Rocenka 2012 - Alpskybrakyr.cz

Komentáře

Transkript

Rocenka 2012 - Alpskybrakyr.cz
ROČENKA
Českého klubu chovatelů
alpského brakýře jezevčíkovitého
15/2012
www.alpskybrakyr.cz
Zpravodaj vychází pro vnitřní potřebu Klubu, vydává ČKCHABJ,
Grafická úprava a tisk: PRIMA PRESS s.r.o., Borská 46, 316 00 Plzeň
Úvodní slovo předsedy klubu
4
Zpráva jednatele klubu
5
Územní členění oblastí
5
Kontakty na členy výboru
7
Zpráva ekonoma klubu
8
Zpráva výcvikáře klubu
9
Plán klubových akcí 2012
11
Tabulková část
12
Zpráva poradkyně chovu
16
Odchovy, výstava, bonitace
17
Využití ABJ jako mantrailer
20
Seznam chovných jedinců
22
Zprávy z oblastí
30
Seznam členů
37
Zpráva redakční rady
43
Zpráva revizní komise
44
Aujeszkyho choroba
44
Povídka
45
Klubová výstava ABJ
46
BRAKA CUP
48
Reklama
49
Vážení členové, přátelé a příznivci alpské braky jezevčíkovité,
zdravím Vás všechny opět po roce s přáním všeho nejlepšího do roku 2012, hodně loveckých úspěchů a
zážitků s Vašimi čtyřnohými kamarády, našimi brakýři.
Hodnotím-li rok 2011 z hlediska úspěchů či neúspěchů klubu na poli společenském, legislativním,
ekonomickém, organizátorském a z hlediska práce orgánů klubu, musím říci, že se některé věci povedly,
některé se nepodařilo dotáhnout do konce a jiné se nepodařilo uskutečnit vůbec, některé přišly nové a
jestli se povedly nebo ne, ukáže čas. Musíme být k sobě kritičtí a vzít si poučení pro léta příští, nejen jako
výbor klubu či revizní komise, ale i v oblastech, což se týká především vedoucích oblastí. Na druhé straně
si myslím, že se naopak můžeme pochlubit tím, co se povedlo, což je bezesporu bonitace na Živohošti a
výstava na Konopišti, kterou jsme podruhé pořádali ve vlastní režii. Obě tyto akce určitě splnily očekávání,
co se společenské úrovně týká, organizačně poměrně dobře zvládnuté a rovněž ekonomický přínos pro
klub nebyl úplně zanedbatelný. Samozřejmě i zde existují ještě určité rezervy, z kterých bychom měli čerpat do budoucna. Poděkování
patří Martinovi Šebovi, poradkyni chovu MVDr. Lence Močubové a Milanovi Vysoudilovi. Dále bych rád zmínil prezentaci našeho
klubu, při mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada u Hluboké. Naše prezentace byla skromnější, než např. při výstavě v Brně nebo
v Lysé, ale přesto si myslím, že účel splnila. Klub se rovněž prezentoval na mezinárodní výstavě alpských brakýřů v Německu, kde naše
skromná výprava opět zabodovala a podařilo se zde navázat nově kontakt s italskými přáteli. Další akcí, kde se klub prezentoval, byla
výstava v Uherském Hradišti, spojená s bonitací a opět se jednalo o zdařilou akci z hlediska propagace alpské braky. Díky klukům z
oblasti č. 7 a rovněž poradkyni chovu. Musím ještě zmínit tradiční Braka cup nebo Hubertskou zábavu, kteréžto akce pořádala oblast
č. 4 a poděkování patří zejména Mirkovi Mackovčínovi za dobrou propagaci klubu a rovněž jarmark na hradě Houska, kde prezentoval
klub a naše braky pan Jindřich Šolta, jsem za to velmi rád a děkuji, „jen houšť a větší kapky“. Poslední akcí v roce, kde se tradičně klub
prezentuje i na společenské úrovni, je již tradičně Pohár Gustva Kořínka, který se letos konal na Slovensku poblíž Žiliny, a naše klubová
reprezentace určitě vyčnívala. Nakonec se zmíním o klubových zkouškách (BZH, ZH), kde se prezentuje braka jako taková a díky všem
organizátorům těchto akcí, zejména vedoucím oblastí.
K věcem, které se povedly, rozhodně patří prezentace našich psů na poli výstavnickém a pracovním. Zmiňme úroveň exteriéru
našich psů na výstavě v Konopišti, na mezinárodní výstavě v Německu, kde skončil Pepa Jon se svým Zorem druhý ve své třídě
a rovněž druhý pes, Jimy Majerka, byl hodnocen jako výborný a v neposlední řadě i dobrá úroveň exteriéru v Uherském Hradišti.
Pracovně se naši psi předvedli ve vynikající formě na PGK, kde obsadili první tři místa, díky za vzornou reprezentaci B. Máčalíkovi, Z.
Jandlovi a M. Martinkové.
Nyní k tomu, co se v loňském roce nepodařilo. Především se nepodařilo schválit novelu stávajících stanov klubu a to považuji
za zásadní nepovedenou věc. Bohužel příprava novely nebyla úplně povedená, za to jsem zodpovědný já jako předseda a revizní
komise, která byla pověřena vypracováním nového návrhu. Chtěli jsme navázat na stanovy stávající s aktuálními změnami, avšak jak
se později ukázalo, půjde o větší změny tak, aby novelizované stanovy byly funkční z hlediska současné legislativy a proto si příprava
vyžaduje spolupráci právníka (právníků) a rovněž musí být stanovy propojeny s dalšími klubovými předpisy jako je chovatelská a
zápisní směrnice, kárný řád, provozní řád, volební řád, případně jiné. Tyto předpisy, včetně stanov, budou projednány na konferenci
klubu v letošním roce a ve finální podobě půjdou ke schválení do oblastí a pevně doufám, že budou schváleny.
Nové věci, které se objevily v loňském roce a souvisely zejména s pracovní stránkou našich psů, byly zejména změna podmínek
chovnosti psů a podrobnější určení podmínek posouzení discipliny „ochota k práci na černou zvěř“. Změna podmínek chovnosti byla
schválena výborem klubu na schůzi v Živohošti většinou hlasů. Jedná se o změnu pracovních podmínek pro uchovnění. Zásadní věcí
je ta, že psi či feny při ZH, musí prokazatelně pracovat na černé zvěři při společném lovu a psi i feny musí absolvovat ZH v I. ceně.
Loňský rok můžeme z tohoto hlediska označit jako pilotní, kdy se podařilo tyto podmínky splnit 5 fenám a 2 psům. Letošní rok bude
již probíhat ve znamení označení zkoušek pro adepty chovu, kde bude umožněno absolvovat psům tzv. náhradní leč, ve které budou
moci předvést práci na černé zvěři. Jsem přesvědčen, že nové podmínky i když velice náročné, jsou nastaveny tak, abychom udrželi i
nadále ve většině případů vysoký pracovní standard našich brak. Čas ukáže, zdali je toto rozhodnutí, či jeho podstata správné, já spolu
s výborem věřím, že ano. Disciplina ochota k práci na černou zvěř je už podrobněji popisována v návrhu nových zkušebních řádů a to
podle našeho doporučení (jednání se zúčastnili Hanzlík, Blinka, Mrkous spolu se zástupcem Klubu honičů a členem KK ČMMJ Panem
Kesnerem v červnu na Prášilech). Jedná se především o to posoudit psa, pokud pracuje a má možnost pracovat s černou zvěří zejména
při společném lovu na černou zvěř. Podrobnosti byly projednány na setkání klubových rozhodčích v Pádolí v Orlických Horách a
rovněž vydány v manuálu pro rozhodčí.
Letošní rok je ve znamení přípravy nových zkušebních řádů, které by měly být schváleny s platností od 1.1.2013. Oproti tvorbě
a schvalování minulých zkušebních řádů jsem rád, že náš klub byl přizván ke spolupráci i s jinými kluby a má tak možnost přímo se
podílet na přípravě nových ZŘ. Uvidíme, do jaké míry budeme moci ovlivnit konečné rozhodnutí a schválenou finální podobu ZŘ.
PGK se koná v letošním roce u nás v ČR a to v oblasti č.2, v honitbě VLS Horní Planá, lesní správy Chvalšiny a Nová Pec. Věřím, že se
této akce zhostíme důstojně jako klub a oblast a rovněž, že se nám podaří navázat na úspěchy ze Slovenska. To je úkol i pro nového
výcvikáře, Broňka Máčalíka, kterého po letech vítám ve funkci ve výboru klubu a přeji mu hodně štěstí a úspěchů v jeho práci.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za práci odcházejícímu výcvikáři Břeťovi Blinkovi a i když byl mnohdy kritizovaný za svoji
práci, myslím si, že pro klub vykonal hodně práce, hlavně při organizování PGK v jeho domovské oblasti, při prezentaci klubu a
plemene ABJ jako takového a dalších aktivit. Díky Břeťo, ať se Ti daří v chovu a v práci s našimi brakami.
S přáním, aby se nám, výboru klubu, vedoucím oblastí a všem členům, kteří drží prapor brakýřů, povedlo splnit všechna svá
předsevzetí a nadále prezentovat ABJ jako nepostradatelného pomocníka při lovu a společníka v životě a s pozdravem
Ing. Libor Hanzlík, předseda klubu
4
Blahopřání jubilantům
Dovolte mi, abych poblahopřál jménem svým a jménem celého klubu všem jubilantům, co oslavili v loňském roce kulatá jubilea
svého života, ale zejména dvěma pro náš klub významným pánům a to Ing. Vítězslavu Pivoňkovi k jeho sedmdesátinám a
Josefu Jonovi k jeho šedesátce. Přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko ať nadále slouží, spokojenost v životě a hodně úspěchů
a radosti v práci s našimi brakami. Ještě jednou velká gratulace a poděkování za práci pro ABJ.
Předseda klubu Ing. Libor Hanzlík
Zpráva jednatele klubu ABJ - 2012
Vážení členové klubu ABJ, rád bych Vám napsal pár svých poznatků, které jsem jako jednatel našeho klubu mohl v roce 2011
postřehnout.
Informací, jak po stránce pracovní, tak po stránce exteriérové, Vám plnohodnotně popíší ve svých zprávách členové výboru a
vedoucí oblastí. Já bych Vás v první řadě chtěl upozornit na onemocnění divokých prasat Aujezkyho chorobou, která je přenosná na
psy (barvou - krví). Je nevyléčitelná a končí rychlou smrtí jedince. Na tuto chorobu není zatím vakcína a opatření snižující možnosti
nákazy jsou pro psovody, kteří se psy loví neuskutečnitelné (nepouštět psy na naháňkách, nepřibližovat se ke střelené černé zvěři, pes
nesmí olizovat barvu černé zvěře, nekrmit syrovým masem z černé zvěře). Nákaza byla prokázána u divokých prasat již v minulosti, ale
v dnešní době je na vzestupu a doufejme, že se v brzké době objeví protilátka.
Dále bych Vás seznámil s loňským krytím naší černé feny v Německu, které se po posouzení štěňat, která zůstala v Česku, zdá
být velice povedené a doufám, že chovatelům černých brakýřů pomůže v chovu. Dále k nám byli dovezeni kvalitní chovní jedinci ze
Srbska, u kterých budeme čekat na jejich exteriérové kvality v českém chovu. Také bych se vyjádřil ke školení klubových rozhodčích,
které se uskutečnilo na Pádolí v Orlických horách a považoval jsem ho za jednu z nejdůležitějších akcí roku ve vztahu členské základny
a správného posouzení psa na KZH našimi rozhodčími. Celkový nezájem rozhodčích a členů výboru o tuto akci vrhl mezi členy našeho
klubu velkou nevoli a následně se toto projevilo i na KZH. Dnešní konstatování, že je akci potřeba opakovat, je trochu zavádějící s
otázkou, „pro koho“? Děkuji tímto všem rozhodčím a členům, kdo se účastnili a přispěli svými připomínkami ke sjednocení názoru na
posuzování KZH. V letošním roce se po dvou výstavních rocích budou konat Mezinárodní barvářské zkoušky v Rakousku, kde bych
chtěl apelovat na členy klubu, aby přihlásili své jedince u nového výcvikáře klubu a pomohli mu tím.
Na závěr bych chtěl všem členům a novým funkcionářům klubu připomenout, že do dnešní doby klub fungoval bez větších
problémů i se všemi starými směrnicemi, řády, stanovami, hlavně na čestnosti a kamarádství členů, kteří pro klub hodně udělali.
Emotivní výroky, úvahy o cenách štěňat, vzájemné napadání členů nikam nevede a velice poškozuje klub ABJ. Každý člen klubu má
možnost si vybrat oblast, která mu vyhovuje, kolektiv, který chce navštěvovat a není chybou, když v oblasti je více pracovních skupin,
které pracují s přispěním klubu.
Proto bych všem členům klubu chtěl do roku 2012 popřát hodně zdraví, pevné nervy a hodně krásných zážitků s našimi brakýři.
Viktor LIEBICH, jednatel ČKCHABJ
Územní členění oblastí:
OBLAST č. 1 - Jižní Čechy
Vedoucí oblasti: PETR KOMÁREK
Smrkov 4, Jistebnice 391 33
Tel.: 724 226 542
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Strakonice, Písek, Tábor, Pelhřimov, České
Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov.
OBLAST č. 3 - Krušné hory, Karlovarsko
Vedoucí oblasti: MICHAL VLČEK
Obránců Míru 843, Jirkov 431 11
Tel.: 724 524 901
e-mail: [email protected], [email protected]
Patří sem okresy: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Chomutov, Most,
Louny.
OBLAST č. 2 - Šumava, Český les a Plzeňsko
Vedoucí oblasti: JIŘÍ MRKOUS
Prášily 86, Sušice 342 01
Tel.: 731 530 434
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Tachov, Plzeň-sever, Rokycany, Plzeň,
Domažlice, Plzeň-jih, Klatovy, Prachatice.
OBLAST č. 4 - Krkonoše, Český ráj
Vedoucí oblasti: VLADISLAV VÍŠEK
Samota 691, Městec Králové 289 03
Tel.: 732 615 166
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Semily, Trutnov, Mladá Boleslav, Jičín,
Nymburk, Hradec Králové.
5
OBLAST č. 5 - Orlické hory, Svitavsko
Vedoucí oblasti: JIŘÍ UNGRÁD
Liberk 63, 517 12
Tel.: 737 505 058, 494 545 129
e-mail: [email protected], [email protected]
Patří sem okresy: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice,
Ústí nad Orlicí, Chrudim, Svitavy.
OBLAST č. 9 - Lužické a Jizerské hory
Vedoucí oblasti: BŘETISLAV JEMELKA
Vilemovská 129
Dolní Poustevna, 407 82
Tel.: 732 572 925
Patří sem okresy: Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Liberec,
Litoměřice, Česká Lípa, Jablonec nad nisou.
OBLAST č. 6 - Střední Čechy
Vedoucí oblasti: MARTIN ŠEBA
Křečovice 73, 257 48
Tel : 603 973 474
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Rakovník, Kladno, Mělník, Praha-východ,
Beroun, Praha, Praha-západ, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná
Hora.
OBLAST č. 10 - Jižní Morava, Vysočina
Vedoucí oblasti: ANTONÍN ŠIKULA
Unín 40, 679 24
Tel.: 732 552 573
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou,
Blansko, Třebíč, Brno-venkov, Brno, Vyškov, Znojmo, Břeclav.
OBLAST č. 11 - Beskydy, Valašsko
Vedoucí oblasti: Ing. LIBOR DOBEŠ
Střítež nad Bečvou 198, 756 52
Tel.: 724 524 676
e-mail: [email protected],
[email protected]
Patří sem okresy: Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek,
Přerov, Vsetín.
OBLAST č. 7 - Bílé Karpaty, Slovácko
Vedoucí oblasti: MICHAL TUREČEK
Horní Němčí 124, 687 64
Tel.: 723 345 805
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Kroměříž, Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště.
OBLAST č. 8 - Jeseníky, Slezsko a Olomoucko
Vedoucí oblasti: JIŘÍ KAVAN
Slezské Rudoltice 84, 793 97
Tel.: 731 549 894 , 554 656 063
e-mail: [email protected]
Patří sem okresy: Jeseník, Šumperk, Bruntál, Opava, Olomouc,
Prostějov.
Kontakty na členy výboru a vedoucí oblastí
funkce výbor
ČKCHABJ
Jméno
mobil
pevná linka:
e-mailová adresa
728 352 316
[email protected]
adresa
předseda
Ing. Libor Hanzlík
724 525 076
jednatel
Viktor Liebich
733 532 969
[email protected]
Uhřínov p. Děštnou 58, PSČ 516 01
poradce chovu
MVDr.Lenka Martinková
602 590 923
[email protected]
Rabyňská 751/11, Praha 4, 142 00
ekonom
Ing. Alena Giertlová
724 525 160
[email protected]
Albrechtická 146, Vysoké Chvojno
výcvikář
Bronislav Máčalík
774 959 077
ved. redak. rady
Milan Vysoudil
602 748 671
oblast č. 1
Petr Komárek
724 226 542
[email protected]
Smrkov 4, Jistebnice
oblast č. 2
Jiří Mrkous
731 530 434
[email protected]
Prášily 86, Sušice 342 01
oblast č. 3
Michal Vlček
724 524 901
[email protected]
oblast č. 4
Vladislav Víšek
732 615 166
[email protected]
oblast č. 5
Jiří Ungrád st.
737 505 058
oblast č. 6
Martin Šeba
oblast č. 7
495 860 347
[email protected]
724 616 440
Prášily 104, Sušice 342 01
Korytná 292, Korytná 687 52
[email protected] Hrabová 89, Zábřeh 789 01
vedoucí oblastí
494 545 129
Obránců míru 843, Jirkov 431 11
Hájovna 691, Městec Králové
[email protected]
Liberk 63, PSČ 517 12
603 973 474
[email protected]
Křečovice 73, PSČ 257 48
Michal Tureček
723 345 805
[email protected]
Horní Němčí 124, PSČ 687 64
oblast č. 8
Jiří Kavan
731 549 894
[email protected]
oblast č. 9
Břetislav Jemelka
732 572 925
oblast č. 10
Antonín Šikula
732 552 573
[email protected]
Unín 40, PSČ 679 24
oblast č. 11
Ing. Libor Dobeš
724 524 676
[email protected]
Střítež n. Bečvou 198, PSČ 756 52
člen
Ing. Roman Blecha
602 463 696
člen
Milan Černý
602 467 961
člen
Petr Březina
736 688 858
Slezské Rudoltice 84,PSČ 79397
Dolní Poustevna 129, PSČ 407 82
revizní komise
9
4
3
člen red. rady,
Mazanec Eduard
kontakt na www
5
2
380 323 059
[email protected]
603 511 595
[email protected]
11
10
1
6
Besednice 58, PSČ 382 81
St. Dvořáka 722, Milevsko 399 01
[email protected] Loučky 146, Odry 742 36
8
6
[email protected]
7
7
Koclířov 246, PSČ 569 11
Zpráva ekonoma klubu
Zpráva výcvikáře klubu za rok 2011
Vážené členky a členové,
dovolte mi Vás v krátkosti seznámit s finanční situací klubu.
Úvod mého příspěvku bych chtěl věnovat jak poděkování za důvěru, kterou ve mně vložil výbor klubu Českého klubu
chovatelů ABJ a vedoucí oblastí na celorepublikové konferenci klubu, kde jsem byl zvolen výcvikářem, tak i mému krátkému
představení se. Současně bych chtěl poděkovat panu Blinkovi za dosavadní činnost v této funkci.
Mnozí členové klubu mě znají z nejrůznějších klubových akcí, s ostatními se budeme setkávat v následujících měsících při
výcvikových dnech, výstavách či zkouškách. Jsem členem klubu od roku 1998 a pocházím z oblasti 7 z Uherskobrodska z Bílých
Karpat, kde jsem se přímo podílel na organizaci výcvikových dnů a několika KZH a KBZH. Spoluorganizoval jsem i zkoušky
o pohár Ing. Gustava Kořínka v roce 2010 a v roce 2011 jsem se aktivně tohoto klání zúčastnil na Slovensku. Mýma rukama a
výcvikem prošlo hodně brakýřů, u nichž jsem se setkal s nejrůznějšími problémy, které jsem musel řešit, čehož bych chtěl využít
při plnění úkolů vyplývajících z mé nové funkce.
Tak, jak je v dnešní době obvyklé, přichází každý „nový“ s nějakou vizí a koncepcí, se kterou musí dále pracovat. Mám taky své
představy o výkonnosti ABJ, ale to nepůjde bez Vaší podpory a vstřícnosti, protože Vy sami jste ti, kteří stojí za výkony svých
svěřenců. Je těžké navazovat na něco co není! Myslím tím především absenci komunikace členů klubu, potažmo vedoucích
oblastí s poradkyní chovu a s výcvikářem, protože jen tak lze dobře zmonitorovat skutečnou již tak upadající výkonnostní kvalitu
brakýřů, o které se v této době vedou sáhodlouhé debaty. Zcela tu chybí informace od Vás např. o špičkové práci některých psů
v oblastech, což by přispělo jak pro případnou prezentaci jedince a klubu na mezinárodních akcích, tak i pro jeho další využití v
chovu, chybí i takové informace, které by pomohli přímo poradci chovu – např. opakující se chybějící zuby v některých chovech,
přerostlí jedinci, epilepsie atd. Stále se diskutuje o nových podmínkách chovnosti jako o zbytečném kroku. Nebudu se tajit tím,
že jsem pro zpřísnění těchto podmínek chovnosti i když vím, že je to hodně nepopulární věc. Je však potřeba vyřešit spoustu
organizačních záležitostí tak, aby Vám mohly být poskytovány co nejlepší podmínky pro složení zkoušek z výkonu. Pak by
měli výborní jedinci složit ZH v I.c, průměrní jedinci ve II.c, a to posouzením tak obávané disciplíny „Ochota k práci na černou
zvěř“ přímo v lečích prvního dne zkoušek. Bude záležet především na výběru honiteb s černou zvěří pro konání ZH, pořádání
KZH speciálně pro kandidáty chovu (tzn. jedince s výstavním oceněním V a VD s absolvovanou bonitací V a VD), sjednocení
posuzování rozhodčích, kvalitní posouzení jedinců po stránce výkonnostní připravenosti k absolvování ZH při klubových
výcvikových dnech a v neposlední řadě úpravami zkušebních řádů, o kterých se právě jedná na platformě ČMKU.
Chtěl bych tímto apelovat na vedoucí oblastí, aby zvali na své výcvikové dny klubové rozhodčí i klubové čekatele na rozhodčí
z výkonu, kteří přispějí k fundovanějšímu výkladu zkušebních řádů pro některé míň zkušené vůdce. Dále bych chtěl upozornit
všechny zájemce o účast na některých klubových ZH, že je nutné, aby jejich svěřenec absolvoval některou z klubových výstav a
bonitace na základě které může získat ocenění „kandidát chovu“, který bude upřednostněn v případě obsazení na ZH s vyšším
zájmem, nebo na ZH s označením jen pro kandidáty chovu, což bude v plánu činnosti klubu zřetelně označeno.
Kontakty pro komunikaci najdete na webu klubu, můžete mě najít i na sociální síti FACEBOOK.COM
Přeji všem členům klubu rok plný radosti z práce svých čtyřnohých kamarádů, mnoho úspěchů při výcviku a zkouškách, těm,
kteří neuspějí na poprvé, přeji trpělivost a těším se na plodnou spolupráci.
Český klub chovatelů ABJ - Finanční hospodaření za rok 2011
Pokladna k 1.1.2011
B.ú. k. 1.1.2010
Celkem
150,70
107 647,52
107 798,22
Příjmy za rok 2011
Členské příspěvky
členské přísp. za uchovnění psa
členské přísp. za odchovaná štěňata
Příspěvky Českomoravské kynologické jednoty
Klubová Výstava
prodej reklamních předmětů ČKCHABJ
úroky na b.ú.
153 197,37
94 700,00
4 000,00
7 000,00
11 475,00
21 900,00
14 040,00
82,37
Pokladna k 31.12.2011
B.ú. k 31.12.2011
65,30
108 189,89
Celkem
Hospodářský výsledek
Výdaje za rok 2011
poplatek ČMKJ
Tiskoviny, poštovné, složenky, Ročenky
poplatky peněžnímu ústavu
ceny na výstavy a zkoušky, dary
Internet
Mezinárodní zkoušky „O pohár Gustava Kořínka“
Organizační činnost, cestovné
152 740,40
3 190,00
52 454,40
2 871,00
14 526,00
19 896,00
21 256,00
38 547,00
108 255,19
456,97
I nadále apeluji na členy, kteří mají možnost získat sponzory na činnost našeho klubu, aby tak učinili. S veškerými náležitostmi (vyhotovení
sponzorské smlouvy atd.) jim bude výbor klubu nápomocen.
V roce 2011 vstoupilo do Klubu ABJ 52 nových členů, k dnešnímu dni evidujeme 337 členů, což je o 18 více než v roce 2010. Konference klubu
rozhodla evidovat jako členy pouze ty, kteří mají zaplaceno alespoň za rok 2011. Členové, kteří byli vyřazeni z evidence, pokud chtějí nadále
v klubu pracovat musí dlužnou částku uhradit nebo zaplatit členský příspěvek 400 Kč, jako nový člen. Již předloni bylo také rozhodnuto, že
veškeré poplatky klubu musí být zaplacené do konce předchozího roku tj. poplatky na rok 2013 musí být zaplacené nejpozději do
31.12.2012.
Důvodem jsou stálé nesrovnalostí v platbách. Poradce chovu bude vystavovat krycí listy a doporučovat ke krytí psi pouze těch chovatelů,
kteří budou mít vyrovnány veškeré finanční pohledávky vůči klubu za předchozí rok (členské příspěvky, poplatky za štěňata popř. poplatek za
uchovnění psa atd.). Obdobně bude postupováno i v případě klubových akcí – zkoušky a výstavy.
K výraznému zlepšení došlo u tzv. neidentifikovatelných plateb, i když ne vždy použijete variabilní a specifický symbol, tak alespoň využívejte
i nadále možnost zprávy pro příjemce jak při platbě účtem či složenkou.
Pro osvěžení paměti opakuji jak správně platit.
Platby je možno provádět třemi způsoby:
a) Bankovním převodem na běžný účet č. 1765126339/0800
b) zaplacením složenkou na běžný účet č. 1765126339/0800
c) zasláním peněz složenkou na adresu ekonoma klubu
Bronislav Máčalík, výcvikář
Na každou složenku vyplňte do Variabilního symbolu číselný kód platby:
001 členský příspěvek
002 členský příspěvek nového člena
003 poplatek za štěňata
004 poplatek za uchovnění psa
005 penalizace 100 Kč
007 bonitace
008 vystavení krycího listu
Při platbě z účtu uveďte variabilní symbol viz výše a současně do specifického symbolu napište své pořadové číslo ze seznamu
členů z Ročenky. V případě, že dosud nejste uveden v ročence použijte mnou Vám přidělený VS. Platby lze kumulovat vzhledem ke skutečnosti,
že VS je vícemístné číslo, pak uveďte všechny příslušné kódy (např. 001003 – příspěvek člena rok 2011 + členský příspěvek za odchovaná štěňata).
Pokud si nejste jisti VS nebo SS využijte možnosti „zprávy pro příjemce“.
Členské příspěvky činí 300,- Kč ročně.
Číslo běžného účtu 1765126339/0800
Dále Vás upozorňuji na možnost reklamy v Ročence, nákup reklamních předmětů klubu s logem ABJ.
Reklama v Ročence – člen
- celá stránka 3 000,- Kč, ½ stránky 1 000,- Kč
nečlen - celá stránka 5 000,- Kč, ½ stránky 3 000,- Kč
Klubový odznak
50,- Kč
Samolepka
40,- Kč
Bolo
150,- Kč
Triko s logem ABJ 350,- Kč
Na našich webových stránkách www.alpskybrakyr.cz je zpřístupněn a průběžně aktualizován excelový soubor členské základny se jmény,
adresou, kontakty, příslušností k oblasti a stavem zaplacených členských příspěvků.
Alena Giertlová, ekonom klubu
8
Zhodnocení uplynulého roku 2011
Vážení příznivci alpského brakýře,
dovolte mi zhodnotit uplynulý rok po stránce pracovní našich čtyřnohých kamarádů.
S příchodem jarních měsíců postupně na oblastech začínají výcvikové dny, bez kterých si to již neumíme v oblastech ani
představit.
V měsíci červnu proběhlo v Orlických horách setkání klubových rozhodčích, kde byly před nadcházející zkouškovou sezonou
upřesněny a sjednoceny pravidla pro posuzování na klubových zkouškách. Zároveň v tomto samém termínu proběhlo na
Šumavě setkání členů ústřední kynologické komise, kde se probíraly připomínky k novým zkušebním řádů, které mají vejít
v platnost od roku 2013. Na tuto komisi byli za náš klub pozvání předseda a já. Byly předloženy připomínky, které vzešly z
podnětů z jednotlivých oblastí. Ještě během roku jsme byli touto komisí několikrát osloveni a měli jsme se možnost k
jednotlivým paragrafům ZŘ vyjádřit. Budou li naše připomínky akceptovány, dozvíme se až bude návrh nového ZŘ schválen
všemi příslušnými orgány. V návaznosti na nové návrhy ZŘ jsme jako předsednictvo přijali usnesení o zpřísnění podmínek
chovnosti (celé znění podmínek najdete na www.alpskybrakyr.cz )
A co nás k tomu vedlo? Rok od roku, zkouška od zkoušky se nám stává, že se nám vytrácí ostrost, náhánění a ochota k práci
na černou - vlohy, které jsou pro braku předurčeny. Všude čteme a zároveň i vidíme (kdo se zúčastňuje pravidelně naháněk),
9
že stavy černé jsou vysoké a nám na zkouškách psi nahání srnčí a černou zapírají. Přitom nahánění liška, zajíc, popř. srnčí, aj.
stačilo na uchovnění psa či feny při zdárném ukončení všech dalších disciplín. To byl ten podnět, který nás vedl k zpřísnění
podmínek chovu. Pro spoustu z Vás (zároveň i nás) nepopulární krok, ale určitě to povede ke zkvalitnění chovu ABJ. Podzim již
byl ve znamení klubových zkoušek. Proběhly 4x BZH a 6x ZH, jedny ZH se pro malý počet uchazečů nekonaly. Finanční krize se
zřejmě projevila i v řadách jednotlivých Omsů, neboť přišlo oproti jiným létům cca o 30% méně výsledkových tabulek. Které z
klubových ZH přišly, jsou uvedeny níže.
Vrcholnou akcí byl Pohár G. Kořínka, který se letos konal na Slovensku v okolí Žiliny v perfektně zazvěřeném revíru, kde
všichni psi měli možnost se projevit převážně na černé, ale i vysoké zvěři. Organizace byla dobrá, čemuž přispělo hlavně to,
že vše se odehrávalo v okolí hotelu a vůdci, potažmo korona se dostali všude pěšky bez jakýchkoliv zdlouhavých přejezdů, jak
občas bývá zvykem.
Soutěže se zúčastnili 3 psi z ČR, 4 SK, 1 SRN, 1 AUS.
Nejlepší práci předvedli naši psi a po zásluze obsadili první tři místa. Vítězem se stal Máčalí B. pes Ela, 216 b., I.c. Druhý Jandl Z.
pes Kat Majerka 208 b, I.c. Třetí Martínková M. pes Emo, 206 b. I.c. Gratulujeme.
Další pořadí viz tabulka.
Doufám, že v letošním roce, kdy soutěž proběhne u nás na Šumavě, obhájíme stupně vítězů.
Plán akcí najdete v sumáři za touto zprávou.
Nakonec mi dovolte většině Vás poděkovat za spolupráci, neboť z důvodu pracovní zaneprázdněnosti jsem na únorovém
předsednictvu odstoupil z funkce. Pro spoustu z Vás to bude překvapení a možná i zklamání, neboť spolupráce jak v
předsednictvu, tak s vedoucími oblastí, i s řadovými členy byla dobrá. Najdou se však i tací, kteří si oddychnou a řeknou
„chvála Bohu, už je pryč“, ale ty můžu ubezpečit, že mě dále budou potkávat, neboť v rámci možností budu nadále s klubem
spolupracovat a pomáhat lidem, kteří se okolo brak točí a obětují svůj volný čas ve prospěch tohoto plemene.
Nakonec přeji všem – předsednictvu, vedoucím oblastí, novému výcvikáři B. Máčalíkovi a Vám členům pevné zdraví, méně
závisti, politikaření, snahu se zviditelňovat, když kritizovat, tak věcně a slušně, na druhé straně je třeba pracovat ve prospěch
plemene, potažmo i klub.
Blinka B.
Bonitace - výstava 7. - 8.5.2011
Plán klubových kynologických akcí ABJ pro rok 2012
Akce / den
Bonitace:
místo
12.05.2012
30.09.2012
tituly
Nová Živohošť
Brno
Klubová výstava a Speciální klubová výstava:
13.05.2012
30.09.2012
Konopiště Brno
Barvářské zkoušky honičů:
01.09.2012
16.09.2012
22.09.2012
06.10.2012
15.10.2012
Zkoušky honičů:
08-09.09.2012
27-28.10.2012
27-28.10.2012
02-03.11.2012
10-11.11.2012
10-11.11.2012
24-25.11.2012
08.-09.12.2012
Děčín
Prachatice
Rychnov nad Kněžnou
Blansko
Písek
CACT
České Budějovice
Vsetín
Uherské Hradiště
Chrudim
Praha západ
Nymburk
Bruntál
Písek
CACT adepti chovu
adepti chovu
adepti chovu
CACT
CACT
CACT adepti chovu
2012 VIII. ročník „O pohár G. Kořínka“ Prachatice
oblast č. 1
oblast č. 2
oblast č. 3
oblast č. 4
oblast č. 5
oblast č. 6
oblast č. 7
oblast č. 8
oblast č. 9
oblast č. 10
oblast č. 11
26.05.2012
05.05.2012
dle zájmu
červen
červenec
srpen
26.05.2012
26.05.2012
19.05.2012
16.06.2012
07.04.2012
16.06.2012
28.04.2012
02.06.2012
29.09.2012
05.08.2012
do 15.04.2012
do 10.08.2012
zadáním titulů: CAJC, CAC, res. CAC, BOB. do 20.04.2012
zadáním titulů: CAJC, CAC, res. CAC, BOB.
upřesnění
Mezinárodní soutěž honičů
Výcvikové dny
přihlášky
CACIT, CACT
Provazce
Prášily
Červený Hrádek
Rýchory
Tuchom
Petrašovice
Liberk
Třebenice
Horní Němčí- upřesnění na webu
Slezské Rudoltice
Doubice
Doubice
Boskovice
Jindřichov
Babí lom
Hošťálková
BRAKA-CUP III. ročník – střelnice Rohatec - termín 28.04.2012
Prezentace klubu na mysliveckém jarmarku hrad Houska 15.09.2012
Pro zdárné zabezpečení výcvikových dnů a zkoušek z výkonů prosím kontaktujte včas jednotlivé vedoucí oblasti, seznam
s telef. čísly najdete v ročence nebo na www.alpskybrakyr.cz.
V případě klubových zkoušek z výkonu je nutné zaslat přihlášku a zaplatit startovné do termínu uvedeného pro danou akci.
Bonitace – stačí zaslat přihlášku, poplatek se uhradí na místě.
Výstava Konopiště – přihlášky a poplatek uhradit do 15.4.2012, Brno dle propozic pořadatele.
10
11
3
2
1
3
12
3
4
3
4
4
3
4
3
2
1
3
12
4
volně
3
2
1
8
32
řemen
4
3
2
30
120
4
4
2
4
3
4
3
4
3
2
1
40
160
3
2
1
10
40
3
2
4
4
4
4
2
4
2
2
4
3
odložení
3
4
4
4
4
3
4
2
4
dosled
4
3
3
10. ch.na
stan.
řemen
2
3
volně
4
5. doseld
4
4
4
4
2
4
4
4
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3
3
DAG Kančí ráj
ALAN od Lomné
ALBA z Běhařovického lesíka
III.
4
3
Písek – 15.10.2011
4
4
volně
3
2
1
8
32
4
4
3
2
30
120
3
2
2
4
3
4
volně
3
2
1
40
160
chov. u kusu
3
2
1
10
40
4
1
4
4
4
poslušnost
3
3
2
10
40
4
4
3
3
4
4
3
4
2
4
4
Body
206
126
137
200
186
221
207
216
166
234
205
Cena
II.
III.
III.
II.
II.
I.
III.
I.
III.
I.
I.
předmět
vodění
odložení
dosled
12
EZAR z Hruna
2
9. ch. u kusu
4
4+5
4+3
(oznam.) (oznam.)
ANDY Podhorská dolina
8. ch. po výstřelu
řemen
dosled
IDA ze Smrkovin
III.
ADY z Loňského léta
12
12
BESSY od Kardaše
III.
ISAR ze Smrkovin
3
3
4
10
II.
ELZA od Široké meze
1
1
5
hla/oz
II.
ABBY z Loňského léta
2
2
vodič
3
CYRA Kančí ráj
3
3
4
4
BEN Al-To-Li-Na-Be
volně
řemen
4
2
YESSI z Údolí Rožnova
odložení
4
4
4
5
Jastty od Boukalu
vodění
4
4
7. poslušnost
II.
body
volně
4. hlasitost
6. obůrka
Cena
1
2
4
Cena
koef
2
149
123
2
3
4
155
III.
3
158
216
3
120
4
216
II.
30
186
236
I.
2
4
142
4
3
4
5
206
206
řemen
4
3
prase
40
190
předmět
řemen
liška
3. nahánění
10
195
BZH – Blansko - Babí lom
8.10.2011
2
2
156
III.
3
3
186
II.
4
3
Body
I.
4
poslušnost
4
I.
32
1
4
III.
12
8
40
4
I.
3
1
160
4
II.
1
2
4
10
4
II.
2
3
4
4
40
4
III.
3
4
2. hledání
1
3
40
řemen
volně
1. nos
1
4
10
3
3
2
4
2
4
2
4
3
4
3
4
3
12
3
Body
poslušnost
4
3
Body
chov. u kusu
2
4
BEKY od Kemenej hory
AGAR Podhorská dolina
CILKA z Tisové
ŽOFKA z Hakamilu
IDA z Mačovic
ENNY z Tisové
ARGUS od Pavlečkovy skály
INA z Mačovic
4
4
řemen
volně
4
1
1
Koef
I.
II.
III.
koef
body
řemen
4
3
2
1
4
volně
3
2
1
3
12
řemen
3
2
1
3
12
volně
3
2
1
8
32
řemen
4
3
2
30
120
volně
4
4
4
4
2
4
11. vytrvalost
3
4
12. orientace
4
4
13. vodění řemen
2
4
14. odložení
řemen
2
4
volně
4
Body
177
Cena
I.
3
4
4
3
2
4
4
3
1
4
4
3
4
ZIPO z Hakamilu
volně
4
2
2
III
ILKA z Mačovic
4
3
3
II.
BELLA z Dalešických lesů
1
4
volně
I.
BAK z Dalešických lesů
2
řemen
Předmět
BRIX od Kardaše
3
body
IKIM z Mačovic
4
vodění
koef
AIDA Maloúpské knížectví
řemen
chov. u kusu
IR od Kalenky
body
III.
GIT z Puchárenského potoka
koef
II.
BLESK z Dalešických lesů
dosled
III.
I.
ELZA z Puchárenského potoka
odložení
II.
předmět
Hošťálková – 29. – 30.10.2011
PUK z Vikštejna
vodění
I.
BZH – Děčín 10.09.2011
GITA z Puchárenského potoka
předmět
CID Jilmová
FALEA z Křisoudova
ARON z Farského domu
BZH – Rýchory 03.09.2011
4
4
2
2
2
3
3
4
2
4
4
3
2
1
40
160
chov. u kusu
3
2
1
10
40
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
posluš nost
3
3
2
10
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Body
206
176
136
156
181
166
216
156
212
214
Cena
I.
II.
III.
III.
III.
III.
I.
III.
II.
III.
13
odstoupil
odstoupil
III
Koef
14
Body
15
3
3
3
13. vodění řemen
řemen
volně
8
8
8
8
8
8
8
8
4
3
4
4
4
3
I.
4
2
2
4
3
4
2
3
4
Cena
0
0
1
1
1
1
1
1
8
206
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I.
216
4
4
4
4
2
4
4
III.
178
4
4
4
4
3
3
4
I.
208
4
4
3
4
4
2
4
NICKY von Ruth (AUS)
0
156
4
4
4
3
4
2
4
odstup
4
4
2
3
4
4
Koef
vodič
5
4
2
2
4
12. orientace
13. vodění řemen
řemen
volně
166
I.
Cena
Body
Body
14. odložení
3
4
11. vytrvalost
volně
3
9. ch. u kusu
10. ch.na
stan.
2
8. ch. po výstřelu
2
2
řemen
5
10
7. poslušnost
hla/oz
4
5
prase
6. obůrka
5. doseld
4. hlasitost
3. nahánění
3
liška
4
III
2. hledání
II.
4
I.
1. nos
Předmět
I.
174
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
II.
179
Body
Body
14. odložení
3
12. orientace
3
volně
3
3
řemen
11. vytrvalost
10. ch.na
stan.
3
9. ch. u kusu
1
odstoupil
2
II.
3
I.
8. ch. po výstřelu
I.
4
I.
4
III.
4
I.
4
I.
3
Cena
8
172
2
181
1
184
2
179
3
160
7. poslušnost
181
0
183
4
Body
1
4
4
4
3
4
20
4
5
2
1
4
2
4
4
3
2
volně
6. obůrka
řemen
40
3
10
4
3
1
4
3
2
4
4
3
3
4
hla/oz
4
3
2
4
4
3
4
2
2
4
13. vodění řemen
4
12. orientace
4
4
20
4
5
4
1
4
2
4
3
4
vodič
4
5. doseld
4
3
volně
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
4
4
4
4
4
1
4
2
2
3
řemen
3
9. ch. u kusu
4. hlasitost
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
20
2
5
8. ch. po výstřelu
1
4
2
4
4
3
4
4
prase
4
4
12
4
4
3
4
4
1
4
4
2
4
2
3
5
7. poslušnost
liška
6. obůrka
3. nahánění
2
1
4
2
3
4
3
4
1
4
3
4
3
10
16
5
hla/oz
4
vodič
1
4
2
4
4
3
3
4
2. hledání
3
4
2
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
5
16
4
4
4
2
IGGY ze Smrkovin
4
3
ARGO od Kardaše
4
1. nos
ALAn z Kopanické hájovny
4
II.
ERIN z Tisové
4
I.
EGON z Tisové
4
AMIR z Bezkidzkej Osto
KETY Majerka
JASTY od Boukalu
JERA od Boukalu
EMO
4
Slezské Rudoltíce – 26. – 27.11.2011
prase
I.
180
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
II.
160
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
2
3
4
AXA z Doubnických skal
4
3
Předmět
3
ZIPO z Hakamilu
3
liška
III.
177
3
4
4
4
3
4
4
4
4
1
4
4
4
4
2
III.
Cena
KUBAR
3
4
Mezinárodní soutěž
O Pohár G. Kořínka
02. – 03.12.2011
170
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
Body
Koef
4
volně
14. odložení
2
2
řemen
4
3
DARA z Husína Junior
4
3
odstoupil
13. vodění řemen
3
11. vytrvalost
4
12. orientace
2
9. ch. u kusu
volně
2
3
8. ch. po výstřelu
řemen
2
Body
11. vytrvalost
odstoupil
10. ch.na
stan.
5
10
5
6. obůrka
hla/oz
vodič
5
prase
4
3
liška
7. poslušnost
5. doseld
4. hlasitost
3. nahánění
4
III
4
II.
2. hledání
I.
1. nos
Předmět
4
ILLA ze Smrkovin
Horní Planá – 26. – 27.11.2011
3
EMO (ČR)
4
FRENY od Rakovce
14. odložení
4
I.
186
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
BART Kančí ráj
4. hlasitost
4
ELA (ČR)
2. hledání
Koef
I.
196
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
IGGY ze Smrkovin
5.doseld
III
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ASTA od Lomné
3. nahánění
II.
4
3
4
3
3
4
4
3
4
DUSTY Kančí ráj
10. ch.na
stan.
I.
AZOR z Hrona (SK)
Předmět
KAT Majerka
1. nos
HASAN spod Kavčiara (SK)
Květov (Hajda) – 10. – 11.9.2011
Zpráva poradkyně chovu
Počet krytí a odchovaných štěńat
Rok
Nejvýznamější změna, která proběhla v loňském roce bylo schválení nových zpřísňujících podmínek chovnosti, kdy pes i
fena musí absolvovat KZH v I. ceně a prokázat práci na černou zvěř. Důvody, proč k nim došlo, byly avizovány již v loňské ročence.
Stejné podmínky ze stejných důvodů nastavil i Slovenský klub. Myslím si, že zhodnocení, zda díky nim došlo k výraznému
zlepšení práce našich brak, budeme moci provést nejdříve za 5 a více let, kdy se obmění celá generace. V letošním roce bylo
uchovněno již podle nových podmínek 8 jedinců. Dále byli dovezeni ze Srbska jako chovní jeden černý pes a jedna červená
fena, kteří byli po bonitaci zařazeni do chovu Je to nejvíce uchovněných brak za poslední tři roky. Nedošlo tedy k žádnému
poklesu, jak se mnozí obávali. Přikládám tabulku, kde je přehled uchovněných jedinců v jednotlivých letech. Otazník znamená,
že jedinec obstál v I. ceně, ale majitel mi neposlal soudcovskou tabulku, a tak nelze zjistit, zda to byla práce na divočáka nebo
na lišku, zajíce.
Počet krytí
Počet štěňat
2005
171
2006
32
182
2007
26
160
2008
27
169
2009
21
107
2010
26
151
2011
28
157
Počet uchovněných psů a fen v jednotlivých letech
Rok uchovnění
Psi
KZH I.cena divočák
Feny
KZH I. cena divočák
2002
5
0
2003
5
1+1?
2004
9
1
9
4
PSI
2005
3
0+1?
10
4+2?
Třída mladých:
2006
5
3+1?
11
1+1?
Agard z Loňského léta
2008
8
7
6
2
2009
1
1
5
2
2010
2
2
2
2
2011
3
2
7
6
Jméno
Na oblastních schůzích budete probírat zpřísnění podmínek zařazení chovných psů ze zahraničí do našeho chovu. Do této
doby platilo, že chovný jedinec musí projít bonitací, kde musí být ohodnocen jako adept chovu a poté je zařazen do našeho
chovu. Z oblastí přišel podnět, že by bylo třeba i toto zpřísnit, jako reakci na přísné podmínky pro naše psy a feny.
Situace v chovu černých brak s pálením je opět nedobrá. V loňském roce uhynul pes Ogar z Vikštejna. Do chovu byli zařazeni
tři mladí psi Argo od Kardaše, Zoro z Hakamilu a jeden importovaný pes ze Srbska Edi. Naše populace černých brak je stále
hodně příbuzná a samozřejmě jeden pes s novou krví náš problém nevyřeší. Poslední roky se objevují černá štěňata ze spojení
červených brak, což by bylo dobré oživení krve, pokud by byli tito jedinci uchovňováni. Ráda bych vyjádřila svůj názor na to,
proč bazírovat na barvách a nekrýt černé a červené braky. Vždy platilo, že červený pes (fena) přinese černému potomstvu
výraznější červené pálení. Podle mé zkušenosti, ale nezlepší ohraničení pálení, s kterým máme dlouhodobé problémy díky
tomu, že v minulosti kryli psi s málo ohraničeným pálením většinu fen a tento znak se velice silně dědí. Většina červených
štěňat z takového spojení bude mít velkou příměs černé barvy. Na výstavách v Německu či Rakousku takový pes, i kdyby byl
sebekrásnější, bude zařazen do velmi dobré. Sama preferuji krytí takovými červenými jedinci, kteří mají ve svých předcích černé
braky před krytím červenými brakami bez černých předků. Je to asi i jediné řešení nastalé blízké příbuznosti u černých brak.
V naší populaci brak řešíme stále stejné problémy jako jsou otevřené postoje hrudních končetin, přestavěná záď, strmé
úhlení pánevních končetin, lehčí konstituce, výšky, skusy. V minulém roce se při bonitaci objevil zcela nový typ nepravidelného
skusu, kdy třetí řezáky I3 na obou stranách v dolní čelisti vybočují vně mimo skus.
O stavu populace lze usuzovat jen na základě jedinců, kteří přijdou na bonitace nebo klubové výstavy, což je malé procento
z narozených štěňat. Proto je důležité, že v chovných podmínkách je povinnost klubové výstavy a bonitace, i když se to zdá
nelogické. Tato klubová setkání, která jsou významnou společenskou akcí v životě klubu, jsou hlavně jedinými akcemi, kde já
jako poradce chovu, chovatelé a majitelé brak mají šanci vidět pohromadě populaci brak zejména za poslední tři roky zpět a
mohou posoudit potomstvo jednotlivých chovných spojení. V minulosti se členové výboru snažili pořádat chovné svody, ale
nikdy se to nesetkalo s velkým zájmem chovatelů a účast byla malá
Letos se budou konat výstavy a bonitace v těchto termínech: bonitace 12.5. Nová Živohošť od 10 hod a den poté 13.5.
Klubová výstava na Konopišti, Speciální klubová výstava 30.9. při NVP v Brně a po ní proběhne bonitace..
V letošní ročence není uvedena tabulka s přehledem využití chovných psů. Řada chovatelů mi neposlala Kontrolu vrhu a
dokonce někteří ani potvrzené krycí listy. Díky tomu jsem neměla dostatek podkladů. Upozorňuji Vás, kterých se to týká, že jde
o hrubé porušení povinností chovatele a můžete být navrženi ke kárnému řízení.
Na závěr bych se chtěla pozastavit na letos hodně diskutovaném tématu krytí nechovných fen chovnými psi a prodávání
štěňat bez PP. Kromě toho, že se jedná o hrubé porušení Chovatelské a zápisní směrnice, jde o velice neetické chování, které
vede k porušení všech záměrů a cílů našeho klubu o co nejlepší chov. Považuji to za velice neférové chování vůči všem majitelům
chovných brak, kteří dodržují pravidla a uchovnění je stojí nemalé časové i finanční náklady.
Dovolte, abych Vám všem popřála klidný rok plný zdraví a zážitků s Vašimi čtyřnohými přáteli.
Lenka Močubová Martinková
16
Výstava - Konopiště 8. 5. 2011
Barva
Výška
Známka
JČ
35,5
Alsan z Lysého vrchu
JČ
34,5
V
Argo z Loňského léta
JČ
37
V1
Titul
VD
CAJC
Chovatel
Majitel
Ing. Šišková Miloslava
Hüttner Jan
Komárek Petr
Sklář Miroslav
Ing. Šišková Miloslava
Komárek Pavel
Avar z Lysého vrchu
JČ
35
VD
Komárek Petr
Komárek Pavel
Bak z Dalešických lesů
JČ
37
V2
Šeba Martin
Komárek Petr
Barry od Kardaše
Č
41,5
VD
Staněk Miloslav
Staňková Lenka
Car ze Skalického mlýna
JČ
39
VD
Kubín Zdeněk
Kubín Zdeněk
Endy Kančí ráj
JČ
39,5
V
Březina Petr
Ing. Fiala Libor
Ikim z Mačovic
JČ
36
VD
MVDr. Martínková Lenka
Stibůrek Jiří
Ivo z Mačovic
JČ
36,5
V3
MVDr. Martínková Lenka
Martin Pavel
Jón Josef
Kosnar Josef
Třída mezitřída:
Zipo z Hakamilu
Č
37
V1
CAC
Argo od Kardaše
Č
38,5
VD
Staněk Miloslav
Staněk Miloslav
Ir ze Smrkovin
JČ
38
V1
Ing. Lisník Jiří
Ing. Vacík Petr
Sommer Erich
Tucauer Jan
Víšek Vladislav
Werner Joachim
MVDr. Martínková Lenka
Ing. Bc. Karhan Josef
Třída otevřená:
Třída pracovní:
Git ze Staňků
JČ
37
V1
CAC, Klubový vítěz
Třída vítězů:
Chip Světlá výška
JČ
35,5
V1
CAC
Třída veteránů:
Pront z Mačovic
JČ
35
V1
Nejlepší veterán
FENY
Třída mladých:
Axa od Kopčanského rybníka
JČ
34
V4
Korčák Jozef
Blechová Petra
Bára Maloúpské knížectví
Č
37
D
Prokop Martin
Prokop Martin
Berta od Kardaše
Č
37
V2
Besi Lipina
JČ
38,5
V1
Erin z Tisové
JČ
35
V
Liebich Viktor
Liebich Viktor
Inna z Mačovic
JČ
36
V3
MVDr. Martínková Lenka
Ing. Čížek Miroslav
CAJC
Staněk Miroslav
Konvalina Petr
Volek Lubomír
MUDr. Hůlka Jan
Jera od Boukalu
Č
36
V
Černý Milan
Černá Věra
Yoga z Údolí Rožnova
JČ
37,5
VD
Blinka Břetislav
Dvorský Petr
Žofka z Hakamilu
JČ
35
VD
Jón Josef
Škramovský Roman
Brea od Kardaše
Č
40
VD
Staněk Miloslav
Grošov Miroslav
17
Bonitace 2011
Třída mezitřída:
Conny Blankin Dvor
JČ
36
V1
Studeničová Blanka
Rázek Josef
Zaira z Údolí Rožnova
JČ
37
VD
Blinka Břetislav
Kamba Ladislav
Jméno
Všeobecný dojem
Přední končetiny
Hlava
5
4
5
4
4
5
5
3
3
3
4
4
5
5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
Ocenění
Tlapky(postavení a tvar)
5
Celový počet bodů
Běhy(postavení a síla)
Vávra Zdeněk
Zaúhlení kloubů
Víšek Vladislav
Prut
V2
Záď
34
Břicho
JČ
Bedra
Inca Světlá výška
Hřbet
Bakrlík Martin
Hrudník
Čapek Roman
Ing. Lisník Jiří
Tlapky(postavení a tvar)
Míka Zdeněk
V3
Běhy(postavení a síla)
D
36
Zaúhlení kloubů
40
Č
Lopatka(poloha a pevnost)
JČ
Krk
Diva ze Sulevic
Ida ze Smrkovin
Slechy
Žákovec Libor
Oči
Šolta Jindřich
Šilhavý Petr
Chrup
Jemelka Břetislav
Tvar hlavy
CAC
Chůze
VD
Barva
V1
35
Osrstění
37
H
Délka trupu k výšce
JČ
Brita z Kozího rohu
Výška v kohoutku
Bora z Doubických skal
Clekový vzhled
Třída otevřená:
Argo od Kadaře
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
395
V
Blesk z Dalešických lesů
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
400
V
Ceron z Višavy
2
4
1
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
351
D
Egon z Tisové
3
4
2
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
372 VD
Edi
3
3
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4
357 VD
Emo
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
371
V
Id ze Smrkovin
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
378
V
Třída pracovní:
Bora z Kozího rohu
H
37
V1
BOB, Klubový vítěz, CAC
Šilhavý Petr
Gössnitzer Antonín
Foxa ze Smrkovin
JČ
37
V2
Res CAC
Ing. Lisník Jiří
Prokop Martin
Ilka Majerka
JČ
36
V3
Ing. Blecha Roman
Bureš Michal
Zira z Hakamilu
H
37
VD
Jón Josef
Ing. Hermann Pavel
Výstava - Uherské Hradiště 3. 9. 2011
Jméno
Barva
Výška
Známka
Titul
Chovatel
Majitel
PSI
Třída mladých:
Jastty od Boukalu
Č
38
VD
Černý Milan
Urbánek Petr
Egon z Tisové
JČ
39
V
Liebich Viktor
Matucha Milan
Edy z Tisové
JČ
38
VD
Liebich Viktor
Gandi
Č
39
D
Emo
JČ
38
V
CAJC, BOB
Vítěz speciální výstavy
Zdeněk Jandl
Oravec Branislav
Pažourek Lubomír
Třída pracovní:
Ceron z Višavy
37,5
VD
FENY
Třída štěňat:
Besi ze Strakovské myslivny
VN
Ing. Havran Pavel
Pažourek Lubomír
Třída mladých:
CAJC
Ing. Šišková Miloslava
Ady z Loňského léta
JČ
37
V
Ajka
JČ
37
V
Borýsek Pavel
Alfa
JČ
37,5
V
Máčalík Bronislav
Axa od Kopčanského rybníka
JČ
35,5
VD
Ela
JČ
38,5
V
Freny od Rakovce
Č
38
VD
Korčák Jozef
Matoušek Zbyněk
Blechová Petra
Máčalík Bronislav
Ing. Dobeš Libor
Ing. Dobeš Libor
Staněk Miroslav
Vysoudil Milan
Třída mezitřída:
Brea od Kardaše
Č
34
VD
Třída otevřená:
CAC
Alba z Běhařovského lesíka
JČ
35
V
Asta od Lomné
JČ
39
VD
Hrachový Lumír
Kavan Jiří
Bera ze Smrkovin
JČ
39
D
Ing. Lisník Jiří
Mišun Tomáš
Dora od Rakovce
Č
35,5
V
Ing. Dobeš Libor
Kosíř Petr
Ila ze Smrkovin
JČ
35
V
Ing. Lisník Jiří
Dušek Vladimír
Kora Majerka
JČ
39
D
Ing. Blecha Roman
Uchytil Jan
Víšek Vladislav
Valášek František
res. CAC
Bláha Jaroslav
Třída pracovní:
Jenny Světlá výška
JČ
36
D
18
Koeficient
Psi
0
Jon Světlá výška
Zoro z Hakamilu
4
4
4
4
4
4
4
4
nepravidelný skus
4
Krasula Ján
Rumíšek Jan
Zadní
končetiny
Trup
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
400
V
V
Feny
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
367
Alba z Běhařovického lesíka 3
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
358 VD
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
372
Ady z Loňského léta
Alfa
0
Ambra Maloúpské knížectví
V
nepravidelný skus
Anica
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
370 VD
Aska
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
380
V
Asta od Lohné
3
3
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
355 VD
Axa z Doubických skal
3
4
3
2
4
3
4
4
3
3
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
357 VD
Besi Lipina
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
400
V
Bora z Kozího rohu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
400
V
Bora z Doubických skal
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
397
V
Buba
-4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
391
V
Cita od Třech topolů
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
387
V
Conny Blankin dvor
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
386
V
Dora od Rakovce
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
3
4
4
361 VD
Ela
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
379
V
Erin z Tisové
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
374
V
Fala Sušianská dolina
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
378 VD
Iggy ze Smrkovin
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
393
V
Ila ze Smrkovin
4
3
2
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
363 VD
Inca Světlá výška
3
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
370 VD
Jera od Boukalu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
387
0
Zera z Hakamilu
Žofka z Hakamilu
4
4
4
4
3
4
4
4
V
nepravidelný skus
4
4
19
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
387
V
Využití ABJ jako mantrailer v německé záchranné brigádě
Jmenuji se Petra Müllers a jsem tu přes 10 let členkou záchranné brigády BRH Bonn/Rhein-Sieg. Cílem naší brigády je
výhradně vyhledávání pohřešovaných osob (i když to asi zní samozřejmě, ale často mají členové brigád jiné priority, jako
například účast na závodech ap.). V průměru máme ročně okolo 30-40 zásahů. Jedná se téměř výhradně o plošné vyhledávání
pohřešované osoby. Už několik let je ale v Německu známá jiná metoda vyhledávání pohřešované osoby - a to prostřednictvím
psa vycvičeného jako mantrailer. Já se celých 10 let zabývám výcvikem psů na plošné vyhledávání (mám v současné době fenu
malinoise, která se mnou jezdí na plošné zásahy) a poslední 4 roky se zabývám také výcvikem psů v oblasti mantrailingu.
Mantrailing je určitá obdoba stopování. Cílem je, že pes sleduje individuální pach pohřešované osoby. V praxi toto vypadá tak,
že pes obdrží např. u vchodu do domu pohřešované osoby její pachový vzorek (např. část oděvu, zubní
kartáček, atd.) a pes z tohoto místa sleduje nejčerstvější
stopu. Je jasné, že se zde nachází velké množství stop
z předchozích dní a týdnů. Pes se samozřejmě musí
rozhodnout jen pro tu nejčerstvější stopu. Pak pes
mantrailer sleduje tuto stopu bez ohledu na podklad
(asfalt, štěrk, atd.) a bez ohledu na jiné faktory (chodci,
silnicni provoz, jiní psi ap.). Při zkouškách musí pes
prokázat, že je schopen sledovat takovouto stopu starou
mezi 12-36 hodinamy a dlouhou 1-3 km, podle toho,
podle jakého zkouškového řádu je pes přezkušován.
V Německu se pro tento způsob vyhledávání
používají různá plemena. Jako zcela nejvhodnější platí
všeobecné plemeno bloodhound. To se používá už
zcela tradičně především v USA, ale i po celém světě.
Jak policie v Německu, tak i soukromí psovodi, ale vidí i
nevýhody tohoto velkého plemene - jeho časté zdravotní
problémy, krátkou životnost, vysoké náklady na potravu
a prostor (např. při přepravě). Z toho vyplývá i snaha využít jiná plemena. Nejčastěji se
volí jako alternativa bavorský barvář, nebo jiná lovecká plemena (MOK, Výmarský ohař,
Labrador, …).
Po zkušenostech při výcviku mantrailingu s ruznými plemeny jsem se rozhodla pro
ABJ. Důležitá pro mně byla jeho schopnost sledovat staré stopy (barvář), jeho malá
velikost, pevné zdravý a dlouholetost. Proč zrovna malá velikost? Pes, který je trénovaný
v oblasti mantrailingu s cílem využití psa při praktickém nasazení, musí splňovat řadu
podmínek:
- nesmí mít žádnou poslušnost
- musí mít minimální pouto k psovodovi
- musí být vyrovnané povahy, snášenlivý
se psy
- musí být schopen vysoké koncentrace
i na frekventovaných místech
- musí mít výbornou fyzickou kondici
Tím, že pes nesmí mít žádnou poslušnost, jsem chtěla výhradně malé plemeno. Znám
řadu psovodů s bloodhoundy, kteří mají denně problém se jít se svým psem pouze
projít. Nechtěla jsem žít s 50 kg nevychovaného psa, ale jen s
15 kg ;-))) Proč nesmí mít mantrailer žádnou poslušnost a jen
minimální pouto k psovodovi? Pes, který pracuje za podmínek
jako to dělá mantrailer, musí být zcela samostatný. I během
výcviku zde není taková možnost kontroly jako u klasického
stopování a při zásahu už vůbec ne. Celý výcvik probíhá bez
negativního tlaku, pouze na bázi motivace a přirozených vloh
psa. Pes, který pracuje, aby „udělal radost“ psovodovi nebo,
aby se vyhnul trestu psovoda, nedokáže vyřešit pozdější,
velmi náročné úkoly. Není vyjímkou, že jsou psovodi voláni ke
stopám starším než 1 týden v městkém prostředí. Zde musí mít
pes skvělé sebevědomí, musí se umět na vodítku prosadit proti
vůli psovoda. To nedokáže pes, který je poslušný nebo dokonce
pravidelně trestaný za nekvalitní práci.
Moje fenka brakýře pochází z chovné stanice Z údolí Rožnova od pana Blinky. Cora je nyní 9 měsíců stará. Její výcvik začal
v devíti týdnech, když jsem si Coru dovezla. Začínali jsme s natrénováním tzv. Startovního rituálu. Zde má pes pochopit, co
se od něj očekává. Psovod se psem na místě nasazení psa (v praxi je to místo, kde byla pohřešovaná osoba naposledy viděna)
udělá malé kolečko na vodítku. Tím má pes možnost vše v klidu očuchat, seznámit se s pachy, které se zde nacházejí. Pak
psovod psovi oblékne postroj na hledání. U malého štěněte zde pak stojí pomocník, který štěňátku ukáže odměnu (většinou
krabička s párkem ap.) a položí kousek od psa část svého oděvu. Pak se vzdálí jen několik kroků od psa a vyčkává. Psovod nechá
krátce psa přičichnout k oděvu (později se jedná o nasumováni pachu) a pak se nechá psem „odtahnout“ na vodítku k „hledané
osobě“. Tam je štěně řádně odměněno. Takto se štěně bez tlaku naučí rituál a
sledování hledané osoby. Stopa jako taková zde zatím žádnou roli nehraje. Štěně
se ale také učí prosadit se na vodítku a tahnout psovoda. Tímto způsobem se se
štěňátkem začíná. Vzdálenost, na kterou osoba odchází se zvyšuje a postupně
osoba mizí z dohledu (například za roh domu, za křoví ap.). Od této chvíle pes
musí začít používat nos.
Nároky jsem postupně zvedala, tak jak je to i u jiných typů výcviků běžné.
Trénujeme minimálně 3x týdně. V současné době dokáže Cora vypracovat stopu
na přirozeném povrchu dlouhou ca. 800 metrů a starou 2,5 hodiny. Na asfaltu ve
městě zatím vypracovavala stopy do délky 500 metrů a stáří do jedné hodiny.
Jak jsem již psala, velkou výhodou je malá velikost plemene. Zvyšuje to
podstatně i bezpečnost psovoda - pokud mne v dopravním provozu doslova vláčí
50 kg těžký pes nebo 15 kg těžký pes je podstatný rozdíl. Cora se dokáže výborně
soustředit, už jako 4 měsíce staré štěně dokázala při práci zcela ignorovat cizí
psy, lidi. Když pracuje v lese, dokáže se výborně soustředit na lidskou stopu a
stopy divokých zvířat nechá ležet bez povšimnutí. Jakmile je práce u konce, tak
samozřejmě nezapře, že je pravý lovecký pes a v lese ji žádná stopa a ani pohyb
zvířat neuniknou.
Pokud se výcvik Cory bude stejně pozitivně
dál vyvýjet, tak je našim cílem, v létě složit první
mantrailovou zkoušku.
20
21
text byl použit v plném znění bez oprav,
pisatelka je Češka a žije dlouhodobě v Německu
22
23
Zkoušky
KZH II.c
Dat. nar.
06.01.2002
Barva
Tmavá
Jelení červeň
Bonitace
Výborný
385 b
Výstava
Výborný
CAC
Zkoušky
KZH II.c
Vítěz mezin.
barvářských zk.
v Německu
Jméno
Dat. nar.
ČL/BJ 3381
21.04.2004
Pat z Mačovic
Otec: Ago
Matka: Lila z Makovic
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Výstava
Zkoušky
Výborný
Výborný
KZH II.c
397 b
Majitel: Jemelka Lubomír
Dolní Poustevna 129, tel. 732/572 925
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3371
21.04.2004
Černá s
Výborný
Výborný
KZH I.c
pálením
394 b
Lord z Údolí
Rožnova
Otec: Ton spod Odročovány
Majitel: Ing. Štěpaník Jan
Slapské 815, Roţnov pod Radhoštěm,tel. 739/503 630
Matka: Ida z Údolí Roţnova
Popis:výška 38cm, délka trupu 59cm, pes standardního rámce, hnědá barva oka, korektní v pohybu i v postoji,
bez zjevných hrubých vad.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3438
04.08.2004
Jelení červeň
Výborný
Velmi dobrý
KZH II.c
387 b
Art ze Sulevic
Otec: Robby z Tumru
Majitel: Honzík Jan DiS
Na Výsluní 17/12, Rumburk, tel. 737/276 974
Matka: Dina Majerka
Popis:výška 37cm, délka trupu 54cm, pes lehčí kostry, delší nosní partie, oko světle hnědé, pravá přední mírně
vybočuje, bez zjevných hrubých vad.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3469
17.05.2004
Jelení červeň
Výborný
Výborný,
KZH I.c
397 b
Český šampion
CH Princ z
Hruna
Otec: Karo Petelinski
Majitel: Krňanský František
Třebenice 43, Slapy nad Vltavou, tel 724523379
Matka: Linda z Hruna
Popis:výška 38cm, délka trupu 58cm, pes silné kostry, rovného pevného hřbetu, rovných předních i zadních
končetin se správným zaúhlením.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3303/05
14.02.2004
Jelení červeň
Velmi dobrý
Výborný
KZH II.c
374 b
CAC
Britt
Od Vysokého
dubu
Otec: Argo od Rotovány
Majitel: Tůma Jiří
Pyšná 35, Jirkov tel.606/757490
Matka: Hyta z Údolí Roţnova
Popis:výška 40cm,délka trupu 62 cm,typický představitel svého plemene,s ušlechtilou hlavou,hnědého
oka,rovným pevným hřbetem,bez zjevných hrubých vad.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ
9.9.2004
Tm. jelení
VD 375 B.
Výborný
KZH II.c
červeň
CAC,BOB,
CH Ivo
Český šamp
Vicomělský
dvůr
Otec: Ago
Majitel: Michalcovi, Všeteč 31, 375 01 Týn n Vlt,
tel 603576521
Matka: Ida z Vikštejna
Popis:výška 36cm,délka trupu 62 cm, , jel červeň s velkou příměsí černé barvy, s ušlechtilou hlavou, hnědého
oka,rovným pevným hřbetem,bez zjevných hrubých vad, typický představitel svého plemene
Ročník 2004
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3057
07.04.2002
Jelení červeň
Velmi dobrý
Velmi dobrý
KZH II.c
368 b
Valda z Mačovic
Otec: Aron Majerka
Majitel: Červ Josef
Stranný 19, Benešov
Matka: Ava
Popis:výška 37 cm,délka trupu 59 cm,pes s otevřeným postojem předních tlapek,níţe nasazeného prutu,lehký
kravský postoj zadních končetin.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3130/ 05
28.09.2002
Jelení červeň
Velmi dobrý
Výborný
KZH II.c
377 b
Res.CAC
Div. Iron
Z Valašské
poruby
Otec: Ago
Majitel: Šťastný Zdeněk
Hošťálková 493, tel.604/556899
Matka: Cori od Birása
Popis:výška 39 cm,délka trupu 58,5 cm,pes silné kostry správného rámce,typické hlavy,správné závěsy,dobře
nasazený krk,pevný rovný hřbet,volnější lopatka a mírně vybočený pravý přední běh.
Otec: Karon z Hakamilu
Majitel: Hurdálek Roman
Bratří Čapků 275 Trutnov ,tel.775/938761
Matka: Ajka Světlá výška
Popis:výška 38 cm,délka trupu 58 cm, celkově robustní pes.
Jméno
ČLP/BJ 3027
Pinos z
Hakamilu
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3024
06.01.2002
Tmavá
Velmi dobrý
Výborný
KZH II.c
Jelení červeň
368 b
Pepin z
Hakamilu
Otec: Karon z Hakamilu
Majitel: Keračík Dušan
Šaplava tel. 605/744812
Matka: Ajka Světlá výška
Popis:výška 38 cm,délka trupu 60 cm, menší lalok na krku,výrazná hlava, prut vzhůru nesený.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
ČLP/BJ 3119
03.08.2002
Jelení červeň
Výborný
Výborný
388 b
CAC
Ago
Ze Skalického
mlýna
Otec: Ben Lovčí vrch
Majitel: Kubín Zdeněk
Skalice 30, tel. 601/243 311
Matka:Beny Majerka
Popis:výška 38 cm, délka trupu 57 cm,lehké ektropium vnitřního koutku.
Ročník 2002
V seznamu nejsou uvedeni psi starší 10 let, kteří jsou podle chov. řádu stále chovní
(u psů není chovnost omezena věkem), ale již několik let nekryli. Úplný seznam
najdete na webových stránkách klubu http://www.alpskybrakyr.cz
Seznam chovných jedinců – Psi
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Výborný
372 b
Výstava
Výborný,
CAC, BOB
Zkoušky
KZH I.c
Výstava
Velmi dobrý
Majitel: Ing.Fatura Milan
Český Těšín 737 01,
Bonitace
Dobrý
Zkoušky
KZH II.c
Dat. nar.
30.04.2004
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Dobrý
378 b
Výstava
Výborný
Zkoušky
KZH II.c ,
3xCACIT,
rCACT,Vít SR
09,
Vít.MKPD(PL),
2x KPD I.c
(PL), Soutěţ o
pohár GK I.c
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Velmi dobrý
355
Výstava
Velmi dobrý
Zkoušky
KZH I.c
Dat. nar.
03.02..2005
Barva
Tm. jelení
červeň
Bonitace
Výborný
391 b
Výstava
Výborný
R CAC
Zkoušky
KZH II.c.
Jméno
Dat. nar.
ČLP/BJ 3577
12.7.2005
Falko od Soví
hory
Otec: Dingo vom Mühlschlag
Barva
Tmavá
jelení červeň
Výstava
Výborný
CAC
Majitel: Šindler Miroslav
Bonitace
Výborný
397 b
Zkoušky
KZH I.c
Otec: Geron z Vínského břehu
Majitel: Šromota Ladislav,
749 01 St. Těchařovice 37, tel 777813103
Matka: Tora z Vikštejna
Popis: výška 36 cm, délka trupu 54 cm , pes, správného rámce, silné kostry, pevný rovný hřbet, správné
zaúhlení končetin, hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 3478
Mik z Vikštejna
Ročník 2005
Majitel: Alena Giertlová
533 21 Vysoké Chvojno 146
724525160
Popis: výška 37 cm, délka trupu 58 cm, slecha níţe nasazená, pes silné kostry, rovného pevného hřbetu, pravá
přední mírně otevřený postoj,strmější postavení zadních končetin, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
ČLP/BJ 3363
14.05.2004
Cid z Tmavé
strouhy
Otec: Cero Světlá výška
Matka: Cinda z Údraţské aleje
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3329
31.03.2004
Jelení červeň
Výborný
Výborný
KZH II.c
396 b
Arty od
Červeného
kopce
Otec: Dar z Vikštejna
Majitel: Faschingbauer Petr
Stará Huť 14, Domaţlice
Matka: Arka od Kalenky
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm, pes silné kostry, rovného pevného hřbetu, korektní v pohybu i postoji,
typický představitel svého plemene.
Otec: Dingo vom Mühlschlag
Majitel: Jon Josef
Čistá u Horek 138, tel. 605/ 235 193
Matka: Ajka Světlá výška
Popis: výška 39 cm, délka trupu 63 cm, pes rovného pevného hřbetu, dobré mechaniky pohybu, hlubokého
hrudníku, rovných a správně zaúhlených končetin, otevřená víčka, typický představitel plemene.
Jméno
ČLP/BJ 3349
Div Trap
z Hakamilu
Popis: výška 38 cm, délka trupu 55cm, pes správného rámce, rovného pevného hřbetu, správně nasazeného a
neseného prutu, standardního osrstění, barva oka světle hnědá.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3185
06.04.2003
Černá
Velmi dobrý
Výborný
KZH I.c
s pálením
367 b
Kazan
Z Údolí
Rožnova
Otec: Ton spod Odročovány
Majitel: Vysoudil Milan
Hrabová 89, Šumperk,tel.724/616440
Matka: Ida z Údolí Roţnova
Popis:výška 37 cm,délka trupu 56 cm, pes silné kostry,sbíhavého chodu předních končetin,sbíhavý postoj,lalok
na krku.
Jméno
Dat. nar.
Barva
ČLP/BJ 3154
07.01.2003
Jelení červeň
Egon
zpod
Štramberské
trúby
Otec: Cer
Matka: Arka zpod Štramberské trúby
Popis:výška 42 cm,délka trupu 63 cm
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3220
15.6.2003
Černá
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH II.c
s pálením
380 b
Drak Vltavské
údolí
Otec: Aron Majerka
Majitel: Slanec František
Borová Lada 52, 384 92, tel. 777/601 432
Matka: Loty z Makovic
Popis:výška 37cm, délka trupu 59 cm, pes rovného hřbetu, korektní v pohybu i postoji, kratší nosní partie,
nevýrazné pálení.
Majitel: Ševčík Martin
Ludikov 15, 680 01 Boskovice
723977397
Popis: výška 39 cm, délka trupu 62cm, pes silné kostry, prostorný hrudník, pevný rovný hřbet, rovné správně
zaúhlené běhy, typický představitel plemene.
Jméno
Dat. nar.
ČLP/BJ 3223/06
12.06.2003
Div. Bor ze
Staňků
Otec: Argo od Semelek
Matka: Cira z Vikštejna
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3302/ 05
09.06.2003
Tmavá
Dobrý
Výborný
KZH II.c
Jelení červeň
368 b
Miki
Z Hustej pažite
Otec: Bek spod Kečky
Majitel: Burian Libor
I.Olbrachta 114 Jirkov,tel.728/954851
Matka: Ida spod Ţarnovca
Popis:výška 42 cm, délka trupu 62 cm,pes mohutné kostry,na horní hranici výšky,rovný hřbet,správně nasazený
prut,dobré mechaniky pohybu bez zjevných hrubých vad.
Ročník 2003
24
25
Barva
Jelení červeň
Dat. nar.
01.06.2006
Barva
Tm. jelení
červeň
Bonitace
Velmi dobrá
336 b
Výstava
KV - Velmi
dobrý
V, CAC, BOB
Zkoušky
KZH I.c.
HSD AJD II.c,
SD AJD I.c,
ZH o pohár G.
Kořínka II.c
Dat. nar.
04.07.2007
Dat. nar.
24.03.2008
Barva
jelení červeň
Bonitace
Velmi dobrý
347b
Výstava
Výborná, CAC,
CACIB, BOB
Zkoušky
KZH I.c
Otec: Ajk
Matka: Eny Majerka
Jméno
ČLP/ABJ 4184
Kat Majerka
Dat. nar.
02.05.2009
Barva
jelení červeň
Výstava
Výborná, CAC,
CACIB
Zkoušky
KZH I.c
Majitel : Jandl Zdeněk, Šumice 308, 687 31, tel:
776068003
Bonitace
Velmi dobrý
347b
Ročník 2009
Otec: Princ z Hruna
Majitel : Klíma Václav, Hlavňovice 43, 341 42
Kolínec
Matka: Eny Majerka
Popis: výška 38 cm, délka trupu 60 cm , pes delšího rámce, ušlechtilé hlavy, oko světlejší, pevnou horní linií,
hrudní končetiny sbíhavý postoj, pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 3971
Jimi Majerka
Ročník 2008
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3946
27.08..2007
jelení červeň
Výborný
Velmi dobrý
KZH I.c.
367b
Brit od Třech
topolů
Otec: Miki z Hustej paţite
Majitel: Bambásek Jaroslav, Křiţanovice 151, 685
01, tel. 728152360
Matka: Dora z Údraţské aleje
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm ,pes správného rámce, pevný rovný hřbet, otevřený postoj předních
končetin, kratší záď, strmější zaúhlení zadních končetin, ušlechtilé hlavy, kratší slecho, typický představitel
plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3933
27.06.2007
jelení červeň
Výborný
Výborná, CAC
KZH I.c
381b
Bad Kančí ráj
Otec: Gero vom Jufn
Majitel : Březina Petr, 742 35 Odra-Loučky 146
tel. 736688858
Matka: Rendy Kančí ráj
Popis: výška 39 cm, délka trupu 60 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, záď mírně přestavěná,
přední končetiny správně zaúhlené, zadní končetiny strmější postoj, ušlechtilé hlavy, mírný lalok, typický
představitel svého plemene.
Dat. nar.
05.06.2010
Barva
jelení červeň
Bonitace
Výborný
371b
Výstava
Výborná,
CAJC, BOB,
Vítěz spec.
výstavy
Zkoušky
KZH I.c
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3310
14.2.2003
Jelení červeň
Velmi dobrá
Výborná
KZH II.c
377 b
Bety od
Vysokého dubu
Otec: Argo od Rotovány
Majitel: Kortán Jiří, Plánická 794, Klatovy 339 01
Tel 775260457
Matka: Hyta z Údolí Roţnova
Popis:výška 37 cm, délka trupu 59 cm, správného rámce, barvy jelení červeň, volnější kůţe na krku, volnější
lopatka a zaúhlení předních končetin, správné zaúhlení pánevních končetin, správné horní linie.
Ročník 2004
Seznam chovných jedinců – Feny
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4602
05.06.2010
Černá s
Velmi dobrý
Výborná
IUO výborná
pálením
357b
Edi
Otec: Milo
Majitel : Máčalík Bronislav
Korytná 292, tel. 774959077
Matka: Almira
Popis: výška 39 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, lehčí konstituce , ne zcela ohraničené pálení,
ušlechtilé hlavy, správného závěsu, hrudní končetiny správně úhlené, pánevní končetiny lehce strmější postoj,
typický představitel svého plemene.
Otec: Milo
Majitel : Jandl Zdeněk, Šumice 308, 687 31, tel:
776068003
Matka: Almira
Popis: výška 37 cm, délka trupu 57 cm , pes správného rámce, správné horní i dolní linie, hrudní i pánevní
končetiny správně zaúhlené, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 4452
Emo
Ročník 2010
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 4250
16.10.2009
Černá s
Výborný,
KZH II.c
pálením
Výborný400 b
res. CAC
Zoro
z Hakamilu
Otec: Trap z Hakamilu
Majitel: Jon Josef
Čistá u Horek 138, tel. 605 235 193
Matka: Bessi od Rakovce
Popis: výška 38 cm, délka trupu 58 cm, pes správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, výborné horní
i dolní linie, hrudní i pánevní končetiny správně zaúhlené, typický představitel svého plemene..
Výstava
Výborný,
CAC, Klubový
vítěz, BOB
Zkoušky
KZH I.c
ZH o pohár G.
Kořínka
II. cena
Majitel: Joachim Werner, Gardelegener Str. 20, D-
Bonitace
Výborný
385 b
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3855
29.04.2007
Jelení červeň
Výborný
Velmi dobrý
KZH I.c.
380 b
Gero Vltavské
údolí
Otec: Vuk z Liščích hřbetů
Majitel: Vetrák Vladimír, Štítovská 468, 335 61
Spálené Poříčí tel.724546287
Matka: Dora Vltavské údolí
Popis:výška 40 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, úzkého předhrudí, záď
méně spáditá, výše nasazený prut, hluboký hrudník , přední končetiny správně zaúhlené, mírně sbíhavý postoj,
zadní končetiny uţší postoj, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.
Barva
jelení červeň
Popis: výška 37 cm, délka trupu 60 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, záď mírně přestavěná,
hrudní končetiny správně zaúhlené, pánevní končetiny nepatrně strmější postoj, ušlechtilé hlavy, typický
představitel svého plemene.
Otec: Ch Princ z Hruna
Jméno
ČLP/ABJ 3886
Chip Světlá
výška
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3843
30.03.2007
Tm. jelení
Výborný
Výborný
KZH I.c
červeň
367 b
Div. Hall Světlá
výška
Otec: Bor ze Staňků
Majite: Mackovčin Miroslav, Tuchom 39, 289 35
Košík tel. 724524390
Matka: Aryna od Červeného kopce
Popis: výška 37 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, přední končetiny správně
zaúhlené, zadní končetiny strmější postoj, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3832
28.03.007
Jelení červeň
Výborný
Velmi dobrá
KZH I.c
356 b
Cliff vom
Waldgut
Otec: Ako vom Frankenwald
Majitel: Liebich Viktor, Uhřínov p. Deštnou 58, 516
01 tel. 733532969
Matka: Zora von Waldgut
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm , pes správného rámce, přední i zadní končetiny lehce sbíhavé, ušlechtilé
hlavy, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3832
20.2.2007
Jelení červeň
Výborný
Výborný
KZH I.c
396 b
CAC, BOB
CACT
Fičík z Mačovic
Otec: Princ z Hruna
Majitel: Kavan Jiří
793 97 Slezské Rudoltice 84 tel. 731549894
Matka: Poly z Mačovic
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, přední i zadní končetiny
výborně zaúhleny, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.
Ročník 2007
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3738
29. 7. 2006
jelení červeň
Velmi dobrá
Výborný
KZH II.c.
354 b
Hix Majerka
Otec: Ago
Majitel: Hájek Jaroslav
252 08 Slapy n Vlt 279, tel 607688
Matka: Eny Majerka
Popis: výška 40 cm, délka trupu 63 cm , dlouhý pes , silné kostry, ušlechtilé hlavy, mírný lalok, pevný rovný
hřbet, levá lopatka volnější, mírně strmější v zádi, hluboký hrudník , typický představitel plemene.
Otec: Jon z Hakamilu
Majitel: Šikula Antonín
Unín 40, 679 24, tel.732552573
Matka: Dora z Údraţské aleje
Popis: výška 35 cm, délka trupu 55 cm , niţší dlouhý pes , silné kostry, pevný rovný hřbet, otevřenější postoj
PK, lehce přestavěný v zádi, hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 3719
Aron od Třech
toplů
Matka: Era Světlá výška
39 599 Uchtspringe tel. 0491737088726
Popis: výška 37 cm, délka trupu 59 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, hrudní i pánevní končetiny
správně zaúhlené, ušlechtilé hlavy, nepatrně světlejší oko, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3663
02.04.2006
Jelení červeň
Velmi dobrá
Velmi dobrý
KZH I.c.
380 b
Ir z Vínského
břehu
Otec: Kazan z Údolí Roţnova
Majitel: Jemelka Břetislav
Vilémovská 124, Dolní poustevna, tel.732572925
Matka: Cira spod Štramberské trúby
Popis: výška 38 cm, délka trupu 54 cm , kratší pes , silné kostry, pevný rovný hřbet, správné zaúhlení končetin,
hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3633
16.02.2006
Tmavá
Velmi dobrá
Velmi dobrý
KZH I.c
jelení červeň
380 b
Car od
Červeného
kopce
Otec: Dingo vom Muhlschlag
Majitel: Klíma Jiří
Jickovice 43, 399 01Písek
MatkaArka od Kalenky
Popis: výška 40 cm, délka trupu 57 cm , pes lehčí konstituce, s pevným hřbetem, přední končetiny správně
zaúhleny, strmější postoj zadních běhů, typický představitel svého plemene.
Bonitace
Výborný
400 b
Výstava
Zkoušky
Výborný
KZH I.c
CAJC, CAC,
Vítěz poháru
klub vítěz,
GK I.c 08
BOB
Otec: Ago
Majitel: Víšek Vladislav
Samota 691, Městec Králové, tel.607122584
Matka: Cina Majerka
Popis: výška 38 cm, délka trupu 58 cm , pes správného rámce, s pevným hřbetem, přední i zadní končetiny
výborně zaúhleny, ušlechtilé hlavy, typický představitel svého plemene.
Dat. nar.
30.1.2006
Jméno
ČLP/ABJ 3626
Div. Got
Majerka
Ročník 2006
Bonitace
Výborný
397 b
Výstava
Zkoušky
Výborný
KZH II.c.
CAC
CACIB,BOB
Majitel: Perutka Jaroslav
Chmelník 292, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, tel.
774234831
Popis: výška 37 cm, délka trupu 58 cm , ohraničené pálení, pes správného rámce, silné kostry, pevný rovný
hřbet, správné zaúhlení končetin, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.
Barva
Černá s
pálením
Jméno
Dat. nar.
ČLP/ABJ 3573
14.06.2005
Hubert od
Boukalu
Otec: Kazan z Údolí Roţnova
Matka: Erika od Boukalu
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
Jméno
18.7.2005
Jelení červeň
Výborný
Výborný
KZH II.c.
ČLP/ABJ 3595
400 b
CAC
Egon ze
BOB
Smrkovin
Otec: Ax z Filipovi
Majitel: Tezner Jiří
Jindřichov 19, 788 23
Matka: Asta z Wainberka
Popis: výška 38 cm, délka trupu 57 cm , pes, správného rámce, silné kostry, pevný rovný hřbet, správné
zaúhlení končetin, hluboký hrudník, ušlechtilé hlavy, typický představitel plemene.
Matka: Ambra Světlá výška
763 32 Nedašova Lhota 170, tel. 605962696
Popis: výška 38 cm, délka trupu 58 cm, pes správného rámce, silné kostry, pevný rovný hřbet, oko světle hnědé,
prostorný hrudník , dobrá mechanika pohybu. typický představitel svého plemene.
26
27
Dat. nar.
03.07.2004
Barva
Jelení červeň
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Velmi dobrá
373 b
Bonitace
Výborná
397 b
Výstava
Velmi dobrá
Výstava
Výborná
Zkoušky
KZH II. c
Zkoušky
KZH I.c
Res. CACIT
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Výborná
396 b
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3475
10.1.2005
Tm. jelení
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH I.c
červeň
367 b
Dora
z Puchárenského
potoka
Otec: Dingo vom Muhlschlag
Majitel: Pavel Klein, Kralovice 13,383 01 Prachatice
Matka:Bonka od Soví hory
Popis:výška 39 cm, , fena správného rámce, s velkou příměsí černé, rovný pevný hřbet, korektní postavení
předních i zadních končetin, záď lehce přestavěná, oko hnědé, typický představitel plemene
Dat. nar.
16..8.2005
Výstava
Zkoušky
Výborná
KZH I.c
CAC
CACT
Klubový vítěz
Otec: Pepin z Hakamilu
Majitel: Kubín Zdeněk
Skalice 30, Litoměřice
Matka:Dina Majerka
Popis:výška 37 cm, , fena správného rámce, rovný pevný hřbet, korektní postavení předních i zadních končetin,
oko hnědé, typický představitel plemene
Jméno
ČLP/ABJ 3606
Bela ze Sulevic
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3618
27.8.2005
Černá s
Výborná
Výborná
KZH I.c
pálením
384 b
Bela od Rakovce
Otec: Jimmy z Údolí Roţnova
Majitel: Dobeš Libor
Stříteţ nad Bečvou 198, 756 52
Matka:Drahma Conductus
Popis:výška 36 cm, délka trupu 53 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, korektní postavení předních i
zadních končetin, oko tmavo hnědé,
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3619
27.8.2005
Černá s
Výborná
Výborná
KZH II.c
pálením
395 b
CAC
Bessi od
Rakovce
Otec: Jimmy z Údolí Roţnova
Majitel: Jon Josef
Čistá u Horek 138, tel. 605 235 193
Matka:Drahma Conductus
Popis:výška 35 cm, délka trupu 53 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, korektní postavení předních i
zadních končetin, oko tmavo hnědé, fena po úrazu- chybí M1, M2, M3 PD čelist
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3526
07.04..2005
Černá s
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH I.c
pálením
360 b
Nora z Údolí
Rožnova
Otec: Beno z Machačského lesa
Majitel: Miloslav Staněk
Smetanova 649, Kardašova Řečice
Matka: Ida z Údolí Roţnova
Popis:výška 39 cm, délka trupu 57 cm, mohutná fena správného rámce, rovný pevný hřbet, pravá lopatka
volnější, světlejší oko.
Majitel:
Majitel: Hetcl Zdeněk
Podolí 49, Mohelnice tel.739082906
Popis:výška 36 cm, délka trupu 53 cm, fena barvy světlá jelení červeň, správného rámce, mírně přestavěná
v zádi, typická hlava, světlejší oko.
Jméno
Dat. nar.
ČLP/BJ 3506
4.4.2005
Anny od Kačení
louky
Otec: Geron z Vínského břehu
Matka:Div. Viky z Makovic
Jméno
ČLP/ABJ 3622
Alma z Psiarni
Wojskiego
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3391
04.06.2004
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH I.c, res
381 b
CACT
Fany Majerka
Otec: Orkan a.d. Finsterau
Majitel: Kříţ J, Nová výstavba 200, 435 21 Obrtnice
Matka: Cina Majerka
Popis:výška 38cm, délka trupu 54 cm, fena pevného rovného hřbetu, hlubokého hrudníku, silných a správně
zaúhlených hrudních i pánevních končetin, oko hnědé, typická představitelka plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3393
04.06.2004
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH II.c
381 b
Freda Majerka
Otec: Orkan a.d. Finsterau
Majitel: Lubomír Volek
Hájecká 147, Unhošť 273 51
Matka: Cina Majerka
Popis:výška 37cm, délka trupu 55 cm, fena pevného rovného hřbetu, hlubokého hrudníku, silných a správně
zaúhlených předních končetin, strmější postoj zadních končetin, oko hnědé, typická představitelka plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3360
02.05.2004
Jelení červeň
Výborná
Velmi dobrá
KZH I.c
384 b
Brita z Višavy
Otec: Don Vicomělský dvůr
Majitel: Ing. Pavel Havran, Strakov 13, 570 01
Litomyšl
Matka: Gera z Vínského břehu
Popis:výška 37cm, délka trupu 53 cm, fena pevného rovného hřbetu, hlubokého hrudníku, silných a správně
zaúhlených končetin, správného nasazení a nesení prutu, oko tmavě hnědé, typická představitelka plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3385
21.04.2004
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH II.c
374 b
CAC
Poly z Mačovic
Otec: Ago
Majitel: Ing. Pivoňka Vítězslav
Mačovice 5, tel. 723/007 690
Matka: Lila z Mačovic
Popis:výška 38 cm, délka trupu 56 cm, fena pevného rovného hřbetu, hlubokého hrudníku, správně zaúhlených
předních končetin, strmější postoj zadních končetin, oko hnědé, typická představitelka plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ/3387
21.04.2004
Jelení červeň
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH I.c
383 b
Div. Packa z
Mačovic
Otec: Ago
Majitel: Máčalík Bronislav
Korytná 292, tel. 602/741993
Matka: Lila z Mačovic
Popis:výška 35cm, délka trupu 51cm, skus nůţkový, plnochrupá, správmého rámce, pevný hřbet, dobře
zakloubené hrudní končetiny, správně nasazený prut, zadní končetiny širší postoj.Pravá zadní mírně vybočuje.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3333
31.03.2004
Tmavá jelení
Výborný
Výborná, CAC
KZH II.c
červeň
391 b
Aryna od
Červeného
kopce
Otec: Dar z Vikštejna
Majitel: Pospíšil Josef
Riegrova 499, Kolín, tel. 776/685 137
Matka: Arka od Kalenky
Popis:výška 35 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, správná mechanika pohybu, prostorného
hrudníku, tmavě hnědé oko, ušlechtilého vzhledu.
Barva
Tm.jelení
červeň
Výstava
Zkoušky
Výborná
KZH II. c
CAC. BACIB,
BOB
Majitel: F. Moudrý
Běchařovice 66, 671 39, tel 737578097
Bonitace
Výborná
383 b
Barva
Černá s
pálením
351 b
Bonitace
Výstava
Výborná
Zkoušky
KZH II.c
Barva
Černá s
pálením
379. b
Bonitace
Výstava
Výborná
Zkoušky
KZH I.c
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Dobrá
316b
Výstava
Velmi dobrá
Zkoušky
KZH II.c
Jméno
Dat. nar.
ČLPA/BJ 3750
22.7.2006
Fera ze
Smrkoviny
Otec: Jimmy z Údolí Roţnova
Barva
Jelení červeň
Výstava
Výborná
CAC, Klub
vítěz
Majitel: Karel Bříza
Bonitace
Výborná
392 b
Zkoušky
KZH II.c
Majitel: Matoušek Zbyněk
768 13 Litenčice 4
Tel. 72475909
Popis:výška 34 cm, délka trupu 52 cm, fena přestavěná v zádi, otevřený postoj předních i končetin, oko hnědé,
typický představitel plemene
Jméno
Dat. nar.
ČLP/ABJ 3725
01.6.2006
Arissa od Třech
topolů
Otec: Jon z Hakamilu
Matka: Dora z Údraţské aleje
Majitel: Blinka Břetislav
Dolní Bečva 301
Tel 720196955
Popis:výška 35 cm, délka trupu 54 cm, fena s pevným rovným hřbetem, korektním zaúhlením předních i
zadních končetin, hnědé oko, typický představitel plemene
Jméno
Dat. nar.
ČLPA/BJ 3717
10.5.2006
Peggy z Údolí
Rožnova
Otec: Beno z Machnačského lesa
Matka: Ida z Údolí Roţnova
Majitel: Blinka Břetislav
Dolní Bečva 301
Tel 720196955
Popis:výška 35 cm, délka trupu 53 cm, fena s pevným rovným hřbetem, korektním zaúhlením předních i
zadních končetin, hnědé oko,, typický představitel plemene
Jméno
Dat. nar.
ČLPA/BJ 3715
10.5.2006
Petty z Údolí
Rožnova
Otec: Beno z Machnačského lesa
Matka: Ida z Údolí Roţnova
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Výstava
Zkoušky
Velmi dobrá
Výborná
KZH II.c
367 b
Majitel: Štěpánek Jiří
Orlická 1104, Ţamberk
Tel 777092066
Popis:výška 37 cm, délka trupu 56 cm, fena se správným rámcem, lehce přestavěná záď se strmým zaúhlením
zadních běhů, oko hnědé, typický představitel plemene
Jméno
Dat. nar.
ČLP/ABJ 3681
07.04.2006
Dorka ze Staňků
Otec: Ago
Matka: Ajka ze Staňků
Barva
Jelení červeň
Bonitace
Výstava
Zkoušky
Velmi dobrá
Výborná
KZH I.c
369 b
CAC
Majitel: Liebich Viktor
Uhřínov pod Deštnou 58, 516 01 Rychnov n.
Kněţnou
Tel. 733532969
Popis:výška 38 cm, délka trupu 54 cm, fena s pevným rovným hřbetem, korektním zaúhlením předních i
zadních končetin, oko hnědé, typický představitel plemene
Jméno
Dat. nar.
ČLP/ABJ 3630
30.1.2006
Gira Majerka
Otec: Ago
Matka: Cina Majerka
Ročník 2006
Popis:výška 37 cm, délka trupu 57 cm, fena barvy tmavá jelení červeň, správného rámce, mírně přestavěná
v zádi, typická hlava, typický představitelka plemene
Jméno
Dat. nar.
ČLP/BJ 3480
3.2..2005
Mara z
Vikštejna
Otec: Geron z Vínského břehu
Matka:Tora z Vikštejna
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3485
20.1.2005
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH I.c
392 b
Res CAC
Mona z Údolí
Rožnova
Otec: Jimmy z Údolí Roţnova
Ing. Ivan Janišta, Semetín 1550, 755 01 Vsetín
Matka: Asta z Bohotovce
Popis:výška 38 cm, délka trupu 54 cm, fena barvy jelení červeň, ušlechtilé hlavy, hnědé oko, pevný rovný
hřbet, správná mechanika pohybu., typický představitelka plemene
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3484
20.1.2005
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH II.c
385 b
CAC
Molly z Údolí
BOB
Rožnova
Otec: Jimmy z Údolí Roţnova
Tomáš Aleš
Dolní Netčice 154, Soběchleby
Matka: Asta z Bohotovce
Popis:výška 38 cm, délka trupu 54 cm, fena barvy jelení červeň, ušlechtilé hlavysvětlejší oko, pevný rovný
hřbet, správná mechanika pohybu., typický představitelka plemene
Ročník 2005
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3448
14.08.2004
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH I.c
375 b
CAJC
CACIT
Arka od
CAC
Kyselého potoka
Otec: Div. Jon z Hakamilu
Majitel: Fous Alexandr
Oldříš 23, Merklín
Matka: Lesi TRUMF REX
Popis:výška 37 cm, délka trupu 57 cm, fena správného rámce, pevného rovného hřbetu, ušlechtilé hlavy,
korektní v pohybu i v postoji, typický představitelka plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/BJ 3450
14.08.2004
Jelení červeň
Výborná
Velmi dobrá
KZH I.c
387 b
Aida od
Kyselého potoka
Otec: Div. Jon z Hakamilu
Majitel: Šilhavý Petr
Vrbice 6, Stříbro, mob. 731/107245
Matka: Lesi TRUMF REX
Popis:výška 35 cm, délka trupu 51 cm, fena správného rámce, pevného rovného hřbetu, ušlechtilé hlavy,
korektní v pohybu i v postoji s vyvynutým předhrudím.
Otec: Robby z Tumru
Majitel: Jemelka Břetislav
Doubice 162, tel. 732/572 925
Matka: Emi Conductus
Popis:výška 37 cm, délka trupu 55 cm, ušlechtilá fena, pevný rovný hřbet, korektní v pohybu i postoji, bez
zjevných vad.
28
29
Dat. nar.
30.4.2007
Barva
jelení červeň
Bonitace
Výborná
381 b
Výstava
Výborná
CAC
Vítěz spec
výstavy 2008
Zkoušky
KZH II.c
Dat. nar.
25.5.2008
Barva
Černá
s pálením
Bonitace
Velmi dobrá
378,5 b
Výstava
Výborná, CAC
Zkoušky
KZH I.c
Dat. nar.
20.2.2009
Barva
Černá
s pálením
Bonitace
Velmi dobrá
354 b
Výstava
Velmi dobrá
Zkoušky
KZH I.c
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4605
15.12. 2009
Jel. červeň
Velmi dobrá
Výborná
IUO výborná
379 b
Anica
Otec: Astor
Majitel: Jandl Zdeněk, Šumice 308, 687 31,
tel: 776068003
Matka: Greta iz Treglave
Popis:výška 39 cm, délka trupu 58cm, fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie,
hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4163
09.04.2009
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH Ic
376 b
Ira Vltavské
Údolí
Otec: Trap z Hakamilu
Majitel: Ing. Libor Hanzlík, Prášily 104, Klatovy
tel: 724525076
Matka:Dora Vltavské Údolí
Popis:výška 37 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko hnědé, pravá hrudní
otevřený postoj, typický představitel plemene
Otec: Edy ze Staňků
Majitel: Voborný Antonín, Rohy 9, 675 05 Budíkov
Matka: Flora Sušianska dolina
Popis:výška 34 cm, délka trupu 53 cm, nevýrazně ohraničené pálení, hrudní končetiny mírně otevřené,
pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 4303
Alma spod
Kohútika
Ročník 2009
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4097
02.07.2008
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH Ic
383 b
Idea Světlá
výška
Otec: Got Majerka
Majitel: Okoš David, Uherčice 11, 669 01 Znojmo,
tel. 605392860
Matka:Era Světlá výška
Popis:výška 36 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko hnědé, Správně zaúhlené
hrudní končetinyj, mírně přestavěná záď, strmější postavení pánevních končetin
Otec: Wenda z Hakamilu
Majitel: Ing. Libor Hanzlík, Prášily 104, Klatovy
tel: 724525076
Matka: Bessi od Rakovce
Popis:výška 39,5 cm, délka trupu 56 cm, hrudní i pánevní končetiny správně zaúhlené, výborná horní linie,
typický představitel plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 4056
Div Yda z
Hakamilu
Otec: Gero vom Jufn
Majitel: Březina Petr, Odry – Loučky 146, 742 35
Tel: 736688858
Matka: Rendy Kančí Ráj
Popis:výška 37 cm, délka trupu 56 cm, prosvítá podsada, fena s pevným rovným hřbetem, hrudní i pánevní
končetiny správně zaúhlené, výborná horní linie, typický představitel plemene.
Jméno
ČLP/ABJ 3871
Ina Majerka
Ročník 2007
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3662
20.3..2006
jelení červeň
Velmi dobrá
Výborná
KZH II.c
359 b
Borka z
Mačovic
Otec: Ago
Majitel: Vondruška Tomáš, Nádraţní 66, Horšovský
Týn, tel. 379423409
Matka: Lila z Mačovic
Popis:výška 36 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, s pevným rovným hřbetem, strmější záďa postoj
zadních končetin, oko hnědé.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3656
16.02.2006
jelení červeň
dobrá
Velmi dobrá
KZH II.c
361 b
Alfa z Mačovic
Otec: Britt od Vysokého dubu
Majitel: Trojáček Otakar, Tetčíněves 49, 411 45
Úštěk, tel 774025497
Matka: Vadéla z Mačovic
Popis:výška 40 cm, mohutná fena, s pevným rovným hřbetem, korektním zaúhlením končetin, oko hnědé.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3732
27.6.2006
jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH I.c
391 b
Res CAC
Anny
z Dalešických
lesů
Otec: Arko ze Skalického mlýna
Majitel: Šeba martin, Křečovice 73, 257 56 Neveklov
tel. 603973474
Matka: Peny z Mačovic
Popis:výška 37 cm, délka trupu 54 cm, s pevným rovným hřbetem, strmější záď, korektním zaúhlením, oko
hnědé, typický představitel plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3789
19.11.2006
Tm. jelení
Velmi dobrá
Výborná
KZH II.c
červeň
370 b
Res CAC
Ajka z Vršku
Javořiny
Otec: Bor ze Staňků
Majitel: Jelínek Petr, Studnice 99, 539 01 Hlinsko
Tel. 725871535
Matka: Packa z Mačovic
Popis:výška 36 cm, délka trupu 52 cm, fena lehčí konstituce, s větší příměsí černé barvy, s pevným rovným
hřbetem, korektním zaúhlením předních končetin, otevřený postoj zadních končetin, oko hnědé.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLPA/BJ 3752
22.7.2006
Jelení červeň
Výborná
Výborná
KZH II.c
378 b
CAC
Foxa ze
Smrkoviny
Otec: Jimmy z Údolí Roţnova
Majitel: Prokop Martin, Malá Úpa 96, 542 27
Matka: Asta z Waindberka
Popis:výška 38 cm, délka trupu 53 cm, fena s pevným rovným hřbetem, korektním zaúhlením předních i
zadních končetin, hnědé oko, typický představitel plemene
Matka: Asta z Waindberka
Vinohradská 720,539 01 Hlinsko, tel. 724061515
Popis:výška 37 cm, délka trupu 53 cm, fena s pevným rovným hřbetem, korektním zaúhlením předních i
zadních končetin, hnědé oko, typický představitel plemene
Dat. nar.
04.02.2010
Jméno
ČLP/ABJ 4302
Asta z Lomné
Bonitace
Výborná
387 b
Barva
jelení červeň
Bonitace
Velmi dobrá
379 b
Ročník 2010
Barva
Černá
s pálením
Výstava
Velmi dobrá
Výstava
Velmi dobrá
Zkoušky
KZH I.c,
CACT
Zkoušky
KZH II.c
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4366
02.05.2010
Černá s
Výborný
Výborná
KZH I.c
pálením
387 b
Jera od Boukalu
Otec: Hubert od Boukalu
Majitel : Věra Černá, Št. Dvořáka 722, 399 01
Milevsko, tel. 602467961
Matka: Cera Kančí ráj
Popis: výška 37 cm, délka trupu 56 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správného pálení, správné
horní i dolní linie, hrudní končetiny lehce otevřený postoj, uţší postavení pánevních končetin, ale správně
úhlené, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4313
05.06.2010
jelení červeň
Výborný
Velmi dobrá
KZH I.c
393 b
Res CACT
Iggy ze
Smrkovin
Otec: Lord z Údolí Roţnova
Majitel : Eduard Mazanec, Koclířov 246, 569 11
Matka: Asta z Wainberka
Popis: výška 37 cm, délka trupu 55 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, hrudní i pánevní končetiny
správně úhlené, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4313
08.04.2010
jelení červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
374 b
Erin z Tisové
Otec: Cliff vom Waldgut
Majitel : Liebich Viktor, Uhřínov p. Deštnou 58, 516
01 tel. 733532969
Matka: Gira Majerka
Popis: výška 35 cm, délka trupu 53cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, měkčího hřbetu a lehce
přestavěné zádi, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4453
05.06.2010
jelení červeň
Výborný
Výborná
KZH I.c
379 b
Ela
Otec: Milo
Majitel : Máčalík Bronislav
Korytná 292, 774959077
Matka: Almira
Popis: výška 37 cm, délka trupu 57 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, správné horní i dolní linie,
hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4603
23.10.2010
jelení červeň
Výborný
Výborná
IUO výborná
391 b
Buba
Otec: Bor
Majitel: Máčalík Bronislav
Korytná 292, tel. 774959077
Matka: Anica
Popis: výška 36 cm, délka trupu 55 cm , fena správného rámce, ušlechtilé hlavy, s větší příměsí černé barvy,
správné horní i dolní linie, hrudní i pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.
Otec: Bad kančí ráj
Majitel : Kavan Jiří
793 97 Slezské Rudoltice 84 tel. 731549894
Matka: Cera spod Štramberské trúby
Popis: výška 38 cm, délka trupu 59 cm, mohutná fena správného rámce, těţké hlavy, měkčí horní linie, hrudní
končetiny otevřenější postoj, pánevní končetiny správně úhlené, typický představitel svého plemene.
Dat. nar.
28.2.2008
Jméno
ČLP/ABJ 3986
Cora Kančí ráj
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 4067
27.05.2008
Tm. jel. červeň Velmi dobrá
Výborná
KZH II.c
380 b
CAC
Ally Braka
Bohemia
Otec: Bor ze Staňků
Majitel: Dvořák Milan, Drásov 398, 664 24 Drásov,
tel 608429480
Matka: Aryna od Červeného kopce
Popis:výška 36 cm, délka trupu 53 cm, hnědé oko, fena s pevným rovným hřbetem, světlejší barvy, typický
představitel plemene.
Ročník 2008
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3887
04.07.2007
Jel. červeň
Velmi dobrá
Velmi dobrá
KZH IIc
359 b
Charlotta Světlá
výška
Otec: Princ z Hruna
Majitel: Holý Kamil, Sportovní 167, 582 81 Hamry
tel 605828303
Matka:Era Světlá výška
Popis:výška 37 cm, délka trupu 54 cm, světlejší podsady, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko
hnědé, pravá hrudní otevřený postoj, lehce přestavěná záď, strmější postavení pánevních končetin
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3892
04.07.2007
Jel. červeň
Výborná
Výborná
KZH IIc
377 b
Chessie Světlá
výška
Otec: Princ z Hruna
Majitel: Víšek Vladislav, Samota 691, 289 03 Městec
Králové, tel 732615166
Matka:Era Světlá výška
Popis:výška 36 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, oko hnědé, lehce přestavěná
záď, strmější postavení pánevních končetin
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3868
11.05.2007
Tm. Jel.
Výborná
Výborná
KZH I.c
Červeň
391 b
CAJC
Emíra ze Staňků
Otec: Pinos z Hakamilu
Majitel: Komárek Petr, Smrkov 4, 391 33 Jistebnice,
tel. 724226542
Matka:Cira z Vikštejna
Popis:výška 37 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, korektní postavení předních i
zadních končetin, oko hnědé, kratší srst
Jméno
Dat. nar.
Barva
Bonitace
Výstava
Zkoušky
ČLP/ABJ 3969
16.10.2007
Černá s
Velmi dobrá
Výborná
KZH I.c
pálením
370 b
Xena z
Hakamilu
Otec: Trap z Hakamilu
Majitel: Jon Josef
Čistá u Horek 138, tel. 605 235 193
Matka:Bessi od Rakovce
Popis:výška 37 cm, délka trupu 54 cm, fena správného rámce, rovný pevný hřbet, korektní postavení předních i
zadních končetin, sbíhavý chod PK, oko tmavo hnědé, nedoléhající víčka
Otec: Vuk z Liščích hřbetů
Majitel: JUDr. Foldyna Robert, Hrozová 12, 793 99
Osoblaha tel. 608751374
Matka: Cina Majerka
Popis:výška 37 cm, délka trupu 56 cm, fena správného rámce, s pevným rovným hřbetem, korektním
zaúhlením předních končetin, zadních končetiny strmější postoj, lehce přestavěná záď, světlejší oko, typický
představitel plemene.
Zpráva z oblasti č. 1 - Jižní Čechy
Naše činnost v oblasti začala 23.3.2011 přátelským posezením se zakončením lovecké sezóny. Jen jsme nepočítali, že se sejde tolik členů
oblasti. Protože byl velký zájem o to, co se dělo v klubu a na klubové výroční schůzi, začali jsme posezení
se seznámením, co se na výborové schůzi probíralo a co výbor ABJ
plánuje. Proto se přátelské posezení proměnilo na schůzi oblasti,
která poté pokračovala volnou zábavou až do pozdních hodin.
Dále pak v květnu jsme naplánovali, a také se sešli na výcvikovém
dni, který se konal v sobotu dvacátého prvního května na Střelnici
Provazce. Výcvikového dne se zúčastnilo dvanáct psovodů, kteří
připravovali své svěřence na klubové zkoušky. Počasí nám přálo, a
tak v družném duchu se i po výcvikovém dni při dobrém občerstvení
posedělo až do večerních hodin. V létě jsme začali již s přípravou
Zkoušek Honičů, které jsme měly naplánovány na 10. – 11.9.2011 v
Českých Budějovicích. Tyto zkoušky se nám v Českých Budějovicích z
technických důvodů nepodařilo zajistit a tak ve stejném termínu jsme
začali zajišťovat Zkoušky Honičů v Milevsku. Přes několik nabídek,
které jsme zvažovali, nakonec se podařilo tyto zkoušky zorganizovat
v honitbě u pana Knížěte Swanzenberga. Personál i pan Kníže nám
vyšel maximálně vstříc a tak tyto Zkoušky Honičů jsme nakonec
uskutečnily. Myslím si, že tyto zkoušky se zdařily a to co je hlavní,
měli jsme leče maximálně zazvěřeny černou zvěří. Uběhlo pár
dní od konce Zkoušek Honičů a začal ten pravý šrumec, neboť se
rozpoutala diskuze na Omsech o pořádání Barvářských Zkoušek
Honičů a jestli budou vůbec BZH akceptovány jako zkoušky
upotřebitelnosti psů. Tato polemika v celé republice vnesla
chaoz do příprav a organizování BZH .Barvářský Zkoušky Honičů
proběhly 15.10.2011 u Lesů Města Písku. Těchto BZH se zůčastnilo
dvanác psovodů se svými svěřenci. Chtěl bych poděkovat všem
členům v oblasti Jížní Čechy, kteří mi pomáhali organizovat
všechny naplánované akce. Vím, že bez nich by se to nepovedlo
a oblast by nemohla fungovat.
Děkuji – klukům z Lesů Města Písku, Milanu Černému s
rodinou, Pavlu Komárkovi s rodinou, Janě Pěkniců, klukům
Basíků, Kalinovi, Houdkovi, Miloši Lidinskému, Sládkovi.
sejití ze stopy a vyhodnocení. Další disciplíny: vodění na řemeni, volně,
odložení, poslušnost, ochota k práci na černou zvěř, rozvíjení lovecké
náruživosti u mladých psů, způsob a metoda. Celkově lze hodnotit akci
jako zdařilou, brakýři byli procvičeni v plném rozsahu, vůdci získali
nové zkušenosti, procvičení metodiky výcviku, sdělení poznatků z
myslivecké praxe při použití brakýře. Nechybělo i seznámení s činností
klubu a společenské formality včetně vynikajícího občerstvení a
utužení vzniklých osobních kontaktů a navázání nových vztahů.
Hodnocení předsedou klubu Ing. Hanzlíkem - samotná
účast,ochota poradit, upozornění na postup výcviku, zdůraznění
na systematickou práci s brakýřem a tím dosažení dobré pracovní
výkonnosti. Ukončení - přání uspořádat další podobné akce se
zaměřením na méně zvládnuté disciplíny, dodržování metodického
postupu výcviku s ohledem na povahy jednotlivých brakýřů.
Systematické rozvíjení lovecké náruživosti v práci na černou zvěř k
dobrému a vytrvalému hlášení, ochotu k práci a tvrdé doléhání.
Další akcí byly ZH ve dnech 26.-27.11.2011 pořádané v honitbě
VLS divize Horní Planá, LS Chvalšiny a LS Nová Pec. Těchto zkoušek
se z účastnilo 8 brakýřů, 1 západosibiřská lajka, 3 jezevčíci. První den
při společném lovu na černou a vysokou zvěř odstoupilo celkem 5 brakýřů, 1 jezevčík. Posuzovalo se
nahánění kde známkou 0 byly hodnoceny 2 brakýři a jeden jezevčík, hledání-při této disciplíně neobstál 1 brakýř, chování na stanovišti,
odložení, chování po výstřelu a hlasitost kde opět neobstál 1 brakýř. Druhý den se posuzovala ochota k práci na černou zvěř, kde neobstál
jeden brakýř a jeden jezevčík, další disciplínou byl posuzován dosled na uměle založené stopě, kterou úspěšně dokončili pouze dva brakýři
a západosibiřská lajka.
Výsledek těchto ZH není moc uspokojivý, přičítám to mladému věku předváděných psů, u kterých není plně rozvinuta lovecká náruživost
a podcenění tzv. technických disciplín jako dosled na uměle založené stopě. Vítězem ZH se stala v první ceně ABJ Axa z Doubických Skal
s vůdcem P. Konvalinou, druhé místo ve druhé ceně obsadil ABJ Zipo z Hakamilu s vůdcem P. Kosnarem a třetí místo ve třetí ceně získala
západosibiřská lajka s vůdcem M. Heřmánkem. Ostatní pejsci neobstáli a odstoupili.
Závěrem chci poděkovat OMS Prachatice a jeho jednateli JUDr. Kandlovi, VLS divize Horní planá, Ing. Milanu Sukovi LS Chvalšiny, p. V.
Baštýři LS Nová Pec, dále sponzorům, Sport hotelu Prášily p. Zámiškovi, firmě autodoprava p. Popolemu, LESS FOREST Ing. Michnovi a všem
dalším, kteří se podílí na organizování na naších akcí.
Plánované akce na rok 2012
10.3.2012 - Oblastní schůze
5.5.2012 - Výcvikový den
Mezinárodní soutěž honičů
2012 VIII. ročník „O pohár G. Kořínka“
Plánované akce na rok 2012:
8. - 9.9.2012 - ZH Stará Obora ČB
a pokud se nám nepodaří zajistit ZH v prvním termínu, termín náhradní na ZH – prosinec Písek.
Za oblast č. 2. Jíří Mrkous
S pozdravem Petr Komárek vedoucí oblasti č .1
Zpráva z oblasti č. 3 - Krušné hory, Karlovarsko
Zpráva z oblasti č. 2 - Šumava, Český les a Plzeňsko
Hodnocení roku 2011 z hlediska naší oblasti začnu nejprve komplexně a pak se vrátím jednotlivě k akcím konaným v tomto roce.
Předně musím zmínit vysokou účast našich psů na klubových zkouškách. Po domluvě s oblasti č. 1 - Jižní Čechy jsme zrušily zkoušky BZH
v naší oblasti. Nemá cenu,aby na jedněch zkouškách se zúčastnilo 6 psů
a druhé by musely být zrušeny, protože by se přihlásily pouze dva psi. ZH
jsme pořádaly tradičně u VLS horní Planá, kde je honitba s dostatečným
množstvím černé, ale i vysoké zvěře a proto jsou zárukou kvalitní organizace
a hlavně vynikajících podmínek pro předvedení psů. Na druhé straně
jsou to velmi náročné zkoušky a aby bylo možné úspěšně tyto zkoušky
takového charakteru zvládnout, měli by se těchto zkoušek zúčastnit psi
vyzrálí a pracovními schopnostmi schopni tyto zkoušky zvládnout.
Pracovně začal rok klubovým dnem v polovině května, kterého se z
účastnilo 12 pejsků. Zahájení a organizace bylo umístěno do honitby
MS-Hlavňovice, kde se nacvičoval dosled černé zvěře na uměle založené
šlapané stopě. Tradiční účast p.Kabáta a závěrečné hodnocení na Hůrce
u p. Topinky v prostoru bývalé lesní správy Hůrka, kde se prováděly
instruktážně a ostatní disciplíny. První disciplínou bylo zkoušeno
vypracování pachové stopy vytvořené spárky černé zvěře, metodický
postup činnost psovoda před navedením psa na stopu, dále vypracování,
30
Jako každý rok, tak i v roce 2011 měla proběhnout schůze oblasti č. 3 a výcvikový den. Bohužel se ani jedna z těchto akcí nekonala. A to
jak z důvodu nedostatku mladých psů, tak i menšího zájmu členů o dění v klubu, potažmo oblasti.
Budu i nadále doufat, že se tento stav bude pomalu zlepšovat.
Plán akcí na rok 2012
- oblastní schůze 21.4.2012, sraz v 9.30 hod. u budovy bývalé lesní
správy Červený Hrádek 12.
- dle zájmu výcvikový den, či společné setkání s presentací brakýřů.
S pozdravem Michal Vlček
31
Zpráva z oblasti č. 4 - Krkonoše, Český ráj
Rok 2011 jsme začali v měsíci lednu, kdy jsme využili pozvání našich přátel z Budějovického Budvaru, kteří s naší oblastí spolupracují
a zorganizovali jsme zájezd do Českých Budějovic na prohlídku
pivovaru a posezení v místní pivnici.
Pokračováním naší činnosti byla členská schůze oblasti konaná
18. února v Čisté u Horek. Hlavním bodem bylo seznámení členů se
závěry celostátní konference klubu, zejména připomínky k návrhu
nových stanov klubu, dále byl odsouhlasen plán akcí oblasti na rok
2011.
První akcí bylo uspořádání II. Ročníku střelecké soutěže BRAKA CUP.
Díky slušné podpoře sponzorů a novému prostředí střelnice v Malém
Rohozci se nám podařilo vytvořit příjemnou atmosféru, kde nešlo
o střelecké úspěchy, ale o příjemně strávený den s přáteli. Na této
akci jsme představili nový klubový kalendář na rok 2012. Následovali
výcvikové dny, první se konal 6. června v Krkonoších, druhý 18. června
v Petrašovicích a třetí 13. srpna na Tuchomi. Všechny výcvikové dny
byly zaměřeny na přípravu psů a vůdců na BZH, v Petrašovicích měli
vůdci navíc možnost vyzkoušet své svěřence na oplůtku.
Vrcholnou akcí naší oblasti bylo uspořádání BZH 3.9.2011 v
honitbě MS Rýchory. Zkoušek se zúčastnilo 12 vůdců. Podrobná
zpráva o průběhu a výsledku těchto zkoušek byla zveřejněna na
klubových stránkách, jen zopakuji, že nás potěšil úspěch brak v
konkurenci ostatních plemen. Poslední akcí letošního roku byla tradiční hubertská zábava. Po loňském úspěchu jsme měli letos problém s
kapacitou sálu, nakonec se všichni vešli a nás těší pocit, že akce pod hlavičkou klubu měla takový ohlas.
Závěrem bych chtěl popřát jubilantům Josefům Jonovi a Pospíšilovi
k jejich šedesátinám, popřát hodně zdraví a pohody a poděkovat jim
za úsilí a práci, kterou věnují chodu naší oblasti. Díky patří i všem, co
se podíleli na přípravě akcí loňského roku. Je příjemné konstatovat,
že naše oblast nestojí na individualitách, ale že se na činnosti podílí
většina členů, včetně jejich rodinných příslušníků a přátel. Výsledkem
naší práce je vstřícnost a podpora našich akcí ze strany okresních
mysliveckých spolků, mysliveckých sdružení a sponzorů. Věřím, že v
tomto duchu prožijeme i rok 2012.
Fotogalegii naší oblasti naleznete na adrese: brakyri.rajce.net
Plán akcí 2012:
Únor – 10.2. oblastní členská schůze
Březen – prohlídka a posezení v pivovaru Svijany
Duben – 28.4. III. Ročník BRAKA CUP – Malý Rohozec
Červen – výcvikový den Krkonoše – Rýchory
(Milan Pirožek 734 723 998)
Červenec – výcvikový den Tuchom (M. Mackovčin 724 524 390)
Srpen – výcvikový den Petrašovice (Jiří Bradáč 604 751 967)
Přesné termíny budou zveřejněny na klubových stránkách v závislosti na termínech ostatních oblastí, aby se vyloučily shodné termíny s
okolními oblastmi nebo akcemi klubu. Všechny dny budou zaměřeny na disciplíny ZH.
Listopad – 10.-11.11. – KZH Tuchom okr. Nymburk (M. Mackovčin 724 524 390)
Za kolektiv oblasti č. 4 - Mirek Mackovčin
Zpráva z oblasti č. 5 - Orlické hory, Svitavsko
V roce 2012 plánujeme výcvikový den na sobotu 26.května 2012 a opět barvářské zkoušky, které by se měly konat dne 22. září
2012. Sraz na jednotlivé akce vždy v Liberku v pohostinství od 8.00 hodin.
Na závěr mé zprávy bych chtěl popřát všem hodně zdraví, spokojenosti a do dalšího výcvikového období provolávám kynologii zdar.
Za oblast č.5 - Jiří Ungrád
Zpráva z oblasti č. 6 - Střední Čechy
V sobotu 8.5.2011 jsme se již potřetí sešli v areálu Junior Campu Nová Živohošť na břehu Slapské přehrady,kde proběhla klubová bonitace.
Bonitační komise pod vedením poradkyně chovu MVDr. L. Močubové-Martínkové posoudilo 24 přihlášených psů. Po skončení bonitace jsme
poseděli a za přispění harmoniky pěkně protáhli hlasivky. Opět bych chtěl poděkovat majitelce Campu p. A. Kunftové za umožnění této
klubové akce a doufám, že nám bude nadále nakloněna.
V neděli 9.5.2011 jsme se setkali na klubové výstavě v Konopišti za účasti 43 přihlášených psů. Posuzování bylo rozděleno na dva kruhy.První
kruh - (FENY) posuzovala MVD.r L. Močubová-Martínková a druhý kruh - (PSI) posuzovala p. V. Dvořáková. Celkovým vítězem výstavy se stala
fena Bora z Kozího rohu s majitelem p. Antonínem Gossnitzerem
ze Starého Sedla.
V sobotu 28.5.2011 se uskutečnil výcvikový den v Třebenicích
(okr. Praha–západ) v honitbě LČR-LZ Konopiště za účasti 7 psů a 10
členů klubu. Na této akci si vůdci se svými svěřenci měli možnost
vyzkoušet téměř všechny disciplíny podle zkušebního řádu. Velice
mě překvapila práce na obůrce, která byla pozitivní. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na přípravě této klubové akce.
Ve dnech 12.-13.11.2011 se měli konat KZH, ale pro malý počet
přihlášených psů, byli zkoušky zrušeny.
Plán akcí na rok 2012
12.5.2012 - Bonitace, Nová Živohošt okr. Benešov, Junior Camp
od 10 hod. občerstvení a ubytování zajištěno. Požadavek na
noclech společně s přihláškou na bonitaci zašlete14 dní předem
na adresu vedoucího oblasti č. 6.
13.5.2012 - Klubová výstava ABJ na Konopišti sraz od 8h.
26.5.2012 - Výcvikový den a oblastní schůze v Třebenicích
(Praha-západ), sraz v 8 hod., zájemci hlaste se 14 dní předem na
tel.: 603 973 474 - M. Šeba
10.-11.11.2012 - KZH Třebenice (Praha-západ). Přihlášku se zaplacenou složenkou za KZH - 1500 kč zasílejte na adresu vedoucího oblasti
č. 6 - měsíc před konáním zkoušek, kdo nebude mít zaplaceno, nebude připuštěn ke zkouškám.
Kynologii a myslivosti zdar!!!
za obl. č. 6 Martin Šeba
Činnost v oblasti č. 5 Orlické hory nám začíná většinou v květnu, kdy začínáme výcvikovým dnem, ale tento rok nám začal o měsíc dříve,
ale smutnou zprávou. Dne 26.dubna 2011, zemřel náš člen klubu ABJ, pan Erich Sommer z Javornice ve věku 77 let. S naším členem jsme se
rozloučili dne 29. dubna 2011 a za klub ABJ byla na hrob položena kytice. Čest jeho památce.
Výcvikový den se uskutečnil dne 28. května 2011, v honitbě MS Liberk – Hláska, se srazem účastníků v pohostinství „Na hradě“ v Liberku.
Výcvikového dne se celkem zúčastnili čtyři vůdci, kteří si svoje svěřence odzkoušeli podle kompletního platného řádu pro BZH. Po skončení
debaty si zájemci odzkoušeli ostrost na černou zvěř přes oplůtek.
Další akce byla pořádána naším jednatelem p. Liebichem na zámečku Pádolí dne 25. června 2011, kde proběhlo setkání klubových
rozhodčích a výstava chovných jedinců, ale tuto akci se mnou, jako vedoucím oblasti vůbec nekonzultoval.
32
33
Zpráva z oblasti č. 7 - Bílé Karpaty, Slovácko
Na rok 2012 připravuje naše oblast Klubový den 16. 6. 2012 ve Sl. Rudolticích. Sraz účastníku je v 8:00 před Společenským domem.
KZH se budou konat 24. - 25. 11. 2012 ve Sl. Rudolticích.
Obě akce budou připravovány a pořádány ve spolupráci s Klubem foxteriéru. Přihlášky na zkoušky a požadavky na nocleh zasílejte na adresu
Jiří Kavan, Slezské Rudoltice 84, 793 97, tel.: 731 549 894 nebo 554 656 063, e-mail: [email protected]
Lovecké kynologii zdar.
Vedoucí oblasti Jiří Kavan
Zpráva z oblasti č. 9. - Lužické a Jizerské hory
Na rok 2011 si naše oblast připravila dvě akce. Dne 23.4.
výcvikový den, kterého se zúčastnilo celkem třináct psů, z toho
jedenáct ABJ. Byly zde vyzkoušeny všechny disciplíny na BzH a
navíc oplůtek z divočákem. Někteří vůdci si nechali stopy našlapat
den předem. Vedoucí oblasti všem zúčastněním poradil v dalším
výcviku. Dne 10.9. Proběhli BzH, kterých se zúčastnilo 5 ABJ a jeden
slovenský kopov. Úroveň zkoušek ze strany připravenosti psů můžu
hodnotit jako velice špatnou. Protože se delší dobu v oblasti nedaří
V loňském roce jsme pořádali jeden klubový den, kterého se zúčastnilo 14 psů. Bylo odzkoušena disciplína ochota práce na černou
zvěř, dosled na umělé pobarvené stopě, odložení a klid na stanovišti. Na závěr jsme podiskutovali o problematice chovu a probrali nové
informace ohledně činnosti v klubu.
V září jsme spolu s OMS Uh. Hradiště pořádali speciální klubovou výstavu které se zúčastnilo 22 brakýřů.
V listopadu byli naši členové reprezentovat klub na PGK, kde dosáhli se svými svěřenci nejvyšších stupínků. Za příkladnou prezentaci nejen
naší oblasti, ale celého klubu jim patří dík.
V letošním roce jsme v oblasti naplánovali výcvikový den a to na sobotu 19.5.2012. čas a místo srazu upřesním na webu.
Dále budeme pořádat K ZH a to 27 – 28.10 v revírech pod Javořinou.
S pozdravem myslivosti, kynologii a alpskému brakýři zdar Michal Tureček
Zpráva z oblasti č. 8. - Jeseníky, Slezsko a Olomoucko
zlepšit připravenost psů na
zkouškách rozhodl jsem se 30.9.2012 odstoupit z funkce vedoucího
oblasti. Tímto chci poděkovat všem aktivním členům oblasti, kteří
na úkor svého volného času a finančních prostředků pomáhali při
konání všech akcích za mého vedení. Dále zaměstnancům NPČŠ,
OMS Děčín. Novému vedoucímu oblasti přeji hodně úspěchů.
Na rok 2012 jsme připravili následující akce.
7.4. – výcvikový den 8-00 Doubice, Jemelka
8.6. – volby nového ved. Oblasti 18:00 Doubice
16.6. – 2. výcvikový den 8:00 MS – Radvanec, Šolta
1.9 – BzH 8:00 Doubice, Jemelka
15.9 – Prezentace klubu na mysliveckým jarmarku na hradě Houska, Šolta
Kontakt: B. Jemelka, tel.: 732 572 925, J. Šolta, tel.: 608 234 301
V roce 2011 jsme v oblasti č. 8 zahájili činnost Klubovým
dnem 11.6. v honitbě MS Slezské Rudoltice. Tento Klubový
den byl už tradičně pořádán ve spolupráci s Klubem
foxteriérů. Celkem se zúčastnilo 17 psů, z toho 13 ABJ.
Klubového dne se zúčastnil předseda kynologické komise
OMS Bruntál Karel Vaškuj. Za výbor našeho klubu byl
přítomen jednatel Viktor Liebich a předseda redakční rady
Milan Vysoudil. Psi i vůdci si vyzkoušeli všechny disciplíny
pro ZH a BZH, kromě disciplín, které se zkouší na naháňce.
Při vykonávání disciplín jsme upozornili vůdce na chyby
při výcviku. Na závěr Klubového dne jsme na chatě v oboře
Víno odpověděli na dotazy k výcviku psů a hlavně
k novým podmínkám chovnosti, které vyvolaly bouřlivou diskusi.
Na tomto setkání jsem slíbil, že na našich zkouškách pro kandidáty
chovu uděláme maximum pro to, aby měli možnost úspěšně tuto
podmínku chovnosti splnit.
Hlavní akcí oblasti byly KZH, které proběhly 26. - 27. listopadu.
Tyto zkoušky byly rovněž tradičně pořádány s Klubem Foxteriéru.
Bylo přihlášeno 6 psů ABJ a 6 psů FX. Všichni kandidáti chovu (tak
jak jsem slíbil) měli možnost pracovat na černou zvěř. Z ABJ zkoušky
dokončilo 5 psů, z toho 4 v I. ceně, 1 ve II. ceně a 1 pes neobstál.
Zvítězila Asta od Lomné, I. cena, 196 bodů, CACT, vůdce Jiří Kavan.
Za přípravu a organizaci Klubového dne i KZH děkuji členům MS
Slezské Rudoltice a členům ČKCHABJ v naší oblasti.
34
Brakám zdar!!
Břetislav Jemelka st., vedoucí oblasti
Zpráva z oblasti č. 10. - Jižní Morava, Vysočina
16.1.2011 jsme se sešli na oblatní schůzi v Žebětíně u Brna za účelem naplánování akcí na rok 2011. Účast byla 24 členů.
V uplynulém roce jsme uspořádali 2 výcvikové dny. 1. byl 30.4. na hájence v Jindřichově u V. Biteše kde máme dobré zázemí s možností
využití obůrky. 2. VD se uskutečnil 8.10. na Babím Lomě v lokalitě lesů města Brna. 1. výcvikového dne se zúčastnilo 18 brakýřů. 2. VD se jich
zúčastnilo 12. Co se týká zkoušek zorganizovali jsme BZH 8.10. ve spolupráci s lesy města Brna na Babím Lomě. Zkoušky absolvovalo celkem
12 brakýřů.
Děkuji tímto za sponzorství a podporu kynologie panu řediteli Lesů města Brna. Další akcí byly zkoušky honičů na Horním Bradle. Díky
tímto všem organizátorům z MS Hubert Horní Bradlo za pomoc a přípravu.
Na letošní rok máme v plánu 3výcvikové dny:
28.4. - Boskovice
2.6. - Jindřichov
35
29.9. - Babí lom
BZH - 6.10. Babí Lom
ZH - 2.- 3.11. H. Bradlo
Na závěr bych chtěl poděkovat všem kamarádům z oblasti za pomoc při zajištování výše uvedených akcí a sponzorům jmenovitě p.
Bambáskovi, firmě Pet Planet, za jejich podporu.
Brakýřům zdar Šikula Antonín - vedoucí obl. č. 10
Zpráva z oblasti č. 11. - Beskydy, Valašsko
Výcvikový den oblasti proběhl dne 7.8.2012 v Hošťálkové. Dostavilo se devět vůdců s brakýři ve výcviku, jejichž počty doplnili místní
zájemci s jezevčíky, bulteriérem a výmarským ohařem. V souladu s praxí na zkouškách byl nejdříve proveden nácvik disciplíny ochota k
práci na černou zvěř. Disciplína stopa, o jejíž vyzkoušení projevilo zájem deset vůdců, probíhala již ve velmi teplém počasí a vůdci si mohli
vyzkoušet stopní dráhy, které byly ztíženy značným pohybem srnčí zvěře v honitbě v období vrcholící říje. V průběhu celého dopoledne byl
účastníkům k dispozici výcvikář pan Blinka, který nejen začínající vůdce seznámil novými podmínkami chovnosti dohodnutými na setkáni
v Orlických horách.
Klubové zkoušky honičů pod patronací OMS Vsetín a klubu chovatelů ABJ proběhly ve dnech 29.-30.10.2011. První den nebyl z pohledu
výskytu zvěře ideální. V lečích černá nebyla, psi tak byli posouzeni z nahánění na liščí a zaječí stopě. Do druhého dne postoupili všichni,
konečnou pro jednoho psíka byla až disciplína ochota k práci na černou zvěř. Dalších deset psů dokončilo zkoušky úspěšně - 4 psi v I. ceně,
3 psi ve II. ceně a 3 psi ve III. ceně. Vítězem zkoušek se stal jezevčík drsnosrstý Clif z Valovy zahrady, vedený Jaroslavem Brlicou, 188 bodů, I.
cena, druhé místo obsadil jezevčík drsnosrstý Dyk od řeky Vláry, vedený Robinem Zbrankem, 175 bodů, I. cena. Jediný brakýř na zkouškách
Ezar z Hrůna vedený Liborem Šulákem dokončil zkoušky na třetím místě, 173 bodů, I. cena. Novinka v posuzování adeptů chovu, náhradní
leč v případě absence divočáků, využita nebyla. Dík za přípravu zkoušek patří všem členům MS Grúň Hošťálková, kteří se každoročně podílejí
na pořádání této kynologické akce.
Na rok 2012 je plánován výcvikový den v termínu 5.8.2012
(neděle) v 8:00 v Hošťálkové u obůrky místního MS. Zájemce
prosím o potvrzení účasti telefonicky alespoň týden dopředu
(Dobeš 724 524 676). Mimo tento den lze v obůrce provádět
nácvik disciplíny ochota k práci na černou zvěř od července
do října vždy první a třetí neděli v měsíci od osmi hodin.
Podmínkou je telefonická domluva se správcem obůrky panem
Šťastným (604 556 899)
Klubové zkoušky honičů proběhnou ve dnech 27.-28.10.2012
v Hošťálkové, další informace ke zkouškám včetně formuláře
přihlášky jsou dostupné na www stránkách OMS Vsetín. Schůze
oblasti bude svolána operativně dle potřeby prostřednictvím
klubového webu.
Brakám čest!! Libor Dobeš
36
SEZNAM ČLENŮ
Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého k 31.1.2012
Adresa
PSČ
1.
č.
Altmann Harald
Jméno
Luhová 159, Raspenava
464 01
2012
Zapl. do
Přepl.
9
606 704 443, [email protected]
2.
Anděra Miloš
Všeteč 75, Týn nad Vltavou
375 01
2012
1
606 466 651
3.
Baborský Petr
Krále Jiřího 1323, Tábor
390 02
2011
4.
Bakrlík Martin
Prosetín 218
539 76
2013
5.
Balíček Stanislav
Kudlovice 291
687 03
2012
7
602 824 883
6.
Balihar Michal
T.G.Masaryka 222, Ostroměř
507 52
2011
4
603 512 561, [email protected]
7.
Bambásek Jaroslav
Křižanovice 151, Bučovice
685 01
2014
10
728 152 360
8.
Bandík Petr
Dolní Dvořiště 186
382 72
2011
1
9.
Bartes Vladimír
Čáslavice 202
675 24
2011
10
10.
Bartoš Jaroslav, Ing
Javornice164
517 11
2011
5
11.
Basík Josef
Vřesce 24, Mladá Vožice
391 43
2011
1
728 502 821, [email protected]
12.
Basík Tomáš
Vřesce 24, Mladá Vožice
391 43
2011
1
723 712 517
13.
Baštýř Vlastimil
Záhvozdí 32, Volary
384 51
2012
1
737 226 523
14.
Bednář Miloslav
Ořechov 95
594 52
2012
10
721 166 305, [email protected]
15.
Bechyně Alois
Blatno 64
439 84
2013
6
415 217 587
16.
Benetka Josef
Hořehledy 38, Sp. Poříčí
335 61
2011
2
17.
Bílek Jiří
Chlum 28
257 63
2011
6
607 222 763, [email protected]
18.
Bláha Jaroslav
Slavíkov 56
582 65
2011
10
723 109 314
19.
Blecha Roman, Ing.
Besednice 58
382 81
2013
1
602 463 696
20.
Blechová Petra
Stupava 90
686 01
2012
7
608 636 424, [email protected]
21.
Blinka Břetislav
Dolní Bečva 301
756 55
2013
11
720 196 955
22.
Bobčík Roman
Horní Němčí 194
687 64
2011
7
724 523 828, [email protected]
23.
Böhme Frank
Untere Viebiggasse 20, Neugersdorf,
Ebersbach
027 30
2012
24.
Bönisch Gert
Úpská 103, Mladé Buky
542 23
2012
4
604 639 212
25.
Borýsek Pavel
Brodská 627, Nivnice
687 51
2012
7
739 090 939
26.
Bradáč Jiří, Ing.
Petrašovice 20, Hodkovice nad Mohelkou
463 42
2013
4
604 751 967, 482 412 045, [email protected]
27.
Brát Ivo, Mgr.
Čížková 1105/6, Liberec1
460 01
2011
9
28.
Břenek Filip
Libušino údolí 156, Brno - Kohoutovice
623 00
2012
10
29.
Březina Petr
Odry, Loučky 146
742 36
2013
11
736 688 858
30.
Bříza Karel
Vinohradská 720, Hlinsko
539 01
2012
5
724 061 515, [email protected]
31.
Bujáček Petr
Suchá Loz 344
687 53
2011
7
732 545 346, [email protected]
32.
Bureš Michal
Újezd pod Přimdou 4, Přimda
348 06
2012
2
[email protected]
33.
Burian Libor
I. Olbrachta 114, Jirkov
431 11
2012
3
728 954 851
34.
Czechowski Witold
Bazantow 25, Bielsko-Biala , PL
433 82
2012
35.
Čapek Roman
Sady pionýrů 854/15, Lovosice
410 02
2011
9
603 183 443
36.
Černá Věra
St. Dvořáka 722, Milevsko
399 01
2013
1
37.
Černý Milan
St. Dvořáka 722, Milevsko
399 01
2013
1
602 467 961, [email protected]
38.
Černý Zdeněk
Krandova 726/7, Stod
333 01
2012
2
739 022 201
39.
Červ Josef
Stranný 19, Neveklov
257 56
2012
6
40.
Čížek Miroslav Ing.
17.listopadu 303, Vysoké Veselí
507 03
2011
4
603 818 578, [email protected]
41.
Čunderle Petr
Husova 339, Mariánské Lázně
353 01
2012
2
773 965 403
42.
Dobeš Libor
Střítež n. Bečvou 198
756 52
2012
11
724 524 676
43.
Dočkal Jan
Rychtářov 132
683 01
2012
10
605 206 832
44.
Dolejš Bohumil
Mlázovy 35, Klatovy
341 42
2012
2
602 628 353
100
Oblast
kontakt
1
602 470 032
5
723 363 940,[email protected]
724 399 270, [email protected]
45.
Doležal Aleš
Tischlerstr 4, Wolfsburg
384 40
2013
4
4917 621 206 347, [email protected]
46.
Doležel David
Ostrov u Macochy 64
679 14
2011
10
728 045 004, [email protected]
47.
Domanský Jiří
Roštín 275
768 03
2011
10
602 548 691
48.
Dubový Pavel
Větřkovice 147
747 43
2011
8
556 310 042
49.
Dušek Vladimír
Zahradní 227, Hanušovice
788 33
2012
8
602 709 654
50.
Dušek Vlastimil
Březina 63
679 05
2012
10
723 266 699, [email protected]
51.
Dvorský Petr
Brložec 38, Dobrná
407 41
2011
9
773 169 999, [email protected]
52.
Dvořák Milan
Drásov 398
664 24
2012
10
37
53.
Dziak Jan
Všemina 11, Slušovice
763 15
2012
11
737 780 582
110. Karel Petr
Mostiště 19, Radnice
338 28
2011
6
732 540 161
54.
Eis František
Horní Bradlo 56
539 33
2012
5
723 060 596
111.
Pod Drinopolem 18/5, Praha 6
169 00
2013
6
607 800 330, [email protected]
55.
Erben Jaroslav
Malá Strana 27, Solopysky
252 28
2011
6
777 244 034
112. Kavan Jiří
Slezské Rudoltice 84
793 97
2012
8
731 549 894, 554 656 063, [email protected]
56.
Faschingbauer Petr
Stará Huť 14, Nemanice - Domažlice
344 01
2012
2
113. Kavanová Kateřina
Slezské Rudoltice 84
793 97
2012
8
776 171 890
57.
Fendrych Aleš
Komenského náměstí 103, Tišnov
666 01
2012
10
604 200 670, [email protected]
114. Kavečka Pavel
Medlovice 125, Vyškov
682 01
2011
10
58.
Fiala Libor, Ing.
Karla Čapka 800, Nýrsko
340 22
2012
2
724 241 599, [email protected]
115. Klein Pavel
Kralovice 19, Prachatice
383 01
2012
2
59.
Fišer Radomil
U Pilského potoka 1381, Dobříš
263 01
2011
6
724 523 481, [email protected]
116. Kleisner Jaroslav
Vstiš 162, Dobřany
334 41
2012
2
60.
Flajs Roman
Bystřice pod Lopeníkem 202
687 55
2012
7
775 640 990, [email protected]
117. Klíma Jiří
Jilkovice 43, Milevsko
399 01
2012
1
723 177 326
61.
Foldyna Robert
Hrozová 12, Rusín, Slezské Rudoltice
793 97
2013
8
118. Klíma Václav
Hlavňovice 43, Kolinec
341 42
2012
2
721 438 530, [email protected]
62.
Forró Miroslav
Dobrná 141
407 41
2012
9
119. Kodejš František
Chramosty 40, Sedlčany
264 01
2012
6
606 335 812
63.
Gašpar Aleš
Chvaleč 237
542 11
2011
4
731 016 882, [email protected]
120. Kohout Karel
Sokolská 87, Čechtice
257 65
2012
64.
Geissel Igor, Ing.
Tyršova 190, Kuřim
664 34
2011
10
776 306 555, [email protected]
121. Kolár Lukáš
Chebská 209/71, Karlovy Vary
360 06
2012
65.
Giertlová Alena, Ing.
Albrechtická 146, Vysoké Chvojno
533 21
2013
5
724 525 160, [email protected]
122. Komárek Pavel
Dobronice 1, Chýnov
391 55
2011
1
720 329 302
66.
Gössnitzer Antonín
Nábřežní 164, Staré Sedlo, Sokolov
356 01
2012
2
123. Komárek Petr
Smrkov 4, Jistebnice
391 33
2013
1
724 226 542, [email protected]
124. Konšelová Dagmar
Křenůvky 78
798 04
2012
7
731 616 504, [email protected]
125. Konvalina Pavel
Nad záhybem 184, Tábor
390 01
2011
2
723 150 306
126. Kopecký Petr
Hatě 5, Zásmuky
281 44
2011
4
327 399 075, 606 215 504, [email protected]
605 206 138, [email protected]
602 115 678, [email protected]
Karhan Josef
50
724 020 725
6
317 853 233
3
607 271 267, [email protected]
67.
Gregor Miroslav
Skalka 18, Blíževedly
470 02
2012
9
68.
Hájek Jaroslav
Slapy 279
252 08
2012
6
69.
Hála Pavel
Lhota u Příbramě 18
261 01
2012
6
605 857 187
70.
Hanzlík Libor, Ing.
Prášily 104, Sušice
342 01
2012
2
724 525 076, [email protected]
127. Kordač Radek Ing.
Kladné 43, Kájov
382 21
2012
1
724 523 202, [email protected]
71.
Hanzlíková Petra
Prášily 104, Sušice
342 01
2012
2
728 352 316
128. Kortán Jiří
Plánická 794, Klatovy 4
339 01
2011
2
775 260 457
72.
Havran Pavel
Strakov 15, Litomyšl
570 01
2012
5
731 612 089
129. Kořínek Gustav
Dělnická 689, Vítkov
749 01
čest. člen
11
73.
Hažik Anton
Slezské Rudoltice 105
793 97
2011
8
605 915 805
130. Kosíř Petr
Nad zahradami 531, Koryčany
768 05
2011
7
724 525 158, 604 606 145, [email protected]
74.
Herink Josef
Domoušice 139
439 68
2012
3
737 278 857, [email protected]
131. Kosnar Josef
Kunešova 503, Domažlice
344 01
2012
2
721 756 498
75.
Hermann Pavel, Ing.
Liběchov 195
277 21
2011
6
737 057 716, 315 697 066
132. Kotalík Tomáš
Sepekov 136
398 51
2011
1
382 581 195
76.
Hetcl Zdeněk
Podolí 49, Mohelnice
789 85
2012
5
724 206 532
133. Kotěborský Zdeněk
Valdštejnská 2097, Litvínov
436 01
2012
3
606 217 006
77.
Hlavica Jiří, Ing.
Bystřička 309
756 24
2011
11
571 443 316
134. Kout Jindřich
Smetanova 334, Skuteč
539 73
2012
5
200
78.
Hobza Jan
Čechova 257, Bechyně
391 65
2012
1
775 550 640, [email protected], [email protected]
135. Krasula Ján
Domaželice 133
754 15
2011
11
606 466 277
79.
Holý Kamil
Sportovní 167, Habry
582 81
2012
4
733 131 276, 233 022 333, [email protected]
136. Kroft Václav
Medový Újezd 130, Rokycany
337 01
2012
6
602 163 581
80.
Honzík Jan Dis.
Poplužní 123/6, Rumburk
408 01
2012
9
737 276 974, [email protected]
137. Kropáček Otto
Deblín 125
664 75
2011
10
81.
Horák Miroslav, Ing.
Na Haldách 1935, Varnsdorf
407 47
2012
9
773 101 746, [email protected]
138. Krupička Jaroslav
Jindřichov 15, Veká Bíteš
595 01
2012
10
82.
Horník Vladislav
Hamr 160, Suchdol nad Lužnicí
378 06
2011
1
721 200 322, [email protected]
139. Křenek Josef
Slunečná 1568/27, Děčín
405 02
2011
9
83.
Hosnedl Pavel
Nemilkov 15, Kolinec
341 42
2012
2
724 059 683
140. Kříž Jan
Nová výstavba 200, Obrnice
435 21
2012
3
84.
Hošek Jaromír
Štěpánov nad Svratkou 232
592 63
2012
10
604 784 737, [email protected]
141. Křížák Martin
Boleradice 441
691 12
2014
7
602 567 480, [email protected]
85.
Houdek Josef
Paseky 57, Protivín
398 11
2011
1
724 090 214
142. Kubeš Jiří Ing.
Pivovarská 676, Prachatice
383 01
2012
1
388 312 444
86.
Houdek Martin
Novosedly 97, Žlutice
364 52
2012
2
605 959 425
143. Kubíčková Zuzana Ing.
Dolní Dobrouč 48
561 02
2012
5
737 803 740
87.
Houska Štěpán
Dolní Podluží 73
407 55
2011
9
724 525 143
144. Kubín Zdeněk
Skalice 30, Litoměřice
412 01
2011
9
601 243 311
88.
Hovorka Jiří
Křivoklát 222
270 23
2012
6
603 846 743, 313 558 158
145. Kubinec Jiří
Janáčkovo náměstí 15, Krnov
794 01
2012
8
737 786 929
89.
Hrabánek Stanislav
Rožkovo údolí 1503, Mělník
276 01
2011
6
146. Kus Pavel
U Spol.domu 5/1041, Vratimov
739 32
2012
8
608 187 464, [email protected]
90.
Hrabec Miroslav Ing.
Kpt. Jaroše 210, Klatovy
339 01
2012
2
147. Kusák Jaroslav
Ostražská Lhota 494
687 23
2011
7
603 275 707
91.
Hron Milan
Kňovice 41, Sedlčany
264 01
2012
6
148. Kvasnička Tomáš Ing.
Oslavanská 91, Ivančice
664 91
2011
10
777 170 164, [email protected]
92.
Hůlka Jan MUDr.
Hlincohorská 295/13, Rudolfov
373 01
2013
1
606 174 876, [email protected]
149. Kývala Pavel Ing.
Prostřední 2231, Zlín
760 01
2012
11
602 792 263
93.
Hurdálek Roman
Bratří Čapků 275, Trutnov
541 01
2013
4
731 117 538, [email protected]
150. Lekeš Petr
Suchá Loz 287
687 53
2011
7
606 540 337
94.
Hüttner Jan
Nová Ves 54
382 03
2011
1
723 658 859, [email protected]
151. Lenoch Petr
Čistá 154, Čistá u Litomyšle
569 56
2013
5
95.
Chochel Miroslav
Sebuzín 205, Ústí nad Labem
403 02
2012
9
475 229 316
152. Lidinský Miloslav
Albrechtice n. Vltavou 35
398 16
2011
1
96.
Jandl Zdeněk
Bystřice pod Lopeníkem 6
687 55
2012
7
776 068 003, [email protected]
153. Liebich Viktor
Uhřínov 58, Rychnov nad Kněžnou
516 01
2012
5
733 532 969
97.
Jankovský Tomáš
Lesní 235/1, Hradec Králové
500 08
2012
5
603 216 602, [email protected]
154. Lisník Jiří.Ing.
Ostravice 315
739 14
2012
8
777 859 038, [email protected]
98.
Jelínek Petr
Studnice 99, Hlinsko
539 01
2012
5
737 665 799
155. Macek Jiří
Dělnická 48, Město Albrechtice
793 95
2011
8
774 102 772
99.
Jemelka Břetislav ml.
Doubice 162, Krásná Lípa
407 46
2012
9
156. Mackovčin Miroslav
Tuchom 39, Košík
289 35
2014
4
724 524 390
100. Jemelka Břetislav st.
Vilémovská 129, D. Poustevna
407 82
2012
9
157. Máčalík Bronislav
Korytná 292
687 52
2012
7
774 959 077, [email protected]
101. Jemelka Luboš
Vilémovská 129, D. Poustevna
407 82
2011
9
158. Mach Rostislav
Sázava 85, Velká Losenice
592 11
2011
5
733 542 605
102. Jindra Roman
Jeníkovec 5
583 01
2012
5
607 887 721
159. Mareček Milan, Ing.
Mládeže 406, Chýnov
391 55
2011
1
103. Jirkovský Václav, Ing.
Dělnická 350, Trutnov
541 01
2012
4
776 330 544
160. Martin Pavel
Klenová 59, Janovice
340 21
2011
2
728 222 381, [email protected]
104. Jon Josef
Čistá u Horek 138
512 35
2012
4
605 235 193
161. Martínková Lenka, MVDr.
Rabyňská 751/11, Praha
113 00
2012
6
602 590 923
105. Kadera Jiří, Ing.
Otěšice 45, Přeštice
334 01
2011
2
728 847 763, 377 912 534
162. Martínková Magdaléna
Rabyňská 751/11, Praha 4
142 00
2012
6
721 807 111
106. Kadlec Luboš
Zahradní 650, Tachov
348 15
2011
2
733 557 513, [email protected]
163. Martiško Jan
Radonice 215
431 55
2012
3
737587151, [email protected]
107. Kalina Ondřej
Olešná 77
398 43
2011
1
602 482 762
164. Máslanka Robert
Tartaczna 284, Bielsko - Biala (PL)
433 82
2012
108. Kamba Ladislav
Panská zahrada 55, Říčany
664 82
2012
10
733 513 335
165. Máslanka Tadeáš, MUDr.
Lesní 14, Horní Blatná
362 37
2012
3
109. Kaňok František, Ing.
Lelkova 29, Krnov
794 01
2011
8
724 524 016
166. Matějka František, Ing.
Lipka 11, Vimperk
385 01
2011
2
38
776 765 699, [email protected]
732 572 925
39
728 166 926, 566 533 248
48 660 492 253
167. Matějka Ondřej
Lipka 11, Vimperk
385 01
2011
168. Matouch František
Rudimov 110, Slavičín
763 21
2011
169. Matoušek Zbyněk
Litenčice 4
768 13
170. Matucha Milan
Bystřice pod Lopeníkem 382
171. Matůš Jaroslav
172. Matys Antonín
2
224. Pospíšil Petr
Podlesí 288, Lomnice u Tišnova
679 23
2011
7
577 342 753
225. Pradáč Leoš
Maleč 108
582 76
2013
2012
10
724 795 709
226. Procházka Jaromír Ing.
Mánesova 321, Uhlířské Janovice
285 04
2012
687 55
2011
7
608 710 480, [email protected]
227. Prokop Martin
Dolní malá Úpa 96
542 27
Dolní Němčí 307
687 62
2011
7
228. Rajgl Martin
Skalice 15, Benešov
Bohdíkov 12
789 64
2013
8
773 467 704
229. Rakušan Tomáš
Hradební 1655, Chotěboř
173. Mazanec Eduard
Koclířov 246
569 11
2012
5
603 511 595, [email protected]
230. Rauscher Jan
174. Mazanec Vladimír
Ledhujská 88, Police n. Metují
549 54
2011
5
175. Mencl Pavel
Jankovice 35
535 01
2011
6
176. Michalcová Jolana
Všeteč 31, Týn nad Vltavou
375 01
2012
1
177. Michalec Drahomír
Všeteč 31, Týn nad Vltavou
375 01
2012
1
603 201 920, 603 576 521
178. Míka Zdeněk
Husova 242, Sulejovice
411 11
2011
3
775 167 897
179. Mikoška Ludvik, MVDr
Nádražní 1181, Sušice
342 01
2011
2
180. Miškech Vladimír
Táborská 27, Aš
352 01
2012
3
181. Motyčka Jaroslav
Janáčkova 1322, Rychnov n. Kněžnou
516 01
2012
182. Moudrý František
Běhařovice 300, Znojmo
671 39
183. Mrázek Aleš
Zahradní 23, Konstantinovy Lázně
184. Mrkous Jiří
185. Musil Miloš
50
10
5
776 553 936
6
602 310 848, [email protected]
2011
4
777 294 301, [email protected]
256 01
2013
6
583 01
2011
5
607 529 578
Smrčná 139
588 01
2012
10
567 275 025
231. Rázek Josef
Uhřínov, Rychnov nad Kněžnou
516 01
2012
5
777 569 730, [email protected]
232. Rek David
Bohuslavice nad metují 171
549 06
2012
5
605 201 078, [email protected]
603 201 920, [email protected]
233. Rous Josef
Radošice 26, Nepomuk
335 01
2012
6
774 192 780
234. Rumíšek Jan
Javorník 253, Velká nad Veličkou
696 74
2012
7
606 389 680, [email protected]
235. Růt Marcel
Prášily 141, Sušice
342 01
2011
2
603 372 673
236. Seďa Josef
Komenského 984, Kuřim
664 34
2012
10
608 157 655
237. Sedláček Jiří
Kolářova 429, Švihov
340 12
2011
2
5
238. Setikovský Josef
Krásná hora nad Vltavou
262 56
2012
6
737 565 716
2012
10
239. Severa Ladislav
Tovární 202/3, Praha 7
170 00
2012
6
606 626 383, [email protected]
349 52
2011
2
240. Schmied Jan Ing.
Gen.Fanty 402, Kaplice
382 41
2012
1
777 729 969, [email protected]
Prášily 86, Sušice
342 01
2011
2
241. Sklář Miroslav
Brloh 157
382 06
2011
1
607 874 089, [email protected]
Kozlovice 45, Nepomuk
335 01
2012
1
242. Sládek Jaroslav
Albrechtice n. Vltavou 181
398 11
2012
1
186. Mylek František, Ing.
M.Gorkého 70, Krnov
794 01
2012
8
724 524 066
243. Slanec František
Borová Lada, Vimperk
385 01
2011
2
723 226 400, 777 601 432
187. Navone Giorgio
Všemina 11, Slušovice
763 15
2012
7
393 338 306 522, [email protected]
244. Smutný Petr
Uhelná Příbram 75
582 45
2012
4
604 131 784, [email protected]
188. Navrátilová-Staňková Jitka
Slavoňov 61
789 01
2011
8
775 219 724, [email protected]
245. Solar Vladimír
Podlesí 1179, Vejprty
431 91
2012
3
189. Nečas Miroslav, Ing.
Šebkovice 31
675 45
2011
10
606 615 486
246. Sommerová Jana
Javornice 258, Rychnov nad Kněžnou
516 01
2012
5
737 740 089
190. Nechvátal Luděk Ing.
Hosov 46, Jihlava
586 01
2011
10
777 281 255, [email protected]
247. Soukup Jaroslav
Průhon 402, Budyně n. O.
411 18
2011
200
3
607 975 611
191. Němec Eduard
Dvořákova 589, Šluknov
407 77
2011
9
724 524 958
248. Srba Petr
Kytlice 17
407 45
2012
100
9
728 114 633
192. Netrval Pavel
Libákovice 33, Přeštice
334 01
2011
2
724 254 148
249. Staněk Milan
Sklenský vrch 366, Rotava
357 01
2012
193. Novosad Petr, Ing.
Stará Obora 301, Hluboká nad Vltavou
373 41
2012
1
250. Staněk Miloslav
Smetanova 649, Kardašova Řečice
378 21
2012
1
602 347 230, [email protected]
194. Novotný Josef
Krásná Hora nad Vltavou 264
262 56
2012
6
737 864 152
251. Staňková Lenka
Smetanova 643, Kardašova Řečice
378 21
2012
1
723 030 407, [email protected]
195. Odstrčil Lubomír, ml.
Pohledy 38, Svitavy
568 02
2011
5
461 521 639
252. Stejskal Miroslav, Mgr
Mitrovice 26, Moravičany
789 82
2011
8
732 332 766
196. Okoš David
Uherčice 11
671 07
2012
10
253. Steklý Zdeněk
Hálkova 425, Městec Králové
289 03
2012
4
736 485 858
197. Opava Milan
Čemíny 133, Město Touškov
330 33
2012
2
605 185 846, [email protected]
254. Stibůrek Jiří
Přestavlky 40
257 23
2011
6
721 842 681, [email protected]
198. Oravcová Jana
Mokrá 136, Horákov
664 04
2013
10
728 948 702
255. Stoklasa Josef Ing.
A.Trägera 99, České Budějovice
370 10
2012
1
724 375 420
199. Oravec Branislav
Mokrá 136, Horákov
664 04
2013
10
602 648 280
256. Storzer Marek
Fulnek - Děrné 17
742 45
2012
11
731 561 322
200. Oravec Milan
Pod Homolkou 1707, Beroun
266 01
2011
6
720 249 041
257. Svoboda Jan
Vrbovec 260
671 24
2012
10
728 462 405
201. Osvald Josef
Klenčí pod Čerchovem 174
345 34
2011
2
728 506 296
258. Svoboda Jiří, Ing.
Hamry n. S. 364, Žďár n. Sázavou
591 01
2011
5
202. Panák Jaroslav
Lhota 9, Lipník nad Bečvou
751 31
2012
11
608 728 278
259. Svoboda Karel
Malá Morava 172
788 33
2011
8
777 666 962
203. Parvanov Miroslav, Ing.
Horná Štubňa 215 (SR)
038 46
2013
260. Svoboda Stanislav
Vrbovec 260
671 24
2011
10
723 536 648
204. Pavelka Pavel
Blížkovice 302
671 55
2012
10
721 417 863, [email protected]
261. Sypecký Václav
Vepřek 60, Nová Ves
277 52
2011
6
605 965 455
205. Pavézka Zdeněk
Hlubočany 62
682 01
2011
10
721 416 171
262. Šanda Richard
Kamenná 7, Děčín
407 11
2011
9
737 276 979, 412 547 749
724 524 768
100
200
2
100
206. Pavlík Jiří, Ing.
Služátky 6, Pelhřimov
393 01
2014
10
602 483 419, [email protected]
263. Šašek Karel
Janovice 38, Pelhřimov
393 01
2011
10
207. Pažourek Lubomír
Otín 22, Velké Meziřičí
594 01
2011
10
737 701 435
264. Šeba Martin
Křečovice 73, Nevelkov
257 56
2011
6
208. Pelnář Antonín
Loučná nad Desnou 56
788 11
2011
8
608 143 887, [email protected]
265. Šebek Jan
Školská 283, Ševětín
373 63
2011
1
209. Pena Libor
Rovná 5, Sušice
342 01
2011
2
731 530 425
266. Ševčík Martin
Ludíkov 15, Boskovice
680 01
2011
10
723 977 397
210. Pena Václav
Rovná 5, Sušice
342 01
2011
2
267. Šikula Antonín
Unín 40
679 24
2012
10
732 552 573
211. Petrásek Josef
Velké Popovice 109
251 69
2012
6
602 104 123
268. Šilhavý Petr
Vrbice u Stříbra 6
349 01
2011
2
731 107 245
212. Pilík Tomáš
Nechvalice 29, Příbram
264 01
2011
6
723 630 706, [email protected]
269. Šindelka Petr
Ludíkov 104, Boskovice
680 01
2012
10
720 645 464, [email protected]
736 541 301, [email protected], [email protected]
603 973 474
213. Pirožek Milan
Mladé Buky 403
542 23
2011
4
270. Šindler Miroslav
Nedašova Lhota 170, Nedašov
763 32
2013
11
605 962 696, 577 335 364
214. Píša Josef
Školní 163, Rybitví, Pardubice 20
533 54
2011
4
271. Šír Stanislav
Valdov 24, Nová Paka
509 01
2012
4
493 721 507, 723 274 292
Petrašovice 5
463 42
2012
4
725 708 745
215. Pivoňka Vitězslav, Ing. CSc.
Mačovice 5, Čerčany
257 22
2012
6
723 007 690
272. Škoda Martin
216. Platil Vlastimil
Mačovice 4, Čerčany
257 22
2011
6
724 790 879
273. Škramovský Roman
Bukovina 82, Turnov
511 01
2011
4
774 742 900, [email protected]
217. Plíšek František
Mikulášovice 337
407 79
2011
9
274. Šmejkal Martin
Dobřichov 186, Pečky
289 11
2012
4
606 941 638
218. Plíšek Roman
Radkovice u Hrotovic 115
675 59
2011
10
603 932 839, [email protected]
275. Šmitmajer Jiří
Neznašov 78
373 02
2012
1
722 816 721
219. Podskalský Petr
Lipka 28, Vimperk
385 01
2012
2
721316362, [email protected]
276. Šolta Jindřich
Božíkov 25, Zákupy
471 23
2012
9
608 234 301, [email protected]
220. Pokorná Petra
Staré Křečany 115
407 61
2012
9
277. Šťava Aleš
Vranovská Ves 115, Kravsko
671 51
2012
10
221. Pospíchal Martin
Bravantice 85
742 81
2012
11
603 389 453
278. Štěpánek Jiří
Orlická 1104, Žamberk
564 01
2011
5
777 092 066
222. Pospíšil Aleš, Ing.
Horní Bradlo 49
539 53
2012
5
606 900 270
279. Štěpaník Jan
Sladské 815, Rožnov pod Radhoštěm
756 61
2013
11
739 503 630
223. Pospíšil Josef
Riegrova 499, Kolín 2
280 02
2012
4
776 685 137
280. Švec Radek
Vilémov 145
783 23
2012
11
775 091 638
40
41
281. Tabášek Arnošt Dr.
Radimovice u Tábora 9
391 31
2011
1
608 777 421, [email protected]
282. Tezner Jiří
Jindřichov 19
788 23
2011
8
737 904 179, 583 231 086
283. Tichota Václav
Mezihoří 10, Švihov
340 12
2012
2
721 728 652
284. Tomáš Aleš
Dolní Netčice 154, Soběchleby
753 54
2012
2
724 525 187
285. Topinka Václav
Prášily 116, Sušice
342 01
2012
2
286. Toušek Tomáš
Opárenská 190, Malé Žernoseky
410 02
2011
287. Toušek Vojtěch
Kvilda 1
384 93
2011
288. Trejbal Václav
Kladruby 7, Zbiroh
338 08
2011
6
724 927 881, [email protected]
289. Trojáček Otakar
Tetčiněves 49, Úštěk
411 45
2012
9
774 025 497
290. Tucauer Jan
Mrázov 44, Teplá
364 61
2011
2
724 203 030
291. Tůma Jiří ml.
Pyšná 35, Jirkov
431 11
2012
3
292. Tůma Jiří st.
Pyšná 35, Jirkov
431 11
2012
3
606 757 490
293. Tureček Michal
Horní Němčí 124
687 64
2012
7
723 345 805, [email protected]
294. Uchytil Jaroslav
Pitínská 955, Bojkovice
687 71
2012
295. Uchytil Josef
Rudice 151, Nezdenice
687 32
2011
296. Ungrád Jiří
Liberk 63
517 12
2012
5
724 247 903, [email protected]
297. Urbánek Petr
Bílá 540, Zlín
760 01
2012
7
777 745 404, [email protected]
298. Ureš Václav
Smetanova 40, Blatná
388 01
2011
1
728 582 309
299. Vacík Petr Ing.
Borovnice 1, Čechtice
257 65
2011
6
724 795 532, [email protected]
300. Vágner Petr Mgr.
Kotěrova 847, Hradec Králové
500 01
2011
5
605 468 565, [email protected]
301. Vála František
Vrbka 18
584 01
2012
10
724 115 392, [email protected]
302. Valášek František
Šafov 7
671 06
2011
10
605 381 377, [email protected]
303. Valdman Stanislav
Zátiší 456, Nový Bor
473 01
2011
9
602 145 232, [email protected]
304. Valenta Marcel
Pod hradem 170, Přimda
348 06
2011
2
602 267 238
305. Valta Michal
Bohdašín 84, Červený Kostelec
549 41
2012
4
721 037 668, [email protected]
306. Valvoda Stanislav
Petrovice u Sušice 72
342 01
2011
2
604 211 156, [email protected]
307. Vávra Zdeněk
Veselka 11, Votice
259 01
2011
6
724 939 300
308. Vébr Josef
Na Rypličce 139, Horní Bříza
330 12
2012
2
732 283 082
309. Vencl Jiří
Semin 145, Přelouč
535 01
2013
4
728 834 499
310. Vetrák Vladimír
Zámecká 395, Spálené Poříčí
335 61
2012
6
724 546 287
311. Víšek Vladislav
Mikulcova 215, Opatovice nad Labem
533 45
2012
4
732 615 166, [email protected]
312. Vlček Michal
Obránců míru 843, Jirkov
431 11
2012
3
724 524 901, [email protected], [email protected]
313. Vlček Václav, Ing.
Mikulášovice 1063
407 79
2012
9
6
200
606 874 917
2
7
50
7
314. Voborný Antonín
Rohy 9, Rudíkov
675 05
2012
10
605 072 782, [email protected]
315. Vodnárek Lukáš Ing.
Roztoky u Jilemnice 150
512 31
2012
4
606 781 594, [email protected]
316. Vojtek Michal
Nová Lhota - Vápenky 2
696 75
2011
7
734 387 622
317. Vojtek Zdeněk
Nová Lhota - Vápenky 2
696 75
2011
7
722 063 515, [email protected]
318. Volek Lubomír
Hájecká 147, Unhošť
273 51
2011
6
728 377 449, [email protected]
319. Vomáčka Jiří
Borová Lada 34
384 92
2012
2
731 530 393
320. Vondryska Tomáš
Nádražní 66, Horšovský Týn
346 01
2012
2
379 423 409
321. Vosyka Milan
Lužnice 134, Jindřichův Hradec
379 01
2012
1
724 089 711, [email protected]
322. Vrátný Lukáš
Hošťálkovy 106
793 81
2011
8
733 530 624
323. Vrba Zdeněk
Rybova 166, St. Rožmitál
262 42
2011
6
723 353 603
324. Vrublovský Petr, MUDr.
Dlouhé 60, Olomouc
772 00
2014
11
603 552 899
325. Vyskočil Miloslav
Blatnice pod Svatým Antonínem 819
696 71
2011
7
731 565 831, [email protected]
326. Vysoudil Milan
Hrabová 89, Zábřeh
789 01
2013
11
724 616 440
327. Weber Pavel
Čemíny 16, Město Touškov
330 33
2012
2
737 197 007, [email protected]
328. Werner Joachim
Börgitzer Dorfstraße 73, Stendal
395 76
2012
4
3 932 521 274
329. Wünsch Marek
Javůrek 26
664 83
2011
10
775 206 306, [email protected]
330. Zacpal Jan
Lidická 1, Mohelnice
789 85
2011
8
776 642 188
331. Zamrzla Josef
Za parkem 254, Lukavec
394 26
2011
6
731 493 556, [email protected]
332. Zamrzla Tomáš
Načeradec 192
257 08
2012
6
603 259 398
333. Zatloukal Ladislav
Studnice 87, Vyškov
683 08
2012
10
724 793 864, [email protected]
334. Zavoral František
Fimberk 618, Skuteč
539 73
2011
5
602 163 468, [email protected]
335. Zelený Aleš
Starobucké Debrné 179, Nemojov
544 01
2011
4
604 238 182
336. Zuska Jiří
Podmokly 96, Zbiroh
338 08
2011
6
337. Žváček Radoslav, JUDr.
Vít. Nováka 20, Prostějov 6
798 11
2012
7
42
Zpráva redakční rady
Vážení členové klubu,
Svůj příspěvek do letošní ročenky pojmu trošku netradičně a nebudu se v něm zaměřovat na výčet uspořádaných akcí na propagaci
klubu vůči široké myslivecké veřejnosti formou článků, nebo vystoupení našich členů na různých mysliveckých akcích. Všem, kteří se
o to zasloužili patří naše poděkování s přáním, aby v tomto duchu pokračovali.
Moje zamyšlení je nad fungováním našich internetových stránek. V loňském roce se výbor rozhodl pro zlepšení komunikace se
členy formou zavedení redakčního systému při spravování klubových stránek. Podmínkou členů je registrace, která otevírá pomyslnou
bránu do našeho dění. Je přístupný chat a diskusní fórum. Členům výboru se dají práva na stránky vkládat věci v jejich kompetenci
a tím dojde k rychlé aktualizaci. To se nám bohužel úplně nepovedlo, jelikož tato práce vyžaduje již dobré znalosti v práci s PC. Na
jaře letošního roku proběhne školení zainteresovaných osob a věřím, že tento rok již budou stránky fungovat dle našich představ.
Náš záměr byl začít v klubu komunikovat, přijímat názory všech a všechny, včetně těch nepříjemných, ale!!! Všechno má svá pravidla
a své mantinely. Jaké bylo relativní pohodlí, když se na stránkách v minulosti objevily dvě až tři aktuality za rok a hotovo. Dnes má
možnost se každý registrovaný člen vyjádřit ke všemu. Trochu jsme opomněli jednu důležitou okolnost, „mladí“ dnes používají internet
a počítač za samozřejmou věc, jako neodlučnou součást jejich každodenního bytí. V klubu ale máme mnoho členů starších ročníků,
kteří neměli tu možnost pracovat s vymoženostmi dnešní doby, a proto mi chybí na stránkách ta vyváženost, ty moudrá slova těch,
kteří s „brakou“ začínali před dvaceti lety a dříve. Starší chovatelé mají zkušenosti na rozdávání a ti se o dění na stránkách dozví pouze
ze setkání s ostatními členy třeba na výcvikových dnech, nebo z mého příspěvku. V žádném případě nechci a nebudu soudcem toho,
kdo má v napsaných příspěvcích pravdu, nebo za kým stojím a kdo co napsal. Děkuji všem, kdo se přihlásí s podmětem, žádostí, nebo
jenom napíše, že se zúčastnil té a té akce a má z toho takový pocit, který nemusí pokaždé být kladný. Ale všichni ti, kteří se rozhodnou
napsat něco na fórum by se měli držet několika zásad a ctít slušnost, pravdivost, věcnost, neosočovat jeden druhého, nevyřizovat si
přes naše stránky osobní záležitosti. A pokud jsou ve Vás emoce především ty negativní, prosím vyspěte se na to - ne nadarmo se říká
„ráno moudřejší večera“. Prosím važte slova a potom sedněte k počítači a pište. Ne vždy vyzní z Vašich slov to, co jste měli na mysli
a jak jste to chtěli podat. Berte to tak, že je to jako s odmáčknutou spouští, tu ránu již nikdy
nevezmete zpátky. Chápu začínající členy, kteří dychtí po
každé informaci o výcviku, ustájení, krmení atd. a o všem
co se kolem brak točí. Touto cestou chci poděkovat panu
Máčalíkovi, který se aktivně zapojil do diskuzí ohledně rad
ve výcviku braky. A jelikož i já patřím k ročníkům, kteří něco
málo již pamatují a s počítačem mnohdy také zápasím,
požádal jsem, aby naše internetové stránky aktualizoval
někdo počítačově zdatnější.Tento požadavek jsem tlumočil
na konferenci klubu, po které jsem oslovil pana Mazance,
který mi v této záležitosti bude nápomocen a doufám, že to
přispěje k lepší a rychlejší komunikaci mezi členy na našich
stránkách.
Další činností redakční rady je zabezpečení klubové
výstavy na Konopišti. Jak jistě víte v minulých letech jsme
posílali přihlášky na místního pořadatele, který nám za
poplatek poskytl místo, zapisovatele a výstavní katalog. V
loňském roce jsme již tuto agendu provedli v režii našeho
klubu a tím do naší poklady přispěli příjmem 15000 KČ, což
není zanedbatelná částka. V tomto duchu by redakční rada
pokračovala i při letošní výstavě.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří v loňském roce
svým přičiněním přispěli k propagaci naší braky s přáním, aby
těch příspěvků v letošním roce bylo zase o něco víc.
Milan Vysoudil – redakční rada
43
Zpráva revizní komise za rok 2011
Dohledávka s Alpskými brakýři.
V letošní zprávě revizní komise musíme bohužel být velmi kritičtí a začít kontrolou odstranění závad zjištěných při revizi za rok 2010
a) Nevyhovující stanovy – dosud nevyřešeno
b) Při kontrole účetních dokladů v minulém roce bylo zjištěno, že klub nemá vnitřní předpisy, které by řešily kompetence členů
výboru v ekonomické a účetní oblasti (schvalování výše výdajů schvalování a podepisování účetních dokladů) – dosud
nevyřešeno
c) Chybí vnitřní provozní směrnice – dosud nevyřešeno
d) Nevyhovujícím způsobem (z účetního hlediska) prováděné financování zkoušek – dosud nevyřešeno
V polovině září 2011 jsem byl telefonicky požádán o radu při postupu dohledání postřeleného kusu černé zvěře. Kontaktoval mě
hospodář jedné honitby v podhůří Oderských vrchů. Bylo mi sděleno, že přibližně 2 km jdou od nástřelu se psem po postřeleném
větším lončákovi, kdy našli záleh a v jednom případě ho i zvedli. Na místě zálehu našli barvu. Nechal jsem si sdělit okolnosti při
střelbě a chování postřeleného kusu a dle podaného vysvětlení jsem usoudil, že kus je postřelen s největší pravděpodobností na
měkko. Hospodáři Jardovi jsem sdělil, aby v lesním porostu pustil svou fenu ABJ a předpokládal jsem, že jim prase bude stavět a oni
ho dostřelí. Asi za 20 minut další telefonát, kdy jsem byl požádán, abych vyrozuměl hospodáře sousední honitby, jelikož postřelené
prase přešlo hranici honiteb. Vyrozuměl jsem tedy hospodáře sousední honitby, který věc vzal na vědomí s tím, aby ho o dosledu
dále informovali.Po dvaceti minutách další telefon, že prase opět zvedli a zaběhlo hlouběji do sousední honitby do houštin.Na dotaz,
zda pustil psa uvedl, že má o psa obavu, aby mu prase neublížilo a tak ho raději nepustil. Snažil jsem se mu vysvětlit, že na řemenu
postřelené prase na měkko nedoběhne. Dále mi bylo řečeno, že dohledávku ukončí a pokračovat může až zítra ráno. Věděl jsem, že
jejich fena ABJ má dobré lovecké vlastnosti, ovšem jedná se o miláčka rodiny, zejména paní Lidky, u které je pejsek v žebříčku hodnot
na velmi vysokém místě....
Vzhledem k tomu, že za hodinu bude tma a venku je 28 °C, bylo jisté, že do rána se divočák zapaří a bude znehodnocen. Rozhodl
jsem se dohledávku dokončit. Požádal sem tedy hospodáře sousední honitby Tondu, který je praktik znalý věci, aby nám pomohl.
Operativně jsem dohodli místo srazu a po 20 minutách jsem byl i s Tondou na místě.
Na svážnici, kde byla ukončena dohledávka, se nacházela barva. Samotná houština nad svážnicí je kopec homolovitého tvaru s
porostem bukových kartáčů prorostlých šlahouny ostružiníku. Tonda rozestavil ostatní zúčastněné na ochozy a já jsem požádal kolegu
Petra, aby šel se mnou se psy. Dal jsem mu svou kulovnici a druhého psa, fenu Coru, na vodítku. Na barvářský řemen jsem připnul psa
Bada, nasadil na stopu a šikmo svahem jsme stoupali po stopě do kopce. Když jsme ušli asi 80 metrů a byl jsem přesvědčen, že pes
dobře drží stopu, vypustil jsem Bada, který po chvíli začal hlásit asi 50 metrů od nás prase, načež jsem z vodítka vypustil fenu Coru
a po chvíli jsem v této vzdálenosti slyšel stavění obou psů. Spodní střelec Jarda volal v pudu sebezáchovy, kde stojí, abychom dolů
nestříleli. Vzal jsem si od Petra kulovnici a šel k místu stavění, Petr těsně za mnou. Z důvodu bezpečnosti si u psů zvěř dostřeluji sám.
Po ujití asi 30 metrů si uvědomuji, že se hlášení psů rychle přibližuje. Stojím na sotva znatelném ochozu a najednou se porost zavlní
a na vzdálenost do tří metrů vidím velkou hlavu divočáka i s lesknoucími se zbraněmi, který běží přímo na nás. Ve zlomku vteřiny
si uvědomuji, že mám jenom jednu ránu a musím dobře trefit a na poslední chvíli musím uhnout. Hodil jsem flintu do ramene a
instinktivně jako z brokovnice jsem srovnal hlaveň s hlavou, která běžela přímo na mě, zmáčkl spoušť a udělal úkrok stranou. V tom
mi do provislého řemenu od flinty vběhlo prase, které mi flintu vytrhlo z ruky, padlo a zadními běhy mi podrazilo nohy a v zápětí
zhaslo. Za sebou slyším úlevný povzdech Petra „fuj ty .... !“ doběhli psi a vrhli se na prase. Petra se vzápětí ptám, na jakou vzdálenost
jsem střílel - metr či dva? V rychlosti situace jsem to přesně nevnímal. Sdělil mi, že z jeho pohledu to bylo tak na 10 cm. Zvednu hlavu
prasete z flinty a vidím, že se jedná o statného kňoura. Vytahuji řemen od kulovnice, který byl mezi hlavou a předními běhy, původně
myslím, že je zlomená pažba a bůhvíco puškohled, ale na první pohled je zbraň v pořádku, jen je celá od barvy. Kňoura jsem zasáhl
3 cm nad světla přímo do mozkové části hlavy. Po vytažení kňoura
na svážnici se sešli všichni přítomní a byla udělena pocta ulovené
zvěři, lovci i psům.
Po vyvržení a ohledání bylo zjištěno, že kňour má jednu
smrtelnou ránu šikmo přes okraj zadní kýty na měkko a povrchovou
přes druhou zadní kýtu, která prošla jen čistým svalem a zůstala
pod kůží. Kňour vážil po vyvržení 120 kg, páráky kňoura po
preparaci mají délku 18,5 cm.
Během více než 35 leté lovecké praxe v lovu i dohledávání černé
zvěře, s loveckými psy zejména Alpskými jezevčíkovitými brakýři
jsem získal spoustu praktických zkušeností s dohledávkami černé,
ale i ostatní spárkaté zvěře. Z praxe vím, že dohledávku nelze
podceňovat, zvláště v hustém porostu a nepřehledném terénu.
Černá zvěř v těchto podmínkách přestane útočit na psa a zaútočí
na člověka, který pro ni představuje větší hrozbu - což se mi
přihodilo i u postřeleného jelena. Černý rytíř je člověku důstojným
soupeřem svou chytrostí, inteligencí a statečností. Podobné
vlastnosti jsem nalezl i u Alpských brakýřů jezevčíkovitých, kteří
mi odvádí neocenitelnou práci při naháňkách i dosledu.
Co se týče stanov nepodařilo se je členské chůzi schválit. Bohužel se do dnešního dne nepodařilo projednat ani návrh provozních
a účetních směrnic v oblastech, ačkoliv tento návrh byl výboru na konferenci v roce 2010 revizní komisí předložen. Ani způsobem
financování zkoušek a výstav se podle zápisů z předsednictva výboru dosud nikdo nezabýval bohužel to je to věc jejíž vyřešení
bude vyžadovat více času a bude možno se jí věnovat až po přijetí stanov. V současné situaci je potřeba, aby vedoucí předkládali
ekonomce klubu k zaúčtování veškeré oficielní účetní doklady opatřené razítkem oblasti. Předsednictvo výboru na své schůzi 7.5.2011
schválilo nové podmínky chovnosti. Ačkoliv toto rozhodnutí můžeme považovat z hlediska zvýšení kvality chovu za správné, bohužel
musíme konstatovat, že z legislativního hlediska došlo k rozporu mezi platnými stanovami a volebním řádem klubu, kde volební řád
praví, že rozšířený výbor klubu je tvořen předsednictvem a vedoucími oblastí. Pokud chceme, aby nové chovné podmínky platily
je nutno je na dnešní konferenci schválit. Pozn. red. rady: podmínky chovnosti byly přijaty konferencí většinou hlasů, i když podle
stávajících platných stanov nedošlo k pochybení, protože zde je uvedeno, že výbor je tvořen 7 členy a ne vedoucími oblastí. Jelikož
termín podání daňového přiznání je konec března a ekonomka klubu dosud nemá ode všech účetní doklady, bude kontrola účetních
dokladů provedena při výstavě na Konopišti. Je nutné, aby součástí účetní směrnice byly i závazné termíny pro dodání dokladů např.
do konce roku. Je naším úkolem upozornit, že pokud by v řízení klubu ABJ chyběla dostatečná vnitroklubová diskuse mohlo by to
mít špatný vliv jak na další vývoj plemene, tak na další fungování ČKCHABJ. Pro další řádné fungování klubu je nezbytně nutné v co
nejkratším čase v oblastech projednat a schválit nové stanovy, provozní a účetní řád, chovatelskou směrnici a kárný řád. Dále musíme
konstatovat, že vzhledem k finanční situaci klubu je nutno snížit provozních nákladů, neboť příjmy již zřejmě více nenavýšíme a již loni
náš klub hospodařil se ztrátou. Jistě je toho mnoho, co se v loňském roce v ČKCHABJ povedlo a za co je potřeba výboru poděkovat a
pochválit, ale to bohužel není úkolem revizní komise.
Černý Milan
Aujeszkyho choroba (ACH)
Protože doposud není k disposici spolehlivá vakcína proti ACH, měli by psovodi dodržovat určité zásady, které zmírní riziko nakažení
psů.
Tyto zásady jsou:
1. Zásadně nekrmit psy syrovou zvěřinou černé zvěře
2. Nekrmit psy tepelně neopracovanými výrobky ze zvěřiny (salámy, klobásy, uzené maso)
3. Nedávat žádné odpady ze zvěřiny na újediště
4. Všechny vývrhy hluboko zakopat
5. Nepouštět psy na výřad
6. Boty po vyvrhování černé zvěře řádně umýt
7. Běhen naháňky by měli i lovci na stanovištích psy (zvláště načínače) od střelené zvěře razantně odehnat
Virus ACH je velice houževnatý
• ve zvěřině a kostech přežívá 36 dní i při teplotě – 18°C
• ve zvěřině naložené v soli přežívá až 20 dní
• pouhé zrání zvěřiny virus nezlikviduje • v rozkládající se zvěřině je virus zlikvidován až po 12 ti dnech.
Petr Březina, chovatel ABJ
U psů, po požití masa infikovaného virem Aujeszkyho choroby, trvá asi tři dny, kdy se objeví první příznaky onemocnění. Psi přestávají
žrát, opakovaně zvrací a dáví. Navíc silně sliní, sliny visí na rtech. Během několika dalších hodin je zvíře mimořádně apatické anebo
naopak velice neklidné, běhá bezcílně sem a tam, uléhá a znovu vstává. Chůze je nejistá, pohyby nekontrolovatelné. Výraz obličeje
je zmatený, tělesná teplota stoupne na 41°C. Později nastupuje intenzivní svědění, obvykle na jedné straně hlavy, zejména na slechu
nebo nosu. Kůže je rozškrábaná až do krve. Někteří psi kňučí, jiní štěkají, někteří jsou i agresivní. Brzy po vypuknutí nemoci psi těžce
dýchají, nemohou už vstát z místa, upadají do bezvědomí a umírají do 48 hodin. Žádná pomoc neexistuje.
Podle časopisu DJZ 9/2010
Přeložil a připravil Petr Ziegrosser (Třeboň 2/2012)
44
45
Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE
pořádá ČKCHABJ
Klubová výstava ABJ
se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC, BOB
dne 13. května 2012
v Benešově u Prahy
v areálu zámeckého parku Konopiště
Uzávěrky přihlášek:
20. dubna 2012
Přihlášky zasílejte:
Milan Vysoudil
Hrabová 89
Zábřeh 789 01
Tel.: +420 724 616 440
E-mail: [email protected]
[email protected]
Program výstavy:
8:00
8:00
9:00
9:30
14:30
- 9:00 hodin
- 8:30 hodin
- 9:15 hodin
- 14:00 hodin
- 15:00 hodin
Třídy:
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů
Výstavní poplatky:
• Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet 1765126339/0800 variabilní symbol 010 a kopii dokladu
přilepte na zadní stranu přihlášky. Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.
• Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. V případě, že nezaplacená
přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že
se výstavy nezúčastní.
• Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy,
otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto
třídy.
• Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.
Veterinární předpisy
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině, psince a parvoviroze dle všeobecně platných předpisů.
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata.Psi z členských
zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003za dne 26.5.2003
4. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit.
Všeobecná ustanovení:
přejímka psů
porada rozhodčích
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
slavnostní vyhlášení a předání cen
stáří 4 – 6 měsíců
stáří 6 – 9 měsíců
stáří 9 – 18 měsíců
stáří 15– 24 měsíců
od 15 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získání ocenění
od 15 měsíců, pro psy s uznanou zkouškou z výkonu doloženou certifikátem ČMKJ
od 15 měsíců, pro psy s uznaným titulem Šampióna či národního, nebo klubového vítěze
pro psy od 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Pro zařazení do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát opravňující k zařazení do této třídy. V ČR vydává
ČMKJ, Jungmannova 25, Praha 1, 115 25.
Vstup do třídy vítězů je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.
V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý.
Klasifikace:
a) Třída štěňat - velmi nadějná, nadějná
b) Třída dorostu - velmi nadějná, nadějná
c) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů – výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
• Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhnou ve výstavní
den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
• Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku a číslo zápisu země,
ze které pes pochází.
• Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa tak, aby z ní bylo zřejmé jméno psa, číslo zápisu, jméno a adresa
majitele, případně spolumajitelů, a jména rodičů psa
• Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 10 dnů před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem s uvedením dne, kdy bude
pes posuzován. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky nebo
elektronicky u kontaktní osoby.
• Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU.
• Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění
osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
• Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
• Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
• V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
• Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
• Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.
• Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a
pokyny organizátorů výstavy.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů
a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000 Kč, do skončení posuzování. Nebude-li protest
uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Propozice a přihlášku na výstavu psů lze získat rovněž na:
www.alpskybrakyr.cz
Pořadatelé se těší na Vaši účast.
Tituly:
CAJC, CAC, RES.CAC, Nejhezčí veterán, Klubový vítěz ČR, BOB
Udělení titulů není nárokové.
46
47
Reklama klubu
Odznak - 50,- Kč
Trik
o
- 350
,- Kč
Bolo - 150,- Kč
Samolepka - 40,- Kč
Ubytování Dolní Bečva • Pension U Blinků
Pension U Blinků se nachází v obci Dolní Bečva na úpatí hory Radhošť, čtyři kilometry
od malebného městečka Rožnov pod Radhoštěm.
Zrekonstruovaný hospodářský statek
z 20. let 20. století nabízí 17 lůžek
+ 3 přistýlky v 6 pokojích.
Dolní Bečva 10
756 55 Dolní Bečva
+420 720 196 955
[email protected]
Chovatelská stanice
Alpského brakýře jezevčikovitého
z Údolí Rožnova
www.chovatelskastanice.unas.cz
48
www.ubytovani-dolni-becva.cz
50
51
h
r
v
á
n
grafický
á
v
o
h
c
r
a
á
k
c
i
n
o
r
t
elek montáž
osvit
k
s
i
t
ý
v
o
t
e
ofs
í
n
á
v
o
c
a
r
p
z
é
k
s
ř
a
h
i
n
k
Jsme připraveni plnit Vaše požadavky v oblasti polygrafické
výroby. Cokoli tiskneme, tiskneme kvalitně a v krátkých
výrobních termínech!
Borská 46, 316 00 Plzeň
e-mail: [email protected]
52
www.primapress.cz

Podobné dokumenty

Sakrální stavby - Knihovna ve Veselici

Sakrální stavby - Knihovna ve Veselici jako naše společné dědictví a pečujme o ně, abychom je mohli v pořádku předat naším následovníkům. Jedním z těch, kteří se o toto naše dědictví starají a věnují mu velkou část svého volného času, j...

Více

zpráva z oblasti č. 4

zpráva z oblasti č. 4 oblasti a rozdělení oblasti bylo provedeno takto: okresy Chomutov, Most, Louny se přičleňují k oblasti č. 9 Lužické a Jizerské hory, okresy Cheb, Sokolov a Karlovy Vary se přičleňují k oblasti č. 2...

Více

Rocenka 2011 - Alpskybrakyr.cz

Rocenka 2011 - Alpskybrakyr.cz Patří sem okresy: Rakovník, Kladno, Mělník, Praha-východ, Beroun, Praha, Praha-západ, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora. OBLAST č. 7 - Bílé Karpaty, Slovácko Vedoucí oblasti MICHAL TUREČEK

Více

Rocenka 2010 - Alpskybrakyr.cz

Rocenka 2010 - Alpskybrakyr.cz ROČENKA Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého

Více

Zápis z výroční schůze

Zápis z výroční schůze pokladník p. D. Novosadová oslovila členy schůze s dotazem, zda někdo z nich může poskytnout (zapůjčit) instalační CD pro tiskárnu Samsung, kterou HPCH p. Naďa Kocíková převzala od bývalé funkcioná...

Více

Rocenka 2015 - Alpskybrakyr.cz

Rocenka 2015 - Alpskybrakyr.cz a důvěru, kterou mi ve volbách dali. Mé poděkování patří též mému předchůdci za vše, co pro tento klub nejen jako jednatel vykonal, a přeji mu mnoho dalších úspěchů jak v kynologii, tak i v osobním...

Více