2014/1-2 - Městská část Brno

Komentáře

Transkript

2014/1-2 - Městská část Brno
Pozvánka do Společenského centra
5. 2., 16.30 hod., Čaj o půl páté – taneční podvečer s kapelou L. Kozderky.
Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová
14. 2., 19.30 hod., Bystrcký country bál – country kapela ZIMOUR a taneční
skupina La Quadrilla
ŽEBĚTÍN ŽIJE
Ž E B Ě T Í N S K Ý
O B Č A S N Í K
LEDEN-ÚNOR
INZERCE / INFORMACE
ROČNÍK 24/2014
ČÍSLO 1-2
21. 2., 18.00 hod., Swingový podvečer – hraje orchestr MR SWING
25. 2., 17.30 hod., Zdraví – 1. Přednáška cyklu „Mějte úspěch“ – Anna Čechurová
27. 2., 19.00 hod., Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete
2. 3., 15.00 hod., Velký karneval s divadlem Koráb – zábavný program pro děti
v maskách, soutěže, hry, diskotéka
5. 3., 16.30 hod., Čaj o půl páté – taneční podvečer
12. 3., 19.00 hod., E. Assous: Příbuzné si nevybíráme
Divadelní komedie agentury Harlekýn Praha. Hrají: S. Skopal, V. Vydra, J. Boušková, M. Zahálka, E. Janoušková a další
Výstava:
12. 2–6. 3. TAPISÉRIE ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové
Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka 15–18 hod., při akcích ve Společenském
centru nebo na základě telefonické dohody (tel. 546 211 924, 546 224 320).
Vstup volný.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak)
v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po–čt 16–19 hod.,
ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů, tel.: 546 224 320).
* Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
* adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
* e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz
* redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová,
Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová
* grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský,
Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad
1400 ks * foto: archiv, Ing. Eva Blahoňovská, Václav Kříž, Soňa Štětinová * redakční uzávěrka 24. 1. 2014, vychází 3. 2. 2014 * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané
příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou
* registrováno MK ČR E 12121
www.zebetin.cz
Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně
Na podzim roku 2013 proběhla v jižní části Žebětína výsadba stromů a keřů na pozemcích města Brna. Asi třicet metrů široký pás výsadeb spojuje Přírodní rezervaci
Bosonožský hájek s rozsáhlými Podkomorskými lesy, při hranici s chatovou oblastí
v Popůvkách. Patnáctimetrový pás v délce
250 m byl vysazen od lesa směrem k nové
polní cestě v oblasti Za Kněžským hájkem.
Mladé stromky a keře budou chráněny
oplocením po dobu 5–7 let. Hlavními vysazovanými dřevinami jsou dub zimní, habr
obecný, buk lesní, lípa srdčitá, javor babyka, javor mléč. Z keřů je to líska obecná,
růže šípková, trnka obecná, vrba jíva. Celkem bylo vysazeno téměř 20 000 sazenic
na ploše dvou hektarů. Na osluněná místa
budou navezeny hromádky lomového ka-
mene, které budou sloužit jako úkryt pro
ještěrky. Na vybraná místa budou umístěny tabule s informacemi o výsadbách.
Cena celého projektu výsadeb byla vysoutěžena za 1,5 mil. korun. Vše je plně hrazeno
z evropských fondů z Operačního programu
Životní prostředí v oblasti podpory Obnova
krajinných struktur. Stromy a keře mají v člověkem silně využívané krajině důležitý význam. Poskytují úkryt a potravu volně žijící
zvěři – např. zajícům, bažantům a ptactvu. Zadržují velké množství deš]ové vody, která by
jinak po zoraném poli rychle odtekla. Významné jsou i kvetoucí rostliny a keře pro včely a hmyz. Při jarních procházkách krajinou
můžeme ocenit také estetickou hodnotu světle zeleného listí stromů a kvetoucích keřů.
Dokončení na str. 4
www.zebetin.cz
[ OBSAH ]
1, 4
2
3
4, 5
6
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15
15
16
Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně
Počet obyvatel
Slovo starosty
Ze života v obci
Na slovíčko s…
Střípky z plesů
Krteček v únoru
Cvoček v novém roce
Divadelní pohádka Popelka
Šestý masopustní průvod
Mateřské centrum Kroužky
Příprava na Václavské hody
Z jednání zastupitelstva
Změny v brněnské dopravě v roce 2014
Z jednání zastupitelstva
Fejeton: Vánoční inventura
Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti!
Nabídka centra pro rodinu a sociální péči na únor 2014
Koutek úsměvů
Legato v Brně-Kohoutovicích
Teplý začátek roku v ZOO Brno
Pozvánka do Společenského centra
Oficiální stránky Žebětína:
www.zebetin.cz
STRANA
ŽIVOTNÍ
STYL
Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně
Počet obyvatel trvale žijících v Žebětíně
činil k 1. lednu 2014 celkem 3890 osob.
2
[ SLOVO STAROSTY ]
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Milí přátelé,
ještě jednou bych rád
Všem popřál na začátku
roku hodně zdraví, štěstí a co nejúspěšnější rok
2014. V tomto ne moc
zimním počasí, které
nás v první polovině
měsíce ledna provází,
bych Vás rád poinformoval, co naši městskou část čeká v následujícím období.
V jarních měsících dojde ještě k drobným opravám a vysprávkám na nových
komunikacích, které se nestihly před
svátky dodělat s ohledem na klimatické podmínky. Dokončí se terénní úpravy, dosejí trávníky a dojde také k úklidu na pozemku na konci ulice Hostislavovy, kde měly firmy zařízení staveniště, a také na poli na ulici Ostrovačické a Kloboučku. Na žádost obyvatel
horní části ulice Drdy dojde k návratu
jednosměrné ulice do původního stavu
a zároveň se pokusíme vyřešit i provoz
kolem školy a školky, ve spolupráci
s odborem dopravy, policií ČR a obyvateli na ulici Otevřená.
Na konci loňského roku byl dokončen
realizační projekt víceúčelového hřiště
u základní školy a mne v současné době čeká přesvědčit vedení města, aby
neotálelo s výběrovým řízením dodavatele stavby, když je vše nachystáno
a v operačním programu peníze na náš
projekt zbývají, což se do loňského
podzimu ještě přesně nevědělo. Začátkem ledna jsme také odevzdali žádost
a projekt na vybudování zahrady v mateřské škole v přírodním stylu z operačního programu životního prostředí.
Pokud uspějeme, mohla by se tato rekonstrukce celé zahrady v hodnotě
okolo 1 500 000 Kč s novými herními
prvky pro děti stihnout v době letních
prázdnin. Taktéž by o prázdninách
mělo dojít k opravě elektroinstalace,
vody a odpadů v kuchyni mateřské
školy, protože ta jediná neprošla rekonstrukcí v minulých letech při po-
stupných opravách této budovy. I na
tuto opravu budeme žádat finanční
pomoc z magistrátu města Brna.
Pokud se nám včas vrátí peníze z projektů, na které čerpáme peníze z EU
(projekty s dotací se musí vždy předfinancovat), máme v plánu zrekonstruovat taktéž hřiště za úřadem, v jehož
spodní části vybudujeme halu na stroje
a zařízení pro naši pracovní četu. Důvodem je získání zametacího stroje
a nedostatek místa v hasičské zbrojnici.
Přes zimu nemohou být stroje zaparkované venku, aby se mohly nastartovat
pro potřeby zimní údržby obce.
V loňském roce jsem opět inicioval za
pomoci odboru dopravy studii na
okružní křižovatku na staré dálnici,
proběhla jednání na městě i na krajském úřadě a byl přislíben projekt pro
územní rozhodnutí. Silnice spadá pod
kraj a tam se budeme snažit získat
i potřebné finanční prostředky. Doufám,
že se mi po více než 8 letech, kdy stále
nebezpečnost této křižovatky připomínám, podaří její úpravu na krajském
úřadu prosadit.
V letošním roce by také mělo dojít
k rekonstrukci výtokového objektu na
našem rybníku. Již pět let se město
Brno snaží převést plochu rybníka
i hráz na ministerstvo životního prostředí, potažmo Agenturu ochrany přírody, která má o rybník zájem, ale na
poslední chvíli ministerstvo od smlouvy odstoupilo. Alespoň pozemkový
fond, kterému patří hráz rybníka, nechal vypracovat projekt a po migraci
obojživelníků by se hráz měla opravit.
I když jsme donutili agenturu rybník
do vánoc napustit, bohužel nám zatím
nezamrznul pro radost našich dětí.
Toto jsou nejdůležitější plány naší
městské části pro letošní rok a já věřím, že se nám je opět podaří splnit tak
jako v minulých letech.
Krásné pokud možno zimní dny alespoň
na horách během jarních prázdnin Vám
přeje
Váš starosta Vít Beran
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
3
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně
Dokončení ze str. 1
Výsadby zeleně v Žebětíně jsou součástí
provázaného systému přírodních ploch,
který město Brno postupně realizuje. Podobné výsadby můžete vidět také v Medlánkách, v Komíně a na jihu Brna například v Heršpicích a v Brněnských Ivanovicích. Další výsadby se začnou na jaře letošního roku v Chrlicích a Přízřenicích.
Cílem je vytvářet z přírodních ploch
spojitou sí], která umožní přežití ro-
stlin a živočichů a jejich bezpečný pohyb i v krajině přerušené silnicemi, obdělávanou půdou a zástavbou. Taková
sí] se odborně nazývá systém ekologické stability. Jeho vytváření a ochrana
je také podpořena v zákoně o ochraně
přírody a krajiny již od roku 1992. Podrobné informace můžete najít na webových stránkách Odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna
(www.brno.cz/uses).
Vánoční koncert
230 diváků zaplnilo sál Katolického domu v Žebětíně v neděli 5. ledna 2014.
Pěvecký sbor Gaudeamus a dětský sbor
Čerešničky spolu s cimbálovou muzikou
Kapric v nádherném podání přednesly
vánoční koledy v několika jazycích. Velký potlesk a obdiv sklidil i tříletý sólista
ve slováckém kroji.
Václav Kříž
Silvestr
Náměstí v Žebětíně zaplnilo více než tisíc lidí, kteří se přišli rozloučit s rokem
2013 a přivítat nový rok 2014. Slavnostní přípitek pronesl a státní hymnu spolu s občany zazpíval Jožka Šmukař, který po nádherném ohňostroji svými pisničkami a humorem zpestřil poslední
hodiny roku 2013.
Václav Kříž
V pondělí 6. ledna 2014 proběhl na naší škole
Novoroční turnaj ve florbale. Soutěžily mezi sebou
vybrané týmy jednotlivých tříd za vydatného fandění svých spolužáků. Nakonec všichni obdrželi diplomy a sladkou odměnu.
Během ledna navštívili žáci naší školy BIOSKOP –
vědecké výukové centrum MU, kde se na chvíli proměnili ve vědce a vyzkoušeli si na vlastní kůži práci
v laboratoři. Bílé pláště všem velmi slušely a žáci
byli z vědeckého bádání velmi nadšení.
Výsledek Tříkrálové sbírky
V sobotu 11. 1. 2014 proběhla v Žebětíně tradiční Tříkrálová sbírka. Letos
jsme byli posíleni děvčaty ze skautského 26. oddílu a i díky nim chodilo po
Žebětíně v osmi skupinkách 36 králů
a královen. Krom konce ulice Ostrovačická se nám letos povedlo poprvé
obejít všechny domácnosti a nakonec
bylo vybráno rekordních 61 939 Kč
(o 12 tisíc více než loni). Chtěli bychom
Vám všem poděkovat za milá přivítání,
když jsme u Vašeho domu zazvonili,
a samozřejmě i za Váš finanční dar,
který půjde na dobrou věc. Pokud Vás
zajímá, na co přesně vybrané peníze
půjdou, podívejte se na www.trikralovasbirka.cz (záložka využití).
skauti ze 72. oddílu
Trampobraní
11. 1. 2014 se v sále Katolického domu
konalo 6. žebětínské trampobraní za
účasti kapel Bounty z Brna, Chrpy z Chrudimi, Pekaringo z Bratislavy a pořádající
kapely Kati. Vzácným hostem tohoto setkání byl Miki Ryvola. Všichni účastníci si
přišli na své ve čtyřhodinovém bloku
trampských písní.
Václav Kříž
4
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
5
[ PŘEDSTAVUJEME... ]
Na slovíčko s paní Hedvikou Novotnou
Po vaší pozitivní reakci
na rozhovor s ing. arch.
Příkazskou v našem
občasníku jsme vás požádali o setkání, abychom se dozvěděli něco o Vás a Vaší profesi
interiérové designérky.
Tím začneme.
Pocházím z Bystřice
nad Pernštejnem, kde jsem vystudovala
gymnázium. V dětství jsem navštěvovala tehdejší Lidovou školu umění (výtvarný obor a hra na klavír), ráda se věnuji umění, chodím na výstavy. Zajímám se o reklamu, marketing, public
relations a samozřejmě mou velkou
láskou je design. V Brně žiji 12 let. Do
Žebětína jsem se přistěhovala v roce
2007 a hned jsem si ho zamilovala. Je
to lokalita s krásnou přírodou a dobrou
dostupností do centra města.
Než jste se zcela osamostatnila – o tom
si popovídáme vzápětí – získala jste
praxi ve více firmách. Můžete se o některých z nich zmínit?
V roce 1992 jsem začala pracovat jako
asistentka výtvarnice v Kulturním domě v Bystřici, bylo to mé úplně první
zaměstnání. K interiérovému designu
a návrhům nábytku mi hodně dopomohla praxe v německé firmě Hettich
(výroba nábytkového kování) a v nadnárodní firmě REHAU (výroba stavebních prvků). Na volné noze jsem pět let,
vlastním malou PR agenturu a interiérové studio NOVOdesign a spolupracuji se sítí externistů.
Než povyprávíte o současném působení víc, ještě dotaz. Jak jste se vzdělávala v oboru a odkud jste čerpala
zkušenosti?
O design, kulturu a pěkné věci se zajímám odjakživa. Znalosti jsem čerpala
z odborné literatury, ale především
6
STRANA
z praxe. Účastnila jsem se několika zahraničních stáží a školení souvisejících
s navrhováním nábytku (Hettich – Německo, Holandsko) a s technickým zařízením budov (REHAU – Rakousko, Německo). Absolvovala jsem také Akademii bydlení pod vedením Mgr. Iva Prokela a Tomáše Havránka, známých interiérových designérů pořadu ČT 1
„Bydlení je hra“. S panem Prokelem
v současné době úzce spolupracuji.
A teG, prosím, zasvěSte čtenáře blíže
do náplně, poslání a činnosti studia
NOVOdesign.
Ráda pomáhám lidem bydlet lépe, protože věřím, že to ovlivní kvalitu jejich
soukromého života. Nabízím jak dílčí
řešení soukromých i komerčních interiérů, tak i realizaci celé zakázky na klíč
přes osvědčené partnerské firmy. Preferuji jednoduchý a funkční styl, snažím
se klientovi vždy pozorně naslouchat,
včlenit do interiéru jeho charakter, životní způsob či příběh. Mám ráda nadčasová řešení, proto vždy usiluji o vytvoření čistého, harmonického a pohodového prostředí, ve kterém se bude
člověk cítit „jako doma“.
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
Ze zkušenosti vím, že i s omezeným
rozpočtem může vzniknout zajímavý
a osobitý interiér, který bude mít svou
duši, a bude přitom v souladu s životním stylem a s potřebami konkrétní
osoby či rodiny. Ten, kdo využije služeb
interiérového designéra, si může v konečné fázi ušetřit spoustu peněz a nepříjemností, se kterými by se mohl
v budoucnu potýkat, pokud by prostor
nebyl navržen dostatečně funkčně. Designér šetří investorovi peníze i díky
nabídce alternativního řešení a znalosti trhu. Žít v dokonale sladěném interiéru, který odráží osobnost majitele,
se přece vyplatí.
Děkuji vám za nesmírně zajímavý rozhovor. Věřím, že v budoucnu najdeme
příležitost otisknout váš obšírnější názor na kulturu života a bydlení. Přeji
vám za redakci v letošním roce hodně
zdraví, pohody a skvělých nápadů!
F. Zacharník
Střípky z plesů
Vím, že píšete články o designu a bydlení do různých časopisů, ale nedá mi
to, abych neocitoval vaše slova, zaslaná našemu občasníku. Jsou, myslím,
opravdu výstižná a k zamyšlení: „Ráda
se vyjadřuji k aktuálním tématům, která souvisejí nejen s interiérovým designem a kulturou bydlení, ale všeobecně
se současným životním stylem. V dnešní uspěchané době je kladen velmi malý důraz na kulturu našeho života. Jen
málo lidí si uvědomuje, že kvalita bydlení a prostředí, ve kterém se člověk
pohybuje, úzce souvisí s naší duševní
pohodou i se zdravím.“ Nicméně někdo může namítnout, že vkusný, kvalitní design je finančně nedostupný.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
7
[ KULTURA
ZÁBAVA
Krteček v únoru
4.
11.
18.
25.
2.
2.
2.
2.
Únor bílý, pole sílí
Krtečkův maškarní karneval
Klub odpadá – jarní prázdniny
Moje tělo a zdraví
Kdy: každé úterý dopoledne od 9 do 11 hod.
Kde: tělocvična Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, Žebětín
S sebou: sportovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu
Kontakt: A. Lindušková, tel.: 603 527 669
M. Pilná, tel.: 723 913 272
Součástí každého setkání je cvičení s dětmi za doprovodu básniček a písniček, krátká pohádka a výtvarné tvoření. Nechybí
ani svačinka pro děti a káva či čaj pro maminky. Klub maminek je určen pro rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku 1–6 let.
Cvoček v novém roce
V únoru začíná nové pololetí, je možnost dohlásit se ještě do
některých kroužků, pro velký zájem pravděpodobně přibyde
ještě jedna hodina výtvarného kroužku.
Na našich stránkách je již rovněž vypsaná nabídka příměstských i pobytových táborů na rok 2014.
Během víkendu 7.–9. 2. si můžete v ulicích i v přilehlých lesích
zahrát další pátrací hru – tentokrát nás čekají Šmoulové (protože modrá je vidět i ve sněhu a bílá v blátě). Pravidla budou
vyvěšena na stránkách, na klubovně na Křivánkově náměstí
15 i ve vývěskách v pátek 7. 2. 2014. Výsledky můžete odevzdat v klubovně nebo poslat e-mailem nejpozději do jarních
prázdnin – hezké vycházky si užijí všichni, pro nejlepší pátrače
bude navíc připravena odměna.
V měsíci březnu nás čeká nejen pobyt na horách, ale i dvě velké tradiční akce – Rytířské odpoledne a Otvírání studánek.
Více informací na www.cvocek.navolno.cz
SPORT SPOLEČNOST ]
ŽIVOTNÍ
STYL
Šestý masopustní průvod
se bude konat v sobotu 1. března. Sraz masek je ve 13 hodin
na Křivánkově náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 10. února od 19 hodin. PřijNte se pobavit a odreagovat od všedních starostí.
Václav Kříž
Pozvánka na setkání se včelaři v Žebětíně
Sejdeme se při tradičním „Povídání o včelách, včelaření a včelařských produktech“ v zasedací místnosti úřadu v prvním
poschodí Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, dne
12. února 2014 od 17 hodin. Vstup volný.
Další setkání připravujeme na 12. března 2014.
Antonín Pavlíček
[email protected]
Mateřské centrum Kroužky
Kroužky, sportovní mateřské centrum, Říčanská 29, pro Vás
a Vaše děti ve druhém pololetí otevírá následující zájmové
aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
Miniškolka 8–16 hodin od 2 let
Atletika se zvířátky (úterý, čtvrtek)
Cvičení pro rodiče s dětmi 0–3 roky (úterý, středa)
Ekovýtvarka pro děti od 6 let – recyklujeme (pondělí)
Cvičení pro těhotné (středa)
Yamaha hudební škola 0–3 roky (úterý)
Bodyforming pro dospělé (pondělí, čtvrtek)
Více informací a přihlášky najdete na:
www.mckrouzky.webnode.cz.
Příprava na Václavské hody
Divadelní pohádka Popelka
Divadelní společenství Křemílek vás srdečně zve na představení pohádky Popelka. Všichni známe pohádku Tři oříšky pro
Popelku. V neděli 16. března 2014 v 16 hodin v sále Katolického domu však proběhne repríza pohádky, kdy postavy
mluví jen ve verších a z Popelky se nakonec vyklube Anička.
PřijNte podpořit 30 herců a nemalou skupinku zpěváků a hudebníků z Bosonoh a okolí.
Václav Kříž
8
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Začíná se s přípravami na Václavské hody, které se letos budou konat 27. září. Je potřeba objednat kroje i pro děti
a zaplatit zálohu.
Zálohy se budou vybírat na schůzkách 17. a 24. února od
19 hodin v přísálí. Zároveň by bylo dobré, kdyby si účastníci sami vypěstovali rozmarýny. Už i pro ten pocit, že to co
zdobí naši hruN, jsme si vypěstovali sami. Těším se a jsem
rád, že se v Žebětíně obnovila tato velice pěkná tradice.
Václav Kříž
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
9
[ INFORMACE ÚŘADU ]
[ INFORMACE ÚŘADU ]
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 36. zasedání, konaném dne 16. 12. 2013
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 37. zasedání, konaném dne 27. 12. 2013
Schválilo
• směnu části obecních pozemků
p. č. 684/1 a p. č. 1603/4 za pozemek
p. č. 587/7 a části pozemků p. č. 624/1,a
p. č. 624/2, vše k. ú. Žebětín,
• výši neinvestiční dotace dle Přílohy
č. 1 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – po formálních úpravách
(SK a Stopa),
• níže uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor:
- Junák-svaz skautů a skautek ČR, 13.
středisko Hiawatha, Brno
- Junák-svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Řehoře Mendla“
- Turistické sdružení STOPA, o. s.,
Brno,
• odpisový plán ZŠ Brno-Otevřená 20a
na rok 2014,
• účtování MŠ Žabka a ZŠ Brno-Otevře-
Schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 17/2013,
Vzalo na vědomí
• Změnu rozpočtové skladby, kterou se mění položka 4121 v příjmové části
rozpočtu na rok 2014 na pol. 4137.
ná 20a v plném rozsahu od 1. ledna
2014 za předpokladu účinnosti konsolidační vyhlášky k tomuto datu,
• Rozpočtové opatření č. 15/2013
a č. 16/2013,
• Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok
2014 včetně rozpočtu sociálního fondu,
• plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín
a zřízených příspěvkových organizací
MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a,
za III. čtvrtletí roku 2013,
Souhlasilo
• s půlročním a ročním projednáváním
výsledků plnění rozpočtu MČ BrnoŽebětín a zřízených příspěvkových
organizací MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a v ZMČ,
Vzalo na vědomí
• Zprávu o činnosti kontrolního výboru,
• Zprávu o činnosti místostarostů.
Změny v brněnské dopravě v roce 2014
• Trolejbusová linka 25 bude v provozu denně až do 23 hodin. Současně
budou ve večerní době upraveny intervaly linky 26 a bude garantována
přestupní návaznost mezi linkami
25, 26, 50 v zastávce Čtvrtě.
• Pro zlepšení dopravní obsluhy sídliště Kamechy v Bystrci se prodlužuje
trasa autobusové linky 54 ze zastávky Přístaviště až do terminálu Zoologická zahrada (sjednocení přestupního místa z tramvají). Současně se rozšiřuje také její provozní doba na celodenní a celotýdenní.
• Doplňková autobusová linka 68 bude provozována v úseku Pisárky –
Myslivna a nahradí závleky vybraných spojů linky 52 přes zastávku
Myslivna.
• Autobusová linka 80 zajistí spojení
Masarykovy čtvrti a Žabovřesk na
10 S T R A N A
trase Náměstí Míru – Kounicovy koleje – Tábor – Klusáčkova.
• U vybraných zastávek s nižší četností
využívání dojde k rozšíření režimu „na
znamení“, a to buN celodenně, nebo
v noční době od 20 do 5 hodin. Důvodem opatření je eliminace zbytečných
zastavení, společně s případným zkrácením doby jízdy a zvýšením komfortu
cestování.
Nové typy sedadel v autobusech
DPMB testuje v několika nových vozidlech sedadla bez textilií. Zkoušíme dva
nové typy: dřevěné „la]kové“ sedačky
(sedák i opěradlo jsou vyrobeny z dřevěných lakovaných latí) a celoplastové
sedačky (celý sedák i opěradlo jsou
z jednoho kusu plastového výlisku,
který v zimě nestudí).
Více ke změnám na www.dpmb.cz.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
na svém 38. zasedání, konaném dne 27. 1. 2014
Schválilo
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Křivánkovo nám. 11 v Brně-Žebětíně pro spolek
Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Řehoře Mendla,
• prominutí nájemného z nebytových
prostor v Katolickém domě za účelem
pořádání plesu „Hnutí víry a světla“,
• podání Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
JSDH v Žebětíně,
• návrh změn a doplňků Pravidel pronájmů bytů v domech v majetku města Brna
a podmínek zajiš]ování bytové náhrady,
• žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“,
• úpravu dopravního značení v části ulice Otevřená (zjednosměrnění od ul.
Hostislavova po spojnici s ulicí Drdy),
• předložení námitek k Aktualizaci
Územního plánu města Brna 2014,
• tvorbu a čerpání Fondu rozvoje a rezerv na rok 2014,
• pojmenování nových ulic v MČ Žebětín, a to v lokalitě Kamechy ulice Sedlička, v lokalitě Klobouček ulice Nad
Cihelnou a Remízky,
• podání Žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města pro MŠ Žabka na
opravy školní kuchyně ve výši 500 tis. Kč,
• Rozpočtové opatření č. 1/2014,
• Dodatek č. 1-2014 smlouvy P/007/200
k veřejnému osvětlení,
Udělilo souhlas
• s uzavřením partnerské smlouvy pro
ZŠ Brno-Otevřená 20a v rámci projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“,
Doporučilo
• ke schválení návrh obecně závazné
vyhlášky č. x/2014, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě
Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 3/2012,
• a) ke schválení vzájemnou výpůjčku
k části pozemku p. č. 2927/23 a části
pozemku p. č. 2927/22, k. ú. Žebětín,
• b) ke schválení pronájem části pozemku p. č. 2927/23 o výměře 81 m2 se současným zřízením závazkového předkupního práva,
Ponechalo
• stávající výši odměn neuvolněných
funkcionářů,
Uložilo
• starostovi projednat požadovanou
změnu s dotčenými orgány,
Vzalo na vědomí
• úpravu odměn uvolněných funkcionářů,
• informace o průběhu exekučních řízení na stavby na pozemcích parc.
č. 2308/1, 2, 3, 4, 6 v k. ú. Žebětín,
Odložilo
• projednání prodeje pozemku p. č.
2560/2, k. ú. Žebětín.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
11
[ FEJETON ]
Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti!
Vánoční inventura
Je už samozřejmě dávno po Vánocích, ozdoby už zase budou rok odpočívat v krabicích, stromek skončil v kontejneru,
eventuálně ten, co byl v květináči, bude
zasazen a dál bude růst. Což je dobře. Je
i po silvestrovských oslavách, novoročních
předsevzetích, zase už běží – a fofrem! –
další rok. Ale protože nás vánoční atmosféra začala „masírovat“ v supermarketech a jinde už málem v září, tak si říkám,
že inventura Vánoc může nastat klidně až
teN. Nemohu paušalizovat, musím vycházet z vlastních poznatků, ale doufám, že
vaše vánočně-inventurní postřehy, zkušenosti, se nebudou od mých zase moc lišit.
Září, říjen a ještě asi půl listopadu nás nechaly v klidu, ale pak už to pomalu začínalo. Nejdříve má žena sdělila dcerám:
„Holky, letos opravdu, ale opravdu (jako
bych málem slyšel předešlého prezidenta)
omezíme dárky! Každému dospělému jeden malý, hezký, nic víc! Vnučkám víc dárečků, dobrá, ale ne, aby je rozbalovaly
hodinu jako v minulých letech! Domluvíme se, co by kdo potřeboval, a nakoupí se
včas, ne na poslední chvíli!“ Další vánoční
předsevzetí – vidíte, že nemusí být jen ta
novoroční – znělo: „Už se nebude dělat
dvacet druhů cukroví! Slibuji. Pak to zbývá až do Velikonoc. Tři, čtyři druhy, víc
ne!“ Třetí rozhodnutí: „S uklízením se to
nebude přehánět. Je zima, okna necháme, až bude tepleji.“ Další: „Koupí se jeden kapr a tentokrát bys ho už opravdu
měl kuchat a porcovat ty!“ Tedy jako já.
„Stromek stačí malý, vnučky budou mít
doma jistě větší. A ozdobí se vkusně, ne
abys tam dával ty staré ozdoby z dob tvého dětství!“ zněl další verdikt.
Takže, jak to dopadlo. Vezmu po pořádku. Dárky se kupovaly, ne žádné drahé, to
je v dnešní době jasné, ale tušil jsem, že
jich bude víc, než jeden pro jednoho. Já se
na tom nepodílel, dárky kupovat neumím. (Je toho mnohem víc, co opravdu,
ale opravdu – jako bych slyšel tu bývalou
hlavu státu – neumím. Ale konzultoval
12 S T R A N A
[ INFORMACE ]
jsem to s kamarády u piva a většina nakupování také neholduje.) Takže dokonce žádám vždy ženu, aby si koupila něco
pro sebe, co bych jí mohl dát od sebe pro
ni. Tak hluboko jsem klesl. A že ještě dva
dny před Štědrým dnem vyrážela na nákup, nebylo nic nového. Jak to bylo s úklidem? Rozhodlo se jako vždy, že alespoň
záclony se vyperou. Když už jsou ovšem
dole, měla by se vzít alespoň skla. Ale
v tom případě je už škoda nepřejet i rámy! Toho jsem se ujal, takové jednoduché
práce zvládám a mám navíc pocit, že se
trochu předvánočně podílím. Stromeček
jsme koupili, a to opravdu ne velký. Stál
pouhých 399 Kč, ještěže ne čtyři stovky!
Byl hezký, jen kmínek dole měl trochu zahnutý. „Není problém, chlapci vám to přiříznou,“ řekla paní u kasy. Přiřízli motorovou pilou za čtyři vteřiny a za dalších
30 Kč, pak navlékly přístrojem do sí]oviny
– dalších 30 Kč. A už byl náš. Kapra, tedy
dva kapry jsme koupili. Jelikož je kuchyňský kout pro mě nepřátelským, podminovaným územím, tak to dopadlo jako obvykle. Žena kuchala, porcovala, já mohl
nanejvýš něco přinést, podržet, odnést.
Mé vánoční předsevzetí, že se letos koukám, ale příště už... vzbudilo jen smutně
pohrdavý smích. Cukroví se peklo daleko
víc než tři, čtyři druhy, ale to mě nepřekvapilo ani omylem. Předpokládám, že
u vás to bylo, jak říkáme my Češi, „nemlich“ to samé.
Stromeček jsme zdobili s vnučkou a propašoval jsem tam i pár ozdob z dětství.
Po večeři (kostička se nikomu nezapíchla) se šlo na dárky. Bylo jich samozřejmě
vícero, oběma vnučkám-roznašečkám
a rozbalovačkám to zase tu hodinku zabralo. Všechno – přípravy i samotný večer štědrosti – proběhlo podle letitého
scénáře. Což je dobře, ne? A doufejme,
že za rok to bude zase tak. I když hlava
rodiny (už jistě víte, že to nejsem já!)
s podzimem oznámí: „Letos opravdu,
ale opravdu...“
f.z.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Vážené dámy, ocitly jste se bez práce
a nevíte co dál? Nebojte se začít znovu!
Jestli je vám padesát let či více a hledáte
si nové zaměstnání, určitě znáte pocit naprosté beznaděje, že vás kvůli věku nikde
nechtějí. I když dobře víte, že splňujete
požadavky z inzerátu, váš životopis často
končí v koši. Pokud vás některá firma pozve na pohovor, často vám dávají najevo,
že se do jejich „mladého kolektivu“ prostě nehodíte. Přitom cítíte, že máte
spoustu zkušeností, chcete být užitečná
a na odchod do předčasného důchodu
nemáte ani pomyšlení. Co s tím?
Pro ženy z Brna a okolí se v současné
době nabízí unikátní možnost. Přidejte
se k nám a zúčastněte se programu
v rámci projektu „Začít můžeš kdykoliv
– akce 50+“, který je financován z Evropského sociálního fondu a který realizuje vzdělávací společnost Santia.
Jeho cílem je pomoci ženám v tomto
věku postavit se na vlastní nohy a najít
nové pracovní uplatnění.
Společnost Santia vám nabídne tým specialistů, kteří vám poskytnou školení ušité na míru, dodají vám sebevědomí
a naučí vás vše, co potřebujete k nalezení nového uplatnění – a] už z hlediska
administrativního a právního, tak z hlediska rozvoje vaší osobnosti. V rámci
projektu si můžete bezplatně vyzkoušet, jak se rozjíždí podnikání a zdarma
využívat také sdílené kanceláře. Pokud
nechcete podnikat, pomůžeme vám lépe se zorientovat v sobě samých a objevit nové pracovní možnosti.
Neváhejte tedy a využijte jedinečné
příležitosti, která se vám nabízí. Začněte svou situaci beze strachu a bez
ohledu na svůj věk měnit. Postavit se
na vlastní nohy přece stojí za to!
10 důvodů, proč by měl zaměstnavatel
zaměstnat ženu nad 50 let
- má spoustu zkušeností
- je rozvážná, není zbrklá
-
nemusí se starat o malé děti
ví, co chce
je spolehlivá, solidní
co neumí na počítači, to ji doučí
vnoučata
je to loajální zaměstnankyně, vděčná
za příležitost
bude se věnovat práci a ne lovu
ženicha
jen tak ji něco nepřekvapí/nevyvede
z míry
zná lidi/je dobrá psycholožka, ví, jak
k lidem přistupovat
10 důvodů proč by žena nad padesát
měla začít podnikat
- už nikdy jí nebude rozkazovat fracek
ve věku jejího syna
- bude soběstačná
- může si organizovat svůj čas podle sebe
- vyžaduje to aktivitu a přemýšlení,
čímž se mládne
- pozná spoustu nových lidí
- stojí to určitě za pokus, lepší než být
na podpoře a dostávat pořád odmítavé dopisy
- možná se zajistí na stáří
- bude mít čím se zabavit, když už
děti vylétly z hnízda
- je to příležitost moderně se obléknout a zajít si ke kadeřnici
- je to nový začátek, který má jen ve
svých rukou
Mgr. Ivana Matoušková
tel.: 777 970 288
[email protected]
www.zacitmuzeskdykoliv.cz
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
13
[ INFORMACE ]
[ POZVÁNKA ]
Nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na únor 2014
Legato v Brně-Kohoutovicích nabízí pro každého něco
Projekt Trojlístek
pohovory se zájemci o zapojení do projektu buN pro roli náhradní babičky,
nebo rodiny, která náhradní babičku
hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese [email protected] nebo
na tel.: 542 217 464.
7. 2., 19 hod., Legato nová Manéž
FOUTAISE/Compagnie des Pieds Perchés
Foutaise je jedinečné představení závěsné akrobacie na vertikálním laně,
které spojuje akrobatickou zdatnost
s divadelními prvky a citem pro komiku. Dvě švýcarské performerky z lan
a provazů doslova splétají hravý a originální příběh, který v sobě nese univerzální výpověN pro široké publikum.
Vstupné 100 Kč/50 Kč (děti do 15 let)
I v novém roce pokračujeme s programem Senior Klub, zaměřeným na
podporu a pomoc seniorům, kteří
dlouhodobě pečují o osobu blízkou či
jimž někdo blízký zemřel. Dále těm,
kteří vnímají pocit osamocení a hledají prostor pro porozumění, možnost sdílení a bezpečné místo, kde by
mohli řešit to, co je trápí. Nabízíme
možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem
být spolu, mít příležitost společně
něco zažít, spřátelit se, dozvědět se
něco nového, posedět a dát si kávu
nebo čaj. Scházíme se každé úterý od
9 do 12.30 hod. a čtvrtek od 9 do
11.30 hod. Více informací na tel.:
542 217 464.
Kurz digitální fotografie
posláním kurzu je především zprostředkovat zájemcům o digitální fotografii ucelený instruktážní program
zaměřený na uživatelské znalosti v oblasti digitálního fotografování. V kurzu jsou vítáni zejména ti, kdo se s digitální fotografií právě teN chtějí seznámit, naučit se správně zacházet se
svým digitálním fotoaparátem a upravovat fotky na počítači. Celý kurz je
rozčleněn do 8 lekcí po 2 hodinách.
Místo konání: PC učebna v přízemí –
bezbariérový přístup
Kdy: 5. 2.–26. 3. 2014, vždy středa
14–16 hod.
Více informací na tel.: 542 217 464.
Akce Family Pointu
5. 2., Jak dobře vypadat na mateřské
dovolené i při návratu do práce. Rady
vizážistky a barevné typoložky. Více
informací na www.familypoint.cz.
Cvičení pro hyperaktivní a neklidné
děti – TOBOGÁN
Cvičení pro hyperaktivní a neklidné
děti (ve věku 5–8 let) v doprovodu
rodičů probíhá každé úterý v době
14.45–15.45 hod. v Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1. Můžete se těšit na společné cvičení, pohybové hry, malování, povídání
a mnoho dalšího. Pravidelné cvičení
zlepšuje koordinaci pohybů, hrubou
i jemnou motoriku, soustředění
a stabilitu. Více informací a přihlašování: [email protected], tel.: 731
604 202.
Koutek úsměvů: Přísloví, která vás osloví
Kdo chce daleko doskočit, musí se nejdříve pořádně rozběhnout. (dánské)
Jeden zatluče hřebík, druhý si na něj
pověsí klobouk. (německé)
Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny. (holandské)
Vínko hřeje, vínko pálí, však i moudré
hlavy šálí. (slovenské)
14 S T R A N A
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
8.–9. 2., 10–14 hod., Legato nová Manéž
KURZ VZDUŠNÉ AKROBACIE na šálách
a vertikálním laně pro mírně pokročilé
Intenzivní kurz pro dospělé pod vedením Stéphanie a Morgane ze souboru
des Pieds Perchés, které jsou vynikajícími akrobatkami, umělkyněmi, ale i zkušenými lektorkami vzdušné akrobacie.
ŽONGLOVÁNÍ NA LEDĚ
Tradiční zimní taškařice Cirkusu LeGrando na kluzké ploše. Těšit se můžete na spoustu soutěží pro malé i velké,
žongléry i nežongléry. PřijNte si zabruslit, zažonglovat a nebo se jen podívat, jak těžké (či lehké?) je spojení
těchto disciplín. Vstup je zdarma.
DESÁTÝ ROČNÍK CESTOVATELSKÝCH
BESED vždy v 19 hod., Legato místnost č. 3
6. 2., Samoa – Samo-Polynésie (J. Rudý)
13. 2., JAR – JAR, Namibie, Botswana
(A. Odehnal)
20. 2., Maroko – Marockou pouští a Atlasem (J. Foff)
27. 2., Sýrie – Sýrie před válkou
(M. Saláková)
Středisko volného času Lužánky,
pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno
Konrad Heczko, tel.: 776 120 440
[email protected], legato.luzanky.cz
14. 2., 16–18 hod., kluziště na Moravském náměstí
Teplý začátek roku v Zoo Brno
Teplé počasí prvních lednových dnů přineslo příjemné chvíle pro zvířata i pro návštěvníky brněnské zoologické zahrady.
Zvířata byla k vidění ve výbězích a byla
aktivní. Jen medvědi kamčatští (Jelizar,
Kamčatka, Kuba a Toby) se rozhodli odebrat k zimnímu odpočinku do zázemí
a odpočívat. Nejnovějšími přírůstky v Zoo
Brno jsou od 20. prosince tři lachtani
medvědí (samec Sema a dvě samice Vafla
a Čeburaška). Jestli jim zůstanou tato
jména i v Brně, zatím není rozhodnuto.
Velmi dobře se v novém domově aklimatizovali, jsou aktivní a již dnes jsou miláčky návštěvníků. Spolu s nimi obdrželi chovatelé také přesný rozpis jejich jídelníčku,
dostávají kromě ryb i mořské plody (olihně a sépie), které jsou pro ně obrovskou
pochoutkou. V zázemí výběhu mají k dispozici bazének se slanou vodou.
První mládě roku 2014
První mládě roku 2014 v Zoo Brno se narodilo v úterý 14. ledna v noci. Je to kiang východní a během dne ho mohou
návštěvníci zahlédnout s matkou ve výběhu. V Brně se chovají kiangové od roku 2000, kdy byl do zahrady přivezen jeden chovný pár z Berlína. O dva roky
později k nim přibyla samice z Rigy
a první mládě se narodilo v roce 2005.
Letošní přírůstek je čtvrtým v pořadí. Kiang východní (Equus kiang holdereri) je
větším druhem asijského osla a společně
se zebrou Grévyho největším divokým
zástupcem čeledi koňovitých. Obývá
horské stepi Tibetské náhorní plošiny,
Nepálu a severní Indie v nadmořské výšce až 5000 m. Březost trvá 11–12 měsíců
a mláNata jsou odstavena v roce věku,
kdy pohlavně dospívají.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
15

Podobné dokumenty

Občasník 2015/4 - Městská část Brno

Občasník 2015/4 - Městská část Brno Téma měsíce: Před sedmdesáti lety skončila válka Mýty a fakta o výživě

Více

Občasník 2016/06 - Městská část Brno

Občasník 2016/06 - Městská část Brno můžete navštívit u hotelu Santon, Brno-Bystrc, Přístavní 38, 19. 6. 2016 od 8 hodin.

Více