Příloha č

Komentáře

Transkript

Příloha č
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
MACROTEC
[Kit pro přípravu injekce 99mTc makroagregátů lidského albuminu (MAKROSALB)]
2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Seroalbuminum humanum macroaggregatum …………. 2,0 mg / lahvička
počet částic
velikost částic
4,5 x 106 ± 15 % / lahvička
10 - 100 µm
Produkt je připraven z lidského sérového albuminu získaného z lidské krve dárců
testovaných podle předpisů EEC na nepřítomnost:
- povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg)
- protilátky proti viru lidské imunodeficience (anti HIV 1/2)
- protilátky proti viru hepatitidy C (anti HCV)
Pomocné látky viz odst. 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Kit pro přípravu radiofarmaka. Bílý lyofilizát.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikace
Po označení roztokem technecistanu(99mTc) sodného může být injekce použita
pro:
- scintigrafii prokrvení plic
- sekundární indikací je použití makroagregátů lidského albuminu značeného 99mTc pro
venoscintigrafii.
Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.
4.2.
Dávkování a způsob podání
Dávky pro dospělé
Pro intravenózní podání dospělým vážícím 70 kg se doporučují aktivity v rozsahu
37-185 MBq. Počet částic podaných v jedné dávce musí být v rozmezí
60 x 103 - 700 x 103. Vyšetření plic může začít ihned po injekci.
Dávky pro děti
Aktivita podávaná dětem by měla být podílem aktivity pro dospělé a může se vypočítat
podle následujícího vztahu:
1/7
aktivita dospělému (MBq) x váha dítěte (kg)
aktivita dítěti (MBq) = ---------------------------------------------------------70 kg
I když pro úpravu podávané aktivity se více používá faktor tělesné hmotnosti,
v některých případech je pro výpočet vhodnější povrch těla:
aktivita dospělému (MBq) x povrch těla dítěte (m2)
aktivita dítěti (MBq) = -----------------------------------------------------------------1,73
4.3.
Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku..
4.4.
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
4.4.1. Zvláštní upozornění
Radiofarmaka smějí používat pouze oprávněné osoby. Jejich příjem, použití, manipulace
a rozdělování se řídí národními předpisy pro nakládání s těmito látkami.
Uživatel připravuje radiofarmaka způsobem vyhovujícím radiační bezpečnosti i
farmaceutickým požadavkům.
4.4.2. Zvláštní opatření pro použití
Bezprostředně před injekcí se má obsah injekční stříkačky jemným rozvířením
homogenizovat. Do stříkačky se nemá nikdy natahovat krev, aby nevznikaly malé shluky
částic.
Obzvláštní pozornosti je třeba při podávání 99mTc-MAA pacientům s pravolevými
srdečními zkraty. Aby se minimalizovala možnost mikroembolizace v mozkové a renální
cirkulaci, 99mTc-MAA se má podávat pomalou intravenózní injekcí a počet částic se má
snížit o 50 %. Stejná bezpečnostní opatření se doporučují při selháváním dechu u
pacientů s plicní hypertenzí.
4.5.
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Změny v biodistribuci 99mTc-MAA vyvolávají různá léčiva.
- Farmakologické interakce způsobují chemoterapeutika, heparin, a látky zapříčiňující
bronchodilataci.
- Toxikologické interakce způsobují heroin, nitrofurantoin, busulfan, cyklofosfamid,
bleomycin, methotrexat, methylsergid.
- Farmaceutické interakce způsobuje síran hořečnatý.
4.6. Těhotenství a kojení
Je-li nutné podat radioaktivní léčivo ženě, která může být těhotná, vždy je nutné se o
tom přesvědčit. Každá žena, které vynechala perioda má být považována za těhotnou,
dokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je důležité, aby vystavení radiaci bylo
2/7
minimální a dosáhlo se žádoucí klinické informace. Měly by se zvažovat alternativní
metody bez ionizujícího záření.
Radionuklidové vyšetření těhotných žen představuje také radiační dávku na plod.
V těhotenství by se měla provádět pouze naléhavá vyšetření v případě, že prospěch
převyšuje riziko způsobené matce a plodu.
Před podáním radioaktivního léčiva kojící matce je třeba uvážit, zda vyšetření důvodně
neodložit až matka kojení přeruší a zdali volba radiofarmaka byla s ohledem na
vylučování aktivity do mléka nejvhodnější. Je-li podání nutné, kojení je třeba na
12 hodin přerušit a odsáté mléko zlikvidovat. Kojení může opět začít až hladina
v mléce nebude představovat pro dítě dávku vyšší než 1 mSv.
4.7.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Po použití tohoto léčiva se žádné účinky neočekávají.
4.8.
Nežádoucí účinky
Jednorázové nebo opakované injekce 99mTc-makroagregátů albuminu mohou vyvolat
reakce z přecitlivělosti s pálením na hrudi, třesavkou a kolapsem. V místě vpichu byly
pozorovány alergické reakce.
Vystavení každého pacienta ionizujícímu záření musí být opodstatněné na základě jeho
pravděpodobného přínosu. Aplikovaná aktivita musí být taková, aby výsledná dávka
záření byla co nejnižší a přitom bylo dosaženo požadovaného diagnostického výsledku.
Vystavení ionizujícímu záření je spojeno se vznikem rakoviny a s možným vývojem
dědičných vad. Při vyšetřování v nukleární medicíně se ukazuje, že tyto nežádoucí
účinky se vyskytují vzhledem k nízkým radiačním dávkám zřídka.
Při většině diagnostických vyšetření v nukleární medicíně je obdržená radiační dávka
nižší než 20 mSv (EDE). V některých klinických okolností mohou být oprávněné i vyšší
dávky.
4.9.
Předávkování
Předávkování v běžném smyslu (tj. přílišné váhové množství) se nepředpokládá. Ale
předávkovat lze podáním velkého počtu částic. Počet částic MAA pro dospělého nesmí
přesáhnout 1,5 x 106. Nebezpečí po podání příliš vysoké aktivity z nepozornosti se může
snížit podporou diurézy a častým vyprazdňováním moči.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1.
Farmakodynamické vlastnosti
Diagnostická radiofarmaka, ATC kód: V09EB01
Při podání v obvyklých dávkách nevykazuje 99mTc-MAA klinicky a/nebo analyticky
zjistitelné farmakodynamické účinky.
3/7
5.2.
Farmakokinetické vlastnosti
Po injekci do povrchové žíly systémového žilního oběhu jsou makreagregáty unášeny
rychlostí tohoto oběhu k prvnímu kapilárnímu sítu, tj. kapilárnímu větvení plicního
tepenného systému.
Částice albuminových makroagregátů nepronikají plicním parenchymem (intersticiálním
nebo alveolárním), ale zůstávají dočasně zachyceny v průsvitu kapiláry.
Je-li průtok krve plícemi normální, rozprostře se sloučenina v oblastech plic podle
fyziologických gradientů, je-li průtok v určité oblasti změněn, do oblastí sníženého
průtoku krve se dostane i úměrně menší množství částic. Techneciem značené
makroagregáty zůstávají v plicích různě dlouhou dobu v závislosti na struktuře,
velikosti a počtu částic.
Aktivita se z částic v plicích uvolňuje exponenciálně, větší částice mají delší biologický
poločas, zatímco částice s průměrem mezi 5 a 90 µm mají poločas v rozsahu 2 až
8 hodin.
Částice, které ucpávají plicní kapiláry ubývá z plic jejich mechanickým rozbíjením, silou
pulzací systo-diastolického tlaku v kapilárách samotných.
Produkty rozpadu makroagregátů cirkulující jako albuminový mikrokoloid jsou rychle
odstraňovány makrofágy retikuloendoteliálního systému, tj. játry a slezinou.
Radioaktivní technecium(99mTc), kterým je mikrokoloid označen se metabolizuje
systémovým oběhem ze kterého je vyloučen močí.
5.3.
Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Existuje vztah mezi velikostí částic MAA a jejich toxickými účinky.
Ukazuje se, že patofyziologickým mechanismem zodpovědným za toxicitu je zvýšení
krevního tlaku v plicích. První známky plicní toxicity u psa (např. tachypnoe) se objevuje
po injekčním podání částic velikosti 10-50 µm v dávce 20 až 25 mg na kg tělesné váhy.
Prudké zvýšení plicního krevního tlaku je zaznamenáno po injekci 20 mg částic menších
než 80 µm, zatímco po podání 40 mg částic MAA menších než 35 µm znatelné změny
tlaku zaznamenány nebyly.
U suspenzí s částicemi MAA velikosti do 150 µm nebylo při dávce nižší než 10 mg/kg
pozorováno žádné zvýšení krevního tlaku, zatímco s větším průměrem suspendovaných
částic (do 300 µm) nastaly změny krevního tlaku v plicní arterii při dávce větší než
5 mg/kg.
Dávky 20-50 mg/kg způsobují po selhání dechu náhlou smrt. Po injekci 14 000 částic
99m
Tc-MAA velikosti 30-50 µm byl u psa stanoven bezpečnostní faktor 100.
Studie toxicity s opakovanými dávkami u psů nezpůsobily změny v chování zvířat.
Nebyly zjištěny žádné patologické změny v hlavních orgánech.
Podle literatury neexistují žádné důkazy teratogenity, mutagenity nebo karcinogenity
neznačeného produktu.
4/7
5.4.
Dozimetrické údaje
Technecium(99mTc) se přeměňuje emisí záření gama s energií 140 keV a s poločasem
přeměny 6 hodin na technecium(99Tc), které se může považovat za téměř stabilní.
Podání 185 MBq tohoto radiofarmaka 70 kg člověku představuje efektivní dávkový
ekvivalent 2,2 mSv.
Pacientem absorbované dávky jsou podle ICRP 53 (1988) následující:
Orgán
Nadledviny
močový měchýř - stěna
povrch kostí
Prsa
GI trakt
- žaludek - stěna
- tenké střevo
- tlusté střevo stěna
horní část
- tlusté střevo stěna
dolní část
Ledviny
Játra
Plíce
Vaječníky
Pankreas
červená dřeň
Slezina
Varlata
štítná žláza
Děloha
ostatní tkáně
Efektivní dávkový
ekvivalent (mSv/MBq)
Absorbovaná dávka na jednotku podané aktivity (mGy/MBq)
Dospělý
15 let
10 let
5 let
1 rok
-3
-3
-2
-2
5,8 x 10
8,7 x 10
1,3 x 10
1,9 x 10
3,1 x 10-2
-2
-2
-2
-2
1,0 x 10
1,3 x 10
1,9 x 10
2,8 x 10
5,1 x 10-2
-3
-3
-3
-3
3,5 x 10
4,4 x 10
6,4 x 10
9,7 x 10
1,9 x 10-2
-3
-3
-2
-2
5,6 x 10
5,5 x 10
1,0 x 10
1,4 x 10
2,2 x 10-2
4,0 x 10-3
2,1 x 10-3
5,2 x 10-3
2,6 x 10-3
7,8 x 10-3
4,3 x 10-3
1,2 x 10-2
7,0 x 10-3
2,0 x 10-2
1,3 x 10-2
2,2 x 10-3
2,9 x 10-3
5,0 x 10-3
8,4 x 10-3
1,5 x 10-2
1,6 x 10-3
3,7 x 10-3
1,6 x 10-2
6,7 x 10-2
1,8 x 10-3
5,8 x 10-3
4,4 x 10-3
4,4 x 10-3
1,1 x 10-3
2,0 x 10-3
2,4 x 10-3
2,9 x 10-3
2,1 x 10-3
4,8 x 10-3
2,1 x 10-2
9,9 x 10-2
2,3 x 10-3
7,5 x 10-3
6,2 x 10-3
5,6 x 10-3
1,4 x 10-3
3,3 x 10-3
2,9 x 10-3
3,6 x 10-3
3,5 x 10-3
7,2 x 10-3
3,0 x 10-2
1,4 x 10-1
3,7 x 10-3
1,1 x 10-2
8,3 x 10-3
8,3 x 10-3
2,3 x 10-3
5,5 x 10-3
4,6 x 10-3
5,2 x 10-3
5,4 x 10-3
1,1 x 10-2
4,3 x 10-2
2,1 x 10-1
5,9 x 10-3
1,7 x 10-2
1,1 x 10-2
1,3 x 10-2
3,7 x 10-3
9,0 x 10-3
7,1 x 10-3
7,8 x 10-3
1,0 x 10-2
1,8 x 10-2
7,5 x 10-2
4,0 x 10-1
1,1 x 10-2
2,9 x 10-2
1,7 x 10-2
2,2 x 10-2
7,1 x 10-3
1,6 x 10-2
1,3 x 10-2
1,4 x 10-2
1,2 x 10-2
1,8 x 10-2
2,5 x 10-2
3,8 x 10-2
6,9 x 10-2
Po podání aktivity 185 MBq je radiační dávka do cílového orgánu plic 12,3 mGy a radiační dávka
do kritických orgánů - nadledvinek 1,07 mGy, stěny močového měchýře
1,85 mGy, jater 2,96 mGy, pankreatu 1,07 mGy a sleziny 0,81 mGy.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1. Seznam pomocných látek
Dihydrát chloridu cínatého,
octan sodný,
chlorid sodný,
lidský albumin.
5/7
6.2. Inkompatibility
Nejsou známy.
6.3. Doba použitelnosti
Doba použitelnosti tohoto produktu je 1 rok od data výroby.
Značený přípravek se má použít do 6 hodin po označení.
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě 2 0C - 8 0C. Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem.
Značený přípravek uchovávejte při teplotě do 25 0C, chraňte před mrazem.
Uchovávejte v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky.
6.5. Druh obalu a velikost balení
10 ml skleněné lahvičky (Ph.Eur. typ I), uzavřené zátkou z chlorobutylkaučuku a překryté
kovovou objímkou s odtrhovacím víčkem plastické hmoty.
Každé balení obsahuje v papírové krabičce 5 lahviček a příbalovou informaci.
6.6. Návod na použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)
Podávání radiofarmak představuje pro ostatní osoby riziko z vnějšího ozáření nebo
kontaminace ze zbytků moči, zvratků ap. Radiační ochrana a likvidace odpadu musí být
v souladu s národními předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.
S odpadem se zachází v souladu s národními předpisy.
6.6.1. Způsob přípravy
- Lahvička s obsahem MAA se vloží do vhodného olověného stínění.
- Asepticky se do lahvičky přidá 4 - 8 ml injekce technecistanu(99mTc) sodného Ph.Eur. s
aktivitou v rozmezí 1480 - 3700 MBq.
- Nepoužívá se odvzdušňovací jehla
- Aby se vyrovnal tlak v lahvičce, stříkačkou se odebere stejný objem plynu.
- Několikrát se opatrně lahvička převrátí, aby se obsah s albuminovými makroagregáty
suspendoval. Poté se nechá stát asi 5 minut při teplotě místnosti.
- Před odebráním dávky se obsahem lahvičky zatřepe.
- V žádném případě nesmí přijít přípravek do styku se vzduchem.
6.6.2. Kontrola kvality
Je možno použít oba následující způsoby:
A: Nefiltrovatelná radioaktivita 5 minut po značení
6/7
-membránový filtr s velikosti pórů
- filtrovaný objem
- promývací roztok 0,9% NaCl
3 µm
200 µl
20 ml
Radioaktivita, která zůstane na membráně filtru musí být ≥ 90 % celkové radioaktivity
B: Zkouška radiochemické čistoty 5 minut po značení
Stanovení volného
99m
Tc chromatografií na ITLC-SG
nosič:
rozpouštědlo:
čas:
volné 99mTc:
Rf
ITLC-SG
metanol:voda 85:15 v/v
5 - 10 minut
≤ 5,0 %
0,9 -+ 10 %
7. Držitel rozhodnutí o registraci
GE Healthcare S.r.l.
Via Galeno 36
20126 - Milán
Itálie
8. Registrační číslo
88/814/99-C
9. Datum první registrace / prodloužení registrace
1.12.1999/9.3.2005
10. Datum revize textu
20.12.2006
7/7

Podobné dokumenty