tl 11 polyblend s 2011

Komentáře

Transkript

tl 11 polyblend s 2011
Technický list č. 11/CZ
EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika
P O L YB L E ND S
flexibilní spárovací malta s pískem
•
Použití: Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta s pískem se sníženou nasákavostí a se zvýšenou odolností proti otěru je určena k plnění spár
šíře 4 - 13 mm v obkladech a dlažbách ve vnitřním a venkovním prostředí a ke spárování fasádních obkladů cihelným nebo betonovým páskem.
Není vhodná pro chemicky agresívní prostředí (např. chemické a potravinářské provozy s výskytem anorganických nebo organických
kyselin, provozy se zvláštním režimem dezinfekce atd.).
•
Příprava pro spárování: Povrchově suché prvky, nalepené dostatečně vyzrálou lepicí maltou nebo jiným vhodným lepidlem. Spáry zbavit
všech nečistot. Prověřte existenci dilatačních spár v podkladu a zajistěte možnost řízené dilatace obkladu nebo dlažby po obvodu i v ploše
v souladu s požadavky projektu nebo technických norem. Připravte si nádobu na míchání, gumovou stěrku, vědro na vodu a mycí houbu. Při
zpracování je nutná teplota prostředí, podkladu i kladených prvků od + 5 oC do + 30 oC.
•
Míchání: Promíchejte směs na sucho. Rozmíchejte suchou směs POLYBLEND S v čisté studené vodě v poměru 0,2 l studené vody na 1 kg
suché směsi (tj. přibližně 1 l na 5 kg). Při použití rotačního míchadla nepřekračujte 200 otáček za minutu. Vrtuli míchadla držte stále pod
hladinou (zabraňte přimíchání vzduchu). Zamíchanou směs nechte 10 minut odležet a znovu promíchejte. Ideální konzistence je tužší,
krémovitá hmota. Vyvarujte se předávkování vody, snížíte kvalitu spárovací malty a ovlivníte její barevný odstín! Doba zpracování
rozmíchané směsi je přibližně 2 hodiny, tato doba je ovlivněna teplotou a vlhkostí okolního vzduchu
•
Spárování: Rozetřete a natlačte směs do spár za pomoci tvrdší gumové stěrky. Stěrku veďte v úhlu 45o a šikmo ke spárám. To umožní úplně
vyplnit spáru při současném odstraňování přebytečného materiálu s povrchu dlaždic. Po 10 až 20 minutách proveďte konečnou úpravu spáry,
očistěte povrch dlaždic vlhkou houbou nebo hadrem a následně vytřete celou plochu do sucha. Nerozmývejte přebytečnou spárovací hmotu
vodou - můžete negativně ovlivnit výsledný barevný odstín spáry povrchovým vymytím pigmentu a značně ztížit čištění porézních povrchů
v důsledku vplavení barviva do těchto pórů. Při míchání s vodou barva směsi ztmavne. Konečný odstín se může oproti vzorkovnici lehce změnit
v důsledku různé pórovitosti užitých dlaždic. V případě spárování obkladových pásků materiál ručně vpravujte do spar pomocí ocelové
spárovačky. Druhou možností je spárování pomocí spárovacího pytle. Maltu, jejíž konsistenci upravte tak, aby ji byla dobře zpracovatelná,
natlačte pomocí spárovacího pytle do spar a po zavadnutí povrchu malty její povrch upravte ocelovou spárovačkou.
Pozor! Spárovací malty obsahují velmi jemná barviva, která mohou znečistit a obarvit porézní materiály a povrchy. Podle dosavadních
zkušeností je nejrizikovější červenohnědá barva. Při pochybách o vlastnostech povrchu dlaždic (neglazované) proveďte předem
zkoušku čištění na vzorku směsi a konkrétní dlaždice.
•
Spotřeba: Pro vnější dlažby formátu 300 x 300mm cca 1,0kg/m2
•
Složení: Směs cementu, křemenného písku, pomocných plniv, pigmentů a zušlechťujících chemických přísad.
•
Vlastnosti: Cementová spárovací malta CG 2 WA podle ČSN EN 13888.
•
Balení a skladování: Papírové pytle s PE vložkou 5 kg. Použitelnost v původním neporušeném obalu 6 měsíců od data (datum výroby uvedeno
na obalu). Skladovat v chladnu a suchu v krytých skladech na paletě nebo dřevěném roštu.
•
Bezpečnost při zpracování:
Výrobek je „Xi“ - dráždivý. Obsahuje portlandský cement.
R 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S 24/25
Zamezte styku s kůží a očima.
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc.
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 36/37/39
S 22
Nevdechujte prach.
S 46
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
Obsah rozpustného šestimocného chrómu je v souladu s platnými předpisy.
Tento technický list platí od 01.01.2011 – třetí vydání.

Podobné dokumenty

polyblend - EXCEL MIX CZ

polyblend - EXCEL MIX CZ minutu. Vrtuli míchadla držte stále pod hladinou (zabraňte přimíchání vzduchu). Zamíchanou směs nechte 10 minut odležet a znovu promíchejte. Ideální konzistence pro spárování obkladu nebo dlažby je...

Více

TL_CZ_11 - POLYBLEND S_2015_ver2

TL_CZ_11 - POLYBLEND S_2015_ver2 rotačního míchadla nepřekračujte 200 otáček za minutu. Vrtuli míchadla držte stále pod hladinou (zabraňte přimíchání vzduchu). Zamíchanou směs nechte 10 minut odležet a znovu promíchejte. Ideální k...

Více