Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho

Komentáře

Transkript

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho
Paul
Kariya
Od své první sezony v NHL je povaÏován za jednoho
z nejlep‰ích, ale jeho talent nemohl
mezi prÛmûrn˘mi spoluhráãi plnû rozkvést.
Nyní v‰ak Anaheim Mighty Ducks utratili nûjaké
peníze a Disneyho hokejov˘ poklad Paul Kariya
cítí novou inspiraci.
„UÏ si ani nevzpomínám, kdy jsem se takhle
naposledy tû‰il na novou sezonu,“ fiíká tenhle
rychl˘ bruslafi a v oãích mu svítí nadûje.
A UTOR : A LAN A DAMS
aul Kariya mluví do svého mobilního telefonu,
zatímco fiídí po dálnici zpátky z Los Angeles do
Anaheimu. Je konec záfií a on má právû za sebou
jedno televizní interview. V Kalifornii je typick˘
krásn˘ den s poãasím, kvÛli kterému tam Ïijí tisíce lidí,
jeÏ propadli nádhern˘m pláÏím a ideálním vlnám na surfování. Kariya má ale v hlavû vodu v úplnû jiném skupenství.
Pfied sezonou 2002-03, svou devátou v NHL, byl doslova nad‰en˘. Anaheim Mighty Ducks podstatnû zmûnili
svou politiku, a Kariya tak mluvil o nadûji a odhodlání.
P
„Pfied touto sezonou mám opravdu dobr˘ pocit,“ tvrdil
Kariya, kdyÏ sedûl ve své limuzínû a uhánûl smûrem
k Anaheimu. „MuÏstvo vypadá skvûle, rozdíl v na‰í ‰atnû
loni a letos je stejn˘ jako mezi nocí a dnem.“
„UÏ si ani nevzpomínám, kdy jsem se na novou sezonu
takhle tû‰il. Jako hráã jsem jen z povzdálí sledoval kroky
managementu a úplnû mû nadchnulo, kdyÏ jsem vidûl, jak
nበt˘m vylep‰ují.“
Vylep‰ení, o kter˘ch Kariya mluví, jsou podepsání
Adama Oatese, jednoho z nejlep‰ích tvÛrcÛ hry v celé
historii NHL, a v˘mûna, jeÏ do Anaheimu pfiivedla Petra
PRO HOCKEY
15
PAULkariya
S˘koru, stfielecky nadané pravé kfiídlo z New
Jersey.
Získání Adama Oatese bylo pro Mighty Ducks
i Kariyu klíãové. TotiÏ Kariya a Mighty Ducks
pfiedstavují v mnoha ohledech to samé. Ducks
mohou dojít jen tak daleko, kam je dotáhne
Paul Kariya, a Oates mûl Kariyovi pomoci se
vrátit mezi nejlep‰í kanon˘ry ligy. Nebylo
náhodou, Ïe Kariya svému klubu pomáhal
Oatese pfiilákat, kdyÏ se po 1. ãervenci otevfiel
trh s voln˘mi hráãi. Má za sebou nejslab‰í sezonu kariéry – vstfielil v ní 32 gólÛ a celkem získal
57 bodÛ.
„V létû jsme byli snad prvním klubem, kter˘
podepsal smlouvu s voln˘m hráãem. Adam
Oates je pfiesnû ten, koho jsme potfiebovali,“
pokraãuje Kariya. „Je to centr do první fiady,
umí hrát v˘teãnû v pfiesilovkách a umí zklidnit hru. A kdyÏ se podafiilo pfiitáhnout Freddieho Olaussona a Petra S˘koru, na‰e pfiesilovka se rázem dostává z ostudné roviny do
polohy vysok˘ch oãekávání. A dobré pfiesilovky jsou základ – kdyÏ je nemáte, nemÛÏete
vyhrávat.“
Pfiiznejme si, Ïe v NHL nutnû potfiebujete
vítûzství. JenÏe Mighty Ducks loni
zÛstali 25 bodÛ za postupem do play
off. V termínech ligy to znamená, byli
tfii svûtelné roky od pojmu „skuteãnû
konkurenceschopn˘ t˘m“.
Je v‰ak rovnûÏ v zájmu NHL, aby se
Kariya vrátil do ‰piãky v bodování.
Po témûfi tfii dekády pfiitahovaly
fanou‰ky a média ze Spojen˘ch státÛ
hvûzdy jako Bobby Orr, Wayne Gretzky
a Mario Lemieux. Gretzky s Orrem uÏ
nehrají a Lemieux zÛstává v pozici v˘jimeãného hráãe osamocen. Liga potfiebuje ke své propagaci nová jména.
Kariya vypadá jako pfiirozenû úspû‰n˘ ãlovûk, stejnû jako tfieba Jarome
Iginla z Calgary Flames. V‰eobecnû se
pfiedpokládá, Ïe prapor NHL ponesou
právû tyto dvû osobnosti.
Od roku 1993, kdy byl Kariya na
celkovû ãtvrtém místû draftován, je
neposkvrnûn˘ jako my‰ák Mickey. Nemûl Ïádné problémy se zákonem a jen
jednou se pfiel o smlouvu. Ale jen proto,
Adam Oates. Nov˘ muÏ s geniální pfiihrávkou. To on má pozvedÏe nastupuje za Mighty Ducks – Ananout Anaheim i Paula Kariyu.
heim je znám˘ spí‰ kvÛli surfafiÛm neÏ
Kariya si nakreslil na mantinel znaménko
hokejov˘m stfielcÛm – náleÏí k opomíjen˘m
o velikosti dvacetikoruny a postavil se asi ‰est
hvûzdám.
Kariya je jedním z mála sportovcÛ, ktefií metrÛ od nûj. Pak zavolal na spoluhráãe, vyradokáÏí pozdvihnout své spoluhráãe. Jeho b˘va- zil kupfiedu s pohledem upfien˘m na témûfi
l˘ t˘mov˘ kolega Teemu Selänne o nûm fiíká, Ïe neznatelnou znaãku a ãekal pfiihrávku. KdyÏ
je to nejlep‰í hokejista, se kter˘m kdy hrál. „Je pfii‰la, Kariya po zamíchání puku vypálil zápûsjako vûdec,“ fiíká Selänne, kter˘ nyní hájí barvy tím a trefil se tûsnû vedle nakresleného bodu.
San Jose. „Paul je nûkdo, koho jen tak neuvidí- Po druhé pfiihrávce se trefil pfiesnû do nûj. JenÏe
te. Jeho pfiístup, hlad po úspûchu. Chce, aby stejn˘ úkol zopakoval je‰tû stokrát, neÏ fiekl,
Ïe je spokojen˘.
v‰echno kolem bylo perfektní.“
Zatímco vût‰ina hráãÛ NHL na tréninku
Pfied nûkolika lety se odehrála v Anaheimu
tato pfiíhoda, která jen potvrzuje Selänneho prostû stfiílí, Kariya musí mít urãen˘ nûjak˘
pfiesn˘ cíl – má neodolatelnou touhu se zlep‰oslova o Kariyovû perfekcionismu.
16 PRO HOCKEY
vat. Patfií k tûm nejpreciznûj‰ím hráãÛm
v lize. Stejnû jako náleÏí k jejím nejzáfiivûj‰ím
– a to prosím nejen v jednom ohledu – hvûzdám.
„Na ledû se snaÏím kaÏd˘ den nûco vylep‰it,“ fiíká Kariya.
KdyÏ se ho zeptáte, jak by si pfiedstavoval
svou produktivitu v sezonû 2002-03, na chvilku se odmlãí.
„Nevypálím na vás, Ïe chci nastfiílet tolik
a tolik gólÛ. Ale jedním z m˘ch nejvût‰ích cílÛ
je dostat se znovu pfies pût stfiel na branku za
zápas a myslím si, Ïe mi k tomu Adam pomÛÏe,“ fiíká.
„Myslím, Ïe tfieba jen dvû stfiely za utkání
se mi povedou poté, co vyhraje vhazování.
V kaÏdém pfiípadû musím zaãít víc stfiílet, mohl
bych vést ligu v poãtu stfiel nebo tak nûco,
góly a body by pak urãitû následovaly.
Hodnû jsem ve stfielbû polevil a musím se
dostat zase zpátky.“
Kariya byl odmaliãka pfiirozenû nadan˘ na
sport, napfiíklad v golfu byl stejnû dobr˘ jako
v hokeji. Pilnû trénoval a kdyÏ zjistil, Ïe se bude
vûnovat naplno jenom hokeji, zaãal pravidelnû
studovat videozáznamy zápasÛ, ve kter˘ch
podrobnû zkoumal hru rÛzn˘ch hráãÛ. Wayna
Gretzkyho sledoval kvÛli technice, Bretta Hulla
kvÛli najíÏdûní do volného prostoru a Bobbyho
Orra kvÛli bruslení. Uãil se Ïonglovat, aby si
zlep‰il koordinaci rukou.
„Jeho zbranû jsou rychlost a hbitost,“
fiíká Selänne.
PAULkariya
MoÏná se vám to zdá tûÏko uvûfiitelné, ale
Kariya si myslel, Ïe se do NHL neprobojuje. Pfied
draftem v roce 1993, kter˘ se konal v Quebec
City, mûl Kariya pocit, Ïe ho Ïádn˘ t˘m nechce.
Kontaktoval ho jedin˘ klub, Hartford Whalers.
JenÏe nevûdûl, Ïe Mighty Ducks ho chtûli získat
jako nikoho jiného a nemluvili o nûm jen
z obavy, aby o nûj nepfii‰li. Kariya, nováãek na
University of Maine, v roãníku 1992-93 posbíral v 39 zápasech 100 bodÛ a obdrÏel Hobey
Baker Award jako nejlep‰í vysoko‰kolsk˘ hokejista ve Spojen˘ch státech.
Jeho zbranû jsou rychlost
a hbitost.“
TEEMU SELÄNNE, KARIYÒV B¯VAL¯ SPOLUHRÁâ.
Kariya si uvûdomuje, Ïe
pokud se nûkdo chce dostat na
vrchol, potfiebuje jak talent, tak
pevnou vÛli.
„Existuje hodnû klukÛ, ktefií mají
obrovsk˘ talent, ale chybí jim pracovní
morálka,“ vysvûtluje Kariya. „A pak jsou tu
i hráãi, ktefií dfiou, ale s nadáním jsou na tom
hÛfi. Staãí se podívat na Michaela Jordana,
kter˘ má neobyãejn˘ talent, a zároveÀ ho povaÏují za nejpracovitûj‰ího sportovce na svûtû...
Myslím, Ïe bez obou faktorÛ se nemÛÏete
dostat na vrchol.“
Ottawa si v roce 1993 vybírala na prvním
místû a sáhla po Alexandru Daigleovi. San Jose
si volbu vymûnilo s Hartfordem, kter˘ si jako
dvojku vybral Chrise Prongera, Tampa draftovala Chrise Grattona a koneãnû Ducks získali
Kariyu. Ze v‰ech jmenovan˘ch je jedin˘, kdo
zÛstal ve svém pÛvodním t˘mu.
Kariya do Anaheimu nastoupil aÏ po roce od
draftu. Nejdfiíve pomohl kanadské reprezentaci vyhrát na olympiádû v Lillehameru stfiíbro.
O vítûzi rozhodovaly nájezdy a KariyÛv pokus
zastavil betonem Tommy Salo, jenÏ tak ·védsku pomohl vyhrát zlato.
Kariya se v NHL prosadil prakticky okamÏitû.
Hned po pfiíchodu do ligy se prokázal v‰emi
schopnostmi nezbytn˘mi pro úspû‰nou kariéru. ÚÏasn˘ bruslafi s ohromnou pfiedvídavostí
a dûlovou stfielou, jeÏ si mezi brankáfii rychle
získala respekt.
KdyÏ v sezonû 1995-96 nastfiílel 50 gólÛ, stal
se desát˘m nejmlad‰ím hráãem historie NHL,
kterému se to povedlo. Bylo mu 21 let a 5 mûsícÛ. Bûhem prvních ãtyfi roãníkÛ nasbíral 227
bodÛ v 220 zápasech, to v‰e v muÏstvu, které
se za tu dobu dostalo jen jednou do play off.
Kariya má rád mezinárodní hokej, jeho
absenci na olympiádû v Naganu 1998 s ním
tûÏce proÏíval cel˘ národ.
Je‰tû dnes si snad kaÏd˘ hokejov˘ fanou‰ek
pamatuje na o‰kliv˘ krosãek Garyho Sutera do
tváfie Paula Kariyi. Kariya zme‰kal podstatnou
ãást sezony 1997-98 kvÛli pfietrvávajícím problémÛm po otfiesu mozku, nemluvû o neúãasti
na zimních hrách v Japonsku. V Kanadû si
hodnû lidí stále myslí, Ïe kdyby Kariya tehdy
mohl reprezentovat, Kanada by dopadla
mnohem lépe.
Nejdfiíve se v Anaheimu domnívali, Ïe se na
led vrátí dfiíve. JenÏe pak se pfiíznaky doprovázející otfies mozku zhor‰ily a Kariyova rekonvalescence se zprvu protáhla na pár t˘dnÛ, pak
mûsíc a nakonec z toho bylo marodûní do konce
základní ãásti. Kariya trpûl dnem i nocí silnou
bolestí hlavy. KdyÏ se mu pfiihodila men‰í
dopravní nehoda, cítil se, jakoby ho do hlavy
pra‰tili kladivem. Musel na chvíli odejít z vefiejPRO HOCKEY
17
PAUL KARIYA
Anaheim Mighty Ducks
PAULkariya
ného Ïivota. âasto zapomínal. Napfiíklad poslouchal zprávy ze záznamníku a po jejich skonãení si nemohl vzpomenout, kdo vlastnû volal.
Do NHL se vrátil 20. záfií 1998 se speciálnû
vyztuÏenou helmou a krytem na bradu. Ten ho
mûl chránit pfied tvrd˘mi údery do obliãeje.
Hned v prvním utkání ho neãekanû srazili na
led, ale Kariya se zvednul a zápas v pohodû
dohrál.
V minulé sezonû pomohl Kanadû splnit hlavní úkol roku 2002 – vyhrát zlato na olympiádû
v Salt Lake City. „Bylo to neuvûfiitelné.
Pravdûpodobnû nejvût‰í záÏitek mé kariéry.“
Zato neúãast v Naganu 98 byla zfiejmû nejvût‰ím zklamáním jeho hokejového putování.
Snad Ïádn˘ jin˘ hráã nechtûl reprezentovat
Kanadu v Japonsku tolik jako on. Ta touha
pramenila z jeho pÛvodních kofienÛ. Jeho otec
Tetsuhiko nastupoval v kanadském ragbyovém
t˘mu v ‰edesát˘ch letech a ve svém synovi
odmaliãka pûstoval lásku ke své vlasti.
Navzdory tomu, Ïe bûhem 2. svûtové války byli
Kariyovi prarodiãe kvÛli svému pÛvodu internováni ve speciálních táborech pro Asiaty. Jeho
otec se v nûm dokonce narodil. Kariyova matka
Sharon pochází ze Skotska, ale o její vûtvi se
prozatím pfiíli‰ nepsalo.
Mimo led se Kariya chová spí‰ uzavfienû, ale
rozhodnû není nûjak˘ podivínsk˘ samotáfi. Îije
Paul Kariya
Narozen: 16. fiíjna 1974 ve
Vancouveru, Kanada
V˘‰ka: 178 cm
Váha: 78 kg
Draftován: první volba Anaheim Mighty Ducks v roce
1993 (celkovû 4.)
Kluby NHL: Anaheim Mighty Ducks (1994-)
Ostatní t˘my: Penticton, University of Maine
âíslo: 9
Pfiíjem: 10 milionÛ dolarÛ za sezonu
ZÁKLADNÍ âÁST
Sezona
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
T˘m/liga
Penticton/BCJHL
Penticton/BCJHL
U. of Maine/H-East
U. of Maine/H-East
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Celkem v NHL
PLAY OFF
Sezona
1996-97
1998-99
T˘m/liga
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Anaheim Mighty Ducks/NHL
Celkem
Z
54
40
39
12
47
82
69
22
82
74
66
82
524
ve dvoupokojovém apartmá
v Anaheimu a uÏívá si anonymitu, jíÏ se mu v Kalifornii dostává.
MÛÏe se klidnû procházet po
pláÏi, pfiiãemÏ ho pozná jen málokdo, stejnû jako si mÛÏe zajet na
veãefii, aniÏ by musel prchat pfied
zástupy lovcÛ autogramÛ. Stále
udrÏuje tûsné kontakty se svou
rodinou, která Ïije daleko na
severu, ve Vancouveru. Napfiíklad
první vûc, kterou udûlal, kdyÏ
v roce 1996 vyhrál Lady Byng
Trophy pro nejvût‰ího gentlemana NHL, bylo, Ïe po pfiíchodu do
konferenãní místnosti zavolal své
babiãce.
Kariya se vyh˘bá reklamním
akcím. Odmítl tfieba lukrativní
smlouvu se spoleãností Nike. Nechlubí se sv˘m bohatstvím. Vydûlává sice 10 milionÛ dolarÛ za
sezonu, ale ani náhodou se nechová jako rozmazlen˘ milionáfisk˘ sportovec. Jednu libÛstku si
ale dopfiává – pfied zápasy mu speciální jídlo pfiipravuje soukrom˘
kuchafi. KdyÏ se na to ale podíváte
z jiné stránky, tak zdravá v˘Ïiva
k hokeji patfií stejnû jako
dobfie nabrou‰ené brusle.
Paul Kariya. V Lillehammeru mu Salo chytil nájezd. V Salt Lake City vyhrál zlato.
Od prÛmûrn˘ch hráãÛ
Spolu se Stevem Rucchinem patfií letos témûfi
NHL ho dûlí touha se uãit a dfiít. A také
má neobyãejn˘ talent. Je neúnavn˘ k inventáfii Mighty Ducks. Hrají v Anaheimu uÏ
bruslafi a dokáÏe obránce soupefie objet devût let a stále ãekají na nûjak˘ ten úspûch
dfiív, neÏ se nadûje. NejenÏe stfiílí góly, v play off. Mighty Ducks se do vyfiazovacích
bojÛ probojovali ve své historii jen dvakrát,
on skóruje po nádhern˘ch akcích.
naposledy v roce 1999.
„SnaÏím se nedívat se zpátky, jak dlouho
v téhle lize jsem. Je aÏ legraãní, jak rychle ãas
plyne. Pamatuji se, kdyÏ jsme spolu (s autorem
ãlánku) sedûli a povídali si na juniorském mistrovství svûta. A to uÏ je devût let. To je neuvûG
A
B
TM
+/fiitelné,“ fiíká Kariya. „Povídám si s klukama
45
67
112
8
.
z ligy. KdyÏ jsme hráli je‰tû na stfiední ‰kole
46
86
132
18
nebo v juniorech, zdálo se, Ïe to nikdy neskon25
75
100
12
ãí. Ale v NHL ani nestaãíte mrknout a sezona je
8
16
24
4
pryã. SnaÏím se rad‰i moc nevzpomínat, proto18
21
39
4 -17
Ïe na mû pak padne deprese.“
50
58
108
20
9
Jeho 588 bodÛ ho fiadí na první místo mezi
44
55
99
6
36
v‰emi hráãi NHL, kter˘m je 28 nebo ménû.
17
14
31
23
12
V Anaheimu drÏí v‰echny klubové ofenzivní
39
62
101
40
17
rekordy. Za ãtyfii roky by se mûl stát voln˘m
42
44
86
24
22
hráãem bez omezení, pfiesto si snad nikdo
33
34
67
20
-9
nedokáÏe pfiedstavit, Ïe by ode‰el jinam.
32
25
57
28 -15
MoÏná ale, Ïe bude hodnû záviset na tom,
275
313
588
165
55
jak si Mighty Ducks povedou v Západní
konferenci, kde naráÏí na silná muÏstva
Detroitu, Colorada a San Jose. JestliÏe se
Ducks posunou v tabulce v˘raznûji nahoZ
G
A
B
TM
+/ru, bude to hlavnû zásluhou Paula Kariyi
11
7
6
13
4
-2
3
1
3
4
0
0
a jeho nad‰ení pro sezonu 2002-03.
14
8
9
17
4
-2
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe hubená léta jsou
jiÏ dávno za ním.
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

Jmenuji se Bond, James Bond

Jmenuji se Bond, James Bond v ãerné barvû. Tím ov‰em pfiekvapení koncertu skonãila. Následovalo uÏ jen déjà vu – stejn˘ nebo minimálnû podobn˘ sled písniãek jako na vût‰i-

Více

TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA se na technologickém obzoru tvaroval jako hrozivá a málo prÛhledná clona mrak pfiicházejících nov˘ch technik strojnû vyrábûné sazby fiádkové a „monotypové“, která mûla fie‰it narÛstající potfieby ‰ífien...

Více

14 PRO HOCKEY

14 PRO HOCKEY Nûkdo tfieba namítá, Ïe Jágr si loni nezaslouÏil Hart Trophy, protoÏe nebránil. JenÏe tenhle argument není úplnû pfiesn˘. V pravidlech pro hlasování o Hart Trophy stojí: „...pro hráãe, kter˘ je své...

Více

ONDŘEJ JIREŠ (ed.): MEMENTO MORI

ONDŘEJ JIREŠ (ed.): MEMENTO MORI i nad ní... Zb˘vající dvû díla geograficky celou antologii rámují. Ze západní strany je to Nov˘ svût Franti‰ka Novotného, kter˘ pfiiná‰í zcela jin˘, ‰okující, takfika ‰pionáÏní pohled na to, proã a k...

Více

Jarome - Pro Hockey

Jarome - Pro Hockey Pang tvrdí, Ïe pracovitost je hlavní Iginlovou devizou. „Nemyslím si, Ïe má takov˘ talent jako tfieba Mario Lemieux,“ fiíká Pang. „Nikdy nebude procházet celou obranou, aby pak skóroval backhandem po...

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen se do nûj u mantinelu pofiádnû opfiít. âasto s pfiekvapující silou a zvukem. „SnaÏím se soupefie narazit na mantinel z prostého dÛvodu – kdyÏ váÏíte jen 80 kilo, náraz s vámi pofiádnû otfiese, jenÏe pofiá...

Více

Pravidla Inline hokeje - Česká asociace inline hokeje

Pravidla Inline hokeje - Česká asociace inline hokeje (e) Pokud pfii stfiídání hráã vstupující do hry nebo opou‰tûjící hru zámûrnû zahraje kotouã svojí holí, bruslemi nebo rukama, nebo se dostane do kontaktu s protihráãem, zatímco hráã (buì vstupující ...

Více

Homolský občasník č. 74

Homolský občasník č. 74 Takovou otázku si poloÏil snad jiÏ kaÏd˘ z nás. âím nás na‰e matka pfiíroda potû‰í, ãi snad zarmoutí. Léto.... .Po jaru nejoãekávanûj‰í období roku. V minulém ãísle jsem psala:... A zimu máme za seb...

Více

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf Zdenûk Thoma, Michal Thoma a Olga Lomová: Povídání o ãaji O historii ãaje, o ãaji v rÛzn˘ch kulturách a také o kultufie ãaje. Dojde i na to, jak vafiit a jak vychutnat prav˘ oolong z Taiwanu.

Více