Wendy Hilton

Komentáře

Transkript

Wendy Hilton
Wendy Hilton
Dance of Court and Theater – The French Noble Style 1690-1725
London 1981
Poklony (str.276)
(Rameau str. 22-66, Essex str. 17-34)
Existují tři různé druhy poklon. Poklona pána je poměrně složitá – pán musí
zkoordinovat sejmutí a nasazení klobouku s nakloněním těla a většinou též s pokrčením
jedné nohy v koleni.
Dáma to má jednodušší, protože musí jen vytočit nohy a poklesnout v kolenou, a
potom kolena napnout, zatímco sklopí a znovu pozvedne zrak. Musí držet tělo a hlavu
vzpřímeně, a dávat pozor, aby se nekymácela. Hloubka poklony závisí na postavení
osoby, které je určena a na obřadnosti dané události. Opravdu hluboká poklona
vyžaduje, aby dáma pokrčila kolena tolik, že je nutné paty odlepit od země, k čemuž je
zapotřebí opravdu dobré rovnováhy.
Před provedením poklony je potřeba poklonu jasně nasměrovat k osobě, jíž se
klaníme:
Je rovněž třeba dbát na to, když skláníte tělo, abyste nesklopili hlavu
natolik, že skryjete obličej, což je o to více znatelná chyba, protože tím
uvádíte tuto osobu v pochybnost, jestli je to skutečně ona, komu se
klaníte; proto předtím, než se začnete klanět, pohlédněte té osobě
skromně do tváře, což nazýváme nasměrováním poklony před jejím
provedením. (Rameau str. 33, Essex str. 19)
Abyste poklonu dokončili, pohlédněte ještě jednou na tuto osobu, během doby
kdy se zvedáte. Naklonění těla v pánské pokloně a pokrčení kolen v pokloně dámy bude
„větší nebo menší, podle hodnosti osoby, jíž vzdáváte poctu.“ (Rameau str. 30, Essex
str. 17)
Poklona vpřed
Toto jsou obecně první pocty, které se provádějí při vstupu do místnosti, nebo
když přistupujete k někomu, abyste navázali hovor.
Pro nácvik samotné pánské poklony začněte ve 3. posici. Nasměrujte poklonu,
zatímco snímáte klobouk a sunete přední nohu vpřed do 4. posice; váha je na zadní
noze, přední noha zůstává na zemi celou plochou chodidla.
Zatímco se ohýbáte v pase a sklápíte zrak, pokrčte koleno zadní nohy a přední
nohu nechejte napnutou. V okamžiku, kdy je tělo skloněné, se může pata přední nohy
nepatrně zvednout. Zdůrazněte poklonu v jejím nejnižším bodě malou pauzou, abyste
v rámci daných okolností projevili dostatečný respekt.
Napřimte tělo a zdvihněte zrak; ve chvíli, kdy jste již téměř vzpřímeni přeneste
váhu a zavřete zadní nohu do 3. posice. (Pokud má následovat další poklona vpřed, což
je neobvyklé, přesune se zadní noha přímo do 4. posice.)
Pro nácvik samotné dámské poklony začněte ve 3. posici. Nasměrujte poklonu,
zatímco sunete přední nohu vpřed do 4. posice; váha je na obou nohách, pozice je
úměrná výšce vaší postavy, tak, aby mohla snadno být zachována rovnováha.
Pokrčte dostatečně kolena (v závislosti na postavení dané osoby) a sklopte zrak,
hlavu držte stále zpříma. Zdůrazněte poklonu v jejím nejnižším bodě drobnou pauzou,
tak, abyste v rámci daných okolností projevily dostatečný respekt.
Hladce se opět napřimte a pohlédněte na osobu, jíž jste se klaněly.
Poklony v chůzi
Tento druh poklony se používá při chůzi na ulici, při procházkách ve volné
chvíli, dále tehdy, když procházíme shromážděním lidí, a když odpovídáme na nějakou
pochvalnou poznámku, zatímco kráčíme s danou osobou bok po boku. Připomíná
poklonu vpřed, s tím rozdílem, že se hrudník přetáčí o jednu osminu směrem k osobě,
které se klaníme, boky, nohy a chodidla přitom zůstávají ve směru chůze. Když se
blížíme osobě, jíž se máme v chůzi poklonit nebo jí poklonu oplatit, musíme vyměřit
vzdálenost tak, aby úklona směřovala diagonálně vpřed.
Když kráčíte po ulici, nasměrujte poklonu během toho, kdy si sundáváte klobouk
a sunete nohu blíže dané osobě do 4. posice, špička nebo bříško chodidla se dotýká
země, hrudník je pootočen směrem k této osobě. Ohněte tělo v pase a sklopte pohled.
(Natočení hrudníku způsobí mírný úklon stranou).
Napřimte tělo a zdvihněte zrak, a přeneste váhu těla na přední nohu, abyste
mohli pokračovat v přerušené chůzi, zatímco si nandáváte klobouk.
Pokud jdete po ulici za svými záležitostmi nebo povinnostmi, může být poklona
jen docela malá, ledaže by šlo o osobu mnohem vyššího postavení, v tom případě
Tomlinson doporučuje přidat navíc ještě poklonu vzad.
Při promenádě po módním korzu byl většinou klobouk nošen uvolněně pod
levou rukou. Pokud se klaníme osobě vyššího postavení, je potřeba jej uchopit do pravé
ruky. Dokonce i během těchto nenucených setkání se poklona provádí s veškerou
obřadností a elegancí.
Poklonu dámy nasměrujte během toho, kdy sunete nohu blíže dané osobě do 4.
posice, váha je na obou nohou, hrudník natočen směrem k této osobě. Pokrčte kolena a
sklopte zrak, hlavu držte vzpřímeně.
Narovnejte se a zdvihněte oči, během toho přeneste váhu na přední nohu a
pokračujte v přerušené chůzi.
Poklony vzad
Ze všech tří druhů poklon je tato nejobřadnější a nejuctivější.
Nejprve se sejme klobouk a nasměruje se poklona. Nohy jsou ve 4. posici,
přední noha je zcela odlehčená, chodidlo spočívá téměř celé na zemi. Posuňte přední
nohu do 2. posice, pro maximální stabilitu se jako první dotkne země pata. S vahou
rovnoměrně na obou nohách ohněte tělo v pase vpřed a sklopte zrak.
Zdůrazněte poklonu v jejím nejnižším bode krátkou pauzou, abyste s ohledem na
okolnosti projevili patřičnou úctu. Narovnejte tělo a zdvihněte zrak, a přeneste váhu na
nohu, která se předtím přesunula do 2. posice; druhou nohu zavřete do 3. posice vzadu.
To, zda se má na začátku do 2. posice přesunout přední nebo zadní noha závisí
na okolnostech a na tom, zda se pohybujeme vpřed či vzad.
Dáma začíná v 1. pozici nasměrováním poklony. Udělejte úkrok do 2. posice a
přisuňte druhou nohu do 1. posice. Pokrčte kolena „velmi hluboko“ a sklopte zrak,
hlava je vzpřímená. Zdvihněte se a pohlédněte na osobu, jíž se klaníte.
Rameau říká, že pokud dáma provádí další poklonu vzad, má jí provést na
stejnou stranu. Nicméně z Tomlinsonova výkladu vyplývá, že záleží na okolnostech,
neboť je možné poklony udělat ze strany na stranu, abychom „zachovali svoji posici“.
Pokud má být poklona hodně nízká, může být potřeba zvednout podpatky bot ze
země. V takovém případě by se měly opět dotknout země co nejdříve během zdvihu.
Některé příležitosti, kdy Rameau předepisuje poklonu:
Při příchodu do místnosti nebo ke shromáždění
Když vstupujete do místnosti, sejměte klobouk pravou rukou, postupte dvěma či
třemi kroky, abyste uvolnili dveře, sklouzněte zadní nohou vpřed do 4. posice bez
přenesení váhy, nasměrujte poklonu tak, že pohledem obsáhnete celo společnost, a
poveďte:
1) poklonu vpřed, následovanou
2) poklonou vzad.
Noha, která se zavírá do 3. pozice po pokloně vpřed se otevírá do 2. pozice při pokloně
vzad.
Při průchodu shromážděním lidí
Procházíte-li místností, dělejte takové poklony v chůzi, jak to rozmístění lidí
vyžaduje. Tomlinson je zde nejvíce nápomocný:
Také je třeba zmínit, že při těchto poklonách v chůzi se nemá brát
zřetel na společenské postavení přítomných, ale pouze na jednoduchost
provedení ve vztahu k levé a pravé straně, podle toho, kdo z lidí nám stojí
nejblíže, když procházíme kolem. Vskutku tomu ani nemůže být jinak, neboť
naší
poklony
se
musí
dostat
všem,
když
na
ně
přijde
řada.
(Tomlinson str. 13)
V místnosti zaplněné velkým zástupem lidí může být potřeba dělat mezi
poklonami jenom dva kroky. (Tyto kroky následují po přenesení váhy na přední nohu,
kterým končí poklona.) Další poklona pak začíná předsunutím opačné nohy, během
opakování se klaníme střídavě nalevo i napravo a nikoho z přítomných tak
neopomineme.
Když přicházíte navázat hovor nebo když odcházíte
Jestliže si přejete s někým mluvit, přistupte k němu a udělejte tytéž poklony jako
při vstupu do místnosti, skončete s váhou pouze na přední noze. Během rozhovoru je
možné použít poklonu vzad „jako způsob poděkování za nějakou laskavost nebo
ocenění pochvalné poznámky v náš prospěch.“ (Tomlinson str. 7) Jestliže se během
rozmluvy vyskytnou poklony častěji po sobě, měly by být prováděny na jednu a na
druhou stranu, „abychom zůstali na místě.“ (Tomlinson str. 7) Když odcházíte,
proveďte dvě poklony vzad na stejnou stranu, podle toho, kterým směrem se chcete
vydat.
Při odchodu z místnosti
Zatímco Rameau zde nepodává žádné poučení, Tomlinson uvádí, že se mají
provádět dvě poklony vzad na stejnou stranu, podobně jako po skončení rozhovoru.
Pravděpodobně je však zapotřebí se řídit zdravým rozumem, protože v mnoha situacích
by bylo pohodlnější a patřičnější s ohledem na to, kde v místnosti se vy a ostatní
společnost nacházíte, provést poklonu nejprve na jednu a pak na druhou stranu.

Podobné dokumenty

Albín jménem Nói

Albín jménem Nói rozpoutali takové vášně, dostalo to rozměr, který jako by mně skoro pánbůh nadělil za odměnu, že jsem tam za nimi ten rok trpělivě jezdil. V poslední době, alespoň mi to tak připadá, se objevuje ce...

Více

Návod k údržbě vidlic SUNTOUR

Návod k údržbě vidlic SUNTOUR Odpružené vidlice a zadní tlumiče obsahují vysoce natlakované kapaliny a plyny. Varování v tomto manuálu musí být dodržováno aby se předešlo zranění nebo smrti. Nikdy se nepokoušejte otevřít SR SUN...

Více

Audi Magazín - Víno J. Stávek

Audi Magazín - Víno J. Stávek Ve vinařství Krásná hora se dle slov Marka Vybírala „o víno starají jako o děti: Milují je, ale zároveň se snaží, aby z něj vyrostlo to nejlepší.“ Hospodaří na 5 hektarech vinic v bio režimu: místo...

Více