Zpravodaj obce Cítov 2/2011

Komentáře

Transkript

Zpravodaj obce Cítov 2/2011
-6-



Zastupitelstvo obce Cítov přeje všem
spoluobčanům krásné prožití
velikonočních svátků

Plánované akce na měsíc květen
7.5.
14.5.
Dětské rybářské závody na Doleňáku
Memoriál Jiřího Vališe a večer taneční zábava na hřišti

 I N Z E R C E 
Vinotéka "Vinum Vitis"
Nově otevřená vinotéka "Vinum Vitis", Pod vrchem 2986, Mělník (naproti
gymnáziu), si Vám dovoluje nabídnout sortiment 12 stáčených vín v cenovém
rozmezí od 44,- do 54,- Kč/l. Dále lahvová vína Tereziánských a Augustiánských
sklepů, Sovín a Valtice. Také u nás naleznete Srí Lanské a Ceylonské sypané a
sáčkované čaje, dárkové balíčky a příslušenství. Odměny pro stálé zákazníky!
Moţnost dovozu do Cítova mezi 19 - 20 hod. v týdnu- Tel.: 776719292,
723881043 Email.: [email protected], [email protected]
Navštívit nás můţete od pondělí do pátku od 15:30 do 19:00 hodin.
__________________________________________________________
V příštím zpravodaji: aktuální informace, plánované kulturní akce a mnoho
dalších zajímavostí
-1-
ZPRAVODAJ obce Cítov
č. 2/2011
Obec Cítov – nový územní plán
Obec Cítov vyzývá občany, právnické osoby a další subjekty ve správním
území obce, aby předali své podněty ke zpracování nového územního plánu na OÚ
Cítov. Podněty podané do 31. března 2011 budou vyhodnoceny a projednány
v zastupitelstvu obce. Podněty musí mít obsah dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb. a
mohou se týkat zejména urbanistické koncepce, nových funkčních ploch či jejich
změn, dopravního řešení apod. Návrhy či podněty je moţno podávat písemně na
adresu: Obecní úřad Cítov, Cítov 203, 277 04 Cítov, nebo elektronicky na adresu
[email protected] citov.cz.
Případné dotazy nebo vysvětlení podá starostka obce na tel. 315 692 575.
Nebezpečný odpad
Obecní úřad Cítov ve spolupráci s firmou 1. Polabská s.r.o. připravuje na
sobotu 2. dubna 2011 sběrný den. Bude to příleţitost pro všechny, kteří se chtějí
zbavit
nebezpečného odpadu. Mezi nebezpečný odpad patří: vyřazené
lednice, televize, zářivky a výbojky, pneumatiky ze
soukromých osobních aut, autobaterie a monočlánky, pouţité
fritovací oleje, rozbité rtuťové teploměry, kyseliny,
rozpouštědla, ředidla, motorové oleje, staré léky, zbytky domácí
chemie, staré barvy a laky včetně obalů.
V sobotu 2. 4. 2011 od 8.00 do 9.00 hodin budou
kontejnery na nebezpečný odpad přistaveny před Obecním
úřadem v Cítově.
Tato služba je poskytnuta zcela zdarma občanům a domácnostem, které
mají zaplacený poplatek za likvidaci odpadů za 1. pololetí 2011.
Shromažďovací místo stavebních odpadů a zeleně
Od 1. 4. 2011 bude opět otevřeno shromaţďovací místo v Cítově, určeno
pouze pro odpad ze zahrádek nebo pro uloţení zeminy či stavební sutě. Provozní
doba je následující:
úterý
od 15.00 do 17.30 hodin
čtvrtek
od 15.00 do 17.30 hodin
sobota
od 10.00 do 14.00 hodin
-2-
-5-
Poplatek za psa v roce 2011
Velikonoční výstava králíků, drůbeže a holubů
Poplatek za psa v roce 2011 činí 100,- Kč/ za 1 psa staršího 3 měsíců.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2011.
Majitele psích mazlíčků ţádáme, aby po svém pejskovi uklízeli exkrementy a
neznečišťovali veřejná prostranství.
Český svaz chovatelů základní organizace Cítov pořádá v chovatelském
areálu ve dnech 23. a 24. dubna 2011 „Velikonoční výstavu králíků, drůbeže a
holubů“. Otevřeno bude v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin a v neděli od 8.00 do
11.00 hodin. Na výstavě bude moţné zakoupit zvířata pro zaloţení či doplnění
svých domácích chovů. Dále bude probíhat výkup kůţí. Pro návštěvníky bude
připravena bohatá tombola a občerstvení. K návštěvě i nákupu zvířat vás zvou
pořadatelé.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů upozorňuje
Přes stále pokračující zimu se i v letošním roce neodvratně blíţí jaro a tím
spojené i práce na zahradách. Tyto práce jsou bezesporu spjaty s pálením větví a
ostatního rostlinného odpadu. Z pohledu poţární ochrany je tato činnost spojena s
velkým rizikem pro moţný vznik poţáru. Pokud se rozhodnete pálit větší mnoţství
biologického odpadu, je nutné nahlásit pálení předem na operační středisko HZS
Středočeského kraje se sídlem v Mladé Boleslavi na telefonní číslo 950 861 200,
nebo na www.hzskladno.cz (evidence pálení). V kaţdém případě se tak vyhnete
sankcím při případném vyhlášení poplachu a následnému výjezdu poţární
techniky.
Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady:
- pálit můţe osoba starší 18 let,
- dodrţovat bezpečné vzdálenosti ohniště od budov a hořlavých předmětů,
- mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, písek, hasicí
přístroj, …),
- nepálit při silném větru,
- velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy je na místě dozor (starší
18 let),
- nenechávat místo pálení bez dozoru.
Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o poţární ochraně č.133/85 Sb.
Zakázáno. Porušení je kvalifikováno jako přestupek a moţno trestat pokutou do
výše 25 000,- Kč.
Pavel Gerberg
velitel jednotky SDH obce Cítov
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice
Podle zákona č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
bude na celém území České republiky provedeno ke dni 26. března 2011 sčítání
lidu, domů a bytů. Rozhodným okamţikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března
2011. Účast na sčítání je v souladu s § 7 zákona pro obyvatelstvo povinná. Sčítání
provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři, které jmenuje Český
statistický úřad. Pro obec Cítov je jmenovaný sčítací komisař paní Zdeňka Suchá,
průkaz číslo 00-11-98077. Telefon: 315 692 548. Více informací na
www.scitanilidu.cz
Pálení čarodějnic a stavění májky
V sobotu 30. dubna 2011 se uskuteční „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“, které
začne v 19.00 hodin „Na Křemínku“ stavěním májky. Poté se všichni přesunou na
místní hřiště, kde budou přibliţně v 19.30 hodin zapáleny ohně. K tanci a poslechu
zahraje kapela Largo. Občerstvení je zajištěno.
Poděkování sponzorům 1. obecního plesu

Obec Cítov děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finančně i věcnými dary
do tomboly našeho prvního obecního plesu. Jmenovitě firmám: BEC ODPADY,
CYKLO ERBEN MĚLNÍK, s.r.o., GAMAGAS Mělník s.r.o., KVD Plus s.r.o.,
IKMB spol. s r.o., Game Czech a.s., FISA s.r.o., DRUŢSTVO CEMENTÁŘŮ,
RESTAURACE DUO, Astratex, SAD, s.r.o., Zemědělská Cítov, a.s., Kosmetické
studio Petra Cardová Bechlín, JHC Mělník, s.r.o., PROFI-NET, STUDIO
VISAGE, STRABAG a.s., Zahradnictví SINCO Mělník, ČEZ Horní Počaply,
Energotrans Praha, NÁPOJKA U MLÝNA, Nákupní středisko Málkovi, Dott.
Giuseppe de Gennaro a Klárka, Miloslav Hrstka a Lucie Bártová, manţelé
Šimralovi, Číţkovi, Vaňkovi, Svobodovi, Brussovi, Niklovi, Engelmanovi, paní
Klára Kudláčková, Jaroslava Čvančarová. Dále děkujeme za krásné a výborné
dorty paní Ivany Egrtové a panu Hrstkovi za bezvadnou obsluhu na sále a v baru.
-3-
-4-
Zprávy ze ZŠ a MŠ Cítov
Kroužek angličtiny pro děti
- ZŠ a MŠ Cítov děkují všem, kteří přispěli do tomboly na „Dětský
karneval“: rodičům dětí, Obci Cítov, SAD Daminěves a paní Ivaně Egrtové.
- V letošním školním roce se naše škola zapojila do celorepublikového
programu „Recyklohraní“. Nejen, ţe sbíráme baterie a vyslouţilý elektroodpad, ale
také plníme v rámci projektu různé úkoly, s kterými nám pomáhají i rodiče. Tímto
jim děkujeme za spolupráci.
Kolektiv učitelek ZŠ
Lektorka Jana Najmanová (zkouška z AJ-FCE - obdoba státní
jazykové zkoušky) nabízí krouţek angličtiny pro děti ve třech skupinách.
Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Cítov pro školní rok 2011/2012 proběhne
7. 4. 2011 od 10.00 do 12.00 hodin v mateřské škole.
Správní řízení bude zahájeno s dětmi s bydlištěm v Cítově a Daminěvsi, které k
31. 8. 2011 dovrší tří let věku, jsou zralé ke vstupu do mateřské školy, tzn. zvládají
hygienické návyky a sebeobsluhu. Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli potvrzení
o řádném očkování dítěte ( § 50, zákona č. 250/2000 Sb.). Bez tohoto potvrzení
nebude zahájeno správní řízení o přijetí dítěte, dále rodný list dítěte, občanský
průkaz rodiče a potvrzení o zaměstnání rodičů.
Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet ţádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
2. děti zaměstnaných rodičů – sourozenec jiţ docházejícího dítěte
3. děti zaměstnaných rodičů přicházející nově
4. ostatní děti přihlášené k celodenní docházce podle věku


KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI
Dětský tenisový kroužek
Dětský tenisový krouţek, který úspěšně probíhá od loňského září opět
zahájí výuku od konce dubna (dle počasí) a přijme další zájemce. Tréninky, které
vede profesionální trenérka budou kaţdou neděli dopoledne. TK dětem zapůjčí
tenisové rakety i míčky. Děti potřebují pouze vhodnou sportovní obuv a sportovní
oblečení. Zájemci se mohou hlásit osobně na tenisových kurtech v Cítově nebo na
telefonním čísle 775 262 900 (p. Fric)
Kategorie I 6 - 8 let
Kategorie II 9 - 11 let
Kategorie III 12-15 let
Kurz by probíhal 1x týdně v místní knihovně od dubna do června za
600,-Kč včetně učebních pomůcek.
Dále Jana Najmanová nabízí individuální kurzy angličtiny pro
začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Cena dohodou. Tel. 777 048 016
8. sraz amatérských cukrářek
Dovoluji si Vás srdečně pozvat na sobotu 9. dubna 2011 od 14.00 hodin
do areálu ČSCH v Cítově na „8. SRAZ AMATÉRSKÝCH CUKRÁŘEK“.
Dortíky, které budou na téma „Mláďátka“ si budete moci po skončení soutěţe
zakoupit. Dále budete mít moţnost si na místě zakoupit pomůcky na pečení od
firmy J. V. Malátkovi – Potřeby pro cukráře Kosova Hora. Prodávat se budou
různé druhy formiček, vykrajovátek, forem na dorty, velký výběr cukrářských
ozdob, polev a sypání.
Za pořadatele vás zve Ivana Egrtová
Pyžamová party
Giuseppe a Klára de Gennaro pořádají v sobotu 16. dubna 2011 od 19.30
hodin v kulturním domě v Cítově „PYŽAMOVOU PARTY“. Vstup pouze v
pyţamech nebo kostýmech. Dj bude hrát muziku převáţně 80 - 90 let. Je
připravená tombola a pohoštění bude zdarma. Vstupné 120,- Kč.
Rezervace lístků u Giuseppe a Kláry de Gennaro na tel.č.: 722 244 995
Vítání občánků
Sbor pro občanské záleţitosti a Obecní úřad v Cítově srdečně zvou
všechny rodiče, příbuzné a přátele na tradiční vítání nových občánků Cítova, které
se bude konat v sobotu 16. dubna 2011 od 10.00 hodin a od 10.30 hodin v
obřadní místnosti Kulturního domu v Cítově.

Podobné dokumenty