Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe

Komentáře

Transkript

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe
Formát souborů s platebními
příkazy pro Citibank Europe plc,
organizační složka
Systém Citibank Online
(účty začínající 89 nebo 5)
Obsah
1.
ÚVOD..................................................................................................... 3
2.
FORMÁT SOUBORŮ ............................................................................ 4
2.1.
FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ.....................................5
2.1.1.
FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ .................................................5
2.1.2.
FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU ........................................................5
2.2.
FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ ..................................6
2.2.1.
FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ .................................................6
2.3.
FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU..................................7
2.4.
TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ..............................................................8
2.5.
VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ PROVÁDĚNÉ
NA STRANĚ CITIBANK ..............................................................................9
2.5.1.
FORMÁTOVÉ KONTROLY.................................................................................................9
2.5.2.
LOGICKÉ KONTROLY .......................................................................................................9
3.
PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ ........................................ 10
4.
SEZNAM BANK V ČR ......................................................................... 12
5.
SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ.............................................. 13
6.
SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ ........................................................ 16
6.1.
SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží ......................................................16
6.2.
SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch..........................................17
6.3.
SKUPINA 3. - Jiné služby ..........................................................................18
6.4.
SKUPINA 4. – Pracovní příjmy ..................................................................20
6.5.
SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání...........................................20
6.6.
SKUPINA 6. - Převody...............................................................................20
6.7.
SKUPINA 7. - Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí ...........21
6.8.
SKUPINA 8. - Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí ..........22
6.9.
SKUPINA 9. - Ostatní převody nezahrnované do platebně - bilančních
vztahů .......................................................................................................23
1. ÚVOD
Vážený uživateli Citibank Online,
právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a
operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc, organizační složka (dále “Citibank”).
Mezi nejdůležitější způsob této komunikace patří bezesporu převod dat z Vašeho účetnictví
formou souborů platebních příkazů. Na následujících stránkách naleznete podrobný popis
těchto datových souborů.
Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete
mj. návod k zasílání těchto souborů do Citibank, a také vzor obrazovek s informacemi o stavu
zpracování celých souborů a jednotlivých transakcí v bance.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní
číslo: 233 061 567.
2. FORMÁT SOUBORŮ
Soubory s příkazy pro Citibank zpracovávané pomocí systému Citibank Online jsou vytvořeny
jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Všechna pole kromě 1. - Typ
příkazu a 6. - Částka příkazu jsou navíc ohraničena uvozovkami "".
Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru. Jako poslední věta každého souboru je uvedena
součtová věta.
Maximální počet příkazů v jednom souboru je 999.
Každý soubor může obsahovat pouze jeden druh příkazu z následujících dvou možností:
•
•
tuzemský platební příkaz
zahraniční platební příkaz
Citibank Online akceptuje jakýkoli název souboru se standardní koncovkou pro textové
soubory txt, avšak do maximální délky 40 znaků včetně tečky a přípony txt. Citibank Online
akceptuje i názvy delší než 40 znaků, eviduje však, kontroluje a zobrazuje pouze 40 znaků
zprava včetně tečky a přípony txt. Použitím níže uvedeného popisu tvoření názvů souborů se
vyhnete možnosti duplicitních názvů souborů.
Název souboru může být např. ve tvaru:
TTT-XXXXXXXX-RRRRMMDD-SSS.txt
LCY - pro tuzemské platební příkazy
TTT
FCY - pro zahraniční platební příkazy
XXXXXXXXXX
10 místné číslo Vašeho účtu, ze kterého provádíte převod
RRRRMMDD
datum vytvoření souboru ve tvaru rrrrmmdd
SSS
pořadové číslo souboru v rámci datumu vytvoření
txt
standardní přípona pro textové soubory
Datum vytvoření souboru a pořadové číslo souboru tak tvoří klíč pro vyloučení duplicitních
názvů souborů. To znamená, že pořadové číslo souboru v rámci data vytvoření musí být
jednoznačné. Citibank ale nepožaduje a také ani nekontroluje nepřerušený vzestupný interval
pořadových čísel souborů v rámci daného dne.
Příklady názvů souborů
LCY-8900008821-20090901-001.txt
Soubor vytvořený 1. září 2009 obsahuje tuzemské platební příkazy prováděné z čísla účtu
8900008821.
Jde o první soubor ze dne 1. září 2009.
FCY-8900008821-20090903-003.txt
Soubor vytvořený 3. září 2009 obsahuje zahraniční platební příkazy prováděné z čísla účtu
8900008821.
Jde o třetí soubor ze dne 3. září 2009.
2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ
2.1.1. FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ
Pole
číslo
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Typ příkazu
Pořadové číslo příkazu v souboru
Číslo účtu plátce
Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka
Datum splatnosti (ddmmrrrr)
Částka příkazu v Kč*
Předčíslí čísla účtu příjemce
Základní číslo účtu příjemce
Číselný kód banky příjemce
Konstantní symbol
Variabilní symbol
Specifický symbol
Zpráva pro příjemce
Typ
Maxim. délka
pole (Fixní / Variabilní)
N
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
A
1
3
10
10
8
16
6
10
4
4
10
10
35
F
F
F
V
F
V
V
V
F
V
V
V
V
Tabulka
povolených
znaků
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
6
Povinné/
Volitelné pole
P, musí být = 1
P
P
V
P
P
V
P
P
V
V
V
V
2.1.2. FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBORU
Pole
číslo
1.
2.
3.
Obsah
Znak poslední věty souboru
Pořadové číslo příkazu v souboru
Součet částek za všechny příkazy souboru
Typ
Maxim. délka
pole (Fixní / Variabilní)
N
A
N
1
3
16
F
F
V
Tabulka
povolených
znaků
1
1
3
Pozn.
Typ pole A – alfanumerické hodnoty
Typ pole N – numerické hodnoty
*Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např. 5000.00, 500.45, 14.05).
Povinné/
Volitelné pole
P, musí být = 9
P
P
2.2. FORMÁT ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ
2.2.1. FORMÁT JEDNOTLIVÝCH VĚT PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ
Pole
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
N
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
1
3
10
10
8
16
3
34
35
35
35
35
F
F
F
V
F
V
F
V
V
V
V
V
Tabulka
povolených
znaků
1
1
1
4
1
3
5
6
6
6
6
6
A
35
V
6
A
35
V
6
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
35
2
35
35
35
35
3
1
7
V
F
V
V
V
V
F
V
F
6
5
6
6
6
6
5
1
7
V
P
V
V
V
V
P
V
V
Typ
Maxim. délka
pole (Fixní / Variabilní)
Obsah
Typ příkazu
Pořadové číslo příkazu v souboru
Číslo účtu plátce
Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka
Datum splatnosti (ddmmrrrr)*
Částka příkazu**
Měna platby v kódu SWIFT
Číslo účtu příjemce (IBAN)
Název a adresa příjemce, část 1
Název a adresa příjemce, část 2
Název a adresa příjemce, část 3
Název a adresa příjemce, část 4
Název a adresa banky příjemce, část 1
(popř. samotný SWIFT kód)
Název a adresa banky příjemce, část 2
(popř. samotný SWIFT kód)
Název a adresa banky příjemce, část 3
Název a adresa banky příjemce, část 4 - kód země
Detaily platby, část 1
Detaily platby, část 2
Detaily platby, část 3
Detaily platby, část 4
Poplatky (SHA/BEN/OUR)
Volné pole
Platební titul
Povinné/
Volitelné pole
P, musí být = 3
P
P
V
P
P
P
P
P
V
V
V
P
Pozn.: Pro platby do banky v členském státu EHP je klient povinen uvést BIC
(SWIFT) banky příjemce a IBAN, a to bez ohledu na měnu platební transakce.
BIC kód musí být uveden samostatně v poli číslo 13 nebo 14, a to bez slova
SWIFT a bez mezer a musí obsahovat 8 nebo 11 znaků. V případě, že
platební příkaz doručený Bance nebude obsahovat tyto náležitosti, bude
Klientovi účtován „Poplatek NSTP“ („Non Straight Through Processing“)
ve výši dle aktuálního sazebníku Banky.
Číslo pole 21. Poplatky
BEN - poplatky hrazeny z účtu příjemce
OUR - poplatky hrazeny z Vašeho účtu
SHA - plátce hradí poplatky své banky, případné další
poplatky jsou účtovány k tíži příjemce
Číslo pole 22. Volné pole
povolené znaky jsou 1, 2, 3
Číslo pole 23. Platební titul
nepovinný údaj, vždy sedmimístný údaj zadávaný v
následující struktuře PPPRZZK
PPP je číselná hodnota (3 znaky) platebního titulu podle charakteru platby, např. 120 - dovoz
zboží. Úplný seznam platebních titulů je uveden na konci tohoto manuálu.
R je abecední jednoznakový kód příjemce a to v hodnotách:
R
N
příjemce platby je rezident (registrován v České republice)
příjemce platby není rezident (není registrován v České republice)
ZZ je abecední dvouznakový kód země příjemce, např. GB pro Velkou Británii nebo IT pro
Itálii. Úplný seznam kódů zemí příjemce je uveden na konci tohoto manuálu.
K je číselný jednoznakový kód smluvního partnera (příjemce) s těmito hodnotami:
1 – Zahraniční mimobankovní subjekty
2 – Zahraniční vlády, Mezinárodní měnový fond, Světová banka
3 – Zahraniční banky
4 – Ostatní nerezidenti
5 – Rezidenti
Př. 120NGB1 – tento plat. titul je pro platbu za dovoz zboží od nerezidenta z Velké Británie,
který je běžným dodavatelem (mimobankovní subjekt)
2.3. FORMÁT SOUČTOVÉ VĚTY NA KONCI SOUBROU
Pole
číslo
1.
2.
3.
Obsah
Znak poslední věty souboru
Pořadové číslo příkazu v souboru
Součet částek za všechny příkazy souboru
Typ
Maxim. délka
pole (Fixní / Variabilní)
N
A
N
1
3
16
F
F
V
Tabulka
povolených
znaků
1
1
3
Povinné/
Volitelné pole
P, musí být = 9
P
P
Pozn.:
Typ pole A – alfanumerické hodnoty
Typ pole N – numerické hodnoty
*Datum splatnosti – Citibank provádí mj. kontrolu na datum splatnosti. U zahraničního
platebního příkazu musí být datum logicky správné, a to stejné jako datum běžného dne. Tzn.
při přenosu vytvořeného souboru se zahraničními platebními příkazy do Citibank Online
zadejte datum splatnosti stejné jako dnešní datum (systémové datum v Citibank Online).
**Částku uveďte vždy na dvě desetinná místa (např. 5000.00, 500.45, 14.05). U tzv. slabých
měn (měn bez desetinných míst – JPY a HUF) uveďte částku na celé číslo (např. 5000.00,
5000).
2.4. TABULKY POVOLENÝCH ZNAKŮ
Tabulka č. 1
Tabulka č. 2
Tabulka č. 3
Tabulka č. 4
-
pouze číslice (0 - 9)
číslice a abeceda (0 - 9, a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky
číslice a desetinná tečka
číslice (0 - 9), abeceda (a - z, A - Z) bez znaků české diakritiky plus speciální
znaky ( / -), tj. znaky lomítko a minus
Tabulka č. 5 - pouze abeceda, velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky
Tabulka č. 6 - povolené znaky pro SWIFT:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.0123456789?-()+:/ <mezera> bez
znaků české diakritiky
Tabulka č. 7 - číslice (0 - 9), velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky
2.5. VSTUPNÍ KONTROLY ZÁZNAMŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ
PROVÁDĚNÉ NA STRANĚ CITIBANK
Kontroly prováděné na datech souboru jsou dvojího druhu:
2.5.1. FORMÁTOVÉ KONTROLY
Veškeré chyby při kontrole formátu způsobí, že celý vstupní soubor je jako celek vyřazen ze
zpracování.
Jednotlivé formátové kontroly jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soubor obsahuje data pro daný typ položky
Vstupní posloupnost pořadových čísel příkazů v souboru je nepřerušená
Všechna povinná pole jsou uvedena
Všechna uvedená pole nepřesahují maximální délku pole
Údaj v poslední součtové větě (součet částek za všechny příkazy souboru) odpovídá
vypočtené hodnotě
Kontrola rozdělení souboru na jednotlivé záznamy a jednotlivá pole
Kontrola maximálního počtu položek v souboru
Všechna pole musí obsahovat pouze povolené znaky z tabulek povolených znaků
Částka příkazu musí být vyšší než nula (pozor – oddělovač desetinných míst je tečka)
2.5.2. LOGICKÉ KONTROLY
Chyby zjištěné na úrovni logické kontroly vyřadí ze zpracování pouze daný příkaz.
Jednotlivé logické kontroly jsou:
1. Kontrola formátu modulo 11 u tuzemského čísla účtu (předčíslí a základní číslo účtu
odděleně)
2. Platný číselný kód banky (tuzemské platební příkazy)
3. Datum splatnosti musí být logicky správné a musí být
4. pro tuzemský platební příkaz stejné nebo vyšší (max. o 12 měsíců) než datum
běžného dne
5. pro zahraniční platební příkaz stejné jako datum běžného dne
6. Částka příkazu musí být nižší nebo rovná momentálnímu stavu na účtě
7. Číslo účtu plátce nesmí být stejné jako číslo účtu příjemce
8. Platný SWIFT kód měny u zahraniční platby
3. PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍ
Položka č.1
Účet debet:
Účet kredit:
Kód banky:
Datum splatnosti:
Částka:
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Zpráva pro příjemce:
5000219008
15143
5100
1.6.2010
15000.50
0308
91256256
Test
Položka č.2
Referenční číslo:
Účet debet:
Účet kredit:
Kód banky:
Datum splatnosti:
Částka:
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Zpráva pro příjemce:
4a
5000219008
1111111111
0100
1.6.2010
4500.20
3558
98752322
Ahoj jak se mas
Položka č.3
Účet debet:
Částka:
Měna:
Datum splatnosti:
Účet kredit:
Název a adresa příjemce:
Název a adresa banky příjemce:
Poplatky:
Platební titul:
5000219008
2000
USD
1.6.2010
65545445454123
Staples co., 21st Avenue, Queens
Bank of New York, Wall street 2455, 46656 New York, US
hrazeny z našeho účtu
120NUS1
Položka č.4
Účet debet:
Částka:
Měna:
Datum splatnosti:
Účet kredit:
Název a adresa příjemce:
Název a adresa banky příjemce:
SWIFT BIC:
Poplatky:
Platební titul:
5000219008
2000
USD
1.6.2010
SK5202000000278900020003
Staples co., 21st Avenue, Queens
VUB, a.s., Testovaci 55, Bratislava, SK
UNCRSKBX
SHA
120NSK1
Formát ASCII comma delimited včetně názvu souboru
LCY-5000219008-20100601-001.txt
1,”001”,“5000219008”,””,”01062010”,15000.50,””,” 15143”,”5100”,”0308”,”91256256”,””,” TEST“
1,”002”,”5000219008”,”4a”,”01062010”,4500.20,””,”111111111”,”0100”,”3558”,”98752322”,””,”A
HOJ JAK SE MAS”
9,”003”,19500.70
FCY-5000219008-20100601-002.txt
3,”001”,”5000219008”,””,”01062010”,2000.00,”USD”,” 65545445454123”,”STAPLES CO. 21ST
AVENUE QUEENS”,””,””,””,“BANK OF NEW YORK”,”WALL STREET 2455”,”46656 NEW
YORK”,”US”,””,””,””,””,”OUR”,”1”,”120NUS1”
3,”002”,”5000219008”,””,”01062010”,2000.00,”USD”,” SK5202000000278900020003”
,”STAPLES CO. 21ST AVENUE QUEENS”,””,””,””,“VUB A.S.”,”UNCRSKBX”,”TESTOVACI 55
BRATISLAVA”,”SK”,””,””,””,””,”SHA”,”1”,”120NSK1”
9,”003”,4000.00
Pozn.:
V případě, že existuje v jednotlivém platebním příkazu nevyplněné nepovinné pole, musí být
toto pole v ASCII formátu označeno uvozovkami.
4. SEZNAM BANK V ČR
Aktuální seznam všech existujících bank v České republice naleznete na internetové adrese:
http://www.cnb.cz v sekci Platební styk
Upozornění: Uvedené kódy třetích stran a také kódy bank ve Slovenské republice pro platební
styk nikdy nepoužívejte.
5. SEZNAM KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ
K.S. označené „B“ používají jen banky, konstantní symboly označené „BS“ používají jen banky
a orgány spojů. Takto označené konstantní symboly nesmějí klienti používat.
Občané, kteří nejsou soukromými podnikateli, používají konstantní symboly označené „O“.
Soukromí podnikatelé používají ostatní konstantní symboly.
Konstantní symbol se skládá :
z jednomístné až trojmístné základní části vyjadřující charakter platby (Z)
z jednomístné proměnné části vyjadřující způsob placení nebo zúčtování (X)
a má toto schéma : ZZZX.
Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd, které jsou členěny takto:
0 – platby za zboží a služby
1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv
2 – platby za dodávky investiční povahy
3 – mzdové a ostatní osobní náklady
4 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv
5 – ostatní finanční platby
6 – převody mezi účty téhož klienta
7 – pokladní příjmy
8 – platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce minulého roku
9 – vztahy bank ke klientele
Proměnná část konstantního symbolu (X)
0 – platby podle zvláštních dispozic bank
1 – platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu
2 – úvěrovatelné přepravné a úvěrované platby dodavatelům
3 – výplaty u banky, která nevede účet klienta, nebo u pošty
4 – přednostní platby
5 – opravné zúčtování B
6 – dobropisy (vratky) na platby běžného roku
7 – dobropisy (vratky) na platby minulého roku
8 – ostatní bezhotovostní platby
9 – hotovostní platby
5.1. Přehled konstantních symbolů podle jednotlivých tříd
5.1.1. TŘÍDA 0 – PLATBY ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY
00X
10X
30X
40X
80X
– platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X)
– platby za zemědělské výrobky
– platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) O
– platby za přepravné
– platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky)
5.1.2. TŘÍDA 1 – VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A
ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol
předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem.
5.1.3. TŘÍDA 2 – PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY
02X
72X
– platby za dodávky investiční povahy
– příspěvky na sdruženou výstavbu
5.1.4. TŘÍDA 3 – MZDOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY
03X
13X
93X
– prostředky na mzdy
– srážky z mezd
– dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, národní pojištění)
5.1.5. TŘÍDA 4 – VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A
ROZPOČTŮM MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
Konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo financí, plátce uvádí konstantní symbol
předepsaný příslušným finančním nebo daňovým úřadem
5.1.6. TŘÍDA 5 – OSTATNÍ FINANČNÍ PLATBY
05
05X
205X
305X
405X
15X
25X
35X
459
55X
1559
255X
355X
175X
85X
959
1959
– platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného
orgánu B
– penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod (kromě
plateb pod symbolem 051)– nákup cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky)
– prodej cenných papírů
– proplacení výnosů z cenných papírů
– hospodářsko operativní výdaje
– platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
– platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím pošt
– hotovostní výplaty z účtů
– finanční platby ostatní O
– výplaty z vkladů obyvatelstva
– úhrady pojistných plnění pojišťovnami
– platby pojistného pojišťovnám
– zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty stavebních bytových
družstev
– přechodně poskytnuté půjčky
– dotace poštám B
– dotace bankám BS
5.1.7. TŘÍDA 6 – PŘEVODY MEZI ÚČTY TÉHOŽ KLIENTA
06X
16X
126X
96X
– převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
– splátky úvěrů a půjček O
– převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev
– ostatní převody
5.1.8. TŘÍDA 7 – POKLADNÍ PŘÍJMY
079 – tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
179
– tržby za poskytnuté služby
178
– zúčtování platby zaručeným šekem B
1178 – zúčtování platby platební kartou B
2178 – zúčtování platby nezaručeným šekem B
3178 – zúčtování platby bankovním šekem B
279
– vklady na účty zemědělských družstev
379
– ostatní příjmy O
1379 – vklady obyvatelstva (včetně depozitních a vkladových certifikátů a
vkladových listů) BS
479
– vrácené mzdy
579
– vrácené hotovosti na nákup
1979 – odvody bank BS
5.1.9. TŘÍDA 8 – PLATBY ZA DODÁVKY INVESTIČNÍ POVAHY
USKUTEČNĚNÉ DO KONCE MINULÉHO ROKU
5.1.10. TŘÍDA 9 – VZTAHY BANK KE KLIENTELE B098
1098
209X
309X
409X
198
298
398
498
598
269X
369X
898
1898
998
– automatické převody zůstatků
– převody zůstatků zrušených účtů
– nákup cenných papírů
– prodej cenných papírů
– proplacení výnosů z cenných papírů
– regulace zůstatků účtů
– ostatní převody
– poskytnuté úvěry
– splátky úvěrů a půjček
– zúčtování úroků
– devizové operace nákup
– devizové operace prodej
– zúčtování cen za peněžní služby
– zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jinou bankou
– zúčtování soupisů poštovních poukázek
Upozornění: Uvedený seznam konstantních symbolů je pouze indikativní.
6. SEZNAM PLATEBNÍCH TITULŮ
6.1. SKUPINA 1. - Inkasa a platby za zboží
Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a
opravami zboží a dlouhodobým pronájmem nad 12 měsíců.
110 Vývoz zboží - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v
ceně zboží), upravená o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.). V inkasech za zboží jsou
zahrnuty náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj., pokud jsou součástí
ceny zboží.
112 Finanční pronáje (leasing) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem
statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následným prodejem
(příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se
inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platevní titul 352).
120 Dovoz zboží - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě (včetně úroků zahrnutých v
ceně zboží), upravené o korigující položky (vratky, storna, slevy aj.).
122 Finanční pronájem (leasing) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem
statků formou jejich dlouhodobého pronájmu (nad 12 měsíců) s následnou koupí (příp.
vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby
související s provozním pronájmem (viz platební titul 352).
130 Reexport - inkasa a platby za dodávky zboží , které bylo nakoupeno a dovezeno ze
zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno.
132 Zpracování a opravy - inkasa a platby spojené se zhodnocením a opravami zboží, které
překročilo celní hranici.
150 Faktoring - inkasa a platby spojené s odkoupenými krátkodobými vývozními
pohledávkami.
152 Forfaiting - inkasa a platby spojené s odkoupenými střednědobými a dlouhodobými
vývozními pohledávkami.
190 Transakce z použití směnek a šeků - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným
použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem).
195 Časově neidentifikované platební tituly (zprostředkované operace) - inkasa a platby
spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní
platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné
banky.
199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní) - inkasa a platby spojené s
dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební
titul, který přiděluje banka při uskutečňování vlastních operací.
6.2. SKUPINA 2. - Dopravní služby a cestovní ruch
Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s
vyjímkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění, aj. spadající pod skupinu 1) a přepravou osob.
Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a
právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v
oblasti zahraničního cestovního ruchu
6.2.1. NÁKLADNÍ DOPRAVA
210 Železniční nákladní - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici.
215 Námořní nákladní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží.
218 Říční nákladní - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží.
220 Letecká nákladní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží.
222 Automobilová nákladní - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží.
225 Ostatní nákladní dopravní služby - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy
(spedice aj.), daňové poplatky placené na celnici z nákladní dopravy, celní jistoty. Vztahuje se
rovněž na služby poskytované na hraničních přechodech, letištích, přístavech (např.
manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba
dopravních zařízení apod.).
230 Železniční tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území čr.
232 Automobilový tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím
automobilové dopravy přes území čr.
235 Potrubní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území čr.
238 Ostatní tranzit - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží přes území čr ostatními
dopravními prostředky.
6.2.2. OSOBNÍ DOPRAVA
240 Železniční osobní - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici.
242 Námořní osobní - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob.
245 Letecká osobní - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob
250 Ostatní osobní - inkasa a platby spojené s ostatními druhy dopravy (říční, autobusová aj.).
255 Ostatní osobní dopravní služby - poplatky za další služby poskytované na letištích, v
přístavech, na hraničních přechodech aj.
6.2.3. CESTOVNÍ RUCH
Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. šeky, směnky, nákupy cizí měny,
vztahující se k obchodním činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.
260 Nákup cizí měny za hotovost - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě
bankovek, mincí a šeků s vyjímkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz
platební titul 285.
262 Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí
měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.
265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč - nákup valut a šeků v cizí
měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.
270 Prodej cizí měny za hotovost - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve
formě bankovek, mincí a šeků s vyjímkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami
- viz platební titul 285.
272 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí
měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta.
275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč - prodej valut a šeků v cizí
měně za českou měnu s odepsáním směnečné částky z korunového účtu klienta.
280 Aktivní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní
kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu,
bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v čr apod.
282 Pasívní cestovní ruch - inkasa a platby fyzických a právnických osob (cestovní
kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu,
bezhotovostního zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod.
285 Mimobankovní směnárny - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených
mimobankovními směnárnami.
295 Transakce z použití platebních karet - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních
karet.
6.3. SKUPINA 3. - Jiné služby
Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby mezi tuzemci a cizozemci spojené s
poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s vyjímkou dopravních
služeb a cestovního ruchu.
310 Poštovní služby - inkasa a platby spojené s poštovními službami.
312 Telekomunikační a radiokomunikační služby - inkasa a platby spojené s
telekomunikačními a radiokomunikačními službami.
315 Stavební a montážní práce - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními
pracemi včetně projektové přípravy (s vyjímkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých
v ceně zboží).
320 Ziskové operace se zbožím - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno
a opět odprodáno, aniž překročilo tuzemskou hranici, resp. nebylo celně odbaveno do
tuzemska.
325 Opravy - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekočilo celní hranici (není zahrnuto
ve skupině 1).
330 Neživotní pojištění - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob, tj. se všemi
druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního
pojištění.
332 Životní a penzijní pojištění - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na
dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.
335 Finanční služby -inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků) poskytované bankami
jinými finančními institucemi s vyjímkou platebních titulů 330 a 332. Jedná se o služby ve
vztahu ke klientům a bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu,
operace s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu
aktiv, cenných papírů apod.).
340 Reklama - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a
průzkum veřejného mínění.
345 Právní, účetnické a poradenské služby - inkasa a platby spojené s právními,
účetnickými, auditorskými, konzultačními, manažerskými a podobnými službami.
348 Nájemné - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné).
350 Pronájem nehmotných statků - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a
obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.
352 Pronájem strojů a zařízení - inkasa a platby za krátkodobý pronájem strojů a zařízení do
12 měsíců (dlouhodobý pronájem - nad 12 měsíců - se zahrnuje do skupiny 1).
355 Výzkum a vývoj - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a
aplikovaného výzkumu a vývoje.
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj. - inkasa a platby spojené s využíváním
nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné
známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory , výrobní postupy, aj.
365 Služby výpočetní techniky a informací - inkasa a platby za veškeré služby poskytované
v oblasti výpočetní techniky a informací (služby poskytované tiskovými aj. agenturami,
předplatné novin a časopisů).
370 Diplomatická zastoupení čr v zahraničí - převody prostředků v souvislosti s činností
diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí (netýká se nákupu pozemků a
nemovitostí).
372 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR - převody prostředků v souvislosti s činností
diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států (netýká se nákupu pozemků a
nemovitostí).
375 Vládní příjmy a výdaje - inkasa a platby v souvislosti se státními platy, včetně účasti v
jednotkách OSN, NATO apod.
378 Zprostředkovací služby - inkasa a platby za zprostředkovatelské služby, např. provize, s
vyjímkou služeb zprostředkovaných bankami a finančními institucemi.
380 Služby obchodní povahy - inkasa a platby za služby obchodní povahy (jako např.
odborné expertízy, veletrhy, výstavy obchodního charakteru aj.) a jinde neuvedené služby.
382 Audiovizuální služby - inkasa a platby vztahující se k filmu, televizi, rozhlasu,
magnetickým záznamům apod.
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace - inkasa a platby spojené se
službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou, vzdělávací aj. činnost (např.
knihovny, musea, výstavy).
390 Technické služby - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru
(např. stavební dozor, konstrukce, architektura, design, apod.).
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu - inkasa a platby spojené s
těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin, těžba dřeva, jaderný
odpad). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské
vody apod. - viz platební titul 550.
395 Zastoupení českých firem v zahraničí - inkasa a platby spojené s náklady na
reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.
397 Zastoupení zahraničních firem v ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci
firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.
398 Služby v oblasti zdravotnictví - inkasa platby spojené s lékařským ošetřením, převody
prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí.
6.4. SKUPINA 4. – Pracovní příjmy
Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost.
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných
odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok
(týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma
zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu - převody mezd, platů a jiných
odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok
(týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v čr). Týká se také případů, kdy česká firma
zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.
6.5. SKUPINA 5. - Důchody z majetku a podnikání
Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí mezi tuzemci a cizozemci z
finančních aktiv a pasív.
510 Výnosy z přímých investic - inkasa a platby spojené s převodem podílů na zisku přímé
investice určené k rozdělení (tj. dividendy, tantiemy) a další formy podílu na zisku (např. čistý
výnos z pronájmu nemovitostí).
520 Výnosy z portfoliových investic - inkasa a platby spojené s převody výnosů z
portfoliových investic, tj. dividendy aj.
530 Úroky - přímé investice - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a
přijímaných v rámci přímých investic.
532 Úroky - portfoliové investice - inkasované a placené úroky z poskytovaných a
přijímaných portfoliových investic (např. obligací).
535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů - inkasované a placené úroky z finančních a
účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním
finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se také úroky z vládních úvěrů.
538 Úroky z obchodních úvěrů - inkasované a placené úroky z poskytnutých přijatých úvěrů
obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.
540 Úroky z depozit - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů.
550 Důchody z půdy - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, t.j. nájemné z půdy
zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání
vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje.
6.6. SKUPINA 6. - Převody
610 Převody - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým (např. věna,
podpory, odškodnění), tak právnickým osobám. Zahrnují se dary do výše 10 tis. Kč včetně,
dále např. poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.
612 Dědictví a dary - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového
charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.
615 Výživné - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.
618 Penze - inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.
620 Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu - inkasa a platby v souvislosti s
příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.
622 Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet - inkasa a platby v souvislosti s
příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.
625 Převody v souvislosti s vystěhováním - převody prostředků v souvislosti s migrací
obyvatelstva.
628 Zahraniční pomoc - inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním
a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční
pomoci.
630 Dotace - nenávratné dotace bankám a firmám určené výhradně na provozní účely
(nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení základního jmění apod.)
632 Pokuty, penále - inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále, soudních výloh,
soudních poplatků a ostatních sankčních postihů.
635 Daně - inkasa a platby související s daňovými poplatky (např. daň dědická, darovací, daně
na celnici z nákl. dopravy, pokud nejde o úhradu za službu podchycenou PT 225).
640 Nákup a prodej patentů, licencí aj. - inkasa a platby spojené s nákupem a prodejem
nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné
známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj. Pod tímto
platebním titulem (vládní sektor) se eviduje také nákup a prodej pozemků určený pro
diplomatická zastoupení.
6.7. SKUPINA 7. - Transakce s finančními aktivy ve vztahu k
zahraničí
Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí.
710 Zahraniční přímé investice - akcie - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo
"depository shares" tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor
vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 %
hlasovacích práv.
712 Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast - inkasa a platby za nákup a
prodej kmenového kapitálu s vyjímkou akcií, který má charakter přímé investice, tuzemcem v
zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 %
podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
715 Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry - čerpání a splácení úvěrů
poskytnutých na dobu delší než 5 let majících charakter přímé investice.
718 Zahraniční portfoliové investice - akcie - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo
"depository shares" tuzemcem v zahraničí. Jde o portfoliovou investici, tj, takovou, kdy podíl
investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních
cenných papírů s vyjímkou akcií se splatností do 1 roku (např. směnky, "commercial papers",
pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).
722 Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé - inkasa a platby za nákup a
prodej zahraničních cenných papírů (úvěrové cenné papíry - např. obligace se splatností nad
1 rok, dluhopisy) s vyjímkou akcií.
87
5 Finanční deriváty - inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (prémie za
opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání
podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru
provedené operace.
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a
prodejem nemovitostí v zahraničí.
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých
cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní
úvěrové linky).
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých
cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové - čerpání a splácení úvěrů
poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např.
mezibankovní úvěrové linky apod.).
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční - čerpání a splácení úvěrů
poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se
také vládní úvěry, dříve uváděné pod platebním titulem 748.
750 Vklady promptní a krátkodobé - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností do 1
roku včetně. Zahrnují se také repo operace se splatností do 1 roku včetně.
752 Dotace účtů - dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními
korespondentskými bankami.
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností
nad 1 rok. Zahrnují se také repo operace se splatností nad 1 rok.
760 Konverze, arbitáže a další operace - inkasa a platby plynoucí ze ziskových a dalších
operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry , zlato). Zahrnují se
dealingové operace ve vztahu k zahraničí.
770 Členské podíly v mezinárodních organizacích - úhrada členských podílů v
mezinárodních měnových a finačních organizacích.
790 Zajištění závazků cizozemce - inkasa a platby spojené s poskytnutím zajištění nebo
plnění na základě vydání příkazu k zajištění za závazek cizozemce podle § 15 devizového
zákona č. 219/95 Sb.
6.8. SKUPINA 8. - Transakce s finančními pasívy ve vztahu k
zahraničí
Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasívy, které mají vztah k zahraničí.
810 Tuzemské přímé investice -akcie - inkasa a platby za nákup a prodej akcií v tuzemsku.
Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na
obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast - inkasa a platby za nákup a
prodej kmenového kapitálu s vyjímkou akcií, který má charakter přímé investice, cizozemcem
v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 %
podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10 % hlasovacích práv.
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry - čerpání a splácení úvěrů
přijatých na dobu delší než 5 let, majících charakter přímé investice.
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie - inkasa a platby za nákup a prodej akcií nebo
"depository shares" cizozemcem v tuzemsku. Jde o portfoliovou investici, tj. takovou, kdy
podíl investora je menší než 10 % kmenového kapitálu podniku.
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských
cenných papírů se splatností do 1 roku s vyjímkou akcií (např. směnky, "commercial papers",
pokladniční a jiné poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty).
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé - inkasa a platby za nákup a
prodej tuzemských cenných papírů (úvěrové cenné papíry - např. obligace se splatností nad 1
rok, dluhopisy), s vyjímkou akcií.
825 Finanční deriváty - inkasa a platby plynoucí z operací s finančními deriváty (prémie za
opce, margins u futures a další poplatky spojené s finančními deriváty) vyjma vypořádání
podkladového instrumentu, který se zařadí do příslušného platebního titulu podle charakteru
provedené operace.
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a
prodejem nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové - čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na
dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové linky).
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční - čerpání a splácení úvěrů přijatých od cizozemců na
dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (půjčka).
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové - čerpání a splácení úvěrů přijatých
od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel (např. mezibankovní úvěrové
linky apod.).
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční - čerpání a splácení úvěrů přijatých
od cizozemců na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (půjčka). Zahrnují se také vládní
úvěry, dříve uváděné pod platebním titulem 848.
850 Vklady promptní a krátkodobé - úložky a výběry včetně úroků (také bezhotovostních
převodů) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku
včetně.
852 Dotace účtů - dotace loro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními
korespondentskými bankami.
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé - úložky a výběry včetně úroků (také
bezhotovostních převodů) z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností
nad 1 rok.
6.9. SKUPINA 9. - Ostatní převody nezahrnované do platebně bilančních vztahů
Ve skupině 9 se vykazují vzájemné vztahy tuzemských subjektů, zahraničních subjektů,
uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů
korespondentských bank (vykazují pouze banky a pobočky zahraničních bank, platební titul
950 a 952 může označit také klient).
910 Převody uvnitř banky - převody mezi pobočkami a centrálou banky (s vyjímkou poboček
tuzemských bank v zahraničí a poboček zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v
rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.
920 řevody mezi tuzemskými bankami - převody prostředků mezi bankami v tuzemsku.
922 Mezibankovní úvěry - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami
v cizí měně.
925 Mezibankovní vklady - vklady a výběry mezibankovních depozit v cizí měně v tuzemsku.
930 Převody - převody pěněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než
bankou (s vyjímkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody
(bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.
932 Poskytování úvěrů v cizích měnách tuzemcům - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých
tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.
935 Vklady a výběry fyzických osob u bank - vklady a výběry hotovostí z devizových účtů
fyzických osob tuzemců a cizozemců.
938 Vklady a výběry právnických a fyzických osob (podnikatelů) u bank - vklady a výběry
hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců a cizozemců.
Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze skupiny 1 až 8.
940 Úroky z devizových vkladů fyzických osob - na straně inkas se vykazují připsané úroky
z vkladů , na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.
942 Úroky z devizových vkladů právnických osob - na straně inkas se vykazují připsané
úroky z vkladů , na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.
945 Devizový trh - nákupy a prodeje uskutečňované bankami na mezibankovním devizovém
trhu.
950 Převody mezi tuzemci - převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované
prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u
tuzemské banky, převody prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma
bankami na území české Republiky.
952 Pevody mezi cizozemci - převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované
prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u
tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma
bankami na území české Republiky.
970 Krzové rozdíly - zahrnují rozdíl stavu devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce,
počátečního stavu devizové pozice k 1.1 běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé
období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.
972 Kuzové rozpětí - vyjádření kurzu rozdílu mezi kurzem nákup a kurzem střed a mezi
kurzem prodej a kurzem střed.
999 Zrostředkované operace - zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jiným
peněžním ústavem.
Upozornění: Uvedený seznam platebních titulů je pouze indikativní. Úplný seznam platných
platebních titulů najdete ve vyhlášce ČNB č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České
republiky.
7. Seznam kódů zemí příjemce
AD - Andora
AE - Spojené arabské emiráty
AF - Afghánistán
AG - Antigua a Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albánie
AM - Arménie
AN - Nizozemské Antily
AO - Angola
AQ - Antarktida
AR - Argentina
AS - Americká Samoa
AT - Rakousko
AU - Austrálie
AW - Aruba
AZ - Ázerbajdžán
BA – Bosna a Hercegovina
BB - Barbados
BD - Bangladéš
BE - Belgie
BF - Burkina Faso
BG - Bulharsko
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermudy (brit.)
BN - Brunej
BO - Bolívie
BR - Brazílie
BS - Bahamy
BT – Království Bhútán
BV - Bouvetův ostrov
BW - Botswana
BY - Bělorusko
BZ - Belize
CA - Kanada
CC - Kokosové ostrovy
CD – Demokratická republika Kongo
CF - Středoafrická republika
CG - Kongo
CH - Švýcarsko
CI - Pobřeží slonoviny
CK - Cookovy ostrovy
CL - Chile
CM - Kamerun
CN - Čína
CO - Kolumbie
CR - Kostarika
CS - Srbsko
CV - Kapverdy
CX - Vánoční ostrov
CY - Kypr
CZ - Česká republika
DE - Spolková republika Německo
DJ - Džibutsko
DK - Dánsko
DM - Dominika
DO - Dominikánská republika
DZ - Alžírsko
EC - Ekvádor
EE - Estonsko
EG - Egypt
EH - Západní Sahara
ER - Eritrea
ES - Španělsko
ET - Etiopie
FI - Finsko
FJ - Fidži
FK – Falklandské ostrovy
FM – Federativní státy Mikronésie
FO - Faerské ostrovy
FR - Francie
GA - Gabon
GB - Velká Británie
GD - Grenada
GE - Gruzie
GF - Francouzská Guyana
GG - Guernsey, C.I.
GH - Ghana
GI - Gibraltar (brit.)
GL - Grónsko
GM - Gambie
GN - Guinea
GP - Guadeloupe
GQ - Rovníková Guinea
GR - Řecko
GS - Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
GT - Guatemala
GU - Guam
GW - Guinea - Bissau
GY - Guayana
HK – Hong Kong
HM - Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy
HN - Honduras
HR - Chorvatsko
HT - Haiti
HU - Maďarsko
ID - Indonésie
IE - Irsko
IL - Izrael
IM - Ostrov Man
IN - Indie
IO - Britské indickooceánské území
IS - Island
IT - Itálie
JE - Jersey, C.I.
JM - Jamajka
JO – Jordánské hášimovské království
JP - Japonsko
KE - Keňa
KG - Kyrgyzstán
KH - Kambodža
KI - Kiribati
KM - Komorský svaz
KN - Svatý Kryštof a Nevis
KR - Korejská republika
KW - Kuvajt
KY - Kajmanské ostrovy (brit.)
KZ - Kazachstán
LA - Laos
LB - Libanon
LC - Svatá Lucie
LI - Lichtenštejnsko
LK – Srí Lanka
LS - Lesotho
LT - Litva
LU - Lucembursko
LV - Lotyšsko
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldávie
ME - Černá Hora
MG - Madagaskar
MH - Marshallovy ostrovy
MK - Makedonie
ML - Mali
MN - Mongolsko
MO - Macao
MP – Společenství Severních Marian
MQ - Martinik
MR - Mauretánie
MS - Montserrat (brit.)
MT - Malta
MU - Mauricius
MV - Maledivy
MW - Malawi
MX - Mexiko
MY - Malajsie
MZ - Mosambik
NA - Namibie
NC - Nová Kaledonie
NE - Niger
NF - Norfolk
NG - Nigérie
NI - Nikaragua
NL - Nizozemsko
NO - Norsko
NP - Nepál
NR - Nauru
NU - Niue
NZ - Nový Zéland
OM - Omán
PA - Panama
PE - Peru
PF - Francouzská Polynésie
PG - Papua - Nová Guinea
PH - Filipíny
PK - Pákistán
PL - Polsko
PM - Saint Pierre a Miquelon
PN - Pitcairn
PR – Portoriko
PS – Palestina
PT - Portugalsko
PW - Palau
PY - Paraguay
PZ - Panamské průplavové pásmo
QA - Katar
RE - Réunion
RO - Rumunsko
RU - Rusko
RW - Rwanda
SA – Saúdská Arábie
SB - Šalamounovy ostrovy
SC - Seychely
SE - Švédsko
SG - Singapur
SH - Svatá Helena
SI - Slovinsko
SJ - Svalbard a ostrov Jan Mayen
SK - Slovensko
SL - Sierra Leone
SM – San Marino
SN - Senegal
SO - Somálsko
SR - Surinam
ST - Svatý Tomáš a Princovův ostrov
SV - Salvador
SY - Sýrie
SZ - Svazijsko
TC - Turks a Caicos (brit.)
TD - Čad
TF - Francouzská jižní území
TG - Togo
TH - Thajsko
TJ - Tádžikistán
TK – Tokelau
TL – Timor - Leste
TM - Turkmenistán
TN - Tunisko
TO – Království Tonga
TR - Turecko
TT - Trinidad a Tobago
TV - Tuvalu
TW - Tchaj-wan
TZ - Tanzánie
UA - Ukrajina
UG - Uganda
UM - Menší zámořská teritoria USA
US - Spojené státy americké
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistán
VA - Vatikán
VC - Svatý Vincenc a Grenadiny
VE - Venezuela
VG - Britské Panenské ostrovy
VI - Panenské ostrovy
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WF - Wallis a Futuna
WS - Západní Samoa
YE - Jemen
YT - Mayotte
ZA - Jihoafrická republika
ZM – Zambie
VÍCE INFORMACÍ 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU:
Zákaznické linky CitiPhone
233 062 222
233 061 567 (pro firemní klientelu CitiBusiness v době
od 8.00 do 18.00 hodin)
Internetové stránky
www.citibank.cz
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“).

Podobné dokumenty

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc Tabulka č. 5 - pouze abeceda, velká písmena (A - Z) bez znaků české diakritiky Tabulka č. 6 - povolené znaky pro SWIFT: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.0123456789?-()+:/ bez znaků české diakrit...

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným Veřejně přístupné na webu ČNB Ověření existence subjektu na trhu Ověření a zjištění potřebného typu povolení k činnosti (registrace, licence, zápis do

Více

CNN - Revue pro média

CNN - Revue pro média před čtyřiceti lety mediální teoretik Marshall McLuhan. Tato slova, která jsou dnes už jednou z klasických pouček masmediálních studií, často zaznívají v souvislosti s popisem televizní stanice CNN...

Více

Dorost A - FC Bučis team

Dorost A - FC Bučis team Rozpis utkání 1. ligy dorostenců - divize II 2012-2013 základní část 15. a 16. kolo 8XK1-B071 8XK1-B072 8XK1-B073 8XK1-B074 8XK1-B075

Více

Problematika Referral Procedures

Problematika Referral Procedures Hodnocení Systémů řízení rizik EudraVigilance a PSUR repository Prodloužení, guideliny atd. Specifická doporučení při hodnocení CHMP a CMD „Black symbol“ – dodatečné sledování léčivého přípravku © ...

Více

inkvizícia

inkvizícia PRÍKLADY: Jen pro ilustraci: Jedním z nejobávanějších inkvizitorů byl na přelomu 13. a 14. století dominikán Bernard Gui ve francouzském Toulouse. Ten vyhlásil v letech 1308-1323 celkem 930 rozsudk...

Více

přehled účtů společnosti akcenta cz

přehled účtů společnosti akcenta cz RO98 BTRL EURC RT03 0114 9401 RO05 BTRL USDC RT03 0114 9401 RO56 BTRL GBPC RT03 0114 9401

Více