdárna) v bývalých kasárnách Dašice.
 Rada města projednala žádost paní Votavové
ohledně výstavby STL plynovodní přípojky a pilíře HUP na pozemku města p.č. 2094/6 a ukládá tajemníkovi odpovědět.
Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ
2
Zastupitelstvo
Další bod jednání se týkal „Rekonstrukce
kulturního domu v Dašicích“ a řešení profinancování časového nesouladu mezi potřebou finančních
prostředků na způsobilé výdaje a možností čerpat
dotaci. Všemi 11 hlasy zastupitelé schválili řešení
formou krátkodobého překlenovacího úvěru.
Při projednávání rozpočtových opatření
zastupitelé na doporučení finančního výboru schválili opatření týkající se krátkodobého úvěru (11 pro)
a navýšení finančních prostředků ZŠ v souvislosti
s přestěhováním a zabezpečením činnosti městské knihovny (10 pro a 1 se zdržel). Neschválili
přesun prostředků v paragrafu Zastupitelstva obcí
(6 pro, 3 proti a 2 se zdrželi).
V posledním bodu jednání revokovali své
usnesení týkající se prodeje pozemků na Valech
tak, aby sjednotili podmínky (cenu) pro všechny
kupující (8 pro, 3 proti).
Na závěr jednání požádal Ing. Foldyna
o informaci pro zastupitele týkající se měření imisí
schválené zastupitelstvem na minulém jednání
Ing. Janákovou, protože byla jediná z města, která
o termínu měření věděla. Ing. Janáková odpověděla, že dlouhodobé měření (týdenní) bylo skončeno
právě v těchto dnech a výsledky se zpracovávají.
Před ukončením jednání zastupitelstva
poděkovali starosta a místostarosta všem zastupitelům za jejich čtyřletou práci a starosta poslední
jednání ukončil.
Jan Foldyna
Poslední jednání zastupitelstva města Dašice
před komunálními volbami se uskutečnilo ve středu
13. října 2010 od 18 hodin v kinosálu v areálu
bývalých kasáren. Zúčastnilo se jej 11 z 15 zastupitelů, 4 byli „omluveni“, a řada spoluobčanů. Při
schvalování programu jednání navrhl MUDr. Dejdar
vypustit bod týkající se prodeje nemovitostí v areálu
bývalých kasáren z programu jednání z důvodu jeho
nepřipravenosti. Do vzniklé diskuse se zapojila řada
zastupitelů i diváků, ale tento návrh nebyl přijat (2
pro, 8 proti, 1 se zdržel). Vlastní program pak byl
schválen 10 hlasy, 1 byl proti.
Řada otázek zastupitelů k přijatým usnesením rady města byla starostou, místostarostou
i některými radními objasněna a vysvětlena.
A opět se zastupitelé dostali k projednávání
prodeje nemovitostí v kasárnách. MUDr. Dejdar
a Ing. Janáková argumentovali nepřipraveností
prodeje a neúplnými informacemi, jež zastupitelé
k tomuto rozhodování mají. Jejich názory v diskusi
podpořili i někteří diváci (Bc. Cirák, Ing. Socha),
naopak jiné názory prezentovali někteří zastupitelé
i diváci a na všechny dotazy se snažil odpovídat
zejména předkladatel bodu jednání místostarosta
Mgr. Zikmund. Spor se nevedl o prodeji – s tím
podle vyjádření souhlasili všichni – ale o dostatečnosti či nedostatečnosti připravených podkladů.
Při hlasování prodej schválilo 9 zastupitelů, 2 byli
proti.
Příspěvky na financování společenských,
kulturních a sportovních aktivit občanů
Žádat o příspěvky z rozpočtu města mohou občanská sdružení, spolky, instituce, kluby, soubory
apod., i jednotlivé osoby, které vyvíjejí aktivity směřující k obohacení společenského, kulturního
nebo sportovního života ve městě Dašice, k reprezentaci města Dašice, k rozvoji cestovního
ruchu, k péči o životní prostředí, k zapojení rizikových skupin dětí a mládeže nebo k prevenci kriminality.
Uzávěrka k podání žádostí je již 30. listopadu!
Rada města Dašice
3
Volby do zastupitelstev obcí 15.–16. 10. 2010
Nově zvolené zastupitelstvo města Dašice
Kandidátní listina
číslo název
poř. číslo
1 Změna pro Dašice
1
2 Česká str.sociálně demokrat.
2
3 Občanská demokratická strana
1
3 Občanská demokratická strana
6
4 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
2
5 Koalice pro Dašice
1
5 Koalice pro Dašice
4
6 Komunistická str.Čech a Moravy
1
6 Komunistická str.Čech a Moravy
2
7 I. Dašická sdružená, SNK
3
7 I. Dašická sdružená, SNK
1
8 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
1
8 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
2
9 SNK za Město Dašice
1
9 SNK za Město Dašice
3
Výsledky voleb
Počet
Počet
volených
voleb.
členů
obvodů
zastup.
15
1
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Janáková Alena Ing. Bc.
Ďurišík Pavel
Neruda Pavel
Jirmanová Dagmar
Dejdar Daniel MUDr.
Racek Ladislav
Gažik Julius
Foldyna Jan Ing.
Cirák František Bc.
Havlovcová Lenka
Hora Jiří Bc.
Zikmund Petr Mgr.
Ďurišík Pavol
Halíř Jiří
Kolda Tomáš
celkem
zpr.
v%
Voliči v
seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
3
3
100
1590
905
56,92
904
12405
Hlasy
abs.
1 191
1 206
1 600
1 092
1 490
1 346
1 261
1 612
1 607
v%
9,60
9,72
12,90
8,80
12,01
10,85
10,17
12,99
12,98
Počet mandátů
1
1
2
1
2
2
2
2
2
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
382
55,36
382
5 313
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
v%
18,30
16,50
9,68
9,18
17,21
11,34
9,53
14,04
9,95
17,04
13,71
14,88
10,42
14,68
10,20
Okrsky
Kandidátní listina
název
Změna pro Dašice
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Koalice pro Dašice
Komunistická str.Čech a Moravy
I. Dašická sdružená, SNK
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
SNK za Město Dašice
Okrsek 1
Voliči
v seznamu
690
Hlasy
abs.
218
199
155
147
188
169
142
189
134
215
173
240
168
236
164
Hlasy
název
Změna pro Dašice
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Koalice pro Dašice
Komunistická str.Čech a Moravy
I. Dašická sdružená, SNK
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
SNK za Město Dašice
abs.
448
586
747
554
641
560
621
375
781
4
v%
8,43
11,03
14,06
10,43
12,06
10,54
11,69
7,06
14,70
Okrsek 2
Voliči
v seznamu
702
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
391
55.70
391
5368
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
název
Změna pro Dašice
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Koalice pro Dašice
Komunistická str.Čech a Moravy
I. Dašická sdružená, SNK
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
SNK za Město Dašice
Okrsek 3
Voliči v
seznamu
198
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hlasy
abs.
658
546
670
510
783
571
615
419
596
v%
12,26
10,17
12.48
9,50
14,59
10,64
11,46
7,81
11.10
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
132
66,67
131
1 724
Kandidátní listina
název
Změna pro Dašice
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Koalice pro Dašice
Komunistická str.Čech a Moravy
I. Dašická sdružená, SNK
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
SNK za Město Dašice
Hlasy
abs.
85
74
183
28
66
215
25
818
230
v%
4,93
4,29
10,61
1,62
3,83
12,47
1,45
47,45
13,34
Zdroj: © Český statistický úřad, 2010
Sběr
Základní škola Dašice bude vybírat starý papír (ne karton) ve škole
dne 19. listopadu od rána do 16 hodin přímo do kontejneru.
Elektrospotřebiče budeme vybírat dne 20. listopadu v hale sběrny (za Jednotou)
od 8 do 12 hodin.
Ing. Alena Janáková
5
Dašice mladýma očima – druhý díl
na náměstí; školka; kostel; kapři na Vánoce; škola
– ne tak moc; pivovarská hospoda Dzhuganova;
některé domy; Jižní ulice; cyklostezka; spousta ulic
kde nejezděj auta; vánoční strom a osvětlení; nově
namalovaný dům na rohu; je tu pár ryb; dětské hřiště; řeka; rybníčky; skoro vše; mlýn - turbína; Mikuláš
na náměstí; Džugan – protože tu vše opravuje; obchod
Hubálek; autobusy; JZD; posilovna; Vosáhlova vila;
malé přehledné krámky; hospoda na ostrově s posezením; obchod s množstvím nákupu po celý den; líbí
se mi tu, že si může zajít do restaurace; pěkné jsou
tu procházky; posvícenské výstavy a poutě; papírnictví; barvy laky; jako historická hodnota: pochodovali
tady švédští vojáci; oproti ostatním městům je tu klid;
člověk se může třeba jít projít na pole, když chce být
sám; je tu klid a lidi se tady víc znají; školní jídelna,
protože tam dobře vaří; zábavy na terase na ostrově.
Koncem září tohoto roku jsem zadal starším
žáků naší školy anonymní dotazník, s jehož výsledky bych Vás chtěl postupně seznámit. Podobný
dotazník vyplňovali jiní starší žáci naší školy již
v minulosti dvakrát. Naposledy před třemi lety.
Dotazník vyplňovalo celkem 56 žáků ze
7. až 9. ročníku. Byli to žáci, kteří mají bydliště
v Dašicích, ale také ti, kteří bydlí v jiných obcích
a v Dašicích navštěvují základní školu.
S vyhodnocením prvních pěti otázek jste
byli seznámeni v říjnovém čísle Dašických ozvěn.
Nyní uvádím odpovědi žáků na zbývající otázky.
Odpovědi žáků jsou bez komentáře, včetně některých nespisovných výrazů.
Úkol č. 6: Vyjmenuj instituce a úřady v Dašicích,
které slouží občanům Dašic a okolí. (Žáci mohli
uvádět i obchody a restaurace.)
Škola; Jednota; Kuchař; Hubálek; Pošta; Úřad
práce; zubař; dětská lékařka; Hospoda na ostrově; Radnice; Mrazírny; školka; knihovna; lékárna;
papírnictví; Kataforesis; Colorset; mlýn; Barvy laky;
Městský úřad; stavebniny; kostel; kadeřník; stavební úřad; družina; květinářství; terasa na ostrově;
železářství; Finish; zelenina; bar U konšela; trafika;
střelnice; PVB, starý pivovar, fotbalové hřiště, kola
Matějka, hasiči, posilovna, smíšené zboží, teta,
textilní obchod; oděvy; kasárny; vodárny; chovné
rybníky; kaplička; hřbitov; Prášek; cyklostezka;
hospoda na hřišti; restaurace u „Jugana“; Templin;
stroje a zřízení Kadlec; Truhlářství Cabicar; policie; autodílna; díly na kamiony; JZD; AVE; sklad
Panasonic; sklepní restaurace; školní jídelna; bistro; Help Home; Kubát; vietnamec; dětské hřiště;
ovoce a zelenina; DAKAM; čistička; sběrný dvůr;
lékařské oddělení; mlékárna - sklad; zastávky;
park; Číňan; potisky na trika; zmrzlina.
Úkol č. 8: Co se ti v Dašicích nelíbí, není dle tebe
v pořádku.
Výkaly od psů na chodnících a náměstí; kuřáci;
vajgly; nevhodné chování rómů; dům hrůzy; pobíhání volných psů; školní hřiště; kostel; dům, který je
naproti u Kuchaře; policie je tu špatná; zastávka;
krade se tu; kasárna, někteří přistěhovalci; ředitel
- nedává ředitelská volna; školní fasáda; některé
domy; park; špatné autobusové spoje; rozbité domy;
smrad od Kataforesis; nejsou tu hřiště jako skluzavka a není tu nic pro maminky s dětmi; nejsou tu
lavičky; ulice na Pardubice; dašická rada; nejsou u
školy lavičky; špatné silnice; málo sportů pro děti;
odpadky; není tu obchvat; není tu kino; koupaliště
tu není; obchody tu nejsou; málo kontejnerů; není tu
moc zábava pro teanegry; smrad prasečáku; vandalství; když někdo ukradne kolo, prakticky se s tím nic
neudělá; v poslední době přibývá v Dašicích hodně
problémových občanů; a navíc už se mi stalo i o pár
případech jsem slyšela, že dětská doktorka nepřišla
na mou nemoc; vysoká tráva; málo přechodů; smrad
z Kostěnic; dům u mrazírenského domu; skládka
na konci ulice ČSA; kamióny; bordel okolo školy;
starosta, blbý silnice; žádná možnost posezení mladistvých; žádná ředitelská volna;
nic; zastávka ve Velkolánsku; pošta
moc malá; zničené lavičky a zastávky;
stav zeleně; mateřská škola; jídelna;
Úkol č. 7: Co se ti v Dašicích líbí, co považuješ
v Dašicích za dobré?
Přechody; květinářství; park; náměstí; drogerie; škola; knihovna; ostrov; pivovar; můj dům;
fotbalové hřiště; splav; mrazírny; hospoda
na pivovarském kopci; hasiči; Jednota;
chovné rybníky; vánoční osvětlení;
pouť; ohňostroj; holky; opravený dům
6
ne že by mi vadili, ale kradou a vyhrožují; ne - není
tu co bych chtěl, aby tady bylo; možná v Jižní ulici,
jinak ne; nevím; ne - není tu nic pro zábavu; budu
muset, máme tu barák; já bych chtěla, ale nevím
jak to se mnou bude; ne - zůstanu tam, kde bydlím
teď; ne, protože bych musela dojíždět za prací např.
do Pardubic a s dětmi dojíždět; ano, je tu klid, není tu
velký provoz, je tu už i kam zajít na večeři; ne, chtěl
bych do světa a vydělat si víc peněz; ne, chtěla bych
bydlet v Pardubicích; ne, protože jsem zvyklý bydlet
na vesnici; ano - je mi tu dobře; ne, Dašice mám
ráda, ale proč bych měla bydlet ve městě, které smrdí
od jisté firmy; ne - nelíbí se mi tady; ne - velký provoz,
nečistý vzduch; ne, narodila jsem se v Pardubicích
a chci tam žít a v Pardubicích je lepší autobusová
doprava; nechtěl - nic moc Dašice; ne, mám jiné
rodné město; ano, je to mé rodné město; ano, kdyby
se tu zlepšili lidé; ne, jel bych spíš do Krkonoš; ano
budu, protože se mi tady líbí; ne, protože je tu nuda
a nelíbí se mi tady a že tu jezdí hodně aut, je to
lepší bydlet v Hostovicích; kdekoliv jinde jenom ne
v Hostovicích, je tu víc přátel a víc zábavy, dobře:
ano; ano, už tady bydlím, není to tady špatný; ne,
jsem zvyklá na malou vesnici; ne, ve velkoměstě je
víc možností zajít někam posedět, nemusím dojíždět
za prací, více obchodů, škola na lepší úrovni (pro mé
potomky); ne, protože chci bydlet ve své vesnici; ano,
protože se mně tu líbí a nikdy bych odtud neodešel;
nechtěla, je to tu malé a málo možností jak se tu
zabavit; chtěla bych bydlet v malém městečku nebo
na vesnici, ale ne v Dašicích, protože je to tu odsud
dále od většího města; ne, protože chci do Prahy;
ano - je to tu docela hezké, máme tady dům, mám
tady kamarády; ne, chtěl bych se vrátit do rodného
města; ne, je tu nuda; asi ani ne, ale kdybych tu měla
dům, tak bych to přežila, ale zase ne v Pardubicích,
spíš v menším městě; ano, protože je tady zábava;
nechtěla, protože je tady nuda, nejsou tady mladí
lidé a lepší je bydlet ve větším městě, kde je větší
všeobecný ruch anebo na vesnici v klidu; ne - mám
radši vesnice; Dašice se mi moc nelíbí, radši bych
chtěl bydlet v Lánech nebo v Práchvicích; ani
náhodou, tohle není špatný město, ale jsou
i jiná města lepší.
nerovné chodníky; velký nárůst přistěhovalců; vandalní mládež; malá tělocvična; Colorset.
Úkol č. 9: Co v Dašicích chybí pro plnohodnotný
život dospívajících?
Posilovna; zimní stadion; kino; fitnescentrum;
větší park; něco na sportování; centrum zábavy; větší
park pro maminky s malými dětmi; zábavní centrum pro dospívající na noční zábavy; hřiště pro více
houpaček; noční klub; koupaliště; diskotéky; lepší
spojení do Pardubic i do Sezemic; obchodní centrum;
častější oslavy města; kulturní dům; kulturní vzdělávání; kavárna; zábava pro dospívající; internetová
kavárna; domov důchodců; legolend; novou poštu;
více cyklostezek; vlakové nádraží; začátek školy o
něco déle; skatepark; sportovní stadion; sportovní
hala jako maj v Moravanech; kabiny a vybavení pro
menší i starší fotbalisty; různá hřiště; nová hasičárna;
les; elektro; lanový park; muzeum; hokejový stadion; kultura; nějaké velké sportovní hřiště; policejní
stanice; autotuning; lepší obchody s různými věcmi;
nějaké hřiště pro požitek mladých; hřiště na blbnutí;
místo na hraní volejbalu a basketbalu; nové domy;
více lidí; nějaký lepší obchod; dobrý ředitel školy;
něco pro zábavu venku; studium; pingpongové stoly;
hračkářství; střední a vysoké školy; lepší vybavení
školy; nějaký zábavní klub; divadlo; nějaká herna;
Skinn Heads; ve škole nějaký automaty na nějaké
jídlo nebo něco takového; aby tady bylo víc zábavných
prostředků; různé kluby; dobrý gympl; krytý bazén;
hudební knihovna; cyklostezka Dašice - Pardubice;
zoologická zahrada.
Úkol č. 10: Chtěl(a) bys v dospělosti bydlet
v Dašicích?
Ne - moc blízko rodičům; ne - chci zkusit jiné
město/vesnici; asi ne - kvůli studiu či povolání; možná
ano, protože je tu má rodina, jsem tu zvyklá a mám to
tu docela ráda, ale vážně toho tu moc není; možná,
podle toho, jak se bude vyvíjet situace; ani nápad;
ano - bude tu bydlet můj spolužák; ne - nelíbí se mi
tu; ne, protože chci bydlet v Kostěnicích; ano nic mi zde příliš nevadí; uvidíme, ale spíš
ne, je to tu docela nebezpečný; určitě
ne, protože to tady bude vypadat
jako po výbuchu; ne - kvůli rómům,
Mgr. Jaroslav Lohynský,
ředitel ZŠ Dašice
7
E
C
U
R
O
E
Č
É
P
Í
N
L
Á
N
IO
S
PROFE
A NEHTY V DAŠICÍCH
# nehtová modeláž #
# gelové zdobení nehtů na nohou #
# zdobení – jemné, výrazné, netradiční, extravagantní #
# manikůra #
# komplexní péče o ruce – masáže, peeling, zábaly, lázně #
Bonus program pro stálé klienty.
Každá 4. návštěva – kosmetický dárek
Jana Stejskalová, tel. 606 577 888
Facebook: Jana Stejskalová
KOSMETICKÉ SLUŽBY
# barvení řas a obočí #
# depilace #
# trvalá na řasy #
# mikromasáž očního okolí #
# poradenská služba #
MASÁŽE
# lokální i celkové #
# protimigrénová masaž #
Jana Studená, tel. 606 157 110
Dašice, 28. října
inzerce
Evidence hrobových míst
pomníku. Bylo rozhodnuto, že v době před Dušičkami,
tedy kdy se dá předpokládat návštěva téměř u všech
hrobů, budou osloveni výše uvedenými lístky všichni
nájemci, abychom jejich evidenci dali dle možností
do pořádku.
Se všemi nájemci by měla být, podle nové
zákonné úpravy, uzavřena nová nájemní smlouva,
a to povinně v písemné formě. Platba za pronájem
zůstává beze změny a činí celkově 10 Kč/m2/rok
(skládá se ze samotného nájemného ve výši 7 Kč/
m2/rok a ceny za hřbitovní služby ve výši 3 Kč/m2/
rok). Při průměrné výměře hrobu zhruba o dvou metrech čtverečních a platbě obvykle na deset let tedy
nájemné přestavuje částku kolem 200 Kč.
Pokud si myslíte, že ve Vašem případě je doposud vše v pořádku (tzn. že máme v evidenci správnou
adresu plátce i že máte nájemné řádně zaplaceno)
není třeba, abyste hned v příští dny spěchali na MěÚ
- vyhnete se tím případným frontám (jen pro informaci: na dašickém hřbitově je přes 600 hrobů!), ale
stačí, když MěÚ navštívíte příležitostně nebo při další
plánované platbě. Jestliže však máte pochybnosti o
správnosti adresy v naší evidenci nebo nemáte zaplacen poplatek (nájemné), dejte, prosím, tyto záležitosti
do pořádku pokud možno ještě do konce letošního
roku. V každém případě vezměte s sebou lístek, který
byl umístěn na Vašem pomníku – je na něm totiž uvedeno i evidenční číslo hrobového místa podle nového
číslování.
Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ
V posledních dnech před Památkou zesnulých
jste mnozí na hrobech na dašickém hřbitově objevili
lístek s následujícím textem:
Vážení nájemci hrobových míst, Vážení příbuzní nájemců, Vážení návštěvníci hřbitova v Dašicích,
obracíme se na Vás, především mimodašické, ale i
místní, touto neobvyklou formou vzhledem k tomu,
že u části hrobů v evidenci hrobových míst máme
neplatnou nebo jinak nedostupnou adresu nájemce.
Kontaktujte, prosím, Městský úřad Dašice nebo se
zastavte příležitostně osobně na MěÚ pro ověření správnosti adresy, podepsání písemné nájemní
smlouvy o pronájmu hrobového místa (jak nyní ukládá zákon), příp. k zaplacení nájemného (pokud již
není zaplacen). Jestliže pečujete o jiný hrob, než je
Váš, předejte, prosím, majiteli tento lístek.
Městský úřad v Dašicích v minulosti „zdědil“
evidenci hrobových míst po holických Komunálních
službách. Vzhledem k tomu, že smluvní vztah pronájmu (a tedy i jediný kontakt na plátce) byl doposud
založen pouze na dokladu o zaplacení poplatku, a
vzhledem k tomu, že platby se provádějí vetšinou
jednou za deset let, čím dál častěji se stávalo, že
některé adresy plátců se staly nedostupnými, zvlášť
u mimodašických. Jistě víte z vlastní zkušenosti, že
mnoho hrobů na dašickém hřbitově je zanedbaných
a neudržovaných a Městský úřad neměl žádnou
možnost, kromě vpravdě detektivního pátrání, jak se
dozvědět skutečnou adresu nájemce a tím i majitele
Den pro dětskou knihu 2010
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR vyhlašuje již IV. ročník celostátní akce „Den
pro dětskou knihu“. Termín je stanoven na sobotu 27. listopadu 2010, t.j. sobotu před 1. nedělí
adventní. Městská knihovna Dašice se samozřejmě k této akci opět připojuje.
líbenější knihu dašických dětí a mládeže“
• soutěž o nejlepší ilustraci k přečtené pohádce
• bezplatná registrace dětských čtenářů, pokud
přijdou do knihovny s rodiči
• korálková dílna
• testy, kvízy
V sobotu 27. 11. 2010 od 9.00 do 13.00
hodin Vás tedy v dašické knihovně čeká:
• Den otevřených dveří pro děti a jejich rodiče
• Zahájení předvánočního prodeje knih
(ve spolupráci s knihkupectvím
Helios)
• zahájení ankety „Hledáme nejob-
Děti, doplňte, prosím, veršovanou pozvánku
a přijďte do knihovny:
... Vždycky budeš šikovný, chytrý jako liška,
když ti bude pomáhat... Kdo?
................................................
Těším se na Vás.
Lenka Havlovcová, knihovnice
9
Sportovní dění v SDH Dašice
v Rábech, kde proběhlo také celkové vyhlášení
výsledků. Po deseti závodech, na které jsme vyráželi ve svém volném čase, se naše snaha vyplatila. Podařilo se nám dovézt nečekaně tři poháry.
Jedná se o pohár za celkově 3. místo v Lize okresu
Pardubice v požárním útoku žen a dále každý tým
SDH Dašice byl oceněn pohárem za Nejlepší družstvo soutěžící s PS 12. Všechny získané poháry
a ocenění je možno si prohlédnout ve výloze firmy
Templin CZ. Prostor nám bezplatně poskytnul pan
Skřivánek, za což mu velice děkujeme.
Před zimou jsme ještě stihli navštívit závody
v požárním útoku v Moravanech. I přes nepřízeň
naší techniky obsadila naše družstva žen 3. a 4.
místo a muži skončili na místě 12.
Před začátkem další sezony máme v plánu
opravu naší PS 12 zvané „Shrekovka“ a samozřejmě tréninky, abychom v příštím roce
obhájili či zlepšili letošní výsledky.
Se začátkem školního roku začaly i naše
schůzky Kroužku mladých hasičů. Po loňském
oslabení, kdy nás opustili tři zkušení členové
družstva, se nám začalo nejspíš blýskat na lepší
časy. Naše řady byly rozšířeny o několik nováčků
a 9. října jsme se vypravili na naše první závody
letošní sezóny do nedalekého Rokytna na Závod
požárnické všestrannosti. Nejspíš z důvodu ještě
netrénovaných nováčků a snad i chladného počasí
se závody moc nevydařily a děti obsadily 17. a 19.
místo. A protože další závody na naše mladé hasiče čekají až zjara, máme dostatek času natrénovat
alespoň teorii. Na praktické dovednosti, jako je
požární útok, či štafety, se nám zatím nepodařilo
najít vhodné prostory.
Pro naši mládež bylo září začátkem nové
sezóny, pro dospělé sezóna končila. 25. září
se zúčastnily týmy mužů a žen posledního závodu Ligy okresu Pardubice
v požárním útoku pořádaném SDH
Staré Hradiště na pěkném hřišti
Petra Kořínková
10
Minulá doplňovačka
1
T
O
M
Á
Š
2
M
I
L
I
O
N
3
P
O
S
T
E
L
4
M
Í
R
5
K
O
N
E
C
6
K
O
S
M
O
N
A
U
T
7
R
O
S
O
L
8
S
A
M
E
T
9
P
O
S
L
E
D
N
Í
10
V tajence se skrýval letopočet, ve kterém byl
P
v Dašicích založen Sokol. Bylo to 26 let po založení
R
Sokola v Čechách.
E
14
17
Z
16 K 18 19 20
I 11
K
D S 12 13 O 15 M O Z S P 21 22
E T O S M D E S Á T O S M
N O M A Á E R
T O V U A
T
Á L R S C
K L O K M
Č Á
E E
A E D
I
K M
T D
T E
N
A
E
Í Ň
K
S
A
Jaroslav Lohynský
11
Doplňovačka
V tajence se skrývají dvě slova, která patří do následujícího textu:
Kruté nehody stihly Dašice za ….. ……….. Z dopisů, jež městský úřad zaslal hejtmanu Pardubickému
do r. 1629, dovídáme se, že v době pěti let Dašice devětkráte vyhořely, dvakrát zcela a že častým
vychováváním soldátů nátisky a soužení veliké vystáti musily. Kromě toho na polích se málo urodilo a
mor dobytka nastal. Též odňato jim právo vařiti pivo. Mnozí evangelíci byli vojáky násilím nuceni, aby
k víře katolické přestoupili; ale někteří raději do ciziny utekli, než aby se k tomu donutiti dali.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Přeji příjemnou chvilku při luštění!
Jaroslav Lohynský
1. Nejkrásnější svátky v roce.
2. Opak slova „velká“ (pozpátku).
3. Táhne celý vlak.
4. Strunný hudební nástroj.
5. Mají je někdy psi v kožichu (pozpátku).
6. Málo.
7. Spojení mezi dvěma ozubenými koly.
8. Býval v kalamáři.
9. Prášek k výrobě betonu.
10.Adam a …
společenská rubrika
Narodili se...
19. září
Laura Chaloupková
Opustili nás...
10. října Božena Jirmanová
24. října Božena Vránová
11.Cestování za účelem poznávání a rekreace.
12.Ruské jméno.
13.Velký bílý pták.
14.Náš světadíl.
15.Píše se na ni ve školní třídě křídou.
16.Opak slova „hloupé“ (pozpátku).
V listopadu slaví narozeniny
1. listopadu Helena Vinařová
Dašice
4. listopadu Oldřich Kudrna
Dašice
7. listopadu Hana Půlpánová
Prachovice
11. listopadu František Florián
Zminný
15. listopadu Jaromír Svoboda
Dašice
17. listopadu Vlastimil Dvořák
Zminný
18. listopadu Milada Nerudová
Dašice
23. listopadu Jana Dvořáková
Zminný
29. listopadu Jindřich Wimmr
Dašice
Pfiejeme v‰em jubilantÛm hodnû zdraví,
osobní pohody a radosti ze Ïivota!
Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem
MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25,
533 03 Dašice, IČO 273481, šéfredaktorka: Lenka
Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský,
Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava:
Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol.
s r. o., Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice,
vydání číslo: 11/2010, vychází: v Dašicích 4. 11. 2010, ceník
inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany:
80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská
knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: 466 950 073, e-mail:
[email protected] nebo podatelna Městského
úřadu Dašice, tel.: 466 951 036, fax: 466 951 062,
e-mail: [email protected], cena výtisku: 5 Kč.
12

Podobné dokumenty