Naše novinky k 11. 11. 2005: Soumrak otců / L. Zoja

Komentáře

Transkript

Naše novinky k 11. 11. 2005: Soumrak otců / L. Zoja
Naše novinky k 11. 11. 2005:
Soumrak otců / L. Zoja
Dějiny českých médií v datech / kolektiv autorů
Hospodářská politika / Ch. Kliková
O povaze předsudků / G.W. Allport
Child, custody, law and women‘s work / S.B. Boyd
Krajina a revoluce / J. Sádlo a kol.
Chudáci, žebráci a vaganti / M. Rheinheimer
Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě / P. Lozoviuk
Standardy bydlení 2004/2005 / M. Lux a kol.
České vysoké školství na křižovatce / P. Matějů a kol.
Terorismus v ČR / M. Mareš
Budování státu podle Fukuyamy / F. Fukuyama
Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky / V. Dočkal (ed.)
Uplatnění a evaluace předvstupní pomoci EU ve venkovských oblastech České republiky
v kontextu vývoje zemědělské a venkovské politiky v Evropě / D. Viktorová, M. Pělucha
Ekonomie důvěry a společného dobra / L. Mlčoch
An invitation to environmental sociology / M. M. Bell
The political ontology of Martin Heidegger / P. Bourdieu
Statistický lexikon obcí České republiky 2005
Evropský sen : jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen / J. Rifkin
Demokracie, veřejnost a občanská společnosti / ed. Marek Hrubec
Televizní zprávy - psychický nátlak? / I. Vágner
Řeknu to stručně : základy slušné společnosti / R. B. Reich
Žena v době katedrál / R. Pernoudová
Narození a smrt v české lidové kultuře / A. Navrátilová
Úvod do psychologie náboženství / N.S. Holm
Sídelní kaše / P. Hnilička
Kmeny a klany v arabské politice / E. Gombár
Globální spravedlnost a demokracie / ed. M. Hrubec
O globalizaci / E. Bondy
Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství / D. Lužný
Člověk je (ne)tvor společenský : kapitoly ze sociální psychologie / J. Kosek
Evropa v černých košilích / P. Milza
Konec soužití Čechů a Němců v Československu / ed. H. Fajmon, K. Hloušková
Rozvoj trvale neudržitelný / L. Nátr
Sociální psychologie organizace / M. Nakonečný
Dětská prostituce / E. Vaníčková
Terénní krizová práce / B. Baštecká
Urban geography / M. Pacione
People and their opinions / E. Shiraev, R. Sobel
The practice of qualitative research / S.N. Hesse-Biber, P. Leavy
An introduction to sociology : feminist perspectives / P. Abbott, C. Walace, M. Tyler
Biographical research / B. Roberts
Sociology and ideology /ed. Ben-Rafael
Psychologie reklamy / J. Vysekalová, R. Komárková
EU, Češi a skepse / K. Riegel a kol.
Otcové – dcery, matky – synové / V. Kast
Environmentální politika a udržitelný rozvoj / V. Mezřický (ed.)
Postmodernismus a popírání holocaustu / R.Eaglestone
Psychologie týmové práce / N. Hayes
Terorismus / J. Zeman
Agrese, násilí a psychologie moci / J. Poněšický
Základy sociální psychologie / N. Hayesová
Homosexualita, cesta sebetrancendencie? / M. Ščepková
Dítě v ohrožení /P. Pöthe
Etnicita a mesto / ed. P. Salner, D. Luther
Ako robiť kvalitatívny výskum / D. Silverman
Zločin kráča Európou / K. Horecký
Neznámé Bělorusko / A. Ancipienka, V. Akudovič (editoři)
Politologie / A. Heywood
Zrození moderní ženy / L. Abramsová
Hromadné psychické jevy : psychologie hromadného chování / O. Mikšík
Život na dně: světový názor, který vytváří spodinu společnosti / T. Dalrymple
Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a
Československu1861-2004. 2 svazky / J. Malíř, P. Marek
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci / G. Sartori
Feministické rozhovory o „tajných službách“ / M. Vodrážka
Mírotvorkyně : 11 portrétů žen z celosvětového mírového hnutí / U. Scheub
Ženy na trhu práce : jak na nezaměstnanost a diskriminaci
Rovné příležitosti do firem
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích / Š. Weisová
Sport a společnost / A. Sekot
Romové : kulturologické etudy / ed. M. Jakoubek, T. Hirt
Základy sociologie práva / M. Večeřa, M Urbanová
Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti / J. Wolf
Hromadné sdělovací prostředky v regionu / P. Pácl
Europe in global change / W. Weidenfels, J. Janning (eds.) - dar
Mužům vstup zakázán / K. Klímová-Pumerová
Věčný přepych / G. Lipovetsky
Naše poslední hodina : přežije lidstvo svůj úspěch? /M. Rees
Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu / ed. Ch. Lequesne, L. Rovná
Dvě století střední Evropy / J. Křen
Al Kajda a co to znamená být moderní / J. Gray
Jak myslet média : eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005 / K. Hvížďala
Třetí cesta a její kritici /A. Giddens
Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence / J. Reschová
Citizenship and the environment / A. Dobson
Social exclusion and inner city Europe : regulating urban regeneration / S. P. Mangen
Social inequality & social injustice : a human rights perspective / E. Kallen
Class practices : how parents help their children get good jobs / F. Devine
The problem of forming social capital : why trust? / F. Herreros
Resisting marginalization : unemployment experience and social policy in the European
Union / ed. by D. Gallie
Inequality and stratification : race, class, and gender / R. A. Rothman
Gender differences at puberty / ed. by Ch. Hayward
Sex, gender and science / M.J. Hird
The scientific reproduction of gender inequality / H. Ahl
Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918-1938/ K. Čapková
Konzervatoř Evropy? : K sociologii české hudebnosti
Člověk a česká společnost na prahu 21. století
Výchova k toleranci a proti rasismu / T. Šišková (ed.)
Média a moc / ed. V. Bezdíček, P. Žantovský
Politické a ústavní systémy zemé středovýchodní Evropy / ed. M. Kubát
Filosofická antropologie / J. Sokol
Sociologický slovník / R. Boudon …[et al.]
Sociální služby / L. Kozlová
Přehled sociologie / M. Montoussé, G. Renouard
Autonomie ve stáří / D. Sýkorová, O. Chytil (eds.)
Informatická bomba / P. Virilio
Kapitoly ze systematické sociologie / J. Reichel
Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach / I. Lukšík, M. Suspeková
Gender in czech anarchist movement / M. Kolářová
Pohlavní štvanci / L. Feinberg
Matka a dcera / H.G. Skilling
Krásnější než láska mužů / L. Faderman
Světice, nebo čarodějky ? / P. Dinzelbacher
Úvod do policy / H.K. Colebatch
Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy / ed. Z. Hlavičková, N. Maslowski
Okcidentalismus: Západ očima nepřátel / I. Buruma, A. Margalit
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České
republice / B. Matějková, J. Paloncyová
Zpráva o zahraniční politice České republiky: za období od ledna 2004 do prosince 2004
/ Ministerstvo zahraničních věcí
Národní zpráva o rodině / Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krize : psychologický a sociologický fenomén / N. Špatenková
Veřejné minění, image a metody public relations / J. Kohout
Sociální hnutí a vzdělávání dospělých / M. Kopecký
Evropské politické a ekonomické instituce / M. Romancov, E. Romancovová
Strategické tahy pro Českou republiku / CESES
Region bez hranic / S. Urbanová
Romové: nejpronásledovanější menšina v Evropě / J.O. Johansen
Pornografie a svoboda projevu / M. Herzán
Measuring value orientations with the use of S.H. Schwartz´s value portraits / B.
Řeháková
Bez loga / N. Kleinová
Demokracie v Americe / A. de Tocqueville
Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989 / M. Otáhal
Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu Sv. 4 / ed. Z.
Kárník, M. Kopeček
Pláč a naděje nové Evropy / P. Milén
Evropská referenda / P. Fiala, M. Pitrová
Volba : globální nadvláda nebo globální vedení / Z. Brzezinski
V zápase s posvátnem : náboženství v religionistickém bádání / K. Skalický
Jazyk a samota / E. Gellner
Jak lobbovat v Evropské unii, aneb Machiavelli v Bruselu / R. van Schendelen
Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny
Zastřená vize ekonomické transformace / L. Mlčoch
S/krze postmoderní teorie / T. Hauer
Filozofická a pedagogická antropologie / N. Pelcová
Ekonomiky členských států Evropské unie / I. Kučerová
Max Weber / M. Loužek
Kyberkultura / P. Lévy
Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím / J. Hlaváček
Sociální stratifikace / J. Šanderová
Eurowybory 2004 : kandydaci i programy - dar
Populizm a demokracja / R. Markowski (ed.) - dar
Public administration in the Czech Republic / Ministry of Interior of the Czech Republic
Veřejná správa v České republice / Ministerstvo vnitra České republiky
Myšlení hranic = Thinking borders / M. Linková a A. Červinková (eds.)
Strukturální modelování v psychologii / T. Urbánek
Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit : (antropologická perspektiva) / T.
Hirt - M. Jakoubek (ed.)
Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika 2003 : příspěvek k
sociologickému zkoumání násilí v rodině / S. Pikálková (ed.)
The fate of the nation state / ed. M. Seymour
Jacques Lacan / S. Homer
Jean Baudrillard / R.J. Lane
Paul Ricoeur / K. Simms
Mapping of excellence in economics / European Commission
Globalization and social change / D. Perrons
Participtaion, negotation and poverty : encountering the power of images / F. Tembo
Česká společnost a sociologické poznání : (problémy společenské transformace a
modernizace od poloviny šedesátých let do současnosti) / Pavel Machonin
Soumrak povinnosti : bezbolestná etika nových demokratických časů / G. Lipovetsky
Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době / D. Lyon
Ústavní zakotvení sociálních práv / C. Fabreová
Kosmický mozek / J. Krupička
Příštích padesát let : věda v první polovině 21. století / uspořádal J. Brockman
Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství / T.
Halík
The Social Legacy of communism / ed. J. R. Millar, S. L. Wolchik
Central European parliaments / ed. Z. Mansfeldová, D. M. Olson, P. Rakušanová
M. Foltysová ... [et al.]: Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů : informativní
metodika
J. Voňková, M. Huňková: Domácí násilí v českém právu z pohledu žen
P. Frank ... [et al.]: Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů : (nejen) pracovní sešit k
přednáškám
Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky / M. Potůček a kol.
Ekonomická sociologie / W. Morawski
Úpadek americké moci: USA v chaotickém světě / W. Wallerstein
Transnacionální politické sítě : jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních
organizací / O. Císař
Odkouzlení světa : dějiny náboženství jako věci veřejné / M. Gauchet
Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění / I. Pecáková ... [et al.]
Sonda do problematiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných / A.
Marešová
How the East was won / C.P. Lewis
Pojem práva / H.L.A. Hart
Analýza obsahu mediálních sdělení / W. Schulz ... [et al.]
Evropa v pohybu : Evropské migrace dvou staletí / Klaus J. Bade
Venkovy: anamnéza, diagnóza terapie / B. Blažek
Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje / T. Vajdová
An assessment of Czech civil society : after fifteen years of development / T. Vajdová
Vícerozměrné statistické metody / P. Hebák
Sociologie venkova a zemědělství / V. Majerová
Gemeinschaft in Gesellschaft : Soziologie nach Hegel und Parsons / Michael Opielka
Modern social theory : an introduction / edited by Austin Harrington
Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 / Úřad vlády ČR
Politický systém Slovinska / L. Cabada
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách / J. Šanderová
Politický systém českých zemí 1848-1989 / S. Balík a kol.
Encyclopedia of social measurement (3 sv.)
Zdroje utváření skupinových mentalit v České republice / J. Černý, M. Sedláčková, M.
Tuček
Antropologie občanské společnosti / M. Dohnalová - dar
Environmentální účetnictví : současný stav (příspěvky prezent. na mezinárod. semináři) dar
Smlouva o Ústavě pro Evropu
Budoucnost svobody : neliberální demokracie v USA i ve světě / F. Zakaria
Urbanistická čítanka : vybrané texty urbanistické literatury 20. stol.- I. a II.díl / ed. K.
Maier
Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti) / ed. L. Kremličková
Lisabonská strategie: cesta k vyššímu hospodářskému růstu ... - dar
Společenské procesy a jejich aktéři - dar
K sociologické reflexi modernizace - dar
Kritika fenomenologické sociologie / E. Urbánek - dar
Civilizační teorie Norberta Eliase / J. Šubrt - dar
Problém času v sociologické teorii / J. Šubrt - dar
Systémová sociologie: problém operacionalizace / J. Buriánek -dar
K sociologické reflexi moderního rizika / O. Suša (ed.) - dar
Studie z dějin sociologie a sociologické teorie - dar
Proměny současné sociologie - dar
Úvod do sociologie pohlaví a sexuality / M. Fafejta
Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech
21.10.-23.10. 2004). 3 svazky
Machotka, O.: Amerika - dar
Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu Sv. 3/ sest. Z.
Kárník a M. Kopeček
Slovanství ve středoevropském prostoru : iluze, deziluze a realita / D. Hrodek a kol.
Dějiny antropologie / Václav Soukup
Autorita v abrahamských náboženstvích / Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.)
Hlad a hojnost : dějiny stravování v Evropě / M. Montanari
Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / ed. P.
Blažek
Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů / S. Balík, M. Kubát
Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie /
eds.
V. Hloušek, L. Kopeček
Krise demokracie. Kniha prvá: Svoboda / J.L. Fischer
Volby do Evropského parlamentu v České republice / Pavel Šaradín a kol.
Co přinese zítřek : dialog / J. Derrida, É. Roudinesco
Volby do Evropského parlamentu 2004 - analýza volební účasti a stranické podpory v
České republice / Lukáš Linek
Politische Kultur = Politická kultura : Německo, Česko / ed. E. Voráček
Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě / Jana
Chaloupková ;Petra Šalamounová
Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení
veřejného sektoru na rozvoj regionů / Yvonne Strecková a kol.
Acta demographica : Sborník. 4, Dlouhodobé populační trendy na území ČSR.
Předstatistické období (1981)
Metropolitan areas in the Czech Republic - definitions, basic characteristics, patterns of
suburbanisation and their impact on political behavior / Tomáš Kostelecký, Daniel
Čermák
Jsme v Evropě - a co dál? / editoři: Monika MacDonagh a Václav Nekvapil
Tale of the Czech transition : understanding the challenges ahead / Jan Hanousek, Evžen
Kočenda, Lubomír Lízal (Eds.)
Ekologicky příznivý způsob života / uspořádala Markéta Fošumová
Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory / Dana Hamplová
Stárnutí a politika zaměstnanosti : Česká republika: MPSV
Tampering with tradition : the unrealized authority of democratic agency / edited by Peter
Bogason, Sandra Kensen, and Hugh Miller
Labour market and social protection reforms in international perspective / ed. Hedva
Sarfati
Individualizovaná společnost / Zygmunt Bauman
Soumrak sociálního státu/ Jan Keller
Venkov, města, média / Bohuslav Blažek
Investing in human capital : a capital markets approach to student funding / Miguel
Palacios Lleras - grant
Kurzové aspekty v procesu přistoupení České republiky k eurozóně / Luboš Komárek a
kol
Citizenship in Britain: values, participation and democracy / Charles Pattie, Patrick Seyd
and Paul Whiteley - grant
Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do Evropské unie/
Klára Vlachová, Blanka Řeháková
Social identities : multidisciplinary approaches /ed. by G. Taylor and S. Spencer
Questioning identity : gender, class, ethnicity / ed. by K. Woodward
Cultures consequences : comparing values, behaviors, institutions and organisations
across nations / G. Hofstede
Religion and mass electoral behaviour in Europe / ed. by D. Brougton and H.-M. ten
Napel
State formation nation-building and mass politics in Europe : the theory of S. Rokkan
Women in decision-making : CEE experiences / ed. by G. Ilonszki
Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie
náboženství / (ed.) Zdeněk R. Nešpor, SS 04:05
Leadership and local power in European rural development / edited by Keith Halfacree
Illegal immigrants and developments in employment in the labour markets of the EU /
Jan Hjarno
Religion and mass electoral behaviour in Europe / edited by David Broughton
Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a perspektivy / Otto
Pick
Migration and immigration : a global view / edited by Maura I. Toro-Morn
Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci / Alena Křížková
Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku / Jiří Vágner
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice, MPSV
Výklady vládnutí v reálném socialismu : sborník / ed. Jiří Kabele
Vlastní pokoj : 10 pohledů / editorský tým: Barbora Tupá
Ženy vo vede alebo deravé potrubie / publikáciu zostavila Magdalena Piscová
Kolektívne identity na súčasnom Slovensku pramenná publikácia dát zo sociologického
výskumu / Vladimír Krivý
Regionálny rozvoj Slovenska : východiská a súčasný stav / editori Ľubomír Falťan
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve
vývojových řadách a grafech. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dějiny klasické sociologie / Jan Keller
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003 / [editor Viktor
Mravčík]
Society, reproduction and contemporary challenges / Petr Mareš
Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí / autoři Kazimír Večerka
Výzkum ekonomické kriminality / odpovědný řešitel Miroslav Scheinost
Obchodování se ženami z pohledu České republiky / odpovědná řešitelka Ivana
Trávníčková
Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem : (analýza
vybraných případů vražd a vydírání) / Alena Marešová
Tudy cesta nevede : slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu =
[Orig.: Fausse route] / Elisabeth Badinterová
Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20.
století / Josef Kandert
Kapitalismus, socialismus a demokracie = [Orig.: Capitalism, socialism and democracy] /
Joseph A. Schumpeter
Média a modernita : sociální teorie médií = [Orig.: Media and modernity] / John B.
Thompson
Společenská dělba práce = [Orig.: De la division du travail social] / Émile Durkheim
Idea sociální vědy a její vztah k filosofii = [Orig.: The idea of a social science and its
relation to philosophy] / Peter Winch
Neznámá území českého moderního umění : pod lupou genderu / Martina Pachmanová
Problémy legitimity v pozdním kapitalismu = [Orig.: Legitimationsprobleme im
Spätkapitalismus] / Jürgen Habermas
Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí / Alena Křížková
Structural tensions in the interface between the labour market and social policy in the
Czech Republic / Jiří Večerník
Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy / Jiřina Langhammerová
Zdravým rozumem proti evropské mašinerii / Olga Chválová
Fieldwork / edited by Christopher Pole
Zkoumání politiky uznání : multikulturalismus / Charles Taylor
Kriminalita : oběti, prevence, postmodernita : sborník příspěvků ze semináře sekce
sociální patologie MČSS
Politická kultura : antropologie, sociologie, politologie / Petr Skalník (ed.)
Gender and society : essays based on Herbert Spencer lectures given in the University of
Oxford / edited by Colin Blakemore
Social research and social reform : essays in honour of A.H. Halsey / edited by Colin
Crouch
Transformace vědy a výzkumu v České republice - dar
Leadership and local power in European rural development / edited by Keith Halfacree
Illegal immigrants and developments in employment in the labour markets of the EU /
Jan Hjarno
Religion and mass electoral behaviour in Europe / edited by David Broughton
Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a perspektivy / Otto
Pick
Migration and immigration : a global view / edited by Maura I. Toro-Morn
Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci / Alena Křížková
Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku / Jiří Vágner
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice, MPSV
Výklady vládnutí v reálném socialismu : sborník / ed. Jiří Kabele
Vlastní pokoj : 10 pohledů / editorský tým: Barbora Tupá
Ženy vo vede alebo deravé potrubie / publikáciu zostavila Magdalena Piscová
Kolektívne identity na súčasnom Slovensku pramenná publikácia dát zo sociologického
výskumu / Vladimír Krivý
Regionálny rozvoj Slovenska : východiská a súčasný stav / editori Ľubomír Falťan
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve
vývojových řadách a grafech. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dějiny klasické sociologie / Jan Keller
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003 / [editor Viktor
Mravčík]
Society, reproduction and contemporary challenges / Petr Mareš
Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí / autoři Kazimír Večerka
Výzkum ekonomické kriminality / odpovědný řešitel Miroslav Scheinost
Obchodování se ženami z pohledu České republiky / odpovědná řešitelka Ivana
Trávníčková
Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem : (analýza
vybraných případů vražd a vydírání) / Alena Marešová
Tudy cesta nevede : slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu =
[Orig.: Fausse route] / Elisabeth Badinterová
Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20.
století / Josef Kandert
Kapitalismus, socialismus a demokracie = [Orig.: Capitalism, socialism and democracy] /
Joseph A. Schumpeter
Média a modernita : sociální teorie médií = [Orig.: Media and modernity] / John B.
Thompson
Společenská dělba práce = [Orig.: De la division du travail social] / Émile Durkheim
Idea sociální vědy a její vztah k filosofii = [Orig.: The idea of a social science and its
relation to philosophy] / Peter Winch
Neznámá území českého moderního umění : pod lupou genderu / Martina Pachmanová
Problémy legitimity v pozdním kapitalismu = [Orig.: Legitimationsprobleme im
Spätkapitalismus] / Jürgen Habermas
Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí / Alena Křížková
Structural tensions in the interface between the labour market and social policy in the
Czech Republic / Jiří Večerník
Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy / Jiřina Langhammerová
Zdravým rozumem proti evropské mašinerii / Olga Chválová
Fieldwork / edited by Christopher Pole
Zkoumání politiky uznání : multikulturalismus / Charles Taylor
Kriminalita : oběti, prevence, postmodernita : sborník příspěvků ze semináře sekce
sociální patologie MČSS
Politická kultura : antropologie, sociologie, politologie / Petr Skalník (ed.)
Gender and society : essays based on Herbert Spencer lectures given in the University of
Oxford / edited by Colin Blakemore
Social research and social reform : essays in honour of A.H. Halsey / edited by Colin
Crouch
Demeny, P.(ed.): Encyclopedia of population (2 díly)
Ženy vo vede: alebo deravé potrubie? - výměna
Vlastní pokoj: 10 pohledů - dar
Jihomoravský venkov po socialismu - výměna
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice
Vágner, J. - Fialová, D. a kol.: Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku - dar
Ackers, P., Wilkinson A.(eds.): Understanding work and employment : industrial
relations in transition
Ward, S.V.: Planning and urban change
Bičík, I.: Druhé bydlení v Česku - dar
Shavinina, L.V.: Ihe international handbook of innovation
Sassen, Saskia(ed.): Global networks, linked cities
Gajdoš, P.: Človek, spoločnosť, prostredie : vybrané problémy priestorovej sociológie dar
Oliver,J.E.: Democracy in suburbia
Johnson, R.J.(ed): The dictionary of human geography
Halfacree, K.(ed.): Leadership and local power in European rural development
Lowe, S., Tsenkova, S.(eds): Housing change in East and Central Europe
Hjarno,J.: Illegal immigrants and developments in employment in the labour markets of
the EU
Payne, G.(ed.): Social divisions
Irwin, A.: Citizen science
Handel, M.(ed.): The sociology of organizations
MacIver, R.M.: Society : its structure and changes
Grusky, D.(ed.): Social stratification : class, race, and gender in sociological perspectives
Daniels, P.(ed.): An introduction to human geography : issues for the 21st century
Morris, L.: Managing migration : civic stratification and migrants' rights
O'Reilly, K.: Ethnografic methods
Krejčí,J.(ed.): Kvalita výzkumů volebních preferencí - dar
King, G.(ed.): Ecological inference : new methodological strategies
Bryman, A.: The disneyization of society
Muijs, D.: Doing quantitative research in education with SPSS
Cooper, C.(ed.): Leadership and management in the 21st century : business challenges of
the future
Pick, O.(ed.): Zahraniční politika České republiky 1993-2004 - dar
Toto-Morn, M.I.(ed.): Migration and immigration : a global view
Křížková, A., Pavlica, K.: Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v
organizaci
Frey, L.R.(ed.): Group communication in context
Menéndez-Alarcón, A. V.: The cultural realm of European integration
Cohen, S.B.: Geopolitics of the world system
Lahiri, S. (ed.): Regionalism and globalization
Partie polityczne w wielkim Miescie - dar
Beskid, l. - Czerniak-Milic, R. - Sufin, Z.: Polacy a nowa rzeczywistosc ekonomiczna dar
Pomorski, A.: Duchowy proletariusz - dar
Glinski, P.: Polscy Zieloni - dar
Genov, N.(ed.): Continuing Transformation in Eastern Europe - dar
Waisová, Š.: Úvod do studia mezinárodních vztahů
Sociální encykliky (1891-1991) - dar
Chalupný, E.: Němci hrozí - dar
Beck, U.: Riziková společnost
Kohák, E.: Svoboda, svědomí, soužití
Klíma, M.: Kvalita demokracie v ČR a volební inženýrství
Krebs, V. Sociální politika
Forrester, V.: Hospodářská hrůza
Hernová, Š.: Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České
republiky
Kratochvíl, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí
Smith, B.: Současné teorie mezinárodních vztahů
DeVito, J.: Základy mezilidské komunikace
Gibson, R.: Nový obraz budoucnosti
Krejčí, O.: Mezinárodní politika
Žák, M.: Vnitřní a vnější podmínky restruktualizace a hospodářská politika
Epping, R.: Průvodce globální ekonomikou
Drucker, P.F.: Poskapitalistická společnost
Lester, R.: Buddhismus
Derrida, J.: Víra a vědění
Zakowski, J.: Obavy a naděje : rozhovory o budoucnosti
Malia, M.: Sovětská tragédie
Česko-slovenské vztahy 10 let po rozpadu federace : sborník
Hunter, S.T.: Islam, Europe's second religion
Bottomore, T.: The Frankfurt school and its critics
Agulnik, P.: Understanding social exclusion
Krejčí, O.: Politická psychologie
Pollert, A.: Transformation at work - dar
Women scholars and institutions: proceedings of the international conference - dar
Sobotka, T.: Postponement of childbearing and low fertility in Europe - dar
Brdek, M.: Trendy v evropské sociální politice
Cihelková, E.: Světová ekonomika
Jeníček, V.: Globalizace světového hospodářství
Eberwein, W. et al.: The Europeanisation of Industrial Relations - dar
Mocek, S.: Moralne podstawy zycia politycznego - dar
Polska w Europie na przelomie wieków - dar
Polityka i Sejm - dar
Szklarski, B.: Semi-public democracy - dar
A Guide to Historiography in Slovakia - dar
Polacy ´81 - dar
Harrison, Lawrence E. - Huntington, Samuel P. (eds.): Culture Matters - dar
Cihelková, E.: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie
Kursy osobní výkonnosti. Zlín: Baťa, 1938-1941 (časopis - dar)
Standardy bydlení 2003/2004 - dar
Orientácia mladých mužov a žien na európske občianstvo a európsku identitu - dar
Sociolog. ústavu SAV
Štěchová, M.: Interetnické konflikty - dar
Veselý, Z.: Nástin dějin české zahraniční politiky
Pitrová, M. (ed.): Rozšířená Evropa : předpoklady, důsledky, problémy (Sociální studia)
McGowan, Lee: Radikální pravice v Německu
Hanzal, J.: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století
Katrňák, T.: Odsouzeni k manuální práci
Jihomoravský venkov po socialismu - dar
Interetnické konflikty - dar
Rovná, L.A.: Kdo vládne Británii?
Osvaldová, B.: Česká média a feminismus
Cuin, Ch.-H.-Gresle, F.: Dějiny sociologie
Applebyová, J.-Huntová, L.-Jacobová, M.: Jak říkat pravdu o dějinách
Fishbone, M.A.: Judaismus
Denny, F.M.: Islám a muslimská obec
Milén, P.: Cesta do budověku
Lipovetsky, G.: Éra prázdnoty
Denzler, G.: Zakázaná slast
Buchanan, P.J.: Smrt Západu
Berlin, I.: Čtyři eseje o svobodě
Suk, J.: Labyrintem revoluce
Davies, N.: Evropa
Althusser, L.: Budoucnost je dlouhá
Goffman, E.: Všichni hrajeme divadlo
Augé, M.: Antropologie současných světů
Švanda, P.: Neklid v Česku
Schulze, H.: Stát a národ v evropských dějinách
Encyklopedie českých vesnic I,II
Hausmann, J.: Základy mužského šovinismu
Zmizelé Sudety/Das verschwundene Sudetenland
Hausmann, J.: Nahota feminismu
Nešpor, Z.R.: Víra bez církve?
Sokol, J.: Člověk a náboženství
Geertz, C.: Interpretace kultur
Mareš, P.: Sociologie nerovnosti
Giddens, A.: Unikající svět
Estés, C.P.: Ženy, které běhaly s vlky
Robinson, D.: Nietzsche a postmodernismus
Mandler, E.: Benešovy dekrety: proč vznikaly a co jsou
Gilbert, F.-Large, D.C.: Konec evropské éry: dějiny Evropy 1890-1990
Gauss, K.-M.: Vymírající Evropané: putování za Sefardy do Sarajeva
Mastný, V.: Studená válka a sovětský pocit nejistoty
Gray, J.: Dvě tváře liberalismu
Štefanovič, M.: Zrod slovenskej štátnosti a zánik česko-slovenskej federácie
Integrácia Rómov na Slovensku
Politológia
Valachová, D. a kol.: Vzdelávanie Rómov a multikultúrna koexistencia
Príručka objavovateĺa stratených území: manuál pre všetkých, ktorí sa venujú
komunitnému rozvoju
Turček, K.: Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy setí a mládeže
Dovidieť za rok: 21 politikov o mimovládnych oragnizáciach
Duleba, A.: Ukrajina a Slovensko
Debeljak, A.: Kozmopolitická metafora
Strinka, J. a kol.: Reflexie o smerovaní k otvorenej spoločnosti
Lukáč, P.: Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe
Chomsky, N.: 11.9.
Wandycz, P.S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti
Vize rozvoje České republiky do r. 2015
Média a realita: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Joch, R.: Proč právě Irák?
Malthus, T.R.: Esej o principu populace
Lennhoff, E.: Tajné politické společnosti
Kotlán, P.: Demokracie ve stínu
Říchová, B.: Úvod do současné politologie
Stein, E.: Česko - Slovensko
Gigantés, P.: Magie moci
Hanák, D.: Úvahy reakcionáře
Střet civilizací?
Smékal, V.: Utváření a vývoj osobnosti
Leary, T.: Neuropolitika
Baar, V.: Národy na prahu 21. století
Pauer, J.: Praha 1968
Foucher, M.: Evropská republika
Horrocks, C.: Baudrillard a milénium
Davies, M.W.: Darwin a fundamentalismus
Horrocks,C.: Marshall McLuhan a virtualita
Otáhal, M.: Podíl tržní inteligence na pádu komunismu
Kastner, R.T.: Tržní prostor střední Evropa
Bláha, J.: Anglický výkladový slovník vybraných termínů z psychologie, sociologie,
etiky a sociální práce
Šonka, J.: Srozumitelně o Evropské unii
Hayek, F.A.: Cesta do otroctví
Řezník, M.: Formování moderního národa
Stiglitz, J.E.: Jiná cesta k trhu
Gray, J.: Dvě tváře liberalismu
Hoensch,J.: Emancipácia Židov
Habermas, J.: Dobiehajúca revolúcia
Čič, M.: Demokracia nikdy nekončí
Násilie v rodine a v škole
Bastiat, F.: O zákonoch
Hobhouse, L.T.: Liberalizmus
Alexander Dubček : od totality k demokracii
Furet, F.: Minulosť jednej ilúzie
Bačová, V.: Etnická identita a historické zmeny
Haukanes, H.: Velká dramata - obyčejné životy
@@1Katouzian, H.: Iranian history and politics - [email protected]@0
Attila, J.: Jeden svět
Bastide, R.: Bahijské kandomble
Lenoir, F.: Setkávání buddhismu se Západem
Coblenceová, F.: Dandysmus
Sekot, A.: Sociologie v kostce
Zich, F.: Úvod do sociologie
Bártlová, S.: Sociologie medicíny a zdravotnictví
Kysela, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost
Jeníček, V.: Globální problémy a světová ekonomika
Guzzini, S.: Realismus v mezinárodních vztazích
Brůžek, A.: Světová ekonomika na prahu 21. století
Frič, P. (ed.): Česká soda v Evropské unii
Reich, Robert, R.: Slušná společnost
Rehnicer, R.: Nesnesitelná jednoduchost modernosti
Šubrt, J. Civilizační teorie Norberta Eliase
Had, M.: Malé země, velcí sousedé
Nachtigal, V.: Konvergence zemí střední a východní Evropy
Bednář, M.: Evropanská tyranie
Kočíková, P.: Evropská unie a životní prostředí
Klvačová, E.: Vstup do Evropské unie
Texler, J.: Despotický socialismus
Chválová, O.: Evropské vykřičníky
Kincl, M.: Veřejná podpora v Evropské unii
@@1Encyclopedia of urban cultures (4 sv.)@@0
Buriánek, J.: Sociologie
Mareš, M., Smolík, J., Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni
Kočenda, E., Lízal, L.: Český podnik v české transformaci 1990-2000
Podracký, V.: Občanská obroda
Buriánek, J.: Systémová sociologie
Wolf, J.: Integrální antropologie na prahu 21. století
Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat
Menšiny a marginalizované skupiny v České republice
Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti
Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice
Ústavy států Evropské unie
Hayek, F. A.: Právo, zákonodárství a svoboda
Průša, L.: Ekonomie sociálních služeb
Sei, K.: Konečná krajina
Arnoldová, A.: Slovník sociálního zabezpečení
Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí
Osvaldová, B. a kol.: Zpravodajství v médiích
Mapping policy preferences
Politics and the European Commision
From scarity to visibility
Ziman, J.: Real science
Ziman, J.: Reliable knowledge
The sexuality of organization
Hearn, J., Parkin, W.: Gender, sexuality and violence in organizations
Irwin, A.: Citizen science
Kalibová, K. : Úvod do demografie
Lévi-Strauss, C.: Totemismus dnes
Rys, V.: Česká sociální reforma
Szasz, T.: Drogy
Stehlík, J. : Budoucnost lidského společenství
Prorok, V., Lisa A. : Politologie
Rozšiřování ES/EU
Librová, H.: Vlažní a váhaví
Mander, J.: V nepřítomnosti posvátného
Bakalář, P.: Psychologie Romů
Munková, G.: Sociální politika v evropských zemích
Blažek J., Uhlíř D.: Teorie regionálního rozvoje
Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj
Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje
Gerbet: Budování Evropy
Pešek, Jiří : Od aglomerace k velkoměstu
Musil, J.: Elektronická média v informační společnosti
Český venkov 2000
Český venkov 2003
Média jako překážka v komunikaci
Jakoubek, M., Poduška O.: Romské osady v kulturologické perspektivě
Gibson, R., Römmele, A., Ward J.: Electronic democracy
Whiteley, P. F., Seyd, P.: High-intensity participation
Key data on information and communication technology in Schools in Europe (dar)
Dahl, R.: O demokracii
Jandourek, J.: Úvod do sociologie
Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost
Navrátil, P. a kol.: Romové v české společnosti
Vodička, K. – Cabada, L.: Politický systém České republiky
Weiss, P.: Sexuální deviace
Tomeš, I. a kol.: Sociální správa
Tošner, J. – Sozanská, O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
Aron, R.: Angažovaný pozorovatel
Szaló, C. – Nosál, I. (eds.): Mozaika v re-konstrukci
McNair, B.: Sociologie žurnalistiky
Ondrejkovič, P.: Sociálna patológia
Foot, P.: Právo ženy? Štúdie o problematike interupcií
Sutor, B.: Politická etika
Slovensko 2003: Súhrnná správa o stave spoločnosti
Strauss, C. L.: Strukturálna antropológia
Foucault, M.: Dozerať a trestať
Foucault, M.: Moc, subjekt a sexualita
Mill, J. S.: Poddanstvo žien
Simmel, G.: O podstate kultury
Huizinga, J.: Kultura a kríza
Hart, H. L. A.: Pravo, sloboda a morálka
Klaus, V.: Rok první – projevy, články, eseje - 2003
Nováček, P.: Křižovatky budoucnosti
Konopásek, Z.: Estetika sociálního státu
Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém
Nový, I. – Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery
Šindler, P.: Event marketing – Jak využít emoce v marketingové komunikaci
Čmejrková, S. – Hoffmanová, J. (eds.): Jazyk, média, politika
Pachmanová, M. (ed.): Neviditelná žena
Gray, J.: Marné iluze
Hertzová, N.: Plíživý převrat
Singly, F. de: Sociologie současné rodiny
Plichta, D.: Česká otázka a Evropská unie
Srb, V.: 1000 let obyvatelstva českých zemí
Perspektivy Evropské unie – konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evrop.
pol.
Mander, J.: Čtyři důvody pro zrušení televize
Plichta, D.: Národ a národnost v čase globalizace
Hirschman, A.: Lidské vášně a osobní zájmy
Jeřábek, M. a kol.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování?
Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie
Sak P., Saková, K. : Mládež na křižovatce
Veselá, R. : Rodina a rodinné právo
ABC feminismu
Gilliganová, C. : Jiným hlasem

Podobné dokumenty