výroční zpráva 2009_2010

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2009_2010
Výroční zpráva za školní rok 2009
2002 / 2003
2010
OBSAH:
I)
II)
III)
IV)
Úvod
Počet žáků a tříd
Učební plán
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti – personální
zabezpečení školy
V)
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
VI) Výsledky vzdělávání žáků
VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích
VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách
IX) Činnost školní družiny
X)
Environmentální výchova
XI) Žáci vycházející ve školním roce 2009/2010
XII) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za
školní rok 2009/2010
XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
XVI) Základní údaje o hospodaření školy
XVII) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
XVIII)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
XIX) Závěr
Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou (ve složení: Ing. Jaroslava Fialová, předsedkyně, Petr
Tulis, člen, Luboš Pipa, člen, Ingrid Vytešníková, členka, Mgr. Jana Smažilová, členka, Mgr. Pavel
Němec, člen) dne 29.9.2010.
V Bobrové dne 30.9.2010
Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová
1
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
I) Úvod
1) Základní údaje o škole
Název:
Základní škola Bobrová, okres
Žďár nad Sázavou, příspěvková
organizace
Adresa:
Bobrová 129, 592 55
Zřizovatel školy:
Obec Bobrová, Bobrová 138,
592 55
Kontakt:
telefon – 566 673 297,
e-mail:[email protected]
Obvyklá fotografie na úvod
2) Všeobecná charakteristika Základní školy Bobrová
Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na
jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo
na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ
Bobrová), avšak v letech 1999 – 2001 byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní
areál.
Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky.
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je
využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující
se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic,
Junior 21. století, PC rady, Počítač pro každého, Dnešní svět, Výtvarná výchova, Kritické listy, Rodina a
škola, Moderní vyučování a Cinema) byly instalovány nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je
mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech.
Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických, světlých
a čistých prostor vhodných pro moderní výuku . Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště
učitelé výtvarné výchovy – paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy si
udržuje i v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení, neboť jsme hrdými nositeli
prestižního mezinárodního titulu EKOŠKOLA. V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány
provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách.
Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru
spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni
jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží.
2
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této
expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů.
V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu
přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny
- učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna německého
jazyka, učebna anglického jazyka - , dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu,
matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete
ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična,
školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován
vysazováním květin a okrasných dřevin. Novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava
a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních
laviček. Na přání školního parlamentu jsme v tomto školním roce přikoupili čtyři lavičky do 2. patra
budovy C, nástěnné hodiny do tříd a především venkovní trampolínu.
V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní
dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek.
Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních
technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.
Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných
předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s
notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem
na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno službou IOL Broadband 1024/256. Každý pracovník
školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.
Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky , scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory,
videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače.
Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení – WC na každém patře, sprchy v dívčích a
chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou.
Pitný režim je zajištěn provozem školního bufetu a roznáškou čaje na 1. stupni.
28. říjen 2010
3
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
II) Počet žáků a tříd
Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka v deseti třídách. Celkový počet dětí dosáhl cifry 188
žáků - na 1.stupni 72 dětí, na 2.stupni 116 žáků a žákyň, přespolních žáků bylo 119. Počet dívek i
chlapců je téměř v rovnováze, v naší škole je 93 dívek a 95 chlapců.. Naše škola je navštěvována dětmi
z Bobrové (69 dětí), Bobrůvky (20 dětí), Mirošova (14 dětí), Dlouhého (20 dětí), Radkova (1 žákyně),
Nové Vsi u Nového Města na Moravě (1 žákyně), Podolí (6 dětí), Radešína (8 dětí), Račic (4 dětí),
Řečice (2 děti), Zvole (2 děti), Olešínek (1 dítě), Pikárce (2 žákyně) a Rožné (2 děti), od 6. třídy
přicházejí děti z Radešínské Svratky (2 děti), Moravce (21 dětí) a Bohdalce (12 dětí).
Počet žáků v jednotlivých třídách:
1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída
6. třída
7. třída
8.A
8.B
9.třída
-
14
17
13
17
11
29
20
18
18
31
Průměrný počet žáků ve třídách 1.stupně:
Průměrný počet žáků ve třídách 2.stupně:
Průměrný počet žáků ve třídě:
14,4
23,2
18,8
V průběhu školního roku se odstěhoval 1 žák 3. ročníku.
Výuku zajišťuje 16 pedagogů, s jejichž jmény a aprobací se seznámíte na dalších stránkách.
Součástí školy je i moderní kuchyně s celkovým počtem 242 zapsaných strávníků (172 žáků, 29
zaměstnanců a 41 cizích strávníků ) a školní družina, kde je pro děti po skončení vyučování připraven
bohatý program (podrobnosti naleznete dále).
4
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
III) Učební plán
Předmět
Český jazyk
Německý / Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Výchova k občanství
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Pracovní činnosti
Informatika
Tělesná výchova
Seminář ze společenskovědních předmětů
Volitelné předměty
Další cizí jazyk – německý jazyk
Další cizí jazyk – anglický jazyk
Dílny
Výtvarný seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Informatika
Sportovní hry
Týdenní dotace povinných předmětů
1.
9
2.
10
4
2
5
2
3.
9
3
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
20
2
22
2
25
4.
7
4
5
ročník
5.
7
4
5
1
2
2
2
1
1
2
2
25
1
2
1
2
26
6.
5
3
4
7.
4
3
4
8.
4
3
4
9.
4
3
4
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
29
2
2
2
2
2
1
2
2
2
30
2
1
31
1
1
1
1
2
2
1
31
Vzdělávání probíhalo v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávaní ZŠ Bobrová „Svět se otevírá připraveným“, v ostatních ročnících dle
vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96 -2 ve znění pozdějších úprav.
Z nepovinných předmětů bylo ve škole vyučováno náboženství římskokatolickému. Žákům 9.
ročníku byla nabídnuta příprava na přijímací zkoušky v předmětech - cvičení z českého jazyka a cvičení z
matematiky.
5
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti
V tomto školním roce pracovalo ve škole 16 učitelů, 1 pomocná vychovatelka (pracovní místo
bylo hrazeno Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou), 1 pomocná asistentka k integrovaným dětem
(dotováno Krajským úřadem kraje Vysočina), 1 vychovatelka ve školní družině a 6 provozních
zaměstnanců. Součástí školy je i školní jídelna s jednou vedoucí a třemi kuchařkami.
Novými členkami pedagogického sboru se staly:
Mgr. Petra Vykydalová Kupková - výuka anglického jazyka (absolventka Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci)
paní učitelka Šárka Dolinková – výuka německého jazyka státní zkouška z Nj (zástup za pí učitelku.
Petru Blažkovou, která v prosinci 2009 odešla na mateřskou dovolenou)
Učitelé
Jméno a příjmení
Mgr. Jaroslav Strnad
Mgr. Tomáš Šindler
Mgr. Jana Smažilová
Mgr. Lenka Pechová
Mgr. Martina Žáková
Mgr. Jana Konečná
Mgr. Petra Gregorová
Mgr. Zlatuše Tomková
Mgr. Iva Roháčková
Mgr. Pavel Němec
Mgr. Zdeňka Strnadová
Mgr. Jolana Tulisová
Mgr. Eva Červinková
Mgr. Marta Klimešová
Mgr. Petra Vykydalová
Petra Blažková
Šárka Dolinková
Aprobace
Vyučuje
Funkce
Třídnictví ve třídě
Čj - D
Čj
ředitel školy
Př - Tv
Př - Tv
zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP
uč. 1. stupeň
uč. 1. stupeň
1.
uč. 1.stupeň
uč. 1. stupeň
2.
uč. 1. stupeň
uč. 1. stupeň
3.
uč. 1. stupeň
uč. 1. stupeň
4.
uč. 1. stupeň
uč. 1. stupeň
5.
Čj - Vv
Čj – Vv
výchovná poradkyně 6.
M - Ch
M – Ch – Rv
7.
Ov - Fr
Z – Tv - Ov
8.A
Čj - D
Čj – D – Hv
metodička prevence
8.B
Aj - Př - Ch
Př - Aj
koordinátorka EVVO
9.
M-F
M- F - Inf
M - Zt
M – Pč - F - Rv
uč. 1. stupeň , Aj
Aj
jazyková škola, státní zkouška Nj, Aj
jazyková škola, státní zkouška Nj
Pomocná vychovatelka – veřejně prospěšné práce (hrazeno ÚP Žďár nad Sázavou)
Stanislava Roháčková
Pomocná asistentka k integrovaným dětem
Marie Hamříková
Vychovatelka ve školní družině
Ivana Řezníčková
Katecheta
P. Pavel Römer
6
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Provozní zaměstnanci
školník :
Miroslav Fiala
uklizečky :
Marie Blahová
Hana Havránková
Dana Trnková
Alena Mrázková
vedoucí školní jídelny : Jaroslava Hlavatá
kuchařky :
Marta Burianová
Marie Dvořáčková
Iva Musilová
ekonomka :
Ing. Marie Křížková
Další údaje
Ve školním roce 2009/2010 se vyučovalo 310 hodin týdně, z tohoto počtu bylo vyučováno
aprobovaně 251 hodin, tj. 80 %. Neaprobovaně byly vyučovány hlavně výchovy – hudební, tělesná a
rodinná, dále též informatika a zeměpis, částečně i cizí jazyky (ty ovšem učitelkami se státní jazykovou
zkouškou). Tyto předměty však vyučovali učitelé, jejichž aprobace zajišťovala dostatečně kvalitní výuku
i výše zmíněných předmětů.
Pedagogický sbor se pomalu začíná dostávat do „středního věku“ - věkový průměr našeho sboru
dosáhl výše 40 roků, procento mužů činilo 18.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP a
vzdělávání podle ŠVP, na prevenci sociálně patologických jevů, na metodiku jednotlivých předmětů, na
prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnanců
prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul +
volitelné moduly – ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, využití počítačů
ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně požadované
MŠMT.
a) semináře a školení pedagogických pracovníků
1.stupeň
Jana Konečná
- seminář Letní škola Litoměřice – ČJ – 4. – 5. třída
- seminář Batoh plný nápadů – matematika na 1. stupni
- seminář Je environmentální výchova na 1. stupni starostí 1 pedagoga
nebo průřezovým tématem všech ?
- kurz první pomoci
7
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Lenka Pechová
Martina Žáková
-
seminář Batoh plný nápadů – matematika na 1. stupni
seminář ČJ ve 2. a 3. třídě - Tvořivá škola
Jana Smažilová
-
seminář Projekty ve výuce na 1. stupni
seminář prvouka 1. – 3. třída – Tvořivá škola
seminář ČJ ve 2. a 3. třídě - Tvořivá škola
Petra Gregorová
-
cyklus seminářů Metody a formy práce při výuce Čj na 1. stupni
seminář Přechod přes 10 – matematika na 1. stupni
seminář Činnostní učení prvouky v 1. - 3. ročníku
seminář Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku
seminář Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. ročníku - přípravná
cvičení
Zlatuše Tomková
-
seminář Komunitní kruhy se třídou
schůzka výchovných poradců
Tomáš Šindler
-
profesní průprava zástupce ředitele
kurz první pomoci
seminář Odměny a tresty ve školní praxi
Zdeňka Strnadová
-
seminář Cesty k efektivnější výuce v ČJ
seminář Vulgární agresivita
seminář Agrese a šikana
seminář Projekty v Čj
Komplexní výcvik prevence
Eva Červinková
-
seminář Hrátky s magnetismem
seminář Práce s elektrickým zařízením pod napětím
cyklus seminářů Počítač ve škole
seminář Tvořivé a činnostní metody v aritmetice 7. ročníku
Iva Roháčková
-
seminář Motivace ve výuce chemie – boj s chemofobií
seminář Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku
Jolana Tulisová
-
kurz první pomoci
seminář Anglická gramatika hrou
cyklus seminářů Škola pro udržitelný život
Petra Vykydalová
-
cyklus seminářů AJ pro 1. stupeň
seminář Oxford Day
seminář s PhDr. Jiřinou Prekopovou
seminář I know English but I never speak it
seminář Jak na Aj ve 4. třídě
Marta Klimešová
-
seminář Zvládání učitelského stresu
seminář Krizové situace ve výuce
seminář Podzimní aranžování
8
2.stupeň
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Pavel Němec
Jaroslav Strnad
-
seminář Hrátky s magnetismem
kurz první pomoci
kurz – Instruktor lyžování
-
konference Cesta ke kvalitě
seminář EU peníze školám
b) semináře a školení provozních zaměstnanců , vychovatelů a pomocných asistentů
Marie Křížková
- semináře a školení věnované problematice hospodaření školy v právní
subjektivitě
Ivana Řezníčková
- seminář Podzimní aranžování
- seminář Pole – od semínka ke koláči
- seminář Ovčí rouno
- seminář Hlína a linoryt
- seminář Les (ekovýchova ve ŠD)
- seminář Louka (ekovýchova ve ŠD)
- seminář Je environmentální výchova na 1. stupni starostí 1 pedagoga
nebo průřezovým tématem všech ?
Marie Hamříková
- seminář Praktické postupy při nápravě a výuce dětí s SPU
- seminář Jak pomoci dětem s ADD a s ADHD
- seminář Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy
- seminář Splývavé čtení
Miroslav Fiala
- Škola tradiční čínské medicíny
Jaroslava Hlavatá
- semináře a školení věnované pro vedoucí školních jídelen
Velikonoční výstava
9
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku se konal 2. února 2010. K zápisu se dostavilo 22 dětí (12 chlapců a 10 dívek), rodiče
dvou dětí požádali o odklad školní docházky. Po předložení posudku dětského lékaře a doporučení PPP
byl těmto dětem odklad povinné školní docházky udělen. Do 1. ročníku tak bylo zapsáno 20 dětí (10
chlapců a 10 dívek).
Šesťáci na adaptačním kurzu
10
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
VI) Výsledky vzdělávání žáků
Vzdělávání žáků
Třída
Počet
žáků
Průměrný
prospěch v
1.pololetí
Prospělo s
vyznamenáním
Průměrný
prospěch
ve
2.pololetí
Prospělo s
vyznamenáním
Prospělo
na konci
školního
roku
Neprospělo
na konci
školního
roku
1.
14
1, 03
14
1,03
14
14
0
2.
17
1,04
17
1,14
17
17
0
3.
13
1,18
10
1,19
10
12*
0
4.
17
1,36
12
1,42
11
17
0
5.
11
1,44
7
1,57
4
11
0
6.
29
1,89
7
1,91
8
29
0
7.
20
1,78
8
1,76
8
20
0
8.A
18
2,11
3
2,04
3
18
0
8.B
18
2,09
4
2,01
5
18
0
9.
31
1,94
12
1,82
13
31
0
Škola
188
1,77
94
1,75
93
187
0
* - v březnu 2010 přestoupil jeden žák do ZŠ Dačice
K této přehledné tabulce je třeba ještě dodat, že v 1.pololetí byli tři žáci hodnoceni jako
nedostateční (jednalo se o žáky 2. stupně). Jak vidno z tabulky, ze svého neúspěchu se poučili a na
konci školního roku hodnocení nedostatečný neobdržel žádný žák.
V tomto školním roce bylo při vyučování zohledněno 42 dětí s dyslektickými, dysortografickými,
dysgrafickými či dyskalkulickými poruchami. Z nich byli individuálně integrováni podle osnov
Základní školy tři žáci druhého stupně a jeden žák prvního stupně. Jeden žák 8. ročníku byl
integrován a vzděláván podle ŠVP, dva žáci 6. ročníku byli integrováni a ve spolupráci s SPC ve
Žďáře nad Sázavou vzděláváni podle ŠVP-LMP.
Chování žáků
V 1.pololetí bylo uděleno 19 pochval třídního učitele. Ve druhém pololetí bylo uděleno 82
pochval třídního učitele a 6 pochval ředitele školy. Pochvaly třídních učitelů byly většinou udělovány
za práci ve třídní samosprávě a za menší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pochvaly
ředitele školy ocenily celoroční píli, práci ve školním parlamentu, větší úspěchy ve vědomostních a
sportovních soutěžích.
11
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Přestupky školního řádu vynesly 22 žákům napomenutí třídního učitele, 8 žákům důtku třídního
učitele, u 7 žáků byla udělena důtka ředitele školy. Druhý ani třetí stupeň z chování v tomto školním roce
nebyl udělen. Podrobný přehled pochval i kázeňských opatření přináší následující tabulka:
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.A
8.B
9.
nTu
0
0
0
2
0
0
2
0
5
3
dTu
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
celkem
12
6
1. pololetí
dŘŠ pTU
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
19
pŘŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nTu
0
0
0
1
0
2
0
5
0
2
dTu
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
10
2
2.pololetí
dŘŠ pTU
0
0
0
8
0
5
0
16
0
11
1
11
1
3
0
9
1
11
3
8
6
82
pŘŠ
0
0
0
0
0
2
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
nTU – napomenutí třídního učitele
dTU – důtka třídního učitele
dŘŠ – důtka ředitele školy
pTU – pochvala třídního učitele
pŘŠ – pochvala ředitele školy
2 – druhý stupeň z chování
Absence žáků
V 1.pololetí žáci zameškali 7 258 (v loňském roce 6 850 hodin), průměr na žáka činil 38,60
zameškaných hodin (v loňském roce 34,08 hodin). Ve druhém pololetí bylo ve vyučování zameškáno 7
813 (v loňském roce 7 973 hodin), což znamenalo průměr 41,78 zameškaných hodin na žáka (v loňském
roce 39,47 hodin). Celkový počet zameškaných hodin dosáhl výše 15 071 (v loňském roce 14 823 hodin),
průměr na žáka činil 80,2 (v loňském roce 73,4 hodin). V prvním pololetí nebyla omluvena 1 hodina, ve
druhém pololetí 13 hodin (žáci s větším počtem neomluvených hodin obdrželi důtku ředitele školy).
Testy Kalibro
Na počátku roku 2010 se žáci naší školy zúčastnili celostátního testování vědomostí a dovedností žáků 5.
a 9. ročníku prostřednictvím testů Kalibro. Výsledky zachycují následující tabulky.
Výsledky žáků 5. ročníku
testovaní
Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk
ZŠ Bobrová
72,2
67,4
74,3
71,8
64,4
ČR celkem
65,5
48
66,1
69,6
62,8
ČR – vesnické ZŠ
64,3
45,3
64,7
69
60,7
ČR – malá města
64,9
48,7
66,4
69,7
62,5
ČR – velká města
68,7
50,6
68,3
70,3
65,8
Výsledky jsou uvedeny v procentech.
12
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Výsledky žáků 9. ročníku
testovaní
ZŠ Bobrová
ČR (ZŠ +
gymnázia)
ČR – ZŠ
ČR – vesnické
ZŠ
ČR – malá
města
ČR – velká
města
Český
jazyk
68,7
Matematika Humanitní
základ
54,2
66,2
Přírodovědný
základ
48,5
Německý
jazyk
59
Anglický
jazyk
64,9
61,4
41,9
62,7
48,1
54,1
60,4
60,5
40,6
62,5
47,8
53,9
59
58,6
39,5
62,4
47,4
53,7
56,5
60,6
41,4
61,8
48
54,1
59
62,7
40,4
63,7
47,8
54
60,8
Výsledky jsou uvedeny v procentech.
Testy SCIO
V jarních měsících roku 2010 se žáci 8. ročníku zúčastnili celostátního testování klíčových kompetencí
a žáci 7. ročníku se zúčastnili testování dovedností v českém jazyce, matematice a OSP prostřednictvím
testů SCIO. Výsledky zachycují následující tabulky.
Výsledky žáků 8. ročníku
8.A
8.B
8. ročník
ZŠ
Bobrová
8. ročníky
ZŠ v ČR
kompetence
komunikativní
kompetence
sociálněpersonální
kompetence
k učení
kompetence
k řešení
problémů
kompetence
občanské
kompetence
pracovní
celkový
výsledek
48
50
41
42
41
46
35
48
58
42
40
56
49
53
49
41
44
42
50
48
51
44
42
45
43
43
42
47
Výsledky žáků 7. ročníku
Český jazyk Matematika OSP
7. ročník ZŠ Bobrová
57
56
63
7. ročník v ČR
48
48
48
13
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích
Vědomostní soutěže
V letošním školním roce se žáci naší školy opět účastnili tradičních olympiád pořádaných DDM ve
Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o účast v olympiádách z matematiky, zeměpisu, dějepisu, českého a
anglického jazyka. Školního kola těchto soutěží se zúčastnilo 80 dětí, do okresních kol postoupilo 11 žáků
a žákyň. Největších úspěchů dosáhly :
-
Pavla Roháčková ze 6. ročníku, jež se v okresním kole matematické olympiády umístila na 4.
– 5. místě
Miroslav Mašek ze 7. ročníku, jenž se v okresním kole zeměpisné olympiády umístil na 4. místě
Markéta Malá ze 7. ročníku, jež se v okresním kole olympiády v anglickém jazyce umístila na 6.
místě
Další naši soutěžící teprve sbírali zkušenosti a umístili se ve středu soutěžního žebříčku.
K tradičním patří i účast našich žáků a žákyň v matematické soutěži Pythagoriáda. Pythagoriády,
určené dětem 6. a 7. tříd, se zúčastnilo 11 soutěžících. Česko-slovenské soutěže TAKTIK se zúčastnilo 37
žáků a naše škola obsadila celkové 20. místo z 250 škol ČR a SR (1. místa ve svých kategoriích obsadila
tato družstva: 4. ročník – K.Burešová, L.Havelka, M.Žáková; 6. ročník – M.Peterová, M. a P. Roháčkovy,
A.Pipová, L.Samek, L.Sysel; 8.B – L.Vítková, M.Michalová, D.Štohandlová).
Jako každý rok i letos se konalo školní kolo recitační soutěže, oblíbené zvláště mezi dětmi prvního
stupně. Vítězi a vítězkami školního kola se stali Jaroslav Malý (1. třída), Ludmila Roháčková (2. a 3.
třída), Kateřina Malá (4. a 5. třída).
Soutěže Všeználek pořádané DDM ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo družstvo žáků a žákyň 5.
třídy (J.Melicharová, K.Malá, P.Mazel, M.Gregor) , které v okresním kole obsadilo 2. místo.
Na prvním stupni se uskutečnila soutěž ve skládání puzzle – vítězkami jednotlivých kategorií se
stali Petr Zeman, Tereza Limlová, Zdeněk Juráček, Kristýna Burešová a Jana Melicharová.
Žáci 6. až 9. ročníku se zúčastnili celoroční zeměpisné soutěže Eurorebus pořádané organizací
TERRA-KLUB. Úspěšní soutěžící (jednotlivci i zástupci tříd) byli pozvání do krajského kola této
soutěže, kde se umístili v první polovině soutěže tříd. Družstvo 7. třídy (M.Vytešníková, M.Hájek a M.
Mašek) v soutěži tříd v Jihlavě výrazně uspělo a postoupilo i do celostátního kola, kde se zařadilo do
úspěšnější poloviny řešitelů.
Sportovní soutěže
Velice oblíbené jsou soutěže sportovní. I v letošním školním roce pořádala naše škola etapovou
soutěž Bobr sport tour, velmi dobře připravenou panem učitelem Šindlerem. Celkem 148 závodníků ze ZŠ
Bobrová, ZŠ Moravec a ZŠ Nová Ves se utkalo v přespolním běhu, běhu na lyžích, atletickém trojboji a
závodu horských kol. Celkovým vítězem se stala Ludmila Vítková z 8.B (získala 64 bodů), na druhém
místě skončil Daniel Hlávka ze 3. třídy (58 bodů) a o místo třetí se podělily Martina Vytešníková ze 7.
třídy a Ludmila Pejchalová z 1. třídy (obě 51 bodů). Soutěž si již získala velkou popularitu a bude
pokračovat i v dalších letech.
14
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Bobrovští fotbalisté z 7. až 9. tříd se zúčastnili okrskového kola v minikopané. Družstvo
fotbalistů se zúčastnilo i tradičního turnaje McDonald’s Cup.
V okrskových či okresních kolech úspěšně reprezentovali naši školu i florbalisté, kteří se zúčastnili
okrskových kol.
Vybíjená je oblíbeným dětským sportem a prosadila se v ní i družstva naší školy. Okrskových či
okresních kol se zúčastnila družstva tříd 1. stupně.
Žáci a žákyně 1. stupně se rovněž zúčastnili okresního kola soutěže ve šplhu a v dopravní výchově.
Naši reprezentanti se zúčastnili i soutěže Železný mužíček (Hry III. tisíciletí), kterou pořádala ZŠ
Bory. Barbora Kaštánková (3. třída) obsadila 1. místo, Jana Melicharová (5. třída) skončila na 3. místě
a Libor Sysel (6. třída) se umístil na 4. – 5. místě.
Družstva žáků a žákyň 1. stupně se zúčastnila i turnaje na Moravci, kde se soutěžilo v kopané a ve
vybíjené.
Výstavy
Zdařilé práce žáků obou stupňů byly průběžně vystavovány ve školních interiérech a některé se staly
trvalou součástí výzdoby naší školy.
Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže Moje škola, výkres Veroniky Novákové byl vybrán na
výstavu, která se uskutečnila v brněnské Galerii Vaňkovka. Další soutěží, které se naši žáci zúčastnili,
byla výtvarná soutěž věnovaná požární ochraně očima dětí.
Bobrsport Tour 2010 – před startem cyklocrossu
15
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách
1) Zájmové kroužky
Ve školním roce 2009/2010 byla dětem prostřednictvím zájmových útvarů opět nabídnuta
příležitost smysluplného trávení volného času.
Název kroužku
Počet žáků
Sportovní - 1.stupeň
Výtvarný kroužek
Dramatický kroužek
Badminton
Volejbal
Dyslektický - 1. stupeň
Florbal – 2.stupeň
Volejbal - přípravka
Přírodovědný kroužek
Anglický jazyk
Týdenní časová dotace
19
19
17
6
11
7
22
21
16
11
45 minut
60 minut
90 minut
60 minut
60 minut
45 minut
60 minut
60 minut
60 minut
60 minut
Tyto kroužky byly vedeny učiteli ZŠ Bobrová, v některých případech ve spolupráci s rodiči.
Celkový počet dětí zapsaných v kroužcích činil 149.
2) Akce ZŠ Bobrová pro jiné školy a veřejnost
•
XII. ročník drakiády - pouštění draků na Šibínku - pro děti i rodiče - říjen 2009
•
Mikulášská nadílka – žáci 9. ročníku v maskách čertů, andělů a sv. Mikuláše nadělovali dětem
z mateřské školy – prosinec 2009
•
Vánoční výstava – výstava žákovských prací v koridoru školy – prosinec 2009
•
Vánoční besídka a vánoční jarmark - pro rodiče a děti - prosinec 2009
•
VIII. školní ples - 30.1.2010 - pro rodiče a bývalé žáky – k tanci i poslechu hrál oblíbený Barel
Rock
•
Párkové závody – 31.1.2010
•
Tradiční dětský karneval – 7.3. 2010 - pro děti i rodiče
•
VIII. velikonoční výstava – 28.3. - 5.4. 2010 - pro širokou veřejnost
16
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
•
Dětský den - tradiční i netradiční sportovní soutěže, které se vzhledem k nepřízni počasí tentokrát
konaly v prostorách základní školy za účasti okolních základních i mateřských škol (MŠ Bobrová ,
MŠ i ZŠ Bohdalec, MŠ Moravec, ZŠ Radešínská Svratka)
•
13. – 15.5. – Dny otevřených dveří
3) Exkurze , divadelní a filmová představení , koncerty, výlety
a) Exkurze
30.9. – 9. ročník – mineralogická exkurze - Josefovské údolí v Moravském krasu
9.10. – 8. ročník – literární exkurze – Muzeum knihy ZR a Knižní veletrh v HB
15.10. – 6. a 9. ročník – exkurze fyzikální a zeměpisná – Brno, planetárium
9.11. – 9. ročník – exkurze přírodovědná – Praha, Národní muzeum – Příběh planety Země
11.11. – 8. a 9. ročník – Festival vzdělávání ZR
22.11. – 2.,4.,5. ročník – přírodovědná exkurze - Brno, planetárium
24.11. - 9. ročník – Židovské muzeum v Praze - projekt Holocaust
24.11. – 4. a 5. třída – Polička - Městské muzeum – Od doby kamenné do doby slovanských
sídlišť
7.1. – 8.A – Ostrůvek Velké Meziříčí – program Zvířata a lidé
14.1. - 8.B – Ostrůvek Velké Meziříčí – program Zvířata a lidé
3.2. – 6. třída – Velké Meziříčí - SEV Ostrůvek – výukový program o ČR
18.3. – 4. a 5. třída – exkurze – Polička - Branou muzea do středověku aneb výstava Doba měst a
hradů, jak ji ještě neznáte
30.3. – 7. třída – exkurze – Praha
13.4. – 7. třída – Brno – ekocentrum Lipka – výukový program Les a klimatické změny
21.4. – 8. ročník – Slavkov – dějepisná exkurze
22.4. – 7. ročník – úpravna vody Mostiště
14.5. - 8. ročník – Budišov – přírodovědná exkurze
18.5. – 7. ročník – Kutná Hora – dějepisná exkurze
19.5. – 9. ročník – Ostrůvek Velké Meziříčí – program Fish Bank
21.5. – 5. ročník – Praha – Národní muzeum – Příběh planety Země
27.5. – 2. – 5. třída – Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou
b) Divadla
25.9. – 8. třída – divadlo Polárka, Brno – představení Romeo a Julie
21. října - 1., 2. a 3. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného vystoupení Hudebního divadla dětem Hradec Králové - představení Povídejme si,
děti (tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka)
9.11. – 4. a 5. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – divadlo Drak Hradec Králové – představení Sůl nad zlato
25.11. – 1.-3. třída – Trampoty čertíka Culínka – divadlo Kapsa z Andělské Hory - Dům kultury ve
Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního předplatného
8.12. - 4. a 5. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – divadlo Teátr Víti Marčíka – Setkání před Betlémem
19.1. – 4. a 5. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – Jaroslav Uhlíř – Hodina zpěvu
20.1. – 1. – 3. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného
17
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
24.2. - 1. – 3. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – Honza Nebojsa – divadlo KUBA Plzeň
24.3. - 1. – 3. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – Pohádky z Dobráčkova – (Divadlo šansonu Brno – Židenice)
7.4. – 4. a 5. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – Putování Smůly za Štěstím – (Divadlo Lampion Kladno)
21.4. - 1. – 3. třída - Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního
předplatného – Tři čuníci nezbedníci
24.6. - 6.a 7. třída – divadlo Polárka, Brno – představení Ostrov pokladů
25.6. – 4. – 6. třída - Jan Hrubec – Tristan a Isolda – loutkové divadlo + dílna (jídelna ZŠ)
c) Koncerty
7.12. - adventní koncert pana Tomáš Najbrta
21.12. – vánoční koncert pěveckého sboru Kampanela
16.4. – koncert klasické hudby v podání brněnských umělců K. Plocka (viola) a J. Škrdlíka
(violloncelo)
d) Besedy a přednášky
12.10. – 7. ročník – cestopisná beseda – Austrálie
10.11. – příběhy bezpráví – téma Holocaust – promítání dokumentárního filmu Sedm světel
(Olga Sommerová) – letos bez besedy ve škole – beseda se uskutečnila v Praze v rámci exkurze
(24.11.)
22.3. – 8. a 9. ročník – beseda o jaderné energii
22.3. – 6. a 7. ročník – beseda na téma Obezita
26.3. – Seiferos – dravci
21.6. – Mgr. Kateřina Rojková – beseda o Indii s hostem – Ravi ze státu Radžastán
e) Preventivní programy - doplnit
16. – 18.9. – 6. ročník – adaptační kurz na Zubří
2.12. – 6. ročník – preventivní program Poznej sám sebe a ostatní
3.12. – 7. ročník – preventivní program Dobrá třída
13.1. – 9. ročník - preventivní program Partnerství a sexualita
15.2. (a 8.3.) – 6. ročník - preventivní program
10.3. – 7. ročník - preventivní program
8.4. – 8.A - preventivní program Jak si (ne)ublížit I
9.4. – 8.B – preventivní program Jak si (ne)ublížit I
10.6. – 8.A - preventivní program Jak si (ne)ublížit II
11.6. – 8.B – preventivní program Jak si (ne)ublížit II
15.6. – 9. ročník - preventivní program
f) Výlety
1.třída – červen – Šiklův mlýn
2. třída – červen – Brno
3.třída – červen - Šiklův mlýn
4. třída – červen - Brno
5. třída – červen. – Brno
6. třída – červen – vycházky do okolí
18
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
7. ročník – červen - Rusava - Hostýnské vrchy
8. A – červen. – Český ráj
8. B – červen – Tři Studně
9. třída – červen – Vranovská přehrada
g) Jiné
22.9. – Den bez aut – akce Ekotýmu – auta (ani učitelská, ani rodičovská) nezajížděla až ke škole a
opravdu nikdo nepřijel
22.9. – Slepíši – sdružení z Tasova v 1.- 3. třídě
3.11. – vystoupení SHŠ Pernštejni - starověký Řím
4.12. - mikulášská nadílka na 1. stupni a v MŠ
9.12. – dramatický kroužek – vystoupení pro MŠ
prosinec – vánoční dílny – ve spolupráci s Horáckou galerií NMnM
21.12. – vánoční besídka pro žáky MŠ
22.12. – vánoční besídka žáků pro žáky ZŠ
28.1. – Den netradiční výuky (programy a semináře: Horkovzdušný balón, Hry se slovy a
jazykem, Když legendy umírají IV, Na běžkách do Bohdalce, Kartágo versus Řím, Tetování henou,
ZOH 2010)
25.2. a 25.3. – projekt První pomoc do škol – přednášky a praktické ukázky pracovníka ČČK
Žďár nad Sázavou
březen – velikonoční dílny – ve spolupráci s Horáckou galerií v NMnM
8. – 16. března – testy Stonožka (Scio) – klíčové kompetence – žáci 8. ročníku
od 8. března – Ovoce do škol – 1. stupeň
od 26.3. – plavání – 3. a 4. ročník – 10 lekcí
31.3. – Barevný den
23.4. – Permem
10.5. – projekt Deváťáci učí na 1. stupni
červen – závěrečný projekt žáků 9. ročníku – Výletní stezka okolím Bobrové
Párkové závody 2010
19
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
IX) Činnost školní družiny ZŠ Bobrová ve školním roce 2009/2010
Charakteristika školní družiny
Školní družina je součástí Základní školy v Bobrové. Nachází se v budově I. stupně ZŠ.
Provozní doba začíná v 10.55 hodin a končí 15.45 hodin.
Družina je určena dětem od 1. do 5.třídy.
Letos se přihlásilo 30 dětí k pravidelné docházce a 22 dětí k nepravidelné docházce.
Pro své aktivity využíváme tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu, cvičný byt, knihovnu, třídu
pro hudební vyučování a blízké okolí školy.
Stravování probíhá ve školní jídelně, pitný režim je zajištěn ve várnici na chodbě, popř. dokupujeme
ovocné sirupy.
Personální podmínky
Zájmové vzdělávání je zajištěno
vychovatelkou Stanislavou Roháčkovou.
vychovatelkou
Ivanou
Řezníčkovou
a
pomocnou
Vzdělávací a výchovné oblasti
Místo, kde žijeme
Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, významné objekty a jejich návštěva.
Beseda o naší obci a její historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova.
Lidé kolem nás
Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, vzájemná úcta, komunikace slovní a
mimo slovní, předcházení šikaně, zařazení mediální výchovy.
Lidé a čas
Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět správně a účelně
svůj volný čas.
Rozmanitosti přírody
Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování podle encyklopedií a následné výtvarné
zpracování, ekologická výchova.
Člověk a jeho zdraví
Poznávání sama sebe, péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota,
poučení o úrazech a jejich předcházení v rámci plavání, pohybových hrách v e třídě, tělocvičně, terénu
v okolí školy, dodržování pitného režimu,
Na letošní školní rok jsme ve školní družině nově postavili divadelní pódium, které bude sloužit
jak dětem ve školní družině, tak dramatickému kroužku nebo k uspořádání recitační soutěže.
Díky obětavým rodičům byla nainstalována malá lezecká stěna.
Pro relaxaci a odpočinek jsme zakoupili dva relaxační vaky. Ty se ihned staly nejoblíbenější
hračkou roku.
Účast na seminářích:
Tvoříme z přírodních materiálů ( Velké Meziříčí)
Semináře pro vychovatele ŠD – Pole, louka, les , voda( Lipka Brno)
Hlína a linoryt (Lipka Brno)
Indiánská mola (Lipka Brno)
Kantely (Lipka Brno)
Poznatky ze seminářů využíváme zejména při činnostech a hrách v projektu Les ve škole - škola v lese.
20
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Ve vzdělávací oblasti Místo, kde žijeme jsme formou vycházky památná místa městyse Bobrová.
Takto jsme objevili např. smírčí kámen u kostela sv. Markéty, tvrz na Valech, samotu Moškvanku, Boží
muka a křížovou cestu. Poznáváme hlavně současnou obec a její kulturu. Dokážeme se orientovat v naší
obci a okolí školy.
Známým osobnostem a slavným rodákům Bobrové se věnujeme v oblasti Lidé kolem nás.
Vyhledáváme jejich rodné domy, pobesedujeme s pamětníky, poznáváme jejich uměleckou práci a
zaměstnání.
Zajímavým koníčkům se věnují také naši současníci a bývalí žáci naší školy.
Stará řemesla, hry našich dědečků a babiček, lidové povídačky a tanečky jsme zařadili do oblasti
Lidé a čas. Naše národní pohádky a pověsti si rádi zahrajeme s maňásky nebo v dramatickém kroužku při
školní družině.
Rozmanitosti přírody je vzdělávací oblast vhodná pro výtvarnou a tvořivou práci. Využíváme
přírodnin ve čtyřech ročních období. Věnujeme se orientaci v terénu, základům táboření.
Pomocí her v přírodě se učíme nejen ekologicky myslet, ale především ekologicky žít za použití
souboru her Hrajeme si na přírodu.
Sportovní aktivity, hry a soutěže, v zimě i v létě, venku i v tělocvičně, když svítí nebo prší za
odměnu i bez, jednotlivě i společně a celkově zdravý způsob života patří do oblasti Člověk a jeho zdraví.
Celodružinové akce: Mozaikové tvoření, Drakiáda, Halloween po česku, Vánoční dílny, Lišák počítač,
Noc hrůzy.
Zpracovala Ivana Řezníčková, vychovatelka ŠD
Zimní olympiáda ve školní družině
21
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
X) Environmentální výchova
Téměř všechny naplánované akce na školní rok 2009/2010 proběhly podle připraveného
harmonogramu. Podrobné hodnocení jejich plnění a průběhu je uvedeno v „Příloze č.2 ŠVP-Koncepce
environmentální výchovy ZŠ Bobrová“ a dále pak doloženo v příslušných šanonech ve sborovně. Zde se
zmíním jen o nejdůležitějších z nich.
•
Mezinárodní projekt EKOŠKOLA
I v letošním školním roce jsme byli aktivně zapojeni do tohoto projektu. Každý měsíc probíhaly
schůzky Ekotýmu, kde jsme plánovali činnost a řešili aktuální problémy. Žáci pravidelně zapisovali teploty
ve třídách, spotřeby energie, plynu a vody. Kontrolovali úroveň třídění odpadu ve třídách.Vyrobili a
osázeli další truhlíky květinami. Osmáci si připravili osvětovou akci pro 1. stupeň na téma třídění odpadů.
Zorganizovali jsme v obci sběr elektrospotřebičů (získali jsme za ně 6 150,-Kč, které byly použity na
nákup velké venkovní trampolíny) a sběr starého papíru (zde jsme získali 2 620,- Kč). Uspořádali jsme
akci Den bez aut. Děti pečovaly o zookoutek.
• Další projekty
1) „Žít a neškodit“
– prérijní Indiáni z hlediska ekologie - v rámci projektového dne na 2.stupni.
2) „Co se děje ve skořápce ?“
- líhnutí kuřat -1.stupeň + 7.třída.
3) „Škola lesní moudrosti“
- první stupeň aktivně pracoval na celorepublikovém projektu „Les ve škole, škola v lese“, jehož
dílčí úkoly se vhodně doplňovaly s naším projektem. Dosázeli jsme náhradu za uschlé stromky a prvňáčci
si zasadili svůj nový pruh lesa. Monitorujeme přírůstky i ztráty, děláme menší dílčí projektíky o lese.
4) „Výletní naučná stezka okolím Bobrové“
- závěrečný projekt žáků 9. ročníku. Projekt se prolínal více předměty, environmentální témata
hrála stěžejní roli. V rámci projektu proběhlo několik exkurzí a přednášek (geologická exkurze s panem
profesorem Staňkem, přírodní památka Šebek - exkurze za mravenci, pan Lysák – botanická exkurze). Ve
vlastní práci žáci potom vyznačili stezku v terénu po nejzajímavějších místech v okolí z hlediska
přírodního a historického bohatství. Věnovali se zoologii, geologii, botanice. Čistili stezku od odpadků a
zlikvidovali jednu černou skládku.
• Akce
1) Přednáška pana profesora Staňka o minerálech v Bobrové a okolí
- proběhla 23. 11. pro žáky 9. třídy a další zájemce.
2) Beseda o jaderné energii
- proběhla 22. 3. pro žáky 8. a 9. ročníku. Přednášela Edita Bromová z jaderné fakulty ČVUT.
3) Seiferos – letové ukázky sov a dravců
- na den 26. 3. jsme pozvali společnost Seiferos, aby nám opět po dvou letech předvedla své dravce
a sovy a řekla dětem pár slov o jejich životě a způsobech ochrany. Na tuto akci jsme pozvali také okolní
školy, mateřskou školu a veřejnost.
4) Oslava Dne Země
- proběhla tentokrát v pátek 23.dubna.
1. třída sázela stromky na svůj pruh lesa. Ostatní třídy prvního stupně absolvovaly aktivity a hry,
jejichž jednotícím prvkem bylo téma Společenství les.
Druhý stupeň uspořádal již tradiční akci PET MAN a PET WOMAN. Na kolech nebo pěšky
vyrazili žáci po okolních cestách a po příkopech sbírali pet lahve a jiný nepořádek po řidičích
nevzdělaných v oblasti environmentální výchovy. Tři družstva cyklistů a čtyři družstva pěšáků vyčistila
22
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
dohromady úsek dlouhý asi 85 km. Deváťáci odešli na žádost paní starostky sázet stromky v rámci
rekultivace skládky. Odvedli kus poctivé práce - zasadili přes 400 malých sazeniček.
5) Vánoční a velikonoční výstava
- v koridoru školy pro širokou veřejnost. Hlavní organizátorky - paní učitelka Smažilová a paní
vychovatelka Řezníčková. O výstavě vyšel článek v týdeníku Vysočina.
6) Procházení porostů- ochrana zvěře před sečením
- dne 8. června žáci 8. A ve spolupráci s mysliveckým sdružením procházeli porosty před sečením.
Zachránili tím život několika zajíců a srnčat.
• Exkurze
Na všechny jsme od žáků zaznamenali velice pozitivní ohlasy.
1) Geologická exkurze- Moravský kras-Josefovské údolí, 9.třída, 30. 9. 09
2) Exkurze – planetárium Brno, 6. + 9. třída, říjen 09
3) Exkurze – Národní muzeum - mineralogická expozice + výstava Příběh planety Země,
9.třída, 9.11. 09
4) Středisko ekologické výchovy Ostrůvek - program Mezi námi zvířaty, 8. třída, 7. 1.10
5) Vodní nádrž Mostiště, 7. třída, 22. 4. 10
6) Lipka – Jezírko - výukový program Les a klimatické změny, 7. třída, duben 10
7) Budišov - zoologický depozitář Moravského muzea, 8. třída, 14. 5. 2010
8) Středisko ekologické výchovy - Ostrůvek – simulační hra Fish banks – principy udržitelného
rozvoje, 9.třída, 19. 5. 10
9) Středisko ekologické výchovy Ostrůvek - výukový program Včela a Život v rybníce,
6. třída, 23. 6.10
• Přírodovědný kroužek
Pracoval celý rok na prvním stupni pod vedením paní učitelky Konečné. Vyrobil včelí úl, umístil jej do
terénu a pečuje o něj. Proběhlo již první medobraní.
• Účast v soutěži Recyklohraní
V plnění různých úkolů jsme získali již 1 342 bodů.
• DVPP
Učitelé absolvovali tyto semináře:
- Pole, od semínka ke koláči. Lipka. Řezníčková
- Ovčí rouno. Lipka. Řezníčková
- Podzimní aranžování. Řezníčková
- Les. Lipka. Řezníčková
- Louka. Lipka. Řezníčková
- Škola pro udržitelný život. Partnerství. Tulisová
- Jak na environmentální výchovu na 1.stupni. Konečná, Řezníčková
Zpracovala Mgr. Jolana Tulisová, koordinátorka EVVO
23
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
XI) Žáci vycházející ve školním roce 2009/2010
9. TŘÍDA
1.
Bryndač Josef
2.
Burešová Kateřina
3.
Cermanová Kamila
4.
Černý Petr
5.
Fialová Lucie
6.
Fila Milan
7.
Fleková Karolína
8.
Harvánek Tomáš
9.
Hřebíček Ivo
10.
Chrástová P.
11.
Kaštánková Zuzana
12.
Kejdová Petra
13.
Král David
14.
Král Michal
15.
Krejčová Hana
16.
Křepela Petr
17.
Kučerová Jitka
18.
Malá Veronika
19.
Mazlová Martina
20.
Měšťan Lukáš
21.
Měšťan Martin
22.
Neubauer Jaroslav
23.
Novotná Dana
VYCHÁZEJÍCÍ 2009/2010
SŠT, Strojírenská 6, 591 71 ZR
23-56-H/01 obráběč kovů
VOŠ a SPŠ, Studentská 1, 591 01 ZR
63-41-M/01 ekonomika podnikání
SZdŠ a VOŠ, Dvořákova 4, 591 01 ZR
78-42-M/005 zdravotnické lyceum
SŠT, Strojírenská 6, 591 71 ZR
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik
SZdŠ a VOŠ, Dvořákova 4, 591 01 ZR
78-42-M/005 zdravotnické lyceum
GY V. Makovského, L. Čecha 152, 592 31 NM
79-41-K/41 Gy všeobecné
GY V. Makovského, L. Čecha 152, 592 31 NM
79-41-K/41 Gy všeobecné
VŠ a SOŠ zemědělsko-technická BY, Dr. Veselého 343; 593 17BY
23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel
SŠ gastronomická, A.Kolpinga, U Klafárku 3; 591 01 ZR
65-51-H/01 Kuchař – číšník /zaměření číšník/
Gy a SOŠ pedagogická, Pontassievská 3, Znojmo
75-31-M/005 předškolní a mimoškolní pedagogika
SZdŠ a VOŠ, Dvořákova 4, 591 01 ZR
53-41-M/01 zdravotnický asistent
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Komenského10; 591 01 ZR
66-52-H/01 aranžér
SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 JI
36-47-M/01 stavebnictví
SOŠ Nové Město na Mor., Bělisko 295, 592 31NM
36-67-H/01 zedník
SŠ gastronomická, A.Kolpinga, U Klafárku 3; 591 01 ZR
65-51-H/01 Kuchař – číšník /zaměření číšník/
GY V. Makovského, L. Čecha 152, 592 31 NM
79-41-K/41 Gy všeobecné
Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, 591 01 ZR
79-41-K/41 GY všeobecné
SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 JI
78-42-M/01 technické lyceum
GY V. Makovského, L. Čecha 152, 592 31NM
79-41-K/41 Gy všeobecné
SŠ technická ZR, Strojírenská6, 59171ZR
23-56-H/01 obráběč kovů
SŠ technická ZR, Strojírenská6, 59171 ZR
23-56-H/01 obráběč kovů
SŠ automobilní, Jihlava, Školní 1a, 586 01 JI
23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel
SOŠ Nové Město na Mor., Bělisko 295, 592 31 NM
63-41-M/01 ekonomika podnikání
24
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Pavlínková
Michaela
Sokolová Andrea
VOŠ s SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
23-51-H/01 Strojní mechanik
GY BY, Nádražní 760, 593 12 BY
79-41-K/41 Gy všeobecné
Straka Tomáš
SOŠ Nové Město na Mor., Bělisko 295, 592 31 NM
33-56-H/01 truhlář
Svobodová M.
GY V. Makovského, L. Čecha 152, 592 31 NM
79-41-K/41 Gy všeobecné
Škapová Zuzana
SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67,
586 01 Jihlava
75-41-M/012 výchovná a humanitární činnost
Tomek Vítězslav
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Komenského10; 591 01 ZR
63-41-M/02 obchodní akademie
Vítek Jan
SOŠ Nové Město na Mor., Bělisko 295, 592 31NM
33-56-H/01 truhlář
Vystrčil Karel
SŠ řemesel a služeb VM, Hornoměstská VM
41-55-H/01 opravář zem. strojů
Jobánek Michal 8.A SŠ technická ZR, Strojírenská 6, 59171 ZR
26-51-H/01 elektrikář
Deváťáci s pedagogickým sborem
25
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
XII) Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2009/2010 se ZŠ Bobrová stala objektem zájmu ČŠI hned dvakrát.
V listopadu 2009 navštívil naši školu inspekční tým ve složení Mgr. Dagmar Formánková, pí
Hana Štefánková, Bc.Dana Kuličková a Bc. Marie Veverková. Výsledkem činnosti tohoto týmu byla
zpráva, jež je uložena v ředitelně školy a z níž vyjímám celkové hodnocení školy:
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna, k tomuto přispívá mj. i kvalitně zpracovaná a ve spolupráci
s dalšími organizacemi naplňovaná preventivní strategie školy.
Žáci mají zajištěn rovný přístup ke vzdělávání, na velmi dobré úrovni jsou vytvářeny podmínky pro
zohlednění jejich vzdělávacích potřeb včetně pomoci při změně vzdělávacího programu.
Finanční prostředky, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostačující pro realizaci
vzdělávacích programů a byly vynaloženy v souladu s účelem, na který byly určeny.
Organizace vzdělávacího procesu a adekvátní metody a formy práce převážně umožňovaly žákům získávat
vědomosti a dovednosti v potřebném rozsahu úměrně jejich věku a individuálním schopnostem,
podporovaly rozvoj klíčových kompetencí a funkčních gramotností. Stanovená pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání byla dodržována.
V lednu 2010 byl členkou pedagogického sboru spatřen v místním hostinci Černý orel žák 9.
ročníku Tomáš Straka, jenž na uvedeném místě kouřil a pil alkoholické nápoje, čímž se provinil proti
školnímu řádu ZŠ Bobrová (body 7 a 17). Na zasedání pedagogické rady byla výše uvedenému žáku
udělena důtka ředitele školy, což vedlo Stanislava Straku, otce provinivšího se žáka, k podání stížnosti.
Tuto stížnost řešila ČŠI a shledala, že školní řád naší školy je v rozporu se stanoviskem MŠMT č.j.
13 316/2005-14, v němž se praví, že školní řád : „ může, v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
Upravovat pouze pravidla chování či další práva a povinnosti uvnitř školy, nikoliv právca a povinnosti
žáků mimo školu - v jejich volném čase, doma apod.“
Po obdržení výsledku šetření stížnosti pedagogická rada důtku ředitele školy odvolala a upravila
školní řád tak, aby odpovídal stanovisku MŠMT.
Barevný den v 1. třídě
26
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za
školní rok 2009/2010
Minimální preventivní program Základní školy Bobrová (dále MPP) je jedním z důležitých
dokumentů školy, který je zpracováván pro každý školní rok a je k nahlédnutí ve sborovně školy, případně
na webových stránkách školy či u metodičky prevence.
I v tomto školním roce byla na naší škole realizována prevence škodlivých společenských jevů,
kterou jsme prováděli nejen vlastními silami, ale také ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají
primární prevencí rizikového chování (Ponorka – centrum prevence, Žďár nad Sázavou; Oblastní
charita Žďár nad Sázavou; Spektrum – centrum primární prevence, Žďár nad Sázavou). Žáci byli
v rámci různých školních aktivit vedeni ke zdravému životnímu stylu, ochraně vlastního zdraví, ke
slušnému chování a smysluplnému trávení volného času.
K dlouhodobým cílům našeho programu patří také zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně
patologickým jevům, rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a zdravého sebevědomí,
odstraňování nevhodného chování mezi žáky a také výchova dětí proti intoleranci, rasismu a
xenofobii.
Každá třída má v MPP svůj vlastní harmonogram prevence, z jednotlivých vyberu a ohodnotím jen
některé aktivity.
I v tomto školním roce začínalo pondělní vyučování na druhém stupni a v páté třídě třídnickou
hodinou, ve které se řešily aktuální třídní problémy, děti se učily navzájem komunikovat a prosadit svoje
názory.
Zástupci jednotlivých tříd se scházeli s vedením školy na půdě školního parlamentu, kde byly
řešeny celoškolní problémy a připomínky žáků.
Šestá třída prošla v měsíci září adaptačním kurzem, ve kterém se žáci připravili na spolužití
v rámci nové třídy a seznámili se blíže se svou novou třídní.
Třídy měly během roku možnost posilovat pozitivní vztahy na mnoha exkurzích, výletech,
sportovních a kulturních akcích, jejichž výčet je součástí výroční zprávy školy.
Spolupracovali jsme s neziskovými organizacemi Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem, dále se
žďárskou Ponorkou, na prvním stupni a v osmých třídách působilo žďárské Spektrum. Programy jsou
žáky i učiteli většinou hodnoceny kladně, proto v nich plánujeme pokračovat i v příštím roce, i když jejich
cena stoupá.
V rámci výchovy žáků k toleranci jsme v deváté třídě pokračovali v projektu Příběhy bezpráví,
různá témata byla probírána i v hodinách společensko-vědních předmětů.
Nezapomínáme ani na zdraví žáků, osmáci prošli kurzem první pomoci. Menší děti prošly
dopravní výchovou .
Rozšířena byla i učitelská knihovna, přibyly publikace, které se přímo věnují sociálně
patologickým jevům. Pokračujeme v předplatném časopisu Prevence. Metodička prevence čtvrtým rokem
navštěvuje Komplexní výcvik prevence, realizovaný organizací Život bez závislosti, o.s., z Prahy.
Přes všechnu prevenci se nezdravé chování nevyhýbá ani naší škole, zatím ale byly všechny
negativní jevy včas podchyceny a ve spolupráci s rodiči také řešeny.
Rodiče také mohli kontaktovat výchovnou poradkyni a metodičku prevence, v některých případech
této možnosti využili. Většina rodičů však řeší chování svých dětí s třídními učiteli.
Krátkodobé cíle, které jsme si v MPP na začátku školního roku stanovili, byly splněny, což - jak
věřím – přispělo k celkově dobré atmosféře na naší škole, k dobrým vztahům mezi žáky a mezi žáky a
zaměstnanci školy. Rezervy vidím stále ve spolupráci s rodiči.
Zpracovala Zdeňka Strnadová, školní metodička sociálně patologických jevů
27
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2009/2010 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového či mezinárodního
programu.
XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Ve školním roce 2009/2010 neprobíhalo v naší škole další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Barevný den – výuka chemie
28
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
XVI) Základní informace o hospodaření školy v roce 2009
A / PŘÍJMY
příjem od KÚ kraje Vysočina
nenárokové složky platu (UZ 33005, 33015,33016,33017)
příjem od ÚM Bobrová
dotace od ÚP Žďár nad Sázavou
dopravní projekt – příspěvek z KÚ kraje Vysočina
dotace - sport
příjmy z hospodářské činnosti - obědy pro cizí strávníky
příjmy z hospodářské činnosti - pronájem tělocvičny, bytu, učeben, garáže
tržby za obědy
úroky přijaté
ostatní příjmy ( kopírování, poplatky za internet, telefon aj.)
poplatek za školní družinu
poplatek za zájmové útvary
příspěvek na obědy ( z FKSP )
tržba – úhrada proti nákladům
celkový příjem školy
8.106.000 Kč
721.000 Kč
1.835.000 Kč
102.707 Kč
5.000 Kč
22.321 Kč
259.557 Kč
190.494 Kč
476.323 Kč
10.481 Kč
3.107 Kč
19.200 Kč
25.200 Kč
37.432 Kč
226.411 Kč
12.040.233 Kč
B/ VÝDAJE
a/ investiční výdaje
0 Kč
b/ neinvestiční výdaje
náklady na platy pracovníků školy
nenárokové složky platu (UZ 33005, 33015,33016,33017)
dohody
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění (UZ)
FKSP
výdaje na učebnice , učební texty a učební pomůcky, plavecký výcvik
cestovné na DVPP
další vzdělávání pedagogických pracovníků
ochranné pracovní prostředky
dopravní projekt
výdaje celkem
5.804.000 Kč
522.147 Kč
9.000 Kč
1.889.743 Kč
177.750 Kč
116.000 Kč
174.774 Kč
18.808 Kč
52.576 Kč
11.887 Kč
9.853 Kč
8.786.538 Kč
c/ ostatní provozní náklady
plyn
elektřina
mzdy - hospodářská činnost
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění - hospodářská činnost
revize
cestovné
bankovní poplatky
voda
provoz ČOV
telefon , internet
pojištění
odvoz odpadu
ostatní služby (poštovné ,údržba,malování, předplatné tisku , rozhlas , TV, software, aj.)
29
489.323 Kč
481.129 Kč
58.866 Kč
20.022 Kč
73.087 Kč
28.146 Kč
11.744 Kč
20.761 Kč
46.207 Kč
62.088 Kč
39.786 Kč
7.766 Kč
338.423 Kč
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
nákup potravin
vybavení školní družiny
úklidový materiál, hygien. potřeby
odpisy (server, Slunce do škol)
mzda +zákonné odvody - pomocná asistentka
opravy
ostatní materiál
počítače
vybavení sborovny
vybavení školní jídelny
514.202 Kč
25.581 Kč
37.780 Kč
21.000 Kč
136.051 Kč
103.730 Kč
488.607 Kč
150.654 Kč
50.650 Kč
25.432 Kč
celkem ostatní provozní náklady
3.231.029 Kč
C/ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
celkové příjmy
celkové výdaje
12.042.233 Kč
12.017.567 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
z toho : hlavní činnost
hospodářská činnost
24.666 Kč
- 135.179 Kč
159.845 Kč
XVII) Údaje o předložených
financovaných z cizích zdrojů
a
školou
realizovaných
projektech
Ve školním roce 2009/2010 ZŠ Bobrová nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.
XVIII) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2009/2010 nespolupracovala ZŠ Bobrová při plnění úkolů ve vzdělávání s žádnou
odborovou organizací (v naší škole odborová organizace není).
Spolupráce s dalšími partnery je popsána v patřičných kapitolách.
Naši Slované
30
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
XIX) Závěr
Na předcházejících stránkách jste se mohli dočíst o všem podstatném z činnosti naší školy v
uplynulém školním roce, tak bohatém na významné události v životě ZŠ Bobrová. V 5., 7., 8. a 9.
ročníku proběhly testy Kalibro a SCIO, jež důkladně prověřily znalosti a vědomosti našich žáků
(výsledky testů jsou součástí vlastního hodnocení školy) .
Pokračuje spolupráce s okolními malotřídními školami (Bohdalec, Moravec, Radešínská
Svratka, Nová Ves u Nového Města na Moravě). Žáci a žákyně těchto škol jsou zváni na různé kulturní či
sportovní akce pořádané naší školou .
Do dalších ročníků pokročila výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání ZŠ Bobrová „ Svět se otevírá připraveným“. .
Na obou stupních proběhl sběr léčivých bylin a sběr starého papíru.
Ve spolupráci s SDH Bobrová a skautským střediskem Bílý štít z Nového Města na Moravě se
uskutečnilo požární cvičení, jehož součástí byla i evakuace a nácvik první pomoci na vysoké odborné
úrovni.
V učebně přírodopisu byl vytvořen zoologický koutek, jehož obyvateli se stali osmáci degu,
strašilky indické a užovka dlouhoocasá. Každý druh obývá samostatné terárium.
Dětský karneval
31
Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010
Prázdninový konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím probíhá na naší škole již od roku
2007, letošní ročník byl tedy čtvrtým v řadě. Prázdninový konverzační týden začal tentokrát v pondělí 5.
7. a skončil v pátek 9. 7. 2010. Zúčastnilo se ho 12 dětí ve věku od 10 do 16 let, které byly rozděleny do
dvou malých skupin. Mladší děti vedla slečna Karoline Růžičková, původem z Kanady, program pro starší
skupinu zajišťoval David Sharp z USA. Oba lektory děti znaly již z předchozích ročníků.
Výuka probíhala jako vždy zábavnou formou pomocí her a dalších rozličných aktivit v areálu
školy a okolí. Mezi nejúspěšnější aktivity se letos zařadilo pečení pizzy a karaoke, kde herecké a pěvecké
výkony by mohly lehce konkurovat představením v soutěži Talentmánie. Děti tímto způsobem absolvovaly
33 hodin intenzivní angličtiny, které je jistě posunuly o pomyslnou příčku výš - přinejmenším ztratily
ostych z mluvení a pochopily praktický význam hodin prosezených během školního roku nad slovíčky a
gramatikou.
Pokud budete mít zájem o aktuální informace ze života Základní školy v Bobrové, najdete je na
internetové stránce - www.zsbobrova.eu . Někdy to zkuste.
Vánoční besídka
32

Podobné dokumenty