INFOLIST 10-122010 final.pub

Komentáře

Transkript

INFOLIST 10-122010 final.pub
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Slavnostní podepsání dohody mezi Pardubickým krajem a neziskovým sektorem
Pardubice (22. 11. 2010) - Dohodu o spolupráci mezi
Pardubickým krajem a neziskovým sektorem podepsali
na hejtmanství v pondělí 22. listopadu hejtman Radko
Martínek a předsedkyně správní rady Koalice nevládek
Pardubicka, o. s., Miluše Horská. Pardubický kraj a neziskové organizace tak poprvé v historii písemně zpečetily spolupráci v oblasti rozvoje neziskového sektoru.
„Tato dohoda vymezuje vzájemnou spolupráci smluvních
stran při rozvoji neziskového sektoru a jeho aktivit na
území Pardubického kraje. Jejím hlavním účelem je rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci, zejména ve prospěch obyvatel Pardubického kraje,“ shrnul obsah oboustranné spolupráce hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek. „Zavazuje kraj k tomu, aby dle možností rozpočtu finančně podporoval provoz a rozvoj neziskového
sektoru v kraji,“ dodal hejtman Martínek.
„Ačkoliv spolupráce mezi neziskovým sektorem a Pardubickým krajem nám již léta výborně funguje a
v leckterých krajích nám jim mohou závidět, podpis dohody o spolupráci je dalším krokem vpřed a mám z něj
upřímnou radost,“ doplnila Miluše Horská, která dohodu
za neziskový sektor v pondělí podepsala. Obě organizace
korun na podporu Koalice nevládek Pardubicka a jejich
odborného servisu pro všechny neziskovky v kraji.
V grantovém systému kraje počítáme s částkou 17 milionů korun pro sociální oblast a další granty v řádech milionů jsou pro oblasti kultury, ekologie nebo sportu,“ uvedl
náměstek hejtmana Roman Línek.
Dohoda o spolupráci mezi neziskovým sektorem byla
podepsána na dobu neurčitou. Její naplňování bude hodnoceno minimálně jednou za rok a prezentováno na krajské konferenci nevládních a neziskových organizací.
DŮLEŽITÉ upozornění:
Od 1. ledna 2011 bude kancelář Koalice
nevládek Pardubicka přestěhována na
adresu: Pernštýnská 15, Pardubice. Z
důvodu stěhování proto nebudou zaměstnanci kanceláře k dispozici (od
23.12.2010 - 2.1.2011)
CO V ČÍSLE NAJDETE:
PODEPSÁNÍ DOHODY MEZI PK A NEZISKOVÝM SEKTOREM STR.1
AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
STR.2
2.KRAJSKÉ SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY
STR.3
NOVÉ SLUŽBY I PRACOVNÍ POZICE V CENTRU SOC.SLUŽEB STR.3
UKONČENÍ PROJEKTU COMMUNEM REDDERE
STR.4
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: I MY CHCEME PRACOVAT…!
STR.5
ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH CENTER V EVROPSKÉM PARLAM. STR.5
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: ZAVEDENÍ KOMPLEXNÍHO PROGRAMU
PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZŠ A SŠ STR.6
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: EPILEPSIE - 13 KOMNATA
STR.6
budou společně vytvářet a naplňovat strategické dokumenty Pardubického kraje, ale také vytvářet podmínky
pro vzájemnou výměnu informací a rozvoj vzdělávání.
Nestátní neziskové organizace svou činností a hodnotami, na nichž je myšlenka postavena, budou přispívat
k praktickému prosazování strategie trvale udržitelného
rozvoje.
„V návrhu rozpočtu na příští rok jsme vyčlenili půl milionu
1
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
NA TRH PRÁCE
STR.7
PŘEDNÁŠKY TÝKAJÍCÍ SE DLUHOVOU PROBLEMATIKOU
STR 7
ÚSPĚCHY ODDÍLU MSK SOKOL PARDUBICE
STR.8
PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S.
STR.8
NOVÉ DENNÍ CENTRUM BERENIKA VE VYSOKÉM MÝTĚ STR.9
PŘEDSTAVENÍ ORGAN.: CENTRUM ZDRAVOTNĚ POSTIŽEÝCH
PARDUBICKÉHO KRAJE
STR.9
POZVÁNKY NA AKCE POŘÁDANÉ NNO V PARDUB.KRAJI
STR.10
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Aktuální dotační příležitosti
XXIV. výzva OPŽP v rámci Prioritní osy 2
Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
Podoblast podpory 2.1.1. - Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
Podoblast podpory 2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
Podoblast podpory 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Podoblast podpory 2.1.4. - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí
Maximální částka grantu činí 100 000,- Kč.
Uzávěrka příjímání žádostí je 7. ledna 2011.
Plné znění výzvy ke stažení: Vyhlaseni-SUPM-EF.pdf
Detailní informace na:
http://www.osf.cz/cz/programove-oblasti/emergency
-fund/
1,1 milionu Kč pro výběrová řízení F-nadace na
rok 2011
Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 jsou přijímáF-nadace vyhlašuje výběrová řízení (dále jen VŘ) na poskytnutí
ny od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011.
Detailní informace na:
http://www.opzp.cz/clanek/11/1527/xxiv-vyzvaopzp-v-ramci-prioritni-osy-2/
Grantové programy Pardubického kraje na rok
2011 na podporu sportu a volnočasových aktivit
nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních
programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a
rozvoj křesťanských duchovních hodnot. VŘ probíhají v následujících oblastech:
1. Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích
programů
Příspěvek poskytnutý organizátorům seminářů, školení, konferencí, apod. na uhrazení části nákladů sociálně slabých účastní1.1 Grantové programy tematicky zaměřené na sport a volnoča- ků.
sové aktivity na školách a ŠZ, které nezřizuje Pardubický kraj
2. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových orga1.2 Grantové programy tematicky zaměřené na sport ve sportovních klubech, na sport pro všechny a na opravy, rekonstrukce a nizací – externí programy
Příspěvek na vyslání pracovníka (zaměstnance i dobrovolníka) na
výstavbu sportovních zařízení
školení, stáž, konferenci, seminář apod.
1.3 Grantový program tematicky zaměřený na podporu práce
NNO s dětmi a mládeží v oblasti volného času (mimo NNO zamě- 3. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní programy. Příspěvek na zorganizování vlastního školení pro
řené výhradně na sport)
pracovníky organizace (zaměstnance i dobrovolníky).
Žádosti o granty na rok 2011 budou přijímány v termínu do 31. 12. 2010.
Detailní informace na:
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?
category=635&thema=3409&item=64306
4. Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež
Příspěvek na programy pro děti a mládež do osmnácti let věku,
předmanželská příprava (bez obmezení věku).
6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů
Příspěvek na výrobu nebo nákup letáků, brožur, CD, DVD, billboardu, ... pro evangelizační aktivity.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 4. února 2011.
Emergency Fund – vyhlášení mimořádného granDetailní
informace na:
tového programu
Nadace OSF vyhlašuje v rámci programu Emergency Fund mimořádný grantový program určený na využití nástroje aktivní politiky zaměstnanost (APZ) – společensky účelných pracovních míst
(SÚPM). Cílem programu je motivovat organizace neziskového
charakteru v součinnosti s úřady práce k vytvoření pracovních
příležitostí s využitím SÚPM. Program je určen organizacím, které
zkušenosti s využitím nástrojů APZ nemají a zaměstnance tímto
způsobem nikdy nezaměstnávaly.
2
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
http://www.f-nadace.cz/vr2011/uvod_VR2011.html
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
3
2. krajské setkání pedagogů Mediální výchovy na gymnáziích
Nové služby i pracovní pozice v Centru sociálních služeb
První listopadové pondělí si zástupci gymnázií a základních škol
v Pardubickém kraji předávali první zkušenosti se zaváděním
mediální výchovy do výuky. Setkání proběhlo v Evropském školícím centru v Litomyšli, kde měli pedagogové příležitost se blíže
seznámit s novou učební pomůckou MEDIA SET, která vznikla
jako jeden z výstupů projektu Mediální výchova na gymnáziích.
Projekt připravila Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci
s řadou významných mediálních odborníků.
MEDIA SET, jako komplexní metodický a informační nástroj podporující výuku mediální výchovy, je primárně určen pedagogům
gymnázií. Mediální výchovu podle něj však mohou snadno učit
také ostatní střední a základní školy. Vznik této užitečné pomůcky a její asistované zavádění do výuky ocenili především zástupci
gymnázií. Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča ve svém příspěvku uvedl: „Je to taková první vlaštovka a já jsem za ni vděčný.“ Gymnázia mají mediální výchovu zařazenu ve svých rámcových vzdělávacích plánech, dosud však neexistovala žádná metodika, která by jim dala návod, jak tuto oblast uchopit. Litomyšlské setkání přijela podpořit také Jana Pernicová, krajská radní
zodpovědná za oblast školství. „Já ten nápad moc chválím, je
dobře, že s tím někdo přišel.“ V závěru svého projevu zmínila
potřebnost zavedení mediální výchovy do co nejvíce škol
v Pardubickém kraji. Garant projektu, mediální odborník a vysokoškolský pedagog Radek Mezuláník, ve svém vystoupení uvedl,
že mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od médií a na schopnost interpretovat mediální
sdělení z hlediska jejich informační kvality. Zdůraznil, že před
obranným přístupem však stojí „užitný přístup“ k médiím, představující média jako zdroj informací využitelných pro rozvoj osobnosti jedince. Setkání svými příspěvky obohatili i další zajímaví
hosté, grafický designér a expert na vizuální komunikaci Alan
Záruba a Pavlína Kvapilová z České televize.
Mediální výchovu v návaznosti na tento projekt si v roce 2010
vyzkoušelo více než 300 studentů gymnázií v Pardubickém kraji.
O projekt projevují zájem také jiné kraje. V roce 2011 projekt
pokračuje zaváděním mediální výchovy do dalších škol
v Pardubickém kraji. Studenti gymnázií určitě ocení možnost zúčastnit se připravované mediální soutěže, v níž mohou získat
stáže v regionálních médiích a atraktivní ceny. Díky projektu bude podpořena výuka mediální výchovy na všech 21 gymnáziích v
Pardubickém kraji. Gymnázia mohou získat kromě výukové pomůcky MEDIA SET také poradenství v mediální výchově a ukázkovou hodinu přímo na jejich škole. Projekt Mediální výchova na
gymnáziích je spolufinancován Evropským sociálním fondem
v České republice a stáním rozpočtem ČR.
Kontakt:
Mgr. Dana Krouželová, hlavní metodička a supervizorka projektu,
e-mail: [email protected], tel: 774 412 710
Díky projektu města Vysokého Mýta našla řada neziskových organizací, které poskytují péči v oblasti sociální péče a vzdělávání,
své útočiště v nově vybudovaném Centru sociálních služeb ve
Vysokém Mýtě. Projekt podpořený Evropskou unií, Pardubickým
krajem a městem Vysoké Mýto umožňuje vzájemné provázání
služeb obecně zaměřených na osoby ve složité životní situaci.
Projekt Mediální výchova na gymnáziích je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu České republiky.
Největší důraz projekt klade na cílovou skupinu osob
s mentálním postižením. Jednou z neziskových organizací, která
tak v Centru sociálních služeb našla působiště pro novou pobočku, je škola SVÍTÁNÍ, Pardubice. „Provozujeme zde třídu základní
školy a praktické školy dvouleté, která je formou navazujícího
studia pro žáky se zdravotním postižením. Najdete zde také pobočku Speciálně pedagogického centra, které se zabývá speciálně
pedagogickým, sociálním a psychologickým poradenstvím,“
uvedla Markéta Hujerová, zástupkyně ředitelky.
Pro žáky SVÍTÁNÍ, ale také pro veřejnost, slouží fyzioterapie a
logopedie. Fyzioterapie nabízí léčebnou tělesnou výchovu aplikovanou na ortopedické vady a různé bolestivé syndromy (např.
skoliózy, vadné držení těla, vady nohou a bolesti zad). Logopedie
je diagnostika, terapie a prevence narušené komunikační schopnosti. Pomáhá např. rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu a
navozovat správnou výslovnost.
„Ve Vysokém Mýtě je veliká poptávka po fyzioterapii a logopedii,
kterou v současné době nezvládneme z kapacitních důvodů pokrýt. Rádi bychom ale v blízké době rozšířili svou nabídku pro
veřejnost. Z tohoto důvodu hledáme klinického logopeda a fyzioterapeuta, kteří by službu zajistili,“ dodala Mgr. Miluše Horská,
ředitelka školy.
V případě zájmu o pozici logopeda či fyzioterapeuta pro Vysoké
Mýto posílejte své životopisy na [email protected] Škola hledá
fyzioterapeuta také pro svá pardubická pracoviště. V případě
zájmu posílejte své životopisy na stejnou e-mailovou adresu.
Více informací naleznete na www.svitani.cz.
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Zakončení projektu Communem reddere
Pardubice (23. 11. 2010) - Závěrečná konference projektu Communem reddere se uskutečnila v úterý 23. listopadu v zasedacím
sálu krajského zastupitelstva Pardubického kraje, kde byly za
přítomnosti českých partnerů projektu, hostů z řad zaměstnanců
veřejné a státní správy a odborné veřejnosti prezentovány
úspěšné výsledky mezinárodního partnerského projektu za jeho
1,5 letou realizaci.
Projekt Communem reddere je partnerským projektem Koalice
nevládek Pardubicka, coby žadatele a příjemce podpory, a tří
klíčových partnerů. Těmito partnery jsou nevládní neziskové organizace Amalthea, o. s., DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie a Oblastní charita Pardubice.
Do projektu je dále zapojeno 6 zahraničních partnerů, od kterých
se během 1,5-letého trvání projektu snažili čeští partneři čerpat
informace, zkušenosti, rady a přiučit se na základě předaných
ukázek dobré praxe a know-how v oblasti budování partnerství
mezi neziskovými organizacemi.
Partnerství a spolupráce byly potom řešeny v odborných oblastech dle zaměření hlavní činnosti těchto partnerů:
1) náhradní rodinná péče - Amalthea, o. s.,
2) ochrana životního prostředí DAPHNE ČR - Institut aplikované
ekologie,
3) sociální služby mimo centra regionu - Oblastní charita Pardub.
4) udržitelné mezisektorové partnerství neziskových organizací
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Výstupy jednotlivých aktivit partnerů:
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Získané know-how ze zahraničních studijních cest, pořádaných
seminářů, ale v neposlední řadě též z vlastních zkušeností s realizací partnerských projektů
KONEP přetavil do metodiky partnerských projektů
neziskových
organizací.
Cílem sepsané příručky Partnerské projekty neziskových organizací - je přiblížit
čtenářům hlavní zásady pro
přípravu a realizaci partnerských projektů v neziskovém sektoru.
Druhá publikace nese název - Metodika vzájemného vzdělávání v
neziskovém sektoru - Síť učících se organizací. Jedná se o inovativní druh metodiky, která byla popsána v dostatečně obecné
rovině, aby s ní šlo do budoucna dále podle potřeb pracovat.
Obě zmíněné příručky budou v elektronické formě k dispozici ke
stažení na www.konep.cz, tištěná příručka - Metodika partnerských projektů - bude v nákladu 600 ks šířena k cílové skupině
projektu - neziskovým organizacím.
Kontaktní osoba: Hana Vaisová
Amalthea o. s.
Dvěma stěžejními výstupy projektu jsou elektronické publikace
na téma case management. První nese název - Case management aneb spolupráce ve službách náhradní rodinné péče - a je
zaměřena na kontakt dítěte s
vlastní rodinou. Druhou publikací
je - Case management v programech Amalthea o. s. Tato publikace shrnuje a aktualizuje metodu case managementu, příklady
dobré praxe a využití metody
case managementu na Slovensku
a ve Skotsku. Publikace vychází z praktických zkušeností zahraničních partnerů i praxe Amalthey.
Obě publikace spolu s výstupy ze zahraničních cest a workshopů
jsou volně dostupné na webových stránkách Amalthey
(www.amalthea.pardubice.cz).
Kontaktní osoba: Martina Pojmonová
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Nabyté zkušenosti a vědomosti
ze studijních cest, příklady dobré
praxe, jsou shrnuty v publikaci ,,Partnerství pro zdravou krajinu“. Je zde zařazeno několik zahraničních příkladů spolupráce
organizací z různých sektorů, jimž
se podařilo společným úsilím
dosáhnout společného cíle (případové studie ze SR a UK). Tištěná
verze příručky obsahuje navíc CD přílohu s řadou zajímavých
prezentací, informací a doplňkových fotografií. Její elektronická
verze bude ke stažení spolu s dalším výstupem projektu - Poradenským programem - na stránkách www.daphne.cz.
Kontaktní osoba: Záboj Hrázský.
Oblastní charita Pardubice (OCHPA)
V rámci realizace projektu uspořádala OCHPA workshopy o sociálních službách v obcích do 1000 obyvatel, kde se snažila účastníky - z řad občanů i zastupitelů obcí - seznámit s touto problematikou a informovat je o možnostech pomoci.
Znalosti a zkušenosti dobré praxe čerpali zaměstnanci jak ze své
praxe v ČR, tak využili i know-how získané během studijního pobytu u partnerské charity v Osnabrücku. O problematice sepsali
drobnou brožurku s názvem Poskytování
sociálních
služeb
v obcích do 1000 obyvatel.
Kontaktní osoba: Marie Hubálková.
autor: Hana Vaisová
4
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
I my chceme pracovat …!
Zástupci Sítě mateřských center v Evropském parlamentu
Škola SVÍTÁNÍ realizuje od 1. listopadu projekt „I my chceme
pracovat…!“, který je jedenáctým podaným projektem školy a
sedmým realizovaným. Hlavním cílem je přenést do ČR inovace
z Německa a Velké Británie v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením.
V zahraničí budou zástupci SVÍTÁNÍ a partnerů projektu zjišťovat,
jak fungují různé způsoby komunikace a spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, veřejnou správou a potenciálními zaměstnavateli. „Budeme se snažit přenést zkušenosti a
příklady dobré praxe a adaptovat je na české prostředí. Je pro
nás důležité naučit se spolupracovat a pomoci tak zajistit pracovní uplatnění pro naši cílovou skupinu. Chceme se také zaměřit na
zkušenosti zahraničních partnerů s vytvářením pracovních míst
pro osoby s mentálním postižením formou sociálního podnikání,“
uvedla Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy SVÍTÁNÍ.
Vedle německé a anglické organizace zaměřujících se na zaměstnávání osob s mentálním postižením jsou partnery projektu Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, jako
zástupce podnikatelského sektoru a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) za sektor neziskový. Koalice nevládek Pardubicka bude v rámci projektu
řešit otázku, která je u nás stále nedostatečně zodpovězena – Co
přináší společnosti jako celku vytvoření pracovního místa pro
osobu s postižením? Ve vyspělých zemích jako je Anglie nebo
USA je používána metoda SROI (Social Return Of Investment),
pomocí které se na jedné straně vyčíslí náklady společnosti na
vytvoření podporovaného pracovního místa a ty se porovnají
s přínosy, jakými je např. úspora státu na dávkách sociální podpory. ,,My bychom chtěli tuto metodu výpočtu vyzkoušet
v českých podmínkách, abychom jednoznačně prokázali, zda a do
jaké míry se společnosti (státu) vyplatí podporovat vytváření pracovních míst pro osoby s postižením“ uvedl Ing. Jiří Krátký, expert
SROI.
Účast Krajské hospodářské komory v projektu dokládá zájem
největší organizace sdružující podnikatele v ČR o zahraniční zkušenosti v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V projektu bude působit jako první oponent návrhů inovací.
Ambiciózní je třetí klíčová aktivita v rámci které bude zpracován
věcný návrh novelizace zákona o zaměstnanosti se zavedením
hrazení podílu "společenských nákladů" zaměstnávání osob s
postižením z veřejných zdrojů. „V pracovním uplatnění osob se
zdravotním postižením je ČR stále daleko za jinými zeměmi Evropské unie. Věříme, že projekt „I my chceme pracovat…!“ nám
pomůže, přiblížit se jim alespoň o kousek,“ uzavřela Miluše Horská.
autor: Hana Štráchalová
Delegace Sítě mateřských center se účastnila 27.10.2010 mezinárodního semináře v Evropském parlamentu „Matky v Evropské
unii“. Česká delegace měla 24 zástupců, za Pardubický kraj se
zúčastnily Petra Benešová (koordinátorka Sítě MC v Pardubickém
kraji), Monika Čuhelová (členka kontrolní komise Sítě MC) a Dana Hubálková (Rodinné centrum Pohoda Žamberk).
Cestu do Bruselu umožnila poslankyně Zuzana Roithová, která se
Sítí MC dlouhodobě spolupracuje. Původní záměr cesty bylo seznámit se s fungováním Evropského parlamentu. Na přání Sítě
MC byl zorganizován mezinárodní seminář, kde byla představena
mezinárodní síť mateřských center MINE a nastíněny možnosti
dlouhodobé spolupráce.
Informace, že v Europarlamentu je slovo RODINA téměř
„zakázané“, byla šokující a přinutila nás zamyslet se nad vlastní
situací. To, čeho jsme v ČR dosáhli, je zcela mimořádné a měli
bychom společně vyvinout maximální úsilí, abychom nejen tyto
hodnoty zachovali, ale i dále šířili a posilovali dobré jméno mateřských center.
Poslankyně Anna Záborská (Slovensko) a Zuzana Roithová potvrdily zájem o další mezinárodní spolupráci v podobě konzultace
záměrů legislativních úprav a podpory zohledňování potřeb rodiny na půdě Evropského parlamentu. Zároveň došlo ke stanovení
zcela konkrétního kroku, a sice společná příprava a realizace
„slyšení“ v Radě Evropy ve Štrasburku nejpozději do jednoho
roku.
Členka kontrolní komise Sítě MC psycholožka Monika Čuhelová
podtrhuje podstatný význam vzájemné mezinárodní podpory
matek: „Jako jeden z důležitých bodů setkání vnímám podporu
nové směrnice EU o zavedení povinné mateřské dovolené placené
ve stoprocentní výši původního výdělku v délce dvaceti týdnů. Pro
někoho kontroverzní téma se evropským pohledem mění – jsou
země v Evropské unii, kde není téměř žádná mateřská dovolená.
Umožnit ženám starat se o dítě a zotavit se po porodu, přitom
mít jisté finanční zdroje a nebát se o ztrátu zaměstnání znamená
možnost volby a odstranění diskriminace těch, kdo děti mít chtějí.“
Poslání cesty shrnuje Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC „ Pouhý
výlet do Bruselu by nám nestačil. Jsem nadšená, že se českým
matkám (včetně jednoho otce) dostalo ujištění, že evropská politika začíná doma a že důležité je slyšet jejich hlas. Zároveň se jim
dostalo i ocenění za přínos jejich skvělé práce v mateřských centrech pro občanskou společnost.“
Práce v mateřských centrech je náročná, mnohdy vysilující, ale
vždy obohacující, a pokud už jsme se touto cestou vydali, děláme
ji se stoprocentním nasazením – ne však za účelem uspokojení
vlastních ambicí, ale ve prospěch rodin s dětmi, společnosti a
právě pro zachování hodnot, kterých si ceníme.
5
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
autor: Petra Benešová, Síť MC v Pardubickém kraji
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Zavedení komplexního programu prevence sociálněpatologických jevů na ZŠ a SŠ
ACET ČR je nezisková organizace se sídlem v Chrudimi, která již
16 let působí v oblasti prevence rizikového chování mladých lidí.
V roce 2010 ACET ČR o. s. získal finanční prostředky od Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt do škol s názvem: „Zavedení komplex-
ního programu prevence sociálně-patologických jevů na
ZŠ a SŠ“ Jedná se o projekt na 36 měsíců, začal se realizovat
od března 2010 a je určen pro 5 krajů: Středočeský,Pardubický,
Jihočeský, Moravskoslezský a Karlovarský. V těchto krajích bude
školám nabídnutý ucelený balíček 5-ti témat s názvy:
Sex, AIDS a vztahy, Moderní je nekouřit, Bolest - nemoc jménem šikana (kyberšikana), Láska a přátelství, Jak si nenechat
ublížit.
Cílem projektu je intenzivní a dlouhodobá spolupráce se školami
a zavedení komplexního programu specifické primární prevence
do základních a středních škol. Projekt směřuje k rozvoji osobnosti žáka a vede ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině. Žáci
na školách budou seznámeni s aspekty rizikového chování a po
absolvování interaktivních přednášek budou vybaveni tak, aby
mohli své rizikové chování identifikovat, pojmenovat a odstranit .
Do projektu jsou přizváni partneři projektu, jsou to subjekty zabývající se v rámci své činnosti prací a péčí o mládež v rámci oblasti prevence rizikového chování. Partnery projektu jsou odbor
prevence kriminality Chrudim, Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim, Poradna pro ženy a dívky Praha, Státní zdravotní
ústav Praha.
Součástí projektu bude i vytvoření případové studie „dobré praxe“ v okrese Chrudim a
výsledkem má být propojení práce všech uvedených
subjektů ve snaze poskytnout v otázkách primární
prevence metodikům prevence na školách i samotným žákům podklad pro
řešení problémových situací. Další zásadní aktivitou
je v rámci projektu přímá
práce na školách, které
předchází školení lektorů,
jejich příprava a zkušenosti . Podpoření žáci se stanou lidmi, kteří mohou změnit budoucnost sobě i svým kamarádům, budou znát řešení problému a
sníží se rizikové chování mladých lidí. Bližší informace jak o projektu, tak o práci organizace ACET ČR je na webu : www.acet.cz
6
Epilepsie – 13. komnata
Česká abilympijská asociace (CAA) rozšířila svoje aktivity, od února realizuje nový projekt „Epilepsie – 13. komnata“. Mohou
se do něj zapojit lidé s epilepsií, ale také jejich blízké osoby. Projekt je zaměřen na jejich pracovní uplatnění a pomoc při hledání
a udržení pracovního místa.
Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na oblasti pracovního uplatnění a podpory při hledání a
udržení pracovního místa. Potřeba realizace projektu vychází z
praktických zkušeností s těmito lidmi na území Pardubicka, které
má Česká abilympijská asociace, o. s., Ergodiagnostické centrum
nemocnice Pardubice a protizáchvatová poradna Neurologické
kliniky téže organizace. Na projektu spolupracují MUDr. Vávra a
MUDr. Nykodýmová z pardubické nemocnice.
Účastníci projektu se naučí lépe komunikovat se zaměstnavatelem, psát životopis, motivační dopis a osvojí si další praktické
dovednosti potřebné pro získání a udržení zaměstnání (Odborný
motivační program I. a II.). Mezi další klíčové aktivity projektu
patří možnost využít Ergodiagnostického a psychologického
vyšetření. Jedná se o určení pracovních dovedností a stanovení
nejvhodnějších typů zaměstnání s ohledem na pracovní rytmus,
rozložení pracovní doby a druh vykonávané činnosti.
Třetí etapa projektu začne koncem prvního čtvrtletí roku 2011.
Noví zájemci se mohou přihlásit telefonicky, e-mailem či osobně
v České abilympijské asociaci, kde se včas dozvědí nejen termín
úvodní schůzky, ale i další podrobnosti a poté se mohou rozhodnout, zda se do projektu zapojí či nikoliv.
Na úvodní schůzce zástupci České abilympijské asociace a pardubického Ergodiagnostického centra seznámí zájemce o účast
s aktivitami, které jim tento projekt nabídne, zodpoví dotazy
zájemců, upřesní obsah jednotlivých aktivit a časový plán jejich
realizace.
Mezi další aktivity projektu patří:
Individuální poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké:
Poradenství probíhá v průběhu celého programu, kdykoli bude
účastník projektu potřebovat. Témata vychází od samotných
účastníků, co koho zajímá.
Program pracovní uplatnění: Jde o formu individuálního poradenství. Předpokladem je motivace účastníka zapojit se do pracovního procesu. Sociální pracovnice poskytuje podporu při hledání a udržení pracovního místa.
Skupinové konzultace pro lidi s epilepsií i pro jejich rodinné
příslušníky a osoby blízké: Jde o možnost pravidelného setkávání, například jednou měsíčně. Umožňují komunikaci s ostatními
ve skupině, sdílení informací, názorů, problémů apod. Tyto konzultace probíhají formou debat a besed na různá témata.
kontakty:
Tel.: 774 554 703, 466 797 088, [email protected]
a www.abilympics.cz
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Integrace zrakově postižených na trh práce
Dluhová problematika
Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cílem projektu „Integrace zrakově postižených na trh práce“, který TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje od 1.2. 2010.
Říkáte si, jakou práci mohou vykonávat např. lidé, kteří jsou úplně nevidomí? Je toho poměrně dost. Mohou pracovat jako fyzioterapeuti, učitelé hudby, operátoři, ladiči hudebních nástrojů,
administrativní pracovníci, pracovníci v sociálních službách aj.
Pracovní místa pro lidi s tímto postižením tedy existují. Projekt
má za úkol všemi možnými prostředky přispět k tomu, aby člověk
se zrakovým postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel
kvalitního pracovníka. A co je těmi všemi možnými prostředky
myšleno? V rámci projektu budou probíhat nebo již proběhly
rekvalifikační kurzy pro lidi se zrakovým postižením – konkrétně
Individuální kurz práce s PC a Pracovník v sociálních službách.
Dále jsou a budou realizovány kurzy zaměřené na komunikační
dovednosti, firemní kulturu, pracovní právo aj.
Velice důležitým článkem v procesu zaměstnávání je samozřejmě
zaměstnavatel. Právě ten rozhodne, zda člověka se zrakovým
postižením zaměstná či nikoliv. Proto je tedy velice důležité poskytnout zaměstnavateli všechny potřebné informace a podporu,
kterou potřebuje, aby se ke kroku zaměstnat zrakově postiženého člověka rozhodnul. V rámci projektu je zaměstnavatelům nabídnuto odborné poradenství ohledně specifik při zaměstnávání
osob se zrakovým postižením, jejich diagnostika na výkon povolání, analýza pracovního místa s doporučeními jak vhodně místo
upravit, zácvik zrakově postiženého na pracovišti – osobní asistence, poskytnutí informací o možných výhodách vyplývajících
z vytvoření pracovního místa (určité daňové úlevy, příspěvek na
mzdu,…) aj.
Projekt bude realizován po dobu dvou let (od února 2010 do
prosince 2011) a je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
V roce 2008 se v Oblastní charitě Polička začala scházet skupinka
lidí, kterým nebyl lhostejný osud dlužníků a bezdomovců. Pravidelně jednou za půl roku se zde setkávali pracovníci sociálního
odboru města Poličky, starosta města, kněží - správci farností
z Poličky a okolních obcí a pracovníci Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra Oblastní charity Polička. Z poslední
diskuse nad sociálními tématy vyplynulo několik námětů pro
osvětovou práci v oblasti základní finanční gramotnosti i na modelaci hodnotových žebříčků konzumní společnosti.
Středisko Občanská poradna Oblastní charity Polička se chopilo
informativní části úkolu. Pro předvánoční čas připravilo diskusní
program o dluhové problematice. Proběhl na farách Českobratrské církve evangelické v Telecím a katolické faře v Sádku. Další
setkání se uskuteční ve spolupráci s městem Polička v Poličské
ubytovně a podle zájmu budou pokračovat i v příštím roce.
Účelem besedy není vést přednášku proti zadlužování, ale
s přítomnými na dané téma hovořit a při té příležitosti jim objasnit řadu skutečností z finančně-právní oblasti, které nejsou všeobecně známé, přitom nelze vyloučit, že se s nimi ve svém okolí
čas od času setkáme. Skupinky nejsou velké, o to však otevřenější. Obvykle se nejvíce debatuje, jak se dostat z dluhové spirály,
což je problematika oddlužování, dále o exekucích, právech exekutorů a možnostech obrany atp. Lidé se na zobecněných případech z praxe dozvědí i o možných nástrahách ukrytých ve smlouvách, o důsledcích rozhodčích doložek atd. Uvědomí si, kdy a kde
je dobré si vyžádat radu, aby se předešlo možným těžkým důsledkům nebo se včas začaly řešit, i jak převážně fungují oddlužovací společnosti.
Besedami nepokrýváme velkou část naší společnosti, ale očekáváme, že informovaností hrstky pozorných účastníků napříč obcemi Poličska se budou informace spontánně „po sousedsku“
šířit dál, až k těm, kteří je skutečně aktuálně potřebují.
Vedle besed připravuje Občanská poradna pravidelně měsíčně
poradenské články do obecních časopisů a příští rok chce ve spolupráci s Odborem sociálních věcí města Poličky zapojit do diskusních setkávání i starosty spádových obcí.
autor: Bc. Zuzana Vodehnalová
V případě zájmu o více informací kontaktujte:
autor: Štěpánka Dvořáková
TyfloCentrum Pardubice
nábř. Závodu míru 1961, Pardubice
tel.: 466 500 615, 773 379 957.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a rozpočtu ČR.
7
Diecézní charita Hradec Králové
Oblastní charita Polička
Vrchlického 22
572 01 Polička
tel.: 461 725 552
e-mail : [email protected]
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Úspěchy oddílu MSK Sokol Pardubice
(moderní sportovní karate)
Vznik oddílu se datuje ke dni 1.9.1997 v TJ Sokol Pardubice a již
po pár letech své existence slavil první úspěchy svých členů na
mezinárodních soutěžích (rok 2003 - Lucie Paulišová šampiónkou
Evropy). Další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a uplynulé roky byly ve znamení jak úspěchů jednotlivců tak oddílu jako
celku.
Zejména rok 2010 přinesl několik cenných medailí, jejichž zisk je známkou
vysoké sportovní úrovně oddílu ( Easter cup - mezin. turnaj v Praze - Klára
Eichlerová 1. místo, Mezinárodní turnaj v Letovicích - 1. místo ve svých
kategoriích - Kristýna Krejzlová, Eva
Marečková, Jan Tilgner, Adam Knajbl
a Václav Doubravský, a další republikové akce)
Děti patří domů o. s.
Občanské sdružení Děti patří domů, o. s. zahájilo svou činnost v
lednu 2008. Spolupráce zakládajících členů je však datována již
na počátek roku 2007. Hlavním a dlouhodobým cílem sdružení je
napomáhat snížení počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. V tomto širokém cíli se dále zaměřujeme na dílčí cíle, kterými jsou:
•
•
•
•
•
rozvoj a podpora hostitelské péče pro děti z dětských domovů
v ČR (dále jen HP);
rozvoj a podpora pěstounské péče a dalších forem náhradní
rodinné péče (dále jen NRP);
podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi;
podpora výchovně- vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro
děti a mládež;
spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi, státní správou, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty s podobným cílem.
Vrcholem letošní sezony bylo Mistrovství České republiky MSK v Praze. Již
během prvního dne turnaje se podařilo získat jeden pohár za 2.
místo, jeden pohár za 3. místo a tři bronzové medaile. V neděli k
těmto oceněním přibyl ještě jeden pohár za 3. místo.
Současně proběhlo na MČR vyhlášení nejlepších deseti závodníků v Lize ČR 2010 v kategoriích bojů mužů, žen, ve formě a celkově v absolutní kategorii (součet bodů za boje a formy). I tady měl
oddíl své zástupce, kteří získaly řadu ocenění.
Celkově oddíl karate MSK Sokol Pardubice obsadil v LIZE ČR 2010
krásné 2.místo se 237 body a do roku 2011 mu lze popřát jen
další úspěchy a spoustu sil všem, kteří se tomuto krásnému sportu mají chuť věnovat.
K dosažení těchto cílů vyvíjíme zejména tyto aktivity:
•
•
•
•
•
Kristýna Krejzková, Jana Vladyková, předseda oddílu - mistr Pavel Trunec, Jan Varmuža a Eva Marečková
autor: Pavel Trunec
8
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
•
provázení, podpora a práce s hostitelskými a pěstounskými
rodinami, či žadateli o NRP
práce s ohroženými rodinami
informační a osvětová činnost o NRP a ústavní výchově (např.
pořádání seminářů, besed, spolupráce s médii)
zacílená práce s dětmi a mládeží, jež mají zkušenost s ústavní
výchovou, náhradní rodinnou péčí či nemají stabilní sociální
zázemí
organizování pobytů pro děti a mládež s cílem rozvíjet jejich
kompetence, osobnost a zároveň tím nabídnout odpočinek
jejich vychovatelům v náročné péči o tyto děti
organizovaní pobytů pro rodiny s cílem sdílení zkušeností a
relaxace
Děti patří domů, o.s.
Hradec nad Svitavou 393; 569 01 okr. Svitavy, telefon: +420 607 445250; po –
pá 14:00 - 16:00, mail: [email protected], web: www.detipatridomu.cz
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Nové Denní centrum BERENIKA
Ve Vysokém Mýtě
Občanské sdružení Berenika, vzniklo před 6 lety. Prostřednictvím
programů Denního centra napomáháme řešit nepříznivou životní situaci mladým lidem s mentálním a tělesným handicapem,
tak i jejich rodičům. Poté co tyto děti a jejich rodiče dostávali po
dobu školní docházky odbornou pomoc, vyvstává problém, jakou péči a uplatnění jim nabídnout dále, aby se i tito mladí lidé
cítili potřební a užiteční, aby mohli pracovat, scházet se
s kamarády, měli možnost volby, mohli svobodně rozhodovat o
svém životě.
Letos v září jsme se, díky podpoře představitelů města Vysokého
Mýta, společně s jinými poskytovateli sociálních služeb přestěhovali do nových prostor v Centru sociálních služeb a poskytujeme
klientům tři sociální služby a možnost pracovního uplatnění
v chráněných dílnách v Coffee clubu Berenika.
Osobám z Pardubického kraje, které spadají do našich cílových
skupin, bychom tímto rádi nabídli možnost pobytových odlehčovacích služeb a poslední 2 místa pro ženy a 1 pro muže
v chráněném bydlení.
Námi poskytované
služby:
Denní stacionář
pro osoby
s mentálním a
tělesným postižením ve věku od 16
let, poskytuje podporu k dosažení
nejvyššího možného stupně samostatnosti v osobním, sociálním a pracovním životě dle vlastních možností a potřeb.
Chráněná dílna - kavárnička pro osoby s mentálním a tělesným
postižením, zde budou moci pracovat v chráněném prostředí
osoby, které by díky svému handicapu nenalezly uplatnění na
běžném trhu práce.
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a tělesným postižením
ve věku od 18 let, tato služba klientům poskytne možnost dosažení samostatnosti a nezávislosti v oblasti bydlení.
Odlehčovací služby pro děti a mládež s mentálním a tělesným
postižením, poskytnou rodinám handicapovaných dětí a osob
terénní, ambulantní nebo krátkodobé pobytové služby, jejichž
smyslem je umožnit rodinným příslušníkům čas k odpočinku,
regeneraci sil a například i k zvládnutí vlastní hospitalizace.
Kontakt:
Občanské sdružení BERENIKA – Vysoké Mýto, sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám
Jiřinková 871, Vysoké Mýto 566 01, Tel: 468003470 ,
Mobil: 737 801 093, e-mail:[email protected],
www.berenika-vm.cz
9
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
Centrum zdravotně postižených
Pardubického kraje
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje vzniklo v polovině
roku 2002
jako krajská organizace
z původních Center služeb pro zdravotně
postižené a Sdružení zdravotně postižených v ČR. Téhož roku bylo zaregistrováno
a stalo se tak občanským sdružením. Centrum je rozdělené do tří pracovišť, které
sídlí v Pardubicích, Chrudimi a Ústí
nad Orlicí.
Ve všech pracovištích můžete využít hned několika služeb. Pokud
si nevíte rady a chcete získat informace ze sociální oblasti, popřípadě zajistit konzultaci s právníkem, využijte bezplatnou sociálně
-právní poradnu. Potřebujete-li si zapůjčit rehabilitační či kompenzační pomůcku pro osobu se zdravotním postižením, nabízí
jich Centrum širokou škálu. Mezi sortiment patří například různé
typy chodítek, mechanické vozíky, schodolezy, nástavce na WC,
sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, antidekubitní matrace, rehabilitační šlapadla a další. Tato služba je již za
poplatek. Chcete-li proškolit ze základní obsluhy PC, jako je např.
ovládání programů Word a Excel, nebo jen bezplatně pracovat
na internetu, Centrum Vám nabízí užívání internetové učebny
s pracovníkem, který Vás zdarma proškolí. Jako osoba se zdravotním postižením máte možnost navštěvovat i bezplatný kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (pouze Pardubice).
Další aktivitou, která by Vás mohla oslovit, je výtvarná činnost
pro dospělé uživatele (pouze Pardubice). Pardubické Centrum
nyní navštěvuje 145 klientů. Kurz anglického jazyka, výtvarná
činnost a internetová učebna patří do sociálních rehabilitací,
které jsou financované Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České Republiky.
Pokud Vás nabízené služby zaujaly, přijďte se podívat do našich
pracovišť.
Kontakty
Pracoviště Pardubice: Bělehradská č. 389,
pondělí - pátek mezi 8. - 16. hodinou. tel. 446 335 630
Pracoviště Chrudim: Revoluční 594
pondělí - pátek mezi 8 - 16 hodinou. tel. 469 620 320
sociální pracovník - Lukáš Hnát, DiS. mobil: 775 693 989,
e-mail: [email protected]
Pracoviště Ústí nad Orlicí: Čs.armády 1181, (věžák Rieteru, 3. p.)
pondělí - pátek mezi 9 - 16 hodinou
sociální pracovnice - sl. Houfová mobil: 775 693 983
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Informační čtvrtletní zpravodaj pro nestátní neziskové organizace v Pardubickém kraji
10 - 12/2010
Pozvánky na akce pořádané neziskovými organizacemi v Pardubickém kraji
Varhanní koncert Václava Rabase v rámci mezinárod- Silvestrovské uložení Ježibaby k zimnímu spánku ního hudebního festivalu 2. Le Quattro Stagioni.
Perníková chaloupka
Kde: Sukova síň Domu hudby v Pardubicích
Kdy: 26. 12. 2010
CYKLISTICKÉ SHOW - Poslední kopec
( v kostýmech i bez nich na závěr roku 2010 )
Kde: restaurace „Na Vysoké škole“ Poběžovice
Kdy: 30.12.2010
trasa: vyjet na kole 300m dlouhý kopec
presentace: od 9:30 hod do 10:45 hod
start: v 11:00 hod pod kopcem nasednutím na kolo
startovné: 50,- Kč, děti 25,- Kč
občerstvení: po celý den probíhá STAROČESKÁ ZABÍJAČKA
Kde: Perníková chaloupka, Ráby
Kdy: 31.12.2010 od 16:00 hod.
Slavnostní a veselé ukončení sezóny Muzea perníku před přestávkou (leden - únor), během níž budeme připravovat nové expozice.
Výstava betlémů - Městské muzeum a galerie Polička
Kde: Městské muzeum a galerie Polička – Expozice galerie,
Tylova 114
Kdy: do 9.1.2011
V průběhu výstavy mají návštěvníci možnost zhlédnout více než
40 betlémů z období od 2. poloviny 19. století až do současnosti,
Výstava betlémů - Městské muzeum a galerie Polička vyrobených z nejrůznějšího materiálu, od klasických vyřezávaných ze dřeva, přes papírové, keramické, pletené z vlny či z kukuKde: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
řičného šustí. Naprostá většina betlémů je místní provenience,
Kdy: do 9. 1. 2011
V průběhu zahájení výstavy měli návštěvníci možnost zhlédnout díky čemuž návštěvníci, kteří na výstavu zavítají, získají dobrou
více než 40 betlémů z období od 2. poloviny 19. století až do sou- představu o betlemářské tradici na Poličsku.
časnosti, vyrobených z nejrůznějšího materiálu, od klasických
vyřezávaných ze dřeva, přes papírové, keramické, pletené z vlny
či z kukuřičného šustí.
Pololetní prázdniny v Lázních Bohdaneč
Děti patří domů, o.s.
Kdy: 3.- 5. února 2011 (od čtvrtečního odpoledne – do sobotního odpoledne)
Kde: MC a ZŠ Na rovině, Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč
(http://narovine.cz/)
Děti budou potřebovat spacák a karimatku.
Pro koho: děti především z náhradních rodin, od 5 do 15 let, po
dohodě i mladší nebo starší a děti se speciálními potřebami
Vedoucí pobytu: PaedDr. Markéta Havlíčková
Asistenti: podle počtu a potřeb přihlášených dětí
Cena pobytu: pro členy sdružení 380Kč, ostatní 450Kč - v ceně
ubytování, potraviny (vaříme si sami), materiál na hry a výtvarné
činnosti.
Platba v hotovosti na místě, případně do 28. 1. 2011 na účet
578024359/0800.
Přihlášky a detailní informace o programu pobytu u:
Markéta Havlíčková, Děti patří domů, o.s.
Tel.: 607 445 250, 604 480 131
e-mail: [email protected]
10
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
Infolist
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova 168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
TRÉNUJTE MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
TRÉNINK KOMPLETNĚ HRADÍ FONDY EU
Prakticky zaměřený trénink pro klíčové zaměstnance, manažery projektů a pracovníky na řídících pozicích proběhne
v průběhu roku 2011 a Evropská Unie ho kompletně uhradí celkem 25 vybraným zájemcům z firem se sídlem z Pardubického kraje.
CO ZÍSKÁTE
Série kurzů „Trénink manažerských dovedností„ Vás naučí efektivně řešit situace z manažerské praxe. Obsah tréninku je postaven na zkušenostech více než 50 významných českých podnikatelů a manažerů, s nimiž byly natočeny videodokumenty o řízení vlastních firem. Setkáte se s lektory z praxe. Porozumíte principům finančního řízení a získáte
praktické pomůcky pro řízení projektů a plánování financí. Pochopíte principy marketingu a dostanete konkrétní tipy
k efektivní propagaci Vašich projektů. Natrénujete dovednosti, které Vám usnadní řízení a vedení týmů a jednotlivců.
13 DNÍ VÝUKY, 7 KAPITOL Z MANAGEMENTU ZA 1 ROK
Témata zima a jaro 2011:
9.–10. 2.
Ekonomika a finance pro neekonomy (2 dny)
23.–24. 2. Manažerské dovednosti a řízení lidí (2 dny)
15. –16. 3. Principy a nástroje marketingu (2 dny)
29. –30. 3. Prezentační a komunikační dovednosti (2 dny)
12. 4.
Projektový management (1 den)
Témata podzim a zima 2011:
Prezentační dovednosti pro experty (2 dny)
Vedení a lektorování (2 dny)
Místo výuky a přesné termíny druhého období budou včas upřesněny (orientačně: listopad, prosinec 2011).
MÍSTO A DOBA VÝUKY
Výuka proběhne v Regionálním vzdělávacím centru v Pardubicích.
Vyučovací den trvá od 9 do 16 hodin s přestávkou na oběd.
PODMÍNKY ÚČASTI
Účastník musí být buďto zaměstnanec firmy se sídlem v Pardubickém kraji nebo OSVČ se sídlem v Pardubickém kraji. Účastník se zavazuje zúčastnit se alespoň jednoho tématu z každé z obou sérií (jarní a podzimní, viz výše).
CENA: PROFESIONÁLNÍ MANAŽERSKÝ TRÉNINK JE ZCELA BEZPLATNÝ!
Kurzovné je kompletně hrazeno z grantu a účast v kurzu je zcela bezplatná. Každý účastník zaplatí vratnou kauci
500 Kč, kterou obdrží zpět při dodržení podmínek účasti. Přednost dostanou zájemci, kteří dříve uhradí kauci a ti,
kteří se přihlásí na celý program (všechna témata).
PŘIHLÁŠKA DO KURZU
online: www.prosperita-ops.cz
e-mailem: mailto:[email protected]
telefonicky: 242 480 242
VÍCE O REALIZACI PROJEKTU A JEHO FINANCOVÁNÍ
Trénink z manažerské praxe připravilo Vzdělávací centrum ERUDIA. ERUDIA je platforma aktuálních zkušeností a znalostí z byznysu. Vybrané videodokumenty ze současné manažerské a podnikatelské praxe jsou zdarma online na
www.erudia.cz.
Grant, který uhradí kurzovné prvním 25 zájemcům, získala a organizačně projekt pořádá obecně prospěšná společnost Prosperita, která za 7 let výuky klíčových kompetencí pomohla zvýšit kvalifikaci více než 4000 zájemců.
Kurzovné je hrazeno z Evropského sociálního fondu z rozpočtu MŠMT.
Realizátoři projektu:
11
Infolist
12
Koalici nevládek Pardubicka, o. s.
podporují:
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Husova168
530 03 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz

Podobné dokumenty

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů i délku řízení o úpravě styku s dítětem, které nebylo skončeno do tří let a devíti měsíců od podání návrhu. Soud sice připouští, že soudy byly nuceny nejprve dořešit otázku místní příslušnosti, pou...

Více

Přehled gymnázií z Pardubického kraje

Přehled gymnázií z Pardubického kraje Tento dokument je součástí projektu Mediální výchova na gymnáziích, který je spolufinancován z ESF v ČR a státním rozpočtem ČR. Projekt realizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Více informací n...

Více

Text text text, - Burza filantropie

Text text text, - Burza filantropie Jakub Mašek - mail: [email protected], tel.: 733 741 091 Farní charita v Litomyšli poskytuje od roku 1993 na litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnos...

Více

vliv revitalizací na ekologický stav malých vodních toků

vliv revitalizací na ekologický stav malých vodních toků ních koeficientů závisí citlivost stanovení na struktuře zvolených slouče­ nin. Toto konstatování je však způsobeno tím, že se porovnávají výsledky stanovení v hmotnostních koncentracích. Methyleno...

Více

ve formátu

ve formátu Vidoucí je soutěţ pořádaná časopisem Pevnost a kluby Palantír a Islington. Soutěţ je dvoukolová, v prvním porotci vybírali povídky, které se zúčastní kola druhého. Druhé kolo probíhá na stránkách p...

Více