du. Nalet nepřtiÍelského st,ct:u od sel,et ol,1`,c`hodu

Komentáře

Transkript

du. Nalet nepřtiÍelského st,ct:u od sel,et ol,1`,c`hodu
'aa
a
N
-
r
c
Seržonlské a důstojnické jidelně stíhctcítr)enlÍě l1urikánů je cloc'ela p.oklidnli den. Nťihle,.ictk.re to ve vtjlce sttjt,á,'je konec klidu. Nalet nepřtiÍelského st,ct:u od sel,et ol,1',c'hodu. Rt'chle, a přece kliclně se ro:Ítit,ejíyrÍule c]vcttttic'Íi httrikanů a běllent několika ninuÍ.je
celti perut'l.,e v:clttchu' Vy\ška nepřáÍe!ského bonbardol,ac'ílto svct:u devaÍenťlcÍÍisícsÍop,
letotttltt:ctÍím ne:jištětl. Vpral'o nctcl ninli ostnnácÍ
^'pÍtlpu, pravděpoclobně lll':Škol,é
leÍounti nezndnlého
Pak viclí ang=ujiŠtění.
lic'tí stíhctc'i bilé kt'íže nu snlět'ot,kúc'll i.fašisric'ké:nct19,no kt'ídlech. Krátlo',
ro:kuz, pentt'se rozděluje, hurikťin.t,se:l,edcií k pn,nínlu tirokt. Nejdt'ív
stlttsÍř'eclěně, potonl každl| na vlosÍnípěst. LeÍoutlt, pod polbou Angličanťt
padalv ze svct:u jako zralé hrušli,. Za Ířinóct ninuÍ sestř'elila pentt'Ít\ínácÍ
italshicll ,,sokolti", kÍeří př'íliš sokolsh, nebo.Íovlli. Jejich trosky bylt,
identifkovtinv v šitokénl okruhu pt'ed Lontlýnenl. Zbtltek pral,děpodobně
skončil v ntoři...
.'.Nakonec byl podcin nál,rh na w,znantenaní všem iÍalsl<lin letcůnt-sÍíhuc'ůnt, kÍeří 'se Íétoptl,ní doprovodné akc'e ]]. listopadu ]940 ztlčastnili.
Itolťlfi1 britský vzducll vůbec nesvědč'il, o proto Ío byljak pr,"ní, tok posledni
ntilel itulslq,ch doprovodnl',ch sÍíhac'ek,,Falco" na Velkou BriÍánii.
Tolik str'učný výtah z povídky ,'Italové nad Londýnern" z knihy Václava Kubce, Hrdinové válečnéhonebe. Nechci vťrbec kritizovat tuto výbornou krrilrtt povídek, která řadrr z nás. dnešníchčtyřicátníkťla padesátníků,
netrávratně pi'itáhla k zájrrru o letadla. Pr'estoŽe se jednalo pouze o povídku. byt'postavenotl rra reálných základech, rnýtus o tnasakru italských
dvouplošníkťr nad Arrglií zapr-rstil tnollutné koi'eny a fakticky žije dodnes.
A přitom to ve Sktltečnosti bylo př'ece jen trochu jinak...
Vše začalo V srpnu l940' kdy Mussolini rrabídl Hitlerovi vyslání jednoA Skupina italských FtATťr patřícicIr 85" Squadriglia na letišti ve Flandreclr bělrern
rrávŠtčvynčrleckýcIi spojencťr. Na prvrrínr FlATtr. označerlénl85-5. je vpravo před
tírnto číslcnVidět Vlaječka velitele Squadriglia' jde tedy o osobrrí stroj velitele
tohoto ťlt\'artl cap. GiLrlio AneIliho. FIATy zatírl] nenesou Žádné prvky rychlé identiÍj kace.
A grottp tý' ltulicttt FIATs rý'85" St1uadriglia seell uÍ an airfielcl in Flanders cluring
l'isil Gerntun allies. The.frrst FIl1T. coded c95-5, .s7lolÍs a Squadrigliu Co's.flag
righl ú'1he cotle which indicuÍe's llrc per'sonal ntottnÍ of t'ctp' Giulio Anelli. The
tt
FIATs tlid not
cdt't'.\' 0I1.|'
quit'k relěrettcc ID murkittg .t'el'
tek Regia Aerorratrtica k podpoř'e Ltrftwaffe v Bitvě o Británii. Němci sice
nebyli italské nabídce př'ílišrrakloněni, ale nakonec jipřtjali. Dne l0' září
l 940 oficiá1ně vzniklo Coryo Aereo Italiano (CAI Italský letecký sbor)l),
jehoŽ velenírn byl pověřen generale Rirro Corso-Fougier.
Jelro sor"rčástí bylo i l8'Gruppo C.T. r,yzbrojerlé dvotrplošníky FIAT
CR.42 Falcor) (Sokol). Tato jednotka sídlícína základrrách Novi Ligure
a Albenga podlélrala 3o Stonno C.T., které zase spadalo pod 1" Squadra
Aerea s velitelstvírn v Miláně. V červnu l940 se l8' Gruppo C.T. účastnilo bojťr na jihu Francie''). Počátkern slpl1a se 46 stíhačektéto jednotky
přesunulo do Castel Benito v Libyi' ale jiŽ v záÍi téhoŽ roku bylo vyňato
z podřízenosti 3o Stormo C.T., zaŤazeno do nově vzniklého 56o Stormo
C.T. (velitel col. Umberto Chiesa) a určello k rrasazení proti Anglii. Ještě
před přesunem do Belgie byly do jejich FIATů CR.42 namontovány přídavné 80litrové palivové nádrŽe a pancéř'ování sedačkyr). Upravena byla
ivýzbroj, dosavadní jeden kulorrret ráŽe7,7mm a jeden 12'7mm, byly
nahrazeny dvojicí 12.7rnrn kulometťr. Část stro.1ů obclržela i radiostarrice.
Počátkem října l940 bylo l8'Gruppo C.T. pi'ipr'aveno k přeletu do Belgie. Velitelern jednotky byl mag. Ferruccio Vosilla a podléhaly jí 83"
SqLradriglia (cap. Edoardo Molinari), 85" Squadriglia (cap. GiLrlio Anelli)
a 95" Squadriglia (cap. Gino Lodi). 6. října l940 opustilo 50 FIATťr CR.42
Turín-Mirafiori. ale z dťrvodu špatného počasírnlrseli ltalové přistát uŽ
v Neubibergu v Bavorsku. V cestě pokračovali teprve po ulToudi'ení počasíl8. ř'íjna, kdy přelétli do Frarrkfurtu nad Molranetn. Následujícího
dne pak dosáhli přidělené operačnízákladny Ursel v Belgii. CAl v Belgii
Spaclalo pod Luftflotte 2, jížvelre| Generalfeldrnarschal Albert Kesselring.
Aby se př'edešlo pi'ípadnýnr zrnatkůrn, obdrŽely italské jednotky něrrrecké
označení,z 56o Stonno C.T. se tak stala JG 56 a 18' Gruppo C.T. se nadále označovalo jako 18./JG 565). Ve vniti'ním styku však Italové rradále
pouŽívali dosavadní označení.
Podzimní počasína severu Belgie však teplornilným ltalťrnr vťrbec nesvědčilo. Tehdejšípilot 85" Squadriglia l8" Gruppo C.T. ten. Giulio Cesare Giurrtella později napsal: ,, V:pomínám si, že y oblasti Urselu, kÍery'
ležel v nížině,klesala teploto až na -25o, což bylo víjintečnéi pro nísÍní
obt'vaÍele' Slunce se objevol,olo jen velnli :řídka a ihned :ase nti:elo
y n l:e. " Povětrnostrrí podrnínky' rredostatečnéradiovybavení' nevhodrrá
',?/ít,ía
A FIATy CR.42' které se účastnily bojů nad Kanálem' měly spodní plochy nastříkány šedou barvou Grigio Mimetico
(FS36293)' homí a bočnípak pískově Žlutou Giallo Mimetico 3 (FS33434) se zelenými Verde Mimetico 3 (FS34102)
a hnědýrni Marrone Mimetico 2 (FSl007ó) skvrnami. Stroj 95 _ l0 má vrtulový kuŽel natřen bílou barvou, cožbyla
barva označující95" Squadriglia. Znak l8' Gruppo C.T. na boku trupu bývá často malován s modým podkladem. Na
fotografiích se však tato barva jeví jako prakticky totoŽná s barvou číslic,tedy žlutá. Naproti tomu kuhový znak
s fasces na trupu, ktery byl modý (Azzurro l 1 ) je výrazně tmavší.
FIAT CR.42s wltich sau, combat over the Channel were Grigio Minetico (gre1, p3 36293) on the undersides; upper and lateral sutfaces were Giallo Mimetico 3 (sand
yellow FS 3 3434) with Verde Mimetico 3 (green Fs 34102) and Marrone MimeÍico 2 (brown FS I007 6) spots ' The example 9 5 I 0 sports a white spinner which s ignified
Íhat iÍ belonged to 95" Squadriglia. The badge of l 8" Gntppo C.T on the fuselage side was oíten painted on bllte background. However, in the pholos this blue colour
is s ign ificantly darker.
výstroj a minimální výcvik v |étáníbez vidu způsobovaly italským stíhačůmlétajícímv otevřených kabinách, obrovské problémy. Doslova tragické vybavení italských osádek pro danou oblast a ročníobdobí donuti1o
Němce poskytnout svým spojencům část svého vybavení. G. C. Giuntella
jsme německé impt"egnované mapy, skládané
na to vzpomínal:
',Dostali
na 4 díly a zobrazující Belgii, Nizozemí, Francii a jihovýchod AnglÍe.
Byly v měřítku 1 : 500 000 a byly lepšínež ý naše, které jsme dostali
v Mirafori. Často jsme je používali,když jsne v mlze hledali naši základnu v Urseltt. Ale po pravdě řečeno dostalijsme také ohřívače vzdttchu pro
mototy, záchranné vesty, podkované letecké boty (dělaly strašný rómus)
a dalšívybavení' " Místnípovětrnostní podmínky ale nesvědčily ani
FIATům CR.42 s kapotovaným podvozkem. Podvozkové krýy se zanášely blátem a letouny měly snahu stavět se ,,na nos". Přesvědčil se o tom
uŽ 1 9. října příslušník 85" Squadriglia serg. Cavallar' kteqi během přistání
postavil právě takový ,,pomník" a své Falco lehce poškodil.
Italové byli seznámeni se s\)im operačnímprostorem a taktikou RAF. Ne_
počitalo se s tím, Že by museli pronikat do hloubi Anglie' jejich cílem měly
bý
především přístavy, případně letiště na l"ýchodním pobřeŽí Anglie'
Místníobyvatelstvo sice nebylo příchodem Italů Zrovna nadšeno, došlo
i k několika incidentům' ale podle hlášeníněmecké policie nebyla situace
nijak špatná: ,,Italská letka je nově usídlena v oblasti Bruselu a Gentu.
Chování italshých vojóků je na rczdíl od jejich němecltych kolegů přátelské. Není jim co vytknout. V Gentu obyvatelstvo poznamenalo, že se ltalové chovají korektně, třebaže nemají vedení a uniformní přísnost Němců.
Jejich pt|íchod byl přesto zdrojem různých řečí'Podle těch nejhorších
musel říšslql maršál během jedné schůze na pobřeží slavnostně prohlásit,
že německé ztróty nad Anglií jsou natolik podstatné, že je třeba zavolat
Italy' aby pokračovali v akcích proti Anglii''.
V Žer1ovném duchu se také poznamenáva|o, že tento příliv vojáků přinese i rozvoj dalšíchsluŽeb. Prostitutky z Lille se přemístíblížek Chiěvres
válečníkům"bude zřízeno několik
a Maldegem a k zajištění
''odpočinku
veřejných domů.
Přes všechna úskalívšak CAI dosáhlo 22. října l 940 operační způsobilosti.
Falca 18" Gruppo C'T. se dostala poprvé do akce29. října 1940. Toho
dne vystartovalo 15 bombardéru FIAT BR.20M ze 43o Stormo B.T.
k dennímu náletu na přístav Ramsgate. Doprovod tvořilo 39 FIATů CR.42
a 34 FIATů G.50bis. Vlastní útok na Ramsgate byl proveden v 17.45
a mimo puln dopadly na měSto jako propaganda i Milánské noviny. Vý-
sledky však byly mizivé a navíc bylo několik bombardéru poškozeno protiletadlovou palbou. Falca se však bez poškození bezpečně vrátila domů.
K dalšíakci došlo odpoledne 1. listopadu, kdy 39 ''Sokolů" provedlo
hlídkový let do prostoru Ramsgate Canterbury _ Dover. StíhačiRAF
však zůstali na letištích a ani protiletadlovci se nijak nepředvedli, takže
všechny stíhačkyse bezpečně vrátily.
Ke skutečnému křtu ohněm došlo aŽ o 10 dní později' v pondělí
1 l . listopadu 1 940. Na tento den byla naplánována doposud největšíakce
CAI, označená kryptonymem operazione N.8 Cinzano. Deset bombardéru FIAT BR.20M z 99o Gruppo B.T., z nichž každý nesl tři 250kg pumy'
vystartovalo ve 12.15 z letiště Chiévres k náletu na Harwichó). Stíhací
doprovod mělo tvořit 40 (podle jiných pramenů 42) FIATů CR.42
z 18' Gruppo C.T. a24 FIATů G.5Obis z 20' Gruppo C.T.7) Italské bom-
bardéry se se svým stíhacímdoprovodem potkaly v 1'3.25 nad Dunquerque. Kanál však přeletělo jen 9 FIATů BR'20M (eden se pro ponrchu musel vrátitzpět) v doprovodu 40 FIATů CR.42. Ve l3'30 byl celý
svaz zaměřen blitským radarem v Essexu. Krátce na to se rozezněly poplachové Zvony u 17 . a257 . squadrony RAF na letišti Martlesham Heath.
operačnístředisko navedlo do sektoru předpokládaného setkání s nepři
telem i 46. squadronu, která byla právě ve vzduchu na konvojové hlídce,
azvedly se i Spítfiry 41. squadrony' Kostky byly vrženy a schylovalo se
ke střetnutí, které později dostalo pojmenování ,,Spaghetti Par1y".
Jako pruní uviděl italské bombardéry ve 13.45 asi l0 mil východně od
Harwich F/L Peter,,Cowboy" Blatchford (Hurricane V6992), letícív čele
257. squadrony. Letěly severozápadním směrem asi ve výšce l2 000 stop.
Vytáhl své hochy do výšky 15 000 stop a z převýšeníZaútoč1li zprava.
PřibliŽně ve stejnou dobu se na místě objevily i Hurricany 4ó. squadrony,
jejich piloti Zaútočilizleva. Italštístíhačivšak na tento první útok vůbec
nezareagova|i, neboť se za bombardéry poněkud opozdili. Teprve, když
na scénu dorazily i Spitfiry 4 1 . squadrony' zaútočili.F/o E. P. Wells (Spir
fire Mk.II, P7322) byl napaden FIATem, ale unikl a nárokoval jeho poškozenívýchodně od orfordnessu.
F/L Blatchford později uvedl: ,,Chtěl jsem se vrótit nad bombardéry,
ale zpozoroval jsem velkott Sestavlr CR.42. Zaútočiljsem na jednoho
a několikrát v krátlq,ch dávkách vystřelil, stl"oj se zatřásl a ztratil výšku.
Stříleljsem dále a napadl dalšího. Byl to velice zuřivý boj' nebot'italští
stíhačis nómi fulli z hlediska obratnosti srovnatelní. Jakmile jsem vyčerpal veškerott munici, l'ozhodl jsem se dontltit svého protivníka k přistání.
,r*tlF
tól$*!;
W"a:il.jsent Íedl, vlulí do jeho hontího kříclla. Italský stíhačihned:ÍraÍil
PřisÍal .isem v Maflleshamu ve ]1.l5. Po přistáníjsent sil'šintl, Že
dl,a list'l'vrÍule bl,ly krcttšío Íéměř 9 pulců, a že:b)'tek btl pokr.l't kn'í."
Po návratlr r-ra základrrrr nárokoval 2 poškozerré FlATy.
Také Sgt Lucas z 257. sqLradrorry uviděl po svénr ťttokrt na bornbardéry
tlnožství stíhaček'otočil a lra jedtru zaÍrtoči1. Ital šel okalnŽitě vývrtkou
dolťr. okamŽitě však rra něj ZaÍltočily 4 FIATy a Lttcas rychle zrr-rizel
v tnracícli, svého protivníka ale vidčl tlarazit do t-troř'e. Po návratlt rrárokov.l|,šku.
val jistý sesh'el.
Posledrrírrr britským stíhačerrr z 257. squadrorry, kteý rrárokoval sesti'el
italské stíhačkybyl Sgt L. D. Barnes. Viděl CR.42 letícípřibliŽně v deseti skupinách po čtyřech strojích. Vybral sijedntr skupinku a ZaťÚočil. Vystřílel veškerott mtttrici a zahlédl jedrroho FIATa. jak padá kolno dolťr.
na Hunicane, který inkasoval zásaPoté uvidčl dalšítrojici F'lATťl útočící
hy do ki'ídla, ale FIATy setřásl. Barrres rrárokoval pravděpodobný sestřel.
F/L L. M. Gartnce Lrviděl Falca v tnomentě Írtokr"r Huricarrťr 46. squadrony I]a bornbardéry. Zahájil palbu z rnalé vzdálenosti a FIAT šel ihned
dolťr. Pak zalrlédl dva dalšía opět vysti'elil. Viděl zásalry na jednotl
z nich. Poté spatřil dalšídvojici a ze vzdálenosti l50 yardťr zaháji1 palbu.
V torn okarrrŽiku spatřil na boku dalšíholtala. Ze vzdálerrosti 80 yardťr
vysti'elil a viděl FIATa dopadrrorrt v platnenech do rnoi'e 15 rnil východně
od orfordness. Po návratu nárokovaljedenjistý sestřel ajeden pravděpodobný. V sestavč 46. squadrony letěl v Hurr'icanu V76l0 P/o Karel Mrázek. Ve svýclr parnětech si po letech na tento let vzporrrírral následovrrě:
,,operačnísal nás dirigol,al chrtiniÍ velk)" loclní kotll,o.i poclél pobřeží
Fulnes Islctncl l,g 1l1',šce 3 000 stop' Asi po 20 ntinuÍťtchkontrolor nařídil,
lb!gl1.r, t:,chle w,sÍoupali do vliše 20 000 stop a bt'li pt|iprctvetti na
sÍř'eÍnuÍís velk|'n počÍenlleÍounů, snlěhtjících k nám: mot'e' Pt'i ÍontÍo
lefu.jsenl měl velmi línou mašinu, ve skupiltě.jsem se neudržel a :ttčal
jsenl zct ttí kulhctt' Držel.jsem se s níjenonl no dohlecl, na v:dtilettosÍ ct.si
kilonteÍt'. Žclímctl .jsem Hun'icanct, co.jsent nlohl, ule lenoch si neclal řícÍ'
KrouÍil .jsen krketn po clblo:e a hledol avi:ol,ttného nepřítele. Spatřil
.jsenl llo:pt'ctt,ct tl převv',šeníjako osÍoÍttía také.jako oni'f senl bl,! pt'ekvopetl. Blížilase lr ntint sltupina asi šeclesútibontbtlrdérů, s ctoprol,oclettt
stíhočů'Někdo křikl clo t'tidict. DobroÍivúnebestt, t,žclt't' Ío.isott Tuliani!
Velirel ttošíperuÍě tispěšně le:l nahont o:ttčal s/řílet na bonlburtlér.t'
ještě vesÍoupóní' Naštěstí clopt'ot,ocltté italské stíhočkt'.se:asy.ýnti bontburclét'.t' :ltačně opo:tlilv, tctkže naši t]t,ounloÍot'tib' tispě'šně napatloli
Genmjr. let. v. v.
Karel NIrázek, DSo' DFC
Karel Mrázek se narodil 29. 1I. 1910
v Náchodě. V červenci 1935 byl vyŤazen
jako poručíkletectva z Vojenské akademie
v Hranicích a nastoupil k Leteckému pluku
2, kde posléze velel 33. stíhací letce'
V květnu 1939 odešel do Polska, odkud odplul do Francie, kde vstoupil do Cizinecké
legie. Na sklonku roku 1 939 a na jaŤe I94o
slouŽil ve francouzském letectvu převáŽně
na základnách v Tunisu a AlŽíru. V srpnu 1940 vstoupil
do RAF v hodnosti P/o a po přeškolení u No. 6 oTU v září následovalo
přidělení k britské 43' peruti. Krátce nato přešel ke 46. peruti, kde se
1 1 . 1 1 . 1 940 střetl s Corpo Aereo Italiano a připsal si první jistý sestřel.
Dne 17. 5. přišel k nově se tvořící 313' čs. peruti, kde se v hodnosti
FiLt ujal velení letky A, v prosinci 1941 se stal velitelem celé 313. pe-
rutě. Na jaÍe 1942 dosáhl dalšíchvítězství. Dne 23. 6. 1942 mu byl
udělen řád DFC a koncem měsíce převzal velení čs. stíhacího wingu.
Dne 18. I2. |942jako první Čechoslovák obdržel řád DSo. V dubnu
1943 ukončil operačníčinnost, zastáva| funkci velitele letiště RAF
Churchstanton, sfudoval na RAF StaffCollege a do konce války působil
ve funkci štábního a styčnéhodůstojníka v hodnosti G/C. Do vlasti se
vrátil 1. '7. 1945 a nastoupil do operačníhooddělení hlavního štábu letectva. V červenci 1 946 ukončil sfudium na Vysoké válečnéškole a dočkal se povýšení na plk. let. gšt. V srpnu 1946 pŤevza| velení Letecké
divize 3 v Brně' Funkce byl zbaven 8' 3. 1948, o několik dní později
následovalo zatčenipro,,pokus o útěk". V červnu 1948 byl pro nedostatek důkazůpropuštěn. V říjnu 1948 přišla degradace na vojína a propuštěni z armády, až do důchodu pak pracoval v dělnických profesích.
V roce 1990 se dočkal morální a politické rehabilitace a povýšení na
generálmajora. Karel Mrázek, kteý dosáhl 4 jistých a 1 pravděpodobného sestřelu' nositel vysokých bÍitských, francouzských a čs. vyznamenání, zemřel v Jablonci nad Nisou 5' 12. 1998'
'
i
l
]
ř|
'
,?l
l1
,
l
tl
8t
]
..,.
I
l,n1z,
)....)
'ots
Jwz,)'"y
).-,tof
:
.!( /-
)
oo^l:-
', -,,.f
-'.sc/f
/
v?a/o toF
!4,"
te,L
! 4t.
ta/f
Jř'"
tz.!
. fa,tro,l ón.
4e-.1,^14
|::;l/alLfa
I
,.
//o.d'
,'::ď:7: ť'|:':f*
,!u*1wn
tLl-..f+
bLa.4./fu
4}
4l
'h#h .a
lhÍ,74aa44;
t:-- t
;í;za
sr
l'
,
/4"
ý,
.
/-ťl,
t
,
'
I
'l'''r
t.
/ st: I
,9
orrl,
//
'pL.( z
u
I
ot"
I
rt,-|l,
3
/
4'r-c
_./t
t's.-
I
I
I
I
,
' Zrl'
tlař 6!ďrí. r'b
Er'<,'
Ve svétl letovénr cleníktr si Kar'el Mrázek poznatrrerral 2 Fiat CR 42 ..Falco" destroycd (sánl jsenr dostal od jeclnoho) první skutcčný sesti'e|
ffi
''- /,
rtffiW
a zaskočili je před tistím Temže. operačnísól naváděl na ltaly ještě
další squadrony Hurricanů a Spitfirů, které okamžitě a bezohledně ltaly
napadly' Zděšení spojenci nacistů znervózněli, začali hózet bomby nazdařbůh do Temže a obraceli splašeně domů. Rozhodl jsem se, že se
nebttdu snažit stoupat k našint' ale zůstanu dole pod ninli a budu útočit
hlavně na stroje, které se snažíutéci na moře a zpět do Francie' Podařilo se mi vystřelit několikrát, ale kontrolovat výsledek jsem ponechal
osudu, protožejsem zjistil, že mne Taliáni zaregistrovali, a že mne obkličttjí.Bylo to asi šest dvoltplošníků.Proti takové přesilejsem volil manévr souboje na vertikále, abych l,yttžil převahu tychlosti a stoupavosti
Hurricanu. I když se nli to dařilo, těžko jsem se jich mohl všech zbavit'
Dvěma dávkami jsem sestřelil prvého, ale pocítil jsem nnoho zósahů na
kovovém trupu i na kř"ídlech mého hurottše. Fiaty výborně manévrovaly
a nutily nlne do boje na horizontále, vyt'tžívajícezase své obratnosti na
menšínl polotllěru, než měI můj stý. Nicméně dobře jsem se z obklíčení
dostal' přičemžse mi podařilo nakonec SeStřeliÍ ješÍědruhého stíhače
Fíata CR-42. Padal dolů v planlenech. Přesto, že můj Hurrican lttrpěl
těžkó poškození, nebylo ani jedno fatální, abych nlusel skakat anebo
hledat nložnosÍ nouzového př'istání. Kdyžjsenl zjistil, že už nemánl střelivo, a že i benzin nebezpečně ubyl, obrótil jsem k domovu. Byl jsem dost
daleko, až někde v polovině Kanálu. Když jsent po dvott hodinách a pěÍi minutách, dosud nejdelšíhosvého operačníholeÍu pt'istál na cizím
letišti Southend' spatřil jsem zltbícího se ruechanika, jak ukantje na
průstřely do křídel a trupll. Blahopřál mi, že jsem z toho sottboje l.yvázl
bez zranění. Inu, zázraky se dějí i've válce, i když jen zřídka! S velkott
radostí jsem se po doplnění benzinu vrátil na svoje maÍeřské letiště
a připravil se podat bojové hláŠení."
P/o Karel Mrázek nárokoval dva jisté sestřely. Mrázkův spolubojovník
F/L M. Burnett nezaútočilna bombardéry' ale zůstal nahoře a viděl, jak se
z mraků na jihu vyhoupla velká skupina CR.42. Vyhlédl si jednoho v čelní skupině a zaháji| palbu. FIAT rychle zmize|. Burnett našel dalšího
a opět střílel aŽ do vyčerpání veškeré munice. Viděl zásahy do trupu a pád
FIATu levou zatáčkou dolů. Nárokoval pravděpodobný sestřel.
Poslední pravděpodobný sestřel nárokoval W/C F. V. Bearnish. Vedl
hlídku Hurricani249. squadrony a uviděl samotný CR.42 vracejícíse na
kontinent. Nárokoval jeho pravděpodobný sestřel asi 20_30 mil východně od Southwoldu.
Po skončeníboje však na italské stíhačečekalještě dalšíproblérn ne_
dostatek paliva. Velení 18o Gruppo C.T. bylo asi hodně zděšeno, kdyŽ
zjistilo, Že se na základnu vrátilo jen
-fftr
k dispozici 9 dvouplošníků Caproni Ca. l 64. CAI také disponovalo obrovskýrn
týlovým zázenítn, mělo nejen vlastní technické zabezpečeni, ale také rrapř. rneteorologickou a zdravotní sluŽbu nebo i vlastní stráŽníjednotky a vojenské čet
nictvo.
2) FIAT CR.42' zkonstruovaný Celestino Rosatellirn (zkratka CR znamená Caccia
Rosatelli _ Rosatelliho stíhačka),vzlétl poprvé 23. května 1938 a najaře příštího roku se první sériové stroje začaly objevovat u bojových jednotek. Výroba
skončila aŽ v roce |944 (|) a dala celkern l 768 kusů (podle jiných pramenů
1 659 kusů). Poslední exempláře cvičné verze byly vyřazeny ažv roce 1952|
3) Činnost l 8' Gruppo C.T. nad Francií nebyla přílišintenzivní. V průběhu celé
francouzské karnpaně (od l 0. do 25. června l 940) se zúčastnilo prakticky iediné
většíakce dne l5. června. Výsledkem byly tři nárokované sestřely při dvou
vlastních ztrátách'
4) Některé prameny uvádějí, Že jednotka dostala nové FIATy CR'42. Tomuto ale
odporují znárná výrobní čísla(Matricola Militare), ze kterých je zÍejné,že nad
Anglií létaly stroje ze tří výrobních bloků. Byla to série I. (M.M.4265
M.M.4464) vyráběná v období únor _ prosinec l939' série III. (M.M.55 l0 _
M.M.5709) vyráběná v období březen _ srpen l940 a série V vyroberrá v říjnu
t940.
5) Toto označeníjeale dosti zavádějící. Jestliže celkový počet letadel u standardní
něrnecké stíhací Geschwader (plus mínus l10) a italského 56" Storrno c'T. (95'
resp. 98) v Belgii vcelku soulrlasí, tak u Staffel je diarnetrální rozdíl. l 8./Jc 56
by podle německých předpisů měla disponovat l2 stíhačkami, zatímco ve sku_
tečnostijich měla 50! Na druhé straně standardní německá Geschwader sestáva_
la ze dvanácti Staffel' zatírnco italská JG 56 jen ze dvou.
6) Součástí,,operace Cinzano" byl i nálet 5 CANTů Z. l 007 bís ze |72" Squadrig_
lia doprovázených 24 FIATy G.50bis z 20" Gruppo C.T. na Great Yarmouth.
7) o skutečnémpočtu FIATů G.5obis panuje v literatuře zmatek. H. Gustavsson
(pratnen č. 8) uvádí počet 4ó FlATů G.50bis, coŽ ale příliš nekoresponduje se
skutečností, Že dalších24 FIATů G.50bis z 20'Gruppo C.T. doprovázelo ve
stejné době 5 CANTů Z' l007 nad Great Yarmouth, a s celkovým počtern těchto
strojů vyslaných do Belgie (48, případně 45). Nico Sgarlato (prarnen č. l 3) udává počet 24. Pokud k nirn připočtemejiž zmíněnou druhou skupinu 24 FIATů
G.50bis vyslanýclr nad Great Yarmouth, dojderne k celkovému počtu 48 těchto
stíhaček. coŽ by, za předpokladu, že ,'šípů"bylo v Belgii opravdu 48, nrohlo
soulrlasit. H' Gustavsson navíc uvádí, Že součástídoprovodu niělo být i několik
německých Bf l09E' ale italštíautoři toto nepotvrzují. Rozpory lze nalézt
i v dalšíclr osudech FIATů G.50bis. Jistéjejen Ío,Žekanál nepřeletěly a vrátily
se zpět na základnu. Podle části pramenů se rněly z důvodu špatnéhopočasí
vrátil záhy po startu, podle jiných pátraly po italských bornbardérech nad fiancouzským pobřeŽím, ale nenašlyje.
(Dokončenípříště)
a plných 22 by|o ne''Sokolů"
zvěstných. Záhy však vyšlo najevo,
že situace není až tak tragická, 19
18
Bundesarchiv
Ck.42 totiž nouzově posedalo na různých letištích, loukách či jiných mís_
tech v Belgii a Nizozerní. Důvodem
byla rizná bojová poškození, špatné
počasí,ale také prázdné nádrŽe. Yýsledkem tak bylo 8 (podlejiných pramenů l0) více čírnéně poškozených
FIATů.
Poznámky:
l) Do sestavy Corpo Aereo Italiano byly
začleněny dvě bombardovací jednotky
- 13' Stormo B.T.
Gruppo B.T.
a 43' Gruppo B.T.) a 43' Stonno B.T.
(98' Gruppo B.T. a 99' Gruppo B.T.).
KaŽdá z těchto jednotek disponovala
38 bornbardéry FIAT BR.20M. Stíhací
úkoly byly svěřeny nově vytvořenému
56'Stonno C.T., do kterého byly zaÍazeny l8' Gruppo C.T. s 50 stíhačkami
FIAT CR.42 a 20' Gruppo C.T. s 48
(ll'
(některé prameny udávají počet 45) stí-
K taktickému
průzkumu byla určena sarnostatná l 72u
Squadriglia s 5 CANTy 2.1007 bis. Dopravu zajišt'ovalo l2 strojů Caproni
Ca.l33T a I Savoia-Marchetti SM.75.
hačkanti FIAT G.5Obis.
Ke
spojovacím účelůrndostalo CAl
ltalský pozemní personál zatlačujejeden z FIATů CR.42 patřících 85" Squadriglia na stojánku. Vširnněte si žlutě natřeného
motorového krytu _ prvku rychlé identifikace. Vrtulový kužel je rovněŽ Žlutý.
Italian ground personnel puslt a FIAT CR.42 of 85' Squadriglia Íowards tlle flightline. Note the yellow engine cou,ling _
theatre ID ntarking. The spinner is yellou, as well.
=EilF
FIAT C.R.
lonko
42 "Folco" /72
1
@ lng' Mortin Lébl 2008
aínaýl,///
Vysěíivky
As
cN
LW
k oznočenÍ:
AíÍico settenlÍionolé ls€wínrAíÍiko)
cocclo Notfurno lnočnis|lhoÓ
néofr ciólnÍoznočenrwue určenépío Luítwoffe
t-ffi',.",,
=l-
podvěsný
ýěiomel
Úznó prowdenr
íUmiče plomene
U
veué cR'42cN
r-'
W
C\W
')
'*|
neslondordnÍÚprovo
šaédskóvezécR.42
uprownó pro prcvoz
schémo lyŽového
v ŽolEeném slovu
v zimnÍch podmÍnkóch
podvozku
1
-
A-Y/
*F
poŽděišÍprovedenÍ
/,,,/''
0
---+-Í
12345
0 0,5
],0
FIAT C.R.
42 "Folco" 1/72
@ lng. Morlin Lébl 2008
&a
gÍ /
w2 ^/t\
"[]'
l
\
ň
@
E
1t48 E
Bq
Es / t\
11\
r\l_,/
E*/\
,/T\
rl
a\
I\
F
F--l
*]
"l
***l
kesleno bez plólěného potohu
ollernolivnÍpodobošmku
oso irupu
**") neýondordnÍÚprovo
\-
I
_P
- -ť,
deloil zověšenÍosfuhy
012345
ffi
0 0,5 1,0
2,0
3,0m
FIAT C.R.
:Wl
42 "Folco" 1/72
<>w2
@ lng. Morlin Lébl 2008
fr
L]
CW3
VdulovýnÓboi
lk€sleno v zÓk|odnÍ roviněl
TYP
ÉÍ&
LÓl]
shoro
s
H
r.l'
LL]
fr
IH.
[[
mts
II
[]
il
LL-/
L
výŠkové
/-N
Il
/l\
t.
t'r
ŽespodU
molrr
0
K
@
@
ffi
n
rlt
ffi
tes
zprovo
trl
l
rJffii
\tlf
W-
V
*l
**)
motorvče|někrýÚvyosen
podé| přlčnéi svislé osy
k€sleno bez plÓlěného polohu
FlÁT A
74P

Podobné dokumenty

zde - Matice Velehradská

zde - Matice Velehradská Z homilie P. Ambrose SJ pronesené při pohřbu P. Jana Pavlíka SJ, 4. 12. 2008 „Nesl bolesti minulosti jako svoji osobní povinnost nezapomínat.“ „Žiji proto, abych nezapomínal.“ „Když jezdil svých st...

Více

fairey flycatcher

fairey flycatcher N9961. Plovak mer bilou barvu, slejne jako 10meny pruh na Irupu a mezikiidelni vzpery. Seriove cislo na Irupu bylo lemovano bile; vzpery vodorovne ocasni plochy byly lakrka bez vyjimky cerne u vsec...

Více

PÍSNICKÉ REZIDENCE - VRTILKA SCHÉMA RODINNÉHO DOMU

PÍSNICKÉ REZIDENCE - VRTILKA SCHÉMA RODINNÉHO DOMU plocha housearea areaononthe thefloor floor/ total / total house

Více

Před 700 lety Učitelskó - Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí

Před 700 lety Učitelskó - Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí a celýškolnípozemek postupně rozšiřoval. Prostě zahrada byla jeho koníčkem'Ale ani fyziku nezanedbával. Naopak. Pro většinu dětí byla fyzika předmětem, který je bavil a myslím, že jejich znalosti, ...

Více

Katalog produktů Seiko

Katalog produktů Seiko Naše kompletní řada štítků SmartLabels(tm) Vám umožní nejlépe využít vlastnosti tiskárny Smart Label Printer. Řada SmartLabels se výborně hodí na mnohem víc, než jen na tisk štítků pro obálky. Možn...

Více