Reprografie

Komentáře

Transkript

Reprografie
Reprografie
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
[email protected], [email protected]
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Obsah přednášky
Úvod do reprografie. Základní definice a pojmy.
Historický vývoj reprografických technik
kyanografie
argentologie
diazografie
elektrografie
mikrografie
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Reprografie
Reprografie
technologický obor, který pro sdělování informací v pracovních
soustavách využívá grafických technik nebo technik strojového
zpracování a technik přenosu dat k rozmnožování informačních
médií, k jejich převodu do jiné grafické formy, popř. ke strojové
práci s nimi (platná ČSN 01 3801)
z řečtiny: repro = znovu, grafain = psát
⇒ umožňuje opakovaně zhotovit písemná sdělení,
počátky založeny na účincích kyanidu – kyanografie
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Historie reprografie
základním úkolem prostá reprodukce dokumentů
první práce v Athoských klášterech v Řecku (r. 1859) a
v Císařské knihovně v Paříži (r. 1870) – první aplikace
fotografie a mikrofiší (na listech mikrozáznamy předloh
uspořádané do sloupců a řádků)
hektografie (později lihový tisk) – 50 až 70 výtisků
mimeografie (předchůdce dnešního průtisku) – až 200 výtisků
r. 1842 – kyanografie – založena na citlivosti některých
železitých solí ke světlu (ve 20. stol. fotolový tisk)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Historie reprografie – pokračování
r. 1871 – mikrozáznamy (mikrofiše) – formát 35 × 65 mm,
René Dagron (Francie)
kolem r. 1920 vznik diazografie – založena na citlivosti
diazionových solí ke světlu (rozvoj zejména po 2. světové válce
a je užívána dodnes)
r. 1930 – mikrozáznamy, mikrofilmy, mikrofiše, svitkový film
16 mm (firma Kodak)
r. 1935 – elektrografie (přímá elektrografie, xerografie) –
rozvoj zejména po r. 1970 a dnes je nejpoužívanější technikou
po r. 1950 – termografie
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Schéma funkce reprografie
Reprografie
Rozmnožování
Tisk
Konverze
Kopírování
Velkoformátová
produkce
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Mikrografie
Výroba a
rozmnožování
mikrografických
médií
Reprografie
Užívání
mikrografických
médií
Kyanografie (blueprint)
nejstarší reprografická technika kopírování
založena na poznání citlivosti trojmocných solí železa ke světlu
negativní kopírovací postup
soukopie dvou či více předloh – postupným kopírováním na
kyanografickou vrstvu
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Kyanografie – princip
použita vrstva, obsahující chlorid železitý FeCl3 , který se
působením UV záření rozkládá na chlorid železnatý FeCl2
podle rovnice:
2FeCl3 + světlo = 2FeCl2 + Cl2
vyvolání obrazu – reakce chloridu železnatého s ferrikyanidem
draselným
na osvětlených místech kopie vzniká ve vodě nerozpustný
ferrikyanid železnatý (tzv. Thurnbullova modř)
vznik modři podle rovnice:
3FeCl3 + 2K3 Fe(CN)6 = Fe3 [Fe(CN)6 ]2 +6KCl
|
{z
}
Thurnbullova modř
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Argentografie
založena na citlivosti solí trojmocného železa ke světlu
v kombinaci se solemi stříbra
postup poprvé užit v r. 1850 (L. Gray)
negativní kopírovací postup
výsledný obraz je hnědý
tento postup byl používán pro jednoduchou reprodukci map
JEP
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Argentografie – princip
citlivá vrstva se skládá z vodného roztoku citranu
železito-amonného, dusičnanu stříbrného, kyseliny vinné a
želatiny
kopie vyvolána vodou a ustálena 1–2% roztokem sirnatanu
sodného – dojde k chemickému rozpuštění krystalů dusičnanu
stříbrného neosvětlených UV zářením
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Diazografie (whiteprint)
nejrozšířenější reprografická kopírovací technika
použití na papír, plastovou fóli (příp. rycí vrstvy na plastové
fólii)
proces přímopozitivní
diazografický papír:
barevný tón kopie: černý, modrý, červeno-fialový, žluto-hnědý
způsob vyvolání: suchý (kopulenta je obsažena přímo
v diazografické vrstvě), kapalinový (použití kapalné vývojky
obsahující kopulentu a alkálii)
formáty: řada A nebo role o šířce 210–1200 mm a délce
50–100 m
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Diazografie – princip
rozklad diazosloučenin UV zářením na fenoly
v místech, kde diazosloučenina nebyla světlem rozložena
vzniká azobarvivo (v zásaditém prostředí za přítomnosti
azosloučeniny – kopulenty)
zásadité prostředí – páry čpavku
diazosloučenina + azosloučenina + NH3 = azobarvivo
barevný tón podle použité kopulenty
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Termografie
využití vrstev, které účinkem infračerveného záření mění své
chemické a fyzikální vlastnosti a vytvářejí barviva
obvykle na vzduchu nestálé
velmi nízká rozlišovací schopnost
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Elektrografie
r. 1938 metodu elektrostatického kopírování vynalezl Chester
Carlson (úředník amerického Úřadu pro patenty a vynálezy)
r. 1961 dodala na trh firma XEROX první kopírku na běžný
kancelářský papír
Xerografie
z řečtiny: xiros = suchý a grafein = psaní
Xerox WorkCentre 7655
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Elektrografie
využití fotoelektrických vlastností polovodičů (po nabití
elektrostatickým nábojem se stávají citlivé na světlo)
vytvoření latentního nábojového obrazu, který je zviditelněn
práškovým pigmentem (tonerem) a poté fixován
Dva možné postupy:
přímá elektrografie: latentní obraz se po vyvolání tonerem
tepelně fixuje přímo na polovodivé vrstvě (elektrografický papír
opatřený polovodivou vrstvou)
nepřímá elektrografie: latentní obraz vytvořený na polovodivé
vrstvě se vyvolá tonerem, přenese se na nezcitlivělý materiál
(např. papír) a teprve na něm se fixuje . . . XEROGRAFIE
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Elektrografie
Proces vytvoření obrazu
elektrizace polovodivé vrstvy
(kladným nebo záporným
nábojem)
osvit polovodivé vrstvy
(odrazem světla od předlohy,
příp. průsvitem) – v místech
zasažených světlem dojde
k poklesu, příp. k úplnému
zrušení elektrostatického
náboje ⇒ vytvoření
latentního elektrostatického
obrazu
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
1
15 kV
photoconductor
Cylindrical drum
Light
2
Reprografie
Elektrografie
Proces vytvoření obrazu
vyvolání tonerem
pozitivní proces – toner
s opačným
elektrostatickým nábojem
negativní proces – toner
se stejným
elektrostatickým nábojem
(pouze u přímé
elektrografie)
Toner
3
Paper
4
přenesení toneru na papír
(pouze u nepřímé
elektrografie)
fixace obrazu (nejčastěji
teplem)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Lexmark Laser Technology
Presentation
Reprografie
Elektrografie
Jednobarevné xerografické přístroje
malé (sekretářské): 3 000 kopií/měsíc, formát papíru A4, A3
střední: 50 000 kopií/měsíc, zoom
velké: 100 000 kopií/měsíc (50–90 kopií/min)
vysokokapacitní: přes 100 000 kopií/měsíc
velkoformátové: kopie předloh až do formátu A0 (někdy i
větších)
Canon
ImageRUNNER 7105
až 105 stran/min
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Elektrografie
Barevné xerografické přístroje
především ve formátech A4 nebo A3
pracují na principu tří- nebo čtyřbarvotisku (tzn. 3 nebo 4
polovodivé válce)
v současnosti převládají digitální kopírky
Canon CLC 4040
až 40 str./min
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie
Způsoby zhotovování, rozmnožování, užívání a uchovávání
mikrozáznamů definuje ČSN 01 3801).
Mikrozáznam
Obrazový záznam informace v tak malém měřítku, že jej lze přečíst
pouze s užitím optických zařízení (příp. velmi silné lupy,
mikroskopu, . . . )
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie
Nosič mikrozáznamu
mikrofilm
mikrofilmový proužek
mikrofiš
mikroštítek
kapsová mikrokarta
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie
Uplatnění mikrografie
pro dlouhodobé uchování informací – ve státní správě,
knihovnictví, dokumentace (KN),
Výhody: malé nároky na archivní prostory
Nevýhody: v minulosti problémy aktualizace mikrozáznamů
CIM – Computer Input Microfilm
COM – Computer Output Microfilm
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie
Mikrografický systém
Řada účelně na sebe navazujících přístrojů:
mikrografická kamera (pořízení mikrozáznamů)
vyvolávácí automaty (fotochemické zpracování mikrozáznamů)
čtecí, čtecí zvětšovací a kopírovací přístroje
montážní přístroje
vyhledávácí přístroje a zařízení pro ukládání mikrografických
médií
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografická média
Mikrofilm (MR)
svitkový film s mikrozáznamy
šířka: 16 mm (MR-16), 35 mm (MR-35), 70 mm nebo 105 mm
obraz může být negativní či pozitivní
Mikrofilmový proužek (MO)
mikrofilm o šířce 16 mm nebo 35 mm a délce 230 mm
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografická média
Mikrofiš (MF)
listový film s mikrozáznamy, uspořádanými do řádků a sloupců
formát A6 (148 × 105 mm)
při zmenšení větším než 90 – tzv. ultrafiš
sloupce označeny arabskými číslicemi, řádky velkými písmeny
(řádka A je vyhrazena pro titulkové pole)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografická média
Mikroštítek
děrný štítek na kvalitním kartonu určen pro spojení
s mikrofilmem (16 nebo 35 mm)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografická média
Kapsová mikrokarta
karton formátu A6 s kapsami pro vložení mikrofilmového
proužku
typy: D 5-16, D 3-16/1-35, D 2-35/1-16, D 2-35
především pro ukládání a archivaci mikrofilmových proužků
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografická média
Symboly na mikrografických médiích
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – technologie snímkování
SIMPLEX
DUPLEX
SIMPLEX půlený
DUO
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografické kamery
pro pořizování mikrozáznamů na svitkový nebo plochý film
kroková mikrofilmová kamera
průběžná mikrofilmová kamera
mikrofišová kamera
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografické kamery
Krokové mikrofilmové kamery
mikrozáznamy na svitkový film
předloha i film v klidu, po expozici je převinut mikrofilm o
stanovenou rozteč
snímkování typu simplex, simplex půlený, duo
modernější umožňují i vyvolání mikrofilmu, příp. zpětné
zvětšní mikrosnímku
maloformátové kamery – do formátu A3
velkoformátové kamery – do formátu A0 . . . užívají se pro
mikrofilmování map a plánů
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografické kamery
Zeiss Dokumator DA-5
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie – mikrografické kamery
Průběžné mikrofilmové kamery
pro snímání předloh A4
předlohy nakládány automaticky, při expozici je film i předloha
ve vzájemně závislém pohybu
snímkování typu simplex nebo duplex
v geodézii se neuplatňují (např. v bankovnictví)
Mikrofišové kamery
speciální krokové kamery pro snímkování v řádcích a sloupcích
užíván plochý film formátu A6
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Mikrografie
Vyvolávací automaty (v ČR výrobce Meopta Přerov)
Kopírovací přístroje (vyhotovení kopie s převráceným
tónovým rozsahem)
Čtecí a zvětšovací přístroje
Microfilm.Microfiche Tutorial .wmv
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie
Literatura
Mikšovský, M: Kartografická polygrafie a reprografie 10.
Vydavatelství ČVUT. Praha, 1999.
http://www.xerox.cz
http://www.ricoh.cz
http://www.canon.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/Xerography
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Reprografie

Podobné dokumenty

Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných

Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných 25,- Kč 38,- Kč 1.2.1.2. z vázaných listů 33,- Kč 46,- Kč 2. Mikrografické práce Pořízení mikrozáznamu 1 políčko 35 mm mikrofilmu 45 x 35 mm 32,- Kč 1 políčko 35 mm mikrofilmu 24 x 35 mm 20,- Kč Ko...

Více

Zde - Ústav organické chemie

Zde - Ústav organické chemie Muskarinový acetylcholinový receptor (MAChR) byl dlouho zkoumán jen pro svou funkci v nervovém systému. Ukazuje se ovšem, že některé typy rakovinných buněk jej silně hyperexprimují. Ligandy MAChR j...

Více

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie Převodní vztahy mezi úhlovou mírou šedesátinnou a setinnou jsou vyčísleny v tab.č.l a 2 na str.68. Sklonové poměry terénu a tras komunikačních i vodohospodářských staveb se často udávají také v pro...

Více

KARTOGRAFIE II

KARTOGRAFIE II Nakladatelství je zpravidla právnická osoba (nakladatelská organizace), která na své náklady vydává publikace a pe uje o jejich obsahovou a grafickou úrove . Praktickým výkonem této funkce jsou pov...

Více

Přechodné kovy

Přechodné kovy které mají dle mého názoru pozoruhodné vlastnosti a navíc široké využití v běžném životě, které si ne vždy uvědomujete. Je uveden i jejich vliv na člověka, přírodu a životní prostředí obecně. Tento...

Více

Guidelines EAU pro karcinom penisu

Guidelines EAU pro karcinom penisu nezahrnovat vzácně se vyskytující onemocnění a guidelines omezit pouze na SCC. Na základě nových poznatků, které byly uveřejněny v průběhu prvních tří let, byl v roce 2008 vytvořen první koncept do...

Více

pdf 3977kB - Národní knihovna České republiky

pdf 3977kB - Národní knihovna České republiky věnuje se také preventivní ochraně fondů. Odborné restaurování není v současnosti možné bez kvalitní dokumentace. V rozsahu výzkumného záměru Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci

Více

5. chemické reakce - Studijni

5. chemické reakce - Studijni - v roztocích kyselin se podle At vyskytují kationy H+ a v roztocích zásad anionty OH- k: HCl =) H+ + CL-; z: KOH =) K+ + OH- vzájemnou reakcí iontů H+ a OH- vzniká voda - reakcí kationu kovu s ani...

Více