Historie Imperial Hotelu Ostrava

Komentáře

Transkript

Historie Imperial Hotelu Ostrava
Historie Imperial Hotelu Ostrava
Moravská Ostrava počátku 20. století byla nejvýznamnějším střediskem uhelného
dolování a těžkého průmyslu celé habsburské monarchie. V dynamické proměně ve
velkoměsto zde však samozřejmě vykrystalizovala i velmi pestrá nabídka pohostinských
a hotelových služeb a tak mohlo město světu ukazovat kromě rozlehlých hutních
provozů, šachet, železáren a koksoven i svou vlídnější, přívětivější tvář, a to
prostřednictvím dobře zařízených kaváren, hostinců a hotelů. Koneckonců, co mohl
znavený návštěvník tohoto jinak pochmurného černého města ocenit více, než komfortní
ubytování a s ním spojené služby na vysoké úrovni?
Takto uvažoval s největší pravděpodobností i zkušený ostravský hostinský Josef Petzak,
řečený Pecák, když v listopadu 1902 žádal město Moravskou Ostravu o vydání hotelové
koncese. Jeho podnikatelský záměr jednomyslně podpořil také obecní výbor v čele se
starostou Gustavem Fiedlerem na svém zasedání 2. ledna 1903. A tak na základě
usnesení č. 22370 mohl Josef Petzak, 47letý rodák z Olomouce, začít proměňovat svou
představu o výstavbě prvotřídního hotelu ve skutečnost. Obstát v konkurenci moderních
zařízení z přelomu 19. a 20. století, jakými byly např. Café Habsburg či Café Union na
hlavním náměstí nebo hotel Slavia (na dnešní Hollarově ul.), vyžadovalo v první řadě
přijít s promyšleným podnikatelským záměrem. A jeho správnost, jak můžeme dnes po
více než 100 letech konstatovat, dokonale prověřil čas.
Pro realizaci své myšlenky zakoupil parcelu na strategicky výhodném místě, na rohu
rušné Zámecké ulice, spojující hlavní náměstí s významnou komunikační tepnou –
Nádražní třídou.
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2, Czech Republic
T: +420 599 099 099 E: [email protected]
www.imperialhotelostrava.com
Stavba nového hotelu byla svěřena renomované moravsko-ostravské firmě Mihatsch &
Ulrich, která velmi úspěšně zvládala zakázky nejen na území města, ale i v širokém
okolí.
Po šetření na místě určeném pro stavbu, provedeném dne 28. března 1903, již nic
nestálo v cestě uskutečnění projektu. Třípodlažní budova rostla jako z vody a na Štědrý
den majitel požádal o kolaudaci, „aby mohl hotel 1. ledna 1904 otevřít“. Ta proběhla ke
spokojenosti zúčastněných stran na Silvestra 1903 a nic tedy nebránilo tomu, aby první
hosté v první den roku 1904 již využili inzerovaných služeb v právě otevřeném hotelu.
Velkolepost a majestátnost budovy zakončené nárožní věží byla podtržena i názvem
Imperial – což znamená císařský, velkolepý. Rovněž zpravodajové v místním tisku
nešetřili slovy chvály. V jejich příspěvcích se prolínaly jen superlativy – „na přelomu
století bylo město obohaceno o okázalou stavbu působící impozantním dojmem“ nebo
že město získalo novou „nádhernou ozdobu“. Zároveň konstatovali že „nový hotel založený ve velkolepém stylu a luxusně, vybavený
vším komfortem“ splňuje všechny nároky na moderní ubytování. Majitelé manželé Josef
a Anna Petzakovi nabízeli hostům na počátku 20. století vysoce elegantní ubytování,
dnes bychom spíše použili přívlastku nadstandardní, v pokojích s elektrickým
osvětlením a ústředním vytápěním.
Inzeráty lákaly návštěvníky také na výbornou vídeňskou kuchyni, která patřila zcela
neodmyslitelně k této době, a zdůrazňovaly značky nabízeného piva - Ostravské
císařské ze Strassmannova pivovaru nebo Pilsner Urquell z Měšťanského pivovaru v
Plzni.
Během krátké doby hotel získal velmi dobré renomé. V multietnické Ostravě to byla
především bohatší klientela německá, která tvořila drtivou část návštěvníků. Vždyť jen těžko bylo možné odolat lákavým nabídkám
na ubytování v hotelu první třídy, „na nejlepším místě ve městě, jen 50 kroků od místní dráhy“, k tomu „exkluzivní kuchyně, vynikající
vína“, samozřejmě pivo (v té době nápoj považovaný vhodný i pro děti).
V poměrně krátkém čase se manželé Petzakovi rozhodli svůj podnik dále rozšířit.
Můžeme se pouze domýšlet, co bylo tím nejvýznamnějším podnětem k výraznému
zvýšení hotelové kapacity - zda za tímto činem stála jen a jen rostoucí poptávka po
ubytování nebo zda se jim ve vhodnou chvíli naskytla jedinečná příležitost k odkoupení
sousední nemovitosti. Vedle nového hotelu stojící jednopatrový dům označil totiž v roce
1905 městský fyzikus (čili městský lékař) za nevhodný k bydlení. Tato skutečnost jistě
ovlivnila další postup původního majitele při rozhodování „co s ním“. V lednu 1907 byla
podepsána kupní smlouva a manželé Petzakovi mohli začít s investicemi do rozšíření
hotelového traktu.
Na místě demolovaného domu byla navržena stavba tzv.
dependance, umožňující podstatné rozšíření počtu hotelových pokojů. Nová třípatrová
stavba, zkolaudována v září 1910, byla v přízemí propojena s původní hotelovou
budovou. V parteru mohli strávit příjemné chvíle pohody i obyvatelé města, a to v kavárně nebo v některém z mnoha salonků, z nichž
jeden byl výhradně označen jako dámský, či zavítat do výčepu piva. Speciálně jen pro hotelové hosty sloužila místnost, v níž se
podávaly snídaně.
Manželé Petzakovi vedli hotel prakticky do vzniku Československé republiky. K 1. lednu 1919 se rozhodli toto zařízení prodat a
novými majiteli se na základě kupní smlouvy stali Helena a Alfred Arbterovi. Ti pak sami hotel provozovali do června 1927. Od tohoto
data začali tento významný objekt nabízející kvalitní pohostinské služby pronajímat jednotlivým pachtýřům.
Prvním z nich se stal Adolf Frankl. Tento muž s dlouholetou praxí v hotelnictví přišel do
Imperialu z Bělehradu, kde provozoval hotel s názvem Srbský král. Jeho hotelová
reklama nemohla nechat nikoho na pochybách, že Imperial představuje to nejlepší ve
městě, a to i když by z dnešního pohledu mohla být označena jako klamavá, neboť ve
skutečnosti byla hotelová budova o jedno patro nižší než tomu bylo na reklamním letáku.
Ale tzv. „dobrou adresu“ podtrhovaly i další nové stavby v bezprostředním okolí. K nim
dozajista patřil „masivní monument k oslavě peněz a vědění“ - palác městské spořitelny
s městskou knihovnou nebo „obchodní zázrak Ostravy“ - obchodní dům Textilia.
Další nájemce – Anna Wolfová – měla za sebou rovněž bohatou praxi v zahraničí,
působila např. jako ředitelka hotelu Müller ve Vídni. Do Moravské Ostravy přišla v roce
1932 z Bratislavy, kde řídila hotel Palace.
Němečtí majitelé, manželé Arbterovi, požádali na podzim 1939 o zařazení svého hotelu mezi zařízení kategorie A. Mimo jiné ve
zdůvodnění uváděli, že hotel má 96 pokojů, osobní výtah, místní telefonické spojení ve všech pokojích a další výhody, ale třeba také
i to, že má příruční lékárnu.
Provoz hotelu byl značně omezen v důsledku leteckých spojeneckých náletů na město v srpnu 1944, neboť při bombardování byla
zasažena novější hotelová část a ze stovky pokojů se podařilo obnovit ubytování jen ve 37 místnostech.
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2, Czech Republic
T: +420 599 099 099 E: [email protected]
www.imperialhotelostrava.com
Po osvobození byl hotel jako německý majetek konfiskován a na zařízení byla uvalena
národní správa. Na základě vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu byl 21. února 1949
hotel Imperial znárodněn a začleněn do národního podniku Československé hotely.
Hotelový trakt značně poškozený za války byl nakonec na jaře 1949 stržen a nová
přístavba byla realizována po celé délce stavební parcely. Projekt byl zpracováván již v
průběhu roku 1948 architektem Čestmírem Šlapetou, ale jelikož jeho řešení nebylo
nakonec „dostatečně přijatelným výrazem našeho úsilí o budování socialismu“, byla na
výtvarnou podobu fasády vypsána nová soutěž. Z ní vyšel vítězně návrh architekta
Zdenka Alexy, který asi nejvíce odpovídal požadavkům oponentů na „nový
architektonický projev“ v době nástupu tzv. socialistického realismu v architektuře.
Budova hotelu se navíc stala výraznou dominantou, neboť řada okolních objektů byla v
důsledku poškození válečnými nálety demolována.
Padesátá a šedesátá léta 20. století přinesla hlavně řadu organizačních změn v rámci
začlenění hotelu Imperial do stávající hotelové sítě a také došlo k úpravě jeho označení
na hotel Ostrava. Od roku 1952 byl spravován národním podnikem Severomoravské
hotely a restaurace se sídlem v Opavě, o rok později se stal podnikem státního obchodu
jako Hotel Ostrava. V roce 1955 byl v rámci další reorganizace začleněn jako odštěpný
závod do národního podniku Restaurace a jídelny Ostrava-střed. K 1. červenci 1960 se
na základě ministerského výnosu opět přeměnil na podnik státního obchodu Hotel
Ostrava. K tomuto datu vedení Sdružení pro cestovní ruch jmenovalo ředitelem hotelu
Viléma Šeliga, který tuto funkci zastával až do svého odchodu do důchodu v roce 1987.
Postavení Hotelu Ostrava mezi ostatními zařízeními obdobného charakteru bylo v roce
1963 zdůrazněno v rámci prováděné reorganizace i změnou názvu na Interhotel
Ostrava. Ovšem název hotel Ostrava se přece jen asi natolik nevžil, takže 1. března 1966 se hotel vrátil opět k svému původnímu
pojmenování Imperial.
Název Interhotel Ostrava byl ponechán jako označení účastnického podniku nejprve v
rámci ČEDOKU a od roku 1971 v rámci nově vzniklé hospodářské organizace Trust
podniků cestovního ruchu se sídlem v Praze.
1. ledna 1989 se Interhotel Imperial Ostrava opět stal odštěpným závodem státního
podniku Čedok. Změna politických poměrů se promítla i do změny vlastnických vztahů.
1. dubna 1990 byl nejprve ustaven státní podnik Interhotel Imperial Ostrava, který se
pak k 1. květnu 1992 transformoval v akciovou společnost. Od roku 2007 do roku 2014
patřil Hotel Imperial společnosti ORCO a byl provozován jako součást řetězce
Mamaison Hotels & Residences,. Od 1. července 2014 patří hotel společnosti CPI
Hotels, a.s., jedné z největších hotelových skupin v České republice. Od 1. ledna 2015
se pak hotel vrátil ke svému původní názvu – Imperial Hotel Ostrava.
I přes řadu organizačních změn hotel především plnil svůj nejpodstatnější úkol –
poskytování ubytovacích a restauračních služeb na úrovni odpovídající jeho názvu.
Proto i v průběhu 2. poloviny 20. století byla prováděna řada stavebních úprav,
rozšiřována nabídka služeb. Obyvatelům Ostravy se asi v souvislosti s názvem Imperial
nejvíce vybaví snack bar Sněhurka, bar Salajka či restaurace Moskvanka, jejíž název
byl samozřejmě plně poplatný době.
Rozsáhlé stavební úpravy prováděné na konci 20. století pohltily do hotelového
komplexu i další stavební parcelu tvořící roh ulice Tyršovy a 28. října, takže hotel nyní
tvoří jednolitý celek od ulice 28. října po ulici Zámeckou.
V místech, kde dnes stojí Casino Merkur (předtím pivnice Radegast), stával již ve 40. letech 19. století obytný dům. V jeho přízemních
prostorách se díky výhodné poloze na hlavní třídě vystřídala řada živností, obchodů. Mimo jiné zde také jeden z majitelů domu
provozoval První moravsko-ostravskou výrobnu slunečníků a deštníků. Od roku 1950 se zde nacházela lékárna U svaté Barbory. V
roce 1967 dům přestal být vhodný k obývání a nakonec byl v roce 1982 stržen. Volné prostranství, kterému dlouhá léta vévodila
reklama na lázně Piešťany, bylo zastavěno v rámci rekonstrukce hotelu v polovině 90. let 20. století.
Zpracovala PhDr. Blažena Przybylová
ředitelka Archivu města Ostravy
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2, Czech Republic
T: +420 599 099 099 E: [email protected]
www.imperialhotelostrava.com

Podobné dokumenty