zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Městská částPraha 22
UrYadměstskéčásti
odbor t!,s7av6y
Nor'énánlčstjl250. Pralra- L]lrříněr'es
C j . r P l l 1 7 1 i2 0 0 8O \ ' f i - l
Sp.Zn.rNICI2li'19120i17
O\: 0l
V1řizlje:lng' 1\'íáslor
á
T e l e t b n1r 7 1 0 7 1 8 6 9
'/',I
V U]ri'rě\.sidnci]1.]']()|]8
k.ú.Benice
VEREJNA VYHLASKA
t Z[IINÍ
ROZHoDNUTÍ
pod]eri ]3
Ociborrýstarb} t-iedll nlislskéčástiPraha]]. jako slare'orrí
úřaritliisLrLšni
plánorártía starebnir'rr
iádu tdlle ien
oc]st'] pisrn,c) zíkona č' ]8] ]0()6 sb'' o úZe]nniln
ji
sta\'ební
zákon) a r'rhl' č
]000 sb. hl ln' Prah). klcÍousc \'}dii\á Statu1hl' nr' Prahr.re
7něnipozd|:]šich
|řcd|isu. \\da\'á k Žádosti
Ing. Jii.iho Jakeše.SEA' \a Záhonech 7. l'raha .l, l'zrstoupťni ž:rdatc|cl,I\'I1.I.{a.s..
sc sidlcm f: Cisařskécesq' 1?5,Praha-Benice,Ič: 27126971.
podle | 80 a s 92 Sta\'cbního
zakonaa por1lc:s ]0 \.}'hlášk}'č'
503]]006Sb'. o podlobnčlŠí
úprlrrěúzenrniho
řizeni.reře]lroprirnisnrlou\\a úZenuího
Lr}ralření
r o l h o d n u t í o z n r ě n čl ' 1 ' u ž i t íú z e m i
- t e r ó l i c l ]ť l p ť a1\] aF o z e n c i c hč ' p a l c1' 6 9 1 . 1 8 E .1 8 9 ' 1 .1 8 9] . l 9 0 . l . l 9 l . ] 9 ] . l 9 ] . 1 9 1l
a 19.l]']\'katastťálnir!
úZenliBenice.při u]ici KYěnoYéhopo\'stánj\'Plaze.I]cnicích.
iak ]c
Zilkes1eno\. o\ ěřené.]okumťntaci
íZplac'SEA. Ing'arch'PeLl Suske'lng. Jiií.l.keŠ'|)]]:|]|)l]'
Pro znlěnur vužitiťlzcnlisc stanoruiit)topodrlínkr:
h ' p a r c 1' 6 9 ] l . l 8 8 . l 8 9 ' l . l 8 9 . ] . ] 9 0 ] . ] 9 ] ' ] 9 ] . ] 9 ] . 1 9 1 . ' 1a 1 9 1 ' ]
1 . N - i 1p o z e n i c í c č
\'kala.\tr,ťlzemíÍ]cnicc.budou pro\cdcll\'teťénni
úpla\'}.pii ktcrýchbucicrozprostřeIlo
cca ']j 0()0n,t.r'. kopku zc star'b)Palk Holida} Benice' Na pozcnicíchbudc \]t\oi'.n
plastickýtcrónníút\arpří|odnihoc1rar.akleru
s r1r!šeninarni3-.l m nad okolnítcrólra
d v č n a1 , n c n š i k1onpi c i o \ ' \ š c e c c a 6 a 8 D r | a k . j a k j e z a k r e s l e noo\rě ř e n é
dokunentaci'
-].Íénní
2'
ilt\'a].budepokr]r1:olnicí \ 1].cca 0.1 m. osetý lra\oll e osáZen 1] ks iasanu
ncpilÓ|lo. 13 ks dubLlieltiího.5 ks 1íp}sldčiLé.
18 ks 'ialor.rr
bab}k)'a 11 ksjaroru klenu'
stiedem \]\'ýšenin\ bude \edena mlator.ápčšicesta šíř]i}cca 1.5 n1 spalisádorými
schodišti'
] DeŠtblér'ody budou r'sakoráo) do teÍénu'stéka']icí
\'od}'budou s\'cdcnvdo
deŠ1.o\ó
pto1ehú
obrodorýchtcrónnic11
sc r'sakoracímll
rigo]}a clálebudou zasako\án}\'c Č1)'řcch
r sakoracichj inkách t)pu PNO Šiik1'1'.1
n. délk1'3.8
m a hloubk} 3.1 rn'
. ] 1I', ř ip r o r á c 1 ě pnría c i j c n u t n o d o d r ž o r a t t ' . s N x ] q l ) 1 l P r . r r c s p r L i 1 o L l ' ť s \ s ] 9 0 : l l t o s t l i | \
ajqjich r'ýsarlbaa ČSN 8] 90]l IÍá\nik]'ajej1ch
zakládání.
l a \ :' . 1 1 0 :l l 0 7 l 3 1 9
'
hrp $$$ p|xha-uhIi.c!.s
cz
Pro terénniÍlprar'r sc r souladu s Š r.8 ods1' 2 s1a\'ebního
Zákol,]astatlo\'uic.Žc ].iic]l
Plo\'edeni.liile ne\'\ŽadLlicohláŠcnianl sta\'cbnipor olení'
Prrlrcdcnílerénních
ťlpra!bLrdeZamčřcnoa doklad o zanrěřenibLrc1e
po rrkorrčení
prací
předánna o\.I,NíČPrahc22'
rerénniúprrrr'1
proráděn1ljnnlrll DcmoÍcc\'k]a
buc1ou
s.I'o'.s. sjdlem ci1o\ 80.217 o.1
o k Í eN
s Í ě ] n i kI C
. ]25671595'
'*
Ý ' T . ' i r r ' ' r . ' I ' r . ' o ' ' d ' ' ' ' i < r r 'r' ' ' : ' .
odú\'odnční
I)ne 1.i']0']007 podal lnE..liří Jakeš'\'7astoupení
Žadd|e]e
LI\.ET:\ a's'. ť Cisar.s]ró
ccst) 1'.5.Praha.I}enice.
nár'rhna !e|énní
ú|ra\1u\'edené
\'e rrr.lkoré části'Tín]lL)
dnenl
t]]]o Zahi]]enoť17crnní
řizeni,
.\tlučnáchalaktcr'jstiku:
\.1rrŽjtiuloŽen. 7.l]lin\ le sous.c11]í
S1.l\b\|ek!.clčniho
korlpJ,'':11
pr....
.'p"'1 ||.l1i11lLr..
\ )1\tri.]1ip].rs1ic](óh(j
lerénníhoiltl.1ťus ]Llčnínl
poros1.lll'
FlrnLeea kapacitll: terénní
irtrirr přiror1níhocbaraklerrrol'jenrucca .10000 ll.
Plojcklana
l :L L t o r i z o v ai n Ž
! ť n j I p rp
o o z š m n\]t . 1h\\ l ] g ' ] r |Jri l k c \ . K \ | | l l r ) 1 ] ] l . i ó
N.\r1,]o\ané
\)'užitiúzenríje
r .qou]adu
s úzenrnirl
plíncnlsidc|]l]ho
ut\'aruh]a\ni]lo lčsta
Prab).sch\álenýrrlusnesenírnZaslupite1slrahl'm'PrahJ'č']0'|l5Zer1nc9'9'l999.r11rlá-ik
Č.]]'1999 sh' h1'n' Prah1.o Závaznéčálti irzcnniho p1:inullia\ni1]oměsta Prahl. nebllt'
no\é\\uŽitípozcmklrjer plošcutčerré
prr)iunkční\}uŽiti
plocb.L|L(l \ ej ť.]
.'m.lno1irŇční
nc
\ \ ba\'elli'..
kdc l.Íénní
! s osá7.nin1Zeleni
ú|I.1\
t.unkčlrjnl
\\uži11rx
1soudLlplňkc'r'iln
]\r]]I]]A]0LP-] ],iúZc dnc
Dle sr]ělerriOOP \1H\1P s/n. S-\1HNÍP.25098''2008'.OOP
]1.1'2008zlrnčrnepodLéhá
7iišťo\acínu
řizcni dlc 7áko.a č' 1í]0.200iSb.. o 1.n'tLzo'lnr
\ ]i\il na Ži\C]tniprostiedl.
\ár rlr br] do]oŽennás]cdu]ícilni
clokiadrl
\'1]ídicniorgánuochÍan!ZPF. lcsú.or'zJuší.
nrl'slir'rlsti.
př1rod1a kr.ajin1a z hlcdiskar lir u
n a k r a ] t m jl á z O o P \ 1 H \ I P S Z n ' s - \ , l H \ 1 P . | ] 8 ] J 0 : 0 0 7] O o P ' \ ' l 7 . d n c ] 6 , l l , : | ] 0 l
\ \ | . ' l Í < |' r ' . | | ' L' r. | p ' . l l . l ' ' l . . r c u J " í . r ' J \ | . ' | } l ' . | ' J Ň . ] | . . U , / '
\l' |.]''.]
I
zt'l'P2) 1Ů111.1()|
l-ze dne ].]']l ']007
\:1jádr.cnr
Porodí\'lta\'\ Zn ]007.6.+.]8'i
]6] ze c]ne]]']0,]|]07
je l1asrnikcrlelotčerrj
ŽadarcL
ch pozcmku'
Zah1r1cni
Írzemního
řizcn1bl lo opatřcn1rlzc dne 18.10.2007
oznánlenoúča5Lr1ikúm
říZellia
.l(Íčcn!]D
orgánúnla bJ1oneřizeno\cřej1]é
tlslníjedniiní
na ilcn ]]']l']i]07' Současnč
bl1i
účas1nici
L|pozornčni.
že s\é námitk\ a př1pomínk1'trrohou
l.LslnIlll
up1ahlitncipozdc] l1Ii
jcd11iiní.
'. Llp(lzolněním.
Žc k pozdějipoc1anÝInnít]itkán nebudepl.ihlédiÚio'
Účsrnikůn'r ři7cnj dlc s 85 o.Lst' ] sh\'ebniho Zákoi]a b11.l zúíjeni řizcnl ozni1l]1eno
\)'\'čš.niDlnaúřcdlii.hrleskách\lČPraha]2\k'ú'Lhijnč\.sod]2'10']007do7'1
a1'2t]07
g'
\l( Pra]ia.Benicc
r k'ú'Benicc oL1:.].10']i]07do 1l,]007'
Při ústllímjednáni dnc 21'11']007 bvl \'Znesenpožedavek\tC Plaha.Benice.Zas1.
slarostkoupeni \iěroLrTopičo\'ou.
na doplnčn1
řešenílikridace dešti)\ých\od na richodt]i
strt]něiešcnó|o Llrzenrí,
ladatcl b}1 rrzrán 7ápisemdo prolokoltrk c1oplnění
ná\ThLL
řešcni
lik\idace dcšt'ofichrod a dálc o slano\is|o UZP []\IL Pr'.rlr.1
]] a
OOI, \IHNIP
"delenl
l l \ : . 1 : 0 :r - 1 0 I I8 1 9
h111]
${l |lrhx Lbrnre\ť\
c/
z hlediskaposouz.!í fli\ u na
podklad].
plostřcdi'Dne l3']']0tl]8Žadatelc loplnilpoŽadorané
\ ť ' | ' I r o \ ť n c ] . u I c n e L p ] ' | 'ilI i J . . . l | ' c l
k návrhll Žádné
nurlitLr ari
připonink1'
\.e s1eno\'ené
ihLltč
ncsdč]ihdotčcnÓorgán)k ná\ilu žádnóstano\'jsko'
jcdnorluclré
.1e]ikoŽ
se jedt]á.l teťénní
úpra\'v
1echnick]'
c \ e \ Ztahuk okoli bczkonfliktní.
jeo.Jborlístalb)
přezkoumal
z |rlec1iska
technického
a Zhledisl(aÁinlůdotčcných
olgán .již
\'úzelnnímií7c1]í
a n.LŽiidostŽadate]e
stano\'il.Že iejjch prolet1ení
rrcr1Žadujcoh]áŠel]í
rlri
porolctti'
star'cbní
fo1o ťl7clnní
rozhodnulip]alí2 |o|(}ode dne. kd} nabur1cprárni noci. nepozbrlá ršak
pokudb\ ](l\ tólo ihú1ě
7a|očato
s \ \ uŽitílnÍ17cnri
kc siano\enérnLl
účelLr'
lr]itt]1osli.
I pozo|néní
plo Ž.ldclele:
. Přl pťo\iidčniprdciie nu1noZajís|itzcjn]énd
n1ininlali7aci
pr'odukceprachupři manlpulaci
s\ýkopo\(nri a iinýnli s1pkínri lrratcriál1.před rjjczdcm nákladníchaut na r'ciejné
komuúlkitcc
odsLr:u1L'\
álí bJítl Z L.r.'eiill:atii'
l pod'oěhii'
\ přir alečišiěrlí
\.i.'irlJ klllnritikace
ncprodleně7ajístitoČištčnl
konunikecc. FouŽi\.illi\ihradnč rcrzic]ela nlcchenizr'nú.
které
splňuiipiísluŠné
emisnililnrt\ dle pla1nc1egislatil1pro nloblJnizdroje.
Poučení:
P.oli lolllutorozhodnLrti
Izeporlatodr'oJínr.
a lo do l5 rlrruodc dneieho dorrrčenl
k.ldbottr
ste\'.bnirnLr
\laeislr.ilLlh]' ln' PIah\- a to podánímLlčinčnÍln
rr 7dcjšího
o.]bolu\ i.s1a\
b\
()clr'oláni
je nutnopollets nálcŽitoslmic]lc| 82 zák' č' 500 ]0(r.+
Sb' sprálni řÍd a r počtu
ó-lj stL.](rpisu'\cpodá.]i účastník
poúebnjpočels1qj[opis.|'
\}hoto\íje sptírni tlrgínna
nák]ad\ účast11íka'
()d\ollnímlze nup.ac1nortt
r'Ýtokoroučástt.ozhor]nuli..jcdn.lt]jri
rírok nebrljehorcdlr--iší
()dro1únijcrl proti odil\1)dnčrii
j.
LLslano\eni,
rozhodnuti ilepřipus1né'
IbdIe t ]6 ods! 5
sprálni]rořádu otlroláni 1rcmiiodkledlri'ilčinek'
(
)-
lng.LenkaVoprariIov
\ edoucío.lboru\ ýsta!b)'
Za sprárnost:]ng-]r{áslor'á
Pií]o]ra:
orčienáL]okurnenllce
(7prac'SE.\. Jng.ar.ch.
Petr suskc.Ing' Jiií Jakeš.07'20l)j].
\ l ( | o ' |. ' h d . 7 ]l . r r \ n ' ' ' r c | . l \ l l ' í . l h - . B rťl L e. . UR Hir{Ppo nab\'1i
|rá\ni moci
itzeniIríhorozhodnutj'
Sprí\ní po||atek\\nlčienýpodle7ákonač'6-]]'.200.1
Sb'. o spr1rrnich
poplatcich'\'cZněni
pozdějších
předpisů.poloŽkač' 18 pism' a) \'c vÝŠiKč ]'000.- b11uhr.azenpřed \]dáním
tohotoro7hodnu1í
dnc 5 1 1']007'
fa\ -r20I i10ll 8l')
hftp: \,\Ý{ pÍlhauhulevesc/
Doručuie sc účastníkům
územníhořizení (dle $ 85 odst' 2 stavebníhozákona)
reřejnou r1hláškou l1rěšenim na ť|řednídescc po dobu 15 dnÚ' Z\'eřejňuje-li sc
píscnrnostv)Tčšcním
na Íice úředníchdeskách. por'ažujese za d€ n \'}'\ěšenidcn. ve
ktcróm b)]a píscmnostr1lčšenane.jpozději.
\.\ \ ěŠcno
dne
S e j n l L r l Ll rl D e. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpise rezi1kooprílnĚDé
oSob}.která|o1\r7ui. \\\ čšcní
a s.jmlLtlpíseÚnosti
C)bdrží
na doručcnku:
. ll1ČPraha2]. \or'é r]áměslí]250 Praha l]hří1]č\'cs.
10.+
00. Í l''tl'ěšení
nt tiiednídesce
l.Lti L7rl'ínlr.i's
po dobrr l5 dnů doklaclo z\'eic]něúí
piede]leneplod1eúě
ZdeišjÚruodborr]
\'\'Star'ir\
. \{C Prlha.Bcrricc.K\ětno\éhopo\'Stáni]1. Praha-Benice]0] 00. k lrl'jjrni lra ru'ranr
r/rlr.,r'l'li Rcrrlrepo dobu l5 c]nii dokledo Z1eřei ěnípředejlencprod1eně
Zdejšínlu
\ íst3\b]
o.|i]orlL
|)oručuicse účastníkúm
úzcmníhořízení(dle { 85 odst. l sta\'ebnihozákona):
(doporučenč)
'SEÁ. Ing'.IiříJakeš \a Záhon.ch j. 1.1100 Praha'1(zastup'žaclatcle)
IIl' ln Praha.zast'I,'TllIl\1P.\.r'Šehr.ldskli
5l']077. ]rraha] \or'ó l\lěsto'l]800
\11.]
Pralla.|]enice'
Krčtnorchop.:rr
stánil1' Praha-Bťnicel0] 01]
Dálc obdrži:(doporuČcně]
- OLIP NIH\IP. .lungminno\a3-i.Praha l. I L0 01
- OOP NIH\IP.luncrnanno\al-i. 110 ll0 PrahaI
' ÚttČ ptaha::. oŽp zdc
. Po\'odj\'lta\\ s'p'.(irafická]6. 150 i]0 Praha5
Coi
'l-i\'etaa s,. U Císařské
ccst: 175.10j 00 Praha.Benicc
- IK l-t\1C Praha 21. zcle
- e\ rLienaa
- sfis
- rclcrcat
I r \ : +l : 0 : , - l 0, - l8 l c
h r p ' , \ \ \ p r a h . ru b r i n e r c ! . . 7

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení iádu, s odkazemna ulllov $ 7 odst' ] a 2 zi}ona č.13/]997sb', o pom|c' { o n L n i | a c! \ ' \ e J e n p o r c e i ' h I p t e d p | ' ]' d a | ej o r a r . o n o p o ^ ň n . h Lonbi\"cich.') t. v...

Více

podminkv priieti do sluzebniho p0m6ru

podminkv priieti do sluzebniho p0m6ru ['rzick,i. zdrarotnl ir os(Jbrlostni zpusobilt):.t sr'prokazuje v pt'rii c\hrt pii.iinla:ilrtl ii;:erli. jeho:Z sor.ria:,ri jc i r l Selieni zamcicrre na z-iiStirli priitt'tlltlosti otllatlltllclt ...

Více

1999 zpravodaj

1999 zpravodaj - velká hloubka a prostor pro rozjímání a následné pouèení se skrývá za Kristovými

Více

Evropské státy

Evropské státy chov ovcí, prasat, drůbeže,rybolov Těžba: ropa (Ploesti, Pitesti), z. plyn, soli, mangan, bauxit, uhlí,.. Průmysl: hutnictví železa a barevných kovů (hliníl), zařízení pro těžbu ropy a plynu, stroj...

Více

0520 Závěrečný účet za rok 2015

0520 Závěrečný účet za rok 2015 c) ladá\álli a tlskulcčňo\illi rcře,iriých zaklizck. s rrjirlkou úkonú.r pr.r:tttptt pie 7ko!Llrran(ch or,3áncnl dohltdLL podlc zlikonu a ll7,]00(l Sb,. o \eřeinjch zakázkirch. l e znčni pozdčjšich...

Více