fissler vitaquick

Komentáře

Transkript

fissler vitaquick
04.04.2006
10:47 Uhr
Seite 1
FISSLER
Vitaquick
®
Vitaquick Umschlag.qxd
D
VITAQUICK
Gebrauchsanleitung
TR
EG-Konformitätserklärung – Siehe letzte Umschlaginnenseite.
GB
EC-Declaration of Conformity – see inside back cover.
FISSLER
VITAQUICK
Kullanma Talimat›
A
Sayfa 136
Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› – arka kapa¤›n iç
taraf›ndad›r.
Instructions for Use
Page 17
®
S
14
Bruksanvisning
7
Sidan 153
F
Mode d’emploi
Page 34
Déclaration de conformité de l’UE – voir à l’intérieur de la
page de couverture.
NL
PL
EG-Conformiteitsverklaring – Zie laatste pagina aan de
binnenkant van de omslag.
3
6
Instrukcjia obsługi
Oświadczenie zgodności z wymogami Unii Euripejskiej –
Patrz tylna wewnętrzna strona okładki.
CZ
11
10
4
12
Návod k použití
12
Istruzioni per l’uso
E
14
8
9
Pagina 68
Dichiarazione di conformità CE – Vedere ultima pagina
interna sul retro.
ARA
13
204 /
Indicationes de uso
B
Página 85
Declaración CE de Conformidad – Ver última cubierta interior.
P
Instruções de utilização
038 648 00 965
Página 102
Declaração de conformidade CE – ver ínterior da página desdobrável.
Vitaquick
Fissler GmbH, Harald-Fissler-Str. 1, 55743 Idar-Oberstein,Tel. 06781-403-0, Fax 06781-403-321, www.fissler.de
a
d
X,Xl
®
GR
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
ÛÂÏ›‰· 119
¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ – μϤÂ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ˘.
1
Seznam 187
Prohlášení o shodě EG – viz poslední strana vnitřní obálky.
I
2
Strona 170
Gebruiksaanwijzing
Pagina 51
5
EU-konformitetsintyg – se insidan på bakre omslaget.
YYZZ
b
c
®
Vitaquick Umschlag.qxd
04.04.2006
FISSLER
C
10:48 Uhr
Seite 2
VITAQUICK
D
®
E
FISSLER
L
VITAQUICK
M
N
®
FISSLER
VITAQUICK
Liebe Kundin, lieber Kunde!
Inhaltsverzeichnis
Seite
a
F
I
G
J
1. Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . .
1
2. Beschreibung des Schnellkochtopfs .
3
3. Sicherheitssysteme des Vitaquick
Schnellkochtopfs . . . . . . . . . . . . . .
4
4. Eigenschaften des Schnellkochtopfs .
4
5. Funktionsweise des Schnellkochtopfs
5
6. Vor dem ersten Gebrauch . . . . . . . .
5
7. Vorbereiten des Garens . . . . . . . . .
5
®
b
H
K
O
P
Q
®
8. Der Kochverlauf im Schnellkochtopf
8
9. Pflegehinweise . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10. Fragen und Antworten zum Schnellkochtopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11. Ersatzteilliste . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
12. Garzeiten-Tabelle . . . . . . . . . . . . . .
15
13. Die Fissler-Garantie . . . . . . . . . . . .
16
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen
Fissler Schnellkochtopf! Jetzt bringen Sie Ihren
Speisen das Garen schnell und schonend bei.
Sie gewinnen bis zu 70 % Zeit und sparen bis zu
50 % Energie. Die wertvollen Vitamine und das
natürliche Aroma bleiben erhalten. Sie essen
gesund und alles bleibt besonders schmackhaft.
Welche Funktionen und welche Ausstattungsdetails das Kochen im Schnellkochtopf für Sie
so einfach und sicher machen, vermittelt Ihnen
diese Gebrauchsanleitung. Sie werden mit
Ihrem Schnellkochtopf rasch vertraut sein.
Beachten Sie unbedingt
und mit größter Sorgfalt
die Gebrauchsanleitung,
damit Sie nicht durch
unsachgemäße Bedienung zu Schaden kommen. Der Schnellkochtopf steht im Betriebszustand unter Druck!
Wir wünschen Ihnen stets viel Freude am gesunden und vitaminreichen Kochen mit Ihrem
Fissler Schnellkochtopf.
Ihre Fissler GmbH
www.fissler.de
➩
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 97/23/EG
– Richtlinie für Druckgeräte
Die Konformität der o. g. Richtlinie wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
FISSLER
VITAQUICK
®
EG-Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity/ Déclaration de conformité de l’UE / EG-Conformiteitsverklaring /
Dichiarazione di conformità CE / Declaración CE de Conformidad / Declaração de conformidade CE / ¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ / Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› / EU-konformitetsintyg / Oświadczenie zgodności z wymogami
Unii Euripejskiej / Prohlášení o shodě EG /
Fissler GmbH · Harald-Fissler-Straße 1 · 55743 Idar-Oberstein
bestätigt, dass die Dampfdrucktöpfe / certifies that the pressure cookers / certifie que les autocuiseurs / verklaart dat de snelkookpannen / Si certifica che le pentole a pressione / certifica que las ollas a presión / declara que as panelas de pressão /
ÈÛÙÔÔÈ›, fiÙÈ ÔÈ ¯‡ÙÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ·ÙÌfi / flu düdüklü tencerelerin / bekräftar härmed, att ångtryckkokarna / oświadcza, że
szybkowary ciśnieniowe / potvrzuje, že tlakové hrnce /
Vitaquick®
mit folgenden harmonisierten EG-Richtlinien übereinstimmen:
conform to the following harmonized EC guidelines:
sont conformes aux directives suivantes de l’Union Européenne:
met de volgende geharmoniseerde EG-richtlijnen overeenkomen:
sono conformi alle seguenti Direttive CE armonizzate:
responden a las siguientes directivas CE armonizadas:
estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas:
Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜:
gösterilen Avrupa Toplulu¤u yönetmeliklerine uygun oldu¤unu tasdik eder:
överensstämmer med följande EU-direktiv:
spełnaiją następujące harmonizujące normy Unii Europejskiej:
splňují požadavky harmonizované směrnice EG:
97/23/EG (Modul A,B)
DIN EN 12778
Idar-Oberstein, 23.07.03
Georg Thaller (Sprecher) / Dipl.-Ing. Heribert Bollinger (Geschäftsführer)
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue
Lieu et date
Plaats en datum van de verklaring
Luogo e data del rilascio
Lugar y fecha de emisión
Local e data de emissão
ΔfiÔ˜ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘
Yer ve tarih
Ort och datum för utfärdande
Miejsce i data wystawienia
Místo a datum vystavení
Name, Funktion und Unterschrift der Befugten
Name, job function and signature of authorized person
Nom, fonction et signature du responsable
Naam, functie en handtekening van de bevoegde persoon
Nome, qualifica e firma dell’incaricato
Nombre, función y firma de la persona autorizada
Nome, função e assinatura do responsável
ŸÓÔÌ·, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘
Yetkilinin ad›, görevi ve imzas›
Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare
nazwisko, funkcja i podpis upoważnionego
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 187
FISSLER VITAQUICK
Seznam
®
Milá zákaznice, milý zákazníku!
Seznam
1.
Bezpečnostní pokyny ………………… 188
2.
Popis tlakového hrnce ………………… 190
3.
Bezpečnostní systémy
tlakového hrnce Vitaquick® ………… 191
4.
Vlastnosti tlakového hrnce …………… 191
5.
Způsob funkce tlakového hrnce……… 192
6.
Před prvním použitím ………………… 192
7.
Příprava vaření ………………………… 192
8.
Průběh vaření v tlakovém hrnci ……… 195
9.
Pokyny k ošetřování ………………… 197
10. Otázky a odpovědi
k tlakovému hrnci …………………… 198
11. Seznam náhradních dílů ……………… 200
12. Tabulka časů vaření …………………… 202
13. Záruka Fissler ………………………… 203
Gratulujeme Vám ke koupi nového tlakového hrnce Fissler! Nyní svá jídla uvaříte rychle a šetrně.
Uspoříte až 70 % času a ušetříte až 50 % energie.
Cenné vitamíny a přirozené aroma zůstanou
zachovány. Budete jíst zdravě a vše bude mimořádně chutné.
Tento návod k použití Vás seznámí s tím, jaké
funkce a detaily vybavení činí vaření v tlakovém
hrnci tak jednoduchým a bezpečným. S Vaším tlakovým hrncem se rychle seznámíte.
Bezpodmínečně a s největší
pečlivostí respektujte tento návod k použití, vyvarujete se tak možných
škod. Jak již název napovídá, je tlakový hrnec
během vaření pod tlakem!
Přejeme Vám mnoho radosti při zdravém a na vitamíny bohatém vaření s Vaším tlakovým hrncem
Fissler.
Váš Fissler GmbH
www.fissler.net
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU 97/23/EC – Směrnice pro tlakové přístroje.
Shoda s výše uvedenou směrnicí je potvrzena označením CE.
187
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 188
FISSLER VITAQUICK
1. Bezpečnostní pokyny
• Před prvním použitím tlakového hrnce si pozorně přečtěte návod. Nedovolte pracovat s
hrncem nikomu, kdo se předem neseznámil s
návodem k použití. Tlakový hrnec předejte třetím osobám pouze s tímto návodem k použití.
• Nenechávejte děti v blízkosti tlakového hrnce,
je-li v provozu.
• Používejte tlakový hrnec pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
• Nikdy nedávejte tlakový hrnec a tlakovou pečící pánev do trouby, protože by došlo k zničení
plastových a gumových částí a bezpečnostních
mechanismů.
• V tlakovém hrnci fritujte vždy bez poklice a
tukem jej plňte maximálně do poloviny. (viz
kapitola 7)
• Tlakový hrnec používejte jen pro ty druhy
ohřevu, které jsou uvedeny v návodu k použití
(viz kapitola 2).
• Tlakové hrnce nesmí být používány v lékařství.
Zvláště ne jako sterilizátor, jelikož tlakové hrnce nejsou konstruovány na požadovanou teplotu sterilizace.
• Před každým použitím tlakového hrnce zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo znečištěné bezpečnostní mechanismy (viz kapitola 7).
• Neprovádějte žádné úpravy na bezpečnostních
mechanismech, kromě opatření pro údržbu,
uvedených v návodu. Ventily nesmí být opravovány nebo mazány. Používejte pouze originální náhradní díly Fissler v provedení, které
188
®
je pro Váš přístroj určeno (viz kapitola 11).
Jen tehdy je zaručena funkčnost a bezpečnost
Vašeho tlakového hrnce.
• Pravidelně po cca 400 vařeních nebo nejpozději 2 letech vyměňte součástky podléhající opotřebení, jako těsnicí kroužek, membrána, těsnicí kroužek sedla ventilu a "O" kroužek pro
Euromatic, za originální náhradní díly Fissler.
Součástky s viditelným poškozením (např.
trhliny, deformace), změnou barvy nebo ztvrdlé musí být neprodleně vyměněny. Při nerespektování těchto pokynů je ovlivněna funkce a
bezpečnost.
• Součástky tlakových hrnců Fissler nebo jejich
náhradní díly nemontujte do jiných výrobků.
• Dbejte na to, abyste tlakové hrnce Fissler
používali pouze s pokličkami pro tlakové hrnce Fissler stejného modelu.
• Nikdy neuvádějte do provozu tlakový hrnec
bez tekutin, protože by mohlo dojít jak k poškození hrnce, tak i sporáku. V extrémním případě přehřátí by se mohlo roztavit hliníkové
dno. V případě přehřátí hrnec nikdy nesundávejte ze sporáku, abyste se vyvarovali popálením vytékajícím horkým hliníkem. Vypněte
sporák, nechte hrnec vychladnout a vyvětrejte
místnost.
• Přísně dodržujte udaná plnicí množství:
Minimum: 1/4 litru tekutin (2 šálky)
Maximum: 2/3 objemu hrnce.
U jídel, která pění nebo varem zvětšují svůj
objem (např. rýže, luštěniny, omáčky nebo
sušená zelenina): max. 1/4 objemu hrnce. Respektujte ukazatel stavu naplnění uvnitř hrnce
a dodatečné pokyny v kapitole 7.
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 189
FISSLER VITAQUICK
• Otevřený tlakový hrnec nesmí být v prázdném
stavu nebo s tukem ohříván na maximální výkon déle než 2 minuty. Při přehřátí může dojít
k zlatavému zbarvení dna. Toto zbarvení však
funkci neovlivňuje.
• U indukčních sporáků: Aby se předešlo přehřátí a poškození varných nádob z důvodu vysoké výkonnosti indukčního ohřevu, nikdy je
neohřívejte bez dozoru, prázdné nebo na nejvyšší výkonový stupeň, a dbejte pokynů k použití výrobce sporáku. (viz kapitola 8).
• V hrnci probíhá var pod tlakem. Nerespektování návodu k použití může vést k opařeninám. Dbejte na to, aby byl přístroj před
ohřevem řádně uzavřen (viz kapitola 7). Nikdy
tlakový hrnec nepoužívejte s volně položenou
poklicí!
• Během vaření tlakový hrnec kontrolujte a dbejte na ukazatel vaření. Regulujte žár pod hrncem
tak, aby ukazatel vaření nepřesahoval požadovaný stupeň vaření. Nebude-li žár pod hrncem snížen, unikne pára ventilem. Tím se změní doby vaření a úplná ztráta tekutin může vést
k poškození hrnce a sporáku.
• Pohybujte tlakovým hrncem velmi opatrně, jeli
pod tlakem. Nedotýkejte se horkých vnějších
ploch tlakového hrnce. Je nebezpečí popálení.
Během vaření používejte pouze úchyty a rukojeť. Je-li to nutné použijte rukavice.
• Před otevřením tlakovým hrncem zatřeste. Tím
se zabrání tomu, aby při otevření vystříkly
bubliny páry uzavřené v jídle a popálily Vás. V
tlakovém hrnci nepřipravujte jablečné pyré a
kompoty.
• Nikdy tlakový hrnec neotevírejte násilím. Neotevírejte jej dříve, dokud jste se nepřesvědčili, že
•
•
•
•
•
®
veškerý vnitřní tlak již unikl. Respektujte
pokyny pro otevření (viz kapitola 8).
Při vypouštění páry mějte vždy ruce, hlavu
a tělo mimo nebezpečnou oblast. Toto
respektujte zvláště při vypouštění páry pomocí
otevíracího jezdce.
Pokud jste vařili maso s kůží (např. jazyk)
nebo vuřty ve slupce, které mohou vlivem tlaku
nabobtnat, nepropichujte povrch, dokud
nabobtnání nezmizí. Mohli byste se popálit.
Je-li poškozen tlakový hrnec nebo jeho části,
popř. jejich funkce neodpovídá popisu v návodu k použití, nesmíte jej používat. Obraťte se
prosím ihned na svého prodejce nebo na servis
Fissler (Tel.: +49 (0) 6781 / 403-556).
Pokud máte i po přečtení návodu jakékoli otázky, obraťte se s důvěrou na svého prodejce nebo na servis Fissler. Rádi Vám poradí.
Pečlivě uschovejte tento návod k použití.
189
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 190
FISSLER VITAQUICK
2. Popis tlakového hrnce
viz obrázek A
1. Bezpečnostní držadlo Fissler
2. Ergonomicky tvarovaný jezdec pro plynulé
vypouštění páry a odjištění
3. Bezpečnostní ventil Fissler Euromatic pod
přední částí úchytu
4. Barevná značka na držadle a vyražená značka
na poklici pro její správné nasazení
5. Varný ventil s bezpečnostní funkcí
6. Ukazatel vaření ve varném ventilu se značkami pro stupeň jemného vaření a stupeň rychlého vaření
7. Těsnicí kroužek sedla ventilu pro utěsnění varného ventilu
8. Membrána pro ochranu ukazatele vaření
9. Držák varného ventilu s bajonetovým uzávěrem na spodní straně poklice jako upevnění
pro varný ventil.
10. Těsnicí kroužek
11. Postranní držadlo pro bezpečné přenášení
12. Ochrana držadel před plameny při vaření na
plynovém sporáku
13. Zapouzdřené dno hrnce pro optimální přenos,
rozdělení a udržování tepla. Podle modelu s
následujícím vybavením:
190
®
Dno Superthermic:
vhodné pro plynové a elektrické
sporáky (varné plotýnky nebo sklokeramické desky)
Dno CookStar pro všechny druhy
sporáků:
vhodné pro plynové a elektrické
sporáky i indukční sporáky
Značka na spodku hrnce obsahuje další níže uvedené údaje:
viz obrázek B
a - jmenovitý objem (neodpovídá využitelnému
objemu, viz kapitola 7: maximální plnicí
množství)
b - maximální povolený odpouštěcí tlak varného
ventilu
c - datum výroby (kalendářní týden/rok)
d - značka CE
14. Vložky pro napařování: s děrovanou vložkou
a trojnožkou jako stojanem (Nabízeny jsou
tlakové hrnce bez vkládací soupravy. Vložky
lze koupit také samostatně.)
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 191
FISSLER VITAQUICK
3. Bezpečnostní systémy
tlakového hrnce Vitaquick®
• Varný ventil:
1. s ukazatelem vaření se značkami pro stupeň
jemného vaření a stupeň rychlého vaření
2. s funkcí pro omezení tlaku: Při překročení
stupně rychlého vaření odpustí varná hlavice
automaticky páru (maximálně 1,5 baru)
• Fissler Euromatic:
1. pro automatické odvzdušnění hrnce
2. jako zablokování při zbytkovém tlaku: pod
tlakem je otevírací jezdec blokován tělesem
ventilu a tlakový hrnec nemůže být otevřen.
Tlakový hrnec lze otevřít až tehdy, je-li zcela
bez tlaku.
3. s bezpečnostní funkcí při chybně uzavřené
poklici: Ventil otvor neutěsní a tím nedovolí
vytvoření tlaku
4. s funkcí pro omezení tlaku: V případě poruchy varného ventilu odpustí Euromatic páru
automaticky
• Těsnicí kroužek
®
4. Vlastnosti tlakového hrnce
Tlakový hrnec Vitaquick® Vám umožní dosáhnout
při vaření optimálního výsledku. Díky vyšší teplotě v tlakovém hrnci se potraviny vaří rychleji,
cenné vitamíny a složky zůstanou zachovány.
Uspoříte až 70 % času a ušetříte až 50 % energie.
Automatické uvedení do varu s funkcí FisslerEuromatic zaručuje, že z tlakového hrnce unikne
vzduch. Díky tomu nemůže vzdušný kyslík, který při vaření ničí důležité vitamíny, uškodit ani jim
ani přirozenému aroma.
Ukazatel vaření indikuje stupeň vaření:
Při šetrném stupni (1. kroužek) pro zeleninu a
další citlivé pokrmy činí teplota cca 109 °C (cca
0,4 baru), při stupni rychlého vaření (2. kroužek)
pro husté polévky (eintopfy) a masitá jídla činí cca
116 °C (cca 0,8 baru). Překročí-li provozní tlak
v hrnci navolený stupeň, odpustí se pára při
maximálně 1,5 baru automaticky.
Je-li zelenina připravována v děrované vložce v
páře místo ve vodě, zůstávají ve vysoké míře
zachovány i vitamíny rozpustné ve vodě.
• Otevírací jezdec na držadle poklice (ve spojení
s Euromatic):
1. k snížení tlaku vypuštěním páry
2. k odblokování před otevřením poklice
• Bajonetový uzávěr: Zaručuje bezpečné uzavření pod tlakem
• Bezpečnostní úchyt pro bezpečnou manipulaci
191
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 192
FISSLER VITAQUICK
5. Způsob funkce tlakového
hrnce
7. Příprava vaření
V uzavřeném hrnci, který musí vždy obsahovat
minimální množství tekutin, vzniká pára. Díky
ventilu Fissler Euromatic vzduch unikne a dojde k
automatickému uzavření. V hrnci se vytvoří přetlak, teplota stoupá a ukazatel vaření se zvedá.
Nyní musíte snížit žár pod hrncem.
Po dosažení požadovaného stupně vaření začíná
ubíhat čas vaření. Prostřednictvím ukazatele
vaření jste trvale informováni o tlaku v hrnci.
Po uběhnutí doby vaření musí být veškerý tlak z
hrnce nejprve vypuštěn (viz kapitola 8). Teprve
potom je možné tlakový hrnec otevřít.
viz obrázek C
6. Před prvním použitím
viz obrázek E
Důkladně omyjte hrnec i poklici s přidáním mycího přípravku. Potom hrnec naplňte asi do poloviny vodou, přidejte trochu citrónové šťávy a vařte
na stupeň rychlého vaření, jak je dále popsáno.
192
®
Otevření hrnce
• Stiskněte nejprve otevírací jezdec dopředu a
• otočte poklici směrem doprava, dokud nebudou značky na poklici a na rukojeti proti sobě,
potom poklici zvedněte.
Před každým vařením
viz obrázek D
Zkontrolujte, zda je ukazatel vaření volně pohyblivý tím, že jej zkušebně stisknete směrem nahoru. Pokud odpruží zpět, je jeho funkce v pořádku.
Lehkým zatřesením zkontrolujte, zda Fissler
Euromatic (a) není slepený a zda volně a pohyblivě sedí v poklici. Zkontrolujte, zda v poklici
správně sedí těsnicí kroužek (b).
Možnosti vaření v tlakovém hrnci a tlakové
pečicí pánvi
V tlakovém hrnci můžete vařit všemi způsoby:
vařit, dusit, napařovat a opékat.
U uzavřeného tlakového hrnce dbejte na to, aby
byla vždy dodržena předepsaná minimální
množství tekutin.
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 193
FISSLER VITAQUICK
Ukazatel stavu naplnění uvnitř hrnce Vám
pomůže při jejich přidávání.
viz obrázek F
Vaření bez vložky
Maximální plnicí množství:
Maximální plnicí množství činí u normálních jídel
2/3 objemu hrnce (horní značka).
u pěnivých nebo bobtnavých jídel (např. luštěniny, rýže, těstoviny, omáčky nebo sušená zelenina)
nesmí množství přesahovat spodní značku. Hrnec
je pak naplněn do poloviny.
viz obrázek G
Minimální plnicí množství:
Dbejte prosím na to, že při vaření jak s vložkou
tak i bez ní musí být v hrnci minimálně 1/4 litru
tekutin (2 šálky).
Pozor:
Tlakový hrnec vždy naplňte dostatečným
množstvím tekutin, aby se mohla tvořit pára, a
zabraňte úplnému odpaření tekutiny. Hrnec
nesmí v žádném případě “vařit nasucho”, protože by v důsledku přehřátí mohlo dojít k jeho
poškození (k poškození dna nebo bezpečnostních mechanismů) nebo k poškození sporáku.
V případě přehřátí nesmí být hrnec nikdy sundáván ze sporáku. Vypněte ohřev a nechte jej
chvíli stát na chladnoucím sporáku. Před dalším použitím nechte tlakový hrnec prohlédnout v servisu Fissler.
®
Příprava ryb
Pečení do křupava s tukem nebo bez přídavku
tuku:
1. Otevřený hrnec bez tuku ohřívejte na střední
stupeň (cca 2/3 výkonu sporáku).
2. Počkejte cca 3-4 minuty.
3. Kápněte do hrnce několik kapek studené
vody. Pokud budou tvořit sklovité perličky a
na dně hrnce “tančit”, je dosažena správná teplota.
4. Podle přání je nyní možné přidat tuk.
5. Neosolené potraviny dejte do hrnce a pevně
přimáčkněte. Na nerez se nyní vše přilepí.
Maso se ale po několika minutách samo uvolní.
6. Nyní je možné jej otočit (viz krok 5) a opečenou stranu podle potřeby okořenit.
7. Ostatní přísady přidejte jako obvykle.
8. Dle receptu přilijte tekutinu, minimálně však
dva šálky, tedy alespoň 1/4 litru.
9. Hrnec uzavřete. (viz kapitola 7)
10. Přepněte sporák na nejvyšší výkon.
Pokud jste vařili maso s kůží (např. jazyk) nebo
vuřty ve slupce, které mohou vlivem tlaku nabobtnat, nepropichujte povrch, dokud nabobtnání nezmizí. Mohli byste se opařit.
193
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 194
FISSLER VITAQUICK
Příprava polévek a hustých polévek (eintopfů)
Polévky a husté polévky se připravují vždy bez
vložky. Hrnec se naplní maximálně do 2/3. U pěnivých nebo bobtnavých jídel jej naplňte jen do poloviny. Polévku potom při sundané poklici uveďte do varu pro odpěnění, zamíchejte a pak hrnec
uzavřete.
Kompoty a jablečná pyré v tlakovém hrnci nepřipravujte. Při nerespektování hrozí nebezpečí opaření!
Upozornění: Vložky lze koupit i samostatně.
Fritování v tlakovém hrnci
V tlakovém hrnci fritujte vždy bez poklice a plňte
jej maximálně do poloviny, abyste předešli
popáleninám od pěnícího nebo stříkajícího oleje.
Dbejte na to, abyste olej nepřehřáli.
Uzavření hrnce
viz obrázek I
Vaření v děrované vložce
Nasaďte poklici tak, aby červený bod na rukojeti
a značka na poklici byly přesně proti sobě.
V děrované vložce s trojnožkou nebo bez ní se
připravuje zelenina, ryby a ostatní citlivé pokrmy.
viz obrázek J
viz obrázek H
Příprava zelenin a brambor
• Do tlakového hrnce nalijte minimálně dva šálky
(alespoň 1/4 litru) tekutiny, případně přidejte
bylinky, koření nebo víno.
• Očištěnou zeleninu dejte do děrované vložky a
do hrnce vložte trojnožku.
• Hrnec uzavřete.
• Zapněte sporák na nejvyšší výkon.
Příprava ryb
Po přidání minimálního množství tekutiny připravujte rybu ve vývaru na dně hrnce nebo napařujte v děrované vložce.
Vaření v neděrované vložce
Dbejte prosím na to, že neděrovaná vložka se smí
používat pouze ve spojení s trojnožkou (nebo s
děrovanou vložkou).
194
®
Pro uzavření otáčejte poklicí ve směru šipky (ve
směru hodinových ručiček) až na doraz, tzn.
dokud otevírací jezdec slyšitelně nezapadne.
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 195
FISSLER VITAQUICK
8. Průběh vaření v tlakovém
hrnci
®
viz obrázek K
Začátek vaření
• Při rychlém stupni (2. kroužek) je vaření rychlé,
zvláště vhodné pro jídla s dlouhou dobou vaření
jako jsou polévky nebo maso.
Postavte tlakový hrnec na příslušnou plotýnku:
viz obrázek L
Varná ploténka/sklokeramická deska (záření/
halogen):
Ploténka sporáku by měla odpovídat průměru dna
hrnce nebo být menší.
Snížení teploty
Plynový sporák:
Postavte nádobu na střed a vyvarujte se toho, aby
plameny šlehaly kolem jejích boků.
Indukční ohřev:
Nádobu postavte vždy na střed ploténky. Velikost
hrnce by měla souhlasit s velikostí varné zóny nebo být větší, protože by jinak byla možnost, že
varné pole nebude na dno hrnce reagovat.
Při používání může vznikat bručivý zvuk. Tento
zvuk je podmíněn technicky a není tedy příznakem závady Vašeho sporáku nebo hrnce.
Uvedení do varu se provádí vždy na nejvyšší výkon, u indukčního ohřevu na vyšší střední stupeň.
Při použití na plynovém sporáku dbejte na to, aby
plameny nepřesahovaly přes okraj hrnce.
Po začátku vaření stoupá teplota a uvedení do
varu proběhne automaticky. Pod rukojetí uniká
pára a s ní i vitamínům nepřátelský vzdušný kyslík. Tento proces může trvat několik minut. Fissler
Euromatic se uzavírá automaticky. O chvilku
později začne stoupat ukazatel vaření. Je vidět
první žlutý kroužek.
• Při stupni jemného vaření (1. kroužek) je vaření
šetrné, zvláště vhodné pro citlivá jídla jako zelenina nebo ryby.
• Chcete-li vařit na jemný stupeň (1. kroužek),
musíte krátce před tím, než se objeví první
žlutý kroužek, stáhnout teplotu na sporáku.
Během celého průběhu vaření musí první žlutý
kroužek zůstat viditelný.
• Chcete-li vařit na rychlý stupeň II (2. kroužek),
musíte stáhnout teplotu na sporáku poté, co se
objeví první žlutý kroužek. Během celého průběhu vaření musí být viditelný druhý kroužek.
Pokud ukazatel vaření nadále stoupá i po objevení
se druhého kroužku, bude slyšitelné syčení, přebytečná pára uniká z varného ventilu. V tomto
případě je příliš vysoký přívod tepla a musí být
snížen, jinak se tekutina odpaří.
Začátek vaření
Při jemném stupni (1. kroužek) začíná vaření, jakmile je viditelný první žlutý kroužek; při stupni
rychlého vaření (2. kroužek) jakmile je plně viditelný i druhý kroužek. Časy vaření jsou uvedeny
v tabulce (viz kapitola 12). Tyto časy vaření jsou
jen orientačními hodnotami, protože jsou závislé
na kvalitě a množství vařeného jídla, stejně jako na
individuální chuti. Dobrou pomoc zde poskytne
kuchyňský minutník, např. magic timer od fy
Fissler.
195
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 196
FISSLER VITAQUICK
Konec vaření
2. Vypustit páru
Pokud již doba vaření uběhla, sundejte hrnec ze
sporáku a odtlakujte jej.
viz obrázek N
Pozor:
Nikdy tlakový hrnec neotevírejte násilím.
Otevírán smí být jen tehdy, pokud ukazatel vaření klesl až dolů a při posunutí otevíracího
jezdce již nevychází žádná pára. Před každým
otevřením s hrncem zatřeste. Tím zabráníte
tomu, aby při sejmutí poklice vystříkly bubliny páry uzavřené v jídle. Při nerespektování je
nebezpečí opaření vystříknuvší párou a jídlem.
Pro odtlakování hrnce máte tři různé možnosti:
1. “Ochladit” pod mírně tekoucí vodou
viz obrázek M
Držte hrnec pod kohoutkem a nechte mírně tekoucí vodu proudit přes pokličku – ne přes úchyty a varný ventil – dokud ukazatel vaření neklesne
až dolů. Nevkládejte hrnec do vody.
Zatřeste hrncem a potom stiskněte otevírací jezdec. Uniká-li ještě pára, tak opět podržte hrnec
pod tekoucí vodou. Tento postup opakujte tak
dlouho, dokud je při stisknutí otevíracího jezdce
viditelný nebo slyšitelný únik páry. Pro otevření
krátce pusťte otevírací jezdec a pak jej posuňte
zcela dopředu.
196
®
Pomocí otevíracího jezdce postupně vypusťte
páru. Pokud ukazatel vaření klesl až dolů, zatřeste
hrncem a stiskněte otevírací jezdec. Přitom z ventilu Euromatic unikne zbylá pára. Tento postup
opakujte tak dlouho, dokud je při stisknutí otevíracího jezdce viditelný nebo slyšitelný únik páry.
Pro otevření krátce pusťte otevírací jezdec a pak
jej posuňte zcela dopředu.
Pozor:
Tuto metodu vypouštění páry nepoužívejte u
polévek, luštěnin, hutných polévek a jazyku
nebo podobných jídel, která snadno nabývají
na objemu, pění, nebo jsou kašovitá. Jablečné
pyré a kompoty v tlakovém hrnci nepřipravujte. Při nerespektování hrozí nebezpečí
opaření!
3. Odstavit a nechat vystydnout
Teplota klesá jen pomalu, proto tuto metodu nepoužívejte u jídel, u kterých je důležitá přesná doba vaření, jako u ryb nebo zeleniny. Tato metoda
nevadí např. u hrachové polévky, která klidně
může chvíli dojít.
Není-li již ukazatel vaření viditelný, zatřeste lehce
s hrncem a pak stiskněte otevírací jezdec. Tento
postup opakujte tak dlouho, dokud je při stisknutí otevíracího jezdce viditelný nebo slyšitelný únik
páry. Pro otevření krátce pusťte otevírací jezdec a
pak jej posuňte zcela dopředu.
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 197
FISSLER VITAQUICK
Otevření během vaření
Chcete-li hrnec otevřít během vaření, musí být
nejprve zbaven tlaku tak, jak bylo popsáno. Poklice je horká! Buďte opatrní při otevírání a zavírání.
S hrncem manipulujte pouze pomocí rukojeti poklice, jinak je nebezpečí popálení. Myslete na to,
že jste průběh vaření přerušili: Po opětném uvedení do varu musíte na kuchyňském minutníku
nově nastavit zbývající čas vaření.
9. Pokyny pro ošetřování
Po každém použití tlakový hrnec vyčistěte.
Nenechte zbytky jídla přischnout, protože by se
na nerezové oceli mohly vytvořit skvrny a dojít
ke změně povrchu.
Pokrmy neuchovávejte v hrnci, nýbrž je pro uložení přendejte do vhodných nádob. Při nerespektování těchto pokynů může dojít ke korozi dna
hrnce.
Hrnec a poklici (s ventilem Euromatic a varným
ventilem) můžete omýt obvyklým způsobem nebo v myčce. Těsnicí kroužek nemyjte v myčce,
protože by mohl být poškozen mycím prostředkem.
Pokud se nádobí s plastovými rukojetěmi dává do
myčky, změní se časem barva těchto rukojetí. To
však funkci neovlivňuje.
Prostředek pro čištění nerezových částí od fy
Fissler odstraňuje vodní skvrny a vyčistí Váš
tlakový hrnec do vysokého lesku. Nepoužívejte
drátěnku ani abrazivní prostředky.
Při viditelném znečištění popř. po několika vařeních je nutné varný ventil vyčistit. Přitom postupujte následovně:
®
viz obrázek O
• Podržte poklici dolní stranou směrem nahoru.
• Stiskněte držák varného ventilu (1.) a o kousek
jím otočte (2). Potom jej vyjměte a poklici otočte.
• Varný ventil můžete z poklice vysunout nahoru.
• Všechny jednotlivé části důkladně vyčistěte.
Vložení varného ventilu:
• Varný ventil prostrčte seshora skrz poklici.
• Podržte poklici spodní stranou směrem nahoru.
• Nasaďte držák varného ventilu, stiskněte jej dolů
a otočte, dokud tři kuličky varného ventilu viditelně nezapadnou do vybrání v držáku varného
ventilu.
viz obrázek P
Bezpečnostní ventil Euromatic omyjte pod tekoucí vodou od zbytků jídla. Ventil se pro čištění
nedemontuje.
Pro dlouhou životnost
Po čištění položte poklici na hrnec obráceně, aby
nedošlo k otlačení těsnícího kroužku.
Upozornění
Součástky podléhající opotřebení, těsnicí kroužek, membrána, těsnicí kroužek sedla ventilu a
“O” kroužek pro Euromatic, mají omezenou
životnost a musí být po cca 400 vařeních nebo
nejpozději po 2 letech vyměněny za originální
náhradní díly Fissler. Nezávisle na počtu vaření
je při poškození (trhliny, deformace), změnách
zabarvení nebo ztvrdnutí nutná výměna těchto
dílů za originální náhradní díly Fissler. Při nerespektování těchto pokynů je ovlivněna funkce a
bezpečnost.
197
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 198
FISSLER VITAQUICK
®
10. Otázky a odpovědi k tlakovému hrnci
198
Chyba
Možný důvod
Odstranění příčiny chyby
Při uvádění do varu vypouští
ventil Fissler Euromatic páru
déle než je obvyklé.
Znečištění nebo poškození
ventilu Fissler Euromatic nebo
příslušného “O” kroužku.
Hrnec je špatně uzavřen.
Tlakový hrnec nestojí na varné
desce odpovídající velikosti.
Sporák není nastaven na
maximální výkon.
Díly vyčistit popř. vyměnit.
Z ventilu Fissler Euromatic
nevychází při uvádění do varu
žádná pára.
Do hrnce bylo dáno příliš málo
tekutin.
Přidat minimální množství
(1/4 litru) tekutin.
Na okraji poklice uniká pára.
Těsnicí kroužek není správně
Těsnicí kroužek vložit správně.
vložen.
Těsnicí kroužek je znečištěn nebo Těsnicí kroužek vyčistit popř.
poškozen.
vyměnit.
Ukazatel vaření nestoupá.
Hrnec není správně uzavřen.
Do hrnce bylo dáno příliš málo
tekutin.
Těsnicí kroužek je poškozený
nebo ztvrdlý.
Ventil Fissler Euromatic nebo
příslušný “O” kroužek jsou
znečištěny nebo poškozeny.
Těsnicí kroužek sedla ventilu je
znečištěn nebo poškozen.
Hrnec uzavřít správně.
Postavit tlakový hrnec na
plotýnku správné velikosti.
Nastavit sporák na maximální
výkon.
Hrnec uzavřít správně.
Přidat minimální množství
(1/4 litru) tekutin.
Vložit nový těsnicí kroužek.
Díly vyčistit popř. vyměnit.
Vyčistit ventil, popř. vyměnit
těsnění sedla ventilu.
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 199
FISSLER VITAQUICK
Chyba
®
Možný důvod
Odstranění příčiny chyby
Varný ventil není správně
namontován.
Membrána chybí, je vadná nebo
špatně namontovaná.
Varný ventil správně namontovat.
Do sedla ventilu správně zamontovat neporušenou membránu.
U varného ventilu uniká pára.
To je normální. Uniká-li však
Snižte výkon sporáku – pak
páry příliš mnoho, je to znamení, budete moci vařit dál jako obvyže je příliš vysoká teplota.
kle. Dbejte přitom na to, aby
ukazatel vaření vyčníval natolik,
aby zůstal viditelný příslušný
žlutý kroužek.
Fissler Euromatic vypouští páru,
ačkoliv ukazatel vaření již
vyčnívá.
Varný ventil je znečištěn.
Varný ventil je poškozen.
Držadla jsou volná.
Šrouby držadel nejsou pevně
utaženy.
Vypnout sporák a tlakový hrnec
nechat ochladit. Varný ventil
rozebrat a vyčistit.
Vypnout sporák a tlakový hrnec
nechat ochladit. Varný ventil
vyměnit za nový náhradní díl.
Šrouby dotáhnout šroubovákem.
Domníváte-li se, že něco není v pořádku, vypněte sporák a nechte hrnec ochladit.
Upozornění:
Je-li jedna část vadná, již hrnec nepoužívejte. Okamžitě jej vyměňte. Bezpodmínečně používejte pouze originální náhradní díly Fissler v provedení, které je pro Váš přístroj určeno (viz kapitola 11). Jiné
náhradní díly mohou ovlivnit funkci a bezpečnost. Dbejte na to, abyste tlakové hrnce Fissler používali pouze s pokličkami pro tlakové hrnce Fissler stejného modelu.
Pokud se Vám nepodařilo odstranit příčinu chyby nebo závadu, obraťte se na svého prodejce, příslušné oddělení v obchodním domě nebo přímo na servis Fissler (Tel.: +49 (0) 6781 / 403-556).
199
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:45 Uhr
Seite 200
FISSLER VITAQUICK
®
11. Seznam náhradních dílů
Dbejte prosím na:
Součástky podléhající opotřebení, těsnicí kroužek, membrána, těsnicí kroužek sedla ventilu a “O” kroužek pro Euromatic, mají omezenou životnost a musí být po cca 400 vařeních nebo nejpozději po 2 letech
vyměněny za originální náhradní díly Fissler. Nezávisle na počtu vaření je při poškození (trhliny, deformace), změnách zabarvení nebo ztvrdnutí nutná výměna těchto dílů za originální náhradní díly Fissler. Při
nerespektování těchto pokynů je ovlivněna funkce a bezpečnost.
Označení
200
Průměr
Objednací číslo
Držadlo hrnce kompletní
Tlakový hrnec
22 cm
26 cm
11 631 00 630
11 691 00 630
Tlaková pečící pánev
22 cm
26 cm
11 631 02 630
11 631 04 630
Držadlo poklice kompletní
všechny
velikosti
11 631 02 660
Profilový pásek
všechny
velikosti
11 631 00 740
Boční držadlo kompletní
Tlakový hrnec
22 cm
26 cm
11 631 00 640
11 101 26 640
Tlaková pečící pánev
22 cm
26 cm
11 631 02 640
11 101 26 640
Varný ventil kompletní
všechny
velikosti
37 668 00 700
Membrána
všechny
velikosti
37 665 00 730
Těsnění sedla ventilu
všechny
velikosti
37 668 00 740
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:46 Uhr
Seite 201
FISSLER VITAQUICK
Označení
Průměr
Objednací číslo
Euromatic včetně “O” kroužku
všechny
velikosti
11 631 00 750
“O” kroužek k ventilu Euromatic
všechny
velikosti
11 631 00 760
22 cm
26 cm
38 667 00 205
38 687 00 205
Těsnicí kroužek
®
Demontáž / montáž “O” kroužku ventilu Euromatic se provádí na vnitřní straně poklice. Sejměte rukojeť poklice a prstem stiskněte ventil Euromatic na horní straně poklice, tím se výměna “O” kroužku
usnadní. Dbejte na to, aby “O” kroužek seděl po celém obvodu v drážce. (viz obrázek Q)
Příslušenství
Průměr
Objednací číslo
Děrovaná vložka
22 cm
26 cm
21 633 04 610
21 656 06 610
Neděrovaná vložka
22 cm
26 cm
21 633 04 620
21 656 06 620
Trojnožka
22 cm
26 cm
18 621 04 630
21 656 08 630
Všechny náhradní díly můžete koupit u svého prodejce nebo v příslušných odděleních obchodních domů.
Obrátit se můžete také na adresu: Fissler GmbH, Abt. Kundendienst, 55768 Hoppstädten-Weiersbach,
Německo, Tel.: +49 (0) 6781 / 403-556
201
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:46 Uhr
Seite 202
FISSLER VITAQUICK
12. Tabulka časů vaření
Dušená srnčí kýta ..............................
Treska ..................................................
Tyto údaje o délce vaření jsou orientační hodnoty,
které se vztahují na množství pro 4 osoby a jsou
udány pro stupeň rychlého vaření II. Použitím
stupně I pro jemné vaření se časy prodlužují přibližně o 50%, přesto jsou však mnohem kratší než
při tradičním způsobu vaření. Přesné časy závisí
na velikosti připravovaných potravin a na jejich
kvalitě. Vlastní zkušenosti získáte v krátké době.
Husté polévky (eintopfy)
Maso
Ovarové koleno .................................
Guláš ...................................................
Kuře (dle velikosti a hmotnosti) ......
Telecí maso, krájené ..........................
Telecí pečeně, králík ..........................
Telecí frikasé ......................................
Krůtí stehno .......................................
Hovězí pečeně ...................................
Žebírko s kyselým zelím
a brambory .........................................
Roláda .................................................
Svíčková pečeně .................................
Pečená šunka ......................................
Vařená šunka ......................................
Vepřová pečeně ..................................
Vepřové nožičky ................................
30-40 min.
15-20 min.
20-25 min.
6 min.
15-20 min.
5 min.
25-35 min.
40-50 min.
10-12 min.
15-20 min.
30-35 min.
20-25 min.
30-35 min.
25-30 min.
25-35 min.
Ryby, zvěřina
Dušená ryba s brambory ..................
Ryba v omáčce z bílého vína
s brambory .........................................
202
6-8 min.
6-8 min.
Zelná polévka .....................................
Čočka (namočená) se
špekem a bramborami .......................
Zeleninová polévka ...........................
Srbské hovězí maso na houbách ......
®
25-30 min.
4-6 min.
15 min.
3-5 min.
20 min.
8-10 min.
Polévky
Hrachová polévka
(hrách předem nenamočen) ..............
Zeleninová polévka ...........................
Krupičná polévka ..............................
Gulášová polévka ..............................
Bramborová polévka .........................
Vývar z kostí ......................................
Zelná polévka .....................................
Pot-au-feu ..........................................
Rýžová polévka .................................
Hovězí vývar
(dle hmotnosti masa) .........................
Kuře do polévky
(dle velikosti a stáří) ..........................
Rajská polévka s rýží ........................
20-25 min.
4-8 min.
3-5 min.
10-15 min.
5-6 min.
20-25 min.
8-10 min.
20-25 min.
6-8 min.
35-40 min.
25-35 min.
6-8 min.
Zelenina
Květák (dle druhu) ............................
Květák vcelku (dle druhu) .................
Zelený hrášek .....................................
Zeleninová mísa .................................
Brambory ve slupce ...........................
Brambory loupané .............................
2-3 min.
4-6 min.
3-4 min.
5-6 min.
8-10 min.
6-8 min.
12-Vitaquick_CZ_187-203.qxd
03.04.2006
15:46 Uhr
Seite 203
FISSLER VITAQUICK
Plněný paprikový lusk ......................
Houby ................................................
Červená řepa ......................................
Červené zelí, bílé zelí,
hlávková kapusta ...............................
Kyselé zelí ..........................................
Černý kořen .......................................
6-8 min.
6-8 min.
15-25 min.
13. Záruka Fissler
8-10 min.
2-3 min.
4-5 min.
Ke všem tlakovým hrncům a tlakovým pečícím
pánvím Fissler poskytuje Fissler 3 letou záruku
(vyjmuty jsou díly podléhající opotřebení jako
těsnicí kroužek, membrána, těsnicí kroužek sedla ventilu, "O" kroužek pro Euromatic a "O"
kroužek šroubu poklice).
15-20 min.
3-5 min.
Záruka zaniká při nepřiměřeném používání a neplatí na čistě vzhledové stopy po používání.
45-55 min.
10 let záruky na možnost nákupu náhradních
dílů
Luštěniny
Barevné fazole, suché ........................
Barevné fazole, naklíčené ..................
Zelený hrášek celý,
neloupaný, suchý ...............................
Zelený hrášek celý,
neloupaný, namočený .......................
Zelený hrášek celý,
loupaný, suchý ...................................
Velkozrnná čočka, neloupaná,
suchá ...................................................
Velkozrnná čočka, neloupaná,
namočená ............................................
Bílé fazole naklíčené ..........................
®
12-45 min.
15 min.
10-15 min.
3-5 min.
3-5 min.
Obilí
Přírodní rýže, oves, pšenice, ječmen,
žito, špalda, nezralá
pšenice špalda vždy ...........................
9 min.
Odtlakovat hrnec a obsah nechat dojít
při zavřené poklici .............................
15 min.
Pohanka, proso vždy ........................
6 min.
Odtlakovat hrnec a sundat poklici – nenechávat
dojít!
Všechny části Vašeho tlakového hrnce – od těsnicího kroužku až po kompletní držadlo poklice
– můžete koupit u svého prodejce, v příslušných
odděleních obchodních domů nebo přímo na
adrese:
Fissler GmbH
Abt. Kundendienst
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Německo
Tel.: +49 (0) 6781 / 403-556
www.fissler.net
203

Podobné dokumenty

fisslervitavit

fisslervitavit responden a las siguientes directivas CE armonizadas: estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas: Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚...

Více

fissler blue-point fissler blue-point fissler blue-point fissler blue

fissler blue-point fissler blue-point fissler blue-point fissler blue responden a las siguientes directivas CE armonizadas: estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas: Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚...

Více