Komunal.info 1. čtvrtletí 2008

Komentáře

Transkript

Komunal.info 1. čtvrtletí 2008
1. čtvrtletí 2008
komunal.info
Informace pro starosty obcí a měst
01 Michal Šafář - Úvodní slovo
08 Na návštěvě u vás
Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
je mi potěšením, že vás mohu pozdravit osobně
na stránkách našeho nového časopisu „komunal.
info“. První březnový víkend byl poznamenán větrnou smrští Emma, která si svým rozsahem
a ničivou silou příliš nezadala s orkánem Kyrill.
Naším prvořadým zájmem, jako vašeho dodavatele elektřiny, byla samozřejmě co nejrychlejší
obnova dodávek v postižených oblastech. Jsem
rád, že se nám podařilo zmírnit nepříznivé dopady této katastrofy na minimum. Dlouhodobé
partnerství a spolehlivost patří mezi hlavní atributy, se kterými k našim zákazníkům, tedy k vám,
přistupujeme. Dovolte mi tedy, abych se krátce
zastavil u toho, co nového pro vás připravujeme
a co od letošního roku očekáváme.
Postupné uvolňování trhu s elektřinou nepřináší změny pouze pro zákazníky, ale samozřejmě
i pro dodavatele. Naši zákazníci od nás zcela jistě
budou chtít mnohem více než v minulosti. Dalo
by se předpokládat, že jako prodejce elektřiny
budeme mít zájem na co největším zobchodovaném množství elektřiny. Takovýto přístup se však
neslučuje s naší zákaznickou orientací budoucích
let. Naši konkurenční výhodu spatřujeme v integrované nabídce elektřiny a plynu, na kterou se
v následujícím roce budeme jak technicky, tak
organizačně připravovat. Rostoucí konkurenci
zejména na trhu s elektřinou chceme čelit posilováním našich aktivit v oblasti poradenství s účelným a efektivním nakládáním s energiemi u našich zákazníků. Zákazník musí vědět, za co platí
a kde je možné díky případným úsporám snížit
své výdaje na energie. Zde se chceme zaměřit
hlavně na úspory tepla, neboť právě náklady
na teplo činí dvoj až trojnásobek prostředků vynakládaných na pořízení elektřiny. Je to svým
způsobem paradox, když se jako energetická
společnost snažíme snižovat výdaje za energie
u našich zákazníků, nicméně se tak snažíme o vybudování dlouhodobého a pevného partnerství
mezi námi a zákazníkem, které je postaveno
na vzájemné důvěře.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
děkuji vám za vaši dosavadní přízeň a jsem přesvědčen, že naše vzájemná spolupráce se i v budoucnu bude rozvíjet ku spokojenosti a prospěchu obou stran.
Michal Šafář,
předseda představenstva E.ON Energie, a.s.
10 Úspory energie
02 Partnerství
Pozor na podomní prodejce
elektřiny
04 Informace z E.ON
Nová služba pro naše
zákazníky
06 Obecní finance
Sedm statečných rad
pro města a obce
08 Na návštěvě u vás
Nové Město na Moravě
10 Úspory energie
Jak vybírat úsporné zářivky
@ Dialog
Chybí vám v obsahu našeho nového
časopisu něco podstatného?
Postrádáte nějaké téma či konkrétní
informaci? Neváhejte a napište nám
to na mail [email protected]
Vaší připomínkou či podnětem
se určitě budeme zabývat.
2 komunal.info Partnerství s municipalitami
Nabídka levnější elektřiny
nemusí vždy znamenat úsporu
– pozor na podomní prodejce elektřiny
Uvěřili jste někdy každé slovo někomu, koho jste viděli poprvé? Podepsali jste někdy dokument,
aniž byste si důkladně přečetli, co vlastně podepisujete? Změnili jste někdy impulsivně něco
bez předchozího porovnání své možnosti? Pokud ano a nelitovali jste následně svého počínání,
měli jste velké štěstí, které bohužel nepřálo mnoha jiným lidem v obdobných situacích.
Stále více se objevují případy
zákazníků, kteří se stali obětí
podomních prodejců elektřiny.
Motivování vidinou úspor podepsali plnou moc, smlouvu a čekali
na nižší účty za elektřinu. Čekají
dodnes a marně. Ti, kteří si dokáží
sečíst pro a proti, trpce litují.
Hlavním cílem takovýchto „obchodních zástupců“ bývá získání
co největší provize, tedy odměny
za zprostředkování produktu či
služby. Namísto seriózního přístupu, sdělení všech důležitých informací a doporučení toho nejvhodnějšího řešení, jde v jejich případě
pouze o počet podepsaných smluv
či jejich hodnotu.
Tito prodejci svým přístupem
nepřímo poškozují ostatní, seriózní obchodní zástupce. V případě
zklamaných či podvedených odběratelů elektřiny tito podomní
prodejci například nabízejí možnost ušetřit až 20 % za elektřinu,
ale jakoby náhodou opomenou
sdělit podstatné informace, díky
kterým byste se dozvěděli, že tomu tak zdaleka není.
Setkání s takovým prodejcem
bývá doprovázeno nevybíravým
nátlakem, nepravdivou argumentací, následně zneužíváním jména
jako nepravdivé reference u dalšího zákazníka, kterého si prodejce
vybere za cíl.
Neserióznost některých obchodníků dokládá fakt, že se v některých případech nechávají zastupovat reklamní agenturou,
která nabízené ceny vydává za reklamní akci (!!!). O fundovanosti
takového „obchodního zástupce“
co se energetického trhu týká, asi
není nutné diskutovat.
Na co si dát pozor:
1. Buďte obezřetní
a nepodepisujte ihned nic, co se
týká cen elektřiny resp. změny
dodavatele energie.
2. Neukvapujte se
při rozhodování, bude-li vám někdo nabízet levnější elektřinu.
Vyžádejte si konkurenční nabídku
alespoň od vašeho stávajícího dodavatele. Vyžadujte ceník elektrické energie – ne u všech firem je
poskytnutí ceníku pravidlem.
3. Porovnávejte porovnatelné.
Zástupce obchodníka zpravidla
zajímá celkový náklad na dodávky
elektřiny pro příslušné odběrné
místo. K tomuto nákladu bleskově
spočítá možné úspory nákladů,
a to například v již výše uvedené
výši 4 %. Při tomto výpočtu ovšem
zatajuje jednu základní skutečnost
a to tu, že předpokládaná úspora
ve výši 4 % se vztahuje pouze
na silovou energii, nikoliv i na její
distribuci. Když budeme vycházet
z toho, že náklady na silovou elektřinu se podílí na celkových nákladech na nákup elektřiny přibližně
50 %, pak nebude úspora částka
zástupcem obchodníka uváděná,
ale pouze částka poloviční.
4. Prostudujte si
pečlivě konkurenční nabídky a zaměřte se zejména na vaše práva
a povinnosti, dále na práva a povinnosti dodavatele, přičemž neopomeňte porovnat jednotkové
ceny, stálé platy a především případné speciální poplatky např.
za uzavření či zrušení smlouvy,
zavolání na zákaznickou linku, vystavení faktury apod. Bude-li vám
v některé z nabídek některá položka chybět, vyžádejte si doplnění nabídky, nejlépe písemně.
vační poplatek, jeho výše by měla
být uvedena ve smlouvě. O tuto
částku pak snižujte slibovanou
úsporu nákladů. Výše aktivačního
poplatku mnohdy převyšuje reálnou úsporu.
7. Poplatek za ukončení smlouvy
– některé společnosti inkasují při
ukončení smlouvy deaktivační poplatek, jehož výše může činit až
3000 Kč.
V případě jakýchkoliv pochybností
a otázek kdykoliv kontaktujte vašeho obchodního partnera nebo
vašeho oblastního managera (viz
tabulka kontaktů).
5. Zajímejte se
o služby, které vám nový dodavatel nabízí. Zajímejte se také o kvalitu těchto služeb. Předejdete tím
zklamání, že to, co vám dnes stávající dodavatel elektřiny poskytuje automaticky a zdarma, může
být v případě vašeho nového dodavatele služba placená, případně
ji vůbec nenabízí.
6. Pozor na aktivační poplatek
– často je účtován nevratný akti-
Existuje ještě mnoho dalších dobrých rad a pokynů.
Dobrým a nezávislým zdrojem informací na toto téma
je například článek v týdeníku Ekonom č. 8/2008, článek
Pro proud přes plot, online
na URL http://ekonom.
ihned.cz/c4-1000566023007100-408000_d-proproud-press-plot.
Neváhejte a kontaktujte svého oblastního managera
Oblast
Manager
Telefon
E-mail
České Budějovice
Tomáš Kubín
+420 602 480 224
[email protected]
Jihlava, Jindřichův Hradec
Tomáš Doležal
+420 602 550 221
[email protected]
Prostějov, Otrokovice
Petr Horák
+420 602 742 872
[email protected]
Znojmo, Hodonín
Josef Seigertschmid
+420 602 507 635
[email protected]
Brno, Nové Město na Moravě
Lukáš Svoboda
+420 602 135 935
[email protected]
Tábor, Písek
Miroslav Točín
+420 606 759 882
[email protected]
Energetická legislativa komunal.info 3
Ekologická daň
– daň z elektřiny a plynu
Od 1. 1. 2008 vstoupila v platnost nová tzv. ekologická daň. Protože se na její úhradě podílí
naprostá většina zákazníků naší společnosti, zeptali jsme se na problematiku daně z elektřiny
a zemního plynu daňového speciality naší společnosti Jaroslava Bartíka z útvaru Daně
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.
Jaroslav Bartík,
daňový specialista
z útvaru Daně
společnosti E.ON
Česká republika,
s.r.o.
Dobrý den pane Bartíku, z jakého důvodu vůbec byly zavedeny nové tzv. ekologické daně?
Ekologické daně – daň z elektřiny, daň z plynu
a daň z pevných paliv – jsou první částí vládní
ekologické daňové reformy, nicméně povinnost ošetřit nějakým způsobem zdanění uvedených komodit vyplývá mimo jiné také z předpisů EU. V říjnu loňského roku byl ve sbírce
zákonů publikován zákon č. 261/2007 Sb., který
nabyl účinnost dnem 1. 1. 2008. Je to zákon
o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož součástí
jsou právě tyto nové tzv. ekologické daně.
Koho ze zákazníků energetické společnosti
E.ON se tyto daně týkají, respektive kdo je
od daně osvobozen?
Předně je třeba říci, že plátcem daně jako takové je zpravidla dodavatel předmětných komodit (v našem případě E.ON Energie, a.s.), který
ji vybírá od zákazníků. Tato daň se uplatňuje
v momentě dodání komodity.
Zákon nicméně definuje účely, pro které lze
nabýt na základě povolení správce daně (celní
orgány) elektřinu či zemní plyn od daně osvobozené. Konkrétně se jedná např. o mineralogické a metalurgické postupy atp. Úplný výčet
těchto osvobození naleznete v samotném zákoně. Nicméně bez nutnosti dokládat povolení
je od daně osvobozena dodávka zemního plynu domácnostem a domovním kotelnám.
Pokud zákazník spadá do skupiny těch, kteří
mohou být od daně osvobozeni, co má podniknout, aby osvobozen byl?
Povolení k nabytí elektřiny či zemního plynu
osvobozených od daně vydává místně příslušný celní úřad, zákazníci se tedy musí obracet
výhradně na něj. Co je součástí žádosti o vydá-
ní povolení, je definováno v zákoně. Vzory žádostí a další podrobnosti lze nalézt na internetových stránkách celní správy. Kopii získaného
povolení pak zákazník odevzdá svému dodavateli. Pokud nebude na povolení uveden den
počátku jeho platnosti, je třeba předložit i kopii doručenky povolení ze strany celního úřadu, ze které je zřejmé, kdy zákazník toto povolení obdržel. Zákazníkům doporučujeme, aby si
toto povolení vyřídili co nejdříve. Celní úřady
přijímali žádost na vydání povolení již v listopadu loňského roku. Rád bych v této souvislosti ještě upozornil na skutečnost, že pokud použije zákazník elektřinu nebo plyn osvobozené
od daně pro jiné účely, než pro které nabyl
povolení, musí si tuto dodávku sám dodanit.
Jakou formou probíhá výběr daně?
Povinnost přiznat a zaplatit daň má dodavatel,
a to ke dni dodání elektřiny či zemního plynu.
Den dodání je definován v podstatě stejně, jako den uskutečnění zdanitelného plnění u DPH.
Znamená to, že tato daň je započtena do všech
faktur za dodávku či sdružené služby dodávky
elektřiny či zemního plynu. V současnosti je
výše daně z elektřiny 28,30 Kč/MWh, daň ze
zemního plynu určeného pro výrobu tepla
30,60 Kč/MWh.
Jak se projevuje daň z elektřiny a zemního
plynu v rámci účetních dokladů od energetické společnosti E.ON?
Daní z elektřiny a daní ze zemního plynu je
zatížena dodávka komodity, a to od 1. 1. 2008
včetně. Na všech dokladech obsahujících dodávku elektřiny či zemního plynu od 1. 1. 2008
již je tedy tato daň vyčíslena, a to tak, že zákazník zjistí, kolik odvede prostřednictvím svého
dodavatele státnímu rozpočtu, jaká je výše
spotřeby a jakou jednotkovou cenou byla zdaněna. Je nutné podotknout, že tyto daně vstupují do základu pro výpočet DPH, tedy výsledně jsou povýšeny ještě o DPH.
Zavádění tzv. ekologické daně do účetních dokladů a účetních systémů tak velkých společností jako je vaše, nebyla jistě snadná záležitost. Jakým způsobem to probíhalo ve vaší
společnosti?
První schůzky na toto téma proběhly již začátkem července loňského roku a prakticky od této doby se na zavedení tzv. ekodaní intenzivně
pracovalo. V průběhu prací se měnila samotná
znění návrhů zákonů, což přípravu značně
komplikovalo. Konečné znění bylo k dispozici
až vydáním ve sbírce zákonů, tj. koncem října.
V rámci naší společnosti bylo touto daní dotčeno množství útvarů počínaje prodejem přes
právo, fakturaci až po samotné daně. Jenom
částka na úpravu IT systémů se pohybovala
v řádu milionů korun.
Existují v rámci těchto nových daní ještě nějaké otevřené otázky?
Jedná se o daňovou novinku a jako takové je
třeba jí dát samozřejmě nějaký čas. V této chvíli si netroufám tvrdit, že by zákon obsahoval
nějaké velké otevřené otázky, vše ukáže až jeho samotná aplikace v praxi.
Znění předpisu o dani z elektřiny a dani ze
zemního plynu naleznete mimo jiné i jako výtah zákona č. 261/2007 Sb. na www.eon.cz
v sekci informace – energetická legislativa.
4 komunal.info Informace z E.ON
Nová služba pro naše zákazníky
– E.ON Energie24
Společnost E.ON Energie, a.s., nabízí zcela novou službu, jejímž smyslem je včas, adresně
a individuálně oznamovat plánované přerušení dodávky elektřiny.
Nikola Kaška z útvaru Marketing
E.ON Česká republika, s.r.o.
Na informace o této službě jsme se zeptali
Nikoly Kašky z útvaru Marketing E.ON Česká
republika, s.r.o., pod jehož vedením byla
služba vyvinuta a dále se rozvíjí.
Dobrý den pane Kaško, energetická společnost E.ON nabízí v současné době jako jediný z dodavatelů elektřiny v České republice
unikátní službu E.ON Energie24 – individuální oznamování plánovaného přerušení
dodávky elektřiny. Co tato služba vlastně
nabízí a v čem spočívá?
Princip služby je ve své podstatě jednoduchý. V případě plánové údržby nebo opravy
energetického zařízení, která si vyžádá dočasné přerušení dodávek elektřiny (odstávku), zašleme zákazníkům v předstihu o této
události informaci. Jako první v oboru energetiky jsme pro informování začali využívat
moderní formy komunikace a upozornění
zasíláme pomocí emailových a SMS zpráv,
chystá se i rozšíření faxem.
Jaké hlavní výhody zákazníkům přináší
služba E.ON Energie24?
Naše služba přináší zákazníkům celou řadu
výhod. Mezi ty nejdůležitější patří výhoda
přímé a individuální komunikace se zákazníkem. Některé doposud používané metody oznamování nebyly vždy dostatečně
účinné a pro zákazníky vyhovující. Např. informaci na obecní vývěsce nebo v lokálním
tisku lze přehlédnout, vylepený plakátek
s oznámením může někdo strhnout nebo
se může stát kvůli počasí nečitelný, a tak se
tato důležitá informace nemusela ke všem
zákazníkům dostat včas. V případě individuálně doručené zprávy se toto daří eliminovat.
K dalším výhodám patří také rychlost
doručení informace. Ta je pro řadu zákazníků rozhodující při minimalizaci negativních
dopadů bezproudí do jejich činnosti. Po zjištění rozsahu, termínu a délky plánované
odstávky dojde k automatizovanému zpracování a vygenerování zpráv s upozorněním. Informaci posíláme minimálně 15 dnů
předem a obsahuje číslo místa spotřeby,
adresu a informaci o termínu plánovaného
přerušení – datum a čas trvání odstávky.
Obsahuje také číslo odstávky, podle kterého jsme schopni snáze a rychleji podat
případné podrobnější informace. Další výhodou je aktuálnost kontaktů, na které jsou
zprávy zasílány. Toho je dosaženo tím, že
zákazníci mají možnost si sami upravit
kontaktní údaje na internetových stránkách věnovaných této službě: www.energie24.eon.cz. Zejména pro větší zákazníky
a instituce pak může být výhodou, že upozornění lze zasílat současně na více kontaktů. V jednom okamžiku tak může být informován např. technický ředitel i energetik
nebo správce budovy, ředitel školy či školky
atp. Záleží jen na individuálních potřebách
zákazníků, jaké kontakty si nastaví.
Zmínil jste, ve kterých případech je přerušení dodávky prostřednictvím služby oznamováno. Určitě ale existují případy, které
tato služba v sobě nezahrnuje…
Zákazníky dokážeme v předstihu informovat v těch případech, kdy je přerušení dodávky plánované. Jedná se zejména o nutné rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní
práce. Neplánované události, zejména po-
ruchy, dopředu hlásit nedokážeme. To vyplývá z jejich nepředvídatelnosti.
Jen pro zajímavost, jak probíhalo oznamování přerušení dodávky před zavedením
služby Energie24?
Služba E.ON Energie24 není jediný způsob,
jak se zákazník o plánovaném přerušení
dodávky dozví. Současně s touto službou
funguje, tak jako dříve, i standardně používané ohlašování plánovaného přerušení
dodávky. Není však natolik adresné a nepřináší s sebou výše zmíněné výhody naší
nové služby. Jedná se o již zmíněné ohlašování realizované distributorem elektřiny
(v našem případě E.ON Distribuce, a.s.) pomocí obecních vývěsek nebo jiných obecních komunikačních prostředků, na kterém
E.ON spolupracuje s obcemi. V některých
lokalitách se využívá vyvěšování oznámení
pomocí plakátků nebo lokálních rozhlasových a televizních stanic.
Nově lze navíc také využít vyhledávání
na našich internetových stránkách www.
eon.cz v sekci Distribuce, kde jsou plánovaná přerušení publikována.
Pro koho je služba E.ON Energie24 určena,
kteří zákazníci ji mohou využívat?
Služba je v současnosti určena zákazníkům
z řad podnikatelských subjektů a právnických osob, jejichž dodavatelem elektřiny je
společnost E.ON Energie, a.s., a současně
mají svá odběrná místa připojena k distribuční síti energetické společnosti E.ON.
Služba je aktuálně dostupná na 85 % distribučního území naší společnosti a v současné době ji využívá přibližně 10 000 zákazníků.
Zákazníci, jejichž dodavatelem není společnost E.ON Energie, a.s. a současně mají
svá odběrná místa připojena k distribuční
síti energetické společnosti E.ON Distribuce,
a.s., si mohou plánované přerušení dodávky vyhledat na našich internetových stránkách www.eon.cz v sekci Distribuce, kde
jsou distributorem plánovaná přerušení
publikována.
Jakým způsobem si lze službu E.ON
Informace z E.ON komunal.info 5
Energie24 u vaší společnosti sjednat? Je to
proces jednoduchý či složitý?
Proces přihlášení a využívání služby je velmi jednoduchý. Veškeré informace o službě
lze získat na internetové adrese: www.
energie24.eon.cz nebo je zájemcům podají
naši prodejní manažeři či pracovníci E.ON
Zákaznické linky.
Mohou službu E.ON Energie24 využívat
i města a obce? Pokud ano, tak jakým
způsobem?
Ano, naše nedávné průzkumy nám ukázaly,
že i představitelé samosprávy upřednostňují moderní a pružné způsoby předávání
informací, a to především elektronickou
formu. Jako zákaznicky silně orientovaná
Chcete být vždy informováni o odstávkách a plánovaném přerušení dodávky elektřiny?
společnost jsme se rozhodli v součinnosti
s oblastním managementem ihned reagovat a nabídnout také obcím a městům tento produkt, který byl vyvinut především pro
potřeby velkých odběratelů z komerční sféry. Tato služba, jdoucí nad rámec zákonné
povinnosti oznamování omezení nebo přerušení dodávky elektřiny ze strany distributora, bude městům a obcím k dispozici
zdarma jako součást péče o zákazníka, a to
pro jimi preferovaná odběrná místa jako
např. školy, školky, domovy důchodců
a v neposlední řadě např. pro hendikepované spoluobčany v obci či městě. Pokud se
zástupci municipalit rozhodnou služeb
Energie24 využít, nechť se obrátí na svého
oblastního manažera viz kontakty na str. 2,
který jim zašle tabulku k vyplnění potřebných údajů o jimi preferovaných odběrných
místech a podrobně vysvětlí další postup
pro úspěšné zprovoznění této služby.
Jaký bude rozvoj služby E.ON Energie24
do budoucna?
Zasíláním oznámení o plánovaném bezproudí rozvoj služby E.ON Energie24 zdaleka nekončí. Postupně máme v plánu spouštět pod touto značkou další užitečné služby,
a to i pro zákazníky z řad domácností. E.ON
Energie24 by se tak měla do budoucna stát
centrem on-line komunikace se zákazníky.
Petr Vostal
Na stránkách www.eon.cz
v sekci Distribuce najdete Informace o odstávkách.
Stačí zadat místo či PSČ a dozvíte se, zda v příštích patnácti dnech
nedojde v dané lokalitě k přerušení dodávky.
6 komunal.info Obecní finance
Sedm statečných rad pro obce
a města
Praktické zvýšení příjmů obcí a měst je nástroj k úspěchu samosprávy
Praxe a teorie se v mnohém rozchází a pro
řízení veřejné správy obcí to platí dvojnásob. Máme rostoucí ekonomiku, klesající
nezaměstnanost, prazvláštní státní politickou kulturu, ale máme také obce s vysokou
nezaměstnaností, rozbitými komunikacemi, mnoha budovami stavěnými „v akci Z“,
zaostalou infrastrukturou, stárnoucí populací a zhoršenou dopravní dostupností
s mnoha a mnoha dalšími problémy.
Zároveň má každá samospráva velmi omezené finance. Kouzlo úspěchu za takové
situace tkví v několika málo na sebe navazujících faktorech. Rád bych se s vámi díky
E.ONu podělil o některé zkušenosti z praxe, kde využívám dovednosti a informace
získané za svou předchozí letitou kariéru
na Ministerstvu financí ČR a Úřadu vlády
ČR, kde jsem se vždy věnoval obcím a také
úřadům.
1. Mějte strategii – rada první
Bylo již řečeno, že každá samospráva má
omezené zdroje, a tudíž může vlastními
silami řešit jenom něco málo ze širokého
spektra problémů. Otázkou je co. Co je tím
hlavním a co je podružné? O tomto rozhodnout je ta nejtěžší role samosprávy, kterou
nikdo, žádný konzultant, poradce, žádný
expert, firma ani úředník nenahradí.
Nejtěžší je stanovení vize, priorit a cílů.
Získání zdrojů je pak o mnoho snazší.
Pokud samospráva volí opačný postup, tj.
získává zdroje a pak volí cíle, je to špatný
postup vedoucí jenom k tápání a vyprazdňování pokladny bez jasné představy o budoucnosti obce nebo města.
Nejlepší způsob jak si vyjasnit priority je
vytvořit Strategický plán rozvoje. Ve strategickém plánu zmapujete současný stav
obce nebo města, stanovíte kritické oblasti
k řešení a v nich stanovíte cíle viz obrázek.
Strategický plán rozvoje musí být schválen
zastupitelstvem a pak se vládne, komunikuje s občany a podnikateli, ale, a to je
neméně důležité, mnohem lépe se získávají peníze. Máte-li jasno v prioritách a cílech, peníze se daleko lépe najdou. Peníze
jsou totiž pouze nástroj k dosahování cílů.
Není šťasten ten, kdo má peníze bez cílů,
ale také není šťasten ten, který má jen cíle
bez peněz, proto:
2. Využijte současných financí a potenciálu
obce nebo města co nejlépe – rada druhá
Do roku 2013 jste v situaci, kdy ke každé
vaší koruně můžete získat přibližně čtyři
další z dotací (nejen z EU). Proto je nesmysl mít naspořené peníze, které leží ladem,
stejně tak je nesmysl je utratit bez využití
příležitosti získat dotace, pokud nemáte
jinou možnost. O dotacích se sice hodně
mluví, ale hůře se čerpají a proč? Protože
pokud neznáte své příležitosti a nemáte
jasno ve svých prioritách, máte podstatně
menší šanci uspět v čerpání dotací. Takže
opakuji radu první, mějte strategii, jinak se
vám bude hůře hledat, natož využívat potenciál obce. I kdybych byl rád poplatný
E.ONu, který patří mezi naše dobré klienty,
nemohu, protože energie jsou a budou
jednou z hlavních položek, kde by měla
obec hledat cesty optimalizace nákladů.
Na pořadu dne není jen zateplování a využívání alternativních zdrojů energií, ale
především nastavení výhodných rámců
spolupráce při využívání současných zdrojů energií. Jak bylo řečeno, s každou ušetřenou korunou máte šanci získat čtyři nové
koruny do rozpočtu, a to je více než zajímavé.
3. Města, neplýtvejte penězi na své organizace, racionalizujte – rada třetí
U měst je velikým fenoménem koexistence
mnoha forem organizací bez motivace
k efektivitě. Zejména příspěvkové organizace a organizační složky trpí nemocí růstu městských dotací. Platí to ale také
u obchodních společností měst. Je tu několik zcela zásadních problémů. Zaprvé se
míchají tzv. ekonomické a neekonomické
činnosti. Je třeba komerční služby striktně
oddělit od činností neekonomických (obecně prospěšných). Ovšem pozor, řada měst
vnímá jako obecně prospěšné např. kina,
divadla, svoz odpadů, údržbu zeleně, kulturní akce apod. Ovšem to je naprosto
chybná představa, protože všechny vyjme-
nované aktivity fungují velmi často v privátním sektoru na bázi zisku. Město uměle,
většinou na základě historie a zvyků udržuje takové záležitosti v rovině „na to musíme doplácet, to je ztrátové“. Ani dotčená
organizace však nemá motivaci situaci
změnit. Odpovědi jsou typu „to nejde“ či
„tak to bylo vždycky“ apod. Je zde také
velký problém spočívající v tom, že úspory
nejsou cílené a spravuje se majetek
ve špatném stavu. Příklad z praxe. Než
bych objekt zateplil, což je drahé a nemám
na to, tak raději budu platit každý rok více
za topení. Nebo než bych si objednal profesionály, což je drahé, udělám to sám, což
sice nebude mít tu kvalitu, ale je to mnohem levnější. Důsledkem první situace je,
že mi rostou provozní výdaje a tenčí se
objem investic a důsledek druhého je, že
mi utečou klienti, klesne kredit a ten se
sakra těžko nabývá zpět. V samotném důsledku je taková úspora velmi drahý špás.
Naše firma má filozofii, že co není schopna
udělat sama na profesionální úrovni, nakoupí u profesionálů a mohu vám potvrdit,
že za ta léta jsme tímto přístupem získali
mnoho významných klientů z řad velikých
společností, kteří si cení kvality. Vazba
na klienta a motivace je základem efektivity všech organizací města a je úplně
jedno, zda jde o příspěvkové organizace
nebo obchodní společnosti vlastněné městem, jako je s.r.o. nebo a.s. Na pořadu dne
jsou transformace organizací řízených
městy, personální audity a zavedení motivace a řízení kvality.
4. Využijte dodavatelských úvěrů – rada
čtvrtá
Chcete stavět a využijete dotací a platba
z dotací přijde až po kolaudaci. Využijte
dodavatelského úvěru. Dejte si do podmínek výběrového nebo poptávkového řízení
(podle rozsahu zakázky) podmínku, že dodavatel bude financovat celý projekt
po dobu výstavby a finančně jej krýt. Platbu
obdrží, jakmile na účet obce dotace od poskytovatele dorazí. Chytré a účinné. Do takového rizika půjdou především velké a silné firmy, u kterých je větší jistota.
Obecní finance komunal.info 7
Postup řízení rozvoje města nebo obce
Projekty
Analýza stavu
SWOT analýza
Akční plány – průběžně
5. Využijte komerční úvěry v kombinaci
s dotacemi – rada pátá
obec krásnější. Jednoduchá a účinná politika.
Pokud již na realizaci zvolené strategie
nemáte dostatek vlastních zdrojů, využijte
dostupnost úvěrů z komerčních bank.
Pamatujte přitom na to, že obec je nejlepším možným klientem banky po samotném státu, protože má podobně jako státní rozpočet zákonem dané příjmy. Vážení
zástupci obcí a měst, nezapomínejte na to
nikdy při jednání s bankou, jakoukoliv. Ani
banka nemá zákonem stanovené příjmy.
Malé obce jsou samozřejmě v nevýhodném postavení malého klienta, ale nepřicházejí o svou jistotu příjmů.
7. Nezapomínejte na současné rozpočtové
určení daní – rada sedmá
Dám stranou ty mraky všelijakých dotací
se smyslem i beze smyslu, které podporují
korupci a udržují kliky na úřadech státní
správy neustále naleštěné, což je hlavní
důvod, proč existují a táhnou se až
do Bruselu, kde je také mnoho nablýskaných klik. Pokud má na realizaci cíle samosprávy zájem privátní sektor, spojte síly.
Nemusí jít hned o PPP projekty, o kterých
se také mnoho mluví, ale co vím, tak zatím
ani jeden v tom pravém smyslu PPP nebyl
dosud v ČR realizován. Velmi zajímavá
možnost se nabízí např. při opravě budov
ve městě. Chce je opravit jak vlastník, tak
obec. Obec kvůli vzhledu, vlastník proto, že
jde o jeho majetek. Dobře vypsaná obecní
dotace, kdy ke každé desetikoruně na opravu obec přidá dvě koruny, je velmi zajímavá. Podmínky je třeba stanovit jasně a předem do vyčerpání určitého objemu peněz.
Žádné komise, žádné výběry, žádné politikaření. Oprav si dům na náměstí a my ti
přispějeme, protože díky tomu bude naše
Závěry
Priority a cíle
Strategický plán rozvoje – 2 až 6 měsíců
6. Při realizaci cílů samosprávy zapojte také cizí kapitál – rada šestá
Realizace
Výše příjmů obce nebo města závisí především na následujících faktorech, a to sestupně podle významu. Některé je možné
z pozice obce trochu ovlivnit, jiné vůbec.
–Záleží na počtu obyvatel obce. Platí pravidlo čím více, tím vyšší příjmy. Nově je
úplně jedno, jestli obec je o velikostní
kategorii zákona o rozpočtovém určení
daní (tzv. „RUD“) níže nebo výše, což je
jedním z mála pozitiv složité novely účinné od 1. 1. 2008. Pozor na chataře a občany, kteří v obci sice bydlí, ale hlášeni
k trvalému bydlišti jsou jinde. Např. se
nově přistěhovali. Usilujte o to, ať se přihlásí v obci. Nebál bych se vyplácet těm,
kteří v obci prokazatelně bydlí za registraci peníze, nebo je jinak motivovat.
Obci se to vyplatí.
–Záleží na živnostnících bydlících v obci.
Obci zůstává 30 % výnosu z daně, kterou
platí osoby samostatně výdělečně činné
(živnostníci), mající zároveň bydliště
v obci. Živnostník platící daně je zároveň,
měřeno vahou peněz, pro obec nejcennější občan. Pokud se stane ze živnostníka právnická osoba, např. s.r.o. nebo a.s.,
má obec smůlu. To je sice paradox, ale je
to tak. Velké firmy totiž platí daně podle
sídla firmy, a to ve velké míře nezávisí
na místu podnikání. Tyto daně tedy putují do centra a tam se dále složitě dělí bez
vazby na místo původu.
–Záleží na koeficientu, který obec uplatňuje u daně z nemovitosti. Obec jej může
zvýšit nebo snížit v zákonem daném limitu obecní vyhláškou.
–Záleží na rozloze katastrálního území.
Čím větší území obec má, tím vyšší má
příjem. To je druhým a posledním pozitivem, které přinesla zmiňovaná novela
RUD. Dále již systém rozdělování daní
novela nehorázně zkomplikovala s tím,
že nějakého pseudoodborníka napadlo
dávat nám za vzor nevyzkoušený systém
Slovenska, které nemá ve financování
obcí vlastními příjmy zdaleka takovou
historii a zkušenost jako ČR. Slovensko je
sice dobrým vzorem v případě daňových
reforem, ale nikoliv v systému financování obcí.
–Záleží na počtu zaměstnanců, kteří mají
v obci místo výkonu práce. To se zjišťuje
z ročních zúčtování daně z příjmů.
Pakliže máte koncepci rozvoje, strategii,
vždy ji koncipujte jako nástroj, se kterým
musí zastupitelstvo pracovat. Viděl jsem
mnoho krásných, tlustých strategických
plánů ve skříních starostů s netknutými
deskami pod nánosem prachu. Takové plány jsou bezcenné. Viděl jsem také poptávková řízení na zpracování strategických
plánů rozvoje, kde obec hodlala hodnotit
vzhled nabídky a reference, což jsou kritéria, která podle zákona nemají v hodnocení co dělat. K nabídce se dá třeba i zatančit, aby vypadala dobře, ale tím hlavním je,
zda je strategie obce realizovatelná, zda je
praktická a zda s ní zastupitelstvo nebo
rada každý rok pracuje. Zda je zvolen
správný směr, je vždy zodpovědností zastupitelstva a Regionservis (www.regionservis.cz) vám může být jedině nápomocen.
Ing. Luděk Tesař, PMF
specialista na rozvoj samospráv
Regionservis spol. s r.o.
[email protected]
8 komunal.info Na návštěvě u vás – pravidelná rubrika
První kurzy běžeckého lyžování
v Novém Městě na Moravě
vedl legendární Bohumil Hanč
E.ON uvažuje, že by kromě podpory Zlaté lyže pomohl i s financováním úpravy běžeckých stop
pro rekreační běžkaře.
Když někdy kolem roku 1890 vyrazil poprvé revírník Rudolf Gabessam z Fryšavy
na svých jasankách obhlédnout revír kolem Nového Města na Moravě, našel okamžitě spoustu dalších následovníků, kterým učarovala ona „podivná prkýnka“.
A nevědomky tím tak založil dlouholetou
tradici běžeckého lyžování v tomhle příjemném koutě Vysočiny.
Dnes by se našlo asi jen málo příznivců
běžeckého lyžování, kteří by nevěděli, že
Nové Město na Moravě je již neodmyslitelně spjato se závodem Zlatá lyže, jenž
nese v posledních dvou letech v názvu
ještě E.ON, po svém generálním sponzorovi. „Je to pro nás obrovská propagace.
Vždyť kdy jindy by se naše město objevilo
třeba na sportovním kanálu Eurosport?
Vynaložené prostředky se nám určitě
v tomhle směru bohatě vrátí,“ míní místostarosta města Stanislav Marek. Už
méně se ale určitě ví, že Zlatá lyže se běhá v Novém Městě už od roku 1934. A první oficiální lyžařské kurzy tu vedl už
na začátku 20. století průkopník běžeckého lyžování v Čechách Bohumil Hanč, jenž
během svého působení vepsal do místní
kroniky krátký verš:
Lyžařský kurs odbývá
se ve sněhu vše hrčí,
a lyžař každý nadchnut
jest heslem:
„Ať to frčí“.
A že v Novém Městě běžecké lyžování frčí, o tom netřeba s odstupem několika
desítek let vůbec pochybovat. Společnost
E.ON však ve zdejším desetitisícovém
městě není jen významným sponzorem
mezinárodních závodů, ale vypomáhá
i jinde. Vloni město, jako zřizovatel, žádalo
o dotaci na zateplení základní školy a jednou z podmínek pro obdržení bylo vypracování energetického auditu. „Domluvili
jsme se s vedením města a finančně jsme
se na auditu podíleli,“ zmínil oblastní
manažer Lukáš Svoboda. Finanční úspora
v řádu desítek tisíc korun samozřejmě
přišla městskému rozpočtu vhod. „Každou
takovouhle pomoc vítáme, zvlášť, když to
samé nás čeká i u druhé základní školy,“
potvrdil místostarosta Marek.
Nové Město je na Vysočině Mekkou
zimního turismu. Nevím, jak tomu bylo
za Bohumila Hanče, ale v současné době
je v okolí města upravováno strojově přes
sto kilometrů běžeckých tratí. A společnost E.ON uvažuje, že pro tentokrát by se
v rámci dobrých vztahů mohlo udělat něco pro rekreační lyžaře. „Pracujeme s myšlenkou, že bychom přispěli městu na údržbu běžeckých tratí,“ říká šéf oblastního
managementu E.ON Tomáš Kubín. To samozřejmě radnice v Novém Městě vítá.
„Nové Město přispívá samozřejmě největším dílem, ale na údržbu tras platí téměř celý mikroregion. Pro nás by bylo
proto výhodnější, kdyby byly peníze určeny spíše jemu,“ přeje si v případě další
spolupráce Stanislav Marek.
Idea to určitě není špatná, už jenom
z toho pohledu, že zasněžené pláně
na Novoměstsku navštíví ročně statisíce
Na návštěvě u vás – pravidelná rubrika komunal.info 9
turistů. Vždyť Zlatá lyže není zdaleka jediným podnikem tohoto ražení, každoročně
se tu koná velké množství závodů na lyžích, v severské kombinaci či zimním triatlonu. Jezdí tu i psí spřežení. „Běžkařské
trasy jsou na solidní úrovni, finance by šly
opravdu v maximální možné míře na údržbu,“ slibuje novoměstský místostarosta.
Radnice totiž marně hledá způsob, jak
sehnat peníze na financování tras i ze
soukromého sektoru. Ročně stojí údržba
kolem půl milionu korun. „Oslovili jsme
také na padesát okolních hotelů, příslib
finanční výpomoci máme tak od deseti
procent z nich,“ rekapituluje Stanislav
Marek. Určitý nápad mu vnukl i televizní
pořad z Krkonoš, kde uvažují o jakési formě dobrovolného vstupného. „Lidé by
o víkendu přijeli na běžky, zaplatili by
třeba třicet korun. To mně přišlo rozumné.“
Lehce se totiž může stát, že malé obce
na Novoměstsku, pro které je ročně
i 20 000 korun utracených za údržbu stop
znatelným zásahem do obecního rozpočtu, přestanou platit. „Nemají z toho prakticky žádný užitek,“ uznává místostarosta
Marek. „Podílíme se tu velkou měrou
na pořádání mezinárodních závodů, tak
bychom rádi udělali také něco pro neprofesionální běžkaře,“ zdůvodnil aktivity
E.ON oblastní manažer Lukáš Svoboda.
Město však nechce spoléhat jen na to,
aby se o něm mluvilo v souvislosti s běžeckými závody. Je městem, které je zařazeno do Národní sítě zdravých měst a velmi mu záleží na zdravém životním stylu
svých občanů, který koresponduje čistotou životního prostředí. Pro občany města
Stanislav Marek,
místostarosta
Nového Města
na Moravě
a regionu, ale i pro návštěvníky, by rádo
zajistilo aktivity, které posilují zdravý životní styl a regeneraci. „Nechceme budovat žádný aqupark, ale uvažujeme o regeneračním centru, jehož součástí je bazén,
celá škála saun, aromaterapií a relaxačních koupelí a sportovní hala. Tento komplex bude doplněn ubytovací kapacitou
a restaurací,“ přibližuje místostarosta nejbližší plány radnice. To všechno bratru
za 300 milionů korun. To by kromě místních občanů a občanů mikroregionu uvítali bezesporu i turisté. Vždyť takový komplex regeneračních procedur se v celém
regionu nenajde. Spolufinancování hodlá
město řešit částečným subvencováním
z fondů Evropské unie. Celý projekt je zatím ve fázi přípravy projektové dokumen-
tace jak na stavbu, tak na příjem dotací.
Radnice by ráda stavbu areálu dokončila
během stávajícího volebního období.
Takže na to má ještě tři roky.
A co říci závěrem? Když už jsme tu
zmínili revírníka Gabessama i běžeckého
nadšence Hanče, bylo by pro kompletaci
informací dobré i uvést, kde se vzal název
Zlatá lyže. Jednatel tehdejšího Svazu lyžařů ČSR a zakladatel závodu Josef Jílek navrhl, aby se závodilo o atraktivní cenu.
A tu také zadotoval, na valné hromadě
Svazu tehdy vysázel na stůl odměnu pro
vítěze – deset zlatých rakouských desetikorun. A cena byla na světě.
Připravil Tomáš Nováček
10 komunal.info Úspory energie
Jak vybírat úsporné zářivky?
Pro posouzení hospodárnosti světelného zdroje je důležitý světelný tok vztažený na příkon
ve wattech.
Umělé osvětlení se stalo součástí života. Až
90 % času strávíme v prostorách, které mají
umělé osvětlení. Ať už na pracovišti, doma,
v kulturních zařízeních nebo jinde. K osvětlení
se dosud v převážné míře používají klasické
žárovky. V žárovce je v prostoru naplněném
netečným plynem umístěno vlákno, které se
rozžhaví elektrickým proudem a vydává tak
světlo a teplo. Problémem je, že podíl světla
činí pouze cca 3 - 8 % celkové spotřeby energie.
Zbývající energie, t.j. 92 až 97 %, je přeměňována na teplo. Osvětlení žárovkami je tedy málo
hospodárné. V následující tabulce jsou uvedeny nejběžnější žárovky některých výrobců.
Nejsou uvedeny halogenové žárovky, které vyžadují jisté typy objímek a svítidel a klasické
žárovky nelze jimi přímo zaměnit.
Hodnoty běžných žárovek
Vzrůstající ceny energie, zejména elektrické, nutí spotřebitele hledat jiné úspornější
světelné zdroje. Jedním z takovýchto zdrojů
jsou kompaktní úsporné zářivky, kterými jsou
úspěšně nahrazovány žárovky. Zářivky neobsahují rozžhavený odporový drátek. Zdrojem
světla je elektrický výboj v parách rtuti, který
se na vnitřní straně trubice, opatřené luminoforem, přemění na světlo.
Tyto zářivky mají vhodné rozměry a jsou
opatřeny běžně používanými „žárovkovými
závity“ E27 nebo E14 (mignon). Mají již zabudovaný elektronický předřadník a lze jimi přímo nahradit žárovku ve většině svítidel.
Tyto zářivky vyrábí řada výrobců v mnoha
provedeních a s různými výkony. V následující
tabulce je uveden přehled nejběžnějších kompaktních zářivek některých výrobců. Jsou uvedeny pouze ty kompaktní zářivky, které jsou
přímo zaměnitelné se žárovkami tak, že žárovku ze svítidla vyšroubujeme a zašroubujeme
zářivku. Nejsou uvedeny lineární zářivky, které
vyžadují jiný typ svítidel.
Z tradice jsme zvyklí posuzovat intenzitu
světla podle příkonu žárovky ve wattech. Tento
příkon nám ale udává míru osvětlení pouze
velice informativně. Měřítkem, podle kterého
je možno posuzovat výkon světelného zdroje
přenášený zářením, je světelný tok. Jednotkou
tohoto světelného toku je lumen (lm).
Pro posouzení hospodárnosti světelného
zdroje je pak důležítý světelný tok vztažený
na příkon ve wattech. Poměr světelného toku
k příkonu se nazývá měrný výkon a je vyjádřen
v lm/W. Hodnoty měrného výkonu žárovek
a kompaktních zářivek jsou uvedeny v tabulkách.
Hodnoty běžných zářivek
Výrobce
Příkon W
Světelný tok lm
lm/W
Životnost h
Osram
40
400
6
1 000
Osram
60
660
11
1 000
Osram
75
935
12,5
1 000
Osram
100
1 340
13,4
1 000
Narva
40
415
10,4
1 500
Narva
60
715
11,9
1 500
Narva
75
950
12,7
1 500
Narva
100
1 350
13,5
1 500
Tesla
40
414
10,4
1 000
Tesla
60
710
11,8
1 000
Tesla
100
1340
13,4
1 000
Příkon W
Světelný tok lm
lm/W
Životnost h
Osram
8
400
50
15 000
Osram
12
660
55
15 000
Osram
16
900
56,2
15 000
Osram
21
1 230
58,6
15 000
Narva
24
1 500
62,5
8 000
Narva
11
550
50
8 000
Narva
15
900
60
8 000
Narva
20
1 200
60
8 000
Narva
25
1 200
48
8 000
Tesla
13
740
56,9
Tesla
100
1 230
58,6
Výrobce
Porovnání potřebného příkonu žárovek a zářivek
pro dosažení požadovaného světelného toku
Požadovaný světelný
tok lm
Příkon
žárovky W
Příkon kompaktních
zářivek W
Rozdíl W
Úspora %
230
25
8
17
68
400
40
8
32
80
710
60
16
44
73
935
75
16
59
78,7
1 340
100
24
76
76
V další tabulce je porovnání potřebného
příkonu žárovek a zářivek pro dosažení požadovaného světelného toku v lumenech.
Podle statistických údajů spotřebuje každá
domácnost na osvětlení průměrně 11,9 %
z celkové spotřeby elektřiny. Spotřeba energie
na osvětlení tedy není zanedbatelná
a i na osvětlení je možno ušetřit část nákladů
na energii vynakládaných. Zejména tím, že
málo hospodárné žárovky nahradíme zářivkami. Pro dosažení světelného toku vydávaného
žárovkou s příkonem 60 W nám postačuje
Ekologie komunal.info 11
kompaktní zářivka s příkonem pouhých 16 W.
Možné snížení příkonu je tedy 44 W. Obdobně
u nejčastěji používaných žárovek 100 W postačuje k náhradě kompaktní zářivka 24 W. Snížení
je pak 76 W. Při osvětlení bytu dvěma žárovkami 60 W a třemi žárovkami 100 W a jejich náhradě kompaktními zářivkami poklesne odebíraný příkon na 21,7 % původní hodnoty.
Ve stejném poměru se při stejné provozní době sníží náklady na elektřinu na osvětlení.
Dalším důvodem pro náhradu žárovek zářivkami je jejich životnost. Zatím co žárovky
mají udávanou životnost 1 000 až 1 500 provozních hodin, u zářivek je uváděn údaj 8 000 až
15 000 hodin. Do skončení životnosti zářivky
musíme tedy vyměnit žárovku osmkrát. Delší
životností je tak kompenzována vyšší cena zářivek.
V roce 2004 byla na základě zákona
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vydána
vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu
č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití ener-
gie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh.
Tato vyhláška ukládá povinné označování
energetických spotřebičů energetickými štítky.
Jedním ze spotřebičů, kterými se tato vyhláška
zabývá, jsou i zdroje světla. Ke každému světelnému zdroji musí být podle této vyhlášky uváděny následující údaje:
1.Třída energetické účinnosti.
2.Světelný tok zdroje světla v lumenech.
3.Příkon ve wattech.
4.Jmenovitá střední doba životnosti zdroje
světla v hodinách.
Většina těchto údajů je na každém obalu
žárovek a kompaktních zářivek již uváděna.
Třída energetické účinnosti je na obalech
vyjádřena velkým písmenem od A do G v barevném pruhu, přičemž žárovky označené
A v zeleném pruhu mají nejvyšší účinnost
a označené G v pruhu červeném naopak nejnižší. Tato barevná stupnice je na každém
obalu a příslušné písmeno v černé šipce ukazuje, do které třídy je světelný zdroj zařazen.
Orientace spotřebitele je proto velmi jednodu-
chá. Vývoj v oblasti světelných zdrojů stále
pokračuje. Nově vyvinutými světelnými zdroji
jsou např. vysokosvítivé LED diody, které dosahují poměru světelného toku k příkonu až
54 lm/W, halogenové žárovky a další světelné
zdroje. Potřebují však jiná svítidla s jinými objímkami a stávající žárovky jimi beze změny
svítidla nelze nahradit.
Energetické poradenství pro obce
Máte-li další dotazy nejen na téma osvětlení, můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství občanského sdružení
Energy Centre České Budějovice – např.
na téma výstavba a rekonstrukce domů,
vytápění domů, ceny paliv a energií, obnovitelné zdroje energie, dotace atd. Tyto
služby můžete využít osobně (je potřeba se
předem objednat na tel.: 387 312 580), nebo emailem [email protected], popř. zaslat svůj
dotaz poštou na adresu: Energy Centre
České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice.
Vánoční strom ekologicky
Společnost E.ON přispěla na nové ekologické osvětlení vánočního stromu v Jihlavě.
Město Jihlava zahájilo 5. prosince
2007 v 16:30 hodin Vánoce
na Masarykově náměstí rozsvícením
dvanáctimetrového stříbrného smrku
a 24 nových ozdobných motivů
na sloupech veřejného osvětlení.
Slavnostní rozsvícení proběhlo
za účasti primátora města, Jaroslava
Vymazala a oblastního manažera
společnosti E.ON, Tomáše Doležala.
A čím je vánoční osvětlení v Jihlavě
výjimečné? Řetěz dlouhý 540 m je vybaven 5400 led diodami v modré barvě. Moderní led diody mají mnohem
nižší spotřebu než klasické žárovkové
osvětlení. Vánoční osvětlení v Jihlavě
tak propojilo krásu s ekologií.
Vánoce na Masarykově náměstí
probíhaly až do 21. prosince 2007. Pro
návštěvníky byl připraven bohatý program, jehož částí bylo také vystoupení folklórních souborů, vánoční pohádková představení, živý betlém
s pradávným příběhem narození
Ježíše Krista nebo charitativní odpoledne. Po celou dobu vítal návštěvníky náměstí vánoční jarmark.
Tomáš Doležal
12 komunal.info E.ON v regionech
I v letošním roce
hledáme novou Katku
5. ledna 2008 odstartoval na Benecku za účasti patronky tohoto projektu Kateřiny Neumannové,
již třetí ročník závodů zaměřených na vyhledávání mladých talentů v běžeckém lyžování Hledá se nová Kateřina Neumannová. Vše pod záštitou energetické společnosti E.ON.
Děti jsou příslibem do budoucnosti, proto se energetická společnost E.ON rozhodla podpořit projekt
„Hledá se nová Kateřina Neumanová“.
Projekt podporuje řada osobností, kterým leží
na srdci rozvoj českého lyžování. Jsou to Dr. Přemysl
Sobotka, předseda Senátu, Ing. Jan Kasal, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny, Dr. Petra Buzková,
bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
a Dr. Milan Jirásek, předseda Českého olympijského
výboru. Všichni převzali nad projektem záštitu, neboť ocenili jeho význam nejen pro sportovní reprezentaci České republiky, ale i pro motivaci mládeže
k pozitivním cílům.
Uvidíme? Za pár let možná i díky tomuto projektu poznáme novou Kateřinu Neumannovou nebo
Lukáše Bauera…
E.ON Euro Cup 2008
Již po sedmé hostilo jihočeské lázeňské město Třeboň
účastníky prestižního mezinárodního halového
fotbalového turnaje E.ON Euro Cup 2008.
Letošní ročník se odehrál o víkendu 26. – 27.
ledna 2008 a zúčastnila se jej čtrnáctka
nejlepších týmu z Čech a Slovenska v kategorii hráčů narozených v roce 1994.
Ve dvoudenním turnaji zaslouženě zvítězili
fotbalisté z Příbrami a stali se majiteli putovního poháru, když ve finále zdolali tým
1.FC Brno 3:1. Bronzové medaile a pohár
za třetí místo si odvezli slovenští fotbalisté
z MFK Ružomberok po výhře nad ostravským Baníkem.
Fotbalovému turnaji mládežnických týmů přihlížel i bývalý reprezentant Karel
Poborský. „Jsou tady velmi šikovní kluci,”
hodnotil v rozhovoru pro Deník. „Halové
turnaje v tomto období jsou především pro
mladé fotbalisty velmi vhodnou formou
přípravy,” dodal.
„Některé akce byly opravdu velmi vydařené, Příbram hrála ve finále moc dobře,
proto jí putovní pohár z E.ON Euro Cupu
právem patří,” doplnil Poborský.
Sdělte nám kontakt na vás
Dostali jste do ruky tento magazín náhodou a chtěli byste
jej dostávat pravidelně? Napište nám vaše kontaktní údaje
na tomas.dolež[email protected] a o další se již postaráme sami.
Využili jste pro vaši obec
nové bezplatné služby
a zaregistrovali jste si již
telefonní číslo v systému
naší Zákaznické linky?
Závěrečného ceremoniálu se vedle Karla Poborského
zúčastnil i starosta města Třeboně Jan Váňa
Putovní pohár pro vítěze přebral kapitán
Marily z rukou zástupce generálního partnera turnaje, energetické společnosti E.ON,
Marka Pagače.
Pokud ještě ne a nemáte tím pádem ještě možnost
využít speciálních služeb určených právě pro obce a města,
neváhejte a učiňte tak nyní. Kontaktujte nás na
[email protected] a informujte se,
jak se zaregistrovat.
komunal.info Redakce: E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 16, 370 49 České Budějovice, e-mail: [email protected], tel.: 602 550 221.
Redakční rada: T. Doležal, J. Drápal, J. Holešínský, T. Kubín, T. Nováček, V. Vácha, P. Vostal.

Podobné dokumenty

pracovní list

pracovní list Zkoumáme svítivé diody (LED) 1) LED: jak ji připojit k baterii, barvy, velikosti, polarita Připojte LED k baterii přes rezistor 120 Ω (v sérii). (Připojte postupně LED různých barev.) ⍰: a) ⍰ Zálež...

Více

Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce

Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce brát jako příkladem pro další vývoj výroby v rámci EU, protože byl ve znamení vysokých cen a marží. Tyto ceny nebudou do budoucna trvat a marže budou nižší než v roce 2014, což povede k tomu, že zv...

Více