SMLOUVA O DILO

Komentáře

Transkript

SMLOUVA O DILO
chÓdnikúBřéžany"
',Plédlážděň|
SMLOUVA O DILO
Jaia surcVcovástaÍostka
obce
osobyopráVněné
k]ednánl]
Jénasurovcová.slaÍoíkaobce.t€ 604960495
Ve Vě@ch|€ c hn ckýchk odsouhasenldokladů
a k fákluÉci:
Jánasulovcová
ýmwďá@Óbec b.ézany
. é'mái|]jáná
diviŽesiIniéní
slavilo|s|v|ob|a.tJ'h' kosorcká 10' 535}7 Jih|.va
Koléspoňdeňčňi
adléŠa:
colAs cz'a-s'Hakenova
36a0r21'669
02znójňo
jezapsanáVobchodn{m
spo|ečnosl
le]střlkuvedeném
Méslským
sou
lnq Páýdr'jňulidis.
ňadaže.RegioíuJižniMoÍava.
nazákaděp néňoc]
osÓby oprávňěné
k jednáni:
ng Pave|ÁÍmJlid
9' manažeÍ
Regionu
JŽnlMoÍava
Vevěcechlechnckých:no PáVé|ÁÍňÚlidis.ňadážélRéoiÓnJ
JižniMo.aval€ 733730330
ng Ja.oslavNÍuškah avn] stavbyvedouc|
lel733 730404
|úros|avTomašllk.
stávbyvedoÚclle 733730 397
"Pbdl.'d.n
I Chodn|rúBl.'ny"
P Ř E o M É ŤP L N Ě N I
pÉďníky' ná zák|ad. svého
zhologl.| * [email protected]é píovldětsvýhi kÝ|i|Íkovanýňi
a opÉVnénýml
podnikán|
k
na
ako:
aÉměn|
Př.d|ážd.n|.hodnl|d Bř.Ž!ny
ryrop.á€: d|. po|ďkové[email protected] - viz p'l|ohác 1
č|.ň.* č.3
M|sŤo A čAs PLNĚNI
obécBl.l.íy' m|.hl komlnl|Gc.
Mlslophénl:
Tatosnlowá se uavká na dobuUló]tou
zrhál.nlpEo||
ulonč.nl pml
zholov]lc|3. 4vazuj. oÍoánizovet
. zajislilpÉcina dl|ev sou|adus po2adavkyob]€dnáte|é
objedíál.|jó pojnar pti9loupíňá p.imďcn. prcd|ou2énl
|hú|'p|nénl
zejňénáv |é.blop?lp€d*h
3'l,1' pl zvýšén
| rczB.huzákázkyn.d ]0 %pÚvodnlho
b*áhu'
v prcd|.ňÍ3 pledán|mstáÉňišlé
nebon.budg|i mmi zholovilelp|ynul.
3'1 2 bud.]i objeínalé|
pofláčoEtv p.-lď z dúloduÉ sřái. obiednai€l..
podn|íek
pÍováděných
pEcí'
nďhodíýcnpÍol.chnÓ|og]
31'3' v p|lpadě
k|iň.ťc*ých
31'4' v p|lpadě
w!š|moci'
Č | á n . kč . .
CEN^ Z^ DILO
po co|oudobupuád.n|c.|éhó d.|. áčin|
c€ n a pEcli€ slanov€ n . sm|Uvně
l.ko c.nr m.x|má|nl
d|énábídÍďého
ídpo.l! p.*|' k|elýjépí|ohouč,í Élom|ouvy,
OPH
586675'73Kč
1232o1'9oKč
7o087'6l Kč
|(ené budéÚčlďárc oPH € vÝgid|éo|átného
ákon.'
cena zá d|o múŽebý|upErená dodalkyk !étosm]owězá lě.hlo p|.dpok|adú:
v pňp.dévlepÉd porádMný.r' objédn.c|em'ktéÉnej$Ú plédmétěm
zadéni.v.€lně p.'ádavku
pmvárt
věslch
výÍěrá.'!
neŽ
b'lo
Ťyb
bJdóu
oqédnate|e
dí|[email protected]
dohodnuio
eněny jednoboÝý'li
budou
.enaň| uwdenýňi v p.|oŽkovéňÍozpo.tu.Ťy p.ác.' heé neFou vdpoclu 6ěny
.bnovenyia zák|adě
@iovékaku]aoe
odsouh]asené
obj.dnatelem.
cena za d||omÚžebí zhotďiE|.m jědnostEnnézvýšén.zá tá.hb p|tdpok|adú:
z'oldi!.| zjisť'žévýnéÍyposkÍiu|éobiedÉE|emneoópovl.|aí3rubčnGlj Ébo obied..i.| !v€d|
jiné nópÉvdivénéboíeúplnéúdájevadávacÍ dokuň.niaci' ki.l. v€d|y ke lvýšenÍnák|.dúpli
rc.|izacidl|., o téloskuEÓnosli budézholď lE]bďodkládně infomovEtob€dna|é|.,
|á'd.. I chodnltúai.'any
"Pň'd
vpř|p.dé v|Énák|adú
za |ikvid&i odp.du v'n'kÉhopň Íéá|izcidl|á' zějmén.odpad! 170504
zeminá . káftnl new€d€né p.d č'170503' klerý je d|é p.owdenéňoubofo odpat'6m
před|ožené
nébé2p.číýň.
objédn.le|€mnébézp€.nýmodrédem
ačko|ip.d|e
loiettlvé dďufuíle
předmětem
obi€ d nál.| prch]ášuj.'
'e ínancotén|pEc|
kl.ré]sou
lé|o3ňlouýyňá ajjšiénÓDáese
objednál.|z.VEzuj.n5hEdilškodu k|€ É zholovte|ivzniknenás|edklňz.3t.Veí|pÍad|2titu|u
n€doglEl.ěného ]ináncovánl zrušenImobi€dnávky.ě ]iných dohodo Íozsah
u slaýby
e l . n . t ( č '5
P R o H L Á Š E NPI Ř | J E M c E P L | { Ě | | |
obj.dn.!.| p.oh|.čUj.''e pňi.lé p|ň.íl b!ó. poúnó Ýý|!čněpb úč.'. *r.d ..j!ou pbmót.n
d.n. ' p d.n. hodno' á objldn.|.l l..y vy.lupujé jako 6ob. n.pov|nn. k d.nl 2 pí]]da.é
hodňo'. P'| í.lruE.i sr.rebn|ch. nonl.|íl.h prr.| nebud. Úp|.ln.n E,|n pt.n.!.n. .lá ňovó
él.n.k ě' 6
PLATEBNIVZTAHY
p|.lébn|Eiahy
Véškělé
mezism|ovn|mi91Í.n.m
budouprcváděny
!,hEdná bézhotovoBhlm
sIykem
ná zák|.dévy.l.vovanýchfákluÍ,obl.dn.|.| n.bud€ po.ryrov.r z.bh!'
pod|esku!.ěiéDfunanýcr|pÉclá
FakfuÉ4 budépdádéna měs|ó.ě' D||ě|p|něnlbud€ flkfuÍoténo
pEredenýd'
pEc| zholovil€b potlz€ného
spoi|.bovánéhom.iéÍý!u ná zák|.dé aouisu
jé
p|něn|
p.6lédn|
objédn.l.|.h D.lm 6|ot€.nénl 'd..ilehého
ká|éňdá.nlděn hkfuÍovaného
v p pad.' '. v ucli'v.n.m obdob|bÚdoupMd.ny jé| Fáe p.d|éb,|c|c''mu pl.Eené dale.
povinioíi. rrk pláB' u ni.h' 9 Gžimpl6..*né d.|]ovépďinnosti n€up|etÍ' j. zholoúE|pwinen prÓ
p|něnl
ka2dýdruh
lyglávila|áŠln|
daňo!'dok|éd'
á)
b)
c)
d}
e}
í)
g)
ozn.c€ n |l.klurya]el|evidénčnlč|so
oŽiaé.iÍ
é|3|á
obj€ d návkynebosm|ouvy
u obj.d.át€ l ě.
ob.hodn|f.mahá2évá sld|ďm|.topodn]kánl.|co. o|c (objednál€ éi zholovilé|.)'
pl€dňál. E*ň p|nénl'
dafumvFr.wn| í.tlu.y . |hÚbjejlsplá|Mli'
r|afuňu3ful€.íěn | o|něni'
jednolkďá..nab€ z dán.'á dá|es!€ v a' pokudnén|
obsalenáv jedno(ové
@ná'
i) Žák|adí|n.bo
snlž€ n ágzbadaněnebosd.|.nlž.séj€ d náo p]něnlosvoboz.ióod
dané'a odkázna
přls|uŠné
ushíov.nltohotoákona a odkéznE pl|sušnóuslanovenl
zákoie ó 235/2oo4sb'
o dáni
plidáíé
p|.dp!ú
z
hÓdnotyvoznénIpozdějš|ch
j) údajo tofr 2e daň z pi|danéhodnotyv zákonnévýšje povin€n dop|.itá odvéstobjednate' @načén|
p.néžn|ho
a ý.Í@é č|s]o
p|něnlag|áno'
Úslavua čls|oúělu'.á kl€ď má býtínančn|
pl|páltnéúd.jo zái$ dojinéďřere'
k) údajo zápc! do obď'odn.hoÉjslilku'vc.tné9pi$VéŽnáčký.
v pípádé'2. p.dnikáié|náI 2áp6ánv obchodnlmÉFťlkÚ(obiedn.i.rei zh.rovileE)
F.kluN á obi.dnaie|eň[email protected]'ý aéídac| prck'ó| iaš|eáobire| w [email protected] [email protected] na ádí6!
oDjedn.l.l. uv.d.nou v hhvite smlouvy.
6,6' spl.hogl kkl!ry |é30 dnůpÓ ÓbdEenI lakluíyob]€dnaie|emDnémap|acen| 3. lozoňÍden pfipsé
nI
eE pís|ugn.rá$ky na úěelzholovil€|é'V pochyb.oslŇh sémá z to' ,€ íaklu..by|adoručena
ťe||
chodnikúBiož.n}
, Před|aždéňi
olovtel b* uhlady jeýÉe íebudou
den po odes|ániob]ednate
pipadé
á íÓvá 30-1i
blde |hůtáspalnoí] pieÍušen3
spňovatVeškeré
s|anovenena eŽlost Vlom|o
opÍaÝené
faktu]]
déín]ht]Iasp|alnoslbudezapo.alaotjobddeni
ob]ednale|nenb€ z př€ d chozi|rop
a) ]ednoslÍanné
zapoÓlsl ýo' pohedáVku vúč zhÓtovtél]pÍot pohledáVcezholovtéévú.
obJednarewnikou z lerosmrowy.
b) ziidtzáSlavnlpráÝoveprospěchliel osobyk pohedávcez létoŠm|0ÚVy.
c)
posloupttietiosobě
kou ztélosmoUVy
svo] pohedávkuVi'óiŽhoiovile|iVzn
provedenofoÍmoUzápisÚ' kteÍýpodepG|zmocněn
evenIÚálné
Žjíénýchýad. nedodĚkůsdohodnulýň teÍmmeňpro lerri
Prc pledánla plevzelldla jsou op
á ÓdsoÚh|aseíldokádů
kfakluraouvedenvČánku télosmoU,
dlla do5dnú po obdžen výzvy oen podán
ob]ednalel]epovnenzahájl plermán pÍovedeného
objedn.le 9e za€ z lje plérman
Vý2Wobiednď€ j kpiewetidiaSepovažÚjéŽadeíÚkondenlpÍacl
pok3čoýáI
řádnévdéň
a bez zbytečného
odkadudokončla to né]pÓzdé]
Vezmoě|é húÉzahá]il'
dt]Vodupovnnos pievŽel]
do lodnú od ]eho zahá,eni Nesp|n Óbrédíáb bez ná|eŽilého
po
d lÓ
má
za
žé
zhÓlÓV
te
sp
íilsvúj:áÝaz€ k pÍovésl
dokonreneho
d |ado desátého
dne výzvé 9e lo.
vyslav(
a tÓ bÚdépÓVaŽováno
zá plevzalébez Vad. nedodě|kú
od loholodalá jézhotÓÝileopÍáVněn
ktéÍĚsámyosobén€boVesvémúhÍn!bíá
ob]ednaleljeopÉVněnodmilnoulp
.ádnémuuŽlvánldla Erislence iinýchVad nebo nedÓděkůnen|dúVodenklomu aby objédnálé
prcjékIovÓÚ
plevzelldla odm]t Vadou s€ rozumiodchykaVkva 'é á paÍaňélÍech
dl|aslanovenýcb
piedpisy
dokumenhcltoulosm ouvoua obecnězáv.zným
pled
Pokudob]ednalejd
|onebo]ehoUe|énoÚóásl z.éá neboÓáíe.M pouŽF anebozpÍovozíiJešté
podpsem zapsu o piedáni poýazujese tolo za akČeplácidia íébo]eho rásl objednale|eň
v takovempllpadézápis o piedán vypÍ.cuje
a podep|š€zhÓlovle Ťe o záp]so pledán|ieVe vŠs.h
ohredech
rovnocenný
spo|eÓné
odsou|r
as€ n émupiedánldi a
V|á$ňdképÍávok dl! plecházina objednalele
úpny
škod.sm uVn|cI
všeČhpřipádiých
náVýšenl
Vésňys u ě| 42 a43letosm|ouvy náhladyzpúsobenýČh
zÁRlJKAzA JAXosT A ooPoVĚDNosT zÁ vADY DiLA
ŽhďoÝi'e přejimázíaÉk
á 1Ó k.'dá ]eljo ..s1 - br]cepně
ý y p ý v a jm
c u z e s m o u r 1 an e n i
d o ode dne pi€ d ánl
nebo obvykéVastnosl zhotovileposk}aÚje
ob]ednalezárJkÚ za pÍovédéné
Bi.ž!ny
'P|.dlá'd.nIchodnlkú
ReLař[email protected] p!Ýeden.lod |áoJooJLp'atÁoÝály
p|géňrou
|Ótř..
obj.dnal€ ] jépÓv]nen
vadywn]kéÝzáÍÚ.nldoběplsennéGk|amďátÚ zholovite|e
b.2 zbyt..Óého
od{adl' nqpďdě! oo 7 |á|ondáhch 01Ú po 'e|cnz!šlé1'vte{ámác' bÚdoJÉo' oop!á^y3p. J
3 Lwd.llm' jďin /púsob€ hs. pÍo.évq'
VÍek|.řac'ob€ d na|€ | Mv'ňneÉm|n*h:l'kýk9ro,dnan|
t.kláme á uíčilfu|\h| cobÚ po Ué.|ypíqédn.ní
É|\|áná@
záruk' 2 ják6l áoloú1é|é
Žniká p|€d up|ynut|m
záru..Í|holyv přÍpad4žed||ofubo Fho éá5l|l&
oójďn.lé|éínnebotlélÍo$tou U.Íváňyn.bo jiMk zléŽďány [email protected] * $hvál.ným pEj.kl.m
nebov Íaporus obvy*|ýňz!úsbeú u'|ván| zhotovile|dá|énefočia škďv triklé M dl|eneboi€ňo
části9 dús|edku
dé[email protected] pod|o2l'podk|adn|ch
v6iévretó sedáni zásypÚ. ktéÉŘby|y p.€díÉiém
p|íěÍln.bo kieé nnik|ýv dús|edku
n€dodi'ovánl p|edisd Ó pÍfuzu a ÚdÉbékmunik.c|
c | án . k č . .
s M L u v N I P o K t j Ť YA N Á H R A D YŠ K o D Y
P|iÓ.dodrŽ€ nsjeínáného
í
lem|nuplněn|d|á
! Vnyzholovitél€
zap|aÚ
zholov|lé
objednat.
sí uvij
polrufu
Vóvýt 0'1%Ž@|kové@nydl|.z.ka2dý!.poÓátýdenprcd|.n|,máximáhěvŠak]o%
d|á oorLdptd en' Ž[email protected]'o
r€ ň ' zpLsoénooo,.on.te'gT
Ťb. v|'ÝeŤp}é|t'lynaslaéÝplúo.|.
t.á|[email protected] dl|. ne7áÝiŠ|e
t vú|'
zhotoviá|.|leíoJ..Tiů€ Enlo prckďálé1. p.edý|dál'
odvla|'Ťbo
95.
Pli n€dodŽén|tem|nusp|áť|osti
ÍaklÚ uáp|.t|objédnate|
m|Ml pokúure výšio.o5%2 t.kfuí@.né
.áslky 2a každýd€n pfud|en|
s [email protected]
Pokú oqedíate| pos1ouplsvoji poh|.dávku vúézholovil€|i bik|ou zláo smlow [email protected]
s usEtwnlm odsl 6'7 p|sm a) |áo 3fr|ouvy'zp|.U 'Eroýil!|i sm|M| pokufuodpď|d.jíc|v'.i
po.lo!p.íé p.h|édávkyke dňi iq|ho po8b!p.n| PďÚd obiédnate|
ap.aé .rcji poh|edávkuýú.i
zholďí€|i Enik|ou z létos|ouvy v Ézporu5 lsl.noenlm odsl 6'7 plsm c) léto9m|o!vý.&p|atl
2hotď]|e|is|Wn| pokufuodpov|dajl.Í
10% výc! télop.l'|edávl.yke dni. kdy zhoioýi.| pod.lk|úkon
3ňéluj|clk jéi|mu
ápočieíl'
sm]uvn|pokutaÉ nedodÉenl
temlnupÍovyk|izen|sláýenlšlě
po skončénl
d|a (předánldl|.)$
íaíovu]eve vyŠi
0 1 %z oelkovéc.ny dl|. z. k..dý z.počatýden pDd énl
sn|Lň s.á.' se do1oo|ý'
2é1áfEda š|oo' vzr ||E vsoJv'ros
3ŤJvr|slErá
L\Édld1hé sŤJvr|glqé
ý.3ý.m ú1Fj 1ěD.égah1e]oo% G|koÝá c.nv dl|éd|€
Č | . ň . kě . l o
PRov^oĚIoIrA
zholoÝ]i.|prcvád|dl|osám' pGťódnictvlm .vich zam.alnancúrebo pEsllédniclv|ml|el|chGob zá
prcV€denídl|a'j:'oŽ i u vš€hny závaky vyp|ýv.llc|ze sr|ouvy ďpovldá, jáko by d||[email protected]áda 3áň.
í0'2 zňoiovilé|
* zavaulé'žévlasl'E6{ zhoiovétÉňo
. pl.dávaého dí|.h{r'o! re sh.d. s !o'.dávký
á) p|.t'ých p.áu|ch 'edpig)'
D) lélosmbury (vd $Wisejl.lch dokment! suboru sm|umlď dohÓd)a
c) Dlalňý.hcsNÓs E 'EN
(3kupi.ypoŽádávkú
jsou Wédény
v poř.dl pod|cwáj.mnénádÉŽénGli).
schop.o3l p|něnlEko!'Eh po2adavkú
zholovil.lémby|apoIlz€na ovélenlm.ýstéňu l|z.n| i.ko3ti
zholovl€ ] éá vyslavenlm
pl|s|ušného
pod]é
@níkálo(gyBtém
csN EN |so 000l/2001'
cedlikován
CO SILMOS{ s ro I
103. zholovit. jě pov|ieňvést ode dne pl.VŽct|s{avénišlá
s(ďebnl den|k vso!.du 9. zák
ě 133/2006sb'' slávebnl zákon € zÓ.i| pozdéjšlch
pl€dpisú a v sou].dupÍďádé.|mpledp3y, do
kl.Ého je povin.n zápi$€t vŠ.chny!k!!..iosli Íoáodné prc Eá|izáci d|]á z.ifr.ie Úd;j€ o
.a$véň poslupupÍáci jejich i5kosÍ.2dovodň.n|odchy|ekod dokuneniae' údajóo pEváděi]ýEh
zkouškáchapod Pokudob]ediale|s pÍovedenym
zápisy zhoIovtelene9oJh|ás.!ÝedésVéVý|]rady
nizbolovErem.jinakŠé
frá Žá 1Ó
Žesproýedenými
lavebnidenik končipi€ d ánlň á plevzetlm
]04
z h o t o v l e ] e p o v í é n ř i d i l s e p i i p Í Ó ý á d é n i d a p Ó k y n y o b j e d n a c e s tNyel o
dpáď. y n y n * h o d n y m
.
é upÓzoÍn
l PÓkÚd budeobjédmle pieslotfuatna rea uac
re pÓvnénna lulÓ skJlečíoslobjédnálé
odpovĚdiÓŠlzá ýády ŽpirsobenedodrŽenlmn€ V hodných
ady dia Vpřjpádě pokynú]e]chŽ nevlrodnosl
nemďl zjši' mi př
lnoÚt sp nl pokyn
palným
pÍáVn
předpisy
Vykonán]by
V
rozpoÍu
m
nebo
s
louto
SmlouvÓu
by
o
s
]ehož
ádén dia ýpnpadě'z]isli př pmvádén
pÍovedenl
'l a skrytéplekaŽkyznemoŽňujlcl
s]ednaným
zpiJs
]eho
zaVauu)ese lulo skuleČnoslrc]poz.ré]
do,4 lrodn od F]'ho z]'Šlěnlp
semnéoznám(ob]ednale|ispÓU
pn.nác|r
ná
s uýedenimpiedpokádané
dékypleÍušenIpraci
a
]eho
provéslzáps do
oplmánl zptEob odstraněnlplekáŽek
pEc Edy dolii
ob]ednale|se záV3zÚ]evyjádlt knávrhúmzholovileesouvse]|clmspleruŠenlm
prácÓVílchdnúÓd ]e].h ÓbdÍžen PÓ 0dslÍaíěniplekážekpÍovádénl
dia se zholovrle|zavazu]e
pokáéovát V]Bho
přéfušenl
pÍoýádĚnl
kpřlpádnýmzměněnýmpodminkámvyDaných
dl|a de
106
zhotovile se zavazu]evyzval ob]ednaleezápisem ve slavebnimdeniku ob]ednalelek účáslina
piedepsanycl]
nebo doňodnÚtycl]
zkouškácha to nejméĎé
2 pracovnldny piedem Nedoslavi|ise
obiednále ke konlJoé
al d|e dohodnulého
ožnÓŠl
Ópá k0ýá1é
noslikonlroy'
svýjmkoupřipadJ kdy se ob]edna
iekážkyVznké iezávse na vÚ
objédíábea obrednáerb' zby
JhÍadilnákadyslim spo]€ n é Vpiipadé že ob]etjnal€ požádázdůvodJpiekážkyVznké íézáVse
na]ehovúo odoŽenikonlroyse o tulodobuproduŽujedobap nénl
za lo že
ob]ednal€ j pledá staveniŠIě
zholoýle po podpisusmouvy o dl|o a neŠeodpovédnosl
překáŽekbÍanlcchprovedenidia olom
slaý€ n iŠlé
dá|Šlch
]e proslépláV ťellchosob a ]akýchkoll
áps o plédánlstáVeniŠtě
přeEá] k pÍÓVáděnl
PÓktd budepúsobilsVědomlmob]ednale|e
di á
na slavenišljk|€ r é j]žzhotovile|
pÓde lélÓ 9mo!Vy.dašlzhotovile kteÍýnen|vŽádnémVz|ahuse z|rolovileempode (étÓsm|ouýy
(dále"dašizhotovt€ | ) ob]ednateze]néna:
a) lo V.as sdéizhotovte|(VčsdéenlodpovědnéÓsoby
dá|šlho
zho|0v]1.|eá
kontaktu
na ně,
b) bÚdés Óběfrá ádoviie|iúónněspo|UpEmvápř zajš'bvániaUddován bezpeónoíi(zejňéná
prosli€ d ])
i osoba ochEnyžvoln]bo
c)
uďleýzholoýté|emdodáektélosňoÚýy pokudbÚdémitpúsÓbenldášihozholoviIe0dopad
M záVaky zhÓloÝtelépodlélé1o
sňÓÚVy
zlrolov(e neneseodpoýédnost
za škodylze]méMna Žýoltrn píosťedlnebo provádéném
díe)
zpúsobené
daš|mzholoýleem.klerý plovádl práce ná zhoIovteeň p.evzalemslaveniŠli.
aniza
objednalézájÉllná ýé Mklady dÓ EÍfriĎÚuhájeni p€ c l přis|Ušný
ŠÓuh|ásŠpÍÓVádénlm
d|á
nápřlkád Óhášéni
slavebni povo|eni
Jživádl pÓzémí|
komÚnkáČé
á Éřéjný.hpmstď pDvo|eniob]iždkynebo uzavkky souhja9d€ s63 a s69 zákÓdá
č 453/2000sb eneÍgelický
zákon Ve znénlpozděišlchpl€ d psú apod. popi ziizeni Věcných
pli plédánlsláýenišlé
b'emen'budé.tohořébá á plédápřis ÚšnĚdÓk|adyŽhÓlovté|j
ne]pÓŽdě]
chodnIkú
B'€ ž .ny'.
''Pied|áždění
obinňaie| jó povinénvyjď'ov5l * k zápB:ň á[email protected]é|e řjpozději l'o ři pÉ@vi|ó dnúa v plipadé
n.].hď6ti ok.m'E oovýaán| zňolÓvle|.
Pokudmá objédnale|
k dispozici n|omác.' ýkai|c|s m|í. prcVádénl
dl|a'!€o|ogie, pody'hydÍo|.giě
á oslá|.lch podmin.k'je [email protected]Énje zh.lovilé|iposkýnout
objédnálé|pi.dá
pÍovésl
zhotďl€ | ip.vnébodyvy1yěovac|!|té'
zňolovlél].povinen
V}lýéení
slavby
j. poce|ou
á udŽovat
dobulÍán|slavby.ěporušané
obj.dnalel p.€dá kédni pledánl staÉ.iltě p|atnávyjlá{iÉn|
o výskyluinŽéný*ých.|ll á Éllěnl
oBcHoDN|Ť^JEusŤvI
sm|umlíťényse 2aÝ.zujl'Že ý pijběhu tÍánl jgjch sm|uhlho wtáhu á v ná9|eduj|clch
de'étjelech
po j.ho ukonóén|Ž.chovajím|Ó.n Wst o dúVéhýchiníom.clch po.ky{nulýchdÍuho!.iÍanoÚvoČl
ť.l|n Mbám s Ýiinlou pťp€dú'kdysi lyto infm* vy'ádá ed neboiinýopr.vněný3lálnlď9ón
oúvěmýmiinímaemi * dum{ !ďlGÉ infomae iakóhoko|ivdruhuvč€tně infomác| obchodnl
povahy- zliménaobchodn|
povahy,b€ z ohéduna Io' zdE
l.]émstýl'
t4emsIvll€ c hni.kéá výÍobn|
by|yšdě|eny
ď.n nebopo Ev'.nÍ sfrlouly á bez oh|.duná íomu lohob sdě|€n|. 5 výjjmkou:
.) .nÍomácl'tEró 3ó slaM známýmiiin.k Éžporušén|m
poinn6l|lé sm|o!!'' pličlm' dmnA|ý
pofušilc|
p.Mnno3ll
pfukáai
dl€ loholoéánko
musllÚiodku|ečnosl
b) infom*|' k€É by|' sřané aámý j'' pí€d jqEh šdé|enhdfohe 9ň|uÚ|
plethho.|znánotl iéstsaÉ3áomá prokázl'
(l
l.íoTác| fGts glEná z|3\ál5
č|.n.k č.l3
zal{tKsM!ouvY
131
sú|Wn. slr.ny j$! opÉvnĚnýod $|ouvy odslolpil v pl|pád*h výšloné [email protected]ých [email protected] .mlÓWfu
Pokud V lélo 3filouvě Óen| dohodnuiáji..k' ié ka'dá .. smluvn|chsř.n oBévn.n. odsloupit
od Bmbrvr vrdyien po předchozlmpl*múň upoloÍněn|'
É k!éÍém
s|[email protected] druhés'aDá ďinÉ'end
pýÚsphěn|jejlpovinnosli'
náhEdnl|húfu
Táto |h!lavš.k i*ňJ bí kÉtŠl
nó' 3opÍ[email protected]
dnů
Jé9l|i'énebylyurinéíyžádnékEky vedouc|k nápÉýěje pak oprávn.nádolěéné
štÉnáodstoupt od
sm|olvyliž b.z &|.|ho' . to p|g.mnýňoznánen|r druhéň!Ú..sln|kďi' obé slr.Íryléiom|owy
béoÚ ňa v.dom|. 2éodstÓupén|Ód sň|ouvyje j.dnctr.nný pÉmíúkm' jéhď .ninly .Ňláý.í
prcjévu
dofučén|m
v.r|.áměfuj|clhok odlloopenldruhésfán.'
l3.3' ob].dnale|i zhotovit.|]€ opÉvněrod sm|ouvyo&loupil v ilchlo plÍpad€cn]
á) v plÍ@d€cň výs|ovn.sEnoMých ioolo .mb(@ Éto 2.tfrem
b) vpl|p.dě budélvinso|veí.nÍm
řlz€ n lzjišlén
úp.déksm
nebobud.ins v.ičnlnávlh
uvn|slÍany
píonedoslá|ekmajelku
zamÍtnul
c) potudbud6oójédn.l.lv prcd|enls úhÉdou
p|.l.b po dobudelšlňe' 30 dnl' má zholoMl.|p.ávo
Žaíavil pÉcená dobu'nez dojdek úhÍÉdé
plalěb'Pokudbudeiolo plodlenld€ š|néž60 dnJ'má
jinak
zhollvil. !Íárc od gň|Óuvyodsioupil'lokud .. obéstrá.y nédÓhodnou
134. sř.ny mil mo.nostdá|. odsioupitod sm|ouvy'n.9laÉ|i 9odsláhá 2ňěna otolnost|,E nichŽbýá
smjowá uŽavt.iá n.bo v ptjpádéW..| moci'
l3.5' v pl|paděoddoup.nl od sr|ou!'y uhEd| ob]€dnáié|zholoviie|[email protected]éné
ěá3lid||av Bnách d|.
@t'ďfu Úred.néhov p.l|@ k lálo .m|@Ýě a dá|. nák|ády.tldé t euvisb.|i 9 pdáděn|m dl|áiÉ
13'2
,'?t.d|á'!.n|.hodn|IdBi.ž.óy.'
vyn.|Ó'j|aneboktéÉbodemGel zholovil.jéšlěWná|o'itVpl|pádénék|adů
'klěÍébud. ňu*l
uróéné
ké zhotov.n|dl|a
zholovllé|lÓ$é
vynao2i|se rc'uml nákadyna male'á popl VýÍÓbky
u! .naGslď @bo málená|á výrcbkyuí..néké.holorenl dl|.' kiéÉ[email protected] jÉ obj.dnén.. jejiď'Ž
ýolo á dod.n| ne|z. j'2 2foši!T6(Ó m.leÍiá|á vý@bkyií.dá zholdilé|obiedmlé|iséznamlohoto
povnen
fral.dá|uavýrbkú suredén|njejidhceny á slgÍmlnydodán|ob]édnate|ije
zholov]lě|
p.ed|ožil
Óbj.dnáté|i
nák|adŮ
zhoioviIe
i
do 14dňÚod dálá odt|oop€ n l'Ín.k náEk ná ohEdutéchio
zanlká' p.kod * sň|uwÍŠt'anyredohodno liMk' splalnGt l..ňto nák|.dosm|uv.l sÍ.ny dohod|y
na 15dnůod doručenlpl.tebn|hodok|adu.
Pío účé|ý
|éloý|ouw $ 4 vyš.Í@ pdaŽujípř.p.dý' k|eé.ej$u uávi.|éÉ $fuVnÍcn6|fuácň
anl lémiioslÉnafriď|iýn |e|né'
kl.íésvoupov.houbrán|sň|uvnlmŠř.námp|niljejcň závázky
povgl.nl'*bolá' wbuch'poŽáÍ'
142' z. př|pádvy..lmmig. pová2ujé
nápr vá|k.'mob 2e. VzpouÍá'
Éd |él.d|á'pl|íodnjk.l.sťofy (2.p|á}y'@ělra*n| .pod ). n.l|zénýárclEó|ogřký p.úzkum'úke
Ý|ády.cNB mlD jinéhooÍoánucl i.shfue ď jÉ ňá j.kou|6l{ lomu. p.kud bodé6p|ňov.tVp'edu
ÚWd.noÚdelinci\yšš|ň@iza pl|padvyššlmocise
ŽménánébozÍulenlobecně
rcvnĚžpov.2ujé
p ahých v době uzaýIÍáí|
záVdných p|edp|sů'
sÚ|ouvy'v db|..ku kielýchby do. o k iakovAzměně
pomé.ŮopÍo!lěm' a Frý.h býa s|Ów. UzďÍÉÉ'Že bý íebylomožíé
po'ádml' aby
3pEvéd|ivé
ý|oÚÝa byla p|něna z. pfipad vyššiMie
n€'ďá'!je
stávla' sviiňkou slávky oaan|.oEné
14 1
14'3, o dob! plefol.nl pť&|z důvodú
vyšš|ň@| * prodlu2ujedoba p|nění'. io anl2 by m!9é|ot'ojll
l dohoóěÚ|Wnlch std o nén. sň|ouv'. Po dobutryáíl vy..| frqj ..n| zhobvlle|áni obiednáie|
pláclnesska'dást.íá v rlÉhu' jakj|3.molné
vprcd|.n|.
Nát|adyspoj.iés pl..ušénln
v.n knou
J*l||.9 se p|né.í
sfr ouvyslane povzd ku vylŠÍ
mocin.ňožnýň' požádástÉna'kieíá3ébudecňtltná
vyš!Íme odvob| dohe íŤanuo ÚpÍawsfr|ouw v. wlahu k p|.drÉfu'@ně a doóě p|něn|'Pokud
nedojdedo 30 dnúk dohodě'má 6|..na'kleÉse nawšší[email protected]|ah' pérc ods|oupilď sfr|ouw
č | á n . * č .' l
Ř E š E NI s p o R É
2é* ý'dý p.|o3|Ó sňlmé řešén|.pďú Enik|ý.h zléio sm|ouly nebo
151'
sm|M. st-ány3e aEujl'
l52'
V p|lpadé,
ž6].dnán|d|éč|ánkÚ
151skonč|néúspéšně'
lmišLžnámi
budeldhodnut
lpoÍm€ z i sm|uÝn
153' sold.l l|zén|dléčl 15'2 |É 2ahájitpled ipo Úkoičén|
dl|. sliň..e pď[email protected]áele
á zholovi!é|é.é
lím''é k&0dn|ňu|l2€ n ldold.v onlbéhu
zhotovovánÍ
dl|a'neměnl
Člán.k ě' 16
zÁvĚREČNÁ usŤÁt{ovENI
]6'1 Ťato3m|ouva
* uzavkávpěli vyholovén|ch
s p|áho6tloligináu znchŽ obi€ d n.iel obdržldvě
vyholoven|a zholovile|obdržlri vyhotovón|'
í6 2 sm|owá mú.eb'l měné..a .'cp|llovánap.U!. p|sernýni ďlsl'v.nýni sň|Wnimidoda&y'
16'3. V2téhy
wnjkáj|clztéiogm|ouvyj9ou
obchodn|mivŽtahy
a tld|3é'ákÓnemč 513/1991sb'obchodn|
zákon|k € z.ěn I po€déjšlch předpisú
a da|g|fripÍámíňip|Edlisy'
-Pl.d|&d.n|.hodnhú Bňá.y"
13.'.' vp.lpdě @pofo iorDb návhu fr|ouvy o dÍlo. ó.h.dnÍ.h podmlnBkuv6..jn.ňý.h ÝadáÉd
dokumst.ci kv.l.jná áká[email protected]' n.jí phdnošl ob.hodní podm|nky uv.ňEjnéíávzádáEol
dokum$tacl U3l.iov.n I v lól! smlouvé'kbÉ odporujlz.dáv.oÍdokum€nEc]' jsoun.p Étn.'
13'6. sm|uhl íré[email protected]].šull'
žéuno.m|ouvuu..vlÉjlsvobodn.'V&né. be donucén|
.ž. p]né
porc4rÉ'y l.Jlmu ob€.hu' oálé poh|..ull' 2. .m|oW v'&n.m pllpáé né@vlEj| vl|.ni ani
a úpadnéBÝýňodnýchpodmlnď . E dll€ l..hlo pENá!énlpňp.,!j|3!éúa3tDočn|podpisý'
! k/L
kt*,*
BEcBň€ Ž ANY
Břežány
1o3
colÁli cz' a.3.
:EI
I t-,
svlMI
Ílý'''Ú
t,@'
ú:2o
-E!!.t.'-'fuólh
--E..bÉ.rúo
--!d.Felidúl.qn&lM
lErtl-*.e!Éleilr.Eýtcii.r'!
*!*fuihffi*cM0lN*|)!
---r
jÚm