zde ke stažení - Obec Kamenice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Kamenice
Zpravodaj
z Kamenice
zdarma
únor 2010
Nově otevřená mateřská škola
v Kostelci u Křížků
Více čtěte na stranách 4-5
Z OBSAHU:
Poplatky v roce 2010
str. 2
Ze zasedání Rady obce
str. 3
Mateřská škola v Kostelci u Křížků
zahájila provoz
str. 4
Zápisy do MŠ Kamenice
a MŠ Kostelec u Křížků
str. 5
Vafle Forever aneb Týnecko-kamenický
Silvestr 2009
Jak se u vás rozhořelo Beltémské světýlko? str. 6
str. 6
Kam za kulturou?
str. 7
Novinky z knihovny
str. 8
Malé zimní veršování
str. 9
Na škole se pořád něco děje
str. 10
Komunitní centrum při ZŠ Kamenice zve
str. 11
Dobrý řidič je na jízdu v zimě dobře připraven
a svoji jízdu přizpůsobí dané situaci
str. 12
Kamenický Vánoční turnaj ve volejbale
str. 14
Výroční valná hromada SDH v Těptíně
str. 15
Boj se sněhem svádíme i v Kamenici
str. 20
2
Zpravodaj z Kamenice
únor 2010
Obecní úřad Kamenice POPLATKY V ROCE 2010
Odpad:
52 svozů
26 svozů
52 svozů
Nemovitost sloužící
k individuální rekreaci
Jednorázový svoz
1x týdně
1x týdně
1x 14 dní
1x14 dní
1x týdně
110 l
240 l
110 l
240 l
1 100 l
7 pytlů nebo
5 jednorázových známek
110 l
240 l
2 080 Kč
3 020 Kč
1 300 Kč
2 080 Kč
16 100 Kč
500,- Kč
75,- Kč
150,- Kč
Poplatek za psa:
Název poplatku
Pes u rodinného domu
2. pes u rodinného domu
Pes v bytovém domě
2. pes v bytovém domě
Pes – majitel je důchodce
2. pes – majitel je důchodce
Výše poplatku
250 Kč
400 Kč
450 Kč
600 Kč
150 Kč
200 Kč
Číslo účtu
0420575329/0800
0420575329/0800
0420575329/0800
0420575329/0800
0420575329/0800
0420575329/0800
Variabilní symbol
1341
1341
1341
1341
1341
1341
Splatnost poplatku
31. 3. 2010
31. 3. 2010
31. 3. 2010
31 .3. 2010
31. 3. 2010
31. 3. 2010
0420575329/0800
1345
6 Kč /m2/den
0420575329/0800
1343
Před zahájením akce
4 Kč/m2/den
0420575329/0800
1343
Před zahájením akce
4 Kč/m2/den
10 Kč/m2/den
5 Kč /m2/den
0420575329/0800
0420575329/0800
0420575329/0800
1343
1343
1343
Před zahájením akce
Před zahájením akce
Před zahájením akce
200 Kč na měsíc
0420575329/0800
1343
Před zahájením akce
500 Kč na měsíc
0420575329/0800
1343
Před zahájením akce
400 Kč na měsíc
0420575329/0800
1343
Před zahájením akce
100 Kč na měsíc
0420575329/0800
1343
Před zahájením akce
Poplatek z ubytovací kapacity:
Za každé využité lůžko a den
4 Kč
čtvrtletně
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Dočasné stavby sloužící
pro poskytování služeb
Za provádění výkopových
prací
Za umístění stavebního
zařízení
Za umístění lunaparků
Za umístění skládek
Za umístění reklamního
zařízení do 1m2
Za umístění reklamního
zařízení nad 1m2
Vyhrazení trvalého parkovacího
místa - osobní automobil
Vyhrazení trvalého parkovacího
místa - nákladní automobil
Poplatky lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu v Kamenici nebo bezhotovostně na výše uvedený
účet. Aby mohl být poplatek správně přiřazen, je nutné použít správný variabilní symbol.
Připojovací poplatky – vodovod a kanalizace – nové investiční akce
„Vodovod Kamenicko - II. etapa“ - vodovod Ládví, Ládeves. „Kamenice - vodovod a kanalizace Těptín, Struhařov, Nová Hospoda“
vodovod
15 000,25 000,25 000,25 000,-
kanalizace
20 000,30 000,30 000,30 000,-
45 000,-
50 000,-
15 000,25 000,-
20 000,30 000,-
FYZICKÉ OSOBY
majitelé nemovitostí, označených číslem popisným, s trvalým pobytem v obci Kamenice
majitelé nemovitostí, označených číslem popisným, bez trvalého pobytu v obci Kamenice
majitelé nemovitostí, označených číslem evidenčním, bez ohledu na místo trvalého pobytu
majitelé pozemků s pravomocným stavebním povolením na rodinný dům k příslušnému
pozemku, rozestavěné rodinné domy
majitelé volných pozemků bez ohledu na místo trvalého pobytubez stavebního povolení,
týká se pouze pozemků dle územního plánu určených k výstavbě
PROVOZOVNY
sídlo firmy v obci
sídlo firmy mimo obec
V poplatku je zahrnuto: vyřízení stavebního povolení a kolaudace včetně projektu, geodetické zaměření skutečného provedení
přípojky, veřejná část přípojky, vodoměr.
únor 2010
3
Zpravodaj z Kamenice
Ze zasedání Rady obce Kamenice dne 13. ledna 2010
Rada obce Kamenice
1. bere na vědomí:
informaci o činnosti orgánů obce v závěru roku
2009, likvidaci sněhové kalamity z počátku ledna
2010.
podání žádostí o dotace ze Středočeského kraje dle
usnesení Zastupitelstva obce Kamenice ze dne 16.
12. 2009.
zůstatek na účtech obce k 1. 1. 2010 ve výši 2,238
mil.Kč.
informaci starosty obce o
- zahájení provozu MŠ Kostelec u Křížků
- zápisu do ZŠ Kamenice ve dnech 23. a 25. 1. 2010
- kontrole hospodaření obce za rok 2009 ve dnech
16. 4. a 19. 4. 2010
přehled udržovaných místních komunikací a chod-
níků v obci – celkem 40 km komunikací a 2,4 km
chodníků.
poděkování obyvatel části ulice Okružní za rekon-
strukci komunikace a TJ ZORA Praha (zrakově
postižení) za příspěvek obce na činnost. Obec přispívá na činnost tohoto oddílu dlouhodobě.
informaci místostarosty obce o průběhu veřejné
zakázky „Ošetření stromové aleje Štiřín – Olešovice“ a o jednání na MěÚ Říčany oddělení přestupků
ve věci volně pobíhajícího psa.
došlé majetkoprávní otázky (žádosti), které budou
předloženy nejbližšímu jednání ZOK
informaci starosty o přípravě oslav 50. výročí vzni-
ku obce Kamenice.
žádost Společenství vlastníků pro domy č.p. 16 a 17
o napojení na veřejný vodovod – nutno zpracovat
projektovou dokumentaci (VODA M).
informaci starosty o investiční akci „Kamenice –
kanalizace a vodovod – Těptín, Nová Hospoda,
Struhařov“
- postup příprav
- časový harmonogram zahájení akce a předání staveniště
- rozesílání Dohod s majiteli nemovitostí k přípojkám
Příštího jednání Rady obce se zúčastní zástupce
společnosti VRV, a.s. Praha.
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalé
hasičské zbrojnice ve Všedobrovicích Občanským
sdružením za obranu chráněné krajinné oblasti Velkopopovicko a Ovčáry z programu MaS Říčansko.
Obec Kamenice je připravena i na finanční spoluúčast v rámci tohoto projektu.
2. schvaluje:
uzavření těchto smluv a dodatků:
a) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – změna
ceny vody – 5,65 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2010
b) VHS Benešov, s.r.o. – instalace kompletní linky
na odvodnění kalů na ČOV Kamenice
c) Executive Project Group, a.s. – zpracování žádostí o dotace pro hasiče
d) Středočeský kraj – smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
e) VRV, a.s., – „Kamenice – kanalizace a vodovod
– správce stavby“ – změna DPH
výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách
rodinných domů.
opravu vozidla Škoda – Felicie v hodnotě 17 000
Kč.
vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku z majetku obce – dle seznamu z inventurních soupisů.
INFORMACE K VODOVODU A KANALIZACI
V průběhu měsíce ledna začal obecní úřad s distribucí
Dohod o poskytnutí příspěvku na vybudování vodovodních
a kanalizačních přípojek v různých částech obce. Tyto
dohody se týkají v případě vodovodních přípojek Ládví
a Těptína, v případě splaškové kanalizace pak Nové Hospody, Struhařova a Těptína. Distribuce těchto dohod bude
pokračovat i v průběhu února, a to na základě upřesnění tras
jednotlivých sítí a v návaznosti na fyzickou přípravu těchto
„Dohod“. Všichni ti, kteří se budou moci napojit na jednotlivé sítě, by měli obdržet předmětné „Dohody“ do konce
února 2010. I po tomto datu budeme ještě řešit drobné změny a úpravy projektů, které budou znamenat rozšíření stávajících tras a napojení dalších nemovitostí. Budou to však již
individuální případy.
Častým dotazem bývá otázka hloubky kanalizace.
Všechny tyto a podobné technické otázky s vámi budou
s dostatečným předstihem řešit přímo na místě stavbyve-
doucí a mistři od prováděcích firem, stejně jako pracovníci
provádějící technický dozor. Ti s vámi projdou kromě trasy
přípojky a způsobu napojení i další technické okolnosti jejího budování, které mohou být v mnoha případech rozličné.
Jelikož technický dozor bude na stavbě každodenně a trvale, předpokládám, že bude rovněž stanoven konkrétní „úřední den“ těchto pracovníků, kdy s nimi budete moci projednat podrobnosti vašich přípojek apod. Časový rozvrh úředních dnů i místo kanceláře budou oznámeny v příštím čísle
Zpravodaje z Kamenice a na webových stránkách obce.
K předání staveniště dojde ve druhé polovině února,
zahájení stavby proběhne v návaznosti na klimatických podmínkách počátkem března tohoto roku.
Další informace budou po zahájení stavby průběžně uveřejňovány na webových stránkách obce a na stránkách
Mgr. Tomáš KLÁSEK,
Zpravodaje.
starosta
Zpravodaj z Kamenice
4
únor 2010
Mateřská škola v Kostelci u Křížků zahájila provoz
Ve středu 6. 1. 2010 zahájila provoz nově vybudovaná
a zřízená Mateřská škola Kostelec u Křížků. Tímto dnem
začalo 48 dětí navštěvovat tuto novou školku.
Zahájení provozu předcházelo o den dříve slavnostní
otevření školky spojené se dnem otevřených dveří pro rodiče, děti i veřejnost. Oficiálního zahájení se zúčastnili kromě
zástupců obcí Kamenice a Kostelec u Křížků také manželé
Bezouškovi, kteří příslušnou nemovitost za účelem vybudování mateřské školky obcím pronajali, zaměstnankyně nové
školky, vedení Základní školy Kamenice včetně vedoucí
školní jídelny, ředitelka Mateřské školy Kamenice, starostové okolních obcí, zástupci prováděcí firmy i technický
dozor. Setkání se neslo v příjemném a přátelském duchu.
Ihned po slavnostním otevření začali přicházet první
občané, kteří chtěli vidět nově vytvořený prostor školky.
Možnost zhlédnutí využilo několik desítek rodičů, dětí
i těch, kteří už se školkou nebudou mít nic společného, přesto se chtěli přesvědčit o užitečnosti a smysluplnosti celé
investice. A ohlasy byly příznivé, uznalé a potvrzující správnost celého záměru.
Na dobu patnácti let se podařilo oběma obcím zabezpečit
za necelých šest měsíců potřebnou a užitečnou investici,
která přinese každý rok užitek čtyřiceti osmi dětem a jejich
rodičům. Věřím, že postupující čas bude smysluplnost vynaložených nákladů stále více a více potvrzovat.
Rád bych využil této příležitosti a srdečně poděkoval paní
Květě Bezouškové, která jako majitelka objektu tento obcím
pro účely mateřské školky nabídla. Cením si této nabídky,
cením si věcného a důvěryhodného jednání jak v době uzavírání nájemní smlouvy, tak v době realizace díla.
Taktéž bych rád poděkoval zastupitelstvům obou obcí, že
ve výrazné většině tuto akci podpořili a umožnili její realizaci. Cením si naprosto nekonfliktní a bezproblémové spolupráce obou obcí, bylo mi ctí více než půl roku spolupracovat se starostou a místostarostou Kostelce u Křížků, pány
Václavem Medřickým a Ing. Zdeňkem Eisenreichem. Kéž
by se v podobném duchu nesla spolupráce a komunikace
i ve vyšších patrech politiky.
Celá investice byla realizována oběma obcemi napůl,
stavební část představovala pro každou obec náklady
4,48 mil. Kč, projekční a investiční činnost zatížila rozpočty
obcí částkou 300 tisíc Kč, částku cca 400 tisíc Kč pro každou obec představuje vybavení školky nábytkem, nádobím,
hračkami, povlečením apod.
Přeju všem zaměstnancům školky pod vedením ředitelky
Mgr. Jitky Kubátové dobrou pracovní pohodu, tvůrčí atmo-
sféru a invenci a především spokojené děti a rodiče.
Na závěr přeju zdar a pevné nervy Zastupitelstvu obce
Sulice, které usiluje o výstavbu nové mateřské školky na
Želivci. Přeju jim úspěšné završení jejich úsilí. Dovolím si
tvrdit, že realizace jejich záměru by výrazně přispěla ke stabilizaci kapacity předškolních zařízení v celém regionu
Mgr. Tomáš KLÁSEK
Kamenicka.
starosta obce Kamenice
únor 2010
5
Zpravodaj z Kamenice
ZAČÍNÁME
Vážení spoluobčané, jak již mnozí víte, byla 5. ledna 2010 v Kostelci u Křížků slavnostně otevřena nová mateřská škola, která mohla vzniknout díky příkladné spolupráci obcí Kostelec u Křížků a Kamenice. Ráda bych vám naší školu představila.
Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je obec Kostelec u Křížků. Rekonstrukcí rodinného domu vznikly dvě třídy, kde jsme již 6. ledna 2010 přivítali celkem 48 dětí
z Kamenice, Kostelce u Křížků i z okolních obcí.
Do 1. třídy „Koťátek“ chodí děti tří až čtyřleté, do 2. třídy „Štěňátek“ děti pěti až šestileté. Obědy i svačiny jsou dováženy ze Základní školy Kamenice. V době od 6,30 do 17 hodin se o naše
předškoláčky starají čtyři učitelky a dvě provozní zaměstnankyně.
Díky tomu, že patříme mezi menší zařízení, nabízíme dětem téměř rodinné prostředí.
Věříme, že se našim nejmenším i rodičům bude v nové mateřince líbit a nám všem, kteří se o děti
staráme, přeji hodně zdraví, úspěchů a radosti z práce.
Mgr. Jitka KUBÁTOVÁ, ředitelka školy
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KAMENICE
okres Praha – východ
Ringhofferova 437,
Olešovice
251 68 Kamenice
pro školní rok 2010/2011
KDY: 10. 3. 2010 11.00 - 15.00 hod.
11. 3. 2010 11.00 - 14.00 hod.
KDE: v budově MŠ Kamenice
Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ :
1. trvalé bydliště dítěte a obou zákonných zástupců v obci Kamenice nebo osadách v její působnosti (tzn. Nová Hospoda, Štiřín, Těptín, Ládví, Ládeves, Všedobrovice, Struhařov, Olešovice)
2. přednostně jsou přijímány:
- děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. nar. do 31. 8. 2005) s trvalým pobytem v obci
- děti ze sociálně znevýhodněných rodin (rodič samoživitel)
3. zaměstnanost rodičů
4. státní příslušnost ČR a EU
k zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
přítomnost dítěte není nutná
žádost o přijetí obdržíte na místě
Počet přijatých dětí je limitován počtem volných míst !
Postup a pravidla výběru při přijímání:
1. Výběr dětí dle přednostních kriterií
- dítě s trvalým bydlištěm v obci poslední rok před nástupem do ZŠ
- děti rodičů samoživitelů (doložení čestným prohlášením)
- dítě i rodič trvalé bydliště v obci
2. děti splňující další kriteria
- trvalé bydliště – dítě + oba rodiče v obci
- zaměstnanost zákonných zástupců v průběhu správního řízení
3. v případě vyššího počtu žadatelů, kteří splňují všechna stanovená kriteria, je vybíráno podle věku dítěte – tj. od nejstarších
Kostelec u Křížků 54,
251 68 Kamenice
ZÁPIS
do mateřské školy
Kostelec u Křížků
se koná 10. a 11. března 2010
od 11 - 15 hodin v budově MŠ
K zápisu přineste:
občanský průkaz
rodný list dítěte
Přítomnost dítěte
není nutná, při
zápisu obdržíte
žádost o přijetí
Kritéria pro přednostní přijetí:
Trvalé bydliště obou zákonných
zástupců a dítěte
v Kostelci u Křížků nebo v Kamenici
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
Děti ze sociálně slabých rodin (matka samoživitelka)
Zaměstnanost obou rodičů
Zpravodaj z Kamenice
6
únor 2010
Vafle Forever aneb
Týnecko-kamenický Silvestr 2009
Možná si řeknete, milí čtenáři, že to, co následuje, je jen
pěkný popis posledních příjemně strávených chvil loňského
roku. Možná vás ani nenapadne, že se podařilo prolomit
bariéry mezi týneckým a kamenickým oddílem našeho skautského střediska, bariéry dané sice malou, ale někdy jen těžko překonatelnou vzdáleností mezi Týncem a Kamenicí.
Ještě malé vysvětlení: akce byla roverská – roveři a rangers (čti roveři a reindžrs) jsou skauti a skautky po dovršení patnácti let – a loni, vlastně zároveň i letos proběhla
v takové sestavě a při takové příležitosti poprvé.
Vyrazili jsme ve čtvrtek odpoledne autobusem směr Praha. Cesta díky dobré zábavě celkem rychle utíkala. V Praze
jsme nasedli do vlaku, který nás odvezl už přímo do Kralup.
Cestou začalo pršet a taky se setmělo. Podle našich informací měla být klubovna kralupských skautů blízko nádraží,
a tak se nikdo z nás nebál, že promokneme. To jsme se ale
spletli. Na nádraží už na nás čekala paní, která nás měla
dovést až ke klubovně, a z původní kratičké cesty se vyklubala dlouhá procházka. Když jsme se celí promáčení dostali ke klubovně, následovala její prohlídka. Všem se ihned
zalíbil starší, ale přesto pohodlný gauč, o který jsme se po
celé dva dny neustále prali. V jídelně jsme vybalili potraviny. Snad každý měl za úkol přivézt vafle. Všichni jsme si
mysleli, že je budeme snídat, ale to jsme se – zase – spletli.
Po večeři jsme vytvořili smíšená týnecko-kamenická družstva. Na materiálu, který se skládal z vaflí, nutely a špejlí,
jsme měli prokázat svůj umělecký talent. Jak už asi tušíte,
měli jsme z těchto věcí něco vyrobit. V každém družstvu se
uskutečnila porada, co se bude vlastně vytvářet. První družstvo se celkem rychle shodlo na letadlu. Zato ve druhém se
několikrát dohadovali a hlavně několikrát svůj výtvor předělávali. Nakonec z toho vznikla želva. Výtvory jsme si vzájemně vyměnili a měli sníst. Zatímco do letadla se všichni
Jak se u vás rozhořelo
Betlémské světýlko?
Kameničtí skauti v sobotu před Štědrým dnem nabízeli v různých částech obce lidem možnost, aby si do
Vánoc uchovali plamínek zapálený v dalekém Betlémě.
V příhodnou chvíli jste si jím u sebe doma mohli zkrášlit vánoční atmosféru a připomenout si mizející význam
vánočních svátků.
Možná si říkáte, že o podobném rozdávání slyšíte prvně, z čehož se dá usuzovat, že jste nebyli mezi téměř dvěma desítkami rodin, které si přišly světýlko vyzvednout
na inzerovaná stanoviště. Pro zajímavost: nejvíce hořela
betlémským světlem Nová Hospoda, pak samozřejmě
Kamenice a odlehlý plamínek zablikotal i za hranicemi
obce na Hlubočince. Oproti tomu nejmenší zájem projevil Těptín, ale tam se o světýlko dělili skauti i při Večerech u svíček, na svém tradičním předvánočním setkání.
Skauti se na vás budou těšit zase příští rok a odměnou
jim budou plamínky nadšení ne-li ve vašich očích, tak
snad v očích vašich dětí, jako tomu bylo o mrazivém
předvánočním víkendu v roce 2009.
Junák – středisko Kamenice
s chutí pustili, do želvy se nikomu nechtělo. Určitě to bylo
tím, že první družstvo vidělo způsob její výroby. Želva
nakonec zůstala netknutá celé tři dny naší silvestrovské
výpravy. Okolo jedenácté hodiny jsme se vypravili na kopec
Hostibejk, kde jsme chtěli přivítat nový rok. Náš úmysl být
co nejvýše, abychom viděli co nejvíc ohňostrojů, pokazila
velmi hustá mlha, takže jsme nakonec neviděli nic. Nový
rok jsme jak se patří přivítali a připili si, samozřejmě jen
dětským šampaňským, a odpálili svůj vlastní ohňostroj.
Pomalu jsme se vrátili zpátky do klubovny. Tady jsme hráli
ještě spoustu zajímavý her, u kterých jsme si užili spoustu
zábavy. Pak už se postupně odcházelo spát. Když jsme se
druhý den vyhrabali z pelíšků a nasnídali se, hráli jsme hru
ve městě. Ta nám zabrala zbytek dopoledne a její druhá část
i odpoledne. Při této hře jsme opravdu skvěle poznali Kralupy. Večer jsme opět hráli hry, někteří dospávali silvestrovskou noc, někteří pouze tupě zírali do prázdna. Potom jsme
už šli raději spát, protože jsme museli brzy vstávat kvůli
vlaku domů. Ten nám pak ale stejně ujel, takže jsme hodinu
čekali na další spoj. Nakonec jsme se všichni dostali
v pořádku a šťastně domů.
Další z týnecko-kamenických akcí se skvěle vydařila,
máme na co vzpomínat a doufejme, že ani příští Silvestr
nebudeme zahálet a zažijeme dohromady spoustu legrace.
Pro Junák – středisko Kamenice
sepsala Hanka (z Týnce)
únor 2010
KAM ZA KULTUROU?
Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434,
251 68 Kamenice, tel./fax 323 672 643,
e-mail: [email protected]
VEČERNÍ POŘADY
7
Zpravodaj z Kamenice
KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
Srdečně zve všechny příznivce tance
na
27. února 2010
K tanci i poslechu hraje kapela
16. února 2010 od 19.30 hodin
VYŽEŇME ZIMU
aneb večer plný zábavy a překvapení
Celovečerní travesti show skupiny FEVER
8. března 2010 od 19.30 hodin
Zdeněk IZER a Petr FREUND
V novém zábavném pořadu
„PO PLASTICE PIPLS“
Vstupné 250,- Kč
Zahájení 20.00 hodin
V KD Kamenice
Bohatý program,
tombola, ukázky
tanců a překvapení večera.
PLESOVÁ SEZÓNA
Vstupné 200,- Kč
12. února 2010 od 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES
Hraje kapela FIRMUS Praha
Předprodej: KC Kamenice
fax 323672643
[email protected]
27. února 2010 od 20.00 hodin
KAMENICKÝ PLES
Hraje CONCORDIA band
6. března 2010 od 9.00 hodin
KAMENICKÝ POHÁR – juniorů
Taneční soutěž ve standardních alatinsko-amerických tancích
Vstupné děti do 10 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč
DĚTSKÉ POŘADY
Sukův hudební Štiřín
21. 2. 2010
ORBIS TRIO
(housle, violoncello, klavír)
(Mozart - Suk - Dvořák)
17 hod. - vstupné 250,- Kč
19. 2. 2010
3. března 2010 od 9.00 hodin
O KOUZELNÉ JEHLE
ELVIS PRESLEY opět na Štiříně
Nezapomenutelné hity
Pro děti od 3 do 10 let. Hraje Divadýlko MRAK
v podání “Elvise” Vladimíra Lichnovského
Vstupné 250,- Kč
15. března 2010 od 8.30 hodin
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Pro děti 1.-3 tříd ZŠ. Teater Víti Marčíka
Od 10.30 hodin
MORAVSKÉ PAŠIJE
Pro II.st.ZŠ. Teater Víti Marčíka
13. dubna 2010 od 9.00 hodin
KOCOUREK MODROOČKO
Pro děti od 3 do 10 let
Divadlo KRAPET - MAGDA
Vstupné na dětská představení 30,- Kč
(pokud není uvedeno jiné)
Doporučujeme rezervaci vstupenek na recepci
Zámku Štiřín, tel.: 255 736 111
Větvičkova poradna
pro veřejnost
možnost zakoupení knih
17. 2. 2010
Dům ATIS 15-18 hod.
zdarma
více na www.stirin.cz
Zpravodaj z Kamenice
8
únor 2010
NOVINKY Z KNIHOVNY
1.Kamenický KOLO aerobic marathon
Zúčastněte se 1. kamenického KOLO aerobic marathonu,
který se uskuteční 13. 3. 2010 v Kulturním domě Kamenice
Program:
9,30 - 10,00
10,00 - 10,50
11,00 - 11,50
12,00 - 12,50
13,00 - 13,50
14,00 - 14,50
Prezentace účastníků
Latino aerobic - Petra Weigeltová
Aerobic dynamic kick box - Renata Vlasáková
Zumba - Nikola Pařízková
Booty express Coreexpress - Petra Weigeltová
Powerjoga - Kateřina Kubová
Předcvičují cvičitelé World class fitness a Studia Medusa.
Možnost zakoupení občerstvení, sportovního oblečení,....
Cena vstupenky 300 Kč
Vstupenky jsou slosovatelné!
Hlavní ceny: roční členství ve World class fitness v hodnotě 30 000 Kč, poukázky na odběr koupelny KOLO u firmy Remax v hodnotě 5000 Kč, 2500 Kč
a 1000 Kč, permanentky na solárium a thajské masáže a mnoho dalších
Registrace bude probíhat od 25. 1. 2010.
Vstupenky zakoupíte a další informace získáte na těchto místech:
Remax, Budějovická 825, 252 42 Jesenice, www.remax.cz
Studio Medusa, Ringhofferova 30, 251 68 Kamenice, www.studio-medusa.cz
KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice,
www.obeckamenice.cz
Registrační údaje najdete také na www.studio-medusa.cz
a na www.asport-fsp.eu
Nostradamus napsal tisíc proroctví. Jen 942
z nich se dochovalo. Co se stalo se ztracenými
čtyřveršími? Kdo je ukryl a proč? Jaká tajemství
uchovávají? Chcete se dozvědět více? Přečtěte si
knihu Maria READINGA Nostradamova proroctví. Po stopách záhady se vydávají dva zcela
odlišní muži. Spisovatel Adam Sabir, autor
Nostradamova životopisu, který zoufale touží
oživit svou upadající kariéru a proslavit se nečekaným objevem. A Achor Bale, člen prastaré tajné společnosti, jež vznikla před dávnými lety ve
Francii. Jejím úkolem je podporovat “tři antikristy”, jejichž nástup předpovědělo už Zjevení
Janovo a poté i Nostradamus: Napoleona, Hitlera a... a onoho třetího, který se má teprve objevit. Cesta za ztracenými verši zavede Sabira do
tajemného světa Francouzských Cikánů s Balem v patách. Šílená honička za pokladem
nedozírné ceny pro příští osud lidstva může
začít. Mario Reading je všestranně nadaný autor,
který se věnuje jak beletrii, tak i literatuře faktu.
Je uznávaným expertem na Nostradamova proroctví. Jeho poslední kniha na toto téma se stala
světovým bestsellerem a byla prodána do více
než 30 zemí.
Pošeptej po větru je nový román autorky
Lenky LANCZOVÉ o lásce, touhách, hledání
a cestách, které ne vždy vedou k cíli. Pošeptej
po větru uzavírá volnou trilogii (Šeptej do ticha
a Zašeptej do vlasů). Být krásná a mít za sebou
úspěchy v modelingu je snem (i důvodem závisti) mnoha dívek. Sympatická Monika Váchová
prožila svých pár minut slávy, zároveň nebyla
ušetřena temnější strany úspěchu, a tak je ráda,
že poté, co se s rozvedenou maminkou přestěhovaly do vesničky Blažejov, může chodit do normální školy, mít kamarádky, prožívat běžné
radosti a starosti studentského života – a samozřejmě především lásky, na které ji do té doby
nezbýval čas. Všechno by ale mohlo být mnohem jednodušší, kdyby se nepustila do nebezpečné hry s city – a kdyby v pasti, co z pomsty
nalíčila na frajera Mikuláše, neuvízla sama. Otěhotnět s klukem, který se líbí tolika dalším
a věrnost mu moc neříká, rozhodně není to, co
plánovala! Monika se ocitá v nezáviděníhodné
životní situaci. Musí se rozhodnout, jak dál...
Ale která volba je ta pravá? A existuje vůbec
ideální řešení?
Bohumila ROUBÍČKOVÁ
knihovnice z Kamenice
Kaplička ve Struhařově
Koncem minulého roku jsme ve Zpravodaji
psali o struhařovské kapličce s tím, zda by se
někdo neujal zvonění. Synovi Pavlovi volala
jedna paní ze sousedství kapličky, která by
nebyla nadšená z toho, že by to tam „cinkalo“.
Tolik k mému článku.
Anna GILLERNOVÁ
únor 2010
9
Zpravodaj z Kamenice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE
Cool School vysílá naživo
Deváté třídy na letišti v Ruzyni
Již jsme vás ve Zpravodaji informovali o tom, že jedním
z volitelných předmětů na naší škole je mediální výchova.
Rádi bychom se dnes pochlubili tím, co se nám v tomto
předmětu v poslední době podařilo. Před vánočními prázdninami jsme vydali první číslo našeho nového školního
časopisu Cool School. Asi se docela povedlo, protože bylo
hned rozebrané. Také jsme uspořádali soutěž o nejhezčí
vánočně vyzdobenou třídu a ankety „Jaký je nejoblíbenější
vánoční dárek žáků naší školy“ nebo „Správně tipuj vítěze
Česko - Slovenské Superstar“. Vítěze ankety jsme dokonce
sladce odměnili.
V posledních měsících se nám daří každý pátek naživo
vysílat ve školním rozhlase Cool School. Připomínáme
dětem důležité či zajímavé události na škole i mimo školu,
napovídáme dětem, jak zajímavě strávit víkendy či kde si
zasportovat, občas si zveme k mikrofonu šikovné spolužáky. Přestávku po vysílání nám všem zpříjemňujeme oblíbenou hudbou. Zapracovat ještě musíme na kvalitě mluveného
projevu, v mikrofonu je totiž každá chyba velmi slyšet.
V současné době se již zase plně věnujeme přípravě dalšího
čísla našeho časopisu.
Pavel Kovařík, Barbora Svobodová,
Kamila Svobodová, Vendula Jelínková,
členové mediální skupiny
V prosinci, těsně před vánočními prázdninami, se vydaly
třídy 9.A a 9.B na exkurzi do zákulisí ruzyňského letiště.
Proč nevyužít lákavé nabídky z Ruzyně podívat se do běžně
nepřístupných prostor a pracovišť, navíc se děti právě nyní
trápí s výběrem střední školy, třeba je na letišti osloví nějaká zajímavá profese!
A viděli jsme toho opravdu hodně. Prohlédli jsme si
odbavovací halu starého ruzyňského letiště, prošli jsme
důkladnou rentgenovou kontrolou, dozvěděli jsme se o tzv.
biologické ochraně letiště, která chrání letadla před střety
s drobnými ptáky pomocí sokolnicky vedených dravců.
Malou zastávku jsme si udělali v záchranné požární stanici, která patří mezi nejmodernější v České republice, prohlédli jsme si veškerou hasicí techniku (včetně velkokapacitních aut na 12 tisíc litrů vody určených pro provoz
letišť), a dokonce i místnosti, kde hasiči skládají zátěžové
testy. Potom jsme se autobusem projížděli po letištní ploše a sledovali zblízka veškerý letištní ruch. Viděli jsme
odbavování letadel, stanice na odmrazování letadel, ale
i místa vyhrazená pro nákladní letadla. Největší pozornost
jsme ovšem věnovali všem vzlétajícím a přistávajícím
letadlům.
Exkurze se nám všem velmi líbila a vrátili jsme se nabyti informacemi a plni dojmů.
Pavla Svobodová, učitelka ZŠ
MALÉ ZIMNÍ VERŠOVÁNÍ ŽÁKŮ 7.B
Časně z rána přišla zima…
Časně z rána přišla zima
Jupí, to bude prima.
Všichni ji tu vítali
A hned ven pospíchali.
Sněhu bylo hrozně moc,
Sněžilo tu celou noc.
Rybník, ten byl samý led,
Blyštil se jak z jara květ.
Šli jsme bruslit časně zrána
Potom jsme šli lyžovat,
Stavěli jsme sněhuláky.
Kdo by chodil domů spát?
Anna Vašinová
Zimní sen
Ach ty zimo, jenž vábíš mě ven,
Ty která mě ženeš od kamen.
Ty sněhobílá spanilá paní,
Když nepůjdu, zaplatím daní.
Ty, jež už jsi tolik lidí pohltila,
Která jsi i mne ve svých spárech zachytila.
Ty, jež rozséváš tmu i světlo
Sníh i led
Po tobě přijdou kroupy i prvních ptáků let
Sbohem ty zimní přelude, ty bílá krásko!
Příště přijdeš jen na skok
Uvidíme se zase za rok
A to bude brzko.
Jaroslav Jakubec
Zpravodaj z Kamenice
Na škole se pořád něco děje:
Předvádíme své nové mobily a sexy tílka
Z tělocviku máme mokrá trička
Kolem košů v některých třídách je občas velký nepořádek
Celý leden nám šrotovaly hlavy na plné pecky, blížilo se
totiž pololetní vysvědčení
Na školních chodbách občas mrzneme v 15°C
Těšíme se na budoucí prvňáky, připravujeme zápis do
1. tříd
Fronty na obědy jsou pořád dlouhé a hlučné
Lyžařský kurz žáků sedmých tříd se už blíží
Máme nový bufet a plná bříška nejen párků v rohlíku
Někdo špiní naši kavárnu U Kukačky
Kdosi zachází nešetrně s novými školními počítači ve
školní knihovně
Přemýšlíme, jak účinněji třídit v učebnách odpad
Organizujeme „ ekohlídky“
Vyplňujeme přihlášky na střední školy
Zapojili jsme se do projektů Adopce na blízko a Lidice
pro 21. století
Trápí nás situace na Haiti
Kateřina Bucharová, Lukáš Šaray,
členové mediální skupiny
10
únor 2010
Zajímali jsme se
o další volitelný předmět
Jedním z volitelných předmětů na naší škole jsou praktika z matematiky. Jsme zvědavé členky mediální skupiny
(MS), a proto jsme požádaly o rozhovor děti, které na tento
předmět chodí, i paní ředitelku Pavlínou Tolarovou (PT),
která tomuto předmětu vyučuje.
MS: Liší se praktika z matematiky nějak od normální hodiny matematiky?
PT : Ano, liší. V praktikách děláme různé problémové úlohy
zaměřené na logické myšlení, hlavolamy, hádanky
a matematické hry.
MS. Je předmět vhodný i pro žáky, kteří nemají zrovna jedničku nebo dvojku z matematiky?
PT: Určitě ano.
MS: Kolik je na předmět přihlášených dětí a kolikátým
rokem už sem chodí?
PT: Ve skupině je teď 16 dětí, šesťáci a sedmáci navštěvují
tento předmět prvním rokem a někteří žáci z devátých
tříd již druhým rokem.
MS: Podílejí se žáci nějakým způsobem na přípravě hodiny?
PT: Na přípravě hodiny asi ne.
MS: Baví vás i žáky tato hodina?
PT: Baví a moc!
Na tuto otázku odpověděla celá třída i paní učitelka!
Pro zajímavost jsme pak ještě udělaly rozhovor s Patrikem
Koderem (PK), který na praktika z matematiky chodí.
MS: Ahoj, co tě baví na této hodině nejvíce?
PK: Mám rád slovní úlohy a různé hlavolamy.
MS: Proč sis tento volitelný předmět vybral?
PK: Ve škole mě nejvíce baví matematika, zvláště slovní
úlohy, tak proto.
ZŠ Kamenice přijme
od září 2010
vychovatelku
do školní družiny
na zkrácený úvazek.
Informace na telefonu
731 449 238
únor 2010
MS: Najde se tu nějaká věc, činnost, která se ti nelíbí?
PK: To asi ne, jsem tu naprosto spokojen.
MS: A spolupracujete při řešení úkolů?
PK: Ano, celá naše skupina včetně paní učitelky dobře spoAdéla Přeučilová, Veronika Letáková,
lupracuje.
členky mediální skupiny
Jak jsme pekli chleba
Druhý lednový týden se naše třídy – tj. 3.A a 3.B – rozjely na výlet. Naším cílem bylo Ekocentrum ve Vlašimi, kde
jsme se v rámci projektu Spirála zúčastnili výukového programu s názvem „Od zrnka k bochníku“. A skutečně jsme
se formou her a soutěží dozvěděli, co všechno je potřeba
udělat, abychom si mohli pochutnávat na křupavém chlebíčku, houstičkách, rohlících a dalším pečivu. Také jsme
poznávali různé druhy obilí a jaké je jejich využití. Nechyběla ani pěkná tématická pohádka. Na závěr jsme si opravdu upekli každý svůj bochánek chleba a ještě jsme obdrželi
recept na chlebové těsto. Pak jsme se s novými zážitky vraceli krásně zasněženou krajinou zpátky do školy. Bylo to
velmi příjemné dopoledne – vyučování trochu jinak.
Žáci 3.A a 3.B třídy
Komunitní centrum
při Základní škole v Kamenici
vás zve na
11
Zpravodaj z Kamenice
Cvičení vede PhDr. Jaroslava Otáhalová.
Cvičení je v pomalém tempu a v doprovodu příjemné
hudby. Uvolníte a procvičíte si při něm svaly a klouby celého těla.
Rehabilitační cvičení je určeno pro muže a ženy všech
věkových kategorií i s menšími zdravotními obtížemi.
Do školy se vchází hlavním vchodem.
Cena za jedno cvičení je 60,- Kč.
S sebou si vezměte karimatku nebo deku a pohodlný cvičební úbor. Obuv na cvičení není nutná. Upozornění: 3.
a 24. února cvičení není.
Více informací získáte na tel: 739 074 052
Komunitní centrum
při Základní škole
v Kamenici pořádá
pro malé děti kroužek
Školička – klub dětí
Náplní Školičky jsou jednoduché rukodělné činnosti, říkanky, poznávání přírody, malování a hlavně společné hraní. Kroužek je vhodný pro děti od 3
do 6 let.
Děti se schází každé pondělí a pátek od 9.00 do 11.00
hodin v družině Základní školy.
Cena: na pololetí 1 den v týdnu /15 lekcí/ 780 Kč
2 dny v týdnu /30 lekcí/ 1440 Kč
Rehabilitační cvičení
Ve středu od 20:00 do 21:00 hodin v malé tělocvičně
základní školy.
T.J. Slavoj Velké
Popovice
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
ÚNOR 2010
1.2.
pondělí
11,00 – 12,30
3.2.
středa PRÁZDNINY 11,00 – 12,30
5.2.
pátek
11,00 – 12,30
V době prázdnin mají děti do 15let bruslení zdarma
Tuto akci podporuje pivovar Velké Popovice
6.2
sobota
14,30 – 16,00
7.2.
neděle
15,00 – 16,30
21.2.
neděle
12,30 – 14,00
27.2.
sobota
14,30 – 16,00
Z Á P A S Y „A“ T Ý M U
V ÚNORU SE HRAJE PLAY-OFF
Možné termíny 10.-14.2., 17.-21.2, 24.-28.2. 2010
Vstupné: děti do 15 let a důchodci
20,- Kč
dospělí
40,- Kč
Informace na: www.hcslavojvelkepopovice.cz
Více informací získáte na tel: 739 074 052 nebo na
e-mailu [email protected]
Zpravodaj z Kamenice
12
únor 2010
Dobrý řidič je na jízdu v zimě dobře připraven
a svoji jízdu přizpůsobí dané situaci
Zima v těchto dnech opravdu kraluje v plné své síle.
Množství sněhu zavalilo celou republiku a problémy nastávají snad ve všech oblastech. To, co se dotýká zřejmě velké
části obyvatel, a troufám si říct nás všech, je doprava.
Nemusíme být přitom jenom řidiči motorových vozidel.
Hromadná doprava má velké problémy s přívalem sněhu
a mnohdy autobusy, tramvaje a vlaky nabírají velké zpoždění. Stejně tak je složitá situace pro další účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci. Těmi se v těchto dnech
nedobrovolně stali i mnozí řidiči, jejichž vozidla zůstala
zaparkovaná pod hromadami sněhu. Chodníky a komunikace plné sněhu, ve kterém se pohybuje jen s velkými obtížemi, spěch a nervozita jsou pak společnými faktory hrající
velkou roli při dopravních nehodách a haváriích.
Jen za čtyřiadvacet hodin od pátku 8. ledna sedmi hodin
ráno do soboty 9. ledna 2010 došlo na celém území Prahy
venkov ke čtyřiceti dopravním nehodám a haváriím.
V důsledku velkého množství sněhu byly i některé komunikace uzavřeny do doby než budou upraveny.
K mnohým haváriím – kdy nejde o střet s jiným vozidlem
– nemuselo vůbec dojít. Snad se ani nechce věřit, že i přes
sněhovou kalamitu vyjedou řidiči s vozidlem, které není
v dobrém technickém stavu a nemá zimní pneumatiky. Ani
upravené komunikace nezabrání bezpečnému průjezdu. Vždy
musí řidiči svou jízdu přizpůsobit stavu a povaze vozovky
a jet velmi opatrně. Rychlá a nebezpečná jízda mnohdy končí nešťastně. Řidiči a všichni účastníci silničního provozu si
musí uvědomit, že svým chováním ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Řidiči, kteří uvíznou v koloně, zapadnou ve
sněhu a mají zdržení, pak mají pocit, že vše doženou hazardní a rychlou jízdou. Mnohdy sami do cíle nedorazí a zaviní
i to, že do cíle nedorazí ani ti, kteří jezdí opatrně a bezpečně.
Myslete na ně pokaždé, když za volant usednete.
Jistě většina řidičů již před zimním obdobím zkontrolovala svá vozidla a doplnili výbavu o zimní doplňky. Možná
někteří tajně doufali, že žádná zima nebude a proto vše
nechali na poslední chvíli. Jsou určitě i takoví, kteří vládu
zimy nechtějí vůbec respektovat. Všichni však spadají do
stejné rizikové skupiny. Ti dobře připraveni se stávají důsledkem nezodpovědnosti těch nezodpovědných oběťmi mnohdy
tragických dopravních nehod. Policisté Okresního ředitelství
Praha - venkov proto znovu upozorňují a žádají řidiče, aby
vždy svá vozidla dobře před jízdou nejen zkontrolovali, ale
také vždy doplnili to, co jim v zimní výbavě chybí.
Zde je několik rad pro řidiče :
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich jízdy je
průjezdná a vozovka sjízdná, aby neuvízli. Sledujte dopravní zpravodajství zejména na rozhlasových stanicích, které
jsou aktualizované. Před jízdou je třeba si zkontrolovat
vybavení svého vozidla a případně doplnit vše potřebné pro
provoz v náročných povětrnostních podmínkách.
Řidiči by především neměli zapomenout:
přezout všechna kola na zimní pneumatiky
mít alespoň polovinu nádrže
při jízdě do hor se vybavit řetězy na pneumatiky pro jízdu na sněhu
Základní doporučené vybavení pro zimní období zahrnuje:
zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech
nemrznoucí směs v autě – chladící kapalina a směs do
ostřikovačů
škrabka na led
rozmrazovač zámků, který je potřeba nosit s sebou
a nenechávat v autě
Při cestě do hor se hodí nejen vlečné lano:
sněhové řetězy
smetáček na sníh a lopatka
baterky
pro případ nouze je vhodné mít v autě připravenou
i minimální zásobu pití a potravin
Do povinné výbavy každého vozu pak patří:
autolékárnička
výstražný trojúhelník
náhradní žárovky vnějšího osvětlení a signalizace
pojistky, náhradní kolo, příruční zvedák a klíč na matice
Vedle toho se ještě doporučuje hasící přístroj, reflexní
vesta, tažné lano, startovací kabely, nářadí na odstranění
jednoduchých závad.
Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit
i rychlost jízdy. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou
na silnici. Dále doporučujeme neparkovat auta pod stromy,
v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, pozor také na vysoké
sloupy.
V této souvislosti znovu připomínáme, že podle silničního zákona v okamžiku, kdy kvůli hustotě provozu na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom
směru dojde ke vzniku kolony stojících vozidel, jsou řidiči
povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně 3m, pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (policejních vozidel, vozidel požární ochrany
a záchranné služby).
Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více
jízdních pruzích pak musí řidič snížit vzájemný boční
odstup v levém a středním jízdním pruhu, nebo na středních
jízdních pruzích. Při vytváření průjezdného jízdního pruhu
mohou řidiči vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.
Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd
vozidel s právem přednostní jízdy zakázán. Dodržování
tohoto pravidla je pro policisty a záchranáře jedoucí
k nehodě nesmírně důležité, neboť roli hraje každá vteřina a jakékoliv zdržení může být osudné.
Ranní a večerní mlhy jsou častou příčinou dopravních
nehod. Mnohdy jde jen o lehké ťuknutí, ale i to je zcela zbytečné. Na vině vlastně není ani tak mlha jako samotná nepozornost řidičů a nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi
vozidly. Stejně tak častou příčinou dopravních nehod, a to
zejména ve městech a na přechodech, je mokrá vozovka.
Přesto, že většina řidičů a chodců dobře ví, že brzdit na
mokrém povrchu je těžší a hlavně brzdná dráha je delší,
nechovají se podle toho.
13
únor 2010
Chodci často vbíhají do silnice na poslední chvíli
a mnohdy na červenou.
Chodci jsou rovněž v mnoha případech velmi špatně
osvětleni a nejsou vidět na přechodech a u krajnic silnice. Právě proto by měli řidiči zvýšit svoji pozornost za
volantem.
Policisté a pracovníci preventivně informační skupiny
Okresního ředitelství Praha – venkov přejí všem účastníkům
silničního provozu bezpečné dny na silnicích. Nezapomeňte, že jsme všichni účastníci silničního provozu a mnohé
situace můžeme nejen ovlivnit, ale především jim můžeme zabránit – svou ohleduplností a předvídavostí.
Přehled nehodovosti za rok 2009 na
Územním odboru Praha venkov – JIH
Celkový počet dopravních nehod 2009
Při dopravních nehodách usmrceno
Při dopravních nehodách těžce a lehce zraněno
1043
9
285
Dopravní nehody pod vlivem alkoholu:
84 viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu či drog
Z hlediska příčin dopravních nehod:
Překročení rychlosti
Nedání přednosti
Nevěnování se řízení
Alkohol
Zpravodaj z Kamenice
Celková škoda na vozidlech:
Při dopravních nehodách policejní statistika zaznamenala celkovou hmotnou škodu na vozidlech ve výši
77.542.400 Kč.
Dopravně bezpečnostní akce:
V roce 2009 bylo na Územním odboru Praha venkov –
JIH uskutečněno téměř pět desítek dopravně bezpečnostních akcí.
Přestupky v dopravě 2009
Bylo zjištěno 564 přestupků v dopravě, z toho 455 bylo
řešeno v blokovém řízení.
V rámci silničních kontrol policisté zjistili 41 řidičů, kteří před jízdou nebo během jízdy požili alkoholické nápoje.
Stejně jako v loňském roce i letos se policisté, a zejména
dopravní policisté Územního odboru Praha venkov – JIH
zaměří na bezpečnost a plynulost v silničním provozu na
celém svém území. I nadále po celý rok proběhnou desítky
dopravně bezpečnostních akcí, které mají jednotný cíl – působit preventivně na všechny účastníky silničního provozu tak,
aby se počet dopravních nehod, havárií, jízdou pod vlivem
alkoholu a jiné návykové látky, jízdou bez řidičského oprávnění, rychlou a nebezpečnou jízdou co nejvíce podařil snížit.
Policisté však nedokážou těmto nebezpečným faktorům
zabránit, pokud sami řidiči, ale i ostatní účastníci silničního
provozu, nebudou dodržovat pravidla silničního provozu
a nebudou k sobě ohleduplní.
Policie ČR
Ernesto Che Guevara
se v roce 1966
skrýval v osadě Ládví
21. ledna 2010 uveřejnila redakce i DNES zprávu
o tom, že se jí podařilo najít přesné místo, kde pobýval
v roce 1966 v Československu revolucionář Ernesto
Che Guevara (1928 - 1967). Podle P. Eichlera, autora
článku v iDNES, žil legendární „Che“ pod cizím jménem a se změněnou podobou několik měsíců v nenápadné vile v osadě Ládví v obci Kamenice. Ani historici, kteří se komunistickým režimem zabývají, to dosud
netušili.
Che Guevara si v komunistickém Československu od
března do července 1966 léčil silné astma a tajně se
ukrýval na jednom z konspiračních míst 1. správy Federálního ministerstva vnitra – tehdejší československé
rozvědky. Jeden z hlavních důkazů o revolucionářově
pobytu v ČSSR poskytly jeho vlastní zápisky, které ve
španělsky psané knize Poznámky z Prahy publikoval
bývalý argentinský velvyslanec Abbel Posse. Důležité je
také svědectví bývalého agenta kubánské rozvědky,
diplomata Joseho Luise Ojalva, jenž měl Che Guevarův
utajený pobyt na starost. Všechny indicie se ale propojily až díky informacím ze složky Che Guevarovy milenky Tamary Bunke, známé pod přezdívkou Tanja. Svazek
je uložen v českém Archivu bezpečnostních složek
a právě díky němu se
iDNES.cz podařilo místo revolucionářova pobytu definitivně identifikovat. I osud Bunkeové, původem z NDR, je zajímavý. Československá tajná
služba se totiž starala o její výcvik, poskytla jí falešnou
identitu a vyrobila cestovní pasy s nepravými vízy.
Takzvanou instruktáž Tanja absolvovala v konspiračním
bytě „Venkov“, jak 1. správa FMV kódovala právě vilu
na Ládví.
Dnes už “Che Guevarova” vila dávno státu nepatří,
prodal ji v roce 1978. Současný majitel iDNES.cz řekl,
že o tom, kdo v jeho domku v šedesátých letech přebýval, nic nevěděl. Podle místostarosty obce Kamenice Jiřího Česala si prý někteří místní ještě na Kubánce pamatují. Možná by někdo z nich mohl nějakou svoji vzpomínku poskytnout Zpravodaji.
Ostatně nutno dodat, že v těch letech nebývali mladí
zahraniční studenti v osadě Ládví žádnou zvláštností.
Žili jako studenti v dnes již neexistující vile Bellevue,
která patřila tehdejší Univerzitě 17. listopadu.
Mgr. Vlasta HARTVICHOVÁ
Zpravodaj z Kamenice
14
únor 2010
Kamenický Vánoční turnaj ve volejbale
Poslední předvánoční sobotu se tradičně, jako v uplynulých 11-ti letech, konal v tělocvičně kamenické základní
školy rekreační vánoční turnaj v odbíjené pod záštitou
Obecního úřadu Kamenice. Jako v letech minulých i tentokrát se zde setkala stará známá družstva, která se vždy trochu v obměněných sestavách každoročně pod volejbalovou
sítí kamenické tělocvičny setkávají, aby opětovně učinila
další pokus o vylepšení svého umístění z předešlého ročníku, ukázala ostatním soupeřům lepší taktickou a herní
vyzrálost a všichni do jednoho se zároveň pokusili o co nejlepší umístění, pokud možno na medailových stupních.
Tento turnaj byl, je a snad i bude mít charakter rekreačního sportu se snahou dát vždy co největší prostor těm, kteří
volejbal léta hrají pouze pro zábavu a zároveň jim slouží
i jako způsob odreagování se od věcí všedních, kde je dán
prostor hráčům bez rozdílu věku, výkonnostní třídy i pohlaví, bez rozdílu zda jsi z Prahy nebo z přilehlého okolí. Jen
velká škoda, že k zajištění účasti družstev došlo na poslední
chvíli, a proto se letošního ročníku zúčastnilo pouze pět oslovených. Bohužel stinnou stránkou bylo i velmi studené prostředí kamenické tělocvičny, celý turnaj proběhl doslova a do
písmene v arktických podmínkách, a proto někteří účastnici
museli použít vnitřního tělesného dotápění v bufetu, který
byl pouze pro účel tohoto turnaje v přilehlé chodbě k dispozici.
Bohužel se tohoto skončeného ročníku poprvé v jeho historii nezúčastnilo družstvo – dnes již seniorů – z Ládví, které bylo v předešlých ročnících vždy ozdobou každého turnaje a které vždy do posledního dechu a někdy také sil, bojovalo o co nejlepší výsledky. Naštěstí bylo toto družstvo
zastoupeno mladou generací „Ládeváků“, věřme, že jim
odhodlání vydrží i v dalších letech. Lze jen doufat, že neú-
čast seniorského družstva z Ládví byla pouze výjimečná
a příštího ročníku na sklonku tohoto roku se opět představí
v plné síle, obohaceni o nově nacvičené signály, nad kterými
bude všem soupeřům přecházet zrak a opět odhodláni k co
nejlepším výkonům.
Po celou dobu turnaje byly vidět nejen výborné výkony
některých družstev či jedinců, zejména u vítězů z Nové Hospody, ale také, jak už to na podobných turnajích chodí,
i výkony slabší, což mrzí zejména aktéry samé.
Pořadí 12. ročníku:
1. Nová Hospoda
2. Babice
3. Nespeky
4. Ládví junioři
5. Praha
Lze si jen do budoucna přát, aby si i nadále tento kamenický turnaj zachoval svůj význam a také účel, pro který byl
před dvanácti lety některými místními nadšenci založen tj.,
oslovit co nejvíce těch, kteří chtějí svůj volný čas strávit
rekreačním sportem, popovídat si s přáteli a také následně
předat svou štafetu mladé generaci.
Zároveň mně dovolte poděkovat všem, kteří se svou obětavostí ve svém volném čase zasloužili o zdárný průběh tohoto
turnaje zejména paní Evě Pálové, ing. Dostalíkovi, celodenní
obsluze bufetu a zejména všem sponzorům, kteří svými sponzorskými dary umožnili odměnit všechny zúčastněné, a též
i personálu restaurace Na Vlkové za poskytnutí prostoru
k závěrečnému posezení při vyhlášení vítězů.
Díky vám všem a zároveň mně dovolte vás opět pozvat na
další ročník, který se s největší pravděpodobností bude opět
Jiří ČESAL
konat v prosinci tohoto roku.
KOPANÁ V KAMENICI
Vstupujeme do druhé poloviny hrací sezony 2009-2010.
Vyhodnocení našich mužstev můžeme posoudit až po prvních tabulkách, které vydává tzv. Sdružení bývalého okresu
Praha-východ, protože dokončení poloviny hrací sezony,
tedy „podzimní“, nevydalo zatím přesná umístění. Chyběly
některé výsledky zápasů, které byly vypořádány tzv.„kontumačně“ apod.
Během zimní přestávky cvičíme a fyzicky posilujeme hráče v tělocvičně. Pro žákovské mužstvo a přípravku, neboli
minifotbal, jsme se přihlásili do připravených „pohárů“, kterými chceme ještě „fyzičku“ posílit a získat pro hráče určité
sebevědomí, jež někdy tolik postrádáme. Bohužel se nám
nepodařilo do této doby získat hráčské posily. Proto se musíme spolehnout na lepší náplně tréninků a pokračující vyspělost jednotlivých mužstev.
V průběhu měsíce února a března 2010 vydáme anketu, ve
které vysvětlíme hráčům, rodičům žáků, eventuálně i dorostu s jakými finančními problémy se potýkáme. K tomu připravujeme vnitřní uspořádání členských i sponzorských příspěvků. Věříme, že se této ankety zúčastní většina příslušných
členů oddílu kopané a samozřejmě co největší procento
občanů Kamenicka.
Pro příští období připravujeme „Kamenický pohár“ pro
žákovská mužstva a pravděpodobně i minikopané a „starších
gard“.
Věříme si, že náš oddíl kopané nebudou chtít opustit ani
velmi nadaní hráči, ani hráči „žáků“ nebo „přípravek“.
Naše zařízení stadionu je velmi nedostačující. Potřebujeme
velmi nutně opravit tribunu a připravujeme přestavbu kabin a
hygienických zařízení. Dále je potřebné stálé zlepšování hrací
plochy, zlepšení odvodnění této plochy, zřízení rozhlasu a světelné tabule ukazující skóre při zápasech. A samozřejmě řadu
dalších (tzv. maličkostí), o zavlažování hrací plochy nemluvě.
Pro další rozšíření sportovních zážitků již trénujeme částečně obsazené nově vznikající družstvo žen kopané. Pro toto
mužstvo žádáme přihlášení dalších žen a dívek. Kopaná
ženám dává další možnosti zvýšení tělesné zdatnosti nohou,
rukou a zvyšuje akceschopnost. Nebojte se, není to zase tak
těžké, jak se zdá. Posílíte také hodnotu naší obce Kamenice
ve styku s okolními obcemi a okolním obyvatelstvem, což i
bez politických stran má svoji hodnotu.
Tím, že se budeme při sledování tak širokého spektra sportovních akcí setkávat, zlepší jistě komunikaci širšího obyvatelstva, které pomůže k zlepšení života našich obcí.
Těšíme se na vás při příležitosti mistrovských i dalších
zápasů našich mužstev.
12. února 2010 pořádáme tradiční ples, při němž vyhlásíme nejlepší hráče všech mužstev, kteří obdrží určité ocenění.
Jan Gillem, senior,
„Sportu zdar!“
vedoucí oddílu kopané SK Kamenice
15
únor 2010
Zpravodaj z Kamenice
VÝROČNÍ VALNÁ
HROMADA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V TĚPTÍNĚ
V sobotu 16. ledna 2010 se v restauraci U Bernátů
v Těptíně konala výroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně. Každoročně zde dobrovolní
hasiči hodnotí uplynulý kalendářní rok. Výbor sboru
předkládá svým členům ke schválení Zprávu o činnosti,
Zprávu kontrolní a revizní komise za předešlý rok a plán
činnosti na rok následující. Zároveň je to příležitost
k prezentaci činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín, především k bližšímu seznámení s jejími zásahy v uplynulém roce.
V letošním roce se Valné hromady zúčastnilo 57 řádných členů našeho sboru nad 18 let, 24 členů do 18 let
a 14 pozvaných hostů. Za Okresní sdružení hasičů Praha-východ navštívil jednání pan František Pokorný,
náměstek starosty, za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín plk. Jan Bradna, za
požární stanici Říčany u Prahy její velitel npor. Dalibor
Zeman. Z další stanice – Jílové u Prahy – nás přijel
pozdravit rovněž její velitel ppor. Miroslav Český. Rovněž jsme se rádi viděli s kolegy z okolních dobrovolných sborů – SDH Mnichovice, SDH Lojovice, SDH
Pyšely a SDH Říčany u Prahy. Velice rádi jsme přivítali zástupce obce Kamenice – pana radního Vítězslava
Venclíka, stejně tak i vedení Strojmetalu Kamenice,
našeho dlouholetého sponzora – pana Ing. Jelínka,
generálního ředitele společnosti a předsedu představenstva a pana Ing. Petrušku, ekonomického ředitele společnosti.
Pan starosta obce Mgr. Tomáš Klásek se z pracovních
důvodů nemohl zúčastnit a hasičům zaslal písemný
pozdrav, který byl všem na valné hromadě přednesen.
Letošní rok je volebním rokem i pro dobrovolné hasiče, proto jsme si v průběhu valné hromady zvolili „staronové“ vedení na další pětileté období. Sbor rovněž
zvolil zástupce do okrsku č. 1 Kamenice a delegáty na
Shromáždění představitelů sborů okresu Praha –
východ, které se bude konat 20. března 2010 v Čelákovicích.
Kromě předání ocenění – věrnostních stužek, čestných uznání a poděkování za práci ve sboru jsme v letošním rozhodovali o 15 nových uchazečích o členství
v naší organizaci. Naše řady se rozrostly nejen o tyto
aktivní i přispívající členy, ale starosta a velitel sboru
slavnostně předali členské legitimace i 14 mladým hasičům ve věku od 5 do 11 let. Je potěšující, že zájem o naši
činnost stoupá a věříme, že tradice dobrovolného hasičstva bude v této nové generaci pokračovat.
Výroční zprávu SDH Těptín a Přehled výjezdů jednotky SDH obce Kamenice-Těptín za minulý rok najdete
v nezkrácené verzi na našich webových stránkách
www.hasiciteptin.cz.
sdh
Zpravodaj z Kamenice
16
únor 2010
Veřejné oko
Jubileum
60 let svatby
chválí:
- úklid sněhu z obecních komunikací, který je podstatně lepší než např.
v Praze
kritizuje:
- pracovní dobu v pobočce ČS a.s., která klientům pracujícím v Praze
prakticky neumožňuje kamenickou pobočku navštívit
Dne 18. března 2010
oslaví 60 let
společného života
Věra a Antonín
Rejnovi z Ládví.
Za lásku, péči a obětavost
děkují a do dalších
společných let spoustu
zdraví, lásky a pohody
přejí dcera Hana
a vnučka Martina
s rodinou.
Elektroservis VV s.r.o.
Máte problém se zamrzáním okapových žlabů a svodů? Máme pro Vás řešení.
OCHRANA OKAPŮ PROTI ZAMRZNUTÍ
Na mnoha objektech se v zimě setkáváme s problémy, které jsou způsobeny zamrzáním okapových žlabů a svodů. Dochází
tím jak k poškozování samotných okapů a žlabů, tak i fasády, střechy, k zatékání do objektu a často i ohrožování okolí padajícími rampouchy a kusy ledu. Nejjednodušším a někdy i jediným způsobem, jak se těmto problémům bránit, je instalace topných kabelů do žlabů a svodů, případně i do úžlabí a na hranu střech.
V případě zájmu volejte na telefon 737287450, 737287446 nebo e-mail: [email protected] elektroservis-vv.cz
Prodám dva stavební pozemky
o výměře 1286 a 1286 m2 sousedící - možno i každý
samostatně - v této lokalitě.
Studna a el. sítě na pozemku,
kanalizace není, obecní vodovod
a plyn na hranici pozemků.
Značka mobil: 603810199.
17
únor 2010
Zpravodaj z Kamenice
Mateřská škola Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic
nabízí poslední volná místa.
Předpokládaný termín otevření: březen 2010
Charakteristika:
úzká spolupráce s rodinou
individuální přístup
rozvoj charakteru dětí
základní křesťanská výchova
angličtina, hudební výchova
příprava na školu
logopedická prevence
další nadstandardní program
neziskovost
Pro bližší informace navštivte naše stránky www.skolka.net
a domluvte si osobní schůzku:
Mgr. Daniela Zichová, e-mail: [email protected]
tel.: 777 640 206
KVALITNĚ
PROVEDU
ZEDNICKÉ
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
tel: 606 37 78 37
Zpravodaj z Kamenice
18
únor 2010
Hledáme kosmetické
poradkyně/vizážistky. Na věku ani
vzdělání nezáleží, zdarma proškolíme. Volná pracovní doba, vhodné i pro studentky, ženy na MD.
Informace na
www.poradkyne.eu
nebo tel. 775 396 954
Odvoz fekálií
vozem TATRA 10 m3
Objednávky
na tel. čísle
776 795 294
Žehlení prádla
Máte stále hodně práce a nestíháte žehlit?
Využijte lépe svůj volný čas!
Volejte 728 210 887
Provádíme též drobné opravy, výměny zipů,
zkracování délek, přišívání knoflíků…
Nově opravy kožených oděvů, kabelek.
Monika Baťhová, Letní 162, Kamenice – Ládví
19
únor 2010
Zpravodaj z Kamenice
Čenětice 25, Křížkový Újezdec
251 68 Kamenice
www. kral-kral.cz
JSME TU PRO VÁS
STAVEBNÍ PRÁCE
AKČNÍ CENY MATERIÁLŮ
KOUPELNY
SANITA
SÁDROKARTONY
OMÍTKY
MALÍŘSKÉ PRÁCE
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
REKONSTRUKCE BYTŮ A DOMŮ
STŘECHY NA KLÍČ
Obklady RAKO sleva 10 %
Sanita JIKA sleva 15 %
SDK Knauf sleva 10 %
maltové směsi SAKRET 10 %
Interiérové nátěrové hmoty 5 %
Zpravodaj z Kamenice
20
únor 2010
BOJ SE SNĚHEM SVÁDÍME I V KAMENICI
Od druhého lednového týdne byla celá republika
pokryta tu větší a tu menší bílou sněhovou duchnou.
U nás v Kamenici byla ona duchna spíše větší, a tak
jsme od soboty 9. 1. 2010 sváděli každodenní boj se
sněhovými přívaly. Byl to boj nelehký, vytrvalý, každodenní, příroda nám ukázala svou přirozenou sílu.
A nezbývá než s pokorou uznat, že dokáže být silnější než člověk.
Obec se na zimní sezónu a s ní souvisejícími
legislativními změnami (tzv. „chodníkový zákon“) připravila již na podzim – nákup nové techniky, nákup
soli a posypového materiálu, uzavření smluv s externími firmami, které obci se zimní údržbou pomáhají.
Jen pro informaci – obec má na starosti 40 km místních komunikací a 2,5 km chodníků.
Jsem přesvědčen, že v rámci technických, personálních a finančních kapacit se nám podařilo v boji
se sněhem obstát, udržet komunikace, veřejné plochy i chodníky sjízdné a schůdné. Hlavní pozornost
kromě komunikací a chodníků byla věnována autobusovým zastávkám, parkovištím v centru obce,
místům s kontejnery pro separovaný odpad.
Rád bych chtěl jmenovitě poděkovat zaměstnancům technických služeb obce – pánům Michalu Urxovi, Radku Kabeláčovi, Karlu Vodešilovi, Lukáši Wagnerovi a vedoucímu panu Luboši Žáčkovi – za statečný a vytrvalý boj s přívaly sněhu. Panu J. Skružnému
za údržbu Těptína, panu L. Červenému za nelehké
práce v Ládví, firmám Obr a FMP, a.s., a V. Venclíkovi za citelnou pomoc v onom nekončícím boji se sněhem.
Velice si cením všech těch obětavých občanů
obce, kteří bez ohledu na stávající legislativní změny s hrablem v ruce udržovali a vyklízeli sníh
z chodníků před svými domy. Jejich práce a ochota
udělat něco navíc je nejlepším důkazem občanství
a vztahu k obci. Upřímně všem děkuju.
Samozřejmě vím, že ne všichni budou sdílet můj
prezentovaný názor, budou poukazovat na pozdní
prohrnování sněhu v té či oné lokalitě, nahrnutí sněhu do vjezdu na pozemek apod. Tyto připomínky
vnímám, zároveň však neznám a nemám recept na
jejich nápravu – jsou místa z hlediska údržby důležitá více, jiná méně, traktor s radlicí shrne sníh
z komunikace na stranu. Pak nezbývá než vzít lopatu a vjezd proházet.
Nevím, jak bude zima pokračovat, kolik sněhu
a z něho plynoucích omezení nás ještě čeká. Co vím
určitě, je to, že sníh dříve nebo později roztaje a na
mnoha místech obce nás čeká bláto, kaluže, rozměklý povrch mnoha komunikací. V jarních měsících, i v návaznosti na práce na vodovodu a kanalizaci v různých částech obce, obec přistoupí k úpravám a vysprávce místních komunikací.
Mgr. Tomáš KLÁSEK,
starosta
Jednání zastupitelstva obce Kamenice se uskuteční
ve čtvrtek 25. února 2010 v Kulturním domě Kamenice od 19 hodin
ZPRAVODAJ Z KAMENICE, vydává Obecní úřad Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. a fax: 323 673 105. Redaktor Jan Pišna. Zpravodaj z Kamenice přivítá příspěvky od občanů e-mailem vždy do 20. v měsíci na adrese [email protected] nebo dopisem na adresu OÚ Kamenice s heslem „redakce“ na obálce. Cena inzerce ve Zpravodaji z Kamenice: celostránková plošná inzerce: 1600 Kč, půlstrana 800 Kč, čtvrtstrana 480 Kč, osmina 250 Kč, řádková inzerce: 8 Kč za každé slovo. Ceny uvedeny bez DPH.
Inzeráty lze objednat na e-mailové adrese: [email protected] nebo [email protected] Uvedené články nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrace: MK ČR E 13287. Tisk zajišťuje: D-tisk, Jan Drha. Distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p.
Náklad 1500 výtisků, zdarma

Podobné dokumenty