ZZŘ - Podniková čerpací stanice Agrofarma Týnec

Komentáře

Transkript

ZZŘ - Podniková čerpací stanice Agrofarma Týnec
Praha:
08. 08. 2014
Číslo jednací:
091185/2014/KUSK
Dle rozdělovníku
Spisová značka: SZ_ 091185/2014/KUSK
Vyřizuje:
Ing. Ondřej Černý l. 691
Značka:
OŽP/Če
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
Identifikační údaje:
Název záměru: Podniková čerpací stanice Agrofarma Týnec
Zařazení záměru: záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II bod
10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce
toxických,
toxických,
zdraví
škodlivých,
žíravých,
dráždivých,
senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)
a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v
množství nad 100 t.“
Charakter a kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je stavba ČS PHM na části pozemku parc č. 7/1 v k.ú. Týnec u Dobrovice,
která bude sloužit k doplňování podnikových vozidel naftou. Stavba čerpací stanice se bude
skládat z nadzemní skladovací nádrže na motorovou naftu typu NDN 40 000 V, podzemní
záchytné jímky na úkapy typu PDN 6 000, výdejního stojanu typu PIUSI MC 50, navíječe
hadice, zastřešení, manipulační plochy, přípojky NN a protipožární stěny.
Umístění:
Zborovská 11
kraj:
Středočeský
obec:
Dobrovice
kat. území:
Týnec u Dobrovice
150 21 Praha 5 tel.: 257280691
fax: 257280170
[email protected]
www.kr-stredocesky.cz
2
Oznamovatel záměru: Agrofarma Týnec s.r.o., Týnec 3 294 41 Dobrovice
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad
Středočeského kraje – OŽPaZ, Středočeský kraj, Město Dobrovice, Magistrát města Mladá
Boleslav – odbor životního prostředí, KHS Středočeského kraje úz. prac. v Mladé Boleslavi a
ČIŽP OI Praha.
Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné nesouhlasné vyjádření.
KÚSK, OŢP
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v
platném znění
 Připomíná, že při výstavbě mohou vzniknout i nebezpečné odpady, zejména zemina a
stavební odpady znečištěné nebezpečnými látkami, při úniku ropných látek ze stavebních
mechanismů – tyto odpady jsou uvedeny v textu, ale chybí v tabulce vznikajících odpadů.
 Zachycené ropné látky doporučujeme zařadit jako odpad kat.č. 050505 Uniklé (rozlité)
ropné látky.
 Upozorňuje na skutečnost, že pro výkopovou zeminu, kterou nelze využít na místě ani na
jiných stavbách investora, je třeba upřednostnit předání oprávněnému externímu subjektu
k využití před jeho uložením na skládku
Proti vlastnímu záměru, nemá z hlediska nakládání s odpady námitky a nepožaduje další
hodnocení předloženého oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Výše uvedené připomínky požaduje zohlednit v dalším stupni projektové
dokumentace.
Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci havárií nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků
Podle § 32 odst. 2, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) má k předloženému oznámení tyto připomínky:
V objektu/zařízení bude manipulováno s vybranými nebezpečnými látkami (dále jen NL) dle
příl. č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. – ropné produkty, jejichž skladované množství (projektovaná
skladovací kapacita) přesáhne 2% množství NL uvedené v příl. č. 1 zákona v části 1 sloupci 1
tabulky I.
Uživatel objektu má povinnost dle § 4 zákona zpracovat protokolární záznam o nezařazení do
3
sk. A/B jestliže množství NL umístěné v objektu je větší než 2% množství NL uvedené v
příl. č. 1 zákona v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo II – stejnopis protokolu včetně seznamu NL
zašle krajskému úřadu. Protokol o nezařazení bude zaslán krajskému úřadu k posouzení.
Středočeský kraj
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Podniková čerpací stanice PHM Agrofarma Týnec",
ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona
č.100/2001 Sb.
Město Dobrovice
Nepožaduje další posuzování z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor ţivotního prostředí
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Souhlasí bez připomínek. Podle výše uvedeného zákona se jedná o neuvedený zdroj v příloze
č. 2 zákona o ochraně ovzduší, investor si zažádá o vydání závazného stanoviska k umístění a
provozu zdroje příslušný orgán ochrany ovzduší, ORP Mladá Boleslav.
KHS Středočeského kraje úz. prac. v Mladé Boleslavi
Nepožaduje další posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí.
ČIŢP OI Praha
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Závěr :
Záměr „Podniková čerpací stanice Agrofarma Týnec“ v k.ú. Týnec u Dobrovice naplňuje
dikci bodu 10.4 kategorie II, příl. č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7
cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2
k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
4
„Podniková čerpací stanice Agrofarma Týnec“
v k.ú. Týnec u Dobrovice
nebude posuzován podle citovaného zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

V dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit podmínky a
doporučení uvedená v obdrţených vyjádřeních a souhrnném vypořádání připomínek
tohoto závěru zjišťovacího řízení.

V dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit opatření a podmínky
doporučené v části D.4. oznámení na str. 30 - 31 oznámení.
Odůvodnění:
Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné
vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k
závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Rozdělovník č. j. 091985/2014/KUSK
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Město Dobrovice, Palackého nám. 28, 294 41 Dobrovice
3/ Agrofarma Týnec s.r.o., Týnec 3 294 41 Dobrovice Ekobena CZ s.r.o., U paloučku 841,
Praha 5

Podobné dokumenty