impranol -teoma - FIBO COLOR sro

Komentáře

Transkript

impranol -teoma - FIBO COLOR sro
Technická směrnice
Systémy na ochranu dřeva

impranol -teoma
Speciální ošetřující olej obsahující rozpouštědla na ochranu a ošetřování tropického
a tvrdého dřeva ve vnitřní a venkovní oblasti, jako např. zahradní nábytek, dřevěné
paluby.
Oblasti použití
impranol-teoma se používá přednostně k ošetřování a k ochraně zahradního
dřeva a dřevěných palub z tropického a tvrdého dřeva.
Omezení použití
Nepoužívat u dřeva, které se podle určení může dostat do přímého styku
s potravinami nebo krmivy.
Vlastnosti
•
•
•
•
•
Složení
Rostlinné oleje, pryskyřice, lakový benzín, pigmenty, vosky, aditiva
Barevný odstín
0009-Přírodní (pro vnitřní prostory), 0210-Douglaska, 0270-Bangkirai, 0800Teak
Balení
Nádoba 0,75 a 2,5 l.
Způsob aplikace
Nanášení štětcem, potírání pomocí hadříků .
Regeneruje zešedivělé dřevo
Vysoká schopnost průniku
Prodyšný a vodu odpuzující
Po uschnutí bez zápachu
Nátěr s otevřenými póry
Nanesené množství Cca 120 ml/m² ve 2 nátěrech
Příprava podkladu
Podklad musí být před ošetřením čistý a suchý. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 %. Napadení lišejníkem a řasami dobře odstranit kartáčem. Neošetřené dřevo ve venkovní oblasti napřed ochránit vhodným základním nátěrem dřeva před napadením houbou a hmyzem, např. impranolHolzschutzgrund.
Pokyny ke
zpracovávání
Před zpracováváním dobře promíchat. Zpracovávat bez zředění. Nanášet
měkkým plochým štětcem ve směru vláken. V oblasti čelního dřeva nanášet
obzvláště sytě.
Doba schnutí
Při standardním klimatu 23/50 DIN 50014 suchý po 24 h. Vyšší vlhkost vzduchu jakož i nižší teploty schnutí zpomalují.
RÜTGERS Organics GmbH • Postfach 31 03 72 • D-68263 Mannheim • Tel. +49-(0)621-7654-0 • Fax +49-(0)621-7654-449
Čištění pracovních
přístrojů
Lakový benzín nebo terpentýnová náhražka.
Teplota zapálení
Nad 61 °C.
Vyhláška o
nebezpečných
látkách
impranol-teoma nemusí být označován symbolem nebezpečí.
Upozornění na
nebezpečí
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Pokyny k
bezpečnosti
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. S
37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny
nebo bezpečnostní listy. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Bezpečnost při
práci
Při aplikaci prostředku na ochranu dřeva musí být obzvláště respektovány
předpisy platné pro bezpečnost a ochranu při práci a před úrazy podle označení na obalu (zvláště symbol nebezpečí, upozornění na nebezpečí, rady
k bezpečnosti). Souhrnná upozornění podává "Návod pro zacházení
s prostředky na ochranu dřeva" Průmyslového svazu stavební chemie a prostředků na ochranu dřeva, reg. spolek.
Zpracovávání v blízkosti zdrojů zapálení není dovoleno. Světelné spínače a
elektrická vedení zakrýt a zajistit před zkratem. Nesmí se dostat do rukou
dětí a udržovat z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Během práce nejezte,
nepijte, nekuřte. Zneužití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.
Skladování/
přeprava
Při skladování bez mrazu skladovatelný minimálně 2 roky. Skladovat
v originálním obalu a tak, aby nebyl přístupný nepovolaným osobám, obzvláště dětem. Nádobu po použití dobře uzavřít.
Nařízení o nebezpečných kapalinách: A III; RID/ADR: Odpadá.
Ochrana životního
prostředí
impranol-teoma a jím ošetřené dřevo se nesmí dostat do vody. Zbytky nevyprazdňovat do odpadu. Třída ohrožení vody 2 (vlastní zařazení podle správního předpisu pro látky ohrožující vodu (VwVwS), příloha 4). Číslo klíče odpadu v Evropském katalogu odpadů 08 01 11.
Tato směrnice Vám má poradit. S ohledem na mnohostranné možnosti aplikací ale není možné převzít žádnou záruku za jednotlivé případy. Toto platí také tehdy, pokud jsme realizovali poradenství
v oblasti aplikační techniky. Takové konzultace se provádějí nezávazně, ale podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní ujednání a ujištění vyžadují zásadně písemné
potvrzení.
601105/ 2004-09-06