FOrEVEr

Komentáře

Transkript

FOrEVEr
SLOVAK REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
5
XX. ročník, SR - 1 € / ČR - 0,86 €
máj / květen 2016
Deň
Matiek
8. máj 2016
HODNOTY
Spoločnosti Forever
Sociálne
médiá
so Zuzanou Egyed
Žiarivý
flawless
look
PRO ZDRAVÉ
SRDCE
ČÍM SA VOZÍTE?
Či už je vaše auto symbolom
postavenia alebo súčasťou rodiny,
majte zo svojho ďalšieho
dobrodružstva úžasný pocit.
Prostredníctvom iniciatívy Forever2Drive
sa na nové auto kvalifikovali už tisíce
ľudí. Ak chcete byť ďalším, navštívte
foreverliving.com/forever2drive,
alebo kontaktujte svoju hornú líniu
a opýtajte sa, ako na to.
Kvalifikovaní
v mesiaci február
3. úroveň
Eva Hledík a Ing. Rudolf Hledík (SK)
Mária Kondéová a Roland Csala (SK)
2. úroveň
Ema Bendelová a Pavol Bendel (SK)
Agnesa Janetková a Peter Janetka (SK)
Adriana Máziková (SK)
Drobík Milan a Drobíková Jana (CZ)
1. úroveň
RNDr. Tatiana Trizmová a MUDr. Milan Trizma (SK)
Marta Gilianová (SK)
Ing. Blanka Maixnerová a Ing. Milan Maixner (SK)
Alena Bardyova (SK)
Katarína Mészárošová a Ernest Mészároš (SK)
Gabriela Mike Fedorova (SK)
Marek Barta (SK)
PhDr. Hvězdoslava Szabó a Bc. Dezider Szabó (CZ)
Dagmar Zmudová (CZ)
VŠE O FOREVER SR A FOREVER CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo FBO (bez mezer a pomlček). Heslo
(jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne následujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky výrobků.
Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FOREVER SR
[email protected]
20
22
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Bc. Katarína Huszárová
+421 2 50 20 24 28
Mgr. Andrej Kóňa +421 2 50 20 24 29
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FOREVER CR
[email protected]
24
26
OBSAH:
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dopis od generálních manažerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCENENIA Február / Únor 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Success Day Senec, 19. 3. 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nové pos tupy v marketingo vom pláne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Success Day Brno, 12. 3. 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Žiarivý flawless look . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pro zdravé srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sociálne médiá so Zuzanou Egyed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PosolstvÍ od GrEgga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HODNOTY SPOLOČNOSTI FOREVER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Jana Chaloupková
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Novotná
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FOREVER CR A SR
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 907 271 754
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 604 642 348
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Helena Ragasová
+421 905 541 670
štvrtok 14:00 - 16:00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
KURZ – 27,051 Kč / 
platný od 1.5. do 31.5.2016
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Spoluvydávateľ: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.,
Vlnitá 77/33, 147 00 Praha 4
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov Forever. Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
R ex M aughan
Tajomstvo
k stabilite
„... ja som Forever. Môj Forever je taký, aký si ho spravím. Je to
moja značka a moje posolstvo, Forever to som ja.“
Dúfam, že ste videli jedno alebo dokonca všetky naše videá „Ja som
Forever“ /I Am Forever/. Tieto videá ma naozaj neskutočne inšpirujú
a pripomínajú mi, že sme si všetci podobní, „Ja som Forever“. Môj
Forever je taký, aký si ho spravím. Je to moja značka a moje posolstvo.
Tu vidíte ideológiu v obchodnom svete, ktorá sa nazýva firemná
zodpovednosť – viera, že podnikanie má viesť k zodpovednosti voči
skupinám osôb alebo jednotlivcom, na ktorých má moje podnikanie
vplyv. Mojou zodpovednosťou ste vy – Forever Business Owners
a zákazníci. Rovnako vaši zákazníci, vaše tímy a nespočet FBO
kolegov a ich línie. Sú to ľudia, ktorých naše podnikanie každý deň
ovplyvňuje. Ako spropagujeme produkty, zvládneme vyhľadávať
nových zákazníkov a pomôžeme vašim tímom sa rozvíjať, to všetko je
nesmierne dôležité v ich životoch. Ako sa správate vy má priamy vplyv
na to, ako sú značky Forever a vaša značka umiestnené na trhu. Vaše
línie sa na vás spoliehajú a spolu s vašou značkou sa snažia vybudovať
pozitívnu a dôverihodnú značku v celom svete. Z tohto dôvodu máme
zodpovednosť voči Forever – našim osobným značkám. Možno ste o tom
pred tým nepremýšlali, ale to ako vás vníma okolie sa odráža a formuje
úspech vášho podnikania. V oboch oblastiach, profesionálnej aj osobnej,
4
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
sa vôkol vás nachádzajú ľudia, ktorí sa spoliehajú na silu a dôstojnosť
vami vytvorenej vašej značky. Ak tak veľa ľudí závisí na vás, čo by
ste urobili inak? Zameranie sa na ucelenosť vášho podnikania je
základným princípom budovania silného a stabilného tímu po celom
svete. To je kľúčom k trvalým vzťahom, dôverihodným produktom
a trvalému úspechu. Ako jednotlivec práve tu máte možnosť na svoj
ďalší rast. Ak pri rozhodovaní sa budete mať na pamäti aj svojich
kolegov a okolie, začnete si viac uvedomovať dôležitosť správnosti
svojich rozhodnutí, ktoré robíte a a budete lepšími podnikateľmi
na vašej ceste za úspechom. Toto nie je vždy populárny spôsob, ako
robiť podnikanie. Je to zložité. Niekedy si musíte vyhrnúť rukávy
a robiť veci, ktoré ostatní robiť nechcú, pretože v konečnom dôsledku je
to dôležité aj pre ľudí, ktorí sú na vás závíslí. Vyberte si cestu, ktorou
nikto iný ísť nechce – veďte ich keď nikto iný nechce.
Navždy Váš
Rex Maughan
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ Forever Int., Inc.
D OPIS O D GENERÁLNÍCH MANAŽERŮ
„Zdravíme
z Afriky všechny
naše FBO”
Karin a Ivan Kiszlingovi
Tento dopis píšeme na Global Rally v Africe, v Johannesburgu.
Spolu s našimi FBO z České a Slovenské republiky bydlíme
v luxusním hotelu Sandton Sun. Představte si dvacetipatrovou
budovu čtyřhvězdičkového hotelu, která je spojena s nákupním
centrem mramorem vyloženými chodbami, kde jsou všechny známé
luxusní obchody světa. Osvětlení je zde navrženo ve formě spousty
křišťálových světel.
Hotel je spojen nadzemním proskleným mostem s konferenčním
centrem a s dalšími hotely. Takže pokud prší nebo je špatné počasí,
nepotřebujete jít vůbec ven. Přes prosklené mosty se dostanete všude,
kam potřebujete.
V Singapuru jsme se přesouvali pod zemí, zde zase nad ulicí
a chodníky. Na každé ulici se staví, vládne tu čilý stavební ruch,
a tak někteří naši kolegové bydlí naproti vyrůstajícím stavbám.
Naštěstí v noci se zde nepracuje...
Vítání s širokou rodinou Forever je vždy bouřlivé, vždyť se setkáváme
jednou za rok! Na snídani se obejmeme s tureckými řediteli, na terase
hotelu, kde si pochutnávají na přebohatých snídaních naši nejlepší
FBO, se fotografujeme. Přivítáme se s Řeky a odjíždíme na poradu
s nejdůležitějšími osobami v naší firmě. Majitel, předseda správní rady
a výkonný ředitel Forever Int., Inc. Rex Maughan se se všemi osobně
vítá a k dámám nezapomene být galantní. Hned vedle stojí jeho syn
Gregg a ředitel pro evropské operace Aidan O‘ Hare. Dozvídáme se
novinky z oblasti marketingu a nových výrobků. Všechny zajímavosti
předneseme na nejbližším Success Day.
Program Global Rally je bohatší než minulá léta. Nechybí přednášky
nejvyšších představitelů firmy a nejlepších FBO. Firma vede lidi
k pomoci druhým. K těm, kteří nemají to štěstí mít zaměstnání
a pravidelný finanční příjem a jsou nuceni žít ve velké bídě.
Organizuje se pomoc pro chudé „Stop Hunger Now“, kde pomáháme
balit základní potraviny.
Nastal večer a v sále plném energie a dobré nálady začíná
Chairman‘s Bonus Party. V hledišti jsou FBO ze všech zemí
a na jevišti se předávají šeky. Všichni majitelé je odkrývají najednou.
Atmosféra v sále připomíná oslavy nového roku. Všichni si gratulují,
objímají se a fotografují.
Zítra nás čeká Global Rally, událost, na kterou se všichni
připravujeme celý rok.
Zdravíme z Afriky všechny naše FBO, přejeme jim, aby se i oni mohli
co nejdříve těšit z poznávání nových zemí a cestovat s tak úžasnou
firmou, jako je Forever.
Srdečně Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovci
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
srdečne
gratulujeme!!!
TOP 20 FOREVER SR a FOREVER ČR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Máziková Adriana
Drobík Milan a Drobíková Jana
Kondéová Mária a Csala Roland
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Zmudová Dagmar
Janetková Agnesa a Janetka Peter
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
SOM
SOM
SM
SOM
SM
SM
SM
SM
SOM
SOM
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOP 10 FOREVER SR
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Holodová Zuzana
Simonics Erik
Éder Mária a Éder Tomáš
Zrník Peter a Zrníková Marta
Potreczová Michaela a Csudai Attila
Egyed Zuzana a Egyed Viktor
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
M
SM
SM
M
M
M
M
M
SM
M
– osobné a distribútorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOP 10 FOREVER ČR
6
Drobík Milan a Drobíková Jana
Zmudová Dagmar
Bazalová Jarmila a Ing. Bazala Jaroslav, PhD.
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav Chejnová Blanka
Mrózková Bohunka
Guziurová Erika Spěváková Klára FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
SM
SM
AM
SM
M
M
SM
S
M
SM
Meszároš Patrícia
Lušková Jana
Mgr. Hake Kondéová Miriama
Both Julianna
Mgr. Križanová Helena
Svoradová Eva
Hanuliaková Martina
Ondrejkovičová Veronika
Molnár Ladislav
Molnár Peter a Ing. Molnárová Henrieta
S
AS
M
S
M
S
AS
S
S
AM
TOP 10 FOREVER ČR
– osobní a nemanažerské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
M
M
SM
M
SM
SM
SM
SM
M
M
TOP 10 FOREVER SR
– osobné a nemanažérske body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mike Fedorová Gabriela a Mike Zoltán
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
MUDr. Drastich Pavel
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
Holodová Zuzana
Éder Mária a Éder Tomáš
– osobní a distributorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bazalová Jarmila a Ing. Bazala Jaroslav, PhD
Szewczyk Piotr
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Konopková Renata
Žídková Jaroslava
Hodanová Dana
Kojzarová Milada
RNDr. Kropáčková Mária
Čumová Simona Jarošová Alena
AM
S
M
S
S
S
AS
AM
AS
AS
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
Február / Únor
2016
Supervízori
FOREVER SR
Anda Szóke Anikó a Anda Szilárd
Both Julianna
Gelatková Andrea
Gelleová Boglárka
Laurincová Jana
Mészároš Patrícia
Ondrejkovičová Veronika
sponzor: Lapicz Tibor a Lapiczné Lenkó Orsolya
sponzor: Anda Szóke Anikó a Anda Szilárd
sponzor: Volentová Anna
sponzor: Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
sponzor: Rácová Miriam a Rác Benjamin
sponzor: Mészároš Jozef a Mészárošová Iveta
sponzor: Fodorová Nina
#GetFITSR videá
Asistent Manažér
FOREVER SR
Gkounos Juhásová Lucia
sponzor: Ing. Novák Jozef a Nováková Mária
Leves Tomáš
sponzor: Mišáková Monika
Molnár Peter a Ing. Molnárová Henrieta sponzor: Leves Tomáš
Ing. Novák Jozef a Nováková Mária sponzor: Holodová Zuzana
SÚŤAŽ Body
Iveta Baffiová
voľná téma 46 bodov
Gábor Danko
voľná téma 29 bodov
Stana Opátová
voľná téma 17 bodov
SUPERVIZOŘI
FOREVER CR
Bílková Dagmar
Konopková Renata
Szewczyk Piotr
Židkova Jaroslava
sponzor: Mrózková Bohunka
sponzor: Zmudová Dagmar
sponzor: Szewczyk Anna
sponzor: Bílková Dagmar
SÚŤAŽ Body
Katarina Oravcova
smoothie 51 bodov
Iveta Baffiová
smoothie 38 bodov
Tomas Steiner
smoothie 21 bodov
SÚŤAŽ Body
Katarína Miloszrdná
mufinny 114 bodov
Zuzana Egyed
mufinny 103 bodov
Iveta Baffiová
mufinny 57 bodov
Vitalforlife Forever
mufinny 32 bodov
Petra Kubálková
mufinny 16 bodov
Tomas Steiner
mufinny 15 bodov
Asistent MANAŽERA
FOREVER CR
Bazalová Jarmila a Ing. Bazala Jaroslav, PhD.sponzor: Drobík Milan a Drobíková Jana
Zoznamy nových Asistentov supervízora nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
Oto Horgosi (SM), Moderátor
Senec, 19. 3. 2016
Success
Day
Na marcový Deň úspechu som sa tentokrát
tešil mimoriadne – dostal som totiž dôveru,
aby som v príjemnom a krásnom domácom
seneckom prostredí privítal foreverákov
z celého Slovenska ako moderátor.
Celé podujatie začalo v úžasnej atmosfére plnej radosti,
pozitívnej energie od prítomných a očakávania predovšetkým
od spolupracovníkov, ktorí na tomto podujatí „debutovali“.
Práve im som zaželal deň, ktorý by mohol byť pre nich prelomový,
veď práve na tomto podujatí odštartovali mnohí naši kolegovia svoju
cestu k svojej finančnej či časovej nezávislosti. K tomuto prípadnému
presvedčeniu iste napomohol svojou prezentáciou o našej jedinečnej
spoločnosti aj výkonný riaditeľ spoločnosti Forever SR a ČR –
Ing. Ivan Kiszling. Jeho vystúpenie plné faktov ohľadne samotnej
spoločnosti, jej vrcholového vedenia, pestovania aloe, výroby našich
produktov či perspektív ďalších krokov v najbližšom období iným ako
presvedčeným ani nemohlo byť.
Svoje argumenty z produktovej oblasti pridal aj naslovo vzatý
odborník, člen lekárskeho poradného zboru FLP Slovenska a Čiech
– MUDr. Štefan Košlík, Csc. Jeho odporúčania produktov pre
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ocenenie nových asistentov manažéra Forever
začínajúcich FBO partnerov doplnila svojimi nesmierne bohatými
skúsenosťami supervízorka Andrea Juríková. A ako vždy, tak aj
teraz boli doplnené o ďalšie cenné skúsenosti ďalších distribútorov,
ktorí ich (správne!) jednoducho nevedeli v sebe udržať a podelili sa
o ne s ostatnými. Veď nikto nevie dopredu povedať, kedy sa takáto
skúsenosť môže zísť možno pre nášho blízkeho niekedy v budúcnosti.
Hlavne vlastná skúsenosť manažérky Marty Zrníkovej s jej „F.I.T.“
obdobia ostane v pamäti ešte dlho.
O skúsenosti z marketingovej oblasti sme sa obohatili
prostredníctvom krátkych vystúpení supervízorov. Jeden z nich prišiel
medzi nás dokonca z Mexika. O tom, ako využíva možný potenciál
hľadania nových spolupracovníkov prostredníctvom sociálnych sietí
pohovorila senior eagle manažérka – Zuzka Egyed. Pre ňu to bol
jeden z dominantných foriem spolupráce a jej výsledky hovoria o tom,
že sa oplatí takýto druh „oslovení“ zaradiť do nášho „portfólia“.
O tom, aby naša práca prinášala aj hodnoty a úspechy pre celú
našu sieť rozprával druhý z úspešnej dynastie Zrníkovcov – manžel
Peter. Jeho prezentácia o jednotlivých krokoch spolupráce, plná
skvelého humoru ukázala cestu, ktorá sa oplatí nasledovať. Podobne
skvelým spôsobom (odborne a s vtipom) ho dopĺňala aj prezentácia
o zárobkových možnostiach počas spolupráce s Foreverom jedného
z najúspešnejších kolegov posledných rokov – senior manažéra Pavla
Bendela. Z jeho prezentácie mi opäť vyšlo to, že snáď niet lepšej,
krajšej a vďačnejšej príležitosti a možnosti zarábania peňazí, ako
pomáhať iným, starať sa o zdravie svoje a zdravie svojho okolia.
„Záverečná reč“ dňa tentokrát padla na čerstvú soaring manažérku
TOP 10
Agnes Janetkovú. Ako vždy, tak aj teraz sa jej svojim emotívnym
slovom podarilo rozplakať nielen mnohých v hľadisku ale aj samú
seba. Proste to k nej patrí a myslím, že na takomto podujatí aj takéto
prejavy majú svoje miesto.
Ocenenia nových asistentov supervízorov, supervízorov, asistentov
manažéra, aktívnych kolegov za 3, 6 resp. za 12 mesiacov bez
prerušenia vyvrcholili ocenením Forever2Drive. Počas svojho viac ako
18 rokov trvajúceho úspešného fungovania so spoločnosťou Forever
sa tejto pocty už po siedmykrát dostalo najúspešnejším distribútorom
Slovenska – soaring manažérom – manželom Rudkovi a Evke
Hledíkovcom. Bola to úžasná bodka za celým týmto úžasným dňom.
A ďalšie budú určite tiež také isté – príďte sa presvedčiť aj so svojimi
priateľmi!
Ocenenie nových supervízorov
Oto Horgosi
senior manager FLP
MUDr. Štefan Košlík, Čo by mal vedieť FBO
Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
9
Ocenenie nových asistentov supervízora
Ocenenie nových asistentov supervízora
Senec, 19. 3. 2016
Success Day
Ocenenie nových asistentov supervízora
Ocenenie aktivity 4cc
Agnesa Janetková (SOM), Motivácia
Andrea Juríková (S), Ponuka výrobkov
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Peter Zrník (M), Cyklus spolupráce
Ocenenie aktivity 4cc
Ocenenie Forever2Drive
Ocenenie nových asistentov supervízora
Nina Fodorová (S)
Ing. Štefan Gulyas (S)
Ing. Zuzana Chúrová (M)
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
TOP 10 Forever SR
Ocenenie aktivity 4cc
Zuzana Egyed (SM), Sociálne médiá
Pavol Bendel (SM), Zarábame s Forever
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
11
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Mária Szalaiová
NOVÁ
supervízorKA
FOREVER
Volám sa Mária Szalaiová,
bývam v Komárne.
O firme Forever som vedela iba toľko,
že predávajú First, až do chvíle kým ma osud nezoznámil s mojou sponzorkou Agnes janetkovou.
Od tej chvíle sa môj život zásadne zmenil a ku koncu roka 2015 som dosiahla úroveň Supervízora.
Koncom roka 2014 nakupovala Agnes Janetková v predajni obuvi, kde
pracujem. Všimla som si že má u seba flaštičku Firstu, ktorý som už
viacej rokov používala a práve sa mi minul. Dovtedy som ho kupovala
cez jednu známu, o ostatných výrobkoch a ich kvalitách som nič
nevedela a o práci vo Forever som ani neuvažovala. Spýtala som sa jej
či pracuje s výrobkami Forever, lebo potrebujem First.
Agnes mi povedala, že pracuje vo Forever už dlhé roky. First mi
samozrejme doniesla a zároveň mi ponúkla možnosť vypočuť si
prednášku, kde si vypočujem informácie o firme a o jej produktoch.
Keďže sme v rodine mali menšie zdravotné problémy, jej ponuku
som prijala. Vo februári 2015 sme u nás spravili prednášku, ktorá sa
mi páčila, poradila mi výrobky na všetky zdravotné problémy. Páčila
sa mi aj možnosť práce vo Forevery, v ktorej som videla naplnenie
svojich snov, preto som sa rozhodla zaregistrovať. Dnes už viem, že to
bolo veľmi dobré rozhodnutie. Prišla som na Succes Day do Senca,
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
začala som chodiť pravidelne na prednášky do Nesvád, zúčastnila
som sa na podujatiach v Brne, Budapešti, Poreči. Tu som sa veľa
naučila a postupne spoznávala mnoho príjemných ludí. Stala som
sa súčasťou úžasnej skupiny, ktorá ma vždy napľňa dobrou náladou
a pozitívnou energiou. Som velmi vďačná Agnese a Petrovi že ma vždy
vedú správnou cestou. Hlavne vďaka ním a nášmu tímu som dnes
supervízorka. Chcela by som sa poďakovať aj mojej rodine, ktorá ma
vo všetkom podporuje. Mojím ďalším cieľom je stať sa manažérkou,
stať sa finančne nezávislou a ďalej pomáhať luďom k zdravšiemu
životu.
Ďakujem Forever, že môžem byť tu a plniť si sny.
S pozdravom
Marika Szalaiová
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Zuzana Holodová
NOVÁ
Manažérka
FOREVER
Ubezpečila som ho, že pôjdem na seminár z úcty k nemu ale tvrdila som
mu: „nebudem a nechcem a dajte mi pokoj.“
To, čo som zažila tu prvý krát bolo slovami neopísateľné, srdcom zažité
a odvtedy som tu každý mesiac nech sa deje čokoľvek. Je to pre mňa
sviatok mesiac čo mesiac.
Spolupráca s firmou Forever vám zmení život na nepoznanie.
Spolupráca s firmou Forever vás naučí vážiť si samú seba.
Spolupráca s firmou Forever vás naučí žiť !!!
A spolupráca s firmou Forever vás naučí dôstojne žiť.
Veľa ľudí sa motá v živote.
Veľa ľudí robí za 300 - 400 - 500 eur mesačne, ale keď sa ľudia stretnú
s príležitosťou Forever povedia „nemám čas“.
V súvislosti s tým ma napadá jedna historka: Na brehu mora sedí muž
a chytá ryby. Ide okolo pocestný a hovorí mu, počuj poď, ukážem ti ako
sa pletie sieť. Pomocou nej môžeš nachytať oveľa rýchlejšie a viac rýb.
„nie nie nemám čas ,ja musím chytať ryby.“
Pripomína vám to niečo? Táto banálne znejúca príhoda vysvetľuje
každodennú realitu. Koľko ľudí sa nachádza v rovnakej situácii? Povedia
vám „Nemám čas na dôležité veci ,musím sa sústrediť na nepodstatné
záležitosti“.
Nemám čas = je to isté ako zabuchnuté dvere ku šťastiu a slobode.
Nemám čas pracovať pre Forever, lebo musím zarobiť 400 eur mesačne.
Ráno skoro vstávať, robiť osem a pol hod aj viac denne, 42,5 a aj viac
týždenne a nemám čas robiť desať hodín týždenne, aby mal o rok, dva, tri
finančnú slobodu. Že peniaze nie sú dôležité „No nie sú, keď ich máte!“
Môj prvý seminár sa
konal 10. 08. 2013.
Prišla som viac menej preto, aby
som VYHOVELA svojmu sponzorovi Ferdinardovi Župčanovi. Chodila som k nemu na masáž.
Vaše každodenné voľby smerujú k tomu, aký život žijete. Je taká aktuálna
téma voľby. Čo myslíte? Ako sa zmení váš život, keď sa vymenia politici?
JA VOLÍM SAMÚ SEBA, PRE SEBA A VY?
Že si neveríte? To nevadí, verte sponzorovi, on vám verí a prevedie vás cez
prekážky, kým sa vy naučíte veriť v seba.
Ďakujem svojmu sponzorovi Ferdinandovi Župčanovi, že bol vytrvalý.
Ďakujem svojej mentorke RNDr. Katke Tomkovej za jej trpezlivosť.
Ďakujem Bohu, že som dostala takého učiteľa, kouča a trénera v jednej
osobe. Ďakujem celej svojej hornej línii soaring manažérke Adriane
Mázikovej, Gabike Mike-Fedorovej, Adriane Goraszovej, Tiborovi
Majorošovi a celej svojej sesterskej línii, s ktorými tvoríme úžasný tím.
No a najväčšia moja vďaka patrí mojej úžasnej skupine, bez ktorej by
som to nevedela dosiahnuť. Mojou pýchou sú moje supervízorky Erika
Čačková, Lucka Gkounos Juhászová, Lenka Smutná – Vargová a Majka
Botozová.
Ďakujem im za dôveru a som vďačná za ich prejavenú dôveru a že
dovolili sami sebe, aby sa im pomohlo.
Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem.
Zuzana Holodová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Zuzana Chúrová
NOVÁ
ManažérKA
FOREVER
S výrobkami firmy Forever som
sa zoznámila v roku 2005.
Rada som používala prírodné výrobky,
lebo svojho času som bola aj vitariánkou. Oslovilo ma hlavne Aloe Berry Nectar, Forever Calcium a zubná
pasta Forever Bright..
V roku 2009 som sa konečne zaregistrovala, s myšlienkou, že budem
len dobrým užívateľom. Pre veľkú vyťaženosť v práci, v rodine a aj pri
maľovaní som sa nezaujímala o prácu vo Foreveri.
Začala som naplno maľovať a vystavovať a výrobky som ďalej
používala. Až prišiel “osudový rok 2012“ dovolenka v Chorvátsku, ktorá
skončila hospitalizáciou v Šibeniku. Moji anjeli strážni sa veľa napracovali.
Bol to totiž zápal pankreasu. Tu som ocenila, že poznám firmu Forever
a aloe. Hneď po prepustení z nemocnice na Slovensku, som zavolala svojej
sponzorke, ktorá mi nadiktovala číslo na Mudr. Š. Košlíka, s ktorým som
užívanie aloe a môj stav pravidelne konzultovala.
Informácie od Mudr. Košlíka aj spoznanie väčšieho množstva
výrobkov, ako je Heat Lotion, Bee Pollen a ďalšie sa zaradili k mojím
obľúbeným. Toto ma naštartovalo a začala som sa viacej zaujímať
o marketing firmy.
V roku 2013 som absolvovala viacej školení aj seminár v Budapešti.
Zaujal ma diamantový manažér z Guadalupe, ktorý musel v noci
telefonovať, aby objednal tovar z Francúzska a i tak dokázal vybudovať
veľkú sieť. Povedala som si, že keď to dokázal on, tak sa to určite dá aj
na Slovensku.
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Oslovila som ľudí, medzi inými aj moju bývalú kolegyňu Zuzanu
Slanú, ktorá je mojou prvou manažérkou. Mňa na tejto práci zaujalo
hlavne to, že môžem ľudom pomôcť pri zlepšení ich zdravotného stavu,
hoci je omnoho lepšie používať výrobky na prevenciu, ako až pri riešení
zdravotných problémov.
Ďakujem strážnym anjelom, že mi pomohli a pomáhajú
prostredníctvom rastlinky, ktorú nám dala príroda, a že sa k nám táto
rastlinka dostala v tej najlepšej podobe.
Ďakujem Zuzke Slanej, Mirke Pažickej a Ivetke Vinczeovej za ich
nasadenie a zároveň povzbudenie do ďalšej práce.
Ďakujem aj Blanke Maixnerovej a Alenke Bardyovej za ich školenia,
ktoré mi veľa dali a dávajú a posúvajú ma ďalej.
Na záver chcem povedať - na vlastnej koži som pocítila, ako pri vážnej
diagnóze pôsobí aloe v rekonvalescencii - a kto prešiel podobnými
problémami, tak vie presne, čo robí aloe. Každý, kto sa má rád, by sa
mal zaujímať o prevenciu a doplnenie dostatku vitamínov, minerálov
a enzýmov v podobe aloe, aby neskôr nemusel dať do liečenia ďaleko
viacej.
Ing. Zuzana Churová
Nové postupy
V MARKETINKOVÉM PLÁNU
Simona Čumová
NOVÁ
supervizorkA
FOREVER
V té době jsem řešila zdravotní problémy své dcery. Vše
mě zaujalo, tak jsem podepsala přihlášku. Podepsala jsem
pouze proto, abych mohla využívat slevu při nákupu
výrobků. Do obchodních aktivit jsem se nemínila zapojit.
Moje setkání S FIRMOU FOREVER se uskutečnilo
prostřednictvím ústřižku z inzertních novin,
který mi přinesla kamarádka.
Když jsem si ho četla, moc jsem tomu nevěřila,
ale odhodlala jsem se zavolat a domluvit schůzku. Na schůzku přišla velmi příjemná paní,
z které vyzařovala pohoda a klid. Představila mi firmu Forever Living a její základní výrobky,
zejména aloe vera a její účinky.
Po určité době jsem viděla výrazné zlepšení zdraví u dcery
i dalších členů rodiny. K naší rodině patří i fenka Anička,
které výrazně pomohl na kloubní potíže Forever Freedom.
To rozhodlo, že jsem se začala o Forever více zajímat.
Sešla jsem se s paní, která mi původně tuto příležitost představila.
Není to nikdo jiný než moje sponzorka paní Dr. Hvězdoslava Szabó.
Představila mi další možnosti včetně obchodního plánu. Začala jsem
chodit na setkání, školení, Success Days. Poslouchala jsem úspěšné
lidi. A tak netrvalo dlouho a došla jsem k rozhodnutí postoupit dál.
Jako asistentka supervizora jsem byla nejprve velmi nadšená. Poté
jsem však zase na nějakou dobu „zaspala“. Časem jsem si uvědomila,
že mi setkávání s těmi úžasnými lidmi z Forever chybí.
se stala vytouženou supervizorkou.
Jestli někdo, kdo tento příběh čtete, ještě váháte, mohu doporučit
jediné: neztrácejte čas, neváhejte dlouho. Stojí za to začít co nejdříve.
Naše firma dává skutečně neuvěřitelné možnosti každému, kdo to
potřebuje. Každý je může využít, je třeba chtít a rozhodnout se. Já
hodně chci a jsem rozhodnutá.
Velice ráda pomáhám lidem a práce s lidmi mě baví. Ne vždy je to
jednoduché. Když však přijdou výsledky a lidé jsou spokojení a vracejí
se, je to nádherný pocit, který všechny problémy smaže.
Chci moc poděkovat mým sponzorům, manželům Szaboovým
za velkou podporu, která je pro mě zásadní. Také děkuji lidem, kteří
mi důvěřují a využili moji nabídku. Děkuji všem svým zákazníkům
i novým spolupracovníkům, že mi pomohli splnit můj první velký cíl.
Věřím, že se nám společně podaří pokračovat v marketingovém plánu
a společně plnit cíle vyšší.
Moje dcera Tereza se po zkušenostech s výrobky také rozhodla se
mnou spolupracovat. To mě velmi povzbudilo. Pomohla mi a já jsem
Vaše
Simona Čumová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
Erika Guziurová (M), Moderátor
Brno, 12. 3. 2016
Success
Day
Přestože lidová pranostika velí: „březen, za kamna
vlezem“, rozhodně stálo za to nezůstat v sobotu
12. března doma za kamny. V brněnském hotelu
Holiday Inn nás vítaly jako obvykle skupiny usměvavých
a příjemných lidí. Upřímné úsměvy a nefalšovaná radost
ze setkání dokáží pokaždé rozjasnit ponurou oblohu
a zahřát na srdci i duši. To je jeden z důvodů, proč
stojí za to být na každém našem slavnostním
Success Day neboli Dni úspěchu.
Březnovým Dnem úspěchu nás provázela paní Erika Guziurová. Svoji
premiéru v této roli zvládla se sobě vlastním odpovědným přístupem
a elegancí krásné ženy.
Program je vždy připraven tak, aby poskytl podstatné informace
o naší společnosti, o výrobcích a podnikatelské příležitosti zejména
našim novým hostům. Přesto, že se těchto akcí bez jediného
vynechání zúčastňujeme s manželem pravidelně už 15 let, pokaždé
s nadšením vstřebáváme nové a nové zkušenosti vystupujících kolegů.
Přestavení naší společnosti patří tradičně našemu řediteli Ing. Ivanu
Kiszlingovi, který obohacuje naše poznání o aktuální novinky
z vedení firmy. Problematiku životního stylu s Forever zajímavým
způsobem ze svých nových zkušeností, s důrazem na celkovou
16
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ocenění nových supervizorů
harmonii našeho bytí, přestavila manažerka Jana Panajotovová.
Prezentace výrobků se ujala manažerka Zdenka Kawuloková.
Spontánní vystoupení dobrovolníků s osobními zkušenostmi bylo
opět zdrojem užitečných informací o účincích výrobků, o kterých se
nikde jinde nedočtete.
V druhé části programu, která je věnovaná zkušenostem
s podnikáním, se úvodem prezentovaly naše nové supervizorky.
Tentokrát to byla čistě “dámská jízda“.
Mladé dámy, paní Bílková, Konopková, Žídková a Kubálková,
nenechaly nikoho na pochybách, že to myslí s podnikáním ve Forever
zcela vážně.
Dalších témat z našeho podnikání se s profesionálním přístupem
a zajímavými osobními zkušenostmi ujaly opět naše skvělé kolegyně.
(Zdá se, že dámy v tomto podnikání převažují. Věřím, že to pánové
přijmou jako výzvu!)
Proč je důležité najít 5 klíčových spolupracovníků k budování
obchodu, vysvětlila senior manažerka Klára Spěváková. Nově
kvalifikovaná asistentka manažera Jarmila Bazalová se podělila
o zkušenosti s propagováním programu C9. Dagmar Zmudová,
senior manažerka, v současné době nejrychleji rostoucí, v závěrečném
inspirativním vystoupení nenechala nikoho na pochybách, že rychlost
postupu se vyplácí.
Ocenění nových asistentů supervizora
Samozřejmou součástí je ocenění všech postupujících na vyšší pozice.
Pokaždé tuto část s dojetím se všemi oceněnými prožívám. Vracím se
v duchu zpět ke svým prvním nesmělým krokům na pódium. Nechtíc
to srovnávám s mými předchozími 40 lety zaměstnání. Nepamatuji,
že by mě někdy zaměstnavatel před ostatními za dobrý výsledek
v práci pochválil. Ve Forever je to zcela jiné. Všem postupujícím ze
srdce všichni gratulujeme, protože víme, že za každým postupem
na vyšší příčku marketinkového plánu je někdy nelehké rozhodnutí,
hodně práce a trpělivosti. Proto je pokaždé náš spontánní potlesk
přejícím a upřímným vyjádřením úcty každému.
S přáním dalších společných úspěšných dnů Vaše
Hvězdoslava Szabó
Jana Panajotovová (M), Význam zdravé výživy
Více fotografií naleznete na našem Facebooku.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
Brno, 12. 3. 2016
Success Day
Dagmar Bílková (S)
Naše zkušenosti s podnikáním
Jarmila Bazalová (AM), Vyděláváme s Forever
Dagmar Zmudová (SM), Motivace
18
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
TOP 10 Forever CR
TOP 10 Forever CR
Renáta Konopková (S)
Jaroslava Žídková (S)
Jitka Kubálková (S)
Naše zkušenosti s podnikáním
Naše zkušenosti s podnikáním
Naše zkušenosti s podnikáním
Klára Spěváková (SM), Spolupráce s Forever
Zdenka Kawuloková (M), Nabídka výrobků
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
19
Deň
Matiek
8. máj 2016
Žiarivý
flawless look
Bezfarebné obdobie zimy je definitívne za nami a svet postupne znova nadobúda farby. Rozkvitli všetky jarné kvety, slnko opäť žiari – a netýka sa to len slnka. Túto jar je jedna vec očividná: každý
sa hlási k farebnosti a žiari ako nikdy predtým!
Na predvádzacích mólach, aj vonku na uliciach,
môžeme vidieť výrazné červené pery, viečka skrášlené očnými tieňmi intenzívne modrej farby a krásne ružové líca. Zelená, bledoružová či pastelová
fialová – všetko je znova dovolené.
Okrem tzv. „nahého líčenia“ (diskrétny make-up, ktorý vyvoláva
dojem, že žena nie je nalíčená), s ktorým sa stretávame už
po niekoľko sezón, rozvíril stojaté vody nový trend v líčení.
Túto jar sa nosí okázalý make-up, ktorý priťahuje všetky zraky:
zvýraznite svoje oči modrým očným tieňom alebo, naopak,
nechajte vyniknúť vaše pery pomocou výrazného rúžu. Vyberte si
v tomto rozkvitnutom ročnom období farbu, ktorá vás rozžiari!
No skôr, než vyrazíte do ulíc s rúžom Cherry Red Delicious
Lipstick v ruke... – a skôr ako odložíte bokom „nahé líčenie“ – je
dôležité naniesť na tvár kvalitný podklad. Rozjasniť a zakryť
nedokonalosti: práve to je cieľom ideálneho make-upu. Stačí,
ak každý deň v týždni vykonáte niekoľko jednoduchých krokov,
a dosiahnete zjednotený a žiarivý vzhľad.
20
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
VÁŠ PLÁN KROK ZA KROKOM PRE
OSLNIVÝ VÝSLEDOK!
1.Nezabudnite vždy vytvoriť dobrý podklad pod make-up:
na dôkladne vyčistenú pleť naneste vyživujúci denný krém.
Vyberte si krém, ktorý vašej pleti najviac vyhovuje. Krémy z radu
Aloe Fleur de Jouvence alebo Sonya Skin Care Collection
doprajú vašej pokožke všetku starostlivosť, ktorú potrebuje
na každý deň. Potom použite produkty pre líčenie z radu flawless
by Sonya.
2.Začnite tým, že na tvár pomocou štetca alebo špeciálnej
hubky dôkladne nanesiete make-up Cream to Powder
Foundation. Make-up dobre „zapracujte“ do pokožky, aby ste
dosiahli prirodzený vzhľad. Začnite stredom tváre a pokračujte
do strán, potom nadol. Dbajte na to, aby ste make-up aplikovali
rovnomerne.
3. Korektor Concealer Duet sa používa v oblasti okolo očí
a umožňuje zakryť tmavé kruhy pod očami. Korektor opatrne
vklepte do pokožky bruškami prstov. Tento ceruzkový korektor
môžete tiež použiť na zamaskovanie drobných farebných
nedostatkovya vyrážok. Ceruzkou vyznačte problematickú oblasť
a potom korektor prstami jemne rozotrite.
4.Púder Delicate Finishing Powder zafixuje make-up, aby lepšie
držal a ostal dlhšie na mieste. Tento púder taktiež zmierňuje
nadmerný lesk pleti. Kazetku s púdrom si nezabudnite vložiť
do kabelky, aby ste ho mali kedykoľvek poruke a mohli opraviť
prípadné nedokonalosti.
5.Vďaka rozjasňujúcemu Mineral Make-upu sa vaša pleť jemne
rozžiari. Aplikáciou malého množstva na tvár dosiahnete svieži
a prirodzený tón.
6.Lícenka Brilliant Blush je záverečnou bodkou vášho make-upu.
Najprv starostlivo preskúmajte, aký tvar má vaša tvár, a všimnite
si najmä tvar vašich lícnych kostí. Chcete vašu tvár predĺžiť alebo,
naopak, opticky zmenšiť a zaokrúhliť? Naneste na lícne kosti
lícenku a zapracujte ju vodorovnými ťahmi. Okrúhla tvár bude
vyzerať subtílnejšie, ak nanesiete malé množstvo lícenky pod lícne
kosti, v diagonálnom smere.
Plán BB
Nemáte ráno čas? V takom prípade je pre vás ideálnym riešením
aloe BB crème. Je to zmes tekutého make-upu a denného
krému, ktorý sa rýchlo a ľahko aplikuje – doslova mihnutím oka.
Vďaka tomuto produktu vyjdete von
s krásne zjednotenou pleťou. Ďalšou
výhodou BB krému s aloe je, že
obsahuje ochranný slnečný faktor.
Púder: Vyberte si farebný odtieň, ktorý sa najviac približuje tónu
vašej pleti. Púder Delicate Finishing Powder v odtieni Light-Medium
je určený pre svetlejšie typy pleti, zatiaľ čo odtieň Dark je vhodný pre
tmavší typ pleti.
Lícenka: Je to predovšetkým vec vkusu, pri každodennom použití
však môžete postupovať podľa týchto pokynov:
• svetlá pleť: použite bledoružovú lícenku, napríklad Brillant Blush
Bella, ktorá svetlej pleti dodá nádherný prirodzený tón;
• snedá/olivová pleť: lícenky v broskyňovom farebnom odtieni, ako
napríklad Brillant Blush Mia, prípadne v kombinácii s lícenkou
ružovej farby, prepožičajú vašej pleti žiarivý vzhľad;
• tmavšia pleť: na tomto type pleti najlepšie vyniknú lícenky so
sýtejším farebným pigmentom alebo v tmavoružovom odtieni,
ako napríklad Brillant Blush Sofia. Čím je pleť tmavšia, tým živší
farebný odtieň môže mať lícenka.
Očné tiene: Vyberte si predovšetkým farbu, ktorá sa vám páči. Pri
výbere však prihliadajte aj na farbu vašej pleti a vlasov, do úvahy tiež
berte ostatné produkty pre líčenie, ktoré ste použili, ako aj farebnosť
vášho oblečenia. Túto jar môžete očné tiene obmieňať podľa chuti či
nálady. Nechať svoje oči vyniknúť a dovoľte, aby hovorili za vás! Očné
tiene Perfect Pair Eyeshadow sú k dispozícii v šiestich jedinečných
farebných odtieňoch. S týmito dvojitými očnými tieňmi môžete
vytvoriť efektné dymové líčenie a navyše, šesť farebných variantov
je radosť kombinovať!
Dokonalé pery
Pomocou rúžu Delicious Lipstick vytvoríte nádherne tvarované
a plné pery. Túto jar nie je nič dostatočne bláznivé, preto si môžete
vybrať spomedzi rôznych zmyselných farebných odtieňov. Čo si
myslíte o rúži vo farbe Cherry Red, Rose Gold alebo Bronze? A čo
jeho špeciálny efekt? Stačí naniesť malé množstvo lesku na pery
Luscious Lip Colour v príbuznom farebnom odtieni a vaše pery budú
razom šťavnaté a neodolateľné!
Kompletnú ponuku produktov z radu flawless by Sonya Collection
si môžete prezrieť na webovej stránke foreverliving.com. Farebné
odtiene znázornené na obrázkoch sa môžu mierne odlišovať
od skutočnej farby výrobku.
Korektor: Korektor Concealer
Duet je teraz k dispozícii v troch
farebných odtieňoch – Light,
Medium a Dark. Každá ceruzka
obsahuje dva odtiene s hodvábnou
konzistenciou, ktoré je možné
ľahko a rovnomerne nanášať.
Vďaka tomu dosiahnete farebný
odtieň, ktorý presne zodpovedá
tónu vašej pleti.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
21
Pro zdravé
srdce
UŽITEČNÉ TIPY A TRIKY URČENÉ NA
PODPORU ZDRAVÍ SRDCE.
Dopřejte si spánek
Zdá se, že nutnost dostatečného spánku připomínáme snad při všem, ale právě
v péči o zdraví srdce je velmi důležitá. Výzkum prokázal, že lidé, kterým se
dostává adekvátního odpočinku, mají nižší krevní tlak a podléhají menšímu riziku
získání cukrovky, srdečních onemocnění a dalších chronických onemocnění.
Vypněte televizi, odložte mobil a připravte svou mysl i tělo na klid přinášející
spánek. Odstraňte i jakékoli další zdroje umělého světla. Usínání a klidnému
spánku nesvědčí. Je velmi důležité mít na paměti, že jeden naměřený špatný
výsledek nemusí nic avizovat. Ale opakovaně naměřené hodnoty vysokého
krevního tlaku jsou varující a mohou být dokladem toho, jak efektivně
vaše srdce pracuje.
Hrajte si s čísly
Měření hladiny cholesterolu a krevního tlaku je skvělý způsob jak mít zdraví
svého srdce pod dohledem a případně rozpoznat možné hrozby. Zdravá hladina
cholesterolu by měla dosahovat hodnoty nižší než 200 mg/dl. Měřená jednotka je
miligram na decilitr a vyjadřuje koncentraci cholesterolu v krvi.
Obdobně Americká kardiologická asociace (American Heart Association) také
doporučuje, abychom si krevní tlak udržovali pod hodnotou 120/80 mm Hg.
Horní číslo představuje tlak krve v cévách během úderu srdce a spodní číslo
představuje tlak krve v cévách v době mezi údery srdce, když je srdeční
sval uvolněný.
Přejezte své srdce
Tak dobře, nemyslíme to samozřejmě doslovně! Existují však
srdci prospěšné potraviny, které byste měli zařadit do svého
jídelníčku. Dobré tuky (mono a poly nenasycené mastné
kyseliny), jako jsou olivový olej, řepkový a rybí olej, mají
vysoký obsah omega-3 mastných kyselin. Avokádo,
některé ořechy a mnoho jiných potravin jsou skvělým
zdrojem těchto dobrých tuků.
22
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
376 | Forever Arctic Sea®
312 | Forever CardioHealth® s koenzymem Q10
Pro více informací o Forever Arctic Sea®,
Forever CardioHealth® a mnoha dalších
produktech navštivte foreverliving.com.
Mimo jiné byste měli přijímat dostatek vlákniny, nejlepší z celozrnných výrobků
a zeleniny. Denní přísun vlákniny by měl být ideálně 35 gramů! Vláknina
podporuje zdravou činnost srdce udržováním nízkého cholesterolu a díky
tomu se cítíte nasycení, což je velmi nápomocné při hubnutí. Jak již dobře víte,
při ztrátě váhy dokáže tělo pracovat efektivněji, což zase podporuje správnou
činnost srdce. Může to být ještě úžasnější?
Vyberte si správné pomocníky
Každý z nás se snaží žít co nejzdravěji, ale jsou období, kdy je to mimořádně
obtížné, až přímo nemožné! Pro tyto mezery ve zdravé výživě slouží
mnohé výživové doplňky určené na podporu zdravého srdce.
Naše dva nejoblíbenější produkty jsou Forever Arctic Sea®
a Forever CardioHealth®.
Forever Arctic Sea® poskytuje optimální rovnováhu
zdravých tuků vybraných pro podporu zdraví srdce, mezi
které patří kombinace DHA mastného oleje z olihní,
Omega-3 rybího oleje a vysoce olejnatý olivový olej.
Forever CardioHealth® obsahuje nejen koenzym
Q10, přírodní a velmi silný antioxidant, který se
s přibývajícím věkem z těla ztrácí, ale i energickou
směs vitamínů B, které pomáhají udržovat zdravou
hladinu homocysteinu. A to není zdaleka všechno!
Rostlinné výtažky z hroznových semen, kurkumy,
kadidlovníku a olivových listů, které se nacházejí
ve Forever CardioHealth®, jsou známé svými
prospěšnými účinky na kardiovaskulární zdraví těla!
Úprava životosprávy, cvičení a zdravý spánek
mají vliv na zdraví člověka a jsou prvním krokem
k pozitivním změnám, díky kterým se budete cítit
a vypadat lépe.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
Sociálne médiá
so Zuzanou Egyed
„Prinášame vám sériu článkov,
v ktorých Zuzana Egyed objasní
problematiku popory vášho obchodu
prostredníctvom sociálnych médií.“
3. Časť
Pokiaľ ste sa rozhodli využívať sociálne médiá a Facebook na
podporu budovania vášho obchodu, potom je veľmi dôležité, aby ste
sa starali o svoj osobný profil na Facebooku, akoby to bol obchod,
ktorý si otvárate v centre mesta.
Osobný profil reprezentuje vás a v dnešnej dobe aj veľké spoločnosti,
ktoré robia výberové konanie na pracovné pozície zisťujú si informácie
o účastníkoch cez Facebook na ich osobných profiloch. Preto je dôležité,
aby váš profil reprezentoval vás a človek si vedel vytvoriť ten prvý
dojem niekedy ešte predtým ako vás stretne. Preto profilová fotka je
najdôležitejšia. Každý z nás má rád svoje deti, rodinu, priateľov a domácich
maznáčikov, ale najlepšie je mať vašu fotku. Musí to byť fotka vás, vašej
tváre, nezabudnite sa usmievať a mať aktuálnu fotku vašej podoby.
Titulná stránka vystihuje niečo o vás a častokrát je to niečo, čo vás
motivuje ako motivačné citáty, alebo miesta na svete, ktoré chcete
navštíviť, alebo to vyjadruje niečo o vás a človeka to pri pohľade na váš
profil zaujme.
Čo sa týka osobných informácií máte tam možnosť INTRO a tam je miesto
na krátke a výstižné informácie o vás, možno čo robíte, vašu životnú filozofiu,
odkiaľ ste, najobľúbenejšie fotografie a podobne. Tiež vám to dáva možnosť
zadať si informácie o tom, kde pracujete a čomu sa venujete a aj vaše
predchádzajúce zamestnania, ako aj základné info ako telefónne číslo, email,
rok narodenia... Pri každej z možností si dokonca viete vybrať aj bezpečnosť,
či to bude vidieť široká verejnosť, alebo iba vaši priatelia alebo iba vy.
Sme v Sieťovom marketingu - čo to pre nás znamená? Že robíme
marketing v sieti našich kontaktov, preto si budujte svoju osobnú značku
- brand - niečo, čo vás vystihuje. Ľudia si najprv kúpia vás a až potom váš
produkt, alebo príležitosť. Robíte tak marketing svojmu obchodu, svojej
značke, vášmu tímu. Buďte úprimní, zábavní, lojálni, nápomocní a hlavne
sami sebou. A vždy keď sa zoznámite s niekym novým, pridajte si ho
do priateľov na Facebooku a rozširujte si svoju sieť kontaktov.
Je dôležité dávať príspevky na váš profil pravidelne, ciže 2 - 4 príspevky
denne. Tieto príspevky môžu byť o tom ako pracujete, z rodinného života,
pracovné mítingy, stretnutia s priateľmi, používanie produktov a vaše osobné
skúsenosti s nimi, tímový úspech a ocenenia, motivácia, cestovanie...
Pamätajte sa, že vaši známi na Facebooku vás sledujú. Pokiaľ máte svoj
Facebook zaujímavý, pozitívny a zdieľate informácie, ktoré sú zaujímavé
a vyjadrujú aj niečo o vás, vašom živote a vašej práci, tak ľudia budú viac
otvorení zistiť viac informácií aj o tom ako spolupracujete s Forever a ako
aj im môžete pomôcť.
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
PosolstvÍ od GrEgga
Inovujte
svoji inspiraci
Řecký filozof Hérakleitos kdysi řekl:
„Jediná stálá věc je změna.“
Se spoustou nových informací vždy na dosah ruky a životním
stylem, který se neustále mění, se musíme naučit přizpůsobovat.
To znamená, že se neustále adaptujeme na změny a inovace nejen
v podnikání, ale také, a to je velmi důležité, v oboru našich produktů.
Každý rok začínáme proces zlepšování našich produktů a přemýšlíme
jak s jejich pomocí přispět k budování Vašeho silnějšího podnikání
a lepšího života. Jsme nadšeni, když vidíme, jak naše produkty každý
rok ožívají. Letos Forever oživil některé produkty současných značek
a ohlásil příchod několika zcela nových, abychom pomohli vybudovat
váš obchod a dali důvod vašemu týmu a zákazníkům vracet se zpět.
Inovace dávají našemu podnikání schopnost naplňovat potřeby našich
zákazníků. Stejně jako my každoročně usilujeme o vývoj a renovaci
produktů, musíte se i vy jako FBO snažit držet krok a prvenství v tomto
podnikání. Hluboké a cílené zaměření na budoucnost z Vás v tomto
oboru může vytvořit opravdového leadera. Hledejte nové cesty pro
svůj osobní život a podnikatelský rozvoj a veďte své týmy, aby se ode
dneška dívaly na věci z nového úhlu.
Najděte nové způsoby jak překonat své problémy. Jedním z nich je
zůstat agilním. Znamená to riskovat a předvídat, co vás čeká, abyste
se uměli včas připravit a pak přizpůsobit. Myslete na nové a kreativní
způsoby jak uspět na trhu a neustále mluvte o našich nových
produktech. Možnosti jsou nekonečné.
Změny a inovace vás mohou dostat na další úroveň, zvláště když tyto
úžasné a nové produkty předvedete vašim zákazníkům a vysvětlíte,
jak jim Forever může pomoci, aby vypadali lépe a cítili se lépe. Během
období kvalifikace na Global Rally a Eagle Managers Retreat v roce
2017 si představujte, že vaše podnikání nemá hranice. Pouze ti, kteří se
odváží snít, dosáhnou toho, co je nepředstavitelné.
Stále se usmívejte
Gregg Maughan
Prezident Forever Living
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
HODNOTY
SPOLOČNOSTI
FOREVER
Mnohí ľudia, ktorí nie sú súčasťou spoločnosti Forever, vedia
o Forever, ako o spoločnosti, no povedomie často nesiaha ďalej
než po informáciu, že vyrábame produkty na báze aloe vera
predávané prostredníctvom sieťového marketingu.
Aloe môže zohrávať významnú úlohu, no jadro spoločnosti Forever
tiež pomohli sformovať hĺbkovo prepojené hodnoty a etika. Práve
tieto hodnoty, spolu s naším poslaním, robia našu spoločnosť
skutočne impozantnou. Preto je dôležité, aby ste sa oboznámili
s niektorými z týchto podrobností, aby ste mohli skutočne pochopiť
základy spoločnosti, ktorú reprezentujete. Predstavujeme vám
niektoré z kľúčových oblastí, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
spoločnosti Forever:
Vyrábame kvalitné produkty
Vzhľadom na metódu spracovania, klímu, obdobie a podmienky
skladovania sa môžu jednotlivé suroviny líšiť. Preto, aby sme
minimalizovali tieto rozdiely a aby sme zaistili kvalitu nášho Aloe, všetky
listy spracúvame a balíme na prepravu do našich výrobných zariadení
do niekoľkých hodín od zberu.
Nášmu výrobnému závodu, Aloe Vera of America (AVA),
nachádzajúcemu sa v Dallase v Texase, väčšinou trvá štyri mesiace
od chvíle ako sa doručia surové zložky až po výrobu produktu. Dôvod
je ten, že si chceme byť istí, že sú naše produkty tej najvyššej kvality.
To je hodnota, ktorú spoločnosť Forever považuje za základný prvok
budovania podnikania.
Za posledný rok AVA využil vo všetkých našich produktoch viac ako päť
miliónov galónov čistého aloe – to je toľko, ako keď sa naplní vaňa každý
jeden deň bez výnimky 275 rokov! Kvôli zakúsenému mimoriadnemu
nárastu AVA investoval do nového najmodernejšieho zariadenia, aby
mohol zaistiť, že budú produkty aj naďalej vyrábané efektívne, účinne
a v tej najvyššej možnej kvalite.
Rozumieme, že sa naša povesť opiera o kvalitu našich produktov
a kvalita prináša výsledky. Každý jeden deň do AVA prichádzajú tisíce
surovín a každá z nich je testovaná skôr, ako sa použije v produkte.
Tento proces zamedzuje výskytu mikróbov, hubových stôp alebo ťažkých
kovov atď. Surovinu potom po dokončení, predtým ako prejde výrobným
procesom, znova testujeme posledným testom. A akoby toho nebolo
dosť, testovanie stability sa vykonáva s poslednými testami, aby sme
zaistili, že sú naše produkty také čisté, ako je len možné skôr, než sa
dostanú k našim FBO a k zákazníkom. AVA celkovo vykonáva viac než
1,5 milióna testov kvality ročne. To je toľko, ako keď sa vykonáva jeden
test každých dvadsať sekúnd, dvadsaťštyri hodín denne!
26
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Myslíme na životné prostredie
Spoločnosť Forever priebežne hodnotí činnosti s cieľom zlepšiť svoje
postupy. Nerobíme to preto, lebo je to moderné. Robíme to preto, lebo
veríme, že je to správne!
Produkty spoločnosti Forever prechádzajú pozoruhodným procesom.
Ten vždy začína rastlinou aloe. Naše rastliny aloe rastú na plantážach
v Dominikánskej republike a v Texase v USA. Tu vlastníme viac ako 6 500
akrov aloe – Dominikánska republika je domovom najväčšej plantáže
aloe na svete – a neustále robíme, čo je v našich silách, aby sme zaistili,
že dosiahneme vysoký výnos, no zároveň myslíme na životné prostredie.
Nedávno sme podstúpili proces, ktorý znižuje našu spotrebu vody.
Uvedomujeme si, že voda je dôležitým prírodným zdrojom, takže sme
zaviedli nový závlahový systém. Namiesto maximálneho zavlažovania
polí, ako sme to robili v minulosti, teraz používame kvapkový systém,
ktorý pokropí rastlinu aloe. Toto je oveľa efektívnejší systém a od svojho
zavedenia výrazne znížil našu spotrebu vody.
Približne 30 000 z týchto kilogramov by mohlo byť považovaných
za odpad – my vyberieme vnútorný gél a necháme šupku – no namiesto
zahodenia šupky ju zomelieme a vrátime ju späť do pôdy ako prirodzené
hnojivo. Pri našom aloe nepoužívame chemické hnojivá. Rovnako
nechceme na našej plantáži, ktorá je domovom pre viac ako 30 miliónov
rastlín aloe, používať tradičné pesticídy.
Najlepším hubením škodcov, ktoré sme zaviedli na našich poliach, je
formou aloe kôz – najznámejších na svete. Stádo kôz zožerie všetku
nechcenú burinu čo umožňuje, aby táto vynikajúca plodina rástla bez
ohrozenia zdravia aloe.
Tiež vždy hľadáme spôsoby, ako môžeme zmenšiť našu uhlíkovú stopu
a ako dôsledok toho ste si mohli v poslednej dobe všimnúť niektoré
zmeny našich balení. V Aloe Vera America sme tiež zaviedli striktný
a regulovaný recyklačný program, aby sme zaistili, že nevyhadzujeme
nič, čo vyhadzovať nemusíme. Pokračovanie v čísle 6/2016
Naše listy aloe vera sa zberajú ručne a zaobchádzame s nimi veľmi
opatrne. Sú spracované do niekoľkých hodín – takže dostanete
nedotknutý, najčistejší a najčerstvejší gél Aloe vera, so všetkými jeho
prirodzenými vlastnosťami – a my spracúvame viac ako 85 000 kg
listov denne.
VEDELI STE, ŽE?
Dvadsať rastlín aloe je
schopných na kyslík premeniť
rovnaké množstvo CO2
ako jeden strom. Takže, len
vďaka Aloe, ktoré aktuálne
spoločnosť Forever pestuje,
očisťuje zem o 2 milióny
ton CO2 každý rok!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
FOREVER
CardioHealth
312 | Forever CardioHealth®
with CoQ10
015 | Forever Aloe Vera Gel®

Podobné dokumenty

Summer HitS SPONZOROVÁNÍ

Summer HitS SPONZOROVÁNÍ Telefonní ústředna: 

Více

Forever™ essential oils

Forever™ essential oils to robím po svojom a hovorím. Kade chodím, hovorím o úžasných výrobkoch našej firmy FOREVER, o úžasných príležitostiach a o úžasných ľuďoch, ktorých som stretla vo FOREVER. Jednou z takýchto ľudí j...

Více

Věc na prahu

Věc na prahu Když bylo Edwardovi tricet osm let, poznal Asenath Waiteo-vou. Bylo jí tenkrát podle mého soudu asi triadvacet a navštevovala zvláštní kurs stredoveké metafyziky na Miskatonické univerzite. Dcera j...

Více

rOK 2016?

rOK 2016? rovnaké pre každého FBO, bez ohľadu na jazyk, rasu, náboženské alebo politické zameranie, nech sa nachádza kdekoľvek na svete. Vďaka novým trendom v oblasti produktov aj marketingovej spolupráce sa...

Více

Zde - PHARMANEWS

Zde - PHARMANEWS hodně. Asi je to možná tím, že je přestupný rok, kdoví. Ve Zlaté již tradičně bylo zakončení u nás doma. Pobavili jsme se, a protože se chlapi zdrželi až do dvanácti, víte jistě, co následovalo, vš...

Více

GoPubMed, vzhled do Biozdra-votnictví pro experti v tenhle odbore

GoPubMed, vzhled do Biozdra-votnictví pro experti v tenhle odbore Poprve GoPubMed nyni zcela a automaticky představuje spolupráci siti z milionu lek Biolekárských , vedeckých publikaci. Pro každý koncept ve vybraných sematických pokladech znalosti GoPubMed-s „Hot...

Více