zde ke stažení - Obec Holasovice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Holasovice
Na svatého Tomáše, nejdéle je noc naše.
16. 12. 2011 | ročník 21 | číslo 6
Adventní zamyšlení
Když se člověk jen tak
prochází podzimní přírodou,
a umí se dívat dobře kolem
sebe, tak vidí mnoho zajímavých věcí, jež mohou dnešnímu člověku utéci či je vnímá
jako běžnou, mnohdy banální
záležitost. Člověk této doby
zapomíná, že i on je součástí
přírody a její zákonitostí. Tak
jako se střídá den a noc, jaro
léto, podzim a zima, tak se
střídají různá období a doby
v životě člověka a celé společnosti. Vše má svůj řád a je to
velmi moudře uspořádáno, jak
o tom můžeme číst v knize Kazatel: „Všechno má svou chvíli
a každá věc pod sluncem má
svůj čas. Čas rodit a čas umírat.
Čas sázet a čas zasazené vytrhávat. Čas zabíjet a čas uzdravovat. Čas ničit a čas stavět.
Čas plakat a čas se smát. Čas
naříkat a čas tančit.“ Vše na
tomto světe má svůj čas.
Čas, fyzikální veličina, která nám lidem 21. století proplouvá mezi prsty, stejně tak
jako voda v řece. Dost možná
bychom jej chtěli alespoň na
malou chvíli zachytit, podržet.
Ale zkuste chytit vítr do dlaní
a vodu v řece. Možná, že se
vám to podaří, já to neumím.
Občanský rok se nám pomalu, ale jistě, blíží ke svému
závěru. Lidé, kteří věří v Ježíše
Nazaretského, prožívají dobu
adventní neboli advent. Advent? Co to je, co znamená
toto cizí slovo? Advent je slovo,
jehož původ musíme hledat
v latině. Je odvozen od slovesa „advenire“, což v překladu
znamená očekávat.
Advent je tedy dobou očekávání. A je na místě se ptát:
„A očekávání čeho či koho?“
Odpověď je celkem jednoduchá: „Je to doba očekávání
příchodu Ježíše Krista.“ Lépe
řečeno jeho narození, neboť
doba adventní, která má čtyři adventní neděle, předchází
dobu vánoční. Doba vánoční, Vánoce, není nic jiného,
než oslava narození Ježíše
z Nazareta.
Většinou, když se připravujeme na vzácnou návštěvu,
tak činíme nejrůznější přípravy, aby se návštěvě u nás
líbilo. A tak je na místě se
ptát sebe sama: „A jak se na
onu návštěvu, jež přijde oVánocích, chystám? Bude se jí
u nás líbit, či nikoliv?“ Milý
čtenáři, přemýšlej o tom.
Připrav svůj domov, pokud
chceš, na příchod té nejvzácnější návštěvy. A nezapomeň,
to jak prožijeme Vánoce, záleží i na tom, jak prožijeme
advent. Čas se zastavit nedá,
ale můžeš se zastavit ty.
Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané době
a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i poza-
stavit. Takovým malým, ale
krásným pozastavením jsou
pro nás Vánoce, čas, kdy jsme
si bližší jako nikdy a snažíme
se
zapomenout na
běžné problémy.
Vždyť
o Vánocích
se v nás
probouzejí
ty nejkrásnější pocity
a snažíme
se o ně podělit se svými blízkými a drahými. Hledáme
upřímné lidské porozumění. Ano, v tom je to velké
tajemství a bohatství života.
Bylo by krásné, kdyby to tak
mohlo být i v běžném a každodenním životě. Proto si
važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle
z vánočních a novoročních
svátků po celý rok.
Při této příležitosti Vám
chci poděkovat za Vaši práci
v domácnostech i na Vašich
pracovištích. Věřím, že v novém roce nezapomenete na
lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Dovolte mi proto, abych
všem spoluobčanům popřál příjemné svátky, štěstí,
spokojenost, lásku a pevné
zdraví v rodinách. Přeji Vám
všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup
do nového roku.
otec Luboš
Ing. Václav Volný,
starosta obce
Zprávy z obce
14. schůze rady obce
10. 10. 2011
Rada obce na své schůzi
schválila Smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi obcí
Holasovice a ČR-Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových pro vodovodní přípojku pro hasičskou zbrojnici
v Kamenci, dále zakoupení přívěsného vozíku za osobní automobil pro potřeby obce, udělení
licence k provozování veřejné
linkové osobní dopravy dopravci Veolia transport Morava a.s.
na lince Krnov – Brumovice,
Úblo a pořádání koncertu dětského pěveckého souboru Jeřabinka na zámku v Loděnici dne
6.11.2011.
9. zasedání zastupitelstva obce 17. 10. 2011
Zastupitelstvo obce na svém
zasedání schválilo poskytnutí
finančního příspěvku ve výši
20.000,- Kč Základní škole
Krnovská v Opavě, schválilo
financování akce „Kanalizace
a ČOV Holasovice“ - v souvislosti s poskytnutou dotací
a projednalo nabídku SmVaK
Ostrava a.s. na budoucí odpro-
dej nově vystavěné kanalizace a
ČOV. Zastupitelstvo projednalo
změnu svozu odpadů v místní
části Štemplovec, zvýšení ceny
za odvoz popelnice od ledna
2012 v souvislosti se zvýšením
DPH a schválila využívání vypalovací pece v Mateřské škole
v Holasovicích keramickým
kroužkem. Zastupitelstvo obce
schválilo prodeje a odkupy pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním mezi
obcí a občany, pro potřeby rozvoje obce a pozemky vlastníků
pod místními komunikacemi.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem investičních
akcí a stavebních prací ve všech
částech naší obce, zastupitelstvo
schválilo provedení opravy Černého chodníku v Holasovicích
a opravu hráze rybníku na Kamenci.
15. schůze rady obce
31. 10. 2011
Rada obce na své schůzi
schválila Dodatek č. 1 k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
ve Dvoře v Holasovicích, dále
Smlouvu o budoucí smlou-
Životní prostředí
Zima klepe na dveře a společně s ní pomalu nastupuje
období zhoršených rozptylových podmínek a inverzí. Málokdo si ale připouští, že kvalitu ovzduší může ovlivnit i svým
vlastním chováním. Mezi jedny z nejvýraznějších znečišťujících faktorů totiž patří lokální topeniště. Zejména ekonomická hlediska vedou některé naše obyvatele ke spalování
odpadů v domácích kotlích na pevná paliva. Mnohdy ani
netuší, jak vážně škodlivou věc tím hlavně sobě, ale i širokému okolí dělají.
Nejvíce jedovatých látek vzniká při pálení plastů. Například při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození
imunitního a nervového systému a ke změnám reprodukčních funkcí. Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v
těle. Spalováním polystyrénu pro změnu vzniká jedovatý styren. Hořením plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky proto
jednoznačně patří jen do kontejneru na plasty.
2 | Naše obec | 6/2011
vě o zřízení věcného břemene
a souhlas se stavbou „Oprava
vysokotlakého plynovodu“ nad
potokem Lipinka, udělení licence ČSAD Vsetín a.s. k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy na lince Opava – Bruntál a odměny
členům zásahových hasičských
jednotek Holasovice a Loděnice
za rok 2011. Rada projednala
návrh projektové dokumentace
na obecní dům na Štemplovci,
Protokol o hydrochemických
parametrech na rybníce v Loděnici a žádosti občanů o odklady
splátek půjček za rok 2011.
16. schůze rady obce
21. 11. 2011
Rada obce na své schůzi
schválila finanční příspěvek do
výše 5.000,- Kč Sdružení rodičů
při Základní škole Neplachovice na pořádní Adventu v zámku, Mikulášské besídky a další
činnost sdružení, dále projednala pomoc obce při organizaci
tříkrálové sbírky v lednu 2012,
schválila Směrnice pro provedení řádné inventarizace majetku
a závazků obce Holasovice k 31.
12. 2011. Rada schválila přijetí
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši
443.236,- Kč na Stavební úpravy
barokní stodoly ve Dvoře v Holasovicích a projednala průběh
výběrového řízení na obsazení
místa účetní obce Holasovice.
10. zasedání zastupitelstva obce
28. 11. 2011
Zastupitelstvo obce na svém
zasedání schválilo rozpočtové
opatření č.4 roku 2011, projednalo příjmy a výdaje obce k 10.
měsíci 2011, schválilo navýšení
ceny za výsyp popelnice z 30,Kč na 35,- za 1 výsyp a schválilo
změnu svozu odpadů v místní
části Štemplovec (popelnice místo kontejneru). Dále zastupitelstvo schválilo půjčku občanům
na opravu bytového fondu a odklady splátek půjček za rok 2011.
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem Mikroregionu Opavsko severozápad na rok 2012
a rozpočtovým výhledem na
rok 2013 a 2014. V zastupitelstvu
byly projednány prodeje a výkupy pozemků, které obec potřebuje pro svůj rozvoj, byl schválen
dodavatel interiéru Knihovny
PK v Holasovicích a byly podány
informace o investičních akcích
obce v roce 2011.
Ing. Václav Volný,
starosta obce Holasovice
Málokdo si ale uvědomuje, že i pálení předmětů, zdánlivě
do kamen vhodných, může přinášet zvýšená rizika pro životní
prostředí, a tedy i pro zdraví člověka. Tak například chemicky
ošetřené dřevo, natřená prkna, starý nábytek, dřevotříska – při
jejich spalování se také uvolňují dioxiny a formaldehyd. Také
spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů atd.)
produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy.
Podle připravované změny zákona o odpadech budou moci
obce zvýšit místní poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Naopak třídění odpadů bude pro obce a jejich obyvatele
výhodnější. O zvyšování poplatků neuvažujeme, pouze bude
při vývozu našich popelnic zohledněna vyšší sazba DPH 14 %.
Chceme lidem nabídnout větší komfort při třídění odpadů, tak
je motivovat – a díky tomu snížit množství odpadu, který nelze
třídit a musí se odvážet v popelnicích. Nejdůležitější pro nás je,
abychom nezanášeli naši obec směsným komunálním odpadem a nevyváželi na skládku to, co se dá ještě nebo znovu využít.
To je pro životní prostředí největší přínos.
Ing. Václav Volný,
starosta obce Holasovice
Slavnostní otevření muzea
Slezský venkov
V sobotu 8. října se završilo úsilí členů a příznivců
občanského sdružení Slezský venkov – byla otevřena
první etapa Muzea Slezský
venkov v opravené budově
bývalého ovčína. Ačkoliv
podzimní počasí této události příliš nepřálo, nezabránilo to několika stovkám
lidí z širokého okolí přijít se
podívat do areálu Dvora
v Holasovicích. Po proslovech zakladatele Ing. arch.
Lubomíra Dehnera, předsedkyně sdružení Dobroslavy Klusákové a starosty
obce Ing. Václava Volného,
přivítala všechny účastníky
Dáša Bergerová v našem
nářečí.
Následovalo slavnostní
přestřižení pásky, kterého
se ujali především občané,
kteří do muzea nejvíce přispěli svými exponáty. Poté
následovala volná prohlídka samotného muzea
v ovčíně i prozatímních
prostor a depozitářů v kůlně a stodole, které se své
rekonstrukce dočkají v následujících letech. Během
dne proběhly tři komentované prohlídky Mgr. Romany Rosové, ve kterých
(foto: Mgr. Alena Rosová)
seznámila zájemce s historií Dvora a dosavadními
výsledky archeologického
výzkumu vedeného Mgr.
Michalem Zezulou. V odpolední části předvedli své
řemeslo hasiči z Jamnice,
kteří přijeli se svou historickou ruční stříkačkou taženou koňmi.
Po celý den byly k dostání zabíjačkové speciality
pana Romana Varša, čerstvé
koláče, které napekly členky
a příznivkyně občanského sdružení ve spolupráci
s MŠ Holasovice a výrobky z medu pana Jiřího Bajera z Kamence. K vidění
byl také prosklený úl pana
Václava Březiny z Velkých
(foto: Martin Strakoš)
Heraltic a dosud používaný
medomet z 30. let minulého
století pana Michala Tancíka z Brumovic.
Velký dík patří všem
organizátorům a to nejen
z řad občanského sdružení,
především však DJ Ivisovi
za hudbu, loděnickým a holasovickým hasičům za poskytnutí lavic, občerstvení
a ukázky hasičské techniky.
Dále pak obci Holasovice za
stánky a úklid prostor, stavební společnosti Pekárek
za zapůjčení kabelů, rozvaděče a osazení infotabulí,
Jiřímu Malchárkovi a Petru Schreierovi za pomoc se
zprovozněním osvětlení ve
stodole.
Pokud vám v říjnu nevyšel čas, můžete muzeum navštívit i v neděli 18. prosince
od 13 hodin. Bude přichystáno i malé občerstvení. Po
15. hodině se potom spolu
s občany Neplachovic vydáme od Floriánka na již
tradiční vycházku směrem
ke státní hranici pod Wysokou. Vezměte si s sebou
špekáček, něco na zahřátí
a kousek dřeva na oheň.
za občanské sdružení Slezský venkov Mgr. Jan Heisig
Lude, vitajče!
Vitajče lude z blizka, z dali!
Kaj šče se tu všeci vzali?
Dobře, že šče chvilku našli
a do Dvora dněskaj zašli.
Bo každy ma v sobotu,
doma jaku robotu.
Tu je slava převelika
– muzeum se odemyka!
Využili dotace,
puščili se do prace,
a choč je včil ta krize,
maju oni velke vize!
Moc jich něni, enem hrstka,
co se vejdže do naprstka.
Spravuju, ježdžu, shaňaju,
volneho dňa, němaju.
Každy něma pro to uši,
podpořič se to ale muši!
Tež sem dala jake graty,
pravju temu exponaty!
Vidžeč tu stare řemesla,
zemědželske stroje,
vybaveni chalupy,
vozy, cepy, oje ….
Něch se kludně kery směje,
hlavně že se cosik džeje!
Dyč mamy včil tu cyklostezku,
tuž džedžinu něch mamy hezku!
Šumny budže Křižkovsky,
školka fajně vypada,
a tu to tež može byč pěkne,
jak pamatuju za mlada …
Slavily se tu dožínky,
schazali se lude,
v sokolovni byly baly,
co něni, možná bude ...
Chčelo by to novu branu,
poopravič mur…
Něplachovšči maju zámek,
tuž my spravimi Dvur!
A co tu všecko němače:
kafej, chleba, kolače …
Šednuč možeče do stodoly,
su tam lavky, su tam stoly.
Eli se ptače, co tu bylo,
lebo jak se prve žilo,
od teho přišla za nama
praječ Rosová Romana.
Anežka z Holasovic
6/2011 | Naše obec |
3
Pozvánky
Vánoční výstava
v zámecké kapli
Základní škola, Střední
škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát Velké
Heraltice Vás srdečně zve
na Vánoční výstavu v zámecké kapli na zámku ve
Velkých Heralticích.
Prodej vánočních vazeb,
ozdob, perníčků, keramických a proutěných výrobků ve dnech:
16. prosince, 1300 – 1800 hod.
17. prosince, 900 – 1500 hod.
Ing. Gabriela Sglundová
Živý betlém
v Loděnici
Drakiáda v loděnické pískovně
V sobotu 1. 10. 2011 od
15 hodin se v areálu loděnické
pískovny uskutečnil 1. ročník
drakiády. Počasí nám přálo.
K nádhernému babímu létu
začal hodinu před akcí foukat
vytoužený vítr, a pak jsme už
nedočkavě vyhlíželi první děti,
maminky, tatínky, ale také prarodiče, kteří si přišli pustit draka a zažít krásnou atmosféru
hezké soboty.
Kromě pouštění draka
jsme soutěžili o ceny ve třech
kategoriích. Rozhodnout o vítězi bylo velmi těžké, protože
dětí přišlo hodně - až nám
byla louka skoro malá. Draci,
jak koupení, tak i ručně vyrobení, lítali hodně vysoko. Pro
děti jsme měli připravený také
koutek na kreslení a výrobu
dráčků, které si pak na památku odnesly domů. Koho už ani
tato činnost nebavila, mohl se
zúčastnit soutěží, které byly
sladce odměněny. Takže nikdo
neodešel s prázdnou.
Dospělí se mohli posilnit
občerstvením, které v nebý-
V neděli 18. 12. 2011 poslední adventní neděli
- proběhne setkání u živého betlému na hrázi rybníka v Loděnici. Přijďte
se pobavit s přáteli u čaje
a dobrého svařeného vína,
zazpívat si koledy a prožít
příjemné nedělní odpoledne. Začátek je v 15 hodin.
za Sdružení rodičů při MŠ
Loděnice Zuzana Quisová
a Petra Kořistková
pořádá SDH Loděnice
Na státní svátek dne 28. 10.
zorganizovala kulturní a sportovní komise obce Holasovice
tzv. pochod obcemi. Start byl
u Obecního úřadu v Holasovicích a trasa procházela všemi
místními částmi - Loděnice,
Štemplovec, Kamenec.
V každé obci byla krátká zastávka, kde se mohli
všichni účastníci občerstvit,
prohlédnout si v klidu okolí, probrat dosavadní vývoj
pochodu. Mohli jsme tak
například vyzkoušet nové
posezení v Loděnici na hrázi
rybníka nebo si prohlédnout
parčík na Štemplovci.
Pochod byl zakončen
ve škole v Kamenci, kde
bylo připraveno občerstvení a venku oheň pro ty, kdo
měli špekáčky.
Pochodu se zúčastnilo asi
padesát spoluobčanů a velmi
nás potěšilo i početné zastoupení z Neplachovic. Po-
Tip
Slezské divadlo Opava nabízí tip na dárek
pod stromeček! Od 1. do
23. prosince můžete zakoupit vánoční předplatné
– dárek se zážitky!
Čtyři poukázky v hodnotě
550,- Kč na čtyři představení
z repertoáru Slezského divadla - dle vlastního výběru.
Platnost poukázek od prosince 2011 do června 2012.
Pochod obcemi
Zvýhodněné
předplatné
do divadla
4 | Naše obec | 6/2011
vale teplém říjnovém počasí
přišlo vhod.
K pouštění draků a velké
účasti všech určitě přispělo
i krásné počasí. Sdružení rodičů při MŠ v Loděnici děkuje všem, kteří si udělali to sobotní odpoledne čas a přišli si
na chvíli se svými dětmi užít
poslední dny babího léta.
Doufáme, že příští rok
nám akce vyjde stejně s počasím i hojnou účastí. Neméně
pak organizátoři děkují obci
Holasovice za finanční podporu, která pomohla k zajištění celé vydařené akce.
časí bylo krásné, jednalo se
tedy o vydařenou akci.
Dohodli jsme se, že příští rok se ke stejnému datu
uskuteční pochod znovu.
Spojíme ho s připomenutím
státního svátku - vzniku republiky.
Zakoupit můžete osobně
v předprodeji divadla (po-pá
8-18 hodin) nebo telefonicky na tel.: 724 984 209
i e-mailem: [email protected]
divadlo-opava.cz
za sportovní komisi
Ing. Petr Bolík
Turnaj ve stolním tenise na Kamenci
V sobotu 5. 11. 2011 uspořádal SDH v Kamenci turnaj
ve stolním tenise. Zúčastnilo
se ho 12 hráčů. Ze tří čtyřčlenných skupin postoupilo do
finále šest hráčů, kteří se mezi
sebou utkali systémem ,,každý
s každým“. Z průběhu těchto
zápasů vyplynulo, že o vítězi
rozhodne vzájemný souboj
mezi M. Varyšem a J. Klementem. Dramatickou bitvu
vyhrál po velkém boji a odvrácení mečbolu Marek Varyš.
Další pořadí bylo následující:
na třetím místě skončil Z. Uvíra ml., čtvrtý byl M. Kirschner,
pátý D. Brigula a šestý se umístil K. Chlebek. Sportovní klání
slavnostně zakončil starosta
SDH Kamenec Zdeněk Uvíra st., který všem poděkoval
za účast a čtyřem nejlepším
hráčům pogratuloval a předal
poháry.
Celý turnaj probíhal
ve výborné
sportovní
at m o s f é ře
a v duchu
fair
play,
o což se za(foto: Michaela Kirschnerová)
sloužili rov-
Zajímavosti z okolí
(foto: Jiří Čech)
(foto: Michaela Kirschnerová)
ným dílem jak hráči, tak i diváci. Všem patří velký dík.
Ten samozřejmě patří i manželům Chlebkovým
a Varyšovým, kteří se vzorně
starali o občerstvení účastníků,
neboť ti by určitě sedmihodi-
nový maraton (33 zápasů) bez
nich nezvládli v takové pohodě, v jaké celý sportovní den
proběhl.
V den státního svátku,
28. října se vydala skupina turistů na pochod po vesnicích
obce Holasovice na trase Holasovice – Loděnice – Štemplovec – Kamenec. Pěkná
akce byla organizována sportovní komisí obce Holasovice.
Při zpáteční cestě šli turisté z
Neplachovic přes Hůrku a objevili nově postavený sloupek
s obrázkem sv. Jana Nepomuckého. Byli jsme zvědavi,
kdo je zhotovitelem. Po několika dotazech bylo zjištěno, že
je to dílo pana Miloše Vicherka z Kamence. V následujících dnech bylo dohodnuto
s p. farářem Otcem Lubošem
a p. Vicherkem, že obrázek
bude posvěcen. V sobotu
12. listopadu se sešlo při této
příležitosti třicet osob z Kamence, Neplachovic a Holasovic. Přítomen byl i starosta
obce Holasovice ing. Václav
Volný. Bylo to pěkné setkání
za slunečného počasí. Poděkování patří těm, kteří se
o instalaci postarali. K dominantám Hůrky, kterými jsou
kaplička sv. Jana Nepomuckého a sopečný kámen (hurčák), přibyla třetí.
Kosmetické a masérské služby
Srdečně Vás zvu do salónu Aneta v Neplachovicích
(kadeřnictví p. Králové), kde
provozuji kosmetické a masérské služby za velmi příznivé ceny.
Prosincová vánoční
akce:
Kosmetika – u celkového
ošetření pleti – zdarma ma-
sáž dekoltu a obličeje lávovými kameny
Masáže – 15% sleva na
všechny masáže.
Možnost zakoupení dárkových poukázek či permanentek v jakékoli hodnotě,
vhodné jako vánoční dárek.
Všem zákazníkům děkuji za přízeň v letošním
roce a dopřejte si chvíle relaxace, odpočinku také v novém roce. Přeji všem krásné
vánoční chvíle, do nového
roku hodně zdraví, lásky
a porozumění.
Kořistková Dagmar,
Holasovice 119,
tel. 734 706 228
za SDH Kamenec
Jiří Klement
Jiří Čech
Smuteční řečník
Oznamujeme občanům
obce Holasovice, že službu
smutečního řečníka pro
naši obec vykonává pan
Alois Bartkovský, Loděnice 67. Pokud budete mít
o jeho služby zájem, pak
jej kontaktujte na telefonním čísle 739 884 545.
obec Holasovice
6/2011 | Naše obec |
5
Den otevřených dveří kostela sv. Jana Křtitele
V neděli 16. října, na
svátek sv. Hedviky, patronky Slezska, jsme si mohli
prohlédnout náš kostel. Ve
14.00 hodin, kdy začala první
prohlídka, nás bylo asi 150.
Mgr. Romana Rosová podala
nám všem fundovaný, ale srozumitelný výklad nejen o historii současného kostela, ale
i o předcházejících. Náš kostel byl vysvěcen v roce 1875
za působnosti p. faráře Wasse.
Pak jsme si za doprovodu zpěvů scholy prohlédli
všechny prostory od sakristie, varhan až po zvony. Několik odvážlivců nahlédlo
ještě výše a mohlo vidět rozvody věžních hodin.
Trocha sladkostí, káva
a čaj zakončily toto pěkné,
slunečné odpoledne. Za
všechny, kteří se na přípravě podíleli, vám děkuji, že
jste projevili zájem a přišli
se podívat v tak hojném
počtu.
(foto: Jiří Čech)
Jana Čechová
Vítání občánků na zámku
Vítání občánků se uskutečnilo 9. října 2011 na Zámečku Kocharowsky v Loděnici. Do života v naší obci
jsme přivítali celkem 11 dětí
- z 12 narozených.
Štěpánka Krpcová a Kamil
Antala a z Kamence: Vojtěch
Slanina a Eliška Grelová.
Krátký program pro naše
nejmenší občánky a jejich
rodiče připravily děti z MŠ
Holasovice s paní ředitelkou
Ludmilou Kavanovou a paní
učitelkou Vlaďkou Bialou.
Vystoupil také pěvecký sbor
ZŠ Neplachovice vedený
vychovatelkou p. Marií Čer(foto: Martin Rychta)
nohorskou a Mgr. Leonem
Vašinkou.
Byli to ze Štemplovce:
Narozené děti dostaly od
Jakub Vašica, z Loděnice: obce malý dáreček v hodnotě
Tobiáš Václav Agel, Laura 500 Kč a maminky kytičku.
Kornasová, Eliška Hrušková, Dominik Bortl, Antoza sociální komisi
nín Zbořil, Jakub Kořistka,
Bronislava Šovčíková
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna se mezi
9. a 12. hodinou koná již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou Opava.
V samotných Holasovicích
budou v tuto dobu chodit čtyři
skupinky tří králů s doprovodem Hany Kubínové, Petry
Kořistkové, Dagmar Bergerové
a Veroniky Schreierové. Také
v ostatních vesnicích budou
chodit stejní koledníci jako loni
6 | Naše obec | 6/2011
stacionář. Nově pak bude část
výtěžku věnována mateřskému centru Neškola na provoz
a rozvoj projektů. Dále sociálně
terapeutické dílně Radost na
dovybavení nábytkem a program alternativní komunikace.
Jménem všech, kterým
prostředky ze sbírky ulehčí v jejich tíživé životní situaci, Vám
již nyní moc děkujeme.
- pan Pchálek na Štemplovci,
Marta Staníčková v Kamenci
a Klára Salzmannová a Lukáš
Varyš v Loděnici. Termín konání sbírky v ostatních vesnicích obce bude upřesněn.
Váš příspěvek do kasičky
pomůže mnoha lidem v nouzi.
Výtěžek je opět určen na zkvalitnění péče o seniory, jedná se za tříkrálové dobrovolníky z Hoo ošetřovatelskou, zdravotní lasovic Hana Kubínová a Marie
Gilíková, Charita Opava
a hospicovou službu a denní
Oznámení
Termín zápisu do 1. třídy
základní školy
Základní škola Neplachovice, příspěvková organizace oznamuje, že zápis
žáků do 1. třídy pro školní
rok 2012/2013 se koná ve
středu 18. ledna 2012 od
12 do 17 hodin v budově
základní školy.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2005 do
31. 8. 2006 a starší. Na
žádost rodičů mohou být
zapsány i mladší děti, které se narodily v období od
1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.
Rodiče si vezmou s sebou
k zápisu:
- rodný list dítěte a občanský průkaz
Při zápisu rodiče oznámí: zda budou požadovat
umístění dítěte ve školní
družině a zda budou žádat o odklad školní docházky. Náhradní termín
– dle telefonické domluvy
s ředitelstvím školy tel.:
553 662 008
Mgr. Zdeněk Jurčík,
ředitel ZŠ Neplachovice
Fresky na rodném domě Pavla Křížkovského
Na místě původního dřevěného rodného domu Pavla
Křížkovského byl vystavěn
zděný dům, v němž bydleli Pišovi. V r. 1920 byla na
dům osazena pamětní deska,
věnována Maticí opavskou
ke 100. výročí skladatelova
narození. V r. 1935, v roce
50. výročí úmrtí Křížkovského, ozdobil malíř Valentin
Držkovic průčelí domu pěti
freskami s tématem Křížkovského písní Dívča, dívča
a Utonulá, s vyobrazením
původního rodného domku
v Holasovicích a augustiniánského kláštera na Starém
Brně, kde Křížkovský působil a také zemřel, a s portrétem skladatele v kruhovém
medailonu. Za 2. světové
války holasovičtí Němci nechali fresky zabílit. V r. 1955
(k 70. výročí skladatelova
úmrtí) se Držkovic pokusil
fresky restaurovat, ale zřejmě
kvůli nekvalitní barvě dlouho nevydržely. Z tohoto roku
se také dochovaly kartony
s rozkresem motivů a také
dřevěné desky s barevně provedenými jednotlivými malbami. Poté, co byly fresky na
průčelí zakryty, namaloval
Držkovic (zřejmě u příležitosti otevření muzea v rodném domě v r. 1960) totožné
obrazy znovu v interiéru.
V r. 2009 provedli architekti Eva a Vlastimil Krčmářovi průzkum zachování
fresek na průčelí. Po zjištění,
že zejména ústřední motivy
dvou dívčích postav, symbolizující Křížkovského písně,
jsou ve velmi dobrém stavu,
rozhodla se obec Holasovice
všechny fresky restaurovat.
V letošním roce restaurování
provedl malíř Roman Hušák.
Mgr. Romana Rosová,
Národní pam. ústav Ostrava
Zaniklá příjmení II.
U příjmení se u nás projevilo střetávání původního živlu slezského s živlem
českým, německým a polským. A když se k tomu přidaly zkomoleniny rakouských úředníků státní správy
a mnohdy i chyby v matrice
na faře, vyšly z toho písemné
varianty jako Benš - Bensch,
Kožaný - Koschany, Stavař
- Stawarz aj. Chyby v písmě
se pak mnohdy projevily
i v chybné výslovnosti. U někoho to bylo z nevědomosti,
někdo tím zdůrazňoval své
němectví. V původním polském nebo německém psaní
Jaglarz četli „z“ jako německou hlásku „c“, tedy Jagglarc
a ne Jaglař.
Abecední přehled příjmení (jejich variant), která
(foto: Martin Strakoš)
v Holasovicích již nemají
svého majitele:
Adamec, Alter, Anderla, Auerbach, Backe, Baday,
Bajer, Barusch, Baufant,
Beer, Bek, Bendík, Bensch,
Benš, Beran, Bělák, Binčiková, Bokiš, Botur, Branč,
Breitschädel, Burda, Ciežarek, Cigánek, Czech, Czerny, Čaja, Čech, Černá, Čížek, Čoček, David, Dlouhý,
Dovrtěl, Dressler, Duda,
Durčak, Ďurko, Elbl, Faferková, Ferenc, Fiala, Fiedler,
Fojtík, Foltys, Franke, Freiherr, Frömel, Gabzdyl, Ganz,
Gasiorek, Gezerich, Gorus,
Grabowski,
Grabowsky,
Gregrová, Grimová, Gronkowicz, Hadamek, Hanelová,
Hanke, Hanzlian, Hanzlíková, Hauptfleisch, Havlíček,
(foto: Alena Rosová)
Heinisch, Hlubek, Houžva,
Hrabetz, Hrejsemnou, Hrňová, Hrubý, Hulva, Ilgner,
Jaglarz, Jagoš, Jagustin, Jamnický, Janda, Janík, Janotta,
Janulík, Jaroš, Jauernig, Jílek,
Jirák, Jorde, Kadlčík, Kaller,
Karnovský, Kerber, Kern,
Klement, Klich, Kolb, Konečný, Konopka, Korsistka,
Koschany, König, Krajíček,
Kreizel, Král, Kropatsch,
Krumpholz, Krumpolc, Krzak, Křížová, Kubeš, Kubin,
Kuča, Kufa, Kukla, Kuncíř,
Kuřica, Kužel, Langfort, Lebeda, Lička, Lichtenštejn,
Losert, Luczyk, Luchesi, Macháček, Marx, Matějek, Mátl,
Matyáš, Mesneritsch, Motyka, Motzge, Mrůzek, Muras,
Narovec, Navrátil, Němčík,
Niesner, Nitsche, Novotný,
Ochvat, Olšová, Ondrula,
Onheiser, Otipka, Otypka,
Partsch, Parys, Pergelt, Per-
nička, Peštuka, Pěrunčík, Piatke, Plánička, Polák, Polánka, Poppe, Prejda, Přecechtěl,
Radek, Reimer, Ridel, Ries,
Richter, Rubeš, Sahliger,
Salzmann, Sanetřík, Sappa, Seidl, Schara, Schmied,
Schneider, Schoppik, Sosna,
Soušek, Stawarsch, Stern,
Straka, Strnad, Sukač, Svrček,
Sýkora, Szturcová, Šaftránek,
Šebesta, Škop, Škrob, Šmíd,
Šopík, Šustr, Švanda, Švejdová, Titz, Tofel, Trojančík,
Truxa, Ulmann, Urbanský,
Vajda, Valenta, Váňa, Varšo,
Varyš, Vepřek, Vialke, Vilč,
Vilímek, Vincurek, Vltavský, Vodička, Vraný, Vyrva,
Waligorová, Warczok, Wawra, Weber, Weihrich, Wohlmann, Závěšický, Zicháček.
Pokračování příště.
Jiří Hřivnáč,
bývalý kronikář obce
6/2011 | Naše obec |
7
Kulturní a společenské akce o Vánocích a v lednu
24. 12. – Půlnoční mše, kostel sv. Jana Křtitele v Neplachovicích
31. 12. 2011, od 10. hod. – Silvestrovský běh kolem Holasovic, pořádá TJ Sokol
Holasovice
1. 1. 2012, od 17. hod. – Novoroční obecní ohňostroj, pořádá SDH Kamenec a obec
Holasovice u školy v Kamenci
6. 1. – Valná hromada SDH Kamenec
7. 1. – Valná hromada SDH Loděnice
8. 1. – Valná hromada SDH Štemplovec
14. 1. – Valná hromada SDH Holasovice
14. 1., 20. hod. – Hasičský ples, pořádá SDH Holasovice v hasičské zbrojnici
v Holasovicích
21. 1., 20. hod. – Hasičský ples, pořádá SDH Loděnice na zámku v Loděnici
28. 1., 20. hod. – Školní ples, pořádá Sdružení rodičů při ZŠ Neplachovice
v hasičské zbrojnici v Holasovicích
4. 2., 20. hod. – Ples zahrádkářů, pořádá Český svaz zahrádkářů Neplachovice
v hasičské zbrojnici v Holasovicích
11. 2., 20. hod. – Maškarní ples, pořádá TJ Sokol Holasovice v hasičské zbrojnici
v Holasovicích
Kino Holasovice v prosinci a lednu
Promítáme každou středu v 18 hodin (není-li uvedeno jinak). Vstupné na
všechna představení je 20,- Kč.
21. 12. 2011 Pan Popper a jeho tučňáci (rodinná komedie USA, mládeži
přístupný, mluveno česky)
28. 12. 2011 nehrajeme
4. 1. 2012 nehrajeme
11. 1. 2012 Bláznivá, ztracená láska (romantická komedie USA, mládeži
přístupný od 12 let, mluveno anglicky)
18. 1. 2012 Anonym (historický film Velké Británie, SRN, mládeži přístupný
od 12 let, mluveno anglicky)
25. 1. 2012 Hrdinové z Daranu (rodinný film Holandsko, mládeži
přístupný, mluveno česky)
Informace redakce
Další číslo vyjde v polovině února. Redakční uzávěrka je v pátek
27. ledna 2012.
Fotografie z úvodní strany
jsou převzaty z internetu, autor František Suchomel (Mohelnický betlém)
a www.modernikuchyne.cz
(adventní věnec).
Oznámení
Oznámení
o změně ceny
vodného
a stočného
Na základě usnesení
představenstva akciové
společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2012
takto:
Voda pitná (vodné)
30,61 Kč/m3
34,90 Kč/m3 (vč. 14% DPH)
Voda odvedená (stočné)
27,65 Kč/m3
31,52 Kč/m3 (vč. 14% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po
1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.
SmVaK Ostrava, a.s.
Info
Knihovna
o Vánocích
Výpůjční doba v knihovně o vánočních svátcích:
V době od 26. 12. do
31. 12. 2011 je knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Helena Dehnerová
Naše obec – zpravodaj obce Holasovice | ročník 21 | číslo 5/2011
Redakční rada: Mgr. Jan Heisig, Libor Hřivnáč, Ivana Kramná, Petr Matějek,
Lenka Matýsková, Daniel Svoboda, Mgr. Alena Rosová (korektury).
Obsah a grafická úprava: iOPAVSKO.cz s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, http://www.firemni-akce.eu.
Vydal Obecní úřad Holasovice, Holasovice 130, 747 74 Holasovice.
Telefon: 553 662 296, e-mail: [email protected], web: http://www.obec-holasovice.cz.
8 | Naše obec | 6/2011

Podobné dokumenty

Naše obec - září 2015

Naše obec - září 2015 Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a schválila smlouvu o dílo s Mgr. Konečným, který bude zhotovitelem realizace díla Holasovice – krajinná zeleň Kamenec a Štemp...

Více