038/Profil/Mirage Nanosat

Komentáře

Transkript

038/Profil/Mirage Nanosat
038/Profil/Mirage Nanosat
30.11.2004
18:04
Stránka 38
P PROFIL
REPROSESTAVA PRO DOMÁCÍ KINO
MIRAGE NANOSAT
Sympaticky skladná sestava Nanosat kanadské firmy Mirage je
objemově menší variantou vynikajícího firemního kompletu
Omnisat Micro 6, představeného v zářijovém vydání našeho
časopisu. Jde opět o kompletní sytém reproduktorových soustav v dnes již klasické konfiguraci 5.1.
basov˘m reproduktorem zapu‰tûn˘m do dna skfiínû.
Membrána má patentovan˘ vnûj‰í santaprénov˘ závûs, jehoÏ antirezonanãnû tvarovaná vlnka, zpevnûná
fiadou plastick˘ch radiálních Ïeber, má ãásteãnû eliptick˘ prÛfiez. Smyslem revoluãní „geometrie“ závûsu
membrány, v˘robcem nazvané Ribbed Elliptical Surround, je v˘razné zmen‰ení zkreslení signálu (v˘robce uvádí aÏ o 50 %), zvût‰ení maximálního rozkmitu
membrány a zv˘‰ení úãinnosti vyzafiování v nejniωích
kmitoãtech. Atraktivnû tvarované miniaturní dvoupásmové satelitní soustavy Nanosat jsou nejmen‰ími
monitory, pouÏívajícími unikátní firemní sytém Omnipolar. Pfiipomenu, Ïe srdce sofistikovaného systému tvofií speciální difúzní modul Omniguide se
speciálními akustick˘mi difuzory tvaru vrchlíku a rotaãního paraboloidu. Patentovan˘ systém Omnipolar
disponuje extrémnû vyrovnanou smûrovou charakteristikou s vyfiazovacím úhlem 360 stupÀÛ ve vût‰inû pomysln˘ch rovin. Znaãnû variabilní satelitní
monitor Nanosat je moÏné umístit na elegantnû subtilní firemní podlahové stojany MS-STB-1 Stand, nebo postavit do regálu, ãi mnoha rÛzn˘mi zpÛsoby
pfiipevnit na zeì apod. Katalog povrchov˘ch provedení satelitÛ obsahuje bíl˘, stfiíbfiit˘ a kombinaci ãerného a stfiíbfiitého odstínu. Subwoofer mÛÏe mít buì
mírnû metalizovan˘ ‰ediv˘ anebo bíl˘ povrch.
Projev subwooferu Nano Sub a satelitÛ Nanosat je
perfektnû svázán do jednoho kompaktního celku.
Systém v kladném smyslu pfiipomíná pfiednes audiofilsk˘ch velkoobjemov˘ch soustav. Ve zvuku unikátního systému není sly‰iteln˘ povûstn˘ „‰ev“,
charakteristick˘ pro nûkteré jiné konkurenãní sestavy. Brilantnû prokresleny jsou i niωí stfiedy a vy‰‰í basy, coÏ není vÏdy samozfiejmostí u podobn˘ch
systémÛ. Subwoofer neduní a v celém vyzafiovaném
kmitoãtovém pásmu zní neutrálnû a pfiehlednû.
Pfiedstavovan˘ komplet je nejen vyrovnanû a zároveÀ
pÛsobivû znûjící sestavou pro domácí kino, ale zároveÀ jej povaÏuji za v˘jimeãnû skladn˘ high-endov˘ sytém pro kritick˘ stereofonní poslech.
Lubomír Vlk
MIRAGE NANOSAT
Iryson, spol. s r.o.
Kontakt
SATELITNÍ REPROSOUSTAVY MIRAGE NANOSAT
Počet pásem/ konstrukce
Doporučený výkon zesilovače 10 – 100 W
Rozměry (šxvxh)/ hmotnost 107x149x111 mm/ 1,1 kg
4.800 Kč/ 6.000 Sk
Cena (za kus)
S
estava obsahuje jeden aktivní subwoofer Nano Sub a pût shodn˘ch maloobjemov˘ch satelitních monitorÛ Nanosat. Systém je
konstruován jako komplet, coÏ se promítá i do konstrukce subwooferu, „‰itého na míru“ ke zmiÀovan˘m satelitním monitorÛm. Pfiístroj má pevnû
nastaven˘ oddûlovací kmitoãet aktivní kmitoãtové
v˘hybky, coÏ odstraÀuje problém s jinak ãasto úmorn˘m hledáním ideálního dûlicího kmitoãtu u standardnû konstruovan˘ch variabilních subwooferÛ.
I kdyÏ specifická konstrukce pfiístroje s pevnû nastavenou oddûlovací frekvencí a absencí voliãe fáze
omezuje moÏnosti pfiípadného pouÏití subwooferu
s jin˘mi satelitními soustavami, jsem pfiesvûdãen, Ïe
v praxi bude vût‰inou uÏivatelÛ naopak vítána.
Systém, disponující kmitoãtov˘m rozsahem 30 Hz 20 kHz (+/- 3 dB), je totiÏ perfektnû vyladûn jako ce-
38 VIDEO DOMÁCÍ KINO LEDEN 2005
lek a témûfi Ïádné nastavování jeho vlastností jiÏ není
tfieba. Subwoofer je v‰ak pochopitelnû vybaven otoãn˘m regulátorem jeho relativní hlasitosti a volitelnou
funkcí automatického zapínání pfiístroje podle vstupního signálu. Pfiístroj je osazen jedním osmipalcov˘m
2/ Omnipolar
Kmitočt. rozsah/ impedance 110 Hz - 20 kHz/ 8 Ω (min. 4 Ω)
SUBWOOFER MIRAGE NANO SUB
Typ ozvučnice/ reproduktor
basreflex/ 1x 200 mm
Výkon zesilovače
75 W trvale/300 W krátkodobě
Kmitočtový rozsah
30 Hz – 120 Hz (+/- 3 dB)
Vstupy
linkový (RCA – cinch), reproduktorový
Rozměry (šxvxh)/ hmotnost 296x342x344 mm/ 9,1 kg
Cena (za kus)
11.400 Kč/13.000 Sk
Cena sestavy (5+1)
28.000 Kč/35.000 Sk
HODNOCENÍ
Skvělý poměr cena/zvuk.
Vyrovnanost, neutralita a extrémní prostorovost přednesu.
+
- Absence voliče fáze a dělicí
frekvence omezuje variabilitu subwooferu.
Zvuk surround ★ ★ ★ ★ ★
Zvuk stereo ★ ★ ★ ★ ★
Výbava
★★★★★
Ovládání
★★★★★
Cena
★★★★★
VERDIKT ★ ★ ★ ★ ★

Podobné dokumenty

zde - POSPOLU

zde - POSPOLU Požadavky na textilní průmysl budoucnosti vymezují rámec, kterým se bude textilní a oděvní odvětví v brzké době ubírat.

Více

54 Helix SPXL 12 – subwoofer ze série Competition - Carhifi

54 Helix SPXL 12 – subwoofer ze série Competition - Carhifi cel˘m tûlem, vytváfií záÏitek zcela nev‰edního druhu. Zvuk tohoto monstra ale nepostrádá ani preciznost. V tich˘ch pasáÏích uÏasnete nad spí‰e cítûn˘m neÏ sly‰en˘m základem, sahajícím aÏ do nejniωí...

Více

SWEEX IA100_CZ

SWEEX IA100_CZ Zapněte zařízení a nasměrujte na něj Sweex Univerzální dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko požadovaného zařízení na ovladači (TV, SAT, VCR, DVD). Kontrolka na ovladači zabliká. Držte tlačítko SET d...

Více

Highend Report 12/2009 Vivid Audio V1.5 Autor

Highend Report 12/2009 Vivid Audio V1.5 Autor vydal v roce 1994 jazzov˘ saxofonista Joshua Redman. Snad je zbyteãné psát, Ïe dvoupásmové monitory V1.5 si s touto hlubokotónovou „pastí", zpÛsobující nepfiíjemné dunûní u velkého mnoÏství rÛzn˘ch ...

Více

AV NEWS AV NEWS

AV NEWS AV NEWS luminoforu tfiemi nezávisle modulovan˘mi elektronov˘mi svazky. V pfienosn˘ch poãítaãích se pouÏívá ploch˘ch LCD zobrazovaãÛ. Jejich princip spoãívá v prosvûtlování barevného LCD zobrazovaãe s úhlopfií...

Více

Technika - HAMRADIO.sk

Technika - HAMRADIO.sk PC (nemá ãelní panel s ovládacími prvky), 100 W, pfiijímaã 100 kHz–30 MHz, IF-DSP (DSP na mezifrekvenci), 34 filtrÛ pro pfiíjem (300–900 Hz pro CW, 1 050–8 000 pro fone), 15 filtrÛ pro vysílání, ne...

Více

1 - Radiozurnal.sk

1 - Radiozurnal.sk Sveta, OK1VEY. BohuÏel, ani jím doporuãení pfiátelé radioamatéfii pravdûpodobnû nena‰li ve shonu na sklonku roku ãas k odpovûdi. Na‰tûstí je radioamatérÛ-koncesionáfiÛ v OK zhruba 7 000 a já jsem p...

Více

typografia

typografia a cestiãky dál a dívá se dál. Jsme rÛzní a podle toho se chováme a pÛsobíme ve svém prostfiedí. Stále frekventovanûj‰ím slovem je krize. Podle jednûch se nacházíme uprostfied ní, podle jin˘ch uÏ konã...

Více