přístroje - Chromservis

Komentáře

Transkript

přístroje - Chromservis
přístroje
do každé laboratoře
Úvod
Společnost Chromservis s.r.o. je spolehlivým partnerem při řešení analytických problémů v laboratořích a v průmyslových aplikacích.
Dodáváme širokou škálu laboratorních přístrojů pro přípravu a analýzu vzorků. V tomto katalogu naleznete informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách, ultrazvukových čističkách, míchadlech a třepačkách, vodních lázních, pHmetrech,
konduktometrech, teploměrech, systémech pro dávkování kapalin, filtraci a laboratorních váhách.
V naší nabídce jsou také další laboratorní přístroje např. plynové a kapalinové chromatografy, speciální analyzátory, poloautomatické
dávkovací systémy a čerpadla. Umíme pro Vás připravit jednoduché rozvody plynu a doplnit je detekční ochrannou technikou.
Samozřejmě nabízíme široký sortiment spotřebního materiálu od chromatografických kolon, SPE kolonek, spojovacího materiálu,
mikrostříkaček, ventilů, filtračního materiálu, až po široký sortiment elektrod pro různé aplikace. V neposlední řadě jsme schopni pro
Vás dodat různé typy chemikálií od referenčních materiálů, přes rozpouštědla a pufry až po standardy na míru.
Během posledních let zaznamenala naše společnost výrazný rozvoj a zaměřila se na zvýšení aplikační podpory zákazníků a řešení
analytických problémů na klíč. V současné době Chromservis s.r.o. působí v České republice, Slovenské republice a Bulharsku. Mimo
to má i obchodní aktivity v mnoha dalších zemích. Již 6 let jsme držitelem certifikátu ISO9001. To nás zavazuje dodržovat politiku
kvality na nejvyšší úrovni. Proto se snažíme pro naše zákazníky vybírat spolehlivé produkty a nabízet k nim komplexní služby.
Obsah
Spektrofotometry
6
Sušárny a inkubátory
16
Klimatické komory
26
Úprava vzorků
Centrifugy
28
Třepačky
52
Hřídelová míchadla
54
Magnetické míchačky
56
Vortex
58
Vodní lázně
60
Ultrazvukové čističky
62
Měření fyzikálních veličin
Testry
64
Přístroje pro měření pH
68
Oxymetry
80
Přístroje pro měření vodivosti
82
Kombinované přístroje
92
Elektrody
104
Pufry
120
Refraktometry
122
Teploměry
123
Dávkování kapalin
132
Filtrace
140
Vakuová čerpadla
144
Váhy
146
5
Spektrofotometry
Spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti
Studium záření v UV a viditelné oblasti světla a absorpční intenzity látek umožňuje využívat absorpční spektrofotometrii k rychlým
a přesným kvalitativním a kvantitativním analýzám. Jelikož má každá látka svou absorpční charakteristiku, může být její spektrum
použito k její identifikaci buď přímým srovnáním se známou sloučeninou, nebo se spektrální databází. Tím lze i velmi dobře sledovat
čistotu analyzované látky.
Spektrofotometry využívají monochromátor zajišťující úzký paprsek o definované vlnové délce, který prochází kyvetovým prostorem
se vzorkem a je směřován k detektoru. Pro kvantitativní stanovení se využívá závislosti intenzity absorbance světelného paprsku
na koncentraci analyzované látky, známé jako Lambert-Beerův zákon.
Kvalita přístroje je určena dvěma důležitými parametry: spektrální šířkou a rozlišením.
Spektrální šířka
Spektrální šířka charakterizuje světlo vycházející z monochromátoru. Je definována jako rozsah vlnových délek vycházející z monochromátoru s intenzitou vyšší než 50 % celkové intenzity přicházejícího paprsku z monochromátoru a vyjadřuje se v nanometrech. S klesající spektrální šířkou klesá intenzita světla dopadajícího na detektor a proto je měření
delší (aby bylo dosaženo stejného poměru signál/šum).
Rozlišení
Rozlišení ve spektrometrii je definováno jako schopnost monochromátoru od sebe oddělit různé vlnové délky. U specifikace rozlišení se využívá jako rozlišení minimální vzdálenost mezi dvěma vlnovými délkami, které jsou odděleny
na úrovni 80 % intenzity paprsku nebo nižší.
Certifikace
Všechny přístroje jsou výrobcem testovány a ověřeny pomocí referenčního materiálu a jsou dodávány s certifikátem s návazností na referenční materiál DKD:
číslo testu 934, v návaznosti na DKD
Model: UV-30 SCAN
s/n: UEG1303027
Referenční materiál: SRM 930D
Číslo filtru – Identifikace testu
Vlnová délka (nm),
Max. spektrální š. (nm)
440,0 (2,2)
1-934
2-934
3-934
Certifikovaná
hodnota
Naměřená
hodnota
Certifikovaná
hodnota
Naměřená
hodnota
Certifikovaná
hodnota
Naměřená
hodnota
1,0344 ±0,0024
1,035
0,7173 ±0,0023
0,717
0,5358 ±0,0023
0,535
465,0 (2,7)
0,9589 ±0,0024
0,960
0,6660 ±0,0023
0,666
0,4980 ±0,0023
0,497
546,1 (6,5)
0,9879 ±0,0024
0,987
0,6845 ±0,0023
0,683
0,5258 ±0,0023
0,524
590,0 (5,4)
1,0329 ±0,0024
1,031
0,7142 ±0,0023
0,713
0,5623 ±0,0023
0,564
635,0 (6,0)
0,9842 ±0,0024
0,983
0,6808 ±0,0023
0,679
0,5571 ±0,0023
0,559
6
Spektrofotometry
Optické uspořádání
Přednastavená wolframová
a deuteriová lampa
Spektrofotometry V-10, UV-20 a UV-30 Scan
využívající mřížkový monochromátor
s 1 200 čarami/mm.
Monochromátor
s mřížkou
Celá optická soustava obsahuje tyto části:
• přednastavená wolframová/deuteriová lampa
• soustava čoček
• vstupní štěrbina
• mřížka s 1 200 čarami/mm
• zaostřovací soustava
• výstupní štěrbina
Uspořádání optiky spektrofotometrů
Kyvety
Pro fotometrická měření se používají kyvety skleněné a plastové (pro viditelnou oblast spektra) nebo křemenné pro měření v ultrafialové oblasti. Tloušťka kyvety bývá obvykle 1 cm (při manuálním měření, analyzátory s fotometrickou detekcí používají kyvety
menších rozměrů), běžné je i používání průtokových kyvet a cel.
Charakteristika ultrafialových (UV) a viditelných (VIS) spekter
Vlnová délka [nm]
Oblast
Barva absorbovaného světla
<380
ultrafialová
neviditelná
380 až 440
viditelná
fialová
440 až 500
viditelná
modrá
500 až 580
viditelná
zelená
580 až 600
viditelná
žlutá
600 až 620
viditelná
oranžová
620 až 750
viditelná
červená
750 až 2000
blízká IČ
neviditelná
Automatická detekce píků usnadňuje identifikaci
Monochromátor s mřížkou
7
Spektrofotometry
Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus
Model V-10 Plus je jednoduchý VIS spektofotometr pro rutinní měření v klinických, veterinárních a školních laboratořích. Spektrofotometr má digitální nastavení vlnové délky, přičemž umožňuje přesné a spolehlivé měření.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatické nulování a odečítání slepého pokusu
zobrazení odečtu na displeji
měření absorbance, transmitance a koncentrace
kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu
jednoduchý SW umožňuje aplikace využívající kalibrační křivku a kinetická měření
kvalitní silikonová fotodioda s mřížkou 1 200 čar/mm zajišťuje vysokou přesnost a správnost měření
velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelným držákem)
velký LCD displej (128×64 pixelů)
USB port pro připojení k PC
design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety
dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD
11000052
11000252
11000292
11000262
8
11000282
Spektrofotometry
Technické parametry
Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus
Rozsah vlnové délky
325 až 1 000 nm
Spektrální šířka
4 nm
Optický systém
Jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±2 nm
Opakovatelnost vlnové délky
±1 nm
Rozlišení
0,5 nm
Fotometrický rozsah
0 až 200 % T, −0,3 až 3 A, 0 až 1 999 konc.
Fotometrická přesnost
±0,5 % T nebo ±0,004 Abs @1 Abs
Fotometrická opakovatelnost
±0,3 % T
Stabilita
±0,004 A/h @500 nm
Displej
Grafický, LCD (128×64 pixelů)
Fotometrický mód
% T, Abs, koncentrace, faktor
Detektor
Silikonová fotodioda
Standardní držák kyvet
4pozicový pro kyvety s optickou dráhou 10 mm včetně kyvet
Zdroj světla
Wolframová lampa
Výstup
USB
Napájení
85 V až 265 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
440×180×360 mm
Hmotnost
8 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000052
Jednopaprskový spektrofotometr V-10 Plus včetně držáku kyvet,
SW a 4 skleněných kyvet s optickou délkou 10 mm
Příslušenství
11000212
Držák na 4 kyvety, max. optická délka 50 mm
11000222
Držák na 4 kyvety, max. optická délka 100 mm
11000252
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 10 mm, 4 ks
11000262
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 20 mm, 4 ks
11000272
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 30 mm, 4 ks
11000282
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 50 mm, 4 ks
11000292
Kyveta hranatá, optické sklo, optická délka 100 mm, 4 ks
11000212
11000222
9
Spektrofotometry
Jednopaprskový spektrofotometr UV-20
Model UV-20 je UV/VIS spektofotometr určený především pro laboratoře kontroly kvality (QC) v průmyslových výrobách a ve školství.
Spektrofotometr je hodně využíván v potravinářském průmyslu, k analýze vody, na středních školách a na univerzitách.
Důležité vlastnosti
• automatické nastavení vlnové délky
• wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním
(prodlužuje životnost lamp)
• měření absorbance, transmitance a koncentrace
• kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu
• zobrazení standardní křivky a jejího vzorce
• displej zobrazuje 50 souborů dat (200 souborů a 200 křivek)
• obnova dat při výpadku proudu
• velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm
(volitelný držák)
• velký LCD displej (128×64 pixelů)
• USB port pro připojení k PC
• design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety
• dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD
11000022
11000252/000302
11000292/11000342
11000262/11000312
10
11000282/11000332
Spektrofotometry
Technické parametry
Jednopaprskový spektrofotometr UV-20
Rozsah vlnové délky
200 až 1 000 nm
Spektrální šířka
4 nm
Optický systém
Jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±1 nm
Opakovatelnost vlnové délky
±0,5 nm
Rozlišení
0,1 nm
Fotometrický rozsah
0 až 200 % T, −0,3 až 3 A, 0 až 9 999 koncentrace
Fotometrická přesnost
±0,5 % T nebo ±0,004 Abs @1 Abs
Fotometrická opakovatelnost
±0,3 % T
Rozptyl světla (paprsku)
≤0,2 % T
Stabilita
±0,002 A/h @500 nm
Displej
Grafický, LCD (128×64 pixelů)
Fotometrický mód
% T, Abs, energie
Detektor
Silikonová fotodioda
Standardní držák kyvet
4pozicový pro kyvety s optickou délkou 10 mm včetně kyvet
Zdroj světla
Wolframová a deuteriová lampa
Výstup
USB
Napájení
85 V až 265 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
440×180×387 mm
Hmotnost
14 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000022
Jednopaprskový spektrofotometr UV-20 včetně držáku kyvet, SW, 4 skleněných a 2 křemenných kyvet s optickou dráhou 10 mm
Příslušenství
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm
11000222
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm
11000252
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks
11000262
11000272
11000282
Optické sklo
11000212
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks
11000302
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks
11000322
11000332
11000342
11000192
Křemenné sklo
11000292
11000312
Kyvetový prostor
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks
11000212
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks
IQ/OQ manuál
11000222
11
Spektrofotometry
Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN
Model UV-30 SCAN je skenující UV/VIS spektofotometr s automatickým odečítáním pozadí. Spektrofotometr umožňuje skenování
v celém rozsahu vlnových délek. Je vhodný pro širokou řadu aplikací vyžadujících kvalitativní i kvantitativní analýzu, např. pro potravinářství, farmaceutický průmysl, vodárenství, vinařství a výzkumné laboratoře.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatické nastavení vlnové délky
wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp)
funkce: kvantitativní analýza, kinetika, skenování, DNA/proteinové testy, měření při více vlnových délkách
kvantifikace na základě kalibrační křivky nebo koeficientu
ukládání dat (celkem 200 souborů a 200 křivek)
obnova dat při výpadku proudu
profesionální verze softwaru pro ovládání spektrofotometru, spektrální analýzu, automatickou detekci píků a export dat
velký kyvetový prostor je vhodný pro kyvety s optickou dráhou 5 až 100 mm (volitelný držák)
velký LCD displej (128×64 pixelů)
USB port pro připojení k PC
design umožňuje snadnou výměnu lampy a kyvety
dodává se s protokolem o zkoušce odpovídajícím normám/standardům DKD
Technické parametry
11000032
Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN
Rozsah vlnové délky
190 až 1 100 nm
Spektrální šířka
2 nm
Optický systém
Jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±0,5 nm
Opakovatelnost vlnové délky
±0,3 nm
Rozlišení
0,1 nm
Fotometrický rozsah
0 až 200 % T, −0,3 až 3 A, 0 až 9 999 koncentrace
Fotometrická přesnost
±0,3 % T
Fotometrická opakovatelnost
±0,2 % T
12
Spektrofotometry
Rozptyl světla (paprsku)
≤0,05 % [email protected] 320,360 nm
Stabilita
±0,002 A/h @500 nm
Displej
Grafický, LCD (128×64 pixelů)
Fotometrický mód
% T, Abs, energie
Detektor
Silikonová fotodioda
Standardní držák kyvet
4pozicový pro kyvety optické délky 10 mm včetně kyvet
Zdroj světla
Wolframová a deuteriová lampa
Výstup
USB
Napájení
110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
440×180×387 mm
Hmotnost
14 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000032
Jednopaprskový spektrofotometr UV-30 SCAN včetně držáku kyvet,
SW, 4 skleněných a 2 křemenných kyvet s optickolu dráhou 10 mm
Příslušenství
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 50 mm
11000222
Držák na 4 kyvety, max. optická dráha 100 mm
11000232
Držák na mikrokyvety*
11000242
Posuvný držák na 8 kyvet optické dráhy 10 mm
11000252
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 10 mm, 4 ks
11000262
11000272
11000282
Optické sklo
11000212
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 20 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 30 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 50 mm, 4 ks
Kyveta hranatá, optické sklo, optická dráha 100 mm, 4 ks
11000302
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 10 mm, 2 ks
11000312
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 20 mm, 2 ks
11000322
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 30 mm, 2 ks
11000342
11000352
Křemenné sklo
11000292
11000332
11000482
11000232
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 50 mm, 2 ks
Kyveta hranatá, křemenná, optická dráha 100 mm, 2 ks
Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 100 μl
11000362
Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 200 μl
11000372
Mikrokyveta křemenná, optická dráha 10 mm, objem 500 μl
11000492
Průtočná kyveta, optické sklo, optická dráha 10 mm*
11000502
Průtočná kyveta, křemenná, optická dráha 10 mm*
11000462
A-101 Sipper držák na kyvety*
11000472
A-102 Peltier držák na kyvety, konstantní teplota* (+15 °C až +40 °C)
11000482
A-100 Peltier/Sipper držák na kyvety*
11000242
11000192
IQ/OQ manuál
* Paprsek prochází průtočnými kyvetami ve výšce 15 mm.
11000372
13
Spektrofotometry
UV/VIS spektrofotometr NanoGenius
NanoGenius je UV/VIS spektrofotometr určený pro všechny laboratoře pracující s extrémně nízkými objemy vzorků (0,2 až 2,0 µl).
Spektrofotometr je vybavený speciálním držákem umožňujícím práci s malými objemy vzorků DNA a proteinů. Jeho obsluha je velmi
jednoduchá – po nanesení kapky vzorku se cela uzavře a lze okamžitě měřit v rozsahu 190 až 1100 nm. Speciální konstrukce cely
zabraňuje ztrátám světla a zajišťuje tak velmi přesné měření. Údržba cely je velmi jednoduchá. Díky tomu, že je plochá, lze ji snadno
čistit papírovými tampóny.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
Měření velmi malých objemů – 0,2 až 2,0 µl
Rychlé měření
Ekonomický provoz
Vícefunkční měření
SW v ceně přístroje
11000042
Technické parametry
UV/VIS spektrofotometr NanoGenius
Parametry vzorku
Délka optické dráhy
0,2 mm
Minimální objem vzorku
0,2 až 2,0 µl
Koncentrační rozsah
2,5 až 7500 ng/µl (dsDNA)
Dolní detekční limit
10 ng/µl
Maximální koncentrace
5000 ng/µl (dsDNA)
Opakovatelnost pro DNA
<1,0 % (1000 ng/µl dsDNA)
Parametry přístroje
Rozsah vlnové délky
190 až 1 100 nm
Spektrální šířka
4 nm
Optický systém
Jednopaprskový, mřížka 1 200 čar/mm
Přesnost vlnové délky
±0,5 nm
Opakovatelnost vlnové délky
0,3 nm
Max. rychlost skenování
3000 nm/min.
Fotometrický rozsah
0 až 200 %T, −0,3 až 3 A, 0 až 9 999 koncentrace
14
Spektrofotometry
Fotometrická přesnost
±0,5 %T (200 až 340 nm)
Rozptyl světla (paprsku)
≤0,05 % [email protected] 220,340 nm
Stabilita
±0,0008 A/h @500 nm
Displej
5“ LCD (320×240 pixelů)
Stabilita základní linie
±0,002 A
Zdroj světla
Wolframová a deuteriová lampa
Výstup
USB A pro připojení paměťového média
USB B pro připojení k PC
Paralelní port pro termotiskárnu
Napájení
110 VAC až 230 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
491×365×180 mm
Hmotnost
14 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
11000042
Spektrofotometr NanoGenius, včetně 4GB USB paměti, SW PC Analyst, včetně certifikátu s návazností na standard DKD
Pozn.: V naší nabídce jsou i dvoupaprskové spektrofotometry. Máte-li o takový typ přístroje zájem, vyžádejte si cenovou nabídku.
Speciální cela pro malé objemy vzorku
15
Sušárny a inkubátory
Laboratorní přístroje s řízením teploty
Nová řada laboratorních přístrojů, které využívají řízení teploty, byla designována tak, aby splnila očekávání všech pracovníků v laboratořích:
• Jednoduchá obsluha
• Vysoká odolnost
• Nízká spotřeba energie
Pro tuto novou řadu laboratorních přístrojů (sušárny, inkubátory, třepané a chlazené inkubátory, vodní lázně) byl vyvinutý nový
kontrolér, díky němuž se nabízí pro některé přístroje modely BASIC a PROFESSIONAL.
BASIC
PROFESSIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
velký podsvětlený LCD displej
přehledné ikony
časovač
světelný a zvukový alarm
kontrola rychlosti ventilátoru (3 úrovně)
opožděný start
bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků
7 programů po 10 krocích
velký podsvětlený LCD displej
přehledné ikony
časovač
světelný a zvukový alarm
kontrola rychlosti ventilátoru (3 úrovně)
opakování programu
opožděný start
bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků
Sušárny a inkubátory
Číslo kroku
Časovač
Číslo programu
Aktuální teplota
Indikátor rychlosti větráku
Nastavená teplota
Chlazení zapnuto
Vizuální alarm
Program zapnutý
Zvukový alarm vypnutý
Topení zapnuto
Ochrana proti přehřátí
Sušárny TCN a TCF mají teplotní třídu 3.1 podle DIN 12880. Jedná se o dvojitou ochranu proti přehřátí, kterou uvádí obrázek níže.
Překročí-li teplota maximální nastavitelnou hodnotu, dojde k přepnutí primárního okruhu na sekundární, který začne regulovat
teplotu. Tento okruh se tedy spouští, dojde-li k poruše prvního okruhu ochrany. Sekundární okruh může pracovat při nepatrně vyšší
teplotě a jeho horní limit je kontrolován vypínačem s expanzní kapalinou.
T [°C]
1
2
3
5
6
4
1 – Maximální teplotní limit vypínače s expanzní kapalinou
2 – Maximálně nastavitelná teplota
3 – Maximálně nastavitelná pracovní teplota (v menu přístroje)
4 – Nastavená teplota
5 – Bezpečnostní rozsah (+10 °C)
6 – Aktuální teplota
17
Sušárny a inkubátory
Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu Basic a Professional
Laboratorní sušárny Basic a Professional série TCN jsou jednoduché ekonomické sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu, které
najdou uplatnění v každé laboratoři. Nový digitální regulátor s podsvíceným LCD displejem umožňuje nastavení teploty od 5 °C nad
okolní teplotu až do 300 °C s minimální fluktuací. Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí. Model
Professional je vybavený navíc programováním (až 7 programů s 10 kroky) a možností opakování pracovních cyklů. Standardně jsou
sušárny dodávány se dvěma policemi, ale je možné do nich umístit více polic. Vhodně navržený systém vytápění, perfektní těsnění
a izolace zaručují velmi nízkou spotřebu elektrické energie.
TCN 30
TCN 50
TCN 115
TCN 200
Police sušárny zajištěné proti
převrácení
18
Snadné čištění díky odnímatelným držákům polic
Kvalitní těsnění dveří zajišťuje
minimální ztráty tepla
Sušárny a inkubátory
Technické parametry
Sušárna s přirozenou
cirkulací vzduchu
TCN 30
TCN 50
TCN 115
TCN 200
Užitný objem
30 l
50 l
115 l
200 l
Max. teplota/rozlišení
200/0,1 °C
300/0,1 °C
300/0,1 °C
300/0,1 °C
Kolísání teploty při 150 °C
±0,5 °C
±0,5 °C
±0,5 °C
±0,7 °C
Homogenita teploty
v prostoru při 150 °C
±3,5 °C
±3,5 °C
±3,5 °C
±4,0 °C
Doba dosažení teploty 150 °C
14 min.
16 min.
18 min.
20 min.
Časovač*
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Počet polic (std./max.)
2/4
2/5
2/6
2/9
Max. zatížení polic
10 kg
15 kg
20 kg
20 kg
Vzdálenost mezi policemi
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Napájení/příkon
230 VAC/700 W
230 VAC/1 000 W
230 VAC/1 900 W
230 VAC/2 100 W
Bezpečnostní třída
3.1 (DIN 12880)
3.1 (DIN 12880)
3.1 (DIN 12880)
3.1 (DIN 12880)
Vnější rozměry (š×v×h)
460×660×530 mm
665×635×470 mm
790×750×600 mm
915×905×660 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
320×320×285 mm
400×420×330 mm
520×495×450 mm
650×640×495 mm
40 kg
53 kg
74 kg
103 kg
Hmotnost
* Možný trvalý provoz.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
41100062
BASIC
Laboratorní sušárna TCN 30, objem 30 litrů
41100002
BASIC
Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů
41100312
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCN 50, objem 50 litrů
41100012
BASIC
Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů
41100322
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCN 115, objem 115 litrů
41100022
BASIC
Laboratorní sušárna TCN 200, objem 200 litrů
41100332
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCN 200, objem 200 litrů
Příslušenství
41100142
Drátěná police pro TCN 30
41100102
Drátěná police pro TCN 50/TCF 50
41100112
Drátěná police pro TCN 115/TCF 120
41100122
Drátěná police pro TCN 200/TCF 200
41100192
Děrovaná police pro TCN 30 (k umístění na odpovídající drátěnou polici)
41100152
Děrovaná police pro TCN 50/TCF 50 (k umístění na odpovídající drátěnou polici)
41100162
Děrovaná police pro TCN 115/TCF 120 (k umístění na odpovídající drátěnou polici)
41100172
Děrovaná police pro TCN 200/TCF 200 (k umístění na odpovídající drátěnou
polici)
41100182
Děrovaná police pro TCF 400
Police pro sušárny
19
Sušárny a inkubátory
Sušárny s nuceným oběhem Basic a Professional
Laboratorní sušárny Basic a Professional série TCF jsou jednoduché ekonomické sušárny s nucenou cirkulací vzduchu a najdou
uplatnění v každé laboratoři. Digitální ovládání umožňuje nastavení teploty od 10 °C nad okolní teplotu až do 300 °C s minimální
fluktuací (stabilita teploty činí ±0,3 °C pro jedno teplotní čidlo). Sušárny jsou vybaveny časovačem umožňujícím automatické vypnutí. Standardně jsou sušárny vybaveny dvěma policemi, ale je možné do nich umístit více polic – viz technické parametry.
TCF 50
TCF 200
Kvalitní těsnění dveří zabraňuje úniku tepla
20
Sušárny a inkubátory
Technické parametry
Sušárna s nuceným oběhem TCF 50
TCF 120
TCF 200
TCF 400
Užitný objem
50 l
120 l
200 l
400 l
Max. teplota/rozlišení
300 °C/0,1 °C
300 °C/0,1 °C
300 °C/0,1 °C
300 °C/0,1 °C
Kolísání teploty při 150 °C*
±0,3 °C
±0,3 °C
±0,4 °C
±0,5 °C
Homogenita teploty
v prostoru**
±2,0 %
±2,0 %
±2,0 %
±2,0 %
Doba dosažení teploty
150 °C***
20 min.
24 min.
30 min.
50 min.
Časovač#
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Počet polic (std./max.)
2/5
2/7
2/9
2/10
Max. zatížení polic
15 kg
20 kg
20 kg
20 kg
Vzdálenost mezi policemi
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Bezpečnostní třída
3.1 (DIN 12880)
3.1 (DIN 12880)
3.1 (DIN 12880)
3.1 (DIN 12880)
Napájení/příkon
230 VAC/980 W
230 VAC/1900 W
230 VAC/2400 W
230 VAC/3200 W
Vnější rozměry (š×v×h)
665×635×570 mm
785×750×690 mm
920×870×755 mm
1260×1060×750 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
400×415×310 mm
520×530×435 mm
645×650×495 mm
1000×800×500 mm
Hmotnost
54 kg
74 kg
103 kg
* Testováno jedním teplotním senzorem uprostřed komory.
** Homogenita testována při 150 °C 3 senzory v horizontálním uspořádání, každý umístěný po 1/3 šířky komory.
*** 98 % z nastavené hodnoty.
# Možný i trvalý provoz.
Pozn.: Doporučená minimální vzdálenost od stěny (ze zadu i z boku) je 100 mm pro oba modely.
160 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
41100202
BASIC
Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů
41100402
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCF 50, objem 50 litrů
41100212
BASIC
Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů
41100412
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCF 120, objem 120 litrů
41100222
BASIC
Laboratorní sušárna TCF 200, objem 200 litrů
41100422
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCF 200, objem 200 litrů
41100232
41100432
Příslušenství viz str. 19.
Zavěšení police
BASIC
Laboratorní sušárna TCF 400, objem 400 litrů
PROFESSIONAL
Laboratorní sušárna TCF 400, objem 400 litrů
Průchodka pro teplotní čidlo
21
Sušárny a inkubátory
Biologické inkubátory Basic a Professional
Přístroje Basic a Professional jsou biologické inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu a s nízkou spotřebou energie. Teplotu
inkubátoru lze nastavit v rozmezí od 5 °C nad okolní teplotou až do 70 °C. Nový digitální regulátor s podsvíceným LCD displejem
umožňuje rychlé nastavení požadované teploty. Teplotu je možné kontrolovat externím teploměrem, který zasunete průchodkou
do vnitřního prostoru přístroje. Do inkubátoru lze umístit více polic (součástí dodávky jsou dvě police). Časový program je nastavitelný od 0 do 99:59 (hh:mm) a taktéž umožňuje trvalý provoz. Inkubátory najdou využití v biochemických, biotechnologických,
zdravotnických i farmaceutických laboratořích.
ICN 16
ICN 120
Přístroje ICN 55, ICN 120 a ICN 200 jsou biologické inkubátory větších rozměrů, které zajišťují vysokou homogenitu a stabilitu teploty
v průběhu kultivace vzorků. Na rozdíl od modelů s menšími objemy mají vetší inkubátory dvojité dveře – vnitřní skleněné, vnější
pevné. Po otevření pevných dveří můžete snadno pozorovat vzorky přes skleněné dveře bez ztráty tepla.
Vnitřní skleněné dveře u větších inkubátorů
22
Sušárny a inkubátory
Technické parametry
Biologický inkubátor
ICN 16
ICN 35
ICN 55
ICN 120
ICN 200
Užitný objem
16 l
35 l
55 l
120 l
200 l
Max. teplota/rozlišení
70 °C/0,1 °C
70 °C/0,1 °C
70 °C/0,1 °C
70 °C/0,1 °C
70 °C/0,1 °C
Homogenita teploty při 37 °C
±0,4 °C
±0,4 °C
0,5 °C
0,5 °C
0,5 °C
Kolísání teploty při 37 °C
±0,3 °C
±0,3 °C
±0,3 °C
±0,3 °C
±0,3 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C
18 min.
22 min.
25 min.
30 min.
35 min.
Časovač **
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Až 99:59 (hh:mm)
Bezpečnostní třída
2
2
2
2
2
Počet polic (std./max.)
2/6
2/6
2/5
2/7
2/9
Max. zatížení polic
5 kg
7,5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Vzdálenost mezi policemi
25 mm
30 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Napájení/příkon
230 VAC/85 W
230 VAC/125 W
230 VAC/250 W
230 VAC/350 W
230 VAC/600 W
Vnější rozměry (š×v×h)
505×370×400 mm
595×440×460 mm
635×500×545 mm
755×610×645 mm
850×755×710 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
Hmotnost
* Po 30 s otevření.
** Možný i trvalý provoz.
270×230×255 mm
360×300×320 mm
400×360×385 mm
520×460×500 mm
610×600×575 mm
23 kg
33 kg
42 kg
61 kg
77 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
41101002
BASIC
Biologický inkubátor s objemem 16 litrů a přirozenou cirkulací
41101202
PROFESSIONAL
Biologický inkubátor s objemem 16 litrů a přirozenou cirkulací
41101012
BASIC
Biologický inkubátor s objemem 35 litrů a přirozenou cirkulací
41101212
PROFESSIONAL
Biologický inkubátor s objemem 35 litrů a přirozenou cirkulací
41101022
BASIC
Biologický inkubátor s objemem 55 litrů a přirozenou cirkulací
41101222
PROFESSIONAL
Biologický inkubátor s objemem 55 litrů a přirozenou cirkulací
41101032
BASIC
Biologický inkubátor s objemem 120 litrů a přirozenou cirkulací
41101232
PROFESSIONAL
Biologický inkubátor s objemem 120 litrů a přirozenou cirkulací
41101042
BASIC
Biologický inkubátor s objemem 200 litrů a přirozenou cirkulací
41101242
PROFESSIONAL
Biologický inkubátor s objemem 200 litrů a přirozenou cirkulací
Příslušenství
41101112
Drátěná police pro ICN 16
41101122
Drátěná police pro ICN 35
41101132
Drátěná police pro ICN 55
41101142
Drátěná police pro ICN 120
23
Sušárny a inkubátory
Chlazený inkubátor IC 150-R
Přístroj IC 150-R je chlazený inkubátor vhodný pro mnoho aplikací v mikrobiologických laboratořích. Široký rozsah teplot umožňuje
kultivaci mikroorganismů v různých podmínkách.
Vnitřní prostor z nerezové oceli má zaoblené rohy a vyjímatelné police, což umožňuje jednoduchou a dokonalou sanitaci. PID ovládání zajišťuje přesnou regulaci teploty a malý počet ovládacích tlačítek nabízí uživateli jednoduchou obsluhu.
Inkubátor IC 150-R je vybavený otvorem o průměru 25 mm pro instalaci jednoho nebo i více teplotních senzorů uvnitř přístroje.
Vnitřní osvětlení je součástí standardní výbavy.
Technické parametry
Chlazený inkubátor IC 150-R
Užitný objem
150 L
Rozsah teploty
0 až +60 °C
Rozlišení
0,1 °C
Homogenita teploty při 25 °C
±0,5 °C
Kolísání teploty při 25 °C
±0,1 °C
Doba ustálení na teplotu 25 °C
4 min.
Časovač
Až 99:59 (hh:mm) nebo trvalý provoz
Ochrana proti přehřátí *
3.1
Displej
podsvětlený LCD
Počet polic (std./max.)
3/11
Vzdálenost mezi policemi
45 mm
Napájení/příkon
230 VAC/700 W
Vnější rozměry (š×v×h)
650×1 350×620 mm
Vnitřní rozměry (š×v×h)
500×800×360 mm
Hmotnost
* Třída bezpečnosti.
100 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
41101512
BASIC
Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů
41101522
PROFESSIONAL
Chlazený inkubátor IC 150-R s objemem 150 litrů
Vnitřní prostor inkubátoru
24
Displej
Sušárny a inkubátory
Inkubátor s třepačkou SKI-4
Inkubátor SKI-4 se zabudovanou třepačkou je vhodný pro třepání vzorků při různých teplotách. Třepací mechanismus nezpůsobuje
nežádoucí vibrace ani nežádoucí hluk. Proudění vzduchu je nucené. Nahoru vyklápěné víko umožňuje snadné vkládání a manipulaci se vzorkem. Inkubátor je vybaven alarmem oznamujícím překročení nastavené teploty a kontrolou otevření víka. Časovačem
nastavíte dobu třepání vhodnou pro váš vzorek.
Technické parametry
Inkubátor s třepačkou SKI-4
Rozsah teploty/rozlišení
od 5 °C nad okolní teplotu do 60 °C/0,1 °C
Homogenita teploty při 37 °C
±0,5 °C
Kolísání teploty při 37 °C
±0,1 °C
Cirkulace vzduchu
nucená
Časovač*
Až 99:59 (hh:mm)
Rychlost třepání
40 až 300 ot/min.
Amplituda třepání
20 mm
Velikost třepací plochy
320×320 mm
Kapacita
7 láhví 500 ml/4 láhve 1000 ml
Tloušťka plexiskla víka
8 mm
Kontrola otevření krytu
Ano
Kontrola překročení teploty
Ano
Napájení/příkon
230 V (±10 %)/500 W
Vnější rozměry (š×v×h)
500×470×610 mm
Hmotnost
* Možný i trvalý provoz.
41102012
40 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41102012
Inkubátor SKI-4 s třepačkou s nucenou cirkulací
Příslušenství
Max. počet
držáků
41102112
Základní deska pro připevnění držáku baněk
41102132
Držák pro připevnění baňky 100 ml
16
41102142
Držák pro připevnění baňky 200/250 ml
9
41102152
Držák pro připevnění baňky 500 ml
9
41102162
Držák pro připevnění baňky 1 000 ml
4
41102172
Držák pro připevnění baňky 2 000 ml
2
41102112 + 41102152
Displej s ovládacím
panelem
25
Klimatické komory
Klimatické komory
CH 150 a CH 250
Klimatické komory CH 150 a CH 250 jsou určeny pro aplikace, ve kterých je potřeba
dlouhodobě udržovat nastavenou teplotu i vlhkost, například pro přesné a spolehlivé provádění stabilitních testů v širokém poli oborů. Je možné nasimulovat různá
prostředí.
Vnitřní prostor z nerezové oceli má zaoblené rohy a vyjímatelné police, což umožňuje jednoduchou a dokonalou sanitaci. PID ovládání zajišťuje přesnou regulaci teploty i vlhkosti
a malý počet ovládacích tlačítek nabízí uživateli jednoduchou obsluhu. Nerezová dvířka
jsou vybavena skleněným oknem, přes které je možné pozorovat vzorky během testu.
V ceně je externí nádržka na vodu.
Klimatické komory CH 150 a CH 250 jsou vybaveny otvorem o průměru 25 mm pro instalaci jednoho nebo více teplotních senzorů dovnitř přístroje.
Technické parametry
Parametr
Užitný objem
*Rozsah teploty
Rozlišení teploty
CH 150
CH 250
150 l
250 l
−10 až +85 °C (bez vlhkosti)
−10 až +70 °C (s vlhkostí)
−10 až +85 °C (bez vlhkosti)
−10 až +70 °C (s vlhkostí)
0,1 °C
0,1 °C
Homogenita teploty
±0,5 °C (bez vlhkosti)
±1,5 °C (s vlhkostí)
±0,5 °C (bez vlhkosti)
±1,5 °C (s vlhkostí)
Kolísání teploty
±0,2 °C (bez vlhkosti)
±0,5 °C (s vlhkostí)
±0,2 °C (bez vlhkosti)
±0,5 °C (s vlhkostí)
*Rozsah vlhkosti
40 % až 95 %
40 % až 95 %
Kolísání vlhkosti
do 2 % RH
do 2 % RH
Časovač
Program 1–100 kroků nebo ∞
Program 1–100 kroků nebo ∞
Displej
LCD
LCD
Počet polic (standard/maximum)
3/10
3/12
Vzdálenost mezi policemi
45 mm
45 mm
Vnitřní rozměry (š×h×v)
550×670×405 mm
600×830×500 mm
Vnější rozměry (š×h×v)
690×1520×790 mm
740×1680×885 mm
Vnější rozměry nádržky na vodu (š×h×v)
370×340×560 mm
370×340×560 mm
Hmotnost
145 kg
185 kg
Napájení
230 VAC, 50 Hz
230 VAC, 50 Hz
2 200 W
2 200 W
3.1
3.1
Příkon
**Ochrana proti přehřátí
*Přesné pracovní rozsahy jsou vyznačeny v grafu
**Třída bezpečnosti
26
Klimatické komory
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Poznámka
41101412
Klimatická komora CH 150
Včetně zásobníku vody
41101422
Klimatická komora CH 250
Včetně zásobníku vody
Externí zásobník vody pro generátor vlhkosti
Průchodka 25 mm pro instalaci sond
100
Humidity (%RH)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Temperature (°C)
Pracovní rozsah teploty a vlhkosti
27
Úprava vzorků
NEYA je odvozeno do slova NAYA, které označuje v hindštině něco nového, inovaci, novotu. Výrobce laboratorních přístrojů Giorgio
Bormac uvedl na trh zcela novou generaci centrifug s označením NEYA. Jedná se o produkty, které v sobě zahrnují dlouholeté zkušenosti s výrobou centrifug a italský styl a design. NEYA je… nový koncept… nový projekt… nová generace.
Pro jednodušší orientaci v kódování rotoru a příslušenství je zde uvedený význam jednotlivých znaků v kódu produktu.
Jak vybrat rotor a příslušenství
První znak
A 32-15
A
Úhlový rotor
S
Výkyvný rotor
BZávěs
SB
Výkyvný rotor se závěsy (souprava)
L
Víko závěsu
I
Adaptéry pro závěsy
RERedukce
TZkumavka
PCR
PCR rotor
HE
Rotor pro zjištění hematokritu
Úhlový rotor pro 32 zkumavek 15 ml
Číslice uprostřed
1. číslo maximální kapacita (počet) zkumavek
2. číslo objem zkumavek (ml)
Poslední znak
FZkumavky Falcon® jsou součástí nebo je kompatibilita
s kónickými zkumavkami
P
Plastové zkumavky se zaobleným dnem jsou součástí
G
Skleněné zkumavky se zaobleným dnem jsou součástí
R
Vhodné pro zkumavky se zaobleným dnem
X
Kovový závěs extra (prodloužená verze)
28
S 4-175
Výkyvný rotor pro 4 závěsy 175 ml
B 16-5/7
Hliníkový závěs pro 16 zkumavek 5/7 ml
SB 4-175
Souprava obsahující rotor S 4-175 a 4 závěsy B 175
pro zkumavky 175 ml
I 4-15R
Adaptér pro 4 zkumavky 15 ml se zaobleným dnem
RE 50-15F
Redukce z 50 ml na zkumavky 15 ml s kónickým
dnem
B 50XF
Kovový závěs 50 ml verze extra pro 50 ml zkumavky
Falcon® (součástí)
Úprava vzorků
Centrifuga NEYA 8 Basic
4×175 ml
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 000 ot./min.
automatická detekce rotoru, kontrola přítomnosti příslušenství a kompatibility s maximální rychlostí
limitér rychlosti otáčení
mikroprocesorově řízená
podsvětlený LCD displej s vizualizací všech parametrů
nastavení hodnot zrychlení a zpomalení
kompaktní přístroj šetřící místo v laboratoři
nerezová centrifugační vana
detekce vyvážení s automatickým vypnutím
automatické zamykání víka
bezpečnostní otevírání víka v případě výpadku napájení
bezkartáčový, bezúdržbový motor
konstrukce v souladu s evropskou legislativou
Odpočítávání času
Časovač
Rychlost
Zrychlení
Instalovaný rotor
Zpomalení
Režim "Standby"
Technické parametry
Parametr
NEYA 8
Maximální kapacita
4×175 ml (výkyvný rotor), 6×100 ml (úhlový rotor)
Maximální rychlost
4 500 ot./min. (výkyvný rotor), 6 000 ot./min. (úhlový
rotor)
Nastavení otáček
Ano
Časovač
00:30 až 99:50 (mm:ss) a kontinuální provoz
Úroveň zrychlení
L-M-H (nízké – střední – vysoké)
Úroveň zpomalení
L-M-H (nízké – střední – vysoké)
Indikace rotoru
Ano
Hlučnost
55 dB
Vyhovuje předpisům
IEC 1010-1, IEC 1010-2-020
Vnější rozměry (š×h×v)
450×590×330 mm
Hmotnost (bez rotoru)
40 kg
Napájení
230 VAC, 50 Hz
Příkon
450 W
Cyklus odstřeďování
Alarm
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
40100302
Centrifuga NEYA 8 Basic
Poznámka
29
Úprava vzorků
Centrifuga NEYA 10 Professional
Centrifuga NEYA 10R Professional s chlazením
°C
4×175 ml
Důležité vlastnosti
6 000 ot./min. 10 programů
°F
Chlazení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatická detekce rotoru, kontrola přítomnosti příslušenství a kompatibility pro maximální rychlost
limitér rychlosti otáčení
uložení až 10 programů s bezpečnostními funkcemi
nastavení otáček a maximálního přetížení
rychlé odstředění a předchlazení (NEYA 10R)
teplotní rozsah −10 °C až +40 °C (NEYA 10R)
podsvětlený LCD displej s vizualizací všech parametrů
nastavení hodnot zrychlení a zpomalení
nerezová centrifugační vana
detekce vyvážení s automatickým vypnutím
automatické zamykání víka a bezpečnostní otevírání
víka v případě výpadku napájení
• bezkartáčový, bezúdržbový motor
Číslo programu
Časovač
Rychlost
Teplota
Zrychlení
Předchlazení
Odpočítávání času
Instalovaný rotor
Zpomalení
Režim "Standby"
Krátké odstředění
Cyklus odstřeďování
Ochrana programu
Centrifuga NEYA 10 s větráním
Alarm
Vizuální signalizace ukončení odstřeďování
30
Úprava vzorků
Technické parametry
Parametr
NEYA 10
NEYA 10R
Maximální kapacita
4×175 ml (výkyvný rotor), 6×100 ml (úhlový rotor)
Maximální rychlost
4 500 ot./min. (výkyvný rotor), 6 000 ot./min. (úhlový rotor)
Nastavení otáček
Ano
Nastavení RCF
Ano
Zobrazení RCF
Ano
Časovač
00:30 až 99:50 (mm:ss) a kontinuální provoz
Datum a čas
Ano
Úroveň zrychlení
0 až 9 (0 = min, 9 = max)
Úroveň zpomalení
0 až 9 (0 = min, 9 = max)
Rozsah teploty
–
−10 °C až +40 °C
Předchlazení
–
Ano
Zobrazení teploty
–
°C nebo °F
Rychlé odstředění
Ano
Programy
10 programů s bezpečnostní funkcí
Indikace rotoru
Ano
Hlučnost
55 dB
Vyhovuje předpisům
55 dB
IEC 1010-1, IEC 1010-2-020
Vnější rozměry (š×h×v)
450×590×330 mm
730×640×330 mm
Hmotnost (bez rotoru)
40 kg
70 kg
Napájení
230 VAC, 50 Hz
Příkon
450 W
750 W
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
40100312
Centrifuga NEYA 10
40100332
Centrifuga NEYA 10R
Poznámka
S chlazením
31
Úprava vzorků
Centrifuga NEYA 16 High Speed
Centrifuga NEYA 16R High Speed s chlazením
°C
4×175 ml
Důležité vlastnosti
16 000 ot./min. 10 programů
°F
Chlazení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatická detekce rotoru, kontrola přítomnosti příslušenství a kompatibility pro maximální rychlost
limitér rychlosti otáčení
uložení až 10 programů s bezpečnostními funkcemi
nastavení otáček a maximálního přetížení
rychlé odstředění a předchlazení (NEYA 16R)
teplotní rozsah −10 °C až +40 °C (NEYA 16R)
podsvětlený LCD displej s vizualizací všech parametrů
nastavení hodnot zrychlení a zpomalení
nerezová centrifugační vana
detekce vyvážení s automatickým vypnutím
automatické zamykání víka a bezpečnostní otevírání
víka v případě výpadku napájení
• bezkartáčový, bezúdržbový motor
Odpočítávání času
Číslo programu
Časovač
Rychlost
Teplota
Zrychlení
Instalovaný rotor
Zpomalení
Předchlazení
Režim "Standby"
Krátké odstředění
Cyklus odstřeďování
Ochrana programu
Centrifuga NEYA 16 s větráním
Alarm
Vysokorychlostní rotor
32
Úprava vzorků
Technické parametry
Parametr
NEYA 16
NEYA 16R
Maximální kapacita
4×175 ml (výkyvný rotor), 6×100 ml (úhlový rotor)
Maximální rychlost
4 500 ot./min. (výkyvný rotor), 16 000 ot./min. (úhlový rotor)
Nastavení otáček
Ano
Nastavení RCF
Ano
Zobrazení RCF
Ano
Časovač
00:30 až 99:50 (mm:ss) a kontinuální provoz
Datum a čas
Ano
Úroveň zrychlení
0 až 9 (0 = min, 9 = max)
Úroveň zpomalení
0 až 9 (0 = min, 9 = max)
Rozsah teploty
–
−10 °C až +40 °C
Předchlazení
–
Ano
Zobrazení teploty
–
°C nebo °F
Rychlé odstředění
Ano
Programy
10 programů s bezpečnostní funkcí
Indikace rotoru
Ano
Hlučnost
55 dB
Vyhovuje předpisům
55 dB
IEC 1010-1, IEC 1010-2-020
Vnější rozměry (š×h×v)
450×590×330 mm
730×640×330 mm
Hmotnost (bez rotoru)
40 kg
70 kg
Napájení
230 VAC, 50 Hz
Příkon
450 W
750 W
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
40100322
Centrifuga NEYA 16
40100342
Centrifuga NEYA 16R
Poznámka
S chlazením
33
Úprava vzorků
Výkyvné rotory
Údaje pro objednání
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100602
I 12-2
Objem 1,5–2 ml
Sada 4 kusů
Ø max. 10,6 mm
Pro mikrozkumavky
Max. počet mikrozkumavek na závěs: 12 H max. 42 mm
Max. počet mikrozkumavek na rotor: 48
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100612
I 7-5/7
Sada 4 kusů
Pro zkumavky Vacutainer®
Max. počet zkumavek na závěs: 7
Max. počet zkumavek na rotor: 28
Objem 5–7 ml
Ø max. 13 mm
H max. 115 mm
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100622
I 7-10
Sada 4 kusů
Pro zkumavky Vacutainer®
Max. počet zkumavek na závěs: 7
Max. počet zkumavek na rotor: 28
Objem 10 ml
Ø max. 16 mm
H max. 114 mm
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100632
I 4-15F
Sada 4 kusů
Pro kónické zkumavky Falcon®
Max. počet zkumavek na závěs: 4
Max. počet zkumavek na rotor: 16
Objem 15 ml
Ø max. 16,5 mm
H max. 120 mm
34
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100642
I 4-15R
Sada 4 kusů
Pro zkumavky se zaobleným dnem
Max. počet zkumavek na závěs: 4
Max. počet zkumavek na rotor: 16
Objem 15 ml
Ø max. 17 mm
H max. 110 mm
Úprava vzorků
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100652
I 1-50F
Sada 4 kusů
Pro kónické zkumavky Falcon®
Max. počet zkumavek na závěs: 1
Max. počet zkumavek na rotor: 4
Objem 50 ml
Ø max. 29 mm
H max. 116 mm
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100662
I 1-50
Sada 4 kusů
Pro zkumavky se zaobleným dnem
Max. počet zkumavek na závěs: 1
Max. počet zkumavek na rotor: 4
Objem 50 ml
Ø max. 30 mm
H max. 110 mm
Kat. číslo
Model
Popis
Typ zkumavky
40100672
1-100
Sada 4 kusů
Pro zkumavky se zaobleným dnem
Max. počet zkumavek na závěs: 1
Max. počet zkumavek na rotor: 4
Objem 100 ml
Ø max. 45,5 mm
H max. 102 mm
Souprava s rotorem SB 4-175
Údaje pro objednání
Kat. číslo
Model
Popis
Parametry
40100502
SB 4-175
Souprava obsahuje výkyvný rotor S 4-175,
4 závěsy B 175 a 4 víčka Biosafe L 175
Maximální kapacita
Maximální rychlost
Maximální zrychlení
4×175 ml
4 500 ot./min.
3 600×g
35
Úprava vzorků
Výkyvné rotory
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
Parametry
40100522
S 6-96 MP
Výkyvný motor pro
mikrodestičky
Dodává se se 2 držáky
Max. počet destiček v držáku
Max. počet destiček na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
3
6
3 200 ot./min.
1 950×g
Výkyvný rotor pro
hliníkové závěsy
Max. rychlost
Max. zrychlení
4 500 ot./min.
3 600×g
40101502
S 4-175
Použití plastových nádob
Rotor umožňuje vložení plastových nádob s plochým dnem o objemu 175 ml bez použití redukce.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
40003492
T 175
Plastová nádoba 175 ml s plochým dnem a víčkem
36
Úprava vzorků
Hliníkové závěsy pro výkyvný rotor S 4-175
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Typ závěsu
Parametry
40101532
B 2-50F
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
50 ml kónické
2
8
40101582
B 2-50R
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
50 ml se zaobleným dnem
2
8
40101542
B 7-15F
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
15 ml kónické
7
28
40101592
B 7-15R
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
15 ml se zaobleným dnem
7
28
40101552
B 12-10
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
10 ml
12
48
40101562
B 14-5/7
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
5/7 ml
14
56
40101572
B 16-5/7
Pro zkumavky
Max. počet zkumavek v závěsu
Max. počet zkumavek na rotor
5/7 ml
14
64
37
Úprava vzorků
Úhlové rotory s vysokou kapacitou
Všechny rotory jsou dodávány bez kovových závěsů. Závěsy je nutné objednat samostatně a dodávají se kompletně se zkumavkami.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
Parametry
40100802
A 32-15
Úhlový rotor 37°
Počet zkumavek na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
32
4 500 ot./min.
3 280×g
Pro zkumavky 15 ml
Typ závěsu Typ zkumavky
Ø×L
Dno
40101002
B 15F
16,5×120 mm
Kónické
17×110 mm
Zaoblené
17×102 mm
Zaoblené
zkumavky
typ Falcon®
40101012
B 15G
skleněné zkumavky
40101022
B 15P
plastové zkumavky
40101302
RE 15-5/7S
Redukce pro zkumavky
Vacutainer® 5/7 ml krátké 75 mm
13×75 mm
Zaoblené
40101312
RE 15-5/7L
Redukce pro zkumavky
Vacutainer® 5/7 ml krátké 100 mm
13×100 mm
Zaoblené
38
Úprava vzorků
Úhlové rotory s vysokou kapacitou
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
Parametry
40100812
A 8-50
Úhlový rotor 37°
Počet zkumavek na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
8
6 000 ot./min.
4 800×g
Pro zkumavky 50 ml
Typ závěsu Typ zkumavky
Ø×L
Dno
40101032
B 50XF
29×116 mm
Kónické
30×110 mm
Zaoblené
30×100 mm
Zaoblené
zkumavky
typ Falcon®
40101042
B 50XG
skleněné zkumavky
40101052
B 50XP
plastové zkumavky
40101322
RE 50-15F
Redukce pro zkumavky
15 ml typ Falcon®
16,5×120 mm
Zaoblené
40101332
RE 50-15R
Redukce pro zkumavky
15 ml zaoblené
17×110 mm
Zaoblené
40101342
RE 50-10
Redukce pro zkumavky
10 ml Vacutainer®
15,5×114 mm
Zaoblené
39
Úprava vzorků
Úhlové rotory s vysokou kapacitou
Všechny rotory jsou dodávány bez kovových závěsů. Závěsy je nutné objednat samostatně a dodávají se kompletně se zkumavkami.
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
Parametry
40100822
A 6-100
Úhlový rotor 37°
Počet zkumavek na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
6
5 000 ot./min.
3 330×g
Pro zkumavky 50 ml
Typ závěsu Typ zkumavky
Ø×L
Dno
40101092
B 100G
45,5×104 mm
Zaoblené
45,5×104 mm
Zaoblené
29×116 mm
Kónické
skleněné zkumavky
40101102
B 100P
plastové zkumavky
40101352
RE 100-50F
Redukce pro zkumavky 150 ml typ
Falcon®
40101362
RE 100-50R
Redukce pro zkumavky
50 ml zaoblené
30×110 mm
Zaoblené
40101372
RE 100-15F
Redukce pro zkumavky
15 ml typ Falcon®
16,5×120 mm
Kónické
40101382
RE 100-15R
Redukce pro zkumavky
15 ml zaoblené
17×110 mm
Zaoblené
40
Úprava vzorků
Úhlové rotory vysokorychlostní
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
Parametry
40100862
A 6-50
Úhlový rotor vysokorychlostní 34°,
dodává se včetně víčka Biosafe
Počet zkumavek na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
6
9 500 ot./min.
10 050×g
Pro zkumavky 50 ml
Typ závěsu Typ zkumavky
Ø×L
Dno
40101062
B 50F
29×116 mm
Kónické
30×110 mm
Zaoblené
30×100 mm
Zaoblené
zkumavky typ Falcon®
40101072
B 50G
skleněné zkumavky
40101082
B 50P
plastové zkumavky
40101322
RE 50-15F
Redukce pro zkumavky
15 ml typ Falcon®
16,5×120 mm
Kónické
40101332
RE 50-15R
Redukce pro zkumavky
15 ml zaoblené
17×110 mm
Zaoblené
40101342
RE 50-10
Redukce pro zkumavky
10 ml Vacutainer®
15,5×114 mm
Zaoblené
41
Úprava vzorků
Úhlové rotory vysokorychlostní
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Popis
Parametry
40100832
A 12-5
Úhlový rotor 45°
pro mikrozkumavky 5 ml,
dodává se včetně víčka
Biosafe
Počet mirkozkumavek
na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
12
14 000 ot./min.
20 380×g
Úhlový rotor 45°
pro mikrozkumavky
1,5/2,0 ml,
dodává se včetně víčka
Biosafe
Počet mirkozkumavek
na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
24
15 000 ot./min.
21 000×g
40100842
A 24-2
40100852
A 36-05
Úhlový rotor 37°
pro mikrozkumavky
1,5 ml,
dodává se včetně víčka
Biosafe
Počet zkumavek na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
36
15 000 ot./min.
21 000×g
40100872
PCR 4-8
Úhlový rotor 45°
pro osmizkumavkové
PCR pásky,
dodává se včetně víčka
Biosafe
Počet pásků na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
4
15 000 ot./min.
21 000×g
40100882
HE 24-75
Úhlový rotor 90°
pro hematokritové
kapiláry 75×1 mm,
dodává se včetně víčka
Biosafe a čtečky
Počet kapilár na rotor
Max. rychlost
Max. zrychlení
24
12 000 ot./min.
15 300×g
40101262
RE 2-05
Redukce pro mikrozkumavky 0,5 ml k rotoru A 24-2, sada 24 kusů.
40101272
RE 2-02
Redukce pro mikrozkumavky 0,2 ml k rotoru A 24-2, sada 24 kusů.
40101282
RE 05-02
Redukce pro mikrozkumavky 0,2 ml k rotoru A 36-05, sada 36 kusů.
Příslušenství
42
Úprava vzorků
Centrifugace
Centrifugy jsou přístroje používané v mnoha laboratořích pro separaci částic v kapalných vzorcích nebo kapalin s různou hustotou.
Tato zařízení zajišťují mnohonásobně vyšší přetížení než je zemská gravitace, zrychlení a přirozená sedimentace.
Výkyvné rotory (s variabilním úhlem)
V průběhu odstřeďování se zkumavky nakloní do určitého úhlu vůči ose rotoru, na němž
závisí sedimentační vzdálenost. Výkyvné rotory
se převážně používají pro velké množství vzorku
a střední rychlost odstřeďování.
sedimentační
vzdálenost
rmin
rmax
rmin
sedimentační
vzdálenost
Úhlové rotory (s pevným sklonem)
Sklon zkumavek snižuje sedimentační vzdálenost
a zkracuje dobu potřebnou pro separaci. Úhlové
rotory se používají především pro menší množství
vzorku a vyšší rychlost.
Úhel rotoru
Výpočet odstředivé síly
h
Obecně je výkon centrifugy specifikován v závislosti na jejích maximálních
otáčkách. Nicméně rychlost reprezentuje pouze přibližnou sílu (ve srovnání se
skutečnou), která zajišťuje separaci vzorku.
r
rmax
Zjednodušený vzorec pro výpočet RCF:
RCF = (n/1000)2 × r × 11,18
n = rychlost (ot./min.) a r = rádius (cm)
Tato síla je vyjádřena jako relativní odstředivá síla (RCF). Její hodnota udává,
kolikrát odstředivá síla převyšuje zemské gravitační zrychlení "g".
Relativní odstředivá síla je úměrná kvadrátu rychlosti otáčení a přímo úměrná
poloměru vůči ose rotoru. Proto je správné porovnání výkonu centrifug na základě hodnot RCF.
43
Úprava vzorků
Průvodce výběrem centrifugy
a vhodného rotoru
Níže uvedená tabulka vám pomůže s výběrem centrifugy, rotoru a vhodného příslušenství pro různé aplikace.
S 4-175
S 6-96 MP
A 32-15
A 8-50
A 6-100
4×175 ml
max. 4 500 ot./min.
max. 3 600×g
6×96
max. 3 200 ot./min.
max. 1 950×g
32×15 ml
max. 4 500 ot./min.
max. 3 280×g
8×50 ml
max. 6 000 ot./min.
max. 4 800×g
6×100 ml
max. 5 000 ot./min.
max. 3 330×g
NEYA 8
NEYA 10
NEYA 10R
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
NEYA 16
NEYA 16R
44
Úprava vzorků
°C
Max. 16 000 ot./min.
Vysokorychlostní centrifuga
s max. rychlostí
16 000 ot./min.
Max. 6 000 ot./min.
Centrifuga
s max. rychlostí
6 000 ot./min.
°F
Centrifuga Professional
s 10 programy
Centrifuga s chlazením
−10 až +40 °C
A 6-50
A 12-5
A 24-2
A 36-05
PCR 4-8
HE 24-75
6×50 ml
max. 9 500 ot./min.
max. 10 050×g
12×5 ml
max. 14 000 ot./min.
max. 20 380×g
24×2 ml
max. 15 000 ot./min.
max. 21 000×g
36×0,5 ml
max. 15 000 ot./min.
max. 21 000×g
4 pásků po 8 PCR
max. 15 000 ot./min.
max. 21 000×g
24 kapiláry 75×1 mm
max. 12 000 ot./min.
max. 15 300×g
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
45
Úprava vzorků
Průvodce výběrem příslušenství
S 4-175
S 6-96 MP
A 32-15
A 8-50
4×175 ml
max. 4 500 ot./min.
max. 3 600×g
6×96
max. 3 200 ot./min.
max. 1 950×g
32×15 ml
max. 4 500 ot./min.
max. 3 280×g
8×50 ml
max. 6 000 ot./min.
max. 4 800×g
Závěsy B 175
m
Ostatní držáky
Mikrozkumavky 0,2 ml
Mikrozkumavky 0,5 ml
Mikrozkumavky 1,5–2 ml
48 s vložkami
I 12-2
Mikrozkumavky 5 ml
Odběrové zkumavky 5/7 ml
28 s vložkami
I 7-5/7
64 s držáky
B 16-5/7
32 s redukcemi
RE 15-5/7S
RE 15-5/7L
Odběrové zkumavky 10 ml
28 s vložkami
I 7-10
48 s držáky
B 12-10
32 s kovovými závěsy
B 15P
8 s redukcemi
RE 50-10
Zkumavky se zaobleným
dnem 15 ml
16 s vložkami
I 4-15R
28 s držáky
B 7-15R
32 s kovovými závěsy
B 15P o B15G
8 s redukcemi
RE 50-15R
Zkumavky s kónickým
dnem 15 ml
16 s vložkami
I 4-15F
28 s držáky
B 7-15F
32 s kovovými závěsy
B 15F
8 s redukcemi
RE 50-15F
Zkumavky se zaobleným
dnem 50 ml
4 s vložkami
I 1-50R
8 s držáky
B 2-50R
8 s kovovými závěsy
B 50XP o B 50XG
Zkumavky s kónickým
dnem 50 ml
4 s vložkami
I 1-50F
8 s držáky
B 2-50F
8 s kovovými závěsy
B 50XF
Zkumavky se zaobleným
dnem 100 ml
4 s vložkami
I 1-100
Nádobky s rovným
dnem 175 ml
Mikrodestičky
PCR pásky
Kapiláry 1×75 mm
46
6
4
(přímé vkládání)
6 mikrodestiček
s 96 jamkami
Úprava vzorků
A 6-100
6×100 ml
max. 5 000 ot./min.
max. 3 330×g
A 6-50
A 12-5
A 24-2
A 36-05
PCR 4-8
HE 24-75
6×50 ml
12×5 ml
24×2 ml
36×0,5 ml
4 pásků po 8 PCR
24 kapiláry
max. 9 500 ot./min. max. 14 000 ot./min. max. 15 000 ot./min. max. 15 000 ot./min. max. 15 000 ot./min.
75×1 mm
max. 10 050×g
max. 20 380×g
max. 21 000×g
max. 21 000×g
max. 21 000×g
max. 12 000 ot./min.
max. 15 300×g
24 s redukcemi
RE 2-02
36 s redukcemi
RE 05-02
24 s redukcemi
RE 2-05
36
(přímé vkládání)
24
(přímé vkládání)
12
(přímé vkládání)
6 s redukcemi
RE 50-10
6 s redukcemi
RE 100-15R
6 s redukcemi
RE 50-15R
6 s redukcemi
RE 100-15F
6 s redukcemi
RE 50-15F
6 s redukcemi
RE 100-50R
6s kovovými závěsy
B 50P o B 50G
6 s redukcemi
RE 100-50F
6s kovovými závěsy
B 50F
6 s kovovými závěsy
B 100P o B 100G
4 pásky s 8 PCR
(přímé vkládání)
24 kapilár
(přímé vkládání)
47
Úprava vzorků
Průvodce výběrem příslušenství
Pouze pro rotory S 4-175
Příklad konfigurace rotoru S 4-175 se dvěma závěsy B 175,
víčky L 175, dvěma vložkami I 7-5/7 a dvěma držáky B 12-10
Typ/značka
Příklad konfigurace rotoru S 4-175 se dvěma držáky B 12-10
a dvěma držáky B 16-5/7
Rovný/REMI
Zaoblený/REMI
Zaoblený/REMI
Kónický/Falcon®
Zaoblený/REMI
Max. objem (ml)
175
100
100
50
50
Materiál
Plast
Sklo
Plast
Plast
Sklo
Průměr zkumavky (mm)
56,5
45,5
45,5
29
30
97
102
100
116
110
B 175
B 175
B 175
B 175
I 1-100
I 1-100
I 1-50-F
Celková výška (mm)
Závěs/držák
Vložka
B 2-50F
B 175
B 2-50R
I 1-50R
Počet zkumavek ve vložce/držáku
1
1
1
1
2
1
2
Počet zkumavek v rotoru
4
4
4
4
8
4
8
Průměr otvoru (mm)
57
46
46
29,5
29,5
30,5
30,5
Hloubka otvoru (mm)
92
65
65
76
85
74
85
Výška vložky/držáku (mm)
99
77
77
80
90
80
90
48
Úprava vzorků
Hliníkové držáky
pro výkyvný rotor S 4-175
B 2-50F
B 2-50R
B 7-15F
B 7-15R
B 12-10
B 14-5/7
B 16-5/7
*
Pro zkumavky
Kónické
Zaoblené
Kónické
Zaoblené
10 ml
5/7 ml
5/7 ml
50 ml
50 ml
15 ml
15 ml
Max. počet zkumavek v držáku
2
2
7
7
12
14
14
Max. počet zkumavek v rotoru
8
8
28
28
48
56
64
Maximální rychlost
4 500 ot./min. 4 500 ot./min. 4 500 ot./min. 4 500 ot./min. 4 500 ot./min. 4 500 ot./min. 4 500 ot./min.
Maximální zrychlení
3600×g
3600×g
3600×g
3600×g
3600×g
3600×g
3600×g
Katalogové číslo
40101532
40101582
40101542
40101592
40101552
40101562
40101572
* V držáku B 16-5/7 nemohou být použity zkumavky s výškou pod 60 mm (bez uzávěru). Viz tabulka s údajem o hloubce otvoru.
Odběrové
Odběrové
Odběrové
zkumavky/Becton Zkumavky/Becton zkumavky/Becton
DickinsonDickinsonDickinsonTerumo - Sarstedt Terumo - Sarstedt Terumo - Sarstedt
Mikrozkumavky
Zaoblený/REMI
Kónický/Falcon®
Zaoblený/REMI
Zaoblený/REMI
50
15
15
15
10
5–7
5–7
2
Plast
Plast
Sklo
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
30
16,5
17
17
15,5
12,5
12,5
10,6
100
120
110
102
106
106
81
42
B 175
B 2-50R
I 1-50R
B 175
B 7-15F
I 4-15F
B 175
B 7-15R
I 4-15R
B 175
B 7-15R
I 4-15R
B 175
B 12-10
I 7-10
B 175
B 145/7
I 7-5/7
B 175
B 165/7
I 7-5/7
B 175
I 12-2
1
2
4
7
4
7
4
7
7
12
7
14
7
16
12
4
8
16
28
16
28
16
28
28
48
28
56
28
64
48
30,5
30,5
17
17
17,5
17,5
17,5
17,5
16
16
13
13
13
13
10,9
74
85
76
45
76
45
76
45
75
44
56
38
56
60
34
80
90
79
88
80
88
80
88
70
88
59
88
59
63
39
49
Úprava vzorků
Mikrocentrifugy
Mikrocentrifugy Scilogex vynikají svojí univerzálností, výkonem a praktickým použitím. Jedná se o velmi kompaktní zařízení s vysokou bezpečností. Mikrocentrifugy se nabízejí ve verzi s ventilací a s chlazením. Všechny modely jsou vhodné pro rutinní práci při přípravě vzorků v laboratoři a jsou využitelné v celé řadě aplikací, včetně čištění nukleových kyselin, PCR, purifikaci proteinů, ve forenzní
medicíně a vědeckém výzkumu.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
velká odstředivá síla (15 100×g)
kompaktní design, zabírá minimální prostor
velký podsvětlený LCD displej
bezúdržbový motor (neobsahuje uhlíkové kartáčky)
robustní a autoklávovatelná hlava rotoru vyrobená z hliníkové slitiny
vysoká rychlost, nízká hlučnost
automatické otevírání víka, dvojitý zámek víka pro vyšší bezpečnost
funkce rychlého odstřeďování „Short-spin“
zvuková signalizace na konci odstřeďování
volitelné adaptéry pro mikrozkumavky 0,2 ml a 0,5 ml
detekce překročení teploty a rychlostí, autodiagnostika
D2012
D3024
D3024R
Technické parametry
Mikrocentrifuga
D2012
D3024
D3024R
Max. rychlost
15 000 ot/min.
15 000 ot/min.
15 000 ot/min.
Rozlišení
100 ot/min.
10 ot/min.
10 ot/min.
Max. přetížení
15 100×g
21 380×g
21 380×g
Rozlišení
100×g
10×g
10×g
Chlazení
Ne
Ne
−20 °C až 40 °C
Chladící médium
Ne
Ne
HFC134a
Časovač
30 s až 99 min. nebo trvalý
30 s až 99 min. nebo trvalý
30 s až 99 min. nebo trvalý
Hlučnost
<56 dB
<56 dB
<56 dB
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Příkon
120 W
240 W
450 W
Rozměry (š×v×h)
255×140×245 mm
280×266×364 mm
338×324×580 mm
Hmotnost
4,6 kg
13 kg
30 kg
Příslušenství
v základní výbavě
Rotor A12-2
víčko pro Bio aplikace
upevňovací šroub
O-kroužek
Rotor AS24-2
víčko pro Bio aplikace
upevňovací šroub
O-kroužek
Rotor AS24-2
víčko pro Bio aplikace
upevňovací šroub
O-kroužek
50
Úprava vzorků
Mikrocentrifugy
Model rotoru
Maximální
otáčky ot/min
Maximální
přetížení ×g
Kapacita
(zkumavky)
Bio-safe –
Bio aplikace
Dostupné/
dodávané
adaptéry
Model
centrifugy
D2012
A12-2
15 000
15 100
12×2 ml
ano
0,2 až 0,5 ml
AS24-2
15 000
21 380
24×2 ml
ano
0,2 až 0,5 ml
AS36-05
15 000
21 380
36×0,5 ml
ano
0,2 ml
AS4-PCR8
15 000
21 380
4×PCR8
ano
–
D3024–D3024R
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
22000012
Mikrocentrifuga model D2012 včetně příslušenství v základní výbavě*
22000022
Mikrocentrifuga model D3024 včetně příslušenství v základní výbavě*
22000032
Mikrocentrifuga model D3024R včetně příslušenství v základní výbavě*
* Viz tabulka s technickými parametry.
Vhodné rotory pro centrifugy D3024 a D3024R
Katalogové číslo
Popis
Typ zkumavek
22000222
Rotor AS36-05 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 36 mikrozkumavek o objemu 0,5 ml s maximálním přetížením 21 380×g a maximálními otáčkami
15 000 ot/min., možnost adaptérů na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml
Mikrozkumavky 0,5 ml
22000232
Rotor AS4-PCR8 (včetně víčka pro Bio aplikace) na 4 pásky po 8 PCR zkumavMikrozkumavky PCR
kách s maximálním přetížením 21 380×g a maximálními otáčkami 15 000 ot/min.
Vhodné adaptéry pro centrifugy D3024 a D3024R
Katalogové číslo
Popis
Pro typ rotoru
22000302
Adaptér RI02-24 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný k rotoru AS24-2,
sada 24 ks
AS24-2
22000312
Adaptér RI05-24 na mikrozkumavky o objemu 0,5 ml vhodný k rotoru AS24-2,
sada 24 ks
AS24-2
22000322
Adaptér RI02-36 na mikrozkumavky o objemu 0,2 ml vhodný k rotoru AS36-05,
sada 36 ks
AS36-05
Displej modelu D2012
Displej modelu D3024
51
Úprava vzorků
Třepačka SKO-D XL s kruhovým a přímočarým pohybem
Třepačky s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost
ve všech oborech. Využití najdou v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratorích.
Model SKO-D XL je středně velká třepačka, kterou je možné objednat s horizontálním kruhovým nebo přímočarým pohybem.
Přístroj má duální LCD displej: první displej zobrazuje rychlost třepání a druhý displej nastavený čas třepání. Třepačka je vybavena
komunikačním rozhraním RS232. Časový spínač umožňuje buď trvalý chod, nebo vypnutí po uplynutí nastaveného intervalu. Cena
zahrnuje pouze vlastní přístroj, třepací nástavce se objednávají samostatně, podle požadavku zákazníka.
Technické parametry
Třepačka
SKO-D XL s kruhovým pohybem
SKO-D XL s přímočarým pohybem
Rychlost třepání
100 až 500 ot/min.
100 až 350 kyvů/min.
Amplituda kmitu
10 mm
10 mm
Max. zatížení
7,5 kg
7,5 kg
Časovač
1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod
1 min. až 20 hod. nebo trvalý chod
Displej
LCD – zobrazení času a rychlosti
LCD – zobrazení času a rychlosti
Rozlišení displeje
1 ot/min.
1 ot/min.
Komunikační rozhraní
RS232*
RS232*
Krytí podle DIN 60529
IP21
IP21
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
Výkon
30 W
30 W
Rozměry desky
320×320 mm
320×320 mm
Rozměry (š×v×h)
420×100×370 mm
420×100×370 mm
Hmotnost
13,5 kg
13,5 kg
* Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván.
52
Úprava vzorků
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Příslušenství – popis produktu – nástavce a svorky
22006013
SKO-D XL s kruhovým pohybem
22006033
SKO-D XL s přímočarým pohybem
Příslušenství
Max. počet svorek
22006223
Nástavec plochý se zvýšeným okrajem
22006243
Deska s otvory pro uchycení svorek na baňky
22006233
Nástavec univerzální s posuvnými vzpěrami
22006453
Svorka pro baňku 25 ml
28
22006463
Svorka pro baňku 50 ml
28
22006473
Svorka pro baňku 100 ml
16
22006483
Svorka pro baňku 200/250 ml
9
22006493
Svorka pro baňku 500 ml
9
22006223
22006243
22006233
22006453
22006463
22006473
22006483
22006493
53
Úprava vzorků
Hřídelová míchadla AM20-D, AM40-D PRO
Hřídelová míchadla jsou vhodným pomocníkem pro míchání
kapalin s viskozitou až 50 000 mPa·s. Hřídel má přímý pohon, což
umožňuje vysokou rychlost míchání. Rychlost je možné plynule
regulovat. Míchadla najdou využití v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických
laboratořích.
AM20-D
AM40-D-PRO
Technické parametry
Hřídelové míchadlo
AM20-D
AM40-D PRO
Rozsah otáček
50 až 2 200 ot/min.
50 až 2 200 ot/min.
Přesnost rychlosti otáček
3 ot/min.
3 ot/min.
Max. míchatelný objem (H2O)
20 l
40 l
Max. viskozita
10 000 mPa·s
50 000 mPa·s
Výkon na hřídeli
70 W
130 W
Upínací rozsah míchadla
0,5 až 9 mm
0,5 až 9 mm
Max. kroutící moment
40 Ncm
60 Ncm
Mikroprocesorová regulace nastavených otáček
v případě změny viskozity
Ne
Ano
Ochrana proti přehřátí motorku
Ano
Ano
Displej
LED
LCD
Rozlišení displeje
1 ot/min.
1 ot/min.
Komunikační rozhraní
RS232*
RS232*
Provozní teplota
5 až 40 °C
5 až 40 °C
Provozní vlhkost
80 % RH
80 % RH
Napájení
100 až 240 VAC, 50/60 Hz
100 až 240 VAC, 50/60 Hz
Krytí
IP42
IP42
Rozměry (š×v×h)
83×220×186 mm
83×220×186 mm
Hmotnost
2,4 kg
* Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván.
54
2,4 kg
Úprava vzorků
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
22005013
AM20-D – jednoduché hřídelové míchadlo na míchání až 20 litrů kapaliny s maximální viskozitou
10 000 mPa·s, číslicový displej a ochrana přehřátí motorku
22005043
AM40-D PRO – robustní hřídelové míchadlo na míchání až 40 litrů kapaliny s maximální viskozitou
50 000 mPa·s, LCD displej, ochrana přehřátí motorku a kontrola nastavených otáček (umožňuje dodržet nastavené otáčky i v případě změny viskozity kapaliny)
Příslušenství
22005153
Stojan univerzální, 275×350 mm, včetně podstavce a upínací svorky
22005193
Míchadlo lopatkové, 8×400 mm, 2 lopatky pohyblivé
22005173
Míchadlo přímé, 8×400 mm, 2 lopatky pevné rovné
22005163
Míchadlo vrtulové, 8×400 mm, 4 lopatky
22005183
Míchadlo ploché, 8×400 mm, 3 otvory
22005193
22005173
22005163
22005183
22005153
55
Úprava vzorků
Magnetické míchačky M2-A, M2-D Pro, M3-D
Magnetické míchačky s ohřevem jsou vhodným pomocníkem pro rutinní laboratorní činnost ve všech oborech. Využití najdou
v chemických, biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Díky stejnoměrnému míchání
a regulaci skutečné teploty míchaného vzorku dosáhnete požadované teploty s dobrou přesností v každém místě nádoby.
M2-A
M2-D Pro
M3-D
Technické parametry
Magnetická míchačka
M2-A
M2-D Pro
M3-D
Napájení
200 až 240 VAC, 50/60 Hz
200 až 240 VAC, 50/60 Hz
200 až 240 VAC, 50/60 Hz
Výkon
530 W
550 W
1 030 W
Rozsah otáček
0 až 1 500 ot/min.
0 až 1 500 ot/min.
0 až 1 500 ot/min.
Max. míchatelný objem (H2O)
20 l
20 l
10 l
Materiál desky
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Keramika
Rozměr desky
Průměr 135 mm
Průměr 135 mm
184×184 mm
Výkon topení
500 W
500 W
1 000 W
Rychlost ohřevu (1L H2O)
6 °C/min.
6 °C/min.
6 °C/min.
Max. teplota
340 °C
340 °C
550 °C
Displej
–
LCD
LED
Rozlišení displeje
–
1 ot/min.
–
Rozlišení displeje teploty
–
0,1 °C
0,1 °C
Krok nastavení teploty
–
1 °C
5 °C
Teplotní senzor
–
Pt1000
Pt1000
Přesnost teplotního senzoru
–
0,2 °C
0,2 °C
Komunikační rozhraní
–
RS232*
–
Krytí
IP42
IP42
IP42
Rozměry (š×v×h)
280×85×160 mm
280×85×160 mm
215×112×360 mm
2,8 kg
4,5 kg
Hmotnost
2,8 kg
* Komunikační protokol na vyžádání. SW není dodáván.
56
Úprava vzorků
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
22002013
M2-A – jednoduchá magnetická míchačka s nerezovou pracovní deskou a s analogovým nastavením otáček
a teploty, bez kontrolního displeje
22002063
M2-D Pro – digitální magnetická míchačka s nerezovou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem, s kontrolním LCD displejem a komunikací RS232*
22003013
M3-D – digitální magnetická míchačka s chemicky odolnou keramickou pracovní deskou, řízená mikroprocesorem a s kontrolním LCD displejem*
Příslušenství
22002623
Zásobník na malé nádoby černý na 4 zkumavky 40 ml, průměr 28 mm, hloubka 43 mm
22002613
Zásobník na malé nádoby modrý na 4 zkumavky 30 ml, průměr 28 mm, hloubka 30 mm
22002603
Zásobník na malé nádoby fialový na 4 zkumavky 20 ml, průměr 28 mm, hloubka 24 mm
22002643
Zásobník na malé nádoby žlutý na 4 zkumavky 16 ml, průměr 21,6 mm, hloubka 31,7 mm
22002633
Zásobník na malé nádoby zelený na 6 zkumavek 8 ml, průměr 17,8 mm, hloubka 26 mm
22002593
Zásobník na malé nádoby červený na 11 zkumavek 4 ml, průměr 15,2 mm, hloubka 20 mm
22002583
Držák zásobníků
22002653
Reakční blok pro kulatou baňku 50 ml
22001663
Reakční blok pro kulatou baňku 10 ml
22002673
Reakční blok pro kulatou baňku 250 ml
22002683
Reakční blok pro kulatou baňku 500 ml
22002523
Držák teplotního čidla
22002513
Teplotní čidlo PT1000, délka 230 mm, pro M2-D Pro nebo M3-D
22002533
Ochranný kryt pro M2-A nebo M2-D Pro
* Pro přesnou regulaci teploty míchaného vzorku je možné k tomuto typu objednat externí teplotní čidlo Pt1000 a držák čidla.
22002623
22002613
22002603
22002643
22002633
22002593
22002653
22002583
22002523
22002513
57
Úprava vzorků
Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX
CHS Vortex s kruhovým pohybem je malá třepačka určená k homogenizaci vzorků ve zkumavkách a jiných nádobách podobného
průměru. Využití najde především v biochemických, zdravotnických nebo farmaceutických laboratořích. Třepačka CHS Vortex má
robustní konstrukci s kruhovým pohybem a s nastavitelnými otáčkami. Spouštění je možné dotykem nebo lze nastavit trvalý provoz.
Technické parametry
Třepačka pro zkumavky CHS VORTEX
Frekvence kmitů
0 až 2 500 min.−1
Amplituda kmitů
4 mm
Výkon
60 W
Krytí
IP21
Napájení
230 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š×v×h)
127×130×160 mm
Hmotnost
3,5 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
22008013
Vortex – třepačka pro zkumavky
58
Úprava vzorků
59
Vodní lázně
Vodní lázně
Vodní lázně série WB jsou vyrobeny z nerezové oceli a najdou uplatnění ve všech typech chemických, mikrobiologických nebo
průmyslových laboratoří, kde je potřeba udržovat konstantní teplotu vzorku. Lázně se vyznačují rovnoměrným rozložením teploty
s minimální teplotní odchylkou. Všechny modely jsou vybaveny regulací teploty, modely 22P a 40P mají navíc i oběhové čerpadlo.
Součástí dodávky je víko, další příslušenství jako jsou držáky na zkumavky a držák na krevní sáčky lze objednat samostatně.
WB 12
WB 22
Technické parametry
Vodní lázeň
WB 12
WB 22
WB 22P
WB 40P
Objem
12 l
22 l
22 l
40 l
Teplotní rozsah/rozlišení
Od 5 °C nad okolní teplotu do 100 °C/0,1 °C
Od 5 °C nad okolní teplotu do 100 °C/0,1 °C
Od 5 °C nad okolní teplotu do 85 °C/0,1 °C
Od 5 °C nad okolní teplotu do 85 °C/0,1 °C
Kolísání teploty při 37 °C
±0,1 °C
±0,1 °C
±0,1 °C
±0,1 °C
Rozložení teploty při 37 °C
±0,5 °C
±0,5 °C
±0,2 °C
±0,2 °C
Oběhové čerpadlo
Ne
Ne
Ano
Ano
Časovač
Až 99:59 (hh:mm) nebo trvalý provoz
Bezpečnostní třída
2
2
2
2
Min. výška hladiny
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Počet velikostních modulů
4
8
8
12
Napájení/příkon
230 VAC/900 W
230 VAC/1 100 W
230 VAC/1 100 W
230 VAC/2 200 W
Vnitřní rozměry dna (š×h)
390×220 mm
490×290 mm
490×290 mm
650×400 mm
Vnější rozměry (š×v×h)
480×375×310 mm
680×395×365 mm
680×395×365 mm
830×385×280 mm
Hmotnost
12 kg
18 kg
19 kg
28 kg
60
Vodní lázně
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Typ
Objem
41101602
Vodní lázeň model WB 12
12 l
41101712
Vodní lázeň model WB 22
22 l
41101612
Vodní lázeň model WB 22P
22 l
41101622
Vodní lázeň model WB 40P
40 l
Příslušenství
Počet velikostních modulů
41001802
Stojan č. 1 na 20 ks zkumavek průměr 13 mm
1
41001812
Stojan č. 2 na 20 ks zkumavek průměr 18 mm
1
41001822
Stojan č. 3 na 5 ks zkumavek průměr 31 mm
1
41001862
Stojan č. 4 na 8 ks zkumavek průměr 56 mm
3
41001882
Stojan č. 5 na krevní sáčky
3
Pozn.: Každý stojan zaujímá svou šířkou určitý počet velikostních modulů (1 nebo 3). Podle toho lze určit, kolik jednotlivých stojanů lze do vodní lázně vložit.
Např. do vodní lázně WB 12 se vejde 1 stojan č. 5 a jeden stojan č. 3.
Stojan č. 1
Stojan č. 2
Stojan č. 4
Stojan č. 3
Stojan č. 5
61
Ultrazvukové čističky
Ultrazvukové lázně
Ultrazvukové čističky ArgoLab jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Jsou vybaveny regulátorem teploty do 80 °C. Série DU má
digitální ovládání a displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu (neplatí pro model DU-06). Dále displej zobrazuje čas a úroveň
nastaveného výkonu. Série AU má analogové ovládání teploty a času. Model AU-450 je vhodný pro odplynění mobilních fází pro
HPLC a pro přípravu/extrakci vzorků. K tomuto modelu lze objednat držák SS-200 pro čištění sít.
Aplikace
•
•
•
•
•
Čištění skleněných pomůcek, jako jsou pipety, Petriho misky a laboratorní lahvičky
Dezinfekce a čištění v jednom kroku
Odplynění vzorků piva a vína před analýzou obsahu alkoholu, originality původu, barvy, pH
Odplynění vzorků potravin z konzerv před analýzou obsahu cínu
Extrakce vzorků půdy pro stanovení uhlovodíků
Technické parametry
Série DU
digitální ultrazvukové lázně
DU-06
DU-32
DU-45
DU-65
DU-100
Nominální objem
0,6 l
3,2 l
4,5 l
6,5 l
10 l
Pracovní objem
0,5 l
2,26 l
3,15 l
5,17 l
8,28 l
Rozsah teplot
–
80 °C
80 °C
80 °C
80 °C
Výkon topení
–
100 W
200 W
200 W
500 W
Časovač
3–6 min.
1–99 min.
1–99 min.
1–99 min.
1–99 min.
Kontrola výkonu
–
20–100 %
(nastavení po 20)
20–100 %
(nastavení po 20)
20–100 %
(nastavení po 20)
20–100 %
(nastavení po 20)
Frekvence
40 kHz
40 kHz
40 kHz
40 kHz
40 kHz
Výkon ultrazvuku
50 W
120 W
180 W
180 W
240 W
Počet měničů
1
2
3
3
4
Vnitřní rozměry
150×85×65 mm
240×135×100 mm 300×150×100 mm 300×150×150 mm
Všechny modely se dodávají s nerezovým košíkem, nerezovým krytem a 60 ml koncentrátu univerzálního čističe.
Model DU-100 má výpustní kohout.
Série AU
analogové ultrazvukové lázně
AU-32
AU-65
AU-450*
Nominální objem
3,2 l
6,5 l
45 l
Pracovní objem
2,26 l
5,17 l
39,75 l
Rozsah teplot
80 °C
80 °C
80 °C
Výkon topení
100 W
200 W
1000 W
Časovač
1–30 min.
1–30 min.
1–30 min.
Frekvence
40 kHz
40 kHz
40 kHz
Výkon ultrazvuku
120 W
180 W
750 W
Počet měničů
2
3
12
Vnitřní rozměry
240×135×100 mm 300×150×150 mm 500×300×300 mm
Všechny modely sa dodávají s nerezovým košíkem, nerezovým krytem a 60 ml koncentrátu univerzálního čističe.
* – držák na čištění sít (SS-200) není součástí standardního balení
Model AU-450 má výpustní kohout.
62
300×240×150 mm
Ultrazvukové čističky
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
41300323
DU-06
41300333
DU-32
41300343
DU-45
41300353
DU-65
41300363
DU-100
41300403
AU-32
41300413
AU-65
41300423
AU-450
DU-06
Příslušenství
41300203
SS-200 – přizpůsobitelný držák na síta pro maximálně 5 sít výšky 80 mm
nebo 6 sít výšky 60 mm. Pouze pro model AU-450
22006453
Svorka pro baňku s objemem 25 ml
22006463
Svorka pro baňku s objemem 50 ml
22006473
Svorka pro baňku s objemem 100 ml
22006483
Svorka pro baňku s objemem 200 ml resp. 250 ml
DU-32
DU-65
Víko
Koš
DU-100
Čistící roztok
AU-32
63
Měření fyzikálních veličin
Testr 1 pro měření pH a vodivosti
Nové testry řady 1 s pevně zabudovaným senzorem jsou určeny k měření pH, vodivosti a TDS. Testry
vynikají dobře čitelnými displejem s přehledným členěním zobrazovaných informací a dlouhou dobou
provozu díky bateriím. K napájení lze používat jak alkalické, tak i nabíjecí AAA baterie. Další předností
testrů řady 1 je to, že jsou vodotěsné (IP67) a plavou na vodě. Všechny testry se dodávají v kufříku
s pufry, bateriemi, kapesníčky k osušení elektrod a uzávěrem. Plastový uzávěr je průhledný a obsahuje
rysku informující uživatele, jaký objem vzorku/pufru má použít.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
velký LCD displej
indikace pufrů použitých při kalibraci
indikátor stability měření
automatická teplotní kompenzace
1 až 2bodová kalibrace
vysoký rozsah měření vodivosti (COND1: 0 až 2000 µS, 0 až 20 mS/cm)
funkce COND a TDS (COND1)
napájení 4×1,5 V AAA zajišťuje dlouhou dobu provozu
pH 1
Technické parametry
Testr 1 pro měření pH a vodivosti
pH 1
COND 1
Rozsah měření
0 až 14
0 až 2000 µS/cm, 0 až 20 mS/cm
Rozlišení
0,1
Automatický rozsah
Přesnost měření
±0,1 (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah měření TDS
–
0,1 ppm až 10 ppt*
TDS faktor
–
0,40 až 1,00
Automatické rozpoznání pufrů
3 (USA – 4,01; 7,00; 10,01)
1413 µS/cm a 12,88 mS/cm
Počet kalibračních bodů
1 až 2
1 až 2
Indikátor kalibračních bodů
Ano
Ano
Indikátor stability měření
Ano
Ano
Alarm stavu elektrody
Ano
Ano
Referenční teplota (TR)
–
25 °C
Automatické vypnutí
Po 8 min.
Po 8 min.
Displej
LCD
LCD
Krytí
IP67
IP67
Napájení
Baterie 4x 1,5 V AAA
Baterie 4×1,5 V AAA
Životnost baterií
>300 hodin
>300 hodin
Záruka přístroj (senzor)
1 rok (6 měsíců)
1 rok (6 měsíců)
Rozměry (ø×d)
35×175 mm
35×175 mm
120 g
120 g
Hmotnost
* ppt = parts per thousands
64
COND 1
Měření fyzikálních veličin
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50014013
Testr pH 1 – sada obsahující testr, náhradní kryt senzoru, pufry pH 7 a pH 4 (55 ml) , uchovávací roztok elektrody
1×10 ml, popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový kufřík
50014163
Testr COND 1 – sada obsahující testr, náhradní kryt senzoru, vodivostní standardy 1413 µS/cm a 12,88 mS/cm
(55 ml) , popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový kufřík
Zadní strana testru
Zavěšení testru
Kufřík pH 1
65
Měření fyzikálních veličin
Testr 5 pro měření pH, vodivosti a TDS
Nové testry řady 5 s vyměnitelným senzorem jsou určeny k měření pH, vodivosti a TDS. Testry vynikají
dobře čitelným displejem s přehledným členěním zobrazovaných informací a dlouhou dobou provozu
díky bateriím. Displej má navíc barevná zobrazení indikující příslušný stav přístroje. K napájení lze
používat jak alkalické, tak i nabíjecí AAA baterie. Další předností testrů řady 5 je to, že jsou vodotěsné
(IP67) a plavou na vodě. Všechny testry se dodávají v kufříku s pufry, bateriemi, kapesníčky k osušení
elektrod a náhradním uzávěrem. Plastový uzávěr je průhledný a obsahuje rysku informující uživatele,
jaký objem vzorku/pufru má použít.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
velký podsvětlený 3barevný LCD displej
vyměnitelný senzor (k dispozici i vpichová verze)
indikace pufrů použitých při kalibraci
indikátor stability měření a kalibračních bodů
automatická teplotní kompenzace, zobrazení teploty
1 až 2bodová kalibrace
napájení 4×1,5 V AAA zajišťuje dlouhou dobu provozu
pH 5
Technické parametry
Parametr pH
pH 5/pH 5 FOOD
COND 5
PC 5
ORP 5
Měřená veličina
pH/mV/°C
Cond/TDS/salinita/°C
pH/mV/Cond/TDS
/salinita/°C
mV/°C
Rozsah měření
−2 až 16
–
−2 až 16
–
Rozlišení
0,01
–
0,01
–
Přesnost měření
±0,01
–
±0,01
–
Automatické rozpoznání
pufrů
5 (USA)
–
5 (USA)
–
Rozsah měření
±1 000
–
±1 000
±1 000
Rozlišení
0,1/1
–
0,1/1
0,1/1
Rozsah měření
–
0 až 200 μS/cm
0 až 2000 μS/cm
0 až 20 mS/cm
0 až 200 μS/cm
0 až 2000 μS/cm
0 až 20 mS/cm
–
Rozlišení/přesnost
–
–
mV (redox)
Vodivost
Aut. rozpoznání standardů
Automatické/±1 z celk. škaly
Automatické/±1 z celk. škaly
84; 1413 μS/cm
12,85 mS/cm
84; 1413 μS/cm
12,85 mS/cm
Teplotní koef. (TC)
–
0 až 4 %/°C
0 až 4 %/°C
–
Referenční teplota (TR)
–
20/25 °C
20/25 °C
–
–
TDS
Rozsah měření
–
0,1 ppm až 10 ppt
0,1 ppm až 10 ppt
0,40 až 1,00
0,40 až 1,00
–
±1 z celk. škály
±1 z celk. škály
–
–
0,01 až 10 g/l
0,01 až 10 g/l
–
TDS faktor
Přesnost měření
Salinita
Rozsah měření
66
PC 5
Měření fyzikálních veličin
Teplota
Rozsah měření
0 až 50 °C
0 až 50 °C
0 až 50 °C
–
Rozlišení/přesnost
0,1/±0,2 °C
0,1/±0,2 °C
0,1/±0,2 °C
Počet kalibračních bodů
1 až 3
1 až 3
1 až 3
Alarm stavu elektrody
Ano
Ano
Ano
–
Automatické vypnutí
Po 8 min.
Po 8 min.
Po 8 min.
Po 8 min.
Krytí
IP67
IP67
IP67
IP67
Napájení
Baterie 4×1,5 V AAA
Baterie 4×1,5 V AAA
Baterie 4×1,5 V AAA
Baterie 4×1,5 V AAA
Životnost baterií
>200 hodin
>200 hodin
>200 hodin
>200 hodin
Záruka
2 roky
(senzor 6 měsíců)
2 roky
(senzor 6 měsíců)
2 roky
(senzor 6 měsíců)
2 roky
(senzor 6 měsíců)
Rozměry (ø×d)
35×175 mm
(35×210 mm FOOD)
35×175 mm
35×175 mm
35×175 mm
Hmotnost
130 g (140 g FOOD)
130 g
130 g
130 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50014063
Testr pH 5 – sada obsahující testr, náhradní kryt senzoru, pufry pH 7 a pH 4 (55 ml), uchovávací roztok elektrody
1×10 ml, popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový kufřík
50014213
Testr COND 5 – sada obsahující testr, náhradní kryt senzoru, vodivostní standardy 1413 µS/cm a 12,88 mS/cm
(55 ml), popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový kufřík
50014263
Testr PC 5 – sada obsahující testr, náhradní kryt senzoru, vodivostní standardy 1413 µS/cm, pufry pH 7 a pH 4,
uchovávací roztok elektrody 1×10 ml, popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový
kufřík
50014113
Testr pH 5 FOOD – sada obsahující testr, pufry pH 7 a pH 4 (55 ml), uchovávací roztok elektrody 1×10 ml,
popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový kufřík
50014313
Testr ORP 5 – sada obsahující testr, náhradní kryt senzoru, redox standard 468 mV (55 ml), uchovávací roztok
elektrody 1×10 ml, popruh pro zavěšení na krk, kapesníčky, 4 baterie 1,5 V AAA a plastový kufřík
Příslušenství
50014403
pH 51 – náhradní eketroda pro Testr pH 5
50014423
SPH 51 – náhradní elektroda včetně ATC pro pH 5 FOOD
50014443
ORP 51 – náhradní elektroda pro Testr ORP 5
50014413
COND 51 – náhradní elektroda pro Testr COND 5
50014433
PC 51 – náhradní elektroda pro Testr PC 5
Senzor ORP 5
pH 5 FOOD
Elektroda pH5 FOOD
Zadní strana testru
Kryt senzoru
Senzor PC 5
Kufřík PC 5
67
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 7
Přenosný ekonomický pH/ORP-metr pH 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou hodnotu pH/
ORP a teplotu.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
volitelná přesnost ±0,1/0,01 pH
ekonomické měření pH a ORP
jednoduchá 3bodová kalibrace s automatickým rozpoznáním pufrů
automatická diagnostika a vypnutí
možnost použití různých typů elektrod s různou délkou kabelu
odolná konstrukce a ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvaristika
bazény a akvaparky
lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnictví (chov ryb, hydroponie atd.)
potravinářský průmysl
průmysl papíru a celulózy
energetika (kotle, chladící věže, kontrola kvality)
ekologické studie.
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Teplota
68
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
3, automatické (pufry USA, NIST)
Vstup
BNC konektor – připojení různých typů elektrod
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 000 až +1 000 mV
Rozlišení
1 mV
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 7
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Indikátor stability
Ano
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup
BNC konektor, Cinch konektor (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>500 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010012
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 7 s pH elektrodou se zabudovaným teplotním čidlem (201T), pufry
Hamilton pH 4 a pH 7 a kufříkem
Příslušenství
50002002
pH sonda 201T, bezúdržbová, fixní 1m BNC kabel a zabudované teplotní čidlo (Cinch konektor)
Pozn.: Další příslušenství najdete na straně 106.
69
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný pH-metr pH 7 FOOD KIT
Přenosný pH-metr pH 7 FOOD je dodávaný v soupravě s unikátní vpichovou elektrodou Doule Pore T - XS, která je určená pro měření kvality potravin (např. masa a sýrů). Přístroj je vybavený dvouřádkovým LCD
displejem, který zobrazuje současně aktuální naměřenou hodnotu pH a teplotu.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
současné zobrazení pH a teploty
indikátor stability měření
automatická kalibrace až na 3 body (NIST, USA nebo 2 libovolné pufry)
automatické rozpoznání pufrů
automatické vypnutí přístroje
ochranné gumové pouzdro, stojánek pro postavení na stůl
záruka 4 roky na elektronické části
krytí IP57
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Teplota
70
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
3, automatické (pufry USA, NIST)
Vstup
BNC konektor – připojení různých typů elektrod
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 000 až +1 000 mV
Rozlišení
1 mV
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Vodotěsný přenosný pH-metr pH 7 FOOD
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Indikátor stability
Ano
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup
BNC konektor, Cinch konektor (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>500 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Vpichová elektroda Double Pore T – XS
Typ elektrody
Kombinovaná vpichová, se zabudovaným teplotním senzorem NTC
Připojení
Kabel délky 1 m s BNC konektorem (pH) a Cinch konektorem (teplota)
Délka těla
35 mm
Průměr špičky s membránou
6 mm
Rozsah pH
0 až 14,0
Rozsah teploty
0 až 60 °C
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010032
Vodotěsný přenosný pH-metr pH 7 FOOD KIT s pH elektrodou se zabudovaným teplotním čidlem (201T), pufry Hamilton pH 4 a pH 7 a kufříkem včetně
vpichové elektrody Double Pore T – XS
Pozn.: Další příslušenství najdete na straně 106.
Vpichová elektroda
Double Pore T – XS
71
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 70 s ukládáním dat a GLP
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 70 má velký multifunkční LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu pH, ORP
a teploty. Zároveň displej zobrazuje čas, indikátor stability, ukládání dat do paměti, informace o kalibraci. Vnitřní zálohovaná paměť
přístroje umožňuje uložení 500 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje). Každá série naměřených údajů je uložena s odpovídající teplotou, časem a datem měření (odpovídá požadavkům Správné Laboratorní Praxe – GLP). Data lze stáhnout do počítače
přes USB rozhraní a software PC-Link.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
jednoduchá uživatelská nastavení
víceparametrové měření – přístroj měří pH, potenciál v mV (ORP) a teplotu (°C)
paměť a označení času a data měření (GLP)
automatická diagnostika
jednoduchá vícebodová („push-button“) kalibrace
funkce HOLD a automatické vypnutí
dobře čitelný displej
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvária
bazény a akvaparky
lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnictví (chov ryb, hydroponie apod.)
potravinářský průmysl
průmysl papíru a celulózy
energetika (kotle, chladící věže)
kontrola kvality vody a ekologické studie
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Teplota
72
Parametr
Rozsah
Rozsah
−2,00 až 16,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
3, automatické (pufry USA, NIST)
Vstup
BNC konektor – připojení různých typů elektrod
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 999 až +1 999 mV
Rozlišení
+0,1 mV (±200 mV)/1 mV (při vyšším rozsahu)
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
−10,0 až 110,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Vodotěsný přenosný pH/ORP-metr pH 70 s ukládáním dat a GLP
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Zobrazeni směrnice
/kompenzace a GLP
Ano
Indikátor stability
Ano
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Paměť
500 souborů dat
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup/výstup
Zdířka na DC adaptér, BNC konektor, Cinch konektor (ATC), USB/USB
Baterie/napájení
3×1,5 V AAA alkalická baterie nebo 230 VAC přes US
Životnost baterie
>500 hod.
IP krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
335 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010112
Vodotěsný přenosný přístroj pH 70 pro měření pH/mV s pH elektrodou s teplotním čidlem 201T, pufry
Hamilton pH 4 a pH 7, USB napájením, PC propojovacím kabelem, PC-Link softwarem a kufříkem
Příslušenství
50002002
pH sonda 201T, bezúdržbová, fixní 1m BNC kabel a zabudované teplotní čidlo (Cinch konektor)
Pozn.: Další příslušenství najdete na straně 106.
73
Měření fyzikálních veličin
pH/mV-metr pH 50
Stolní ekonomický pH/mV-metr pH 50 má velký multifunkční LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou hodnotu pH
nebo mV a teplotu, grafické symboly udávající informace o stavu přístroje, chybové zprávy a indikátor stability. Paměť umožňuje
manuální uložení 25 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje), bez možnosti stažení do počítače.
Aplikace pH/mV-metru pH 50: školní a výzkumné laboratoře, galvanický průmysl, chemický průmysl, titrace a testování kvality,
potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, klinické laboratoře, vodárenství a úprava odpadních vod.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
přesnost měření pH ±0,01 pH
automatická 3bodová kalibrace s rozpoznáním pufru
indikátor ustálení měření
automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
velký podsvícený a dobře čitelný LCD displej
paměť na 25 souborů dat
Zadní panel s konektory
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
pH elektroda 201T
ORP
Teplota
74
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
přístroj s elektrodou: ±0,02 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
Až 3, automatické (pufry USA: 4,01/7,00/10,01)
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Teplotní rozsah
0 až 60 °C
Příslušenství
Fixní kabel 1 m s BNC konektorem a zabudovaným teplotním čidlem (Cinch
konektor)
Rozsah
−2 000 až +2 000 mV
Rozlišení
1 mV
Rozsah
0 až 100 °C
Rozlišení
0,1 °C
Stabilita
±0,5 °C (5 až 60 °C), mimo tento rozsah ±1 °C
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
pH/mV-metr pH 50
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Indikátor stability
Ano
Zálohovaná paměť
Ano
Automatické ukládání dat
Ne
Paměť
25 souborů dat
Provozní teplota
5 až 45 °C
Vstup
Zdířka pro DC adaptér, BNC konektor pro pH elektrodu, Cinch konektory pro teplotní sondu a referenční elektrodu
Napájení
9 VDC adaptér, 230 VAC
Rozměry (š×v×h)
160×70×190 mm
Hmotnost
750 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50001002
pH/mV-metr pH 50 kompletní (s kombinovanou elektrodou 50002002)
Pozn.: Další příslušenství najdete na straně 106.
75
Měření fyzikálních veličin
pH/mV-metr pH 8
Stolní laboratorní pH/mV-metr pH 8 je vybavený velkým barevným a kontrastním grafickým displejem, který uživatele intuitivně
navádí při měření, jeho kalibraci a nastavení. Displej zobrazuje kromě měřené veličiny i hodnoty pufrů, na které byla prováděna
kalibrace a stav elektrody. pH-metr podporuje automatické rozpoznání pufrů (USA/NIST) a je vybavený magnetickým míchadlem
včetně držáku elektrod.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Současné zobrazení hodnoty pH/mV a teploty
Volitelné rozlišení: 0,1/0,01 pH
Automatická 3bodová kalibrace s rozpoznáním pufrů (USA/NIST)
Manuální dvoubodová kalibrace s uživatelsky nastavitelnou hodnotou pufru
Velký grafický displej se dvěma barvami
Zobrazení stability měření
Přímé ovládání magnetické míchačky
Možnost umístění magnetické míchačky odděleně až na vzdálenost 50 cm
• Vysoká odolnost – IP54
• Záruka 3 roky
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP (mV)
Teplota
76
Parametr
Rozsah
Rozsah
0 až 14 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH
Počet kalibračních bodů
Až 3, automatické (pufry USA/NIST, uživatelská volba pufru – až 2 druhy)
Rozsah
−2 000 až +2 000 mV
Rozlišení
0,1/1 mV
Rozsah
0 až100 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,2 °C
Kalibrace
Ano
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
pH/mV-metr pH 8
Indikace kalibračních bodů
Ano
Indikace stavu elektrody
Ikonou elektrody
Kritéria stability měření
Střední úroveň
Jednotky teploty
°C/°F
Teplotní kompenzace
Manuální nebo automatická (NTC 30 kΩ), 0 až 100 °C
Displej
Dvoubarevný grafický, s vysokým rozlišením
Vstupy
BNC konektor, Jack (ATC)
Manuál on-line
Integrovaný (angličtina)
Magnetická míchačka
Ano, oddělitelná (není součástí verze BASIC)
Regulace otáček
0 až 3000 rpm
Krytí
IP54
Napájení
AC/DC adaptér 9 V/300 mA
Rozměry (š×v×h)
360×220×100 mm (včetně míchačky)
Hmotnost
1250 g (včetně míchačky, 950 g bez míchačky)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50001202
Laboratorní pH/mV-metr pH 8 BASIC včetně elektrody XS POLYMER, teplotní sondy NT55, kabelu S7/BNC
(1 m), 2 roztoků pufrů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
50001232
Laboratorní pH/mV-metr pH 8 včetně magnetické míchačky, elektrody XS POLYMER, teplotní sondy NT55,
kabelu S7/BNC (1 m), 2 roztoků pufrů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
Příslušenství
50001132
Magnetická míchačka ovládaná pH-metrem
32200223
pH elektroda XS POLYMER (S7)
50002012
Teplotní sonda NT55
50000112
Držák elektrod, model 3900
77
Měření fyzikálních veličin
pH/mV-metr pH 80 s ukládáním dat a GLP
Stolní laboratorní pH/mV-metr pH 80 je vybavený velkým barevným a kontrastním grafickým displejem, který uživatele intuitivně
navádí při měření, jeho kalibraci a nastavení. Displej zobrazuje kromě měřené veličiny i hodnoty pufrů, na které byla prováděna
kalibrace, stav elektrody a GLP funkce. pH-metr podporuje 8 jazyků, automatické rozpoznání pufrů (USA/NIST/DIN) a je vybavený
magnetickým míchadlem včetně držáku elektrod. Do paměti přístroje je uložen uživatelký manuál (AJ).
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Současné zobrazení hodnoty pH/mV a teploty
Volitelné rozlišení: 0,1/0,01/0,001 pH
Možnost dodání s IQ/OQ a GLP manuály
Automatická 5bodová kalibrace s rozpoznáním pufrů (USA/NIST/DIN)
Manuální až dvoubodová kalibrace s uživatelsky nastavitelnou hodnotou pufru
Velký grafický displej včetně zobrazení stability měření
Paměť s možností zobrazení poslední kalibrace a stavu elektrody
Paměť pro uložení až 1000 naměřených hodnot včetně datumu a času měření
Možnost nastavení intervalu kalibrace a upozornění při jeho překročení
Nastavení parametrů stability
Přímé ovládání magnetické míchačky
Možnost umístění magnetické míchačky odděleně až na vzdálenost 50 cm
2 USB porty pro přenos dat do PC nebo na tiskárnu
SW PC-Link je součástí dodávky
Vysoká odolnost – IP54
Záruka 3 roky
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP (mV)
Teplota
78
Parametr
Rozsah
Rozsah
−2,00 až 20,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01/0,001 pH
Přesnost
±0,002 pH
Počet kalibračních bodů
Až 5, automatické (pufry USA/NIST/DIN, uživatelská volba z 5 pufrů)
Rozsah
−2 000 až +2 000 mV
Rozlišení
0,1/1 mV
Rozsah
−20 až120 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,2 °C
Kalibrace
Ano
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
pH/mV-metr pH 80
Indikace kalibračních bodů
Ano
GLP kalibrace
Ano, datum a čas
Indikace strmosti a posunu
Ano, datum a čas
Indikace stavu elektrody
Ikonou elektrody
Interval kalibrace
Nastavitelný, včetně alarmu min.
Kritéria stability měření
3 úrovně
Alarmy
Min. a max. hodnoty
Jednotky teploty
°C/°F
Teplotní kompenzace
Manuální nebo automatická (NTC 30 kΩ), 0 až 100 °C
Displej
Barevný grafický, s vysokým rozlišením
Vstupy
BNC konektor, Jack (ATC), 2× USB
Jazyky
8 jazyků včetně českého
Manuál on-line
Integrovaný (angličtina)
Magnetická míchačka
Ano, oddělitelná
Regulace otáček
0 až 3000 rpm
Krytí
IP54
Napájení
AC/DC adaptér 9 V/300 mA
Rozměry (š×v×h)
360×220×100 mm
Hmotnost
1250 g
Datalogger
až 1000 záznamů včetně datumu a času měření
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50001402
Laboratorní sada pH/mV-metr pH 80 včetně elektrody XS STANDARD a míchačky, teplotní sondy NT55,
kabelu S7/BNC (1 m), 2 roztoků pufrů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
Příslušenství
32200363
pH elektroda XS STANDARD (S7)
50001462
Externí klávesnice
50001452
Externí USB tiskárna
41001862
Manuál pro IQ/OQ
79
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný Oxymetr DO 450 s optickým měřením kyslíku
s ukládáním dat a GLP
Přístroj DO 450 je vybavený optickou sondou pro měření rozpuštěného kyslíku, která nevyžaduje výměnu elektrolytu nebo membrány. Jedná se o robustní přístroj (IP67) s velkým podsvětleným displejem zobrazujícím i teplotu. Přístroj zobrazuje % saturace, nebo
mg/l rozpuštěného kyslíku. Je vybavený pamětí pro ukládání až 500 souborů dat, která ukládá včetně data a času a tím vyhovuje
požadavkům GLP.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
bezúdržbová optická sonda
paměť s označením času a data měření (GLP)
zobrazení stability měření
automatické vypnutí
korekce tlaku a salinity
Aplikace
• rybí farmy
• akvária
• monitorování v životním prostředí
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Rozpuštěný kyslík
Teplota
Parametr
Rozsah
Rozsah
0 až 200 %
0 až 20 ppm
0 až 20 mg/l
Rozlišení
0,10 %, 0,1 ppm (mg/l)
Přesnost
±2 %, ±0,1 ppm (mg/l) do 8
±0,2 ppm (mg/l) nad 8
Rozsah
0 až 50 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Kompletní sada
80
Stojánek
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Vodotěsný Oxymetr DO 450
Displej
Nastavitelný podsvětlený LCD displej
Paměť
Uložení až 500 souborů dat
Výstup
USB nebo RS232
Časovač
Ukládání času, data a kalibrace
Kompenzace teploty
Ano
Kompenzace tlaku
Ano
Kompenzace salinity
Ano
Napájení
2×1,5 V AA baterie (součástí dodávky), volitelně AC adaptér
Provozní doba
100 hodin (bez podsvětlení)
IP krytí
IP67
Rozměry (dך×v)
200×83×57 mm
Hmotnost
500 g (bez kufříku a příslušenství)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
ECDOWP45003K
Vodotěsný oxymetr DO 450 včetně DO elektrody s víčkem senzoru, dvěma AA bateriemi, kufříkem,
USB kabelem, s nerezovým ochranným závažím a kalibrační komorou
Příslušenství
RDO3M
DO elektroda s 3m kabelem
RDO6M
DO elektroda s 6m kabelem
RDO15M
DO elektroda s 15m kabelem
RDOCAP
Náhradní kryt DO elektrody
RDOWEIGHT
Nerezové ochranné závaží
RDOCALCHAMBER
Kalibrační komora
Kalibrační komora
Nerezové ochranné závaží
81
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7 má velký LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou hodnotu vodivosti nebo TDS a teplotu. Na přístroji lze nastavit následující parametry: výběr normalizované teploty (mezi 10 až 30 °C,
tovární nastavení 25 °C), nastavení teplotního koeficientu (od 0 do 9,99 % na °C), jednobodovou či vícebodovou kalibraci, volbu
konstanty cely (K = 0,1, 1,0 nebo 10,0) a resetování na přednastavené tovární hodnoty.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
zobrazení vodivosti a teploty současně
jednoduchá („push-button“) kalibrace v každém rozsahu měření
automatická volba rozsahu měření
automatická/manuální teplotní kompenzace
(s referenční hodnotou 15 až 30 °C)
dobře čitelný displej
vodě odolná klávesnice IP57
gumový kryt (odolnost proti nárazu)
ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
kontrola kvality vody a ekologické studie
akvária a bazény
lázeňská zařízení a akvaparky
zemědělství a zahradnické aplikace (chov ryb, hydroponie)
školní a technologické laboratoře
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
Teplota
Salinita
82
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm
0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
Až 3 automatické, 1 manuální
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
0 až 50 ppt
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 80 °C)
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup
BNC konektor, Cinch konektor (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>200 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Doporučený rozsah měření
50010412
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7 s vodivostní
sondou (2301T) a vodivostním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm),
dodáváno v kufříku
10 µS/cm až 200 mS/cm
50010422
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 7 bez vodivostní
sondy, s vodivostním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm) v kufříku
bez elektrody
Příslušenství
Doporučený rozsah měření
50004022
Vodivostní sonda 2301T/5, K=1,0, délka kabelu 5 m
10 µS/cm až 200 mS/cm
50004012
Vodivostní sonda VPT51/01, K=0,1, délka kabelu 1 m
0,1 µS/cm až 1 mS/cm
50004002
Vodivostní sonda 2301T, K=1,0, délka kabelu 1 m
10 µS/cm až 200 mS/cm
83
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 70
s ukládáním dat a GLP
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 70 má velký multifunkční LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu vodivosti nebo TDS a teploty. Konduktometr umožňuje rovněž měření salinity. Zároveň displej zobrazuje čas, indikátor stability,
ukládání dat do paměti a informací o kalibraci.
Vnitřní zálohovaná paměť přístroje umožňuje uložení 500 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje). Každá série
naměřených údajů je uložena s odpovídající teplotou, časem a datem měření (GLP). Data lze stáhnout do počítače přes USB
rozhraní a software PC-Link.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
uživatelská nastavení
automatická volba rozsahu měření
uložení 500 souborů dat s informacemi odpovídajícími GLP
komunikace přes USB
snadná automatická/manuální jednobodová/vícebodová („push-button“) kalibrace
elektroda se zabudovaným teplotním senzorem
vodovzdorná klávesnice a ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
zemědělství a zahradnické aplikace (hydroponie, zavlažování)
akvária
chemický a zpracovatelský průmysl
zpracování odpadů a čištění odpadních vod
farmacie
školní a technologické laboratoře
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
TDS
Teplota
Salinita
84
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm
0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
Až 3 automatické, 1 manuální
Rozsah/TDS faktor
0 až 100 g/l/0,40 až 1,0
Rozlišení
1 % z celého rozsahu
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
−10,0 až 110,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
0 až 50 ppt
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Vodotěsný přenosný konduktometr/TDS-metr COND 70 s ukládáním dat a GLP
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
GLP
Ano
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Paměť
500 souborů dat
Vstup/výstup
Zdířka na DC adaptér, BNC konektor, Cinch konektor (ATC), USB/USB
Baterie/napájení
3×1,5 V AAA alkalická baterie nebo 230 VAC přes USB
Životnost baterie
>200 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
186×196×33 mm
Hmotnost
335 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Doporučený rozsah měření
50010512
Přenosný konduktometr/TDS metr COND 70 s vodivostní sondou (2301T)
a vodivostním kalibračním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm), USB
nabíječkou a komunikačním kabelem, softwarem a kufříkem
10 µS/cm až 200 mS/cm
50010522
Přenosný konduktometr/TDS metr COND 70 bez vodivostní sondy, s vodivostním kalibračním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm), USB nabíječkou a komunikačním kabelem, softwarem, v kufříku bez elektrody
Příslušenství
50004022
Doporučený rozsah měření
Vodivostní sonda 2301T/5, K=1,0, délka kabelu 5 m
10 µS/cm až 200 mS/cm
50004012
Vodivostní sonda VPT51/01, K=0,1, délka kabelu 1 m
0,1 µS/cm až 1 mS/cm
50004002
Vodivostní sonda 2301T, K=1,0, délka kabelu 1 m
10 µS/cm až 200 mS/cm
85
Měření fyzikálních veličin
Konduktometr COND 51
Stolní ekonomický konduktometr COND 51 je vybaven mikroprocesorem a velkým multifunkčním LCD displejem zobrazujícím
aktuální naměřenou hodnotu vodivosti a teploty. Dále se na displeji nachází indikátor stability. Paměť umožňuje manuální uložení
25 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje), bez možnosti stažení do počítače.
Aplikace konduktometru COND 51: školní a výzkumné laboratoře, chemické laboratoře, chemický průmysl, titrace a testování kvality,
vodárenství – testování a kontrola odpadních vod, energetika (kotle, chladící věže), tiskařský průmysl.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
jednoduchá 4 bodová kalibrace, automatické rozpoznání rozsahu
nastavitelná konstanta cely 0,1/1,0/10
manuální uložení až 25 souborů dat (bez možnosti stažení dat do PC)
nastavitelný teplotní koeficient
vodivostní sonda je vybavena integrovaným teplotním čidlem, design
pro minimalizaci bublin při měření
Zadní panel s konektory
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
Teplota
86
Parametr
Rozsah
Rozsah
0 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm, 0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1,0 % z celého rozsahu (přístroj)
±1,5 % z celého rozsahu (přístroj + elektroda)
Počet kalibračních bodů
4, automatické (84 μS/cm, 1 413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm při 25 °C)
Rozsah
0,0 až 50,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Konduktometr COND 51
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 50 °C)
Normalizovaná teplota
25 °C
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Indikátor stability
Ano
Provozní teplota
5 až 45 °C
Automatické ukládání dat
Ne
Zálohovaná paměť
Ano
Paměť
25 souborů dat
Vstup
Zdířka pro DC adaptér, BNC konektor pro vodivostní sondu, Cinch konektor pro teplotní sondu
Napájení
9 VDC adaptér, 230 VAC
Rozměry (š×v×h)
160×70×190 mm
Hmotnost
750 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Doporučený rozsah měření
50003002
Konduktometr COND 51 se sondou 2301T a držákem
10 µS/cm až 200 mS/cm
50003012
Konduktometr COND 51 s držákem (bez sondy)
Příslušenství
50004012
Doporučený rozsah měření
Vodivostní sonda VPT 21/01
0,1 μS/cm až1 mS/cm
(ultračisté vody)
Pozn.: Další příslušenství najdete na straně 106.
Vodivostní sonda
87
Měření fyzikálních veličin
Konduktometr COND 8
Stolní laboratorní konduktometr COND 8 je laboratorní přístroj měřící vodivost, TDS a teplotu. Je vybavený velkým dvoubarevným a kontrastním grafickým displejem, který uživatele intuitivně navádí při měření, jeho kalibraci a nastavení. Displej zobrazuje
kromě měřené veličiny i hodnoty standardů, na které byla prováděna kalibrace a stav vodivostní sondy. Má automatické rozpoznání vodivostních standardů a může být vybavený magnetickým míchadlem včetně držáku elektrod.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Současné zobrazení hodnoty vodivosti/TDS a teploty
Automatické rozlišení
Volitelná konstanta cely pro použití s 2elektrodovou sondou
Automatická 4bodová kalibrace s rozpoznáním vodivostních standardů
Manuální jednobodová kalibrace s uživatelsky nastavitelnou hodnotou
vodivostního standardu
Velký grafický displej včetně zobrazení stability měření
Přímé ovládání magnetické míchačky
Možnost umístění magnetické míchačky odděleně až na vzdálenost 50 cm
Vysoká odolnost – IP54
Záruka 3 roky
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
TDS
Teplota
88
Parametr
Rozsah
Rozsah
0 až 200 mS/cm
Rozlišení
Automatické
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
0,1 mg/l až 100 g/l
TDS faktor
0,40 až 1,00
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
0 až 100 °C
Rozlišení/přesnost
0,1/±0,2 °C
Jednotky
°C/°F
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Konduktometr COND 8
Počet kalibračních bodů
4, automatické rozpoznání standardů: 84, 1413 µS/cm, 12,88, 111,8 mS/cm + 1 uživatelský bod
Indikace kalibračních bodů vodivosti
Ano, ikonami
Kalibrace teploty
Ano
Teplotní koeficient (TC)
0,00 až 10,00 %/°C
Referenční teplota (TR)
15 až 30 °C
Teplotní kompenzace
Manuální nebo automatická (NTC 30 kΩ) 0 až 100 °C
Indikace stavu sondy
Ikonou sondy
Interval kalibrace
Nastavitelný, včetně alarmu min.
Stabilita měření
Ikonou
Typ sondy
2elektrodová
Konstanta cely
0,1/1/10
Displej
Dvoubarevný grafický, s vysokým rozlišením
Vstupy
BNC konektor, Jack (ATC)
Manuál on-line
Integrovaný (angličtina)
Magnetická míchačka
Ano, oddělitelná
Regulace otáček
0 až 3000 rpm
Krytí
IP54
Napájení
AC/DC adaptér 9V/300 mA
Rozměry (š×v×h)
360×220×100 mm (včetně míchačky)
Hmotnost
1250 g (včetně míchačky, 950 g bez míchačky)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50003202
Laboratorní konduktometr COND 8 včetně vodivostní sondy 2301T, 2 roztoků vodivostních standardů,
2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
50003212
Laboratorní konduktometr COND 8 bez vodivostní sondy včetně roztoků vodivostních standardů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
50003232
Laboratorní konduktometr COND 8 včetně magnetické míchačky, vodivostní sondy 2301T, 2 roztoků
vodivostních standardů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
50003242
Laboratorní konduktometr COND 8 včetně magnetické míchačky, bez vodivostní sondy, včetně 2 roztoků
vodivostních standardů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
Příslušenství
Doporučený rozsah měření
50001132
Magnetická míchačka ovládaná z přístroje
50004002
2301T – standardní vodivostní sonda, ATC
10 µS/cm až 200 mS/cm,
0 až 60 °C
50003352
VPT80/1 – vodivostní sonda (K=1), ATC, skleněné tělo, platinové elektrody,
1m kabel
10 µS/cm až 100 mS/cm,
0 až 80 °C
50004012
VPT51/01– vodivostní sonda (K=0,1), ATC, tělo z PVC/SS, 1m kabel
0,1 µS/cm až 1 mS/cm,
0 až 60 °C
50002012
Teplotní sonda NT55
89
Měření fyzikálních veličin
Konduktometr COND 80
Stolní laboratorní konduktometr COND 80 je laboratorní přístroj měřící vodivost, TDS, salinitu, rezistivitu a teplotu. Je vybavený
velkým barevným a kontrastním grafickým displejem, který uživatele intuitivně navádí při měření, jeho kalibraci a nastavení.
Displej zobrazuje kromě měřené veličiny i hodnoty vodivostních standardů, na které byla prováděna kalibrace, stav elektrody
a GLP funkce. Konduktometr podporuje 8 jazyků, automatické rozpoznání vodivostních standardů a je vybavený magnetickým
míchadlem včetně držáku elektrod. Do paměti přístroje je uložen uživatelský manuál (AJ).
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Současné zobrazení hodnoty vodivosti/TDS/rezistivity a teploty
Automatické rozlišení zobrazované hodnoty
Volitelná konstanta cely pro připojení 2 nebo 4elektrodové sondy
Možnost dodání s IQ/OQ a GLP manuály
Automatická 4bodová kalibrace s rozpoznáním vodivostních standardů
Manuální jednobodová kalibrace s uživatelsky nastavitelnou hodnotou vodivostního standardu
Automatická a manuální kompenzace teploty v rozsahu 15 až 30 °C
Velký grafický displej včetně zobrazení stability měření a standardů použitých při kalibraci
Paměť s možností zobrazení poslední kalibrace a stavu sondy včetně konstanty cely
Paměť pro uložení až 1000 hodnot včetně datumu a času měření
Možnost nastavení intervalu kalibrace a upozornění při jeho překročení
Nastavení parametrů stability
Přímé ovládání magnetické míchačky
Možnost umístění magnetické míchačky odděleně až na vzdálenost 50 cm
2 USB porty pro přenos dat do PC nebo na tiskárnu
SW PC-Link je součástí dodávky
Vysoká odolnost – IP54
Záruka 3 roky
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Vodivost
TDS
Salinita
Rezistivita
Teplota
* ppt = parts per thousands
90
Parametr
Rozsah
Rozsah
0 až 1000 mS/cm
Rozlišení
Automatické
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
0,1 mg/l až 500 g/l
TDS faktor
0,40 až 1,00
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
0,01 až 100 ppt*
Přesnost (rel.)
±0,1
Rozsah
0 až 20 MΩ
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
−20 až 120 °C
Rozlišení/přesnost
0,1/±0,2 °C
Jednotky
°C/°F
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Konduktometr COND 80
Počet kalibračních bodů
4, automatické rozpoznání standardů: 84, 1413 μS/cm, 12,88, 111,8 mS/cm + 1 uživatelský bod
Indikace kalibračních bodů vodivosti
Ano, ikonami
Kalibrace teploty
Ano
Teplotní koeficient (TC)
0,00 až 10,00 %/°C
Referenční teplota (TR)
15 až 30 °C
Teplotní kompenzace
Manuální nebo automatická (NTC 30 kΩ) 0 až 100 °C
GLP kalibrace
Ano, datum a čas
Indikace stavu sondy
Ikonou sondy
Interval kalibrace
Nastavitelný, včetně alarmu min.
Stabilita měření
Ikonou
Typ sondy
2 nebo 4elektrodová
Konstanta cely
0,1 až 10,0
Displej
Barevný grafický, s vysokým rozlišením
Vstupy
BNC konektor, Jack (ATC), 2x USB
Jazyky
8 jazyků
Manuál on-line
Integrovaný (angličtina)
Magnetická míchačka
Ano, oddělitelná
Regulace otáček
0 až 3000 rpm
Krytí
IP54
Napájení
AC/DC adaptér 9V/300 mA
Rozměry (š×v×h)
360×220×100 mm
Hmotnost
1250 g
Datalogger
Manuální/automatické ukládání dat, 1000 záznamů včetně data a času
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50003412
Laboratorní konduktometr COND 80 včetně magnetické míchačky, bez vodivostní elektrody, včetně
2 roztoků vodivostních standardů, 2 plastových nádobek, držákem elektrod a napájecím adaptérem
Příslušenství
Doporučený rozsah měření
50003352
VPT80/1 – vodivostní sonda (K=1), ATC, skleněné tělo, platinové elektrody,
1m kabel
10 µS/cm až 100 mS/cm,
0 až 80 °C
50003362
VPT80/4 – 4článková vodivostní sonda (K=0,5), ATC, epoxidové tělo,
grafitové elektrody, 1m kabel
20 µS/cm až 500 mS/cm,
0 až 60 °C
50004012
VPT51/01– vodivostní sonda (K=0,1), ATC, tělo z PVC/SS, 1m kabel
0,1 µS/cm až 1 mS/cm,
0 až 60 °C
50002012
Teplotní sonda NT55
50001462
Externí klávesnice
50001452
Externí USB tiskárna
50001472
IQ/OQ manual
91
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7 má velký LCD displej zobrazující současně aktuální naměřenou hodnotu pH, ORP nebo
vodivosti a teplotu.
Přístroj umožňuje uživateli nastavit následující parametry: normalizovanou teplotu (mezi 10 až 30 °C, tovární nastavení 25 °C),
teplotní koeficient (od 0 do 9,99 % na °C), jednobodovou či vícebodovou kalibraci, konstanty cely (K = 0,1, 1,0 nebo 10,0) a resetování na přednastavené tovární hodnoty.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
volitelná přesnost ±0,1/0,01 pH
zobrazení pH, ORP nebo vodivosti a teploty současně
jednoduchá 3bodová kalibrace s automatickým rozpoznáním pH pufrů
jednoduchá („push-button“) kalibrace v každém rozsahu měření, automatická volba
rozsahu měření (vodivost)
automatická/manuální teplotní kompenzace
(s referenční hodnotou 15 až 30 °C)
autodiagnostika a automatické vypnutí
vodě odolná klávesnice IP57
odolná konstrukce a ergonomický design
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvária, bazény, akvaparky a lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnické aplikace
průmysl papíru a celulózy
energetika, chladící věže
školní a technologické laboratoře
ekologické studie
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Salinita
92
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
3, automatické (pufry USA, NIST)
Senzor
BNC konektor – připojení různých typů elektrody
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 000 až +1 000 mV
Rozlišení
1 mV
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
0 až 50 ppt
Měření fyzikálních veličin
Vodivost
Teplota
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm
200 až 1 999 μS/cm
2,00 až 19,99 mS/cm
20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm
0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
Až 3 automatické, 1 manuální
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Technické parametry
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (pH: 0 až 100 °C, vodivost: 0 až 80 °C)
Indikátor stability
Ano
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Provozní teplota
0 až 50 °C
Paměť
500 souborů dat
Vstup
BNC konektor, Cinch konektor (ATC)
Baterie
3×1,5 V AAA alkalická baterie
Životnost baterie
>300 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
295 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010712
Vodotěsný přenosný multimetr PC 7 s pH elektrodou s teplotním čidlem (201T), vodivostní sondou (2301T),
pufry Hamilton pH 4 a pH 7, vodivostním kalibračním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm) a kufříkem
Příslušenství
Doporučený rozsah měření
50004002
Vodivostní sonda 2301T, K=1,0, délka kabelu 1 m
50002002
pH sonda 201T, bezúdržbová, fixní 1m BNC kabel a zabudované teplotní čidlo
(Cinch konektor)
10 µS/cm až 200 mS/cm
93
Měření fyzikálních veličin
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 s ukládáním dat a GLP
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 má velký multifunkční LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu pH/ORP/vodivosti/TDS a teplotu. Zároveň na displeji zobrazuje čas, indikátor stability, ukládání dat do paměti a informace o kalibraci. Vnitřní
zálohovaná paměť přístroje umožňuje uložení 500 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje). Každá série naměřených
údajů je uložena s odpovídající teplotou, časem a datem měření (GLP). Data lze stáhnout do počítače přes USB rozhraní a software PC-Link.
Důležité vlastnosti
• víceparametrové měření – přístroj měří pH, potenciál v mV (ORP), vodivost, TDS, salinitu
a teplotu (°C)
• snadná automatická/manuální jednobodová/vícebodová („push-button“) kalibrace
• uložení 500 souborů dat s informacemi odpovídajícími GLP
• komunikace přes USB
• automatická diagnostika
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vodárenství a úprava odpadních vod
akvária, bazény, akvaparky a lázeňská zařízení
zemědělství a zahradnické aplikace (chov ryb, hydroponie, zavlažování atd.)
potravinářský průmysl
průmysl papíru a celulózy, energetika (kotle, chladící věže)
kontrola kvality vody a ekologické studie
chemický a zpracovatelský průmysl
zpracování odpadů a odpadních vod
školní, farmaceutické a technologické laboratoře
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
pH
ORP
Vodivost
TDS
Salinita
94
Parametr
Rozsah
Rozsah
−2,00 až 16,00 pH
Rozlišení
0,1/0,01 pH
Přesnost
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
3, automatické (pufry USA, NIST)
Vstup
BNC konektor – připojení různých typů elektrod
Rozsah/rozsah rel. mV
−1 999 až +1 999 mV
Rozlišení
+0,1 mV (±200 mV)/1 mV (při vyšším rozsahu)
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Rozsah
0,00 až 199,9 μS/cm, 200 až 1 999 μS/cm,
2,00 až 19,99 mS/cm, 20,0 až 199,9 mS/cm
Rozlišení
0,1/1 μS/cm, 0,01/0,1 mS/cm
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
Počet kalibračních bodů
Až 3 automatické, 1 manuální
Rozsah/TDS faktor
0 až 100 g/l/0,40 až 1,0
Rozlišení
1 % z celého rozsahu
Přesnost
±1 % z celého rozsahu + 1 LSD (poslední platná číslice)
0 až 50 ppt
Měření fyzikálních veličin
Teplota
Rozsah
−10 až 110,0 °C
Rozlišení
0,1 °C
Přesnost
±0,5 °C
Technické parametry
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 s ukládáním dat a GLP
Teplotní kompenzace
Automatická/manuální (0 až 100 °C)
Zobrazeni směrnice
/kompenzace a GLP
Ano
Indikátor stability
Ano
Normalizovaná teplota
10,0 až 30,0 °C (25 °C standard)
Teplotní koeficient
0,00 až 9,99 %/°C
Konstanta cely
0,1/1,0/10,0
Automatické vypnutí
Po 20 minutách nečinnosti (zálohovaná paměť)
Paměť
500 souborů dat
Provozní teplota
0 až 50 °C
Vstup/výstup
Zdířka na DC adaptér, BNC konektor, Cinch konektor ATC, USB/USB
Baterie/napájení
3×1,5 V AAA alkalická baterie nebo 230 VAC přes USB
Životnost baterie
>300 hod.
Krytí
IP57
Rozměry (š×v×h)
86×196×33 mm
Hmotnost
335 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50010812
Vodotěsný přenosný multimetr PC 70 s pH elektrodou s teplotním čidlem 201T, s vodivostní sondou
(2301T), pufry Hamilton pH 4 a pH 7 a vodivostním kalibračním kitem (standardy 1 413 μS/cm a 12,88 mS/cm),
USB nabíječkou a komunikačním kabelem, softwarem a kufříkem
Příslušenství
50004002
Doporučený rozsah měření
Vodivostní sonda 2301T, K=1,0, délka kabelu 1 m
10 µS/cm až 200 mS/cm
50002002
pH sonda 201T, bezúdržbová, fixní 1m BNC kabel a zabudované teplotní čidlo
(Cinch konektor)
Pozn.: V případě požadavku měření vzorků s nízkou vodivostí je možné použít vodivostní sondu VPT51/01 jako u COND 7 nebo COND70.
95
Měření fyzikálních veličin
Multimetr PC 8
Stolní laboratorní multimetr PC 8 je laboratorní přístroj měřící pH, mV, vodivost, TDS a teplotu. Je vybavený velkým dvoubarevným a kontrastním grafickým displejem, který uživatele intuitivně navádí při měření, jeho kalibraci a nastavení. Displej současně
zobrazuje kromě měřených veličin i hodnoty pufrů, na které byla prováděna kalibrace a stav elektrod. Multimetr podporuje automatické rozpoznání pufrů a vodivostních standardů a může být vybavený magnetickým míchadlem včetně držáku elektrod.
Důležité vlastnosti
Současné zobrazení hodnoty pH/mV a teploty, vodivosti/TDS a teploty
Automatické rozlišení pro vodivost, nastavitelné pro pH (0,1/0,01)
Velký dvoubarevný grafický displej
Volitelná konstanta vodivostní cely pro připojení 2elektrodové sondy
Přímé ovládání magnetické míchačky
Možnost umístění magnetické míchačky odděleně až na vzdálenost 50 cm
• Vysoká odolnost – IP54
• Záruka 3 roky
•
•
•
•
•
•
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Parametr
Rozsah
Rozsah
0,00 až 14,00 pH
pH
Rozlišení/přesnost (rel.)
0,1/0,01/±0,01
Počet kalibračních bodů
1 až 3 (USA/NIST, 2 uživatelské)
mV
Rozsah/rozlišení
±2000 mV/0,1/1
Rozsah
0,00 až 200 mS/cm
Rozlišení/přesnost (rel.)
Automatické/±0,5 % z odečtu
Počet kalibračních bodů
1 až 4, automatické rozpoznání 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm,
111,8 mS/cm, 1 uživatelský
Rozsah
0,1 mg/l až 100 g/l
TDS faktor
0,40 až 1,00
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
0,0 až 100,0 °C
Rozlišení/přesnost
0,1/±0,2 °C
Jednotky
°C/°F
Kalibrace
Ano
Vodivost
TDS
Teplota
96
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Multimetr PC 8
Indikace kalibračních bodů
Ano, ikonami
Teplotní koeficient (TC)
0,00 až 10,00 %/°C
Referenční teplota (TR)
15,0 až 30,0 °C
Teplotní kompenzace
Manuální nebo automatická (NTC 30 kΩ) 0 až 100 °C
GLP kalibrace
Ano, datum a čas
Indikace stavu elektrody/vodivostní sondy
Ikonou elektrody/sondy
Indikace kalibračních standardů
Ano
Stabilita měření
Ikonou
Typ vodivostní sondy
2elektrodová
Konstanta cely
0,1/1/10,0
Displej
Dvoubarevný grafický, s vysokým rozlišením
Vstupy
BNC konektor, Jack (ATC)
Magnetická míchačka
Ano, oddělitelná
Regulace otáček
0 až 3000 rpm
Krytí
IP54
Napájení
AC/DC adaptér 9 V/300 mA
Rozměry (š×v×h)
360×220×100 mm
Hmotnost
1250 g (včetně míchačky, 950 g bez míchačky)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50004162
Laboratorní multimetr PC 8 včetně magnetické míchačky, včetně pH elektrody XS Polymer a teplotní
sondy NT55, bez vodivostní sondy, včetně 2 roztoků standardů, 2 plastových nádobek, držáku elektrod,
kabelu S7/BNC a napájecího adaptéru
Příslušenství
Doporučený rozsah měření
32200443
pH elektroda XS Polymer (S7)
50004002
2301T – vodivostní sonda, ATC
10 µS/cm až 200 mS/cm,
0 až 60 °C
50003352
VPT80/1 – vodivostní sonda (K=1), ATC, skleněné tělo, platinové elektrody, 1m kabel
10 µS/cm až 100 mS/cm,
0 až 80 °C
50004012
VPT51/01– vodivostní sonda (K=0,1), ATC, tělo z PVC/SS, 1m kabel
0,1 µS/cm až 1 mS/cm,
0 až 60 °C
50002012
Teplotní sonda NT55
97
Měření fyzikálních veličin
Multimetr PC 80
Stolní laboratorní multimetr PC 80 je laboratorní přístroj měřící pH, mV, vodivost, TDS, salinitu, rezistivitu a teplotu. Je vybavený velkým
barevným a kontrastním grafickým displejem, který uživatele intuitivně navádí při měření, jeho kalibraci a nastavení. Displej současně
zobrazuje kromě měřených veličin i hodnoty pufrů, na které byla prováděna kalibrace, stav elektrody a GLP funkce. Multimetr podporuje 8 jazyků, automatické rozpoznání pufrů a vodivostních standardů a je vybavený magnetickým míchadlem včetně držáku elektrod.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Současné zobrazení hodnoty pH/mV a teploty, vodivosti/TDS/rezistivity a teploty
Automatické rozlišení pro vodivost, nastavitelné pro pH (0,1/0,01/0,001)
Volitelná konstanta vodivostní cely pro připojení 2 nebo 4elektrodové sondy
Automatická kalibrace s rozpoznáním vodivostních standardů a pH pufrů
Manuální jednobodová kalibrace s uživatelsky nastavitelnou hodnotou vodivostního standardu
Velký grafický displej včetně zobrazení stability měření včetně nastavení
Paměť s možností zobrazení poslední kalibrace a stavu sondy včetně konstanty cely a pH elektrody
Paměť pro uložení až 1000 hodnot včetně datumu a času měření
Možnost nastavení intervalu kalibrace a upozornění při jeho překročení
Přímé ovládání magnetické míchačky
Možnost umístění magnetické míchačky odděleně až na vzdálenost 50 cm
2 USB porty pro přenos dat do PC nebo na tiskárnu
Vysoká odolnost – IP54
Záruka 3 roky
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Parametr
Rozsah
Rozsah
−2,00 až 20,00 pH
pH
Rozlišení/přesnost (rel.)
0,1/0,01/0,001/±0,002
Počet kalibračních bodů
1 až 5 (USA/NIST/DIN, 5 uživatelských)
mV
Rozsah/rozlišení
±2000 mV/0,1/1
Rozsah
0,00 až 1000,00 mS/cm
Rozlišení/přesnost (rel.)
Automatické/±0,5 % z odečtu
Počet kalibračních bodů
1 až 4, automatické rozpoznání 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm,
111,8 mS/cm, 1 uživatelský
Rozsah
0,1 mg/l až 500 g/l
TDS faktor
0,40 až 1,00
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
0,01 až 100 ppt*
Vodivost
TDS
Salinita
Rezistivita
Teplota
* ppt = parts per thousands
98
Přesnost (rel.)
±0,1
Rozsah
0 až 20 MΩ
Přesnost (rel.)
±0,5 % z odečtu
Rozsah
−20,0 až 120,0 °C
Rozlišení/přesnost
0,1/±0,2 °C
Jednotky
C/°F
Kalibrace
Ano
Měření fyzikálních veličin
Technické parametry
Multimetr PC 80, Systém GLP
Indikace kalibračních bodů
Ano, ikonami
Teplotní koeficient (TC)
0,00 až 10,00 %/°C
Referenční teplota (TR)
15,0 až 30,0 °C
Teplotní kompenzace
Manuální nebo automatická (NTC 30 kΩ) 0 až 100 °C
GLP kalibrace
Ano, datum a čas
Indikace stavu elektrody/vodivostní sondy
Ikonou elektrody/sondy
Interval kalibrace
Nastavitelný, včetně alarmu min./max.
Stabilita měření (volitelná)
Ikonou (Low-Medium-High)
Typ vodivostní sondy
2 nebo 4elektrodová
Konstanta cely
0,1 až 10,0
Displej
Barevný grafický, s vysokým rozlišením
Vstupy
BNC konektor, Jack (ATC), 2× USB
Jazyky
8 jazyků
Manuál on-line
Manuál on-line
Magnetická míchačka
Ano, oddělitelná
Regulace otáček
0 až 3000 rpm
Krytí
IP54
Napájení
AC/DC adaptér 9 V/300 mA
Rozměry (š×v×h)
360×220×100 mm
Hmotnost
1250 g
Datalogger
Manuální/automatické ukládání dat max. 1000 záznamů včetně datumu a času měření
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50004262
Laboratorní multimetr PC 80 včetně magnetické míchačky, pH elektrody XS STANDARD, bez vodivostní
sondy včetně pufrů pH7 a pH4, vodivostních standardů 1413 µS/cm a 12,88 mS/cm, 2 plastových nádobek,
držáku elektrod a napájecího adaptéru
Příslušenství
Doporučený rozsah měření
50003352
VPT80/1 – vodivostní sonda (K=1), ATC, skleněné tělo, platinové elektrody, 1m kabel
10 µS/cm až 100 mS/cm,
0 až 80 °C
50003362
VPT80/4 – 4článková vodivostní sonda (K=0,5), ATC, epoxidové tělo, grafitové
elektrody, 1m kabel
20 µS/cm až 500 mS/cm,
0 až 60 °C
50004012
VPT51/01– vodivostní sonda (K=0,1), ATC, tělo z PVC/SS, 1m kabel
0,1 µS/cm až 1 mS/cm,
0 až 60 °C
50002012
Teplotní sonda NT55
50001462
Externí klávesnice
50001452
Externí USB tiskárna
50001472
IQ/OQ manual
Pozn.: PC-Link je součástí dodávky
99
Měření fyzikálních veličin
Displej přenosných pHmetrů a konduktometrů řady 7 a 70
Měřený parametr
Aktuální čas
Aktuální měřená hodnota
Teplota
Připojení k PC, stahování dat
Ukládání dat
Indikátor stability měření
Informace o kalibračních bodech
Počet dat v paměti
Indikátor teplotní kompenzace
(automatická/manuální)
Displej stolních pHmetrů a konduktometrů řady 8 a 80
Aktuální měřená hodnota
Aktuální datum a čas
Indikátor stability měření
Indikátor stavu elektrody
Informace o kalibračních bodech
Aktuální teplota
Identifikace vzorku
Přihlášený uživatel
100
Měření fyzikálních veličin
101
Měření fyzikálních veličin
Multimetr XBase XBM
Přenosný systém XBase XBM umožnuje současné měření až 4 libovolně volitelných elektrochemických a fyzikálních veličin (nejčastěji pH, rozpuštěný kyslík, REDOX, zákal, tlak, teplota).
Přístroj splňuje požadavky krytí IP67 a je předurčen pro náročné terénní měření.
Multimetr s krytím IP67 je vhodný především pro měření v terénu a ve ztížených klimatických podmínkách. Systém umožňuje současné měření tří různých veličin (podle typu
inteligentní sondy) s možností využití ponorných sond s krytím IP68. Lze ovšem připojit
i sondy laboratorní. Při intervalu záznamu naměřených dat po 20 minutách může pracovat terénní přístroj XBM na svůj interní zdroj cca 1 měsíc. Pro dlouhodobé monitorování
v terénu nebo četnější záznam dat lze dodat k přístroji záložní akumulátor, který prodlouží
dobu monitorování.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Měření na několika kanálech současně (4 kanály současně)
Práce více uživatelů s možností uchování jejich uživatelského nastavení
Měření většího počtu vzorků s možností uložení a pojmenování naměřených hodnot
Vysoká přesnost měření s velkým komfortem pro obsluhu
Uživatelské nastavení digitálního filtru a statistických výpočtů
Napěťové řízení titrace
Signalizace překročení nastavených limitů
Funkce DATALOGERU umožňující sběr naměřených dat v nastavitelném intervalu a v reálném čase
Možnost exportu naměřených dat do jiných formátů (DBF, CSV, TXT)
Archivace a tisk měřicích a kalibračních protokolů
Maximální podpora protokolu SLP (GLP)
Záznam a archivace všech činností, které byly na systému prováděny
Poskytnutí naměřených dat dalším aplikacím (i po síti) pomocí rozhraní XBC Net nebo Modbus TCP
Technické parametry
Multimetr XBase XBM
Počet sond
1 až 3 (v případě multiparametrické sondy až 4)
Napájení sond
Pomocí připojovacího kabelu (včetně galvanického oddělení)
Podpora GLP protokolu
Ano
Připojení k PC
PDA rozhraní a USB
Uživatelská datová paměť
Společný i oddělený záznam
Kruhová datová paměť
100 hodnot/kanál
Perioda měření
1 až 60 s
Kapacita paměti (datalogeru)
16 MB (přibližně 30 000 záznamů)
Perioda datalogeru
2 s až 24 hod
Provozní teplota
−10 až 50 °C (u měřících sond se teplota liší)
Skladovací teplota
−20 až 50 °C (u měřících sond se teplota liší)
Krytí
IP67
Napájení
Interní akumulátor s nabíječkou 230 VAC/12 V DC
Rozměry (dך×v)
151×95×42 mm (bez příslušenství)
Hmotnost
378 g
102
Měření fyzikálních veličin
Inteligentní elektrody pro systém Xbase
Laboratorní hlavice
Katalogové číslo
Popis
XB1-K
Hlavice pro měření vodivosti a koncentrace NaCl nebo NaOH
XB2-K/pH
Hlavice pro měření pH
XB2-K/ORP
Hlavice pro měření ORP nebo ISE
XB4-K
Hlavice pro měření rozpuštěného kyslíku
XB5-K
Měřící hlavice – unimetr – teploměr
XB5-K/2CH
Měřící hlavice – 2kanálový unimetr
pH sonda XB2-S/pH
Bezdrátové laboratorní hlavice
Katalogové číslo
Popis
XB1-E
Hlavice pro měření vodivosti a koncentrace NaCl nebo NaOH (Bluetooth)
XB2-E/pH
Hlavice pro měření pH (Bluetooth)
XB2-E/ORP
Hlavice pro měření ORP nebo ISE (Bluetooth)
XB4-E
Hlavice pro měření rozpuštěného kyslíku (Bluetooth)
XB5-E
Měřící hlavice – unimetr – teploměr (Bluetooth)
Ponorné hlavice
pH sonda XB2-S/ORP
Katalogové číslo
Popis
XB1-S
Hlavice pro měření vodivosti a koncentrace NaCl nebo NaOH
XB2-S/pH
Hlavice pro měření pH
XB2-S/ORP
Hlavice pro měření ORP nebo ISE
XB4-S
Hlavice pro měření rozpuštěného kyslíku
Ponorné multiparametrické hlavice
Katalogové číslo
Popis
XBQ4
Těleso multiparametrické měřící hlavice s expandérem
XBQp
Těleso multifunkční měřící hlavice s měřením tlaku a expandérem
Vodivostní sonda XB1-S
Moduly měření ponorné multiparametrické hlavice
Katalogové číslo
Popis
XM1
Modul měření vodivosti a koncentrace NaCl nebo NaOH
XM2
Modul měření pH
XM2r
Modul měření ORP potenciálu nebo ISE
XM4
Modul měření rozpuštěného kyslíku
XM5
Modul – unimetr – teploměr
pH sonda XB4-S
103
Měření fyzikálních veličin
Výběr elektrod a jejich údržba
Výběr pH elektrody
Skleněná × epoxidová Díky mechanické odolnosti jsou elektrody s tělem z epoxidové pryskyřice vhodné pro „hrubší“ zacházení
a náročné terénní podmínky, jejich nevýhodou je jejich nižší tepelná odolnost ve srovnání s elektrodami skleněnými. Není je také
možné použít pro stanovení pH v roztocích obsahujících organická rozpouštědla a korozivní látky. Skleněné elektrody naopak snesou vyšší pracovní teploty a vysoce korozivní rozpouštědla.
Jednomůstková × dvojmůstková Ekonomické jednomůstkové elektrody jsou vhodné pro většinu obecných aplikací. Dvojmůstkové elektrody, u kterých nehrozí kontaminace referenčního můstku, je vhodné použít ke stanovení pH roztoků obsahujících sulfidy,
těžké kovy nebo tris pufry.
Plnitelná × uzavřená (bezúdržbová) Plnitelné elektrody umožňují díky přítomnosti plnícího otvoru doplnění nebo výměnu referenčního elektrolytu – což je ekonomické a zaručuje dlouhodobou životnost elektrody. Uzavřené elektrody jsou mechanicky velice
odolné a nevyžadují údržbu. Mají však obvykle kratší životnost.
Ag / AgCl (stříbro / chlorid stříbrný) × Hg / Hg2Cl2 (kalomelová) Nejběžnějším typem pH elektrod, vhodným pro všechny standardní aplikace (teplotní limit 80 °C), jsou elektrody založené na elektrochemickém článku Ag / AgCl. Kalomelová elektroda (článek
Hg / Hg2Cl2; teplotní limit 70 °C) je doporučená pro stanovení pH roztoků obsahujících proteiny, organické látky nebo těžké kovy
schopné reagovat se stříbrem a zanášet tak referenční můstek.
Speciální aplikace Mezi analyty, jejichž měření nepovažujeme za standardní aplikace (při kterých se měří pH bežnými elektrodami), lze zařadit roztoky s obsahem těžkých kovů, proteinů, organických rozpouštědel, s vysokým obsahem sodných iontů, sulfidů,
nízkoiontové roztoky (deionizovaná voda) a tris pufry.
Údržba pH elektrody
Kalibrace pH elektrody Elektrody je pro přesnost a opakovatelnost stanovení pH nutné periodicky kalibrovat alespoň pomocí
2bodové nebo 3bodové kalibrace.
Kondicionování (stabilizace) elektrody Před prvním použitím ponořte senzor pH elektrody alespoň na 20 minut do pufru o pH 4
nebo 7. NIKDY „nelouhujte“ pH elektrodu v destilované nebo deionizované vodě – dlouhodobá expozice čistou vodou nevratně
poškodí skleněnou membránu elektrody. Po kondicionování opláchněte senzor destilovanou nebo deionizovanou vodou, poté je
elektroda připravena ke kalibraci či měření pH.
Manipulace s elektrodou Pokud chceme zabránit kontaminaci vzorku, je nutné při přechodu mezi vzorky elektrodu opláchnout
destilovanou nebo deionizovanou vodou. NEOTÍREJTE elektrodu – vzniklá statická elektřina může způsobit chybná měření, přebytek
vody na elektrodě odsajte čistým filtračním papírem.
Skladování elektrody Elektrodu udržujte vždy vlhkou. Správné skladování má vliv na přesnost a spolehlivost výsledku a také významně prodlouží životnost elektrody. Skladujte elektrody v nádobkách s roztokem pro skladování elektrod (např. kat. č. 32208053) nebo
s pufrem pH 4 nebo 7 (viz strana 121). Před použitím elektrodu opláchněte a odstraňte bílé krystalky na jejím těle a přebytek vody
na elektrodě odsajte čistým filtračním papírem. NIKDY neskladujte pH elektrodu v destilované nebo deionizované vodě.
Plnění elektrody Před měřením zkontrolujte, zda je plnící otvor volný a je-li v elektrodě dostatek elektrolytu, aby byl ponořený
referenční můstek elektrody. V případě potřeby elektrolyt doplňte přes plnící otvor.
Čištění elektrody Odstranění mastnoty a tuku – oplachujte elektrodu roztokem slabého detergentu nebo methanolem po dobu
5 minut a před použitím opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou.
Odstranění bakterií a organických usazenin – ponořte elektrodu do naředěného (1:10) roztoku Sava (roztok chlornanu sodného)
a před použitím pečlivě opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou.
Odstranění proteinových usazenin – ponořte elektrodu na 5 minut do roztoku pro odstranění proteinů (např. kat.č. 32208093 viz
strana 121) a před použitím opláchněte destilovanou nebo deionizovanou vodou.
104
Měření fyzikálních veličin
Elektrody a sondy
XS pH elektrody a vodivostní sondy byly vyvinuty a jsou vyráběny švýcarským výrobcem pro měření pH, ORP a vodivosti/TDS. Nové
XS senzory se vyrábějí s laboratorní elektrodovou koncovkou S7 nebo s fixním kabelem vybaveným koncovkou BNC nebo DIN.
Vybrané modely elektrod jsou určené pro práci podle GLP, obsahují výrobní číslo, které je z vnitřní strany těla elektrody, aby nedošlo
Výrobní číslo
Modrý pufr
k jeho vymazání. Navíc je k nim k dispozici certifikát QC. Vnitřní pufr má modré zabarvení, takže je možná rychlá a jasná kontrola
kontaktu pufru s pH diafragmou.
Všechny senzory XS jsou vhodné pro přístroje XS, jakož i pro celou řadu dalších přístrojů na trhu. Volba senzoru je vždy dána aplikací.
S volbou senzoru vám rádi pomůžeme, a proto se se svou aplikací na nás kdykoliv obraťte.
105
Měření fyzikálních veličin
Elektrody a sondy
Výběr elektrody pro přístroje
pH
7
pH
70
pH
50
pH
8
pH
80
POLYMER




POLYMER TIP



GEL



STANDARD


STANDARD HA


STANDARD HF

STANDARD T - BNC

STANDARD T - DIN
FLOW
COND
7
COND
51
COND
70
COND
8
COND
80
PC
7
PC
70
PC
8
PC
80

































































FLAT









SEMI MICRO









MICRO









MICRO P









MICRO SPECIAL









FOOD









2 PORE









2 PORE/SLIM









2 PORE F









2 PORE T









FOOD SLIM









ZAVATRODE









2 PORE STEEL T









2 PORE K









STANDARD ORP









STANDARD AG









PLAST ORP









PLAST ORP BNC









POLYMER PLAST









POLYMER PLAST BNC









POLYMER PLAST DIN









201T/201T/5









VPT 80/1









VPT 51/01









2301T









Kromě těchto XS elektrod máme kompletní nabídku elektrod Hamilton. V případě zájmu o tyto produkty se obraťte na naše specialisty.
106
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro laboratorní aplikace
POLYMER
•
•
•
•
•
•
Polymer
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: otevřený otvor
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: polymerní
Délka/Průměr: 120/12 mm
Polymer TIP
Aplikace
• Univerzální gelová kombinovaná elektroda (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200223
Skleněná pH elektroda POLYMER, 1 diafragma, konektor S7
0 až 14
−10 až +80 °C
32200443
Skleněná pH elektroda POLYMER TIP, 2 diafragmy, konektor S7 0 až 14
−10 až +80 °C
GEL
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: Gel
Délka/Průměr: 120/12 mm
Aplikace
• Univerzální gelová kombinovaná elektroda (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200203
Skleněná pH elektroda GEL, 1 diafragma, konektor S7
0 až 14
−10 až +60 °C
107
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro laboratorní aplikace
standard/standard T
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne (ano – model T)
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 3M KCl
Délka/Průměr: 120/12 mm
Standard
Standard T
Aplikace
• Univerzální plnitelná kombinovaná elektroda, HA verze vhodná pro silně alkalické roztoky, HF verze vyvinutá pro roztoky obsahující kyselinu fluorovodíkovou
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200363
Skleněná pH elektroda STANDARD, konektor S7
0 až 14
−10 až +100 °C
32200423
Skleněná pH elektroda STANDARD HA, konektor S7
0 až 14
−10 až +100 °C
32200433
Skleněná pH elektroda STANDARD HF, konektor S7
0 až 14
−10 až +100 °C
32200263
Skleněná pH elektroda STANDARD BNC, fixní kabel s BNC
0 až 14
−10 až +100 °C
32200273
Skleněná pH elektroda STANDARD DIN, fixní kabel s DIN
0 až 14
−10 až +100 °C
32200473
Skleněná pH elektroda STANDARD T - BNC, fixní kabel
s BNC/Cinch
0 až 14
−10 až +100 °C
32200463
Skleněná pH elektroda STANDARD T - DIN, fixní kabel
s DIN/4 mm
0 až 14
−10 až +100 °C
FLOW
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: teflonový límec
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 3M KCl
Délka/Průměr: 120/12 mm
Aplikace
• Kombinovaná elektroda s plnitelným elektrolytem pro měření v suspenzích a vzorků s nízkou vodivostí
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200373
Skleněná pH elektroda FLOW, konektor S7
0 až 14
−10 až +80 °C
108
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro laboratorní aplikace
FLAT
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: teflon se 3 otvory
Referenční systém: Ag (potažené)
Elektrolyt: polymerní
Délka/Průměr: 120/12 mm
Aplikace
• Kombinovaná gelová elektroda pro měření povrchů (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200413
Skleněná pH elektroda FLAT, konektor S7
0 až 14
−10 až +60 °C
SEMI MICRO
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 3M KCl
Délka úzké části: 100 mm
Průměr: 12/3 mm
100 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro měření vzorků ve zkumavkách
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200383
Skleněná pH elektroda SEMI MICRO, konektor S7
0 až 14
0 až +100 °C
109
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro laboratorní aplikace
MICRO
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 3M KCl/Glycerin KCl
Délka úzké části: 60 mm
Průměr: 12/3 mm
60 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro měření v malých objemech vzorků (<2 ml). Elektroda MIKRO P je určena pro vzorky obsahující proteiny
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200213
Skleněná pH elektroda MICRO, konektor S7
0 až 14
0 až +100 °C
32200253
Skleněná pH elektroda MICRO P, konektor S7
0 až 14
0 až +100 °C
MICRO SPECIAL
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 3M KCl
Délka úzké části: 180 mm
Průměr: 12/3 mm
180 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro měření v NMR zkumavkách
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200453
Skleněná pH elektroda MICRO SPECIAL, konektor S7
0 až 14
0 až +100 °C
110
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro potravinářství
FOOD
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: 3 keramické
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: Glycerin KCl
Délka/průměr: 120/12 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro měření v potravinách
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200393
Skleněná pH elektroda FOOD, konektor S7
0 až 14
−10 až +100 °C
2 PORE
2 Pore
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo (POM/sklo u modelu F)
Teplotní čidlo: ne (ano u modelu T)
Diafragma: 2 otevřené póry
Referenční systém: Ag pokrytí
Elektrolyt: polymermí
Délka zúžené části: 35 mm
(50 mm u modelu F)
• Průměr: 6 mm (4,5 mm u modelu SLIM)
35 mm
2 Pore slim
35 mm
2 Pore F
Aplikace
• Kombinovaná gelová elektroda
pro měření v potravinách (elektrolyt se nedolévá)
50 mm
BNC
2 Pore T
Cinch
35 mm
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200333
Skleněná pH elektroda 2 PORE, konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
32200283
Skleněná pH elektroda 2 PORE SLIM, konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
32200293
Skleněná pH elektroda 2 PORE F, konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
32200323
Skleněná pH elektroda 2 PORE T, BNC konektor a Cinch konektor
0 až 14
0 až +60 °C
111
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro potravinářství
FOOD SLIM
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: 2 keramické
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: Glycerin KCl
Délka zúžené části: 25 mm
Průměr: 12/6 mm
25 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro měření v potravinách
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200243
Skleněná pH elektroda FOOD SLIM, konektor S7
0 až 14
0 až +100 °C
ZAVATRODE
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: Glycerin KCl
Délka zúžené části: 120 mm
Průměr: 12/4 mm
120 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro měření v potravinách, především v sýrech
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200403
Skleněná pH elektroda ZAVATRODE, konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
112
Měření fyzikálních veličin
Skleněné pH elektrody pro potravinářství
2 PORE STEEL T
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo/ocel
Teplotní čidlo: NTC 30 kΩ
Diafragma: 2 otevřené póry
Referenční systém: Ag pokrytí
Elektrolyt: polymerní
Délka zúžené části: 50 mm
Průměr: 12/6 mm
50 mm
BNC
Cinch
Aplikace
• Kombinovaná gelová elektroda pro měření v potravinách (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200313
Vpichová pH elektroda 2 PORE STEEL T, BNC konektor a Cinch
konektor
0 až 14
0 až +60 °C
2 PORE K
•
•
•
•
•
•
•
2 Pore K (kompletní)
Materiál těla: sklo/ocel
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: 2 otevřené póry
Referenční systém: Ag pokrytí
Elektrolyt: polymerní
Délka zúžené části: 35 mm
Průměr: 12/4,5 mm
35 mm
Aplikace
• Kombinovaná gelová elektroda pro měření tvrdých potravin (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200303
Vpichová pH elektroda 2 PORE K (kompletní, včetně nože),
konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
32200343
Vpichová pH elektroda 2 PORE K (bez nože), konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
Příslušenství
32200353
Náhradní nůž pro elektrodu 2 PORE K
113
Měření fyzikálních veličin
Elektrody pro měření ORP
STANDARD ORP
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: 3 keramické
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 3M KCl
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda s Pt kroužkem pro měření redoxního potenciálu
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah ORP
Teplota
32200233
ORP elektroda STANDARD ORP, konektor S7
±2000 mV
−10 až +100 °C
STANDARD AG
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: 1M KNO3
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
Aplikace
• Kombinovaná plnitelná elektroda pro argentometrické titrace
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah ORP
Teplota
32200483
ORP elektroda STANDARD AG, konektor S7
±2000 mV
−10 až +80 °C
114
Měření fyzikálních veličin
Elektrody pro měření ORP
PLAST ORP
•
•
•
•
•
•
•
Plast ORP
Materiál těla: plast
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: gel
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
Plast ORP BNC
Aplikace
• Plastová gelová elektroda s platinovým hrotem pro měření redoxního potenciálu (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah ORP
Teplota
32200663
Plastová ORP elektroda PLAST ORP, konektor S7
±1000 mV
0 až +60 °C
32200673
Plastová ORP elektroda PLAST ORP BNC, BNC konektor
±1000 mV
0 až +60 °C
115
Měření fyzikálních veličin
Plastové pH elektrody pro mobilní aplikace
POLYMER PLAST
Polymer plast
•
•
•
•
•
•
•
Polymer plast BNC/DIN
Materiál těla: plast
Teplotní čidlo: ne
Diafragma: 1 keramická a 1 otevřený pór
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: polymerní
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
BNC
Aplikace
DIN
• Plastová gelová pH elektroda
vhodná pro přenosné přístroje (elektrolyt se nedolévá)
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
32200493
Plastová pH elektroda POLYMER PLAST, konektor S7
0 až 14
0 až +60 °C
32200503
Plastová pH elektroda POLYMER PLAST BNC, BNC konektor
0 až 14
0 až +60 °C
32200513
Plastová pH elektroda POLYMER PLAST DIN, konektor DIN
0 až 14
0 až +60 °C
201T
•
•
•
•
•
•
•
Materiál těla: plast
Teplotní čidlo: NTC 30 kΩ
Diafragma: keramická
Referenční systém: Ag/AgCl
Elektrolyt: gel
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
BNC
CINCH
Aplikace
• Plastová bezúdržbová pH elektroda vhodná pro přenosné přístroje
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah pH
Teplota
50002002
Plastová pH elektroda 201T, BNC konektor a Cinch konektor,
délka kabelu 1 m
0 až 14
0 až +60 °C
50002022
Plastová pH elektroda 201T/5, BNC konektor a Cinch konektor,
délka kabelu 5 m
0 až 14
0 až +60 °C
50002042
Plastová pH elektroda 201T, DIN konektor a 2 BANANA konektory, délka kabelu 1 m
0 až 14
0 až +60 °C
116
Měření fyzikálních veličin
Vodivostní sondy
VPT 80/1
• Materiál těla: sklo
• Teplotní čidlo: ano
(NTC 30 kΩ)
• Elektrody: platinové
• Délka: 120 mm
• Průměr: 12 mm
BNC
CINCH
Aplikace
• Vodivostní sonda pro univerzální použití
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah
Teplota
50003352
Vodivostní sonda VPT 80/1, BNC konektor a Cinch konektor, K = 1
10 µS/cm až 10 mS/cm
0 až +80 °C
VPT 51/01
•
•
•
•
•
Materiál těla: PVC/ocel
Teplotní čidlo: NTC 30 kΩ
Elektrody: ocelové
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
BNC
CINCH
Aplikace
• Vodivostní sonda pro měření ultračistých vod
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah
Teplota
50004012
Vodivostní sonda VPT 51/01, BNC konektor a Cinch konektor,
K = 0,1
0,1 µS/cm až 1 mS/cm
0 až +60 °C
117
Měření fyzikálních veličin
Vodivostní sondy
VPT 80/10
•
•
•
•
•
Materiál těla: sklo
Teplotní čidlo: NTC 30 kΩ
Elektrody: platinové
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
BNC
CINCH
Aplikace
• Vodivostní sonda pro měření vody s vysokou salinitou
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah
Teplota
50004072
Vodivostní sonda VPT 80/10, BNC konektor a Cinch konektor,
K = 10
100 µS/cm až 200 mS/cm 0 až +80 °C
VPT 80/4
•
•
•
•
•
Materiál těla: PVC
Teplotní čidlo: NTC 30 kΩ
Elektrody: 4 grafitové destičky
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
BNC
Aplikace
• Univerzální vodivostní sonda
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah
Teplota
50003362
Vodivostní sonda VPT 80/4, BNC konektor a vícekolíkový,
K = 0,5
10 µS/cm až 200 mS/cm
0 až +60 °C
118
Měření fyzikálních veličin
Vodivostní sondy
2301T
•
•
•
•
•
Materiál těla: PVC/ocel
Teplotní čidlo: NTC 30 kΩ
Elektrody: ocelové
Délka: 120 mm
Průměr: 12 mm
BNC
CINCH
Aplikace
• Vodivostní sonda pro přenosné přístroje
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Rozsah
Teplota
50004002
Vodivostní sonda 2301T, BNC konektor a Cinch konektor,
K = 1, kabel 1 m
10 µS/cm až 200 mS/cm
0 až +60 °C
50004022
Vodivostní sonda 2301T/5, BNC konektor a Cinch konektor,
10 µS/cm až 200 mS/cm
0 až +60 °C
K = 1, kabel 5 m
Pozn.: V naší nabídce jsou k dispozici i vodivostní sondy britského výrobce Sentek i pro konduktometry jiných výrobců. Vyžádejte si od nás více informací.
Držák elektrod
• Posuvné rameno zajištuje ponoření elektrody do různých nádob
• Držák umožnuje použití více elektrod/senzorů najednou
• Určený pro různé elektrody
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50000112
Držák elektrod s posuvným ramenem
119
Měření fyzikálních veličin
pH pufry a vodivostní standardy
pH pufry XS jsou standardizované roztoky pH hodnot 4,01, 7,00, 9,00, 9,21 a 10,01 s exspirací 2 roky. Pufry mají metrologickou
návaznost na standard NIST a jsou dodávány s certifikátem, který je i ke stažení na webových stránkách www.chromservis.eu. Pufry
jsou barevně odlišeny a jsou výrobcem testovány na stabilitu při expozici UV zářením a při zamrznutí. Roztoky se dodávají v objemech 250 ml, 500 ml a 5 I. Vodivostní standardy XS se dodávají stejně jako pH pufry s dvouletou exspirací a s certifikátem. Roztoky se
dodávají v balení 500 ml.
Všechny roztoky dodávané v objemu 250 ml a 500 ml jsou v praktickém plastovém kanystříku, který usnadňuje kalibraci a zabraňuje
kontaminaci zásobního roztoku. Roztoky v 5l balení jsou dodávány v balení POLITAINER ( „Cubibox“), které zabraňuje kontaminaci
a přístupu vzduchu.
Pufry pH 4
Pufry pH 7
Pufry pH 9,21
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
metrologická návaznost (N.I.S.T.)
jednoduché použití
ekonomický provoz (pro kalibraci se použije pouze malé množství pufru)
stabilita 2 roky, vodivostní standardy 5μS/cm mají stabilitu 1 rok
Vodivostní standardy
Údaje pro objednání
pH pufry
Katalogové číslo
Popis
Přesnost
Barva
51100033
XS pufr pH 4,01 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,01
červená
51100043
XS pufr pH 7,00 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,01
zelená
XS pufr pH 9,00 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
modrá
51100073
XS pufr pH 9,21 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
modrá
51100063
XS pufr pH 10,01 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
bezbarvý
51100133
XS pufr pH 4,01 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,01
červená
XS pufr pH 7,00 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,01
zelená
XS pufr pH 9,00 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
modrá
51100173
XS pufr pH 9,21 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
modrá
51100163
XS pufr pH 10,01 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
bezbarvý
51100233
XS pufr pH 4,01 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,01
červená
51100243
XS pufr pH 7,00 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,01
zelená
51100053
250 ml
51100143
51100153
500 ml
XS pufr pH 9,00 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
modrá
51100273
XS pufr pH 9,21 (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,02
modrá
51100263
XS pufr pH 10,01 (25 °C), s certifikatem N.I.S.T.
±0,02
bezbarvý
51100253
120
5 l
Měření fyzikálních veličin
Údaje pro objednání
Vodivostní standardy
Katalogové číslo
51100513
51300313
300 ml
Popis
Přesnost
XS vodivostní standard 5,0 µS/cm (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±0,1 %
XS Professional vodivostní standard 5,0 µS/cm, s certifikátem DFM
±0,1 %
51100613
XS vodivostní standard 84 μS/cm (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±1 %
51100653
XS vodivostní standard 445 μS/cm (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±1 %
51100633
XS vodivostní standard 1 413 μS/cm (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±1 %
XS vodivostní standard 12 880 μS/cm (25 °C), s certifikátem N.I.S.T.
±1 %
51300343
XS Professional vodivostní standard 1 413 µS/cm, s certifikátem DFM
±1 %
51300353
XS Professional vodivostní standard 12 880 µS/cm, s certifikátem DFM
±1 %
51100643
500 ml
Standardy pro ORP
Katalogové číslo
Objem
Hodnota mV
Přesnost
51100303
250 ml
200 mV/25 °C
±5 mV
51100313
250 ml
475 mV/25 °C
±5 mV
51100323
500 ml
475 mV/25 °C
±5 mV
51100333
5 l
650 mV/25 °C
±5 mV
Elektrolyty a roztoky pro údržbu
Katalogové číslo
Popis
Objem
32208003
3M KCl – elektrolyt pro elektrody
75 ml
32208013
3M KCl – elektrolyt pro elektrody
500 ml
32208023
Glycerin-KCl – elektrolyt pro XS elektrody
75 ml
32208033
1M KNO3 pro XS elektrodu STANDARD Ag
75 ml
32208043
Uchovávací roztok pro elektrody
75 ml
32208053
Uchovávací roztok pro elektrody
500 ml
32208063
Roztok pro odstraňování proteinů
75 ml
32208093
Roztok pro odstraňování proteinů
250 ml
32208073
Roztok pro čištění diafragmy
75 ml
32208103
Roztok pro čištěni diafragmy
250 ml
32208083
Regenerační roztok pro pH elektrody
75 ml
Pozn.: V nabídce máme i kompletní rozsah pufrů a vodivostních standardů Duracal (Hamilton).
Jedná se o standardy nejvyšší metrologické kvality, které mají kruhovou metrologickou návaznost ověřovanou laboratořemi DKD.
Certifikáty pufrů a vodivostních standardů jsou ke stažení na www.chromservis.eu.
121
Měření fyzikálních veličin
Digitální refraktometr DBR 95
Digitální refraktometr pro laboratoře a výrobu. Vhodný i pro měření barevných a zakalených vzorků. DBR 95 je snadno přenosný
stolní přístroj. Ideální pro použití v provozu i laboratoři. Prostor pro vzorek z nerezové oceli je vhodný pro všechny typy kapalin,
umožňuje snadné čištění. Index lomu vzorku koreluje s teplotou. DBR 95 automaticky kompenzuje indexu lomu díky vestavěnému teplotnímu čidlu. Tlačítko CAL pro automatickou kalibraci za použití vody jako standardu. Velký grafický displej umožňuje
okamžitě zobrazit všechny parametry měření. Přístroj je napájen 9V baterií.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Univerzálnost, přenosnost
Velký měřící rozsah
ATC – automatická teplotní kompenzace
Autokalibrace
Volitelné limity alarmů
Vodotěsná klávesnice
Napájení z baterie
Zobrazení úrovně nabití baterie
Měřené veličiny a jejich rozsahy
Veličina
Rozsah
Rozlišení
% Brix
0,0 až 95,0
±0,3
Index lomu nD
1,3330 až 1,5318
±0,0002
Teplota
0,0 až 40,0 °C
±1 °C
Technické parametry
Digitální refraktometr DBR 95
Provozní teplota
−10 až +50 °C
Doba odezvy
1 sec.
Množství vzorku
1 ml
Napájení baterie
1×9 V
Rozměry (š×v×h)
180×100×60 mm
Hmotnost
900 g
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
44000063
Digitální refraktometr DBR 95 s 9 V baterií v ochranném pouzdře
122
Měření fyzikálních veličin
Teploměry
Jak vybrat správnou sondu pro mou aplikaci?
Při měření teploty je jako první krok nutno zvolit vhodnou sondu pro požadovanou aplikaci. Jakmile si vyberete teplotní sondu,
pokračujte s volbou teploměru. Níže najdete popis jednotlivých teplotních sond.
Pt 100: velmi přesná teplotní sonda s vysokým lineárním rozsahem. Tento senzor volíme v případě požadavku na velmi přesné
měření teploty. Senzor má středně rychlou dobu odezvy a je vhodný až do teplot −200 °C. Je vhodnou volbou pro měření v laboratořích nebo pro použití jako pracovní etalon.
NTC: přesný senzor v omezeném rozsahu teplot od −50 °C do +150 °C. Je vhodný pro jednoduché aplikace, jako je měření ventilačních systémů a klimatizací. Má středně rychlou dobu odezvy.
Termoelektrický článek K: široký rozsah měření teploty až do 1 100 °C. Je doporučená pro měření teplot nad 300 °C. Má velmi
rychlou odezvu a je flexibilní v konstrukci senzoru – nabízí se malé rozměry nebo modely pro specifické aplikace. Teploty pod 0 °C
měří jenom krátkou dobu. Je doporučený pro průmyslové aplikace, kde je vyžadován velký měřící rozsah.
Termoelektrický článek T: krátký rozsah měření teploty do 300 °C. má velmi rychlou odezvu a stejně jako typ K má široký výběr
provedení pro různé aplikace. Teploty pod 0 °C měří bez omezení. Je vhodný pro farmaceutický průmysl a potravinářství.
Displej teploměrů
Funkce GLP: datum a čas
Počet uložených dat v paměti
Indikátor stability měření
123
Měření fyzikálních veličin
Přehled teploměrů
Technické parametry
Teploměr
Temp 7 Pt100 RTD
Temp 70 Pt100 RTD
Temp 7 NTC
Temp 7 K/T
Teplotní čidlo
Pt100
Pt100
NTC 30K
K/T
Rozsah měření
−200 až +999 °C
−200 až +999 °C
−50 až +150 °C
K: −200 až +1 350 °C
T: −250 až +400 °C
Rozlišení
0,1 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
1 °C
(−200 až +999 °C)
0,01 °C
(−99,99 až +99,99 °C)
0,1 °C
(−200 až +999,9 °C)
0,1 °C
(−50,0 až +150,0 °C)
K: 0,1 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
1 °C
(−200 až +1 350 °C)
T: 0,1 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
1 °C
(−250 až +400 °C)
Přesnost (pouze přístroj)
±2 °C
(−200 až −100 °C)
±0,2 °C
(−99,9 až +199,9 °C)
±2 °C
(+200 až +850 °C)
±0,1 °C
(−201 až −100,0 °C)
±0,03 °C
(−99,99 až +99,99 °C)
±0,1 °C
(+100 až +999,9 °C)
±0,2 °C
(−50,0 až +150,0 °C)
±0,1 %
(pod −150 °C)
±0,25 %
(nad −150 °C)
Ukládání dat
Ne
1 000 bodů
Ne
Ne
Interval ukládání dat
Ne
Manuální/auto.
1 min. až 99 hod.
Ne
Ne
Indikace stability měření
Ano
Ano (nízká – střední –
vysoká)
Ano
Ano
Automatické vypnutí
Ano
Ano
Ano
Ano
Displej
LCD
Podsvícený LCD
LCD
LCD
Vstupní konektor
3pinový kruhový
3pinový
Cinch
ANSI
Max./min. hodnota
Ano
Napájení
Životnost baterie
Baterie AAA 3×1,5 V (alkalické)
>750 hod.
>750 hod.
(bez podsvícení)
>750 hod.
Provozní teplota
−20 až +65 °C
Provozní vlhkost
10 až 90 % RH (nekondenzující)
Krytí
Rozměry (š×v×h)
Hmotnost
124
IP56
86×196×33 mm
295 g
>750 hod.
Měření fyzikálních veličin
Teploměr Temp RTD 7 Basic
Teploměr Temp 7 Basic řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu inovativních
funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr je vybavený sondou Pt100 RTD s rozsahem měření −200 až +999 °C.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
zobrazení min./max. hodnoty
indikátor stability měření
indikátor stavu baterie
dodává se s certifikátem
univerzálnost – měření v °C i °F
záložní paměť – uchování kalibračních údajů a dalších informací i při
odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou, odolný kryt
i při stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro,
sklopný stojánek
Aplikace
• měření teploty v klimatizaci
• potravinářství
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
50011012
Teplotní sondy viz strana 97..
Popis
Přenosný teploměr Temp 7 RTD včetně ochranného pouzdra (teplotní sondu nutno objednat odděleně)
Vodě odolná klávesnice
Měření teploty ve vzduchotechnice
125
Měření fyzikálních veličin
Teploměr Temp RTD 70 Professional
Teploměr Temp RTD 70 Professional řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu
inovativních funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr používá sondu Pt100 RTD s rozsahem měření −200 až +999 °C.
Důležité vlastnosti
• rozlišení 0,1 °C ale v intervalu od −99,99 °C do +99,99 °C
je rozlišení 0,01 °C
• min./max. hodnoty
• jednobodová kalibrace
• indikátor stability měřeni
• dodává se s certifikátem
• napájení z počítače nebo standardně
• univerzálnost – měření v °C i °F
• záložní paměť – udržení kalibračních údajů a dalších informací i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• ukládání dat (až 1 000 hodnot)
• manuální nebo automatický režim, ve spojení s teplotním čidlem PT56L 1/5
DIN – vhodný jako pracovní etalon
• ukládání datumu a času společně s teplotou (GLP)
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou, odolný kryt i při
stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro, sklopný stojánek
Aplikace
• měření teploty kapalin v laboratořích
• kontrola teploty inkubátorů, termostatů a sušáren
Konektor k připojení
teplotní sondy
126
USB port pro připojení k PC
a napájení
Měření fyzikálních veličin
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50011082
Přenosný teploměr Temp 70 RTD Professional s ukládáním dat včetně ochranného pouzdra (teplotní sondu
nutno objednat odděleně)
Pozn.: Balení obsahuje přenosný kufřík, AC adaptér, USB kabel a PC software pro stahování dat.
Teplotni sondy pro teploměry Temp 7 RTD a Temp 70 RTD Professional
Model
PT56L
PT56C
PT56P
PT56A
PT56L 1/5
DIN
PT56 TFE*
PT56L/500
PT56L/1000
Katalogové číslo
51000202
51000212
51000222
51000232
51000242
51000252
51000262
51000272
Rozsah měření
−50 až
+400 °C
−50 až
+400 °C
−50 až
+400 °C
−50 až
+250 °C
−50 až
+400 °C
−100 až
+300 °C
−50 až
+400 °C
−50 až
+400 °C
Rozsah certifikace −50 až
+300 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+150 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+250 °C
−50 až
+300 °C
−50 až
+300 °C
T90
120 s
60 s
60 s
30 s
30 s
60 s
60 s
30 s
Průměr sondy
3 mm
5 mm
4 mm
4 mm
3 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Délka sondy
200 mm
200 mm
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
500 mm
1 000 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3 m
1,5 m
1,5 m
Třída přesnosti
A
A
A
A
1/5 DIN
A
A
A
Zakončení sondy
Pozn.: Další modely sond PT100 jsou k dispozici na vyžádání. Všechny sondy jsou vybaveny výrobním číslem.
* PTFE kabel vhodný pro sporáky a mrazničky.
Model sondy na rukojeti
Kontrola teploty v inkubátorech
Sériové číslo sondy na rukojeti
127
Měření fyzikálních veličin
Teploměr Temp 7 NTC
Teploměr Temp 7 NTC řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu inovativních funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr používá sondu NTC 30K s rozsahem měření −50 až +150 °C.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
přesnost 0,1 °C
min./max. hodnoty
indikátor stability měření
indikátor stavu baterie
vlastní diagnostika
univerzálnost – měření v °C i °F
záložní paměť – uchování kalibračních údajů a dalších
informací i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou, odolný kryt i při
stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro,
sklopný stojánek
Aplikace
• rychlé měření v úzkém rozsahu teplot
• potravinářství
• klimatizace
Konektor k připojení teplotní sondy
128
Sada teploměru v kufříku
Měření fyzikálních veličin
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50011092
Přenosny teploměr Temp 7 NTC vybavený sondou NT7P včetně ochranného pouzdra a kufříku
50011062
Přenosný teploměr Temp 7 NTC vybavený sondou NT7L včetně ochranného pouzdra a kufříku
Teplotní sondy NTC 30K pro teploměry Temp 7 NTC
Model
NT7L
NT7P
Katalogové číslo
50011142
50011122
Rozsah měření
−50 až +150 °C
−50 až +150 °C
Rozsah certifikace
−50 až +150 °C
−50 až +150 °C
T90
30 s
30 s
Průměr sondy
3 mm
4 mm
Délka sondy
200 mm
150 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
Třída přesnosti
–
–
Zakončení sondy
Konektor teplotní sondy
129
Měření fyzikálních veličin
Teploměr Temp 7 K/T
Teploměr Temp 7 K/T řady XS je mikroprocesorově řízený teploměr (mikroprocesor ASIC), který nabízí celou řadu inovativních
funkcí při zachování jednoduchého ovládání. Teploměr je vhodný pro termočlánky typu K a T pro měření teplot v rozsahu −250 až
+1 350 °C.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
rozlišení 0,1/1 °C
min./max. hodnoty
indikátor stability měření
indikátor stavu baterie
externí kalibrace
vlastní diagnostika
univerzálnost – měření v °C i °F
záložní paměť – uchování kalibračních údajů a dalších informací i při odpojené baterii
• automatické vypínání po 20 minutách nečinnosti
• snadno čitelný displej
• inovativní a robustní design, snadné ovládání jednou rukou, odolný kryt i při
stříkající vodě (IP56), odolné pouzdro,
sklopný stojánek
Aplikace
• farmaceutický průmysl
• měření povrchů předmětů v průmyslu
• měření teploty v laboratořích
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
50011032
Přenosný teploměr Temp 7 K/T včetně ochranného pouzdra a kufříku (teplotní sondu nutno objednat odděleně)
Konektor k připojení teplotní sondy
130
Sada teploměru v kufříku
Měření fyzikálních veličin
Teplotní sondy K pro teploměry Temp 7 K/T
Model
3K220
3K320
3K350
3K6100
3K6120
3K650
3K415P
3K520C
3K1200
Katalogové číslo
51000752
51000762
51000772
51000782
51000822
51000792
51000832
51000802
51000812
Rozsah měření
−60 až
+600 °C
−60 až
+800 °C
−60 až
+800 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 100 °C
−50 až
+600 °C
−60 až
+600 °C
−60 až
+400 °C
Rozsah
certifikace
−60 až
+400 °C
−60 až
+600 °C
−60 až
+800 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 100 °C
−60 až
+1 000 °C
−50 až
+600 °C
−60 až
+400 °C
−60 až
+300 °C
T90
2 s
3 s
3 s
6 s
6 s
6 s
3 s
15 s
2 s
Průměr sondy
2 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
5 mm
2 mm
Délka sondy
200 mm
200 mm
500 mm
1 000 mm
1 200 mm
500 mm
150 mm
200 mm
2 000 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2 m*
Třída
přesnosti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Zakončení sondy
* Ohebný kabel délky 2 m.
Teplotní sondy T pro teploměry Temp 7 K/T
Model
3T320
3T415
3T215
3T520C
3T420A*
3T210
Katalogové číslo
51000902
51000912
51000942
51000922
51000932
51000952
Rozsah měření
−50 až +350 °C
−50 až +350 °C
−50 až +350 °C
−50 až +350 °C
−50 až +250 °C
−50 až +300 °C
Rozsah
certifikace
−50 až +300 °C
−50 až +300 °C
−50 až +300 °C
−50 až +300 °C
−50 až +200 °C
−50 až +300 °C
T90
2 s
3 s
2 s
5 s
3 s
3 s
Průměr sondy
3 mm
4 mm
2 mm
5 mm
4 mm
2,5 mm
Délka sondy
200 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
Délka kabelu
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2 m
Třída
přesnosti
1
1
1
1
1
1
Zakončení sondy
* Vhodný pro sporáky a mrazničky.
Konektor pro teplotní sondy typ K
Konektor pro teplotní sondy typ T
131
Dávkování kapalin
Jednokanálová pipeta Transferpette S
Pipetovací tlačítko
Centrálně umístěné pipetovací tlačítko
umožuje hladký a spolehlivý chod pístu
Nastavení požadovaného objemu
Jednoduché nastavení pipetovaného objemu
pomocí jedné (pravé/levé) ruky i v rukavicích
Ochrana před změnou objemu
Uzamykatelné nastavení pipetovaného
objemu
Technika Easy Calibration
Viditelné změny výrobního nastavení
4-místný displej
Vždy viditelný displej objemu
Opěrka na prst
Ergonomicky tvarovaná opěrka pro prst, díky
níž není zatížená celá ruka při práci s pipetou.
Barevné kódování
Jednoduchý výběr špiček
Kompletně autoklávovatelná
Pipeta je zcela autoklávovatelná při 121°
(20 min) bez rozebrání
Úzký kónus pipety
Snadné pipetování i z úzkých nádob
Kónus na špičky
Díky svému tvaru je pipeta univerzální pro
řadu špiček různých výrobců
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Katalogové číslo
Popis
96.10686.08
Transferpette S Fix 10 μl
96.10687.01
Transferpette S DIG 0,1–1 μl
96.10686.16
Transferpette S Fix 20 μl
96.10687.02
Transferpette S DIG 0,5–10 μl
96.10686.20
Transferpette S Fix 25 μl
96.10687.03
Transferpette S DIG 2–20 μl
96.10686.28
Transferpette S Fix 50 μl
96.10687.74
Transferpette S DIG 10–100 μl
96.10686.38
Transferpette S Fix 100 μl
96.10687.78
Transferpette S DIG 20–200 μl
96.10686.44
Transferpette S Fix 200 μl
96.10687.80
Transferpette S DIG 100–1000 μl
96.10686.54
Transferpette S Fix 500 μl
96.10687.82
Transferpette S DIG 0,5–5 ml
96.10686.62
Transferpette S Fix 1000 μl
96.10687.84
Transferpette S DIG 1–10 ml
132
Dávkování kapalin
Multikanálová pipeta Transferpette S
Pipetovací tlačítko
Centrálně umístěné pipetovací tlačítko
umožuje hladký a spolehlivý chod pístu
Nastavení požadovaného objemu
Jednoduché nastavení pipetovaného objemu
pomocí jedné (pravé/levé) ruky i v rukavicích
Ochrana před změnou objemu
Uzamykatelné nastavení pipetovaného
objemu
Technika Easy Calibration
Viditelné změny výrobního nastavení
4-místný displej
Vždy dobře viditelný displej s nastaveným pipetovaným objemem
Opěrka na prst
Ergonomicky tvarovaná opěrka pro prst, díky
níž není zatížená celá ruka při práci s pipetou.
Kompletně autoklávovatelná
Pipeta je zcela autoklávovatelná při 121°
(20 min) bez rozebrání
Barevné kódování
Jednoduchý výběr špiček
Manifold
Manifold je otočitelný o 360° do obou směrů
Stojánek pro 6 pipet
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Katalogové číslo
Popis
96.10688.00.1
Transferpette S 8F 0,5–10 μl
96.10689.20.1
Transferpette S 12F 0,5–10 μl
96.10688.06.1
Transferpette S 8F 5–50 μl
96.10689.26.1
Transferpette S 12F 5–50 μl
96.10688.08.1
Transferpette S 8F 10–100 μl
96.10689.28.1
Transferpette S 12F 10–100 μl
96.10688.09.1
Transferpette S 8F 20–200 μl
96.10689.29.1
Transferpette S 12F 20–200 μl
96.10688.10.1
Transferpette S 8F 30–300 μl
96.10689.30.1
Transferpette S 12F 30–300 μl
133
Dávkování kapalin
Dávkovač – pipetor Microlab 300
Microlab 300 je vysoce přesný pipetovací automat s grafickým dotykovým displejem. Byl navržen pro rychlé a snadné pipetování.
Jedním přístrojem lze nahradit více pipet s různými objemy, zpřesnit dávkování a dokumentovat pracovní postupy (podmínka GLP).
Microlab 300 používá unikátní technologii ClickSure™, která operátora ujišťuje o správném nasazení pipetovací špičky. V přístroji lze
nastavit různé třídy kapalin a připravit tak různé pipetovací metody, které jsou uloženy v paměti.
Jedním přístrojem a dvěma typy špiček lze pipetovat v rozsahu 0,5 až 1000 µl. Průvodce
nabízí možnosti různých metod, jako např. pipetování, reverzní pipetování, ředění, alikvotní
dávkování a postupné (sériové) dávkování. Všechny operace se ukládají (vyhovuje podmínkám 21 CFR part 11) a pipetor je možné metrologicky navázat na NIST. Soubory s historií
(LOG) lze vytisknout přímo z přístroje. Displej zobrazuje pracovní postup a navádí tak operátora v průběhu pipetování.
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
PCR
extrakce
sériové ředění
zkoušky cytotoxicity a životaschopnosti mikroorganismů
příprava vzorků
detekce proteinů
gelová elektroforéza
Technické parametry
Microlab 300
Přesnost
Viz tabulka níže
Správnost
Viz tabulka níže
Objemy stříkaček
25 µl a 1,25 ml
Materiál v kontaktu se vzorkem
Sklo, PTFE, CTFE, PFA, FEP
Komunikační rozhraní
Sériová linka
Paměť pro ukládání metod
2 GB
Provozní teplota
5 až 40 °C
Napájení
100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Rozměry (š×v×h)
165×178×279 mm
Hmotnost
2,9 kg
Pipeta se spínáním
134
Dávkování kapalin
Specifikace přesnosti a správnosti pro deionizovanou vodu
Dávkovaný objem (µl)
1,0
5,0
10
25
50
100
250
500
1000
Přesnost (±%)
6,0
1,5
1,0
0,85
0,8
0,8
0,75
0,75
0,4
Správnost (±%)
6,0
1,0
0,9
0,6
0,5
0,8
0,75
0,35
0,15
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
67100-01
Automatický dávkovač/pipetor ML 300 s pipetovací rukojetí, stříkačkami a držákem kabelů
Příslušenství
61500-04
Tiskárna
235537
Špičky ClickSure 50 μl, nesterilní, 960 ks v zásobníku
235543
Špičky ClickSure 50 μl, nesterilní, 960 ks v sáčku
235536
Špičky ClickSure 50 μl, sterilní, 960 ks v zásobníku
235544
Špičky ClickSure 50 μl, sterilní s filtrem, 960 ks v zásobníku
235539
Špičky ClickSure 1 ml, nesterilní, 960 ks v zásobníku
235545
Špičky ClickSure 1 ml, nesterilní, 960 ks v sáčku
235538
Špičky ClickSure 1 ml, sterilní, 960 ks v zásobníku
235546
Špičky ClickSure 1 ml, sterilní s filtrem, 960 ks v zásobníku
135
Dávkování kapalin
Dávkovač – dilutor se dvěma stříkačkami Microlab 625
Microlab 625 je vysoce přesný dávkovač kapalin s grafickým dotykovým displejem. Byl navržen pro rychlé a snadné ředění dávkování kapalin. Tento dávkovací systém poskytuje přesnost vyšší než 99 %, nezávisle na viskozitě kapaliny, tenzi par a teplotě. Inertní
cesty, kterými protékají dávkované kapaliny, minimalizují kontaminaci mezi vzorky a jsou kompatibilní s agresivními chemikáliemi.
Microlab 625 se dvěma stříkačkami nabízí možnost ředění v poměru až 1:50 000
v jednom kroku. Tím se značně snižuje doba zpracování vzorků a spotřeba používaných roztoků. Rozpouštědlo promývá hadičky mezi jednotlivými vzorky, čímž se
minimalizuje možnost jejich vzájemné kontaminace. Proto je ideálním zařízením pro
níže uvedené analytické techniky.
Aplikace
•
•
•
•
•
Atomová absorpční spektrometrie (AAS)
Plazmová spektroskopie (ICP)
Liquid Scintillation
Kapalinová chromatografie (HPLC)
Plynová chromatografie (GC)
Technické parametry
Microlab 625
Přesnost
±1 %
Správnost
±0,2 %
Průtok
0,003–6000 µl/s (závisí na zvolené stříkačce)
Rozlišení stříkačky
0,02 % (z nominální hodnoty)
Objemy stříkaček
10, 25, 50, 100, 250, 500 µl, 1, 2,5, 5, 10, 25, a 50 ml
Materiál v kontaktu se vzorkem
Sklo, PTFE, CTFE
Komunikační rozhraní
Ethernet, 10/100 BASE-T
Paměť
Metody jsou ukládány na SD kartu
Kalibrace
Tovární testování s metrologickou návazností na NIST
Napájení
24 VDC/2,5 A
Rozměry (š×v×h)
178×140×267 mm
Hmotnost
5,9 kg
136
Dávkování kapalin
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
ML625-DIL
Automatický dávkovač/dilutor ML 625 se 2 stříkačkami (nutno zvolit jejich objem)
Příslušenství
61401-01
Ruční spínač – pipeta Concorde CT
62539-01
Pipeta se spínáním pro objemy 1 až 35 µl
62540-01
Pipeta se spínáním pro objemy 1 až 125 µl
62575-01
Pipeta se spínáním pro objemy 1 až 5 ml
62576-01
Nožní spínač
Pipeta Concorde CT
Pipeta se spínáním (1 až 35/1 až 125 µl)
Pipeta se spínáním (1 až 5 ml)
Nožní spínač
137
Dávkování kapalin
Dávkovač s mikrostříkačkou eVol
Dávkovač eVol® je první digitálně kontrolovaná analytická stříkačka kalibrovatelná samotným
uživatelem. eVol® vyhovuje striktním laboratorním standardům (GLP, GMP, FDA). Dávkovači
eVol® dominuje barevná obrazovka a uživatelsky oblíbený ovládací prvek s navigačními tlačítky.
Díky vhodnému uspořádání menu zobrazovanému také na obrazovce je možné rychle ovládat
všechny funkce přístroje. Na rozdíl od zařízení, kterými jsou například pipety, není funkce eVol®
založená na pohybu vzduchu, tudíž je perfektním řešením i pro náročné dávkování bezvodých
kapalin. Díky digitálnímu naprogramování dávkovače je manipulace s kapalinami nezávislá
na uživateli. Používání eVol® tak přispívá k vyšší efektivitě práce a k redukci množství opakovaných
chybně provedených analýz.
Gravimetrická kalibrace je jednoduchá a může být prováděna kdykoliv v odpovídajících intervalech. Kalibrační nastavení je možné uložit až pro 10 stříkaček XCHANGE® a poté jej rychle navolit
při změně stříkačky. Analytické stříkačky XCHANGE® jsou rychle a jednoduše vyměnitelné. Lze tak
úspěšně zabránit křížové kontaminaci vzorků.
Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
příprava kalibračních roztoků
dávkování vnitřního standardu
přesné dávkování vodných roztoků i bezvodých kapalin
vhodné i pro práci s těkavými vzorky
ředění vzorků, práce s MEPS
mikrotitrace
FDA metody vyžadující 1ml stříkačku
dávkování vzorků na TLC desky
nástřik do GC a LC systémů
Technické parametry
Dávkovač eVol
Přesnost
±0,5 % z celkového objemu kalibrované stříkačky
Správnost
0,3 % RSD (z celkového objemu stříkačky)
Možné objemy stříkaček
5, 50, 100, 500 a 1000* µl
Rozměry (š×v×h)
50×70×210 mm
Hmotnost
200 g
*Pozn.: 1ml stříkačka je kompatibilní pouze s modelem eVol XR
138
Dávkování kapalin
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
SGE*2910200
Souprava s automatickým dávkovačem eVol XR (obsahuje 3 XR stříkačky 5, 100 a 1000 µl, stojánek a univerzální nabíječku)
SGE*2910100
Souprava s automatickým dávkovačem eVol NMR (obsahuje 3 XR stříkačky 5, 50 a 500 µl, stojánek a univerzální nabíječku)
Příslušenství
SGE*2910020
Stříkačka 5 µl eVol®
SGE*2910022
Stříkačka 50 µl eVol®
SGE*2910029
Stříkačka 100 µl eVol® *
SGE*2910024
Stříkačka 500 µl eVol®
SGE*2910035
Stříkačka 1 ml eVol® **
SGE*2910027
Stříkačka 50 µl eVol® pro MEPS
SGE*2910028
Stříkačka 100 µl eVol® pro MEPS *
SGE*2910026
Stříkačka 500 µl eVol® pro MEPS
SGE*2910010
Stojánek pro eVol
SGE* 2910030
* vyžaduje firmware 2011
** vyžaduje eVol XR
Stojánek pro eVol včetně nabíječky
Stojánek včetně nabíječky
Stojánek
139
Filtrace
Kompaktní filtrační jednotka
Nová filtrační jednotka výrobce Hahnemühle je vakuové zařízení určené
k membránové filtraci a je vynikajícím pomocníkem v mikrobiologických
laboratořích. Filtrační jednotka má integrované čerpadlo a umožňuje
současnou filtraci tří vzorků. Její velkou výhodou je tichý provoz a velmi
jemná regulace vakua.
Kryt filtrační jednotky je vyroben z hliníku, hlava čerpadla, membrány
a ventily čerpadla jsou vyrobeny z PP a EPDM, hadičky jsou z materiálu
Norprene. Trysky a trubičky jsou vyrobeny z nerezové oceli (CrNiMo).
Díky odolnosti použitých materiálu lze filtrační jednotku dezinfikovat isopropanolem a roztokem peroxidu vodíku. Dezinfekce a čištění přístroje
je tedy velmi jednoduché.
Celková kapacita čerpadla (vztaženo na vodu):
• 1,2 l/min Doba filtrace s filtrem z nitrátu celulózy (0,2 μm): cca. 35 až 40 s na 3×100 ml
• Doba filtrace s filtrem z nitrátu celulózy (0,45 μm): cca. 25 až 30 s na 3×100 ml.
Technické parametry
Kompaktní filtrační jednotka
Napájení
230 V/50 Hz – 24 V (vč. adaptéru)
Krytí
IP50
Rozměry (š×v×h)
50×7×19 mm
Hmotnost
3,2 kg
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
FE3MON
Kompaktní filtrační jednotka s integrovaným membránovým čerpadlem
Filtrace
140
Použití membránového flitru
Zapnutí čerpadla
Nasazení držáku
Filtrace
Mikrofiltrační aparatura
Mikrofiltrační aparatura je určena pro membránovou filtraci v mikrobiologických a chemických laboratořích. Lze ji s výhodou využít i pro filtraci přes vláknité filtry nebo pro SPE,
využívanou ve vodohospodářských laboratořích. Aparaturu lze využít i v laboratořích HPLC
pro filtraci mobilní fáze. Filtrační aparatura je určena pro filtry o průměru 47 mm. Velkou
výhodou aparatury je, že nevyžaduje používání gumové podložky nebo zátky.
Aplikace
• mikrobiologické laboratoře
• filtrace mobilní fáze pro HPLC
• SPE
Technické parametry
Parametr
Hodnota
Průměr filtru
47 mm
Objem nálevky
250 ml
Objem kónické baňky
1 000 ml
Zábrus adaptéru
40/38
Zábrus kónické baňky
40/38
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
073-001123
Mikrofiltrační aparatura 47 mm, včetně frity, nálevky 250 ml, kónické baňky 1 l a kovové svorky
141
Filtrace
Sterilní membránové filtry pro mikrobiologii
Jedná se o hydrofilní membránové filtry z esterů celulózy (dříve označováno jako nitrát celulózy), výrobce Frisenette-Advantec. Jsou dobře použitelné pro čištění vodných
roztoků. Mají velice pravidelnou strukturu pórů, čímž je zajištěna vynikající retence
a optimální růst kolonií na ploše membrány. Obzvlášť se hodí pro mikrobiologickou
analýzu pitných a povrchových vod (stanovení koliformních bakterií, enterokoků),
nápojů, léčiv atp.
Pro zjednodušení počítání kolonií se tyto membrány dodávají i s mřížkou (čtverce
3,1×3,1 mm), sterilní a balené do individuálních sáčků.
Membrány se také dodávají v různých barevných provedeních (bílé, černé a zelené) tak,
aby byly lépe viditelné kolonie, které se těžko identifikují, jako např. plísně a kvasinky.
Technické parametry
Pórovitost (μm)
Tloušťka (μm)
Průtok ΔP: 10 psi
ml/min./cm2, voda
„Bubble point“ psi
F*A020G047A
0,20
133
17,5
54,5
F*A045G047A
0,45
145
45
35
F*A065G047A
0,65
150
120
21,3
F*A080G047A
0,80
150
165
16,4
F*A100G047A
1,00
150
220
13,9
Pozn.: Chemická odolnost: Stabilní pro roztoky s pH mezi 4–8, odolné vůči uhlovodíkům a některým organickým rozpouštědlům.
Maximální teplota: 130 °C
Sterilizace: V autoklávu (121 °C), γ-zářením (25 kGy) nebo etylenoxidem.
Tloušťka (průměrná hodnota): Mění se s velikostí pórů, leží mezi 155 µm (pro póry 3 µm) a 133 µm (pro póry 0,2 µm)
142
Filtrace
Přehled sterilních membránových filtrů MCE, kruhové výseky:
Filtry jsou baleny po 100 kusech (s koncovkou A) nebo po 1000 kusech (s koncovkou W).
Údaje pro objednání průměr 47 mm
Porozita (μm)
0,20 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,80 μm
1,00 μm
Bílá membrána bez mřížky
F*A020G047A
F*A045G047A
F*A065G047A
F*A080G047A
F*A100G047A
Bílá membrána s mřížkou
F*A020H047A
F*A045H047A
F*A045H047W
F*A065H047A
F*A080H047A
Černá membrána s mřížkou
F*A045R047A
F*A045R047W
Zelená membrána s mřížkou
F*A045W047A
Filtr bílý, bez mřížky
Filtr bílý, s mřížkou
F*A080R047A
Filtr černý, s mřížkou
Sterilní membránové filtry v pásu pro dispenser
Filtry jsou baleny v pásu po 150 kusech.
Údaje pro objednání
Porozita (μm)
0,45 μm
Bílá membrána s mřížkou
F*MCEWGSZ047045
Černá membrána s mřížkou
F*MCEBGSZ047045
Dispenser
F*MM-DISP
143
Vakuová čerpadla
Laboratorní vakuové čerpadlo LABOPORT
Řada bezolejových čerpadel LABOPORT jsou jednoduchá
a přitom robustní zařízení určená pro laboratorní aplikace.
Membránová čerpadla LABOPORT čerpají a stlačují vzduch
bez jeho ohrožení kontaminací. Čerpadla jsou vybavena speciálně navrženou patentovanou membránou, která se dodává
buď z EDPM nebo EPDM potažného PTFE. Tím je zaručena
její dlouhá životnost. Modely N 810 FT.18 a N 820 FT.18 mají
chemickou odolnost.
Důležité vlastnosti
•
•
•
•
•
•
neměnitelné vakuování, dopravování a stlačování vzduchu, plynů a par
vysoký výkon u malých objemů
velmi tichý chod, téměř bez vibrací
vysoká snesitelnost par a kondenzátů
chlazený motor také při provozu s teplotní a síťovou pojistkou
jednoduchá manuální obsluha
Technické parametry
Model
N 86 KN.18
N 86 KT.18
N 810 FT.18
N 820 FT.18
Průtok (při atm. tlaku)
6 l/min
5,5 l/min
10 l/min
20 l/min
Max. vakuum (abs.)
100 mbar
160 mbar
100 mbar
100 mbar
Provozní tlak
2,4 bar
2,5 bar
1,0 bar
1,0 bar
Materiál hlavy
PPS
PPS
PTFE
PTFE
Materiál membrány
EPDM
potažená PTFE
potažená PTFE
potažená PTFE
Materiál ventilů
FPM
FFPM
FFPM
FFPM
Připojení pro hadičku
4 mm ID
4 mm ID
10 mm ID
10 mm ID
Provozní teplota
5 až 40 °C
5 až 40 °C
5 až 40 °C
5 až 40 °C
Krytí
IP20
IP20
IP44
IP44
Napájení
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
Příkon
60 W
60 W
100 W
130 W
Rozměry (d×vך)
164×141×90 mm
164×141×90 mm
256×187×146 mm
268×207×159 mm
Hmotnost
1,9 kg
1,9 kg
5,9 kg
7,1 kg
144
Vakuová čerpadla
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
N86KN.18
Vakuové čerpadlo N 86 KN.18
N86KT.18
Vakuové čerpadlo N 86 KT.18
N810FT.18
Chemicky odolné vakuové čerpadlo N 810 FT.18
N820FT.18
Chemicky odolné vakuové čerpadlo N 820 FT.18
Příslušenství
000345
Tlumič G1/8
000346
Filtr G1/8
025671
Konektor pro hadičku ID 4 mm (G1/8), PVDF
043241
Sada náhradních dílů pro N 86 KN.18
043242
Sada náhradních dílů pro N 86 KT.18
Spares kit
Sada náhradních dílů pro N 810 FT.18 nebo pro N 820 FT.18
Model N86KN18
Model N820FT
145
Váhy
Přenosné elektronické váhy XS Balance
Atraktivní design, snadné použití a vysoká spolehlivost jsou hlavními znaky vah značky XS. Váhy jsou vhodné pro použití v laboratoři
a ve výrobních procesech, a to díky většímu počtu funkcí: počítání kusů, zobrazeni % a 21 různých jednotek hmotnosti. Interní dobíjecí baterie zajišťují možnost přenášení váhy.
Velký kontrastní displej obsahuje všechny potřebné informace, čímž zajišťuje jednoduché a intuitivní vážení. Indikátor stability
a sloupcový graf vážící kapacity zjednodušují práci s váhami. XS váhy jsou dodávány kompletní a plně funkční – balení obsahuje
napájení a externí závaží, které je nezbytné pro kontrolu jejich správného fungování.
Váhy jsou dodávány s kalibračním certifikátem (model BL 303 je dodáván s certifikátem, k ostatním vahám je na vyžádání). Certifikát
obsahuje test opakovatelnosti, linearity a zatížení v rozích vážicí misky. Váhy jsou rovněž připraveny ke spodnímu vážení.
146
Váhy
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Model
Kapacita (g)
Rozlišení
Opakovatelnost (g) Linearita (g)
Velikost misky
27006003
BL 224
200
0,0001
0,0001
± 0,0002
ø 90
27000513
BL 303
300
0,001
0,001
± 0,003
ø 118
27000323
BL 602
600
0,01
0,01
± 0,03
ø 118
27000313
BL 2002
2000
0,01
0,01
± 0,02
188×148
27000113
BL 3001
3000
0,1
0,1
± 0,2
188×148
27000123
BL 6001
6000
0,1
0,1
± 0,2
188×148
Příslušenství
27000803
Ochranný kryt vah proti prachu
27000813
Závaží 100g třídy M1
27000823
Závaží 1000g třídy M1
27000863
Tiskárna k vahám (RS-232)
27000903
Kalibrační certifikát s metrologickou návazností
BL 602
Klávesnice a displej
Troje otevírací dvířka
Ochranný kryt
Vodě odolná klávesnice
Tiskárna
147
Váhy
Přenosné elektronické váhy Traveler
Přenosné elektronické váhy OHAUS Traveler™ jsou navrženy s unikátním ochranným
krytem Weigh-Thru, který umožňuje filtrování rušivých vlivů okolí. Díky designu jsou váhy
OHAUS Traveler™ stohovatelné, zaberou tak méně místa při skladování nebo transportu.
Představují vhodnou kombinaci výkonnosti a funkcí, díky kterým je série vah OHAUS
Traveler™ tou správnou volbou pro aplikace běžného vážení nejen v laboratořích, ale i pro
výukové účely.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích
• Vhodné pro školní laboratoře
Technické parametry
Přenosné elektronické váhy Traveler
TA152/302/502
TA301/501/1501/3001
Váživost (kapacita)
Viz tabulka na následující straně
Dílek
Viz tabulka na následující straně
Linearita
Opakovatelnost
Jednotky
± 1 dílek
0,01 g
0,1 g
Gram/Newton
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<3 s
Vážící miska
Průměr 120 mm, 120×135 mm (model TA1501/3001/5000)
Displej (š×v)
84×17 mm
Ideální teplota provozu
10 až 40 °C
Ideální vlhkost provozu
Napájení
Rozměry (š×v×d)
148
TA5000
30 až 90 % RH
AC Adaptér (v balení) nebo 4×AA baterie (nejsou součástí balení)
149×73×224 mm (do výšky ochranného krytu)
1 g
Váhy
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
72202482
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA152
150
0,01
72202483
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA302
300
0,01
72202484
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA301
300
0,1
83997626
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA502
500
0,01
72202485
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA501
500
0,1
72202486
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA1501
1500
0,1
72202487
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA3001
3000
0,1
72202489
Přenosné elektronické váhy Traveler, model TA5000
5000
1
Příslušenství
80251395
Přídavný displej s podsvícením
83032107
RS232 rozhraní – sada
83032108
USB rozhraní – sada
80850000
Bezpečnostní prvek – zámek
Pozn.: Informace o volitelných tiskárnách a potřebných kabelech jsou na vyžádání.
Váhy se čtvercovou miskou
Váhy s kruhovou miskou
Přídavný displej
149
Váhy
Váhy přesné přenosné Scout SKX
Přenosné elektronické váhy OHAUS Scout SKX™ jsou ideální přenosné váhy pro běžné laboratoře. Mají jednoduché 4tlačítkové ovládání, LCD displej s vysokým kontrastem, více jednotek vážení a několik aplikačních režimů s možností připojení tiskárny
nebo PC přes USB, RS232, Ethernet nebo Bluetooth rozhraní.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích
• Vhodné pro školní laboratoře
• Vážení, stanovení hustoty, stanovení látkového množství
Technické parametry
Přesné přenosné váhy Scout SKX
SKX123/222/422/622
SKX421/621/1202/2201/2202/6201
Váživost (kapacita)
Viz tabulka níže
Dílek
Viz tabulka níže
SKX8200
Opakovatelnost
0,01 g; 0,002 g (SKX123)
0,1 g; 0,02 g (SKX1202, 2202)
1 g
Linearita
0,01 g; 0,02 g (SKX622);
0,003 g (SKX123)
0,1 g; 0,2 g (SKX6201);
0,03 g (SKX1202, 2202)
1 g
Jednotky
Gram/Kilogram/Newton/Libra/Unce
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<1,5 s (SKX123, 1202, 2202); <1 s ostatní
Vážící miska (průměr, rozměry)
93 mm (SKX123), 120 mm (SKX222/422/622/421), 170×140 mm (ostatní)
Displej
LCD bílý podsvícený, 6 znaků, 7 segmentů
Ideální teplota provozu
10 až 40 °C
Ideální vlhkost provozu
10 až 85 % RH
Napájení
AC Adaptér (v balení) nebo 4×AA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry (š×v×d)
Ethernetové připojení
150
300×129×250 mm
Spodní vážení
Možnost skladování vah
Váhy
Váhy přesné přenosné Scout STX
Přenosné elektronické váhy OHAUS Scout STX™ jsou novým standardem pro laboratorní i průmyslové vážení. Mají snadné a rychlé ovládání pomocí dotykové barevné
obrazovky, více jednotek vážení a několik pokrokových aplikačních režimů s možností připojení tiskárny nebo PC přes USB, RS232, Ethernet nebo Bluetooth rozhraní.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích
• Vhodné pro běžné laboratoře
• Vážení, procentuální vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, dynamické vážení,
sčítání, stanovení hustoty, stanovení látkového množství, funkce displej hold
Technické parametry
Přesné přenosné váhy Scout STX
STX123/222/223/422/622
Váživost (kapacita)
STX421/621/1202/2201/2202/6201
STX8200
Viz tabulka níže
Dílek
Viz tabulka níže
Opakovatelnost
Linearita
0,01 g; 0,002 g (STX123,223)
0,1 g; 0,02 g (STX1202, 2202)
1 g
0,01 g; 0,02 g (STX622);
0,003 g (STX123,223)
0,1 g; 0,2 g (STX6201);
0,03 g (STX1202, 2202)
1 g
Jednotky
Gram/Kilogram/Newton/Libra/Unce a další/vlastní
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<1,5 s (STX123, 223, 1202, 2202); <1 s ostatní
Vážící miska (průměr, rozměry)
Displej
93 mm (STX123), 120 mm (STX222/422/622/421), 170×140 mm (ostatní)
Plně barevný dotykový WVGA grafický LCD 4,3“ (109 mm)
Ideální teplota provozu
10 až 40 °C
Ideální vlhkost provozu
10 až 85 % RH
Napájení
AC Adaptér (v balení) nebo 4×AA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry (š×v×d)
300×129×250 mm
Váha s externím závažím
Sada s externím displejem
Ovládání přes Bluetooth
Souprava pro stanovení hustoty
151
Váhy
Váhy přesné přenosné Scout SKX a Scout STX
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
30253070
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX123
120
0,001
30253071
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX222
220
0,01
30253072
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX422
420
0,01
30253076
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX421
420
0,1
30253073
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX622
620
0,01
30253077
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX621
620
0,1
30253074
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX1202
1200
0,01
30253075
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX2202
2200
0,01
30253078
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX2201
2200
0,1
30253079
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX6201
6200
0,1
30253080
Laboratorní váhy Scout SKX, model SKX8200
8200
1
30253058
Laboratorní váhy Scout STX, model STX123
120
0,001
30253059
Laboratorní váhy Scout STX, model STX223
220
0,001
30253060
Laboratorní váhy Scout STX, model STX222
220
0,01
30253061
Laboratorní váhy Scout STX, model STX422
420
0,01
30253065
Laboratorní váhy Scout STX, model STX421
420
0,1
30253062
Laboratorní váhy Scout STX, model STX622
620
0,01
30253066
Laboratorní váhy Scout STX, model STX621
620
0,1
30253063
Laboratorní váhy Scout STX, model STX1202
1200
0,01
30253064
Laboratorní váhy Scout STX, model STX2202
2200
0,01
30253067
Laboratorní váhy Scout STX, model STX2201
2200
0,1
30253068
Laboratorní váhy Scout STX, model STX6201
6200
0,1
30253069
Laboratorní váhy Scout STX, model STX8200
8200
1
Měření hustoty
152
Váhy
Katalogové číslo
Popis
Příslušenství
30269019
Sada externího displeje
30268982
RS232 rozhraní – sada
30268983
USB HOST rozhraní – sada
30268984
USB DEVICE rozhraní – sada
30268985
Bluetooth rozhraní – sada
30268986
Ethernet rozhraní – sada
80850043
Bezpečnostní prvek – zámek
30269022
Ochranný kryt
30269021
Transportní kufřík
30269020
Sada pro stanovení hustoty
30268987
Sada pro prostorové uložení – skladovací set (6 ks)
30268988
Sada pro prostorové uložení – skladovací set (1 ks)
30064202
Plně funkční mechanická tiskárna SF40A
12120799
Papírová role pro tiskárnu SF40A, 57,5 mm, 2 ks
12120798
Inkoustová páska pro tiskárnu SF40A
Transportní kufřík
Ochranný kryt
153
Váhy
Přenosné vícefunkční váhy Navigator NV a NVL
Vícefunkční elektronické váhy OHAUS Navigator™ lze bezpečně a bezdotykově ovládat
pomocí duální multifunkční fotobuňky. Máte tak volné ruce pro manipulaci se vzorky.
Váhy lze napájet jak ze sítě AC adaptérem, tak pomocí baterií (nejsou součástí dodávky).
Mají jasně viditelný segmentový LED nebo LCD displej s automatickým podsvícením.
Instalované volitelné možnosti rozhraní USB, RS232 nebo Ethernet.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích (14 jednotek)
• Počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení
• Sčítávání a funkce displej hold, porcování potravin
Technické parametry série NV
Vícefunkční elektronické váhy NV
NV212
NV511/1101/2101/4101
Váživost (kapacita)
NV5101/3100M
Viz tabulka na následující straně
Dílek
Viz tabulka na následující straně
Linearita
0,02 g
0,2 g, 0,4 g (model 4101)
1 g
Opakovatelnost
0,01 g
0,1 g, 0,2 g (model 4101)
0,5 g, 1 g (model 3100M)
Jednotky
Gram/Kilogram/Newton a další
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<1 s
Vážící miska
(průměr, rozměry)
120 mm (model 212), 190×138 mm (ostatní modely)
Displej
Segmentový podsvícený
Ideální teplota provozu
10 až 40 °C, 0 až 40 °C (model 3100M)
Ideální vlhkost provozu
30 až 90 % RH
Napájení
AC Adaptér (v balení) nebo 4×AA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry (š×v×d)
204×58×212 mm
Displej s počítáním kusů
154
Váhy
Technické parametry série NVL
Vícefunkční elektronické váhy NVL
NVL511
NVL1101/2101/5101
Váživost (kapacita)
Viz tabulka níže
Dílek
Viz tabulka níže
NVL10000/20000
Linearita
0,2 g
0,2 g, 1 g (model 5101)
2 g
Opakovatelnost
0,1 g
0,1 g, 0,5 g (model 5101)
1 g
Jednotky
Gram/Kilogram/Newton a další
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<1 s
Vážící miska
203×194 mm
Displej
Segmentový podsvícený
Ideální teplota provozu
10 až 40 °C
Ideální vlhkost provozu
30 až 90 % RH
Napájení
AC Adaptér (v balení) nebo 4×LR14 baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry (š×v×d)
204×74×282 mm
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
83997676
Vícefunkční váhy Navigator, model NV212
210
0,01
83997678
Vícefunkční váhy Navigator, model NV511
510
0,1
83997680
Vícefunkční váhy Navigator, model NV1101
1100
0,1
83997682
Vícefunkční váhy Navigator, model NV2101
2100
0,1
83032304
Vícefunkční váhy Navigator, model NV3100M
3100
1
83997684
Vícefunkční váhy Navigator, model NV4101
4100
0,2
83997686
Vícefunkční váhy Navigator, model NV5101
5100
0,5
83997664
Vícefunkční váhy Navigator, model NVL511
510
0,1
83997666
Vícefunkční váhy Navigator, model NVL1101
1100
0,1
83997668
Vícefunkční váhy Navigator, model NVL2101
2100
0,1
83997670
Vícefunkční váhy Navigator, model NVL5101
5100
0,5
83997672
Vícefunkční váhy Navigator, model NVL10000
10000
1
83997674
Vícefunkční váhy Navigator, model NVL20000
20000
1
Příslušenství
83032109
Ethernet – sada
83032107
RS232 rozhraní – sada
83032108
USB rozhraní – sada
80850000
Bezpečnostní prvek – zámek
83032226
Přepravní kufřík pro sérii NV
83032225
Přepravní kufřík pro sérii NVL
83032223
Ochranný kryt pro serii NV
83032222
Ochranný kryt pro serii NVL
83032106
Sada nabíjecích baterií pro sérii NVL
Pozn.: Informace o volitelných tiskárnách a potřebných kabelech jsou na vyžádání.
155
Váhy
Analytické váhy Adventurer Analytical a Adventurer Precision
Analytické váhy OHAUS Adventurer™ jsou váhy střední třídy pro náročnější uživatele. Mají rychlé ustálení s možností automatické justáže AutoCal. Širokoúhlý barevný dotykový displej, GLP/GMP, ochranný
kryt s 2dílnými dvířky (série Analytical), možnost připojení tiskárny nebo PC přes RS232, USB, kalibrační
zámek, integrovaný hák pro spodní vážení, volitelné filtry prostředí, automatické tárování.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích (17 jednotek + vlastní)
• Receptury, určování hustoty, funkce displej hold
• Počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení, sčítání, statistika
Technické parametry
Analytické elektronické váhy
Adventurer
AX124
AX224
Váživost (kapacita)
Viz tabulka níže
Dílek
Viz tabulka níže
Opakovatelnost
0,1 mg
Linearita
0,2 mg
Jednotky
Gram/Miligram/Newton/Karát/Unce a další/vlastní
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<3 s
Vážící miska (průměr)
AX324
90 mm
Displej
Grafický barevný dotykový, úhlopříčka 4,3“ (109 mm)
Ideální teplota provozu
10 až 30 °C
Ideální vlhkost provozu
30 až 70 % RH
Napájení
AC Adaptér (v balení)
Rozměry (š×v×d)
354×230×340 mm (včetně ochranného krytu)
Technické parametry
Přesné váhy Adventurer
AX223/423/523
Váživost (kapacita)
AX422/822/1502/2202/4202/5202
AX2201/4201/8201
Viz tabulka níže
Dílek
Viz tabulka níže
Opakovatelnost
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Linearita
0,002 g
0,02 g
0,2 g
Jednotky
Gram/Miligram/Newton/Karát/Unce a další/vlastní
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<2 s (AX223, 423, 523); <1,5 s (ostatní)
Vážící miska (průměr, rozměry)
Displej
Ideální teplota provozu
Ideální vlhkost provozu
Napájení
Rozměry (š×v×d)
156
130 mm (AX223/423/523); 175×195 mm (ostatní)
Grafický barevný dotykový, úhlopříčka 4,3“ (109 mm)
10 až 30 °C
30 až 70 % RH
AC Adaptér (v balení)
354×230×340 mm (AX223, 423, 523); 354×230×100 mm (ostatní)
Váhy
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
30122610
Analytické váhy Adventurer AX124, interní kalibrace
120
0,0001
30100620
Analytické váhy Adventurer AX124M, interní kalibrace, ověřitelné
120
0,0001
30122657
Analytické váhy Adventurer AX124/E
120
0,0001
30122611
Analytické váhy Adventurer AX224, interní kalibrace
220
0,0001
30100621
Analytické váhy Adventurer AX224M,interní kalibrace, ověřitelné
220
0,0001
30122612
Analytické váhy Adventurer AX224/E
220
0,0001
30122613
Analytické váhy Adventurer AX324, interní kalibrace
320
0,0001
30100622
Analytické váhy Adventurer AX324M, interní kalibrace, ověřitelné
320
0,0001
30127960
Přesné váhy Adventurer AX223, interní kalibrace
220
0,001
30100623
Přesné váhy Adventurer AX223M, interní kalibrace, ověřitelné
220
0,001
30127961
Přesné váhy Adventurer AX223/E
220
0,001
30127962
Přesné váhy Adventurer AX423, interní kalibrace
420
0,001
30100624
Přesné váhy Adventurer AX423M, interní kalibrace, ověřitelné
420
0,001
30127963
Přesné váhy Adventurer AX423/E
420
0,001
30122614
Přesné váhy Adventurer AX523, interní kalibrace
520
0,001
30100625
Přesné váhy Adventurer AX523M, interní kalibrace, ověřitelné
520
0,001
30122615
Přesné váhy Adventurer AX523/E
520
0,001
30206079
Přesné váhy Adventurer AX422, interní kalibrace
420
0,01
30206080
Přesné váhy Adventurer AX422/E
420
0,01
30206081
Přesné váhy Adventurer AX822, interní kalibrace
820
0,01
30206082
Přesné váhy Adventurer AX822/E
820
0,01
30127966
Přesné váhy Adventurer AX1502, interní kalibrace
1520
0,01
30100626
Přesné váhy Adventurer AX1502M, interní kalibrace, ověřitelné
1520
0,01
30127967
Přesné váhy Adventurer AX1502/E
1520
0,01
30127968
Přesné váhy Adventurer AX2202, interní kalibrace
2200
0,01
30100627
Přesné váhy Adventurer AX2202M, interní kalibrace, ověřitelné
2200
0,01
30127969
Přesné váhy Adventurer AX2202/E
2200
0,01
30122616
Přesné váhy Adventurer AX4202, interní kalibrace
4200
0,01
30100628
Přesné váhy Adventurer AX4202M, interní kalibrace, ověřitelné
4200
0,01
30122617
Přesné váhy Adventurer AX4202/E
4200
0,01
30122618
Přesné váhy Adventurer AX5202, interní kalibrace
5200
0,01
30100629
Přesné váhy Adventurer AX5202M, interní kalibrace, ověřitelné
5200
0,01
30206083
Přesné váhy Adventurer AX2201, interní kalibrace
2200
0,1
30206084
Přesné váhy Adventurer AX2201/E
2200
0,1
30127970
Přesné váhy Adventurer AX4201, interní kalibrace
4200
0,1
30127971
Přesné váhy Adventurer AX4201/E
4200
0,1
30122619
Přesné váhy Adventurer AX8201, interní kalibrace
8200
0,1
30122651
Přesné váhy Adventurer AX8201M, interní kalibrace, ověřitelné
8200
0,1
30122620
Přesné váhy Adventurer AX8201/E
8200
0,1
157
Váhy
Analytické váhy Adventurer Analytical a Adventurer Precision
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Příslušenství
80251396
Přídavný displej
80253384
Sada pro stanovení hustoty tuhých látek
83034024
Sada pro stanovení hustoty kapalin
30111792
Ochranný kryt na celé tělo váhy pro modely s dělením 0,1 mg a 1 mg
30111777
Ochranný kryt na celé tělo váhy pro modely s dělením 0,01 g a 0,1 g
30093334
Ochranný kryt proti prachu
80850043
Bezpečnostní prvek – zámek
00410024
Kabel RS232, 9pinový
83021085
Kabel USB, typ A-B
30095929
ION-100A ionizátor
Pozn.: Volitelné tiskárny a potřebné kabely jsou uvedeny v samostatné tabulce.
Otvírací horní kryt
158
Pipetování
Váhy
Váhy a tiskárna
Intuitivní ovládání
Zadní strana vah
159
Váhy
Analytické váhy Pioneer
Analytické váhy OHAUS Pioneer™ jsou navrženy pro jednoduché vážení za dostupnou cenu.
Jsou tou správnou volbou pro aplikace běžného vážení nejen v laboratořích, ale i pro výukové
účely. Mají LCD displej, RS232, libelu na předním panelu a celoskleněný kryt s 3 posuvnými
dvířky. Dále mají 3 filtry pro eliminaci vlivů okolního prostředí.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích (17 jednotek + vlastní)
• Automatická tára, funkce displej hold
• Počítání kusů, totalizace, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení
Technické parametry
Analytické váhy Pioneer
PA64
Váživost (kapacita)
Opakovatelnost
Jednotky
Viz tabulka na následující straně
0,2 mg
0,2 mg
0,1 mg
Gram/Miligram/Newton/Karát/Unce a další/vlastní
Tárovací rozsah
Do plné výšky kapacity s odečtením
Doba stabilizace
<3 s
Vážící miska (průměr)
Displej
90 mm
LCD
Ideální teplota provozu
10 až 40 °C
Ideální vlhkost provozu
30 až 80 % RH
Napájení
Rozměry (š×v×d)
160
PA214
Viz tabulka na následující straně
Dílek
Linearita
PA114
AC Adaptér (v balení)
196×287×320 mm (včetně ochranného krytu)
0,3 mg
Váhy
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
80251550
Analytické váhy Pioneer PA64
65
0,0001
80251556
Analytické váhy Pioneer PA64C, interní kalibrace
65
0,0001
80251559
Analytické váhy Pioneer PA64CM, int. kalibrace, ověřitelné
65
0,0001
80251551
Analytické váhy Pioneer PA114
110
0,0001
80251557
Analytické váhy Pioneer PA114C, interní kalibrace
110
0,0001
80251560
Analytické váhy Pioneer PA114CM, int. kalibrace, ověřitelné
110
0,0001
80251552
Analytické váhy Pioneer PA214
210
0,0001
80251558
Analytické váhy Pioneer PA214C, interní kalibrace
210
0,0001
80251561
Analytické váhy Pioneer PA214CM, int. kalibrace, ověřitelné
210
0,0001
Příslušenství
80251396
Přídavný displej
80253384
Sada pro stanovení hustoty kapalin
83020221
Ochranný kryt na displej
80850000
Bezpečnostní prvek – zámek
83034024
Ponorná nádoba k sadě pro stanovení hustoty
Pozn.: Informace o volitelných tiskárnách a potřebných kabelech jsou na vyžádání.
Analytické váhy
Přesné váhy s krytem
Přesné váhy
161
Váhy
Analytické váhy Explorer
Analytické váhy OHAUS Explorer™ jsou nejvyspělejší váhy OHAUS pro náročné uživatele s možností funkce automatických dvířek (AD). Mají dotykový, celobarevný VGA displej s vysokým
rozlišením a s ikonkami pro snadnější používání. Programovatelné multifunkční bezdotykové
senzory, produktová knihovna, přesnost třídy I a II podle NIST, ochranný kryt, RS232, USB, volitelně
Ethernet, kalibrační zámek, automatická interní kalibrace AutoCal.
Aplikace
• Běžné vážení v laboratořích (17 jednotek + vlastní)
• Určování hustoty, formulace, funkce displej hold, sledování a kontrola procesů
• Počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení, závěsné vážení, justáž
pipety
Technické parametry
Analytické váhy Explorer
EX124
EX224
Váživost (kapacita)
Viz tabulka na následující straně
Dílek
Viz tabulka na následující straně
Linearita
0,2 mg
Opakovatelnost
0,1 mg
Jednotky
Gram/Miligram/Newton/Karát/Unce a další/vlastní
Tárovací rozsah
Doba stabilizace
Do plné výšky kapacity s odečtením
<2 s
Vážící miska (průměr)
<2 s
90 mm
Displej
VGA barevný dotykový grafický, úhlopříčka 145 mm
Ideální teplota provozu
10 až 30 °C
Ideální vlhkost provozu
20 až 80 % RH
Napájení
AC Adaptér (v balení)
Rozměry (š×v×d)
230×350×393 mm (včetně ochranného krytu)
Detail displeje
162
EX324
<3 s
Váhy
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
83021331
Analytické váhy Explorer EX124, interní kalibrace
120
0,0001
30061976
Analytické váhy Explorer EX124/AD, interní kalibrace, AD
120
0,0001
83021332
Analytické váhy Explorer EX224, interní kalibrace
220
0,0001
30061977
Analytické váhy Explorer EX224/AD, interní kalibrace, AD
220
0,0001
83021333
Analytické váhy Explorer EX224M, int. kalibrace, ověřitelné
220
0,0001
30061995
Analytické váhy Explorer EX224M/AD, int. kal., AD, ověřitelné
220
0,0001
83021335
Analytické váhy Explorer EX324, interní kalibrace
320
0,0001
30061978
Analytické váhy Explorer EX324/AD, interní kalibrace, AD
320
0,0001
83021336
Analytické váhy Explorer EX324M, int. kalibrace, ověřitelné
320
0,0001
30061996
Analytické váhy Explorer EX324M/AD, int. kal., AD, ověřitelné
320
0,0001
Příslušenství
83021086
Sada nožního spínače
80253384
Sada pro stanovení hustoty kapalin
83021081
Druhé RS232 rozhraní – sada
80850043
Bezpečnostní prvek – zámek
83021082
Ethernetové rozhraní
83021085
Kabel USB, typ A-B
Pozn.: Informace o volitelných tiskárnách a potřebných kabelech jsou na vyžádání.
Vysokokapacitní váhy
Nivelace vah
163
Váhy
Sušící váhy série MB – analyzátory vlhkosti
MB23 Analyzátor vlhkosti s kompaktním povrchem a jednoduchým čištěním, infračervený konvenční ohřev, ideální pro rutinní analýzy s odečítatelností do 10 mg/0,1 %, opakovatelnost 0,2 %,
LCD displej, RS232.
MB25 Analyzátor vlhkosti s halogenovým ohřevem, ideální pro rutinní analýzy s odečítatelností
do 5 mg/0,05 %, opakovatelnost 0,05 %, LCD displej, RS232.
MB35 Analyzátor vlhkosti s halogenovým ohřevem a s vysokým rozlišením 1 mg/0,01 %, GLP, opakovatelnost 0,03 %, LCD displej, RS232.
MB45 Analyzátor vlhkosti s halogenovým ohřevem a s vysokým rozlišením 1 mg/0,01 %, GLP, opakovatelnost 0,015 %, LCD displej s křivkou sušení, RS232, knihovna na uložení 50 procedur sušení,
automatické nastavení 4 teplotních profilů.
MB90 Analyzátor vlhkosti s rychlým nebo standardním halogenovým ohřevem a s vysokým rozlišením 1 mg/0,01 %, GLP s datem a časem, opakovatelnost 0,03 %, dotykový barevný displej, RS232, USB, manuální nebo časovaný
teplotní program, automatické vypínání, menu v češtině.
MB120 Volba profesionála pro precizní analýzu vlhkosti s rychlým halogenovým ohřevem a s vysokým rozlišením 1 mg/0,01 %, GLP
s datem a časem, opakovatelnost 0,015 %, dotykový displej s křivkou sušení, RS232, USB, knihovna na uložení procedur sušení, automatické nastavení 4 teplotních profilů, menu v češtině.
Aplikace MB23, MB25 a MB35
• Stanovení obsahu vlhkosti od 50 °C do 160 °C s krokem 5 °C
• Manuální, automatické nebo časované sušení
• LCD displej ukazuje % vlhkosti, aktuální hmotnost a teplotu, dobu sušení
Aplikace MB45
•
•
•
•
Stanovení obsahu vlhkosti od 50 °C do 200 °C s krokem 1 °C
Manuální, automatické nebo časované sušení
LCD displej ukazuje % vlhkosti, aktuální hmotnost a teplotu, dobu sušení a křivku sušení
Statistické funkce
Aplikace MB90
• Stanovení obsahu vlhkosti od 50 °C do 160 °C s krokem 5 °C
• Manuální, automatické nebo časované sušení
• Dotykový displej ukazuje % vlhkosti, aktuální hmotnost a teplotu, dobu sušení
Aplikace MB120
•
•
•
•
164
Stanovení obsahu vlhkosti od 50 °C do 200 °C s krokem 1 °C
Manuální, automatické nebo časované sušení, zvuková signalizace
Dotykový displej ukazuje % vlhkosti, aktuální hmotnost a teplotu, dobu sušení a křivku sušení
Statistické funkce, volitelné jednotky, volitelný interval tisku údajů
Váhy
Údaje pro objednání
Katalogové číslo
Popis
Váživost
/kapacita (g)
Dílek (g)
80252470
Sušící váhy – analyzátory vlhkosti MB23
110
0,01
80252472
Sušící váhy – analyzátory vlhkosti MB25
110
0,005
11113002
Sušící váhy – analyzátory vlhkosti MB35
35
0,001
11113001
Sušící váhy – analyzátory vlhkosti MB45
45
0,001
MB90
Sušící váhy – analyzátory vlhkosti MB90
90
0,001
MB120
Sušící váhy – analyzátory vlhkosti MB120
120
0,001
Příslušenství
11113857
Sada na kalibraci teploty
80252476
Držák na misku pro MB23/25
11113873
Držák na misku pro MB35/45
80850043
Bezpečnostní prvek – zámek
80252475
Ochranný kryt pro MB23/25
80850085
Ochranný kryt pro MB35/45
80850086
Jednorázové misky, 80 ks/bal.
80850087
Podložky ze skelných vláken, 200 ks/bal.
80850088
Vícenásobně použitelné misky, 3 ks/bal., pouze pro MB35/45
80252478
Vícenásobně použitelné misky, 3 ks/bal., pouze pro MB23/25
Pozn.: Volitelné tiskárny a potřebné kabely jsou uvedeny v samostatné tabulce, příslušenství pro nové typy MB90 a MB120 nabídneme na vyžádání.
Displej analyzátoru vlhkosti
Analyzátor vlhkosti MB23
Analyzátor vlhkosti MB25
Analyzátor vlhkosti MB45
Analyzátor vlhkosti MB35
165
Váhy
Tiskárny, propojovací kabely a příslušenství
K vahám je možné připojit mechanickou tiskárnu CBM-910 nebo termotiskárnu STP-103. Propojovací kabel se objednává samostatně podle toho, k jakým
vahám bude tiskárna připojena.
Údaje pro objednání STP-103
Katalogové číslo
Popis
80251993
Termotiskárna STP-103 včetně nabíjecího adaptéru
Příslušenství
80252580
Propojovací kabely pro typy Voyager Pro a Explorer
80252581
Propojovací kabely pro typy Adventurer Pro, Pioneer, Discovery, MB, Ranger, Count, T-series Dry
80252583
Propojovací kabely pro typy Trooper, CD indicators
80252584
Propojovací kabely pro typy CW, Champ, CKW, T-series Washdown
80251930
Kabely RS232 pro typy Scout Pro a Traveler
80251931
Termocitlivý papír
80252035
Náhradní nabíjecí adaptér
Údaje pro objednání CBM-910
Katalogové číslo
Popis
80252043
Mechanická tiskárna CBM-910 včetně nabíjecího adaptéru
Příslušenství
80500570
Propojovací kabely pro typy Voyager Pro a Explorer
80500571
Propojovací kabely pro typy Adventurer Pro, Discovery, Pioneer, MB, Ranger, Count, T-series Dry
80500573
Propojovací kabely pro typy Trooper, CD indicators
80252574
Propojovací kabely pro typy CW, Champ, CKW, T-series Washdown
80251934
Kabely RS232 pro typy Scout Pro a Traveler
80251932
Papír do tiskárny
80251933
Barva do tiskárny
80252038
Náhradní nabíjecí adaptér
CBM-910
166
Tiskárna STP-103
Copyright Chromservis s.r.o. 2016
ČESKÁ REPUBLIKA
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
CZ-109 00 Praha 10 – Petrovice
tel.: (+420) 274 021 222
[email protected]
Regionální zastoupení
Morava – Jih
Kamenice 771/34 (INBIT)
CZ-625 00 Brno
tel. : (+420) 731 412 562
[email protected]
Regionální zastoupení
Morava – Sever
Hlubinská 12/1385
CZ-702 00 Ostrava
tel.: (+420) 603 288 498
[email protected]
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34 (areál VUCHT)
SK-831 02 Bratislava
tel.: (+421) 911 179 146, 911 481 098
[email protected]
Zástupce pro Chromservis s.r.o.
3693/2011
www.chromservis.eu
přístroje do každé laboratoře
verze 3.16

Podobné dokumenty

přístroje - Chromservis

přístroje - Chromservis wolframová a deuteriová lampa s automatickým zapínáním/vypínáním (prodlužuje životnost lamp) funkce: kvantitativní analýza, kinetika, skenování, DNA/proteinové testy, měření při více vlnových délká...

Více

Metody odběru vzorků, terénní analytické metody - Hydrobiologie

Metody odběru vzorků, terénní analytické metody - Hydrobiologie odebrán jako směsný z několika dílčích vzorků. Pokud vzorkujeme větší vodní plochy, je dobré jednotlivé odběry provést na různých místech. Pro objektivní posouzení sledovaných parametrů a stanoven...

Více

25 - Maneko

25 - Maneko • Špičky, které lze použít u značek Biohit Proline Plus®, mLine, BRAND Transferpette S®,Transferpette electronic, Eppendorf Research® series, Research Plus, Reference®, Gilson Pipetman®, Rainin EDP...

Více

25% - Maneko

25% - Maneko Tel: 222 363 481 – Fax: 226 804 440 – email: [email protected]

Více

jekle ostrov

jekle ostrov bytovou oblast. Působí na italském i mezinárodním trhu od roku 1980. Od návrhu po distribuci na trh, má VIBO vertikálně integrovaný systém výroby, což je možné pouze díky perfektní logistické souči...

Více

teorie a praxe tvorby výukových materiálů

teorie a praxe tvorby výukových materiálů zdrojů na webu, usnadňuje vlastní tvorbu výukových materiálů. Často však dochází k tomu, že učitelé při tvorbě těchto materiálů využívají díla, která již vytvořil jiný autor, používají ilustrační m...

Více

1984 - lokalka.eu

1984 - lokalka.eu R ok 1984 b y l p ro n á s v ý z n a r n n ý p ř e d evš í n tí n, že se nán po dař ilo uskuteě nit ně ko lik akcí n a hr a n i c i s n ů . D v a a š e d e s á t n aš ich ělenů se z úč astni1o z ah...

Více

Prezentace pro prodejce

Prezentace pro prodejce Největší úspěšnosti dosáhnete, pokud se sami klienta do 24 hodin od nabídky zeptáte, jak mu zájezd vyhovuje a zda chce něco změnit nebo vytvořit další varianty, či si přeje zájezd nezávazně rezervo...

Více

laboratorní přístroje

laboratorní přístroje V případech stanovených prodávajícím může tento požadovat na objednateli zálohovou platbu či platbu předem až do 100 % předpokládané kupní ceny včetně DPH. Po obdržení této platby a dodání zboží bu...

Více