investování - Cashflow Summit

Komentáře

Transkript

investování - Cashflow Summit
Akciové
investování
www.xtb.cz
2
Obsah
Úvod k akciovému investování
9 základní pojmů akciového investora
Důležité faktory – čas, výnos, riziko
3 +1 investiční strategie:
Hodnotové investiční tituly
Růstové investiční tituly
Dividendové investiční tituly
Strategie pravidelného investování
3 nástroje technické analýzy
www.xtb.cz
3
4
5
8
9
11
13
15
16
Kapitola 1
Úvod k akciovému investování
Akcie ... pojem, který v mnoha lidech probouzí různé pocity. Některým
se vybaví legendární scény z filmu Wall Street, kde zkušený burzián
Gordon Gecko obratem nakupuje a prodává tisíce akcií. Pro někoho je
akcie naopak pojem, kterého se bojí a raději stojí opodál. Pro jiné je to
právě možnost jak efektivně spravovat své volné peněžní prostředky.
Proč je akciové investování tak oblíbené? Především protože, že za konkrétním akciovým titulem
si investor může představit konkrétní společnost, která má svůj produkt, své budovy, stroje a další
majetek, a která se snaží svým majitelům doručit zisk. A pokud jste akcionář této společnosti, tak už i
Vy máte nárok na podíl z onoho dosaženého zisku.
Již na úvod této knihy je zapotebí
zmínit rozdíl mezi spekulováním a
investováním, protože tyto pojmy
mnoho investorů/spekulantů velmi
často vědomě nebo i nevědomě
zaměňuje. Investování má zpravidla
delší investiční horizont v řádu několika
let až desetiletí. Oproti tomu
spekulování má čistě krátkodobý
charakter v řádu dní, týdnu maximálně
měsíců.
V této knize bychom rádi představili právě část investování. Tedy činnosti, kdy se primáně při
analýzách investor spoléhá na základní nástroje fundamentální analýzy a snaží se najít příležitosti
především pro delší investiční horizont. Investování nemusím být složité, v zásadě základní principy
jsou velmi jednoduché, avšak to co odlišuje úspěšné investory od těch méně úspěšných jsou vlastnosti
jako vytrvalost, systematičnost a smysl pro dodržování pravidel.
Akciové investování
3
Kapitola 2
9 základních pojmů akciového investora
V této části si vymezíme opravdu ty nejdůležitější pojmy a termíny,
se kterými budeme nadále pracovat a které by měl každý zájemce o
akciové investování ovládat.
LONG POZICE
neboli také „dlouhá“ pozice, při které investor předpokládá vzestup ceny akciového
titulu. Nakupuje tedy za nižší cenu, aby následně prodal za cenu vyšší.
SHORT SELLING
znamená možnost tzv. „prodeje na krátko“. Jedná se o spekulaci na pokles ceny
akciového instrumentu. Tento proces si můžeme představit tak, že banka nebo broker investorovi
nejprve akciový titul půjčí, on jej následně prodá na trhu a očekává, že akcie zpět nakoupí na trhu za
nižší cenu a vypůjčené akcie „vrátí“ zpět avšak s již realizovaným ziskem.
DIVIDENDA
je jedním z hlavních důvodů proč investoři dlouhodobě nakupují určitý akciový titul. Jde o
částku, kterou majitel akcie obdrží jako vyplacený podíl ze zisku akciové společnosti.
SCREENING
představuje proces, kdy se investor snaží z velkého počtu potenciálních akciových titulů
postupně eliminovat ty tituly, které nevyhovují parametrům jeho investiční strategie.
BLUE CHIPS
se zpravidla označují akciové tituly, které jsou na dané burze nejkvalitnější a nejvíce
obchodované. Obecně by pro investora měly představovat měnší riziko než méně známé akciové tituly
s velmi nízkou tržní kapitalizací.
VNITŘNÍ HODNOTA AKCIE
někdy také označována jako „Fair Value“ by měla vyjadřovat
objektivní odhad ceny akcie po splnění všech aktuálních fundamenálních vlivů neboli tzv. správná
cena, kterou by měl trh respektovat.
FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA
jedná se o proces analyzování důležitých faktorů, kteřé mají
následný vliv na vnitřní hodnotu akcie.
TECHNICKÁ ANALÝZA
představuje typ analýzy, která se snaží předpovídat budoucí cenové
pohyby na základě analýzy a vyhodnocení minulých a současných dat. Pro své potřeby využívá pouze
cenu a případně objem zobchodovaných akcií.
STOP LOSS
neboli tzv. zastavení ztrát. Jedná se o předem stanovenou úroveň ceny, při které se
investorovi automaticky realizuje prodejní pokyn (v případě Long pozice) z důvodu zabránění dalšího
poklesu kapitálu investora.
Akciové investování
4
Kapitola 3
Důležité faktory – čas, výnos, riziko
Existuje pojem Magický trojúhelník, který spojuje výnos, riziko a
likviditu. Finanční teorie hovoří, že nelze dosáhnout maxima u všech tří
parametrů. V případě Blue chips akciových titulů se investor nemusí o
likviditu nějak zvlášť zajímat a proto si likviditu zaměníme za další
důležitý parametr a to čas.
VÝNOS
RIZIKO
VÝNOS
ČAS
Tento faktor zpravidla zajímá investora nejvíce, avšak neměl by to
být jediný faktor, který má investor vyhodnotit. Samožřejmě každý
racionální investor očekává nejvyšší výnos, ale důležité mít na
paměti i riziko, které je s danou investicí spojené. Obecně platí, že
investice do státních dluhopisů je spojena s menším rizikem ale i
menším výnosem. Naopak investice do Blue Chips předpokládá jak
vyšší výnos tak i vyšší riziko, než je tomu u státních dluhopisů.
Pokud by však investor zvažoval investici do méně známých
akciových titulů, tak by si měl být vědom vyššího rizika než u Blue
Chips titulů. S tím je však spojen vyšší očekávaný výnos.
Akciové investování
5
RIZIKO
Na tomto místě je vhodné ještě jednou připomenout, že s vyšším
výnosem je zpravidla spojeno i vyšší riziko. Názorně poměr rizika a
výnosu u hlavních (dlouhodobých) investičních instrumentů
zobrazuje graf výše. Na tomto místě je vhodné přiblížit pojem
volatilita. Jedná se o vyjádřní kolísavosti cenových změn. Pokud je
tato kolísavost cenových měn větší, znamená to větší riziko pro
investora a případně i větší pravděpodobnost neočkekávaných
cenových pohybů akciového titulu. Do této chvíle bylo vysvětleno
především tzv. tržní riziko, neboli riziko změny ceny akciového
titulu. Avšak co je vhodné zmínit, tak také tzv. kreditní riziko,
neboli vyhodnocení, jaká je pravděpodobnost, že by daná akciová
společnost mohla ukončit svoji činnosti (např. zbankrotovat). Tato
rizika poměrně důkladně monitorují přední ratingové agentury, z
jejichž informační databáze může investor čerpat. I zde obecně
platí, že akcie typu Blue Chips jsou spojeny s menším kreditním
rizikem než je tomu v případě menších akciových titulů.
ČAS
Dalším často opomíjeným faktorem v rámci celého investičního
procesu je čas. Investor by si měl dopředu zvolit jaký investiční
horizont má v plánu. Investiční horizont je pravidla determinován
cílem samotné investice a potřebou, kdy investor hodlá samotnou
investici „zpeněžit“. Jednou z hlavních chyb je neopodstatně měnit
investiční horizont podle najaké aktuální, i třeba nepříznivé, tržní
situace.
Title of the book
6
Investiční
horizont
Druh vhodné
investice
Konzervativní
Dlouhodobý
(více jak 5 let)
Akcie s vysokou kapitalizací
Akcie se střední kapitalizací
Agresivní
Dlouhodobý
(více jak 5 let)
Akcie se střední kapitalizací
Akcie s malou kapitalizací
Konzervativní
Střednědobý
(2 až 5 let)
Akcie s vysokou kapitalizací ideálně s výplatou dividend
Agresivní
Střednědobý
(2 až 5 let)
Akcie s malou kapitalizací
Akcie s malou kapitalizací
Typ investora
(vysoká averze k riziku)
(nízká averzke k riziku)
(vysoká averze k riziku)
(nízká averzke k riziku)
Akciové investování
7
Kapitola 4
3 + 1 investiční strategie
V této části budou představeny základní principy hlavních investičních
strategií. Obsahem každé investiční stategie by měla být základní
myšlenka a jasně definovaná pravidla pro výběr instrumentů, pro
samotný nákup a prodej vybraného akciového titulu. Součástí těchto
pravidel by měly být i parametry přípustného rizika a optimálního
money managementu.
Velmi oblíbenou metoditkou k výběru vhodných akciových titulů je metodika screeningu. Pomocí
této metody lze pomocí základních finančních ukazatelů fundamentální analýzy vyfiltrovat vhodné tituly,
které pak již investor může detailně analyzovat. Výsledkem tohoto procesu tak není procházení a
analýza desítek a stovek akciových titulů, ale správný postup screeningu by měl dát investorovi zúžený
seznam v řádu 10 až 20 konkrétních titulů.
V další fázi již má investor dostatek prostoru
hlouběji analyzovat jednotlivé tituly tohoto
zúženého seznamu a to jak po stránce
fundamenální analýzy tak i pomocí analýzy
technické.
Tento proces je velmi oblíbený u
poloprofesionálních investorů a to především
díky své časové nenáročnosti a poměrně
snadnému řízení dílčích investic. Pokud má
investor již za sebou nějaké praktické
zkušenosti, tak je zde prostor pro značnou
individualizaci jedntlivých parametrů celého
screeningu.
Jak již bylo zmíněno, tak součástí každé investiční strategie by měla být i pravidla pro
řízení rizika a money management. Tyto parametry jsou však značně individuální,
avšak bylo by vhodné zde zmínit alespoň ta obecně uznávaná. Základní pravidlo
hovoří, že by investor neměl riskovat na konkrétní investici více jak 2 % celkového
investovaného kapitálu. Tedy velikost investice a maximální riziko by měl přizpůsobit
tak, aby splňoval toto pravidlo 2 %.
Akciové investování
8
Hodnotové investiční tituly
„Nakupuji skvělé společnosti, které by dokázal řídit i hlupák. A věřte, dřív nebo později k tomu dojde.“
Warren Buffet
Základním principem tohoto investičního přistupu je najít takové akciové tituly, které jsou
momentálně mimo pozornost většiny ostatních investorů. Neboli jde o proces hledání takové akcie,
jejíž vnitřní hodnota je mnohem vyšší než je její aktuální tržní cena. U těchto titulů lze předpokládat, že
jejich cena v budoucnu vzorste a přiblíží se odhadované vnitřní hodnotě. Asi nejznámějším příkladěm
hodnotového investora je právě Warren Buffet, který několikráte vycítil velmi zajimavou investiční
příležitost, ale mnohokrát si i on sám musel na své zisky počkat a trh šel často proti němu.
Pro tyto účely lze využít volně dostupný nástroj „Market screener“ na stránkách
www.xtb.cz
>>>
1
2
3
4
9
Akciové investování
Tržní kapitalizace by měla být vyšší než 250 mil
USD.
Hodnotové akci by měy být ze segmentu titulů se střední
až vysokou tržní kapitalizací.
Current ratio větší než 1.5.
Current ratio je poměr krátkodobých aktiv a
krátkodobých závazků. Pokud je hodnota větší, znamená
to, že společnost je finančně zdravá
Debt to Equity by mělo být maximálně 0.4
I tato položka značí zdavost společnosti, konkrétně míru
jejího zadlužení. Čím nižší hodnota tím lepší.
P/E ratio by mělo být menší než 20
Tato položka nám oceňuje 1 dolar zisku a hodnotový
investor by neměl chtít příliš drahou společnost, naopak.
9
Po aplikaci těchto filtračních kritérií získá investor menší seznam instrumentů, který již může analyzovat
detailněji. Níže jsou další důležitá pravidla pro princip hodnotového investování
10

Tržní cena akcie by neměla přesahovat 2/3 její vnitřní hodnoty

Společnost by měla generovat historický růst tržeb

Dividendový výnos by měl dosahovat alespoň 2/3 z výnosů státních dluhopisů

Poměr ceny a tržeb by měl být maximálně 2 (Price to Sales ratio maxium 2)
Akciové investování
10
Růstové investiční tituly
„Na kurzový vývoj nemá vliv to, co se stane dneska, ale co se přihodí zítra a pozítří. Neboť co se stane dnes, je v
kurzech dávno promítnuté.“
André Kostolany
Principem růstové investiční strategie je nalézt ty akciové tituly, jejichž cena v blízké budoucnosti
poroste. Zpravidla se jedná o tituly, které jsou zdravé a jsou v zásadě správně trhem oceněny. Akcie,
které dosahují stabilní ziskovosti a vyjadřují se právě potenciálem dalšího růstu.
Tato investiční strategie byla oblíbená například v období boomu technologických společností.
Pro tyto účely lze využít volně dostupný nástroj „Market screener“ na stránkách
www.xtb.cz
>>>
1
2
3
4
11
Akciové investování
Tržní kapitalizace by měl být vyšší než 150 mil
USD.
Růstové akcie by měy být ze segmentu titulů se střední
až vysokou tržní kapitalizací.
Current ratio větší než 1.5.
Current ratio je poměr krátkodobých aktiv a
krátkodobých závazků. Pokud je hodnota větší, znamená
to, že společnost je finančně zdravá
Debt to Equity by mělo být maximálně 0.5
I tato položka značí zdavost společnosti, konkrétně míru
jejího zadlužení. Čím nižší hodnota tím lepší.
ROE by mělo být vyšší než 30
Return of Equity neboli rentabilita vlastního kapitálu by
měla být dostatečně vysoká (alespoň 30%), aby otevírala
prostor pro další růst společnosti.
11
Po aplikaci těchto filtračních kritérií získá investor menší seznam instrumentů, který již může analyzovat
detailněji. Níže jsou další důležitá pravidla pro princip růstového investování
12

Společnost by měla vykazovat stabilní a rostoucí růst tržeb

Pozitivní překvapení při čtvrtletních hospodářských výsledcích

Rostoucí očekávání budoucího růstu tržeb

Nadprůměrná provozní marže (Gross Margin)
Akciové investování
12
Dividendové investiční tituly
„Víte jaká jediná věc mi dělá radost? Když vidím jak mi přicházejí dividendy.“
John D. Rockefeller
V podstatě může investor z akcií získat zisk dvojím způsobem. Tím prvním je změna ceny akcie
a tou druhou cestou je právě výplata dividendy. Dividenda je vyplacený podíl rozděleného zisku
společnosti. Tímto způsobem společnost odměňuje své investory, kteří propůjčili svůj kapitál pro
zabezpeční chodu společnosti. Dividendové investiční strategie mají za úkol nalézt takové společnosti,
které mají vysoký potenciál dividendových výplat v následujících letech. Samotná hodnota, nebo růst
této společnosti jsou oblastí až druhořadého zájmu.
Pro tyto účely lze využít volně dostupný nástroj „Market screener“ na stránkách
www.xtb.cz
>>>
1
2
3
4
13
Akciové investování
Tržní kapitalizace by měl být vyšší než 200 mil
USD.
Dividendové tituly by měy být segmentu titulů se střední
až vysokou tržní kapitalizací.
Příjmy z dividend větší než 5 %
Příjmy z dividend vůči ceně akcie by měly být větší než
5 %. Čím větší hodnota tím společnost vyplácí větší
poměr na dividendách.
P/E menší než 20
Price/Earning neboli cena vůči zisku na akcii by neměl
být větší než 20. Eliminují se tak příliš drahé akcie.
ROE by mělo být vyšší než 15
Return of Equity neboli rentabilita vlastního kapitálu by
měla být dostatečně vysoká (alespoň 15%), aby byla
zajištěna rentabilita společnosti.
13
Po aplikaci těchto filtračních kritérií získá investor menší seznam instrumentů, který již může analyzovat
detailněji. Níže jsou další důležitá pravidla pro výběr vhodné dividendové akcie.
14

Stabilní dividendová politika společnosti

Vysoký dividendový poměr

Sledovat tituly s pozitivním dividendovým růstem

Sledovat detaily zpětného odkupu akcií
Akciové investování
14
Strategie pravidelného
investování
„Je absurdní myslet si, že veřejnost může vydělat na tržních.“
Benjamin Gramam
Naprostá většina tržních analytiků, obchodníků i investorů se shoduje na tom, že akciové trhy v
dlouhodobém měřítku překonávají výnosy ostatních finančních investic. Strategie pravidelného
investování spočívá v tom, že se investor nezajímá a krátkodé nebo střednědobé tržní výkyvy, ale jeho
investiční horizont je dlouhodobý. Tím pádem technika pravidelných malých investic do portfolia akcií
vede k tomu, že investor nakupuje akciové tituly jak v průběhu rostoucího trendu, tak i v průběhu
klesajícího trendu. Cílem je dosáhnout v dlouhém období pozitivního zhodnocení, které obahuje tezi,
že akciové trhy v dlouhém horizontu překonávají výnosy ostatních finančních investic. Obrázek níže
ukazuje, jak samotná technika pravidelného investování funguje.
>>>
1 000 Kč
15
Akciové investování
15
Kapitola 5
3 nástroje technické analýzy
Ne všichni investoři a obchodníci jsou schopni detailně analyzovat
veškeré účetní a finanční výkazy jednotlivých akciových společností.
Technická analýza je primárně analýzou vývoje ceny akciového titulu v
průběhu času a může tak sloužit jako nástroj pro správné načasování
investice i pro jednotlivé investiční strategie.
Technická analýza se opírá o vývoj nabídky a poptávky po daném akciovém titulu. K tomu
využívá výhradně cenu a popřípadě objem obchodů s touto akcií. Následně analyzuje historické vývoje
a předpokládá, že se některé tržní situace budou opakovat i v budoucnu. Existuje totiž názor, že
investoři a obchodníci si pamatují historii a velmi často opakují své chování. Právě toto chování velké
masy investorů a obchodníků se následně projevuje do vývoje ceny.
Existují 3 základní přepoklady technické analýzy:
Veškeré informace ovlivňující tržní účastníky jsou již zarhnuty v ceně
Ceny se pohybují v trendech, nikoliv náhodně
Historie má tendenci se opakovat
REZISTENCE
–––– hladina cenového odporu
REZISTENCE
SUPPORT
SUPPORT
–––– hladina cenové podpory
Rezistence se stává
supportem
Na následujících stránkách se seznámíte se třemi základními nástroji technické analýzy
Akciové investování
16
Hladiny supportu a rezistence
Hladiny support a rezistence patří mezi základní nátroje
technické analýzy. Hlavní principem těchto úrovní je fakt, že si
obchodníci pamatují důležité historické úrovně, že se na těchto
úrovních často chovají znovu stejně. Také se tyto úrovně
interpretují jako hladiny, kde je pro většinu investorů a
obchodníků akcie již příliš drahá (hladina rezistence) a nebo již
příliš levná (hladina supportu).
SUPPORT
REZISTENCE
Jedná se o úroveň, pod
kterou cena akcie po
určitou dobu neklesne a
naopak má tendenci se od
této úrovně odrazit směrem
nahoru.
Jedná se o úroveň, nad
kterou cena akcie po
určitou dobu nevzroste a
naopak má tendenci se od
této úrovně odrazit směrem
dolů.
>>>
REZISTENCE
OBLAST PRODEJE
OBLAST NÁKUPU
SUPPORT
17
Akciové investování
17
Klouzavé průměry
Ačkoliv se klouzavé průměry řadí do základních nástrojů
technické analýzy, tak jejich vypovídající hodnota je pro běžného
investora
zcela
dostatečná.
Dokonce
řada
profesionálních
investičních fondů se při svých investičních strategií opírají právě o
klouzavé průměry.
situace 1
situace 2
>>>
situace 2
Klouzavé průměry představují průměrnou hodnotu ceny za
zvolené období. Obecně platí, že pokud je cena akcie nad
klouzavým průměrem, tak jde o rostoucí trend a pokud je
cena pod klouzavým průměrem, tak jde o klesající trend.
Cena vs. Klouzavý průměr
Pokud se cena akcie dostane
nad klouzavý průměr, tak to
znamená nákup (situace 1).
Pokud se cena dostane pod
klouzavý průměr, tak se jedná
o prodej
18
Akciové investování
Křížení klouzavých
průměrů
Pokud protne klouzavý průměr s
kratší periodou jiný klouzavý
průměr s vyšší periodou směrem
nahoru tak se jedná o nákupní
signál (situace 2) a opačně.
18
Indikátor MACD
Tento technický indikátor je také založen na klouzavých
průměrech. I v tomto případě se jedná o jeden z nečastěji
používaných technických indikátorů pro analýzu akciových titulů.
Obecně se jedná o trendový indikátor a tedy jeho hlavní využití
spočívá právě v identifikaci trendu.
situace C
situace A
situace D
situace B
>>>
Existují 2 základní techniky použítí indikátorů MACD:
Překřížení nulové hranice – tento signál přichází pokud hodnota
indikátoru protne nulovou hranici. Pokud dojde k protnutí směrem
nahoru jedná se o nákupní signál (situace A). Naopak pokud je
zaznamenáno protnutí nulové linie směrem dolů tak jde o prodejní
signál (situace B).
Protnutí signální linie – zde se jedná o techniku, kdy se investor
zaměří na signální linii (zobrazenou červenou křivkou) a pokud
histogram protne tuto signální linii. Situace, kde histogram protne
signální linii směrem nahoru označujeme za nákupní signál
(situace C). Naopak protnutí signální linie histogramem směrem
dolů označujeme jako prodejní signál (situace D).
19
Akciové investování
19
XTB Akademie
XTB připravuje bezplatný vzdělávací
cyklus na akciové investování
Připravovaná témata:
 Jak sestavit akciové portfolio?
 Jak připravit obchodní plán?
 3 základní strategie pro nákup akcií
 Jak určit vhodný okamžik pro nákup akcií?
 Jak velkou část kapitálu investovat do akcií?
 Jaká ekonomická a politická data ovlivňují ceny akcií?
 Market Screener: Jak nalézt ty nejlepší akcie pro své investice?
Přihlaste se na bezplatné webináře!
https://www.xtb.com/cz/webinars
20
21

Podobné dokumenty

Investiční analýza kmenových akcií Central European

Investiční analýza kmenových akcií Central European Jedním ze základních předpokladů úspěšného finančního investování každého investora je znalost funkce hlavních investičních instrumentů. Investor by měl mít základní povědomí o tom, čemu jednotlivé...

Více

Beletrie

Beletrie Šípková růženka

Více

Postupy pro zavedení a řízení bezpečnosti informací

Postupy pro zavedení a řízení bezpečnosti informací Postupy pro zavedení a řízení bezpečnosti informací ELAT s.r.o Lukáš Vondráček

Více

Šárka Ullrichová

Šárka Ullrichová kapacity u přijímacích zkoušek dovedou odhalit vaše předpoklady pro studium velmi rychle. Na druhou stranu to, že vás přijmou, ještě zdaleka neznamená, že se jednou budete živit jako herec. Je to t...

Více

HP Elite 7200 Microtower značky HP - 4EF2

HP Elite 7200 Microtower značky HP - 4EF2 HP DeskJet 5440C Preciznost rozlišení detailů a Optimalizované až ostrost výtisků DPI zajistí perfektní 4800. Pro vhodné jednoduché místo snadné uživatele nízkoprofilové a stole šetří je pracovním p...

Více

co je forex? - Klub investorů

co je forex? - Klub investorů proběhnout obchod. Tuto úlohu provádí právě Market Maker – obchoduje proti svému klientovi. Tento systém může přinášet neblahé důsledky, uvědomíme-li si, že obchodování na Forexu je byznys s nulový...

Více