43 1 úvod 2 vliv posunů uzlů v závislosti na tvaru ztužení

Komentáře

Transkript

43 1 úvod 2 vliv posunů uzlů v závislosti na tvaru ztužení
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební
článek č. 6
Marie STARÁ1
PŘÍHRADOVÉ ZTUŽENÍ PATROVÝCH BUDOV
BRACING MULTI-STOREY BUILDING METHODS
Abstrakt
Příspěvek pojednává o příhradovém ztužení ocelové patrové budovy. První část příspěvku se
věnuje srovnání vodorovných posunů v závislosti na tvaru ztužení ocelové patrové budovy. Ve druhé
části se vybraly 2 nejtužší varianty, kde se zkoumaly vodorovné deformace uzlů ztužidel v příčném
řezu. Závěrem je vyhodnocena vodorovná deformace horního bodu v příčném řezu patrové budovy,
jak z hlediska celkové tuhosti objektu, tak i z hlediska ekonomického.
Klíčová slova
Ocel, ztužení, patrové budovy, zatížení
Abstract
The paper describes the bracing of steel multi-storey building. The first part deals with
comparison of horizontal displacement, depending on the shape of the steel bracing multi-storey
building. In the second part were selected two variants, which dealt the horizontal deformation nodes
glue press in cross-section. The conclusion is evaluated the horizontal deformation of the upper point
cross-section multi-storey buildings, both in terms of overall stiffness, also in terms of economically.
Keywords
Steel, clamps, multi-storey building, load
1 ÚVOD
Patrové budovy jsou objekty pozemního stavitelství s ocelovým skeletem o dvou a více
podlažích. U patrových budov se výrazně projevuje vliv vodorovného zatížení od účinků větru, popř.
od seismických účinků do základů budovy, kde se vzrůstající výškou budovy stoupá vliv
vodorovného zatížení a tím je ovlivněno utváření konstrukčního systému.
Ocelový skelet vícepodlažní budovy tvoří stropnice, průvlaky, sloupy a ztužidla. Prostorová
tuhost ocelového skeletu je zajištěna tuhými vazbami. Tuhá vazba je schopna přenášet vodorovné
účinky a může být tvořena např. ocelovým příhradovým ztužidlem, které vznikne přidáním diagonál
do netuhé vazby [1], [2].
2
VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ
Předmětem tohoto příspěvku je porovnání vodorovných deformací v závislosti na tvaru
ztužení ocelové patrové budovy. Rovněž se dále vyberou dvě nejtužší varianty, kde se zkoumá změna
polohy uzlů ztužidel. Patrová budova má sedm podlaží o výšce jednotlivých podlaží 3,5m, kde osová
vzdálenost sloupů je 6m. Ztužení je provedeno pomocí příhradových ztužidel ve tvaru zkřížených
diagonál, které jsou připojeny kloubově. Zatížení vícepodlažní budovy je shodné pro všechny
1
Ing. Marie Stará, Katedra konstrukcí, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště
1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: (+420) 596 991 375, e-mail: [email protected]
43
varianty ztužení, viz obr.1 (stálé, kombinace užitných zatížení) a obr.2 (sníh, vítr). Výpočty
vodorovných deformací jsou provedeny pomocí programu IDA NEXIS.
Obr.1: Zatížení stálé a zatížení užitné (kanceláře)
Obr.2: Zatížení sněhem a větrem
Jelikož možností vyztužení patrových budov je mnoho, bylo v programu IDA NEXIS
vymodelováno pouze šest základních variant vyztužení patrové budovy, viz obr.3. Všechny varianty
byly zatíženy stejnými kombinacemi, viz obr.1 a obr.2. Pro porovnání vodorovné deformace, byl
vybrán krajní uzel, který je vyznačen na obr.3.
44
Obr.3: Základní varianty vyztužení
Výsledné hodnoty maximálních posunů ve zvoleném uzlu byly zapsány do tabulky tab.1.
Tabulka obsahuje označení jednotlivých variant dle obr.3.
Tab.1: Vodorovné deformace konstrukce
Varianta
1
2
3
4
5
6
Posun uzlu [mm]
13,61
7,51
9,44
13,22
9,48
10,91
Hmotnost [kg]
18 136
19 952
19 952
19 650
18 741
18 741
Hodnoty z tab. 1 ukazují, že ocelový skelet s příhradovým ztužením bude nejtužší pro variantu
ztužení č.2, 3 a 5.
Varianta č. 2 udává nejmenší hodnotu vodorovné deformace uzlu 7,51mm. Varianta č.3 má
sice hodnotu nižší než varianta č.5, ale přesto je tato varianta na první pohled výrazně méně
ekonomická než varianta č.5.
Jelikož varianty č. 2 a č. 5 mají nejmenší hodnotu vodorovných deformací uzlu, použijeme je
proto pro další porovnání, ve kterých budeme sledovat vliv změny polohy ztužidel na posuny uzlů.
Z důvodu přehlednosti se varianta č.2 označí písmenem A, varianta č. 5 se označí písmenem B.
3
VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ POLOHY ZTUŽIDEL
3.1 Varianta A
Pro variantu A vycházíme ze stejných předpokladů ocelového skeletu patrové budovy a jejich
zatěžovacích stavů. Variantě A přidáme jedno střední ztužení, které poté posouváme po jednotlivých
podlažích, kde sledujeme nárůst případně pokles velikosti posunů v uzlech. Tímto získáme dalších
šest případů vyztužení patrové budovy, kde tyto změny polohy ztužidel označíme od A1 až A6 dle
obr.4.
45
Obr.4: Změny polohy ztužidel varianty A
Výsledné hodnoty varianty A včetně hmotnosti konstrukce jsou uvedeny v tab.2 a na obr.5,
kde je graf vodorovných deformací uzlu v závislosti na variantě, ukazují výrazný pokles posunů uzlů
při posouvání středního ztužidla do nižších podlaží. Nejmenší hodnoty vodorovných deformací je
dosaženo u varianty A4 a A5 a poté opět tyto deformace rostou.
Tab.2: Vodorovné deformace konstrukce varianta A
Varianta
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Posun uzlu [mm]
7,51
6,01
5,60
5,36
5,40
5,77
Hmotnost [kg]
19 952
20 255
20 255
20 255
20 255
20 255
Obr.5: Výsledné hodnoty varianty A
46
3.2 Varianta B
Pro variantu B vycházíme ze stejných předpokladů ocelového skeletu patrové budovy a jejich
zatěžovacích stavů. Variantě B přidáme dvě krajní ztužení, které poté posouváme po jednotlivých
podlažích, kde sledujeme nárůst případně pokles velikosti posunů v uzlech. Tímto získáme opět
dalších šest případů vyztužení patrové budovy, kde tyto změny polohy ztužidel označíme od B1 až
B6 dle obr.5.
Obr.5: Změny polohy ztužidel varianty B
Výsledné hodnoty varianty B včetně hmotnosti konstrukce jsou uvedeny v tab.3 a na obr.6,
kde je graf vodorovných deformací uzlu v závislosti na variantě, ukazují výrazný pokles posunů uzlů,
při posouvání dvou krajních ztužidel do nižších podlaží. Nejmenší hodnoty vodorovných deformací
je dosaženo u varianty B5, a poté opět tyto deformace rostou.
Tab.3: Vodorovné deformace konstrukce varianta B
Varianta
B1
B2
B3
B4
B5
B6
Posun uzlu [mm]
13,61
10,91
9,43
9,48
8,84
9,40
Hmotnost [kg]
18 136
18 741
18 741
18 741
18 741
18 741
47
Obr.6: Výsledné hodnoty varianty B
4 ZÁVĚR
Pro stejnou kombinaci zatížení a šest různých variant příhradových ztužidel byly vypočteny
vodorovné deformace patrové budovy. Z nich byly vybrány 2 varianty, varianta s nejmenší
vodorovnou deformací a nejekonomičtější varianta. Z důvodu přehlednosti se varianta s nejmenší
vodorovnou deformací označila písmenem A, varianta ekonomická se označila písmenem B.
Pro variantu A mám vyšly výrazně nižší hodnoty vodorovné deformace v patrové budově než
ve variantě B, ale s poměrně větším množstvím použitých ztužidel. Hmotnost ztužidel byla vyšší o
30%, tzn. o 30% menší úspora materiálu pro ztužení objektu, než pro variantu B. Přitom rozdíl mezi
těmito deformacemi byl pouze 3,48 mm.
Výsledky jasně ukazují, že z důvodu úspory materiálu a současně minimálních vodorovných
deformací je optimální středové vyztužení budovy, kde krajní ztužidla se umístí přibližně ve
spodní polovině výšky budovy.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Kovové konstrukce pozemních a technologických
staveb doktorského studia, pod vedením pana Prof. Ing. Vladimíra Tomici, CSc.
[1]
[2]
LITERATURA
ROTTER, Tomáš; KUKLÍK, Petr. Ocelové a dřevěné konstrukce 11. Místo vydání Praha:
Vydavatelství ČVUT. Rok vydání 2004. Počet stran 215. ISBN 80-01-02265-X.
MACHÁČEK, Josef; STUDNIČKA, Jiří. Ocelové konstrukce 2. Místo vydání Praha:
Vydavatelství ČVUT. Rok vydání 2005. Počet stran 152. ISBN 80-01-03174-8.
Oponentní posudek vypracovala:
Ing. Martina Eliášová, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných
konstrukcí, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.
48

Podobné dokumenty

NOVOVESKÁ_ 2015

NOVOVESKÁ_ 2015 KRAJSKÝ ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH KLASICKY A VOLNOU TECHNIKOU NOVOVESKÁ 15 - MEMORIÁL ZDEŇKA ŠKRABALA VEŘEJNÝ ZÁVOD, PŘEBOR OKRESU OLOMOUC NOVÁ VES U RÝMAŘOVA, LYŽAŘSKÝ AREÁL 1.BŘEZNA 2015 VÝSLEDKOVÁ ...

Více

otevřít/stáhnout

otevřít/stáhnout - Založení stavby se provádí formou základových pasů. Po vytýčení stavby se vyhloubí základové pasy do nezámrzné hloubky (minimálně 900 mm pod upravený terén u vnějších základů) a v šířce 300 mm. P...

Více

makroskopie dřeva - Střední škola obchodu, řemesel a služeb

makroskopie dřeva - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Více

předpjaté ocelové konstrukce

předpjaté ocelové konstrukce jejich vzájemného ovlivňování, určení změny předpětí při předpínání na podpoře a eliminace nelineárního chování táhel. Spolehlivost konstrukce byla prověřena tenzometrickým měřením sil v táhlech sp...

Více

Návod na montáž a používání pojízdného hliníkového lešení

Návod na montáž a používání pojízdného hliníkového lešení Schémata jednotlivých typů jsou na obr. 1 až 5, včetně označení podle ČSN EN 1004. Možné sestavy lešení, včetně počtu a hmotnosti dílců, jsou uvedeny v tabulkách 2 až 20, odst. 3 až 7 tohoto návodu...

Více

Terče pro suché kladení dlažby

Terče pro suché kladení dlažby třeba zajistit, aby krajní dlaždice z balkonu nespadly. Aby byla dlažba zajištěna proti pohybu do stran, musí být proti pohybu zajištěny krajní dlaždice. Pokud se krajní dlaždice neopírají o stěnu ...

Více

Terče pro suché kladení dlažby vytvářejí svým rozmís

Terče pro suché kladení dlažby vytvářejí svým rozmís Napněte provázek vodorovně od jednoho konce dláždění ke druhému. Vhodnou výšku provázku určete například podle výšky podlahy, ze které na terasu vstupujete. Začněte pokládat dlažbu v nejvýše polože...

Více

Generální zpráva - 2. část - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - 2. část - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015 vozovek pomocí modelu konstrukce vozovky a výsledky laboratorních zkoušek odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací, které se mohou ve výpočtech uplatnit • Porovnávají výsledky na...

Více

Terče pro suché kladení dlažby

Terče pro suché kladení dlažby Terč a podložka jsou vyrobeny z polypropylénu (PP). Terč má průměr 157 mm a výšku 15 mm. Z terče vystupují 13 mm vysoké kolíky, které svojí velikostí a rozmístěním určují spáru dlažby. Terčů jsou d...

Více

referenční list PDF ke stažení

referenční list PDF ke stažení Popis: Koncepční návrh ocelových konstrukcí, všechny stupně projektové dokumentace, autorský dozor, výrobní výkresy, teoretické podklady pro montáž, aktivace konstrukce a předpínání táhel, projekt ...

Více