Malé, ale mimořádně intenzivní

Komentáře

Transkript

Malé, ale mimořádně intenzivní
Kap_5_1 CZ.QX6
22.11.2006
14:26
Str. B
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5
8/23.2.2006
Malé, ale mimořádně intenzivní
168
Kap_5_1 CZ.QX6
22.11.2006
14:26
Str. C
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5
Vysokotlaké výbojky se svým způsobem
moderních vysokotlakých výbojek. Kro-
„výroby světla” výrazně liší od žárovek.
mě toho se dá světlo díky kompaktní
Vyznačují se velmi ekonomickým provo-
konstrukci výbojek velmi dobře směro-
zem. Vysokotlaké výbojky dávají extrém-
vat.
ně velké množství světla a přitom zabírají
Díky těmto vlastnostem jsou vysokotlaké
minimum místa.
výbojky používány všude tam,
Např. halogenidové výbojky používané
• kde se jedná o prezentaci zboží
na fotbalových stadionech poskytují při
a předmětů, např. ve výlohách a pro-
výkonu 2 000 wattů tolik světla jako dvě
dejních prostorech,
5000-wattové žárovky. Přitom je světlo
• kde záleží na množství světla a život-
generováno na ploše, která je přibližně
nosti, např. v průmyslových halách,
tak velká jako mince. Nízké vyzařování
na stadionech, v pouličním osvětlení,
tepla, vynikající podání barev a dlouhá
• kde zajišťují vhodné osvětlení rostlin.
životnost jsou dalšími přednostmi
169
8/23.2.2006
Kap_5_1 CZ.QX6
22.11.2006
14:26
Str. D
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5
8/23.2.2006
Obsah:
Co je dobré vědět o výbojkách
®
®
®
®
®
®
5.02
®
POWERBALL HCI -T, HCI -TM
5.04
POWERSTAR HQI -T
5.05
®
®
POWERBALL HCI -TC, POWERSTAR HCI -TC
5.06
POWERBALL® HCI®-TF
5.07
®
®
®
®
®
®
5.09
®
®
POWERBALL HCI -TS
5.10
POWERSTAR® HQI®-TS
5.11
POWERBALL HCI -T Shoplight, POWERBALL HCI -TC Shoplight
POWERSTAR HQI -R
®
5.08
®
POWERSTAR HQI -TS, výbojka s krátkým obloukem, výbojka s dlouhým obloukem 5.12
POWERSTAR® HQI®-T, POWERSTAR® HQI®-T, bez zapalovače
5.13
POWERBALL® HCI®-T
5.14
POWERSTAR® HQI®-T, POWERSTAR® HQI®-T, barevná
5.15
®
®
5.16
®
®
POWERBALL HCI -TT
5.17
POWERBALL® HCI®-E/P
5.18
POWERSTAR® HQI®-E, čirá, POWERSTAR® HQI®-E, s povrstvením
5.19
POWERBALL HCI -T/P
170
Kap_5_1 CZ.QX6
22.11.2006
14:26
Str. 1
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5
8/23.2.2006
POWERBALL® HCI®-E
®
®
®
®
®
®
5.20
POWERSTAR HQI -E, čirá a s povrstvením, křemenná technologie
5.21
POWERBALL HCI -R111
5.22
®
®
POWERBALL HCI -PAR, POWERSTAR HCI -PAR
VIALOX® NAV®-E
®
®
®
®
VIALOX NAV -T, PLANTASTAR
5.23
5.24 – 5.25
®
5.26
VIALOX NAV -TS
5.27
SOX
5.28
HQL®, HQL®-B, HQL®-R
5.29 – 5.30
®
HWL , startovací a spínací prvky
5.31
Příklady použití
5.32
Spektrální diagramy
5.33
Technické údaje
5.34 – 5.39
Pokyny pro používání
5.40 – 5.42
Systém + záruka pro HCI/HQI a PTi/PTU
5.43
Schémata zapojení, křivky svítivosti reflektorových výbojek
5.44
Barvy světla a vlastnosti podání barev, provozní polohy, patice
5.45
Všechny výbojky nabízené v této kapitole mohou být používány ve vhodných svítidlech v interiéru i exteriéru.
5.01
171
Kap_5_1 CZ.QX6
22.11.2006
14:26
Str. 2
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5
8/23.2.2006
Perfektně nasvíceno
Vysoký měrný světelný výkon již
směrovat a má vysoký stupeň účinnosti.
z principu
POWERBALL® HCI® je výsledkem našeho
Funkce těchto světelných zdrojů je založe-
dalšího vývoje světově nejúspěšnější halo-
na na obloukovém výboji. Mezi dvěma
genidové výbojky - POWERSTAR® HQI®.
elektrodami dojde k elektrickému výboji,
Navíc je kompatibilní s odpovídajícím svě-
který přivede ke svícení plnicí látku. Tento
telným zdrojem HQI®. Její barevná stálost
funkční princip se dá využívat s různými
během celé životnosti, měrný světelný vý-
kovy a plnicími látkami. Náš sortiment ob-
kon i podání barev jsou excelentní. Se
sahuje halogenidové, sodíkové a rtuťové
svým kulatým keramickým hořákem - pa-
výbojky. Téměř všechny výbojky potřebují
tentem firmy OSRAM - nabízí oproti dosa-
pro omezení proudu a zapálení speciální
vadnímu válcovitému tvaru ještě lepší
provozní přístroje.
vlastnosti pokud jde o světlo, barvu a stabilitu.
Halogenidové výbojky
Přidáním kovů a jodidů se dosahuje optimální barvy a měrného světelného výkonu
halogenidových výbojek POWERSTAR®
HQI®. Krátký obloukový výboj nabízí téměř
bodový zdroj světla, který se dá výborně
5.02
172
Kap_5_1 CZ.QX6
22.11.2006
14:26
Str. 3
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5
8/23.2.2006
Novinka Systémová záruka na
elektronické předřadníky OSRAM
v kombinaci s některými výbojkami HQI/HCI (viz strana 5.43)
• NAV® SUPER 4Y® s vynikajícím měrným
Optimální provoz s elektronickými
předřadníky
světelným výkonem a nejvyšší spolehli-
Spolehlivost soustavy, komfort a hospo-
vostí.
dárnost výbojek HQI®/HCI® 35, 70
a 150 W se ještě podstatně zvýší při pro-
NAV® 4Y®: s technologií budoucnosti
vozu s elektronickým předřadníkem
orientovanou do třetího tisíciletí
®
S novou technologií OSRAM VIALOX®
POWERTRONIC .
NAV® 4Y® je nyní možné prodloužit interval
Sodíkové vysokotlaké výbojky
plošné výměny sodíkových vysokotlakých
VIALOX® NAV®
Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX
výbojek veřejného osvětlení na 4 roky. To
®
je výsledek nejpokrokovější technologie,
dosahují nejvyššího měrného světelného
která je pro sodíkové vysokotlaké výbojky
výkonu ze všech vysokotlakých výbojek -
v současnosti k dispozici. Inovativní kon-
až 150 lm/W!
strukce hořáku, vysoce výkonná keramika
a pohlcovač otřesů „Shock Absorber”,
K jejich nejdůležitějším přednostem patří:
stejně jako nejmodernější výrobní procesy,
• extrémně vysoký měrný světelný výkon,
např. laserové svařování, umožňují výrobu
• extrémně dlouhá životnost.
dokonalých hořáků. Značný potenciál
Proto jsou nejúspornějším světelným zdro-
úspor v nákladech na výměnu výbojek
jem ve všeobecném osvětlování, který
se získává díky prodlouženým intervalům
umožňuje barevné vidění. OSRAM vyvinul
výměny a trvalé redukci předčasných
širokou nabídku sodíkových vysokotlakých
výpadků.
výbojek, které jsou k dispozici ve třech
kompletních řadách VIALOX® NAV®:
Rtuťové výbojky HQL®
• NAV® s vysokou hospodárností a spo-
Rtuťové výbojky nepotřebují zapalovač, ale
lehlivostí,
®
®
• NAV 4Y s maximální spolehlivostí
a hospodárností,
předřadník. Rtuťové vysokotlaké výbojky
jsou používány především v průmyslových
provozech, např. ve výrobních halách.
5.03
173
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:43
Str. 04
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
T tubulární, patice G12, patice G22, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
d
d
a
l
a
l
3)
2
1
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-T
HCI-T 35/830 WDL PB
HCI-T 35/942 NDL PB
HCI-T 70/830 WDL PB
HCI-T 70/942 NDL PB
HCI-T 100/830 WDL PB2)
HCI-T 100/942 NDL PB2)
HCI-T 150/830 WDL PB
HCI-T 150/942 NDL PB
HCI-TM 250/830 WDL PB
HCI-TM 250/942 NDL PB1)
HCI-TM 400/942 NDL PB2)
4008321005625
4050300873480
4050300873664
4050300873626
4008321907660
4008321907677
4050300873435
4050300873336
4050300977263
4008321907684
4008321907691
37
37
72
72
100
100
145
145
245
245
400
3400
3300
7000
6700
9500
9300
15500
14500
26000
25000
40000
Nyní jsou všechny výbojky HCI®-T dodávány
výhradně v inovativní technologii POWERBALL®
Výbojky POWERBALL® HCI®-T jsou jednopaticové
a mají redukované UV záření.
Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody technologie POWERBALL®:
• vysoký světelný tok,
• nejlepší křivky svítivosti,
• nejlepší podání barev,
• nejdelší barevná stálost,
• malý úbytek světelného toku během životnosti výbojky,
• malá závislost na provozní poloze,
• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí,
• méně výpadků v důsledku koroze keramiky.
G12
G12
G12
G12
G12
G12
G12
G12
G22
G22
G22
19
19
19
19
19
19
25
25
34
34
34
100
100
100
100
100
100
105
105
175
175
175
56
56
56
56
56
56
56
56
90
90
90
174
1) V přípravě.
2) Od 2007.
3) Pro HCI-T 35, 70, 150 W.
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
Výhody technologie UV-FILTER:
• dvojnásobné intenzity osvětlení, resp. životnosti,
lze dosáhnout při standardních ochranných krytech,
• menší křehnutí plastových součástí ve svítidlech,
• místo blokovacího UV filtru lze používat ve svítidle
cenově příznivější kryt z nerozbitného křemičitého
skla, které je odolné proti změnám teploty.
Novinka
• HCI®-T 100 W vyplňuje mezeru mezi 70 W
a 150 W.
• HCI®-TM 250 W a 400 W je podstatně kompaktnější než jiné výbojky o stejném výkonu. Pro
všechny aplikace, v nichž se fokusuje světlo. Nástrčná patice G22 zajišťuje dobré upevnění výbojky. Ideální pro světlovodné a reflektorové systémy.
Využití:
• prodejní prostory a výkladní skříně,
• náročná prezentace zboží,
• muzea, foyery a galerie,
• venkovní osvětlení.
5.04
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:43
Str. 05
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
T tubulární, čiré, patice G12
Křemenná technologie
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-T
HQI-T 70/WDL
HQI-T 70/NDL
HQI-T 150/WDL
HQI-T 150/NDL
4050300412993
4050300488424
4050300413013
4050300488448
70
70
150
150
POWERSTAR® HQI®-T patří k nejkratším halogenidovým výbojkám pro všeobecné osvětlení na světě.
Mají jednu patici a redukované UV záření. Schváleny
jsou pro uzavřená svítidla. Dodávají se v barvách
světla teple bílá DE LUXE a neutrálně bílá DE LUXE.
Výhody:
• vysoký měrný výkon,
• vynikající vlastnosti podání barev,
• dlouhá životnost,
• vysoký světelný tok,
• nízké vyzařování tepla,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• v barvě světla teple bílá DE LUXE ideální pro
kombinaci se světlem výbojky HALOSTAR®.
5300
5800
13000
13000
G12
G12
G12
G12
25
25
25
25
84
84
84
84
56
56
56
56
12
12
12
12
Použití:
• v interiéru: průmyslové haly, prodejní prostory, výkladní skříně, foyery, hotely, restaurace, veletržní
a výstavní haly, kanceláře, školy a sportovní zařízení, stejně jako pro náročnou a hospodárnou světelnou architekturu,
• v exteriéru: umělé osvětlení, reprezentativní ulice
a parkoviště, nasvícení budov a pomníků.
Poznámky
Provozní poloha: při vodorovné provozní poloze
výbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou.
5.05
175
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:43
Str. 06
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
TC tubulární, kompaktní, patice G8,5, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
3)
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-TC
HCI-TC 20/830 WDL PB
HCI-TC 35/830 WDL PB
HCI-TC 35/942 NDL PB
HCI-TC 70/830 WDL PB1)
HCI-TC 70/942 WDL PB
4008321052216
4050300873763
4050300873725
4008321907639
ve vývoji
20
37
37
72
1700
3400
3200
6900
G8,5
G8,5
G8,5
G8,5
15
15
15
15
81
81
81
81
52
52
52
52
12
12
12
12
72
72
6600
6300
G8,5
G8,5
15
15
81
81
52
52
12
12
POWERSTAR® HCI®-TC
HCI-TC 70/830 WDL2)
HCI-TC 70/942 NDL2)
4050300873831
4050300873794
POWERBALL® HCI®-TC a POWERSTAR® HCI®-TC
jsou kompaktní halogenidové výbojky od OSRAM.
Jsou jednopaticové a mají vnější baňku redukující
UV záření.
Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• umožňují kompaktní dimenzování svítidel,
• malé rozměry umožňují dobrou fokusaci ve svítidlech,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• POWERBALL® HCI®-TC navíc se všemi přednostmi inovativní technologie POWERBALL® (viz 5.04) např. vynikající podání barev, nízký barevný rozptyl,
nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok,
• nová patice "Secure Fix" G8,5.
5.06
176
1) V přípravě.
2) Nahrazena výbojkou POWERBALL® .
3) Pro HCI-TC 35, 70 W.
Využití:
• prodejní prostory,
• akcentové osvětlení,
• dekorační osvětlení.
Nová patice "Secure Fix" G8,5 od OSRAM
„Secure Fix" znamená:
1. bezpečné nasazování díky mechanicky stabilní
konstrukci patice,
2. bezpečné usazení díky oddělení elektrických kontaktů a polohování výbojky při použití objímek
s přidržovacími pružinami.
Patice "Secure Fix" se mohou používat ve všech
normovaných objímkách G8,5.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:43
Str. 07
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
TF tubulární, patice GU6,5, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
d
a
l
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-TF
HCI-TF 20/830 WDL PB1) 4008321907615
HCI-TF 35/830 WDL
20
Novinka
POWERBALL® HCI®-TF jsou nejmenší halogenidové
výbojky od OSRAM. Jsou jednopaticové a mají redukované UV záření. Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• maximum světla při minimálních rozměrech,
• nová patice twist & lock GU6,5 zaručuje stabilní
polohování ve svítidle,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízký rozptyl barev, nejlepší barevná stálost
a vysoký světelný tok.
1) Ab 2007.
177
1700
GU6,5
13
57
31
12
Využití:
díky svým malým rozměrům nachází HCI®-TF uplatnění všude tam, kde se dnes upřednostňuje používání halogenidových výbojek. Větší množství světla
a vysoká účinnost umožňují s méně výbojkami
(a nižší energií) dosáhnout stejného jasu. Vysoká
účinnost znamená také redukci generovaného tepla.
5.07
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:43
Str. 08
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky T a TC, Shoplight
tubulární, patice G12 a G8,5, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
d
a
l
1
Označení
výrobku
2
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-T Shoplight
HCI-T 35/930 WDL PB1)
HCI-T 70/930 WDL PB
4008321108166
4050300983134
39
73
3100
6400
G12
G12
19
19
100
100
56
56
1
1
12
12
37
73
3000
6300
G8,5
G8,5
15
15
81
81
52
52
2
2
12
12
POWERBALL® HCI®-TC Shoplight
HCI-TC 35/930 WDL PB1) 4008321108142
HCI-TC 70/930 WDL PB 4050300983110
POWERBALL® HCI®-T Shoplight a POWERBALL®
Výbojky HCI®-TC Shoplight jsou mimořádně vhodné
pro prezentaci zboží v textilním, ale také potravinářském průmyslu a všude tam, kde identifikace barev
hraje důležitou roli. Jsou jednopaticové a mají redukované UV záření.
Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• velmi dobré vlastnosti podání barev:
• výbojky POWERBALL® Shoplight s barvou světla
930 WDL dosahují poprvé u teple bílé barvy indexu podání barev vyššího než 95 (stupeň podání
barev 1A),
• podstatně lepší podání červené,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovační technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízký barevný rozptyl, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok,
• nová patice "Secure Fix" G8,5.
5.08
178
1) V přípravě
Využití:
• prodejní prostory a výkladní skříně vysoké úrovně,
• náročná prezentace zboží,
• muzea a výstavy.
Nová patice "Secure Fix" G8,5 od OSRAM
"Secure Fix" znamená:
1. bezpečné nasazování díky mechanicky stabilní
konstrukci patice,
2. bezpečné usazení díky oddělení elektrických kontaktů a polohování výbojky při použití objímek
s přidržovacími pružinami.
Patice "Secure Fix" se mohou používat ve všech
normovaných objímkách G8,5.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:43
Str. 09
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
R reflektor, pro uzavřená svítidla
Křemenná technologie
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-R
Reflektorová výbojka, provoz se zapalovačem, pouze pro uzavřená svítidla, křemenná technologie
HQI-R 150/NDL/FO
4050300465722
150 11000 5200 (b = 25 mm) Zástr- 95
92
1850 (b = 10 mm) čka
75
12
Výbojky POWERSTAR® HQI®-R mají zaostřující, dichroický reflektor. Jsou jednopaticové a mají redukované UV záření. Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• pro kompaktní optické systémy s vysokým stupněm účinnosti v systémech s optickými vlákny,
• optimální justování,
• nízké tepelné zatížení světlovodu,
• dlouhá životnost,
• jednoduchá výměna,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04).
Výbojky POWERSTAR® HQI®-R jsou optimálně justovány.
5.09
179
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 10
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
TS tubulární, dvoupaticové, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
1
2)
2
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-TS
HCI-TS 70/830 WDL PB 4050300784069
HCI-TS 70/942 NDL PB 4050300784106
HCI-TS 150/830 WDL PB 4050300783987
HCI-TS 150/942 NDL PB 4050300784007
HCI-TS 250/830 WDL PB 4050300637730
HCI-TS 250/942 NDL PB1) 4008321907707
72
74
144
144
245
245
6900
6700
14800
14200
25000
23000
Odteď se všechny výbojky HCI®-TS dodávají
výhradně v inovativní technologii POWERBALL®
Výbojky POWERBALL® HCI®-TS mají redukované
UV záření a jsou dvoupaticové.
Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• vynikající měrný světelný výkon,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízký barevný rozptyl, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
5.10
180
) V přípravě.
2) Pro HCI-TS 70,150 W.
RX7s
RX7s
RX7s-24
RX7s-24
Fc2
Fc2
21
21
24
24
25
25
114,2
114,2
132
132
163
163
57
57
66
66
81,5
81,5
1
1
1
1
2
2
12
12
12
12
12
12
Využití:
• prodejní prostory s vysokým stropem,
• náročná prezentace zboží,
• nepřímé osvětlení,
• muzea, foyery a galerie,
• nasvěcování budov a venkovní osvětlování.
Poznámky
ve srovnání s halogenidovými výbojkami o stejném
výkonu v křemenné technologii nebo s válcovým keramickým hořákem dosahují výbojky POWERBALL®
většího množství světla. Pro plánovanou intenzitu
osvětlení je tedy zapotřebí méně osvětlovacích bodů
- svítidel. Proto je možné ještě více snížit výdaje za
energii, náklady na instalaci a tepelné zatížení místnosti.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 11
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
TS tubulární, dvoupaticové
Křemenná technologie
1
2
3
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-TS
HQI-TS 70/WDL
HQI-TS 70/NDL
HQI-TS 70/D
HQI-TS 150/WDL
HQI-TS 150/NDL
HQI-TS 150/D
HQI-TS 250/WDL
HQI-TS 250/NDL
HQI-TS 250/D
HQI-TS 400/NDL1)
HQI-TS 400/D2)
4050300412955
4050300412931
4050300437521
4050300412979
4050300362380
4050300437545
4050300436012
4050300436036
4050300436050
4050300304090
4050300015385
70
70
70
150
150
150
250
250
250
400
400
5100
5700
5500
11700
12000
12000
22000
20000
20000
36000
37000
Výbojky POWERSTAR® HQI®-TS mají redukované
UV záření, jsou kompaktní a dvoupaticové. Schváleno pro uzavřená svítidla. Dodávají se v barvách světla teple bílá DE LUXE, neutrální bílá DE LUXE a denní bílá.
Výhody
• vysoký měrný výkon,
• vynikající vlastnosti podání barev,
• extrémně dlouhá životnost,
• vysoký světelný tok,
• nízké vyzařování tepla,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• v barvách světla teple bílá DE LUXE jsou ideální ke
skombinování se světlem halogenových žárovek
HALOSTAR®.
1) Provoz pouze s předřadníkem NAV®.
2) Provoz s předřadníkem NAV®. Při provozu s předřadníkem HQI® viz
odstavec "Technické údaje" od strany 5.37.
181
RX7s
RX7s
RX7s
RX7s-24
RX7s-24
RX7s-24
Fc2
Fc2
Fc2
Fc2
Fc2
20
20
20
23
23
23
25
25
25
31
31
114,2
114,2
114,2
132
132
132
163
163
163
206
206
57
57
57
66
66
66
81,5
81,5
81,5
103
103
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Použití:
• v interiéru: průmyslové haly, prodejní prostory,
výkladní skříně, foyery, hotely, restaurace, veletržní
a výstavní haly, kanceláře, školy, sportovní zařízení
atd.,
• v exteriéru: umělé osvětlení, nasvícení budov
a pomníků.
5.11
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 12
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
TS tubulární, dvoupaticové, bez vnější baňky
Křemenná technologie
Označení
výrobku
1
2
3
44
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-TS krátkooblouková výbojka
HQI-TS 1000/NDL/S
HQI-TS 1000/D/S
HQI-TS 2000/D/S
HQI-TS 2000/D/S/V 1)
HQI-TS 2000/NDL/S
HQI-TS 2000/NDL/S/V
4050300349916
4050300300092
4050300271682
4050300977232
4008321910196
4008321910202
1000
1000
2000
2000
2000
2000
90000
90000
200000
200000
200000
200000
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
36
36
36
36
36
36
187
187
187
187
187
187
93
93
93
93
93
93
1
1
2
4
1
4
10
10
10
10
10
10
32
268
134
3
10
POWERSTAR® HQI®-TS výbojka s dlouhým obloukem
HQI-TS 2000/N/L
4050300607344
2000
230000 Kabel
Výbojky POWERSTAR® HQI®-TS (1000 W/2000 W)
nemají vnější baňku, jsou kompaktní a dvoupaticové. Schváleno pro uzavřená svítidla.
POWERSTAR® HQI®-TS 2000/D/S
POWERSTAR® HQI®-TS 1000/NDL/S
Výhody:
• mimořádně kompaktní pro malé reflektory s malým
zatížením větrem,
• extrémně krátký světelný oblouk pro velice dobré
směrování světla s malým rozptylem,
• velice dobré podání barev,
• provoz s běžnými komerčními zapalovači a předřadníky,
• se speciálním zapalovačem je možné okamžité
opětovné zapálení horké výbojky.
Využití:
Sportovní stadiony, sportovní haly, velkoplošné
osvětlení, umělé osvětlení, simulace slunečního světla, zkoušky materiálů.
5.12
182
1) Pro svislou provozní polohu
POWERSTAR® HQI®-TS 2000/N/L
Výhody:
• délka oblouku 120 mm,
• ideální pro kompaktní širokoúhlé zářiče,
• provoz s běžnými komerčními zapalovači a předřadníky.
Využití:
Poloprofesionální sportovní zařízení, tréninková sportoviště, nasvícení budov, osvětlení průmyslových zařízení
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 13
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
T tubulární, patice E40, pro uzavřená svítidla
Křemenná technologie
1
2
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-T
HQI-T 1000/D
HQI-T 1000/N
HQI-T 2000/D
HQI-T 2000/N/E SUPER
HQI-T 2000/N/SN/ SUPER1)
HQI-T 2000/N/230 V
4050300015323
4008321116604
4050300015330
4050300301860
4050300348629
4050300421582
1000
1000
2000
2000
2000
2000
85000
110000
180000
240000
240000
220000
E40
E40
E40
E40
E40
E40
76
76
100
100
100
100
345
345
430
430
430
430
220
220
265
265
265
265
1
1
2
2
2
2
6
6
4
4
4
4
2000
2000
180000
200000
E40
E40
100
100
430
430
265
265
2
2
4
4
POWERSTAR® HQI®-T, bez zapalovače
HQI-T 2000/D/I
HQI-T 2000/N
4050300015446
4050300015347
Osvědčené výbojky POWERSTAR® HQI® se závitovou paticí E40 se dodávají v různých barvách světla,
ve výkonových stupních 1000 a 2000 W. Jsou
schváleny pro uzavřená svítidla.
Využití:
• osvětlení vysokých místností,
• sportovní a víceúčelové haly.
Výhody:
• výkon až 2000 W,
• různé barvy světla.
1) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,9 až 1,3 kVs, proto nesmí
být v provozu se zapalovači 4 ... 5 kV
183
5.13
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 14
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
T tubulární, patice E40, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-T
HCI-T 250/830 WDL PB 4050300636849
HCI-T 250/942 NDL PB1) 4008321908308
245
250
Nejlepší keramická technologie ve výbojkách
POWERBALL® HCI®-T se závitovou paticí E40. Redukované UV záření.
Schváleno pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• nyní v barvách světla WDL a NDL,
• kompatibilní se všemi halogenidovými výbojkami
se šroubovou paticí E40 o stejném výkonu,
• snížení výdajů u nových instalací díky menšímu počtu svítidel, což umožňuje lepší efektivita technologie POWERBALL®,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovační technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízká disperze barev, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
5.14
184
1) V přípravě.
25800
25000
E40
E40
46
46
226
226
150
150
Využití:
• atria, muzea a reprezentační prostory,
• nádraží a tovární haly,
• sportovní haly a jiná veřejná zařízení,
• venkovní osvětlení.
12
12
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 15
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
T tubulární, patice E40, pro uzavřená svítidla, křemenná technologie
Křemenná technologie
1
2
Označení
výrobku
bis 400 W
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-T
HQI-T 250/D
HQI-BT 400/D1)
HQI-T 400/N1)
4050300015293
4050300468471
4050300324647
250
400
400
20000
35000
42000
E40
E40
E40
46
62
46
225
285
273
150
175
175
1
2
1
12
12
12
360
360
440
–
–
–
E40
E40
E40
46
46
46
275
275
275
175
175
175
1
1
1
12
12
12
POWERSTAR® HQI®-T, barevná
HQI-T 400 modrá2)
HQI-T 400 zelená2)
HQI-T 400 purpurová2)
4050300258300
4050300258287
4050300649535
POWERSTAR® HQI®-T s průměrným výkonem
a závitovou paticí E40. Jsou schváleny pro uzavřená
svítidla.
Využití:
• průmysl,
• osvětlení velkých hal.
Výhody:
• výkon až 400 W,
• různé barvy světla,
• též v barvách BLUE (modrá), GREEN (zelená)
a MAGENTA (purpurová),
• technologie UV-FILTER (viz 5.04).
1) Provoz s předřadníkem NAV®. Při provozu s předřadníkem HQI® viz odstavec "Technické údaje" od strany 5.37.
2) Výbojky s téměř monochromatickým světlem.
185
5.15
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 16
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
T/P tubulární, patice E27, pro otevřená a uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-T/P
HCI-T/P 70/830 WDL PB čirá1)
4008321907714
HCI-T/P 70/830 WDL PB povrstvená1) 4008321907721
HCI-T/P 70/942 NDL PB čirá1)
4008321907738
HCI-T/P 70/942 NDL PB povrstvená1) 4008321907745
HCI-T/P 100/830 WDL PB čirá2)
4008321907752
HCI-T/P 100/830 WDL PB povrstvená2) 4008321907769
HCI-T/P 100/942 NDL PB čirá2)
4008321907776
HCI-T/P 100/942 NDL PB povrstvená2) 4008321907783
HCI-T/P 150/830 WDL PB čirá1)
4008321907790
HCI-T/P 150/830 WDL PB povrstvená1) 4008321907806
HCI-T/P 150/942 NDL PB čirá1)
4008321907813
HCI-T/P 150/942 NDL PB povrstvená1) 4008321907820
Novinka
Výbojky POWERBALL® HCI®-T/P jsou vyvinuty speciálně pro používání v otevřených svítidlech. Jsou
jednopaticové, opatřené závitovou paticí E27 a mají
redukované UV záření.
K dostání v čirém provedení a v provedení s luminoforem.
Výbojky pro otevřená svítidla:
• svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty,
• nižší náklady na svítidla,
• jednodušší servis,
• snadné čištění svítidel,,
• jednoduché řízení teploty ve svítidle.
Výhody:
• nová řešení osvětlení se snadnou údržbou ve vysoce kvalitní keramické technologii,
• maximální zajištění pro případ prasknutí výbojky díky integrované ochranné skleněné trubce,
• válcovitý tvar je mimořádně vhodný pro světelná
řešení s plošným osvětlením objektů,
• možnost výměny za výbojky HCI®-E/P a HCI®-PAR
o stejném výkonu,
• šroubová patice E27 pro jednoduchou manipulaci
s výbojkou,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04).
5.16
186
1) V přípravě.
2) Ab 2007.
73
73
73
73
100
100
100
100
145
145
145
145
6500
6400
6100
6000
9000
8500
8800
8300
14200
14000
14000
13300
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
140
140
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízká disperze barev, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
Využití:
• širokozářiče ve venkovních i vnitřních prostorech,
• „downlighty“ v obchodních domech, muzeích a na
výstavách,
• průmyslové osvětlení,
• venkovní nasvěcování.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 17
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
a
Halogenidové výbojky
TT tubulární, patice E27/E40, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-TT
HCI-TT 70/830 WDL PB
HCI-TT 150/830 WDL PB
4050300784120
4050300784144
74
148
7000
14500
E27
E40
30
46
150
204
102
132
12
12
Novinka
Výbojky POWERBALL® HCI®-TT dodávají bílé světlo
se zvláštním odstínem, především pro venkovní
osvětlení. Se závitovou paticí E27, resp. E40.
Redukované UV záření. Schváleno pro uzavřená
svítidla (věnujte pozornost poznámkám!).
Využití:
• reprezentační osvětlení městských center, ulic
a parků,
• nasvěcování budov,
• ulice a příjezdové cesty k nákupním centrům
a obytným oblastem.
Výhody:
• možnost přestavění a zhodnocení stávajících provozních míst NAV jednoduchou výměnou výbojek,
• výbojky jsou zapalovány zapalovačem NAV a pracují s tlumivkami NAV v odpovídajících stupních
výkonu,
• jasné bílé světlo vytváří příjemnou atmosféru,
• vynikající vzhled barev zvyšuje bezpečnost,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízká disperze barev, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
Poznámky:
• výbojky se smí používat jen v úplně uzavřených
svítidlech,
• používejte pokud možno časovaný zapalovač (doba vypnutí nejméně 15 minut!),
• v opačném případě vypněte svítidlo přinejmenším
na 15 minut, pokud došlo ke krátkodobému přerušení síťového napájení,
• výbojky HCI®-TT nejsou schváleny pro provoz se
sníženým výkonem,
• výbojky používané se stmívačem vykazují během
své životnosti větší úbytek světelného toku a silnější změny barev světla,
• pro výbojky HCI-TT používané se stmívačem nelze
garantovat dodržení vlastností výrobků uvedených
v katalogu.
5.17
187
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 18
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
E eliptické, patice E27, pro otevřená a uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-E/P
HCI-E/P 35/830 WDL PB čirá1)
4008321907837
HCI-E/P 35/830 WDL PB povrstvená1) 4008321907844
HCI-E/P 35/942 NDL PB čirá1)
4008321907851
HCI-E/P 35/942 NDL PB povrstvená1) 4008321907868
HCI-E/P 70/830 WDL PB čirá
4008321907875
HCI-E/P 70/830 WDL PB povrstvená 4008321907882
HCI-E/P 70/942 NDL PB čirá
4008321907899
HCI-E/P 70/942 NDL PB povrstvená 4008321907905
HCI-E/P 100/830 WDL PB čirá
4008321907912
HCI-E/P 100/830 WDL PB povrstvená 4008321907929
HCI-E/P 100/942 NDL PB čirá2)
4008321907936
HCI-E/P 100/942 NDL PB povrstvená2) 4008321907943
HCI-E/P 150/830 WDL PB čirá
4008321907950
HCI-E/P 150/830 WDL PB povrstvená 4008321907967
HCI-E/P 150/942 NDL PB čirá
4008321907974
HCI-E/P 150/942 NDL PB povrstvená 4008321907981
POWERBALL® HCI®-E/P.
Eliptické výbojky jsou vyvinuty speciálně pro používání v otevřených svítidlech. Jsou jednopaticové se
závitovou paticí E27, mají redukované UV záření
a dodávají se v čirém provedení a v provedení s povrstvením.
Výbojky pro otevřená svítidla (viz 5.16).
Výhody:
• nová řešení osvětlení se snadnou údržbou ve vysoce kvalitní keramické technologii,
• maximální zajištění pro případ prasknutí výbojky díky integrované ochranné skleněné trubce,
• eliptický tvar, mimořádně vhodný pro rotačně symetrické, otevřené reflektory,
• možnost výměny za výbojky HQI®-E/P o stejném
výkonu,
• šroubová patice E27 pro jednoduchou manipulaci
s výbojkou,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovační technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízký barevný rozptyl, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
5.18
188
1) V přípravě.
2) Ab 2007.
39
39
39
39
73
73
73
73
100
100
100
100
150
150
150
150
3000
2850
3000
2850
6500
6400
6100
6000
9000
8500
8800
8300
14000
13300
14000
13300
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
86
–
86
–
86
–
86
–
86
–
86
–
86
–
86
–
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Využití:
• „downlighty“ vestavěné ve stropě pro kanceláře,
obchodní domy, veletrhy a výstavy,
• dekorační otevřená svítidla,
• pro použití ve venkovním prostředí i vnitřních prostorech,
• průmyslové osvětlení.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 19
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
E eliptické, patice E27/E40, pro otevřená svítidla
Křemenná technologie
1
2
3
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERSTAR® HQI®-E, čiré
HQI-E 70/WDL čirá1)
HQI-E 70/NDL čirá1)
HQI-E 100/WDL čirá1)
HQI-E 100/NDL čirá1)
HQI-E 150/WDL čirá1)
HQI-E 150/NDL čirá1)
4050300397788
4050300397825
4050300351537
4050300345871
4050300433974
4050300434018
70
70
100
100
150
150
5200
5500
8500
8400
12900
12500
E27
E27
E27
E27
E27
E27
55
55
55
55
55
55
144
144
144
144
144
144
92
92
92
92
92
92
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
70
70
100
100
150
150
250
400
4700
5100
7900
7700
11600
11500
17000
31000
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E40
E40
55
55
55
55
55
55
90
120
144
144
144
144
144
144
226
290
–
–
–
–
–
–
–
–
2
2
2
2
2
2
3
3
20
20
20
20
20
20
12
12
POWERSTAR® HQI®-E, s povrstvením
HQI-E 70/WDL1)
HQI-E 70/NDL1)
HQI-E 100/WDL1)
HQI-E 100/NDL1)
HQI-E 150/WDL1)
HQI-E 150/NDL1)
HQI-E/P 250/D
HQI-E/P 400/D2)
189
4050300397801
4050300397849
4050300351551
4050300345833
4050300433998
4050300434032
4050300637457
4050300637433
POWERSTAR® HQI®-E jsou jednopaticové eliptické
výbojky, schválené pro otevřená svítidla, a mají redukované UV záření.
Využití:
• „downlighty“ v průmyslu, kancelářích a obchodních domech.
Výhody
• závitová patice E27, resp. E40 pro jednoduchou
manipulaci s výbojkou,
• různé barvy světla,
• v čirém provedení a v provedení s povrstvením,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04).
Poznámky:
• pro provoz výbojky HQI®-E 100 W se hodí tlumivky
NAV® 100 W a zapalovače HQI® 150 W.
1) Nízký rozptyl teploty chromatičnosti během životnosti výbojky, ovšem
spojený s vyšším úbytkem světelného toku. Tato skutečnost musí být zohledněna nižším plánovacím faktorem.
2) Provoz s předřadníkem NAV®. Při provozu s předřadníkem HQI® viz odstavec "Technické údaje" od strany 5.37.
5.19
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 20
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
E-eliptické, patice E40, pro uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-E
HCI-E 250/830 WDL PB
HCI-E 250/942 NDL PB1)
4050300636825
4008321908315
245
245
Nejlepší keramická technologie POWERBALL® HCI®E-Eliptické výbojky s velkým světelným tokem
a závitovou paticí E40, mají redukované UV záření.
Jsou schváleny pro uzavřená svítidla.
Výhody:
• kompatibilní se všemi halogenidovými výbojkami
se šroubovou paticí E40 o stejném výkonu,
• snížení výdajů u nových instalací díky menšímu počtu svítidel, což umožňuje lepší efektivita technologie POWERBALL®,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízká disperze barev, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
5.20
190
1) V přípravě.
24500
24500
E40
E40
90
90
226
226
–
–
12
12
Využití:
rychlá modernizace (lepší barvy světla) stávajících
osvětlovacích řešení pro:
• atria, muzea a reprezentační prostory,
• nádraží a tovární haly,
• sportovní haly a jiná veřejná zařízení.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:44
Str. 21
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
a
Halogenidové výbojky
E eliptické, patice E40, pro uzavřená svítidla
1
Označení
výrobku
2
EAN
kód
Křemenná technologie
POWERSTAR® HQI®-E, čirá
HQI-E 400/N čirá1)
4050300292632
440
42000
E40
120
285
198
1
12
250
400
400
1000
19000
34000
40000
100000
E40
E40
E40
E40
90
120
120
165
226
290
285
380
–
–
–
–
2
2
2
2
12
12
12
6
Křemenná technologie
POWERSTAR® HQI®-E, s povrstvením
HQI-E 250/D
HQI-E 400/D1)
HQI-E 400/N1)
HQI-E 1000/N
4050300015248
4050300019727
4050300305431
4050300015279
POWERSTAR® HQI®-E jsou jednopaticové eliptické
výbojky o středním až vysokém výkonu. Schváleno
pro uzavřená svítidla.
Využití:
• osvětlení velkých hal,
• downlighty v průmyslu, kancelářích a obchodních
domech.
Výhody:
• výkon až 1000 W,
• dlouhá životnost,
• dobré podání barev,
• závitová patice E40 pro jednoduchou manipulaci
s výbojkou,
• v čirém provedení a v provedení s povrstvením.
1) Provoz s předřadníkem NAV®. Při provozu s předřadníkem HQI® viz
odstavec "Technické údaje" od strany 5.37.
191
5.21
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 22
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
Reflektor R111, patice GX8,5, pro otevřená a uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL®
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-R111
HCI-R111 20/830 WDL PB 10D1)
HCI-R111 20/830 WDL PB 24D1)
HCI-R111 20/830 WDL PB 40D1)
HCI-R111 35/830 WDL PB 10D1)
HCI-R111 35/830 WDL PB 24D1)
HCI-R111 35/830 WDL PB 40D1)
HCI-R111 35/942 NDL PB 10D1)
HCI-R111 35/942 NDL PB 24D1)
HCI-R111 35/942 NDL PB 40D1)
HCI-R111 70/830 WDL PB 10D1)
HCI-R111 70/830 WDL PB 24D1)
HCI-R111 70/830 WDL PB 40D1)
4008321907998
4008321908001
4008321908018
4008321908025
4008321908032
4008321908049
4008321908056
4008321908063
4008321908070
4008321908087
4008321908094
4008321908100
20
20
20
39
39
39
39
39
39
72
72
72
Novinka
Výbojky POWERBALL® HCI®-R111 s reflektorem
R111 jsou schváleny pro otevřená svítidla a mají redukované UV záření. Výbojky pro otevřená svítidla
(viz 5.16).
Výhody:
• konečně řešení intenzivního světla s moderním reflektorem R111, nižším tepelným zatížením a dlouhou životností,
• nová patice twist & lock GX8,5 zaručuje stabilní
polohu ve svítidle,
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, nízká disperze barev, nejlepší barevná stálost a vysoký světelný tok.
5.22
192
1) V přípravě.
10
24
40
10
24
40
10
24
40
10
24
40
17000
4200
2000
35000
8500
4000
35000
8500
4000
55000
15000
9000
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Využití:
Osvětlení všech vnitřních prostorů, obzvlášť vhodné
pro:
• obchody,
• pasáže,
• muzea,
• atria,
• hotely,
• reprezentační prostory.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 23
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Halogenidové výbojky
Reflektor PAR, patice E27, pro otevřená a uzavřená svítidla
Keramická technologie POWERBALL
Označení
výrobku
EAN
kód
POWERBALL® HCI®-PAR
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP1)
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL1)
HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP2)
HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL2)
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP1)
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL1)
HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP1)
HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL1)
HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D1)
4008321908162
4008321908179
4008321908148
4008321908155
4008321908209
4008321908216
4008321908247
4008321908254
4008321908261
39
39
20
20
39
39
73
73
73
24000
5500
24000
4000
46000
8500
70000
14000
12000
10
30
10
30
10
30
10
30
40
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
65
65
97
97
97
97
97
97
97
95
95
125
125
125
125
125
125
125
12
12
6
6
6
6
6
6
6
4050300941936
4050300941950
4050300941974
4050300941998
4050300942018
4050300942032
38
38
38
38
73
73
22000
5000
37000
7000
55000
10000
10
30
10
30
10
30
E27
E27
E27
E27
E27
E27
65
65
97
97
97
97
95
95
125
125
125
125
12
12
6
6
6
6
POWERSTAR® HCI®-PAR
HCI-PAR 20 35/830 WDL SP
HCI-PAR 20 35/830 WDL FL
HCI-PAR 30 35/830 WDL SP
HCI-PAR 30 35/830 WDL FL
HCI-PAR 30 70/830 WDL SP1)
HCI-PAR 30 70/830 WDL FL1)
Novinka
Výbojky POWERBALL® HCI®-PAR nabízejí keramickou technologii v reflektorech PAR. Díky osvědčené
závitové patici a integrovanému reflektoru nabízejí tyto výbojky úplně nové možnosti v oblasti akcentového osvětlení. Jsou schválené pro otevřená svítidla.
Mají redukované UV záření, ( 5.16).
• dvě velikosti reflektorů PAR 20 a PAR 30 vždy ve
dvou úhlech vyzařování SP (SPOT) a FL (FLOOD),
• technologie UV-FILTER (viz 5.04),
• všechny výhody inovativní technologie
POWERBALL® (viz 5.04) - např. vynikající podání
barev, stejná barva světla výbojek, nejlepší barevná
stálost a vysoký světelný tok.
Výhody:
• integrovaný reflektor zaručuje optimální vlastnosti
vyzařování,
• nejjednodušší výměna výbojek díky osvědčené
závitové patici E27,
• jednoduchá konstrukce svítidla s integrovaným
reflektorem,
Využití:
• prodejní prostory,
• akcentové osvětlení,
• dekorativní osvětlení,
• pasáže,
• průmyslové osvětlení,
• venkovní použití.
1) V přípravě.
2) Ab 2007.
193
5.23
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 24
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Sodíkové vysokotlaké výbojky
E-eliptické, s luminoforem
1
2
Označení
výrobku
EAN
kód
VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® 1)
NAV-E 100 SUPER 4Y
NAV-E 150 SUPER 4Y
NAV-E 250 SUPER 4Y
NAV-E 400 SUPER 4Y
4050300015774
4050300024370
4050300024387
4050300024394
100
150
250
410
10200
17000
31100
55500
E40
E40
E40
E40
75
90
90
120
186
226
226
290
–
–
–
–
2
2
2
2
12
12
12
12
50
70
150
250
400
3500
5600
14500
27000
48000
E27
E27
E40
E40
E40
70
70
90
90
120
156
156
226
226
290
–
–
–
–
–
1
1
2
2
2
24
24
12
12
12
E27
E27
70
70
156
156
–
–
1
1
24
24
VIALOX® NAV®-E 4Y®
NAV-E 50 4Y
NAV-E 70 4Y
NAV-E 150 4Y
NAV-E 250 4Y
NAV-E 400 4Y
4050300577678
4050300577692
4050300577555
4050300577579
4050300577593
VIALOX® NAV®-E 4Y® s integrovaným zapalovačem
NAV-E 50/I 4Y
NAV-E 70/I 4Y
4050300606033
4050300606019
50
70
VIALOX® NAV® SUPER 4Y®
VIALOX® NAV® SUPER 4Y® patří k nejjasnějším
a nejúspornějším sodíkovým vysokotlakým výbojkám:
• až o 25 % delší životnost,
• až o 20 % vyšší měrný světelný výkon,
• jsou možné větší rozestupy sloupů osvětlení,
• stejné barevné vlastnosti a možnosti použití jako
u běžných výbojek NAV®,
• lepší řízení světelného toku.
VIALOX® NAV® 4Y®
velmi hospodárná výbojka "Longlife":
• až o 25 % delší životnost,
• stejný světelný tok jako běžné výbojky NAV®,
• lepší řízení světelného toku,
• stejné barevné vlastnosti a možnosti použití jako
u běžných výbojek NAV®.
5.24
194
1) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV® ve
stávajících zařízeních dbejte na vhodné zapalovače.
3500
5600
Využití:
• pouliční osvětlení,
• osvětlení tunelů,
• parkoviště a dopravní plochy,
• nasvěcování budov,
• osvětlení hal v těžkém průmyslu.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 25
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Sodíkové vysokotlaké výbojky
E eliptické, s povstvením
1
2
Označení
výrobku
EAN
kód
VIALOX® NAV®-E (Standard)
NAV-E 50/E
NAV-E 70/E
NAV-E 100
NAV-E 1501)
NAV-E 2501)
NAV-E 4001)
NAV-E 1000
4050300015750
4050300015767
4008321087300
4050300015613
4050300015620
4050300015637
4050300015644
50
70
100
150
250
400
1000
3500
5600
8500
14500
27000
48000
120000
E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40
70
70
75
90
90
120
165
156
156
186
226
226
290
370
–
–
–
–
–
–
–
1
1
2
2
2
2
2
24
24
12
12
12
12
6
E27
E27
70
70
156
156
–
–
1
1
24
24
75
90
120
170
226
290
–
–
–
1
2
2
40
12
12
VIALOX® NAV®-E s integrovaným zapalovačem
NAV-E 50/I
NAV-E 70/I
4050300015583
4050300015590
50
70
3500
5600
VIALOX® NAV®-E Plug-in (náhrada za rtuťové výbojky)
NAV-E 110
NAV-E 210
NAV-E 350
4050300024318
4050300015576
4050300015651
110
210
350
8000
18000
34000
E27
E40
E40
VIALOX® NAV® s integrovaným zapalovačem
Nepotřebují žádný zapalovač. Provoz je schválen
pouze s předřadníky pro NAV®. Provoz výbojek ve
svítidlech vybavených vlastním zapalovačem není
přípustný.
VIALOX® NAV®-E Plug-in
Výbojky lze používat ve svítidlech pro rtuťové výbojky
HQL® 125 W, 250 W, resp. 400 W beze změn stávajících provozních dílů, jsou-li předřadníky vhodné pro
vyšší provozní proud výbojek NAV®-Plug-in. Proto je
třeba ověřit, zda budou dodrženy maximální přípustné hodnoty pro teplotu vinutí podle předpisů VDE
a specifikací IEC. Před výměnou výbojek kontaktujte
v případě pochybností výrobce svítidla nebo zařízení.
1) Na vyžádání k dodání také v provedení "neobsahujícím rtuť".
195
5.25
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 26
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Sodíkové vysokotlaké výbojky
T tubulární, čiré
1
2
Označení
výrobku
EAN
kód
VIALOX® NAV® -T SUPER 4Y®1)
NAV-T 50 SUPER 4Y
NAV-T 70 SUPER 4Y
NAV-T 100 SUPER 4Y
NAV-T 150 SUPER 4Y
NAV-T 250 SUPER 4Y
NAV-T 400 SUPER 4Y
NAV-T 600 SUPER 4Y2)
4050300024325
4050300015736
4050300015743
4050300024400
4050300024417
4050300281179
4050300275772
50
70
100
150
250
400
600
4400
6600
10700
17500
33200
56500
90000
E27
E27
E40
E40
E40
E40
E40
37
37
46
46
46
46
46
156
156
211
211
257
285
285
104
104
132
132
158
175
175
1
1
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
12
4050300579061
4050300577616
4050300577630
4050300577654
70
150
250
400
6000
15000
28000
48000
E27
E40
E40
E40
37
46
46
46
156
211
257
285
104
132
158
175
1
2
2
2
12
12
12
12
70
100
150
250
400
1000
6000
9000
15000
28000
48000
130000
E27
E40
E40
E40
E40
E40
37
46
46
46
46
65
156
211
211
257
285
3553)
104
132
132
158
175
240
1
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
56500
90000
E40
E40
46
46
285
285
175
175
1
1
12
12
VIALOX® NAV®-T 4Y®
NAV-T 70 4Y
NAV-T 150 4Y
NAV-T 250 4Y
NAV-T 400 4Y
VIALOX® NAV® -T (Standard)
NAV-T 70
NAV-T 100
NAV-T 1504)
NAV-T 2504)
NAV-T 4004)
NAV-T 1000
4050300255590
4008321087287
4050300015668
4050300015675
4050300015682
4050300251417
PLANTASTAR® (pro pěstování rostlin)2)
PLANTASTAR 400
PLANTASTAR 600
196
4050300620084
4050300620107
400
600
NAV® jako čirá tubulární výbojka
Čiré tubulární výbojky NAV® umožňují přesné směrování světla. U nových instalací pouličního osvětlení
lze proto realizovat větší rozestupy sloupů. To platí
především pro výbojky NAV®-T Super 4Y® s jejich
extrémně vysokými měrnými světelnými výkony.
Jsou možné značné úspory!
Ostatní vlastnosti výrobků a možnosti použití odpovídají popisu na předcházejících stranách.
Výbojky PLANTASTAR® 400 W a 600 W, které byly
vyvinuty speciálně pro komerční pěstování rostlin,
umožňují intenzivní, celoroční rostlinnou výrobu.
5.26
3) Na vyžádání lze dodat také ve zvláštní délce 390 mm.
4) Na vyžádání k dodání také v provedení "neobsahujícím rtuť".
1) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV® ve
stávajících zařízeních dbejte na vhodné zapalovače.
2) Výbojky vyžadují zapalovače se zapalovacím napětím 4 ...
5 kVs.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 27
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Sodíkové vysokotlaké výbojky
TS tubulární, čiré, dvoupaticové
Označení
výrobku
EAN
kód
VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y®
Se speciálním zapalovačem je možné okamžité opětovné zapálení horké výbojky.
NAV-TS 70 SUPER 4Y
4050300024301
70
6800
RX7s
20
NAV-TS 150 SUPER 4Y
4050300281667
150
15000 RX7s-24 23
Označení
výrobku
114,21)
1321)
57
66
12
12
206
206
103
103
12
12
EAN
kód
VIALOX® NAV®-TS (Standard)
Se speciálním zapalovačem je možné okamžité opětovné zapálení horké výbojky.
NAV-TS 250
4050300015705
250
25500 Fc2
23
NAV-TS 400
4050300015712
400
48000 Fc2
23
NAV® čtyřleté výbojky
VIALOX® NAV® SUPER 4Y® a NAV® 4Y®
4Y® znamená 4 Years = 4 roky. S NAV® 4Y® lze prodloužit interval plošné výměny sodíkových výbojek
ve veřejném osvětlení na 4 roky.
Trvalá redukce předčasných výpadků
U NAV® 4Y® 50.. 400 W a NAV® SUPER 4Y® 50..
400 W je po 16 000 hodinách provozu ještě 95 %
všech výbojek funkčních. Z toho plynou další značné
úspory nákladů na výměny.
Delší intervaly výměny
Jestliže byly výbojky NAV® doposud vyměňovány
např. každé 3 roky, dosahuje se nyní jen díky prodloužení intervalů výměny na 4 roky úspory 25 %
ročních nákladů na výměnu výbojek.
1) Rozteč kontaktů, střední hodnota.
197
5.27
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 28
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Sodíkové nízkotlaké výbojky
Trubicový tvar, čiré s infračervenou reflexní vrstvou
Označení
výrobku
EAN
kód
SOX1)
SOX 18
SOX 35
SOX 55
SOX 90
SOX 135
SOX 180
4050300015569
4050300015514
4050300015521
4050300015538
4050300015545
4050300015552
18
37
56
91
135
185
SOX Sodíkové nízkotlaké výbojky mají měrný světelný výkon až 178 lm/W.
Výhoda:
při mlze a oparu je možné kontrastnější vidění - díky
monochromatickému žlutému světlu (sodíková
spektrální křivka 590 nm).
5.28
198
1) Na přání se navíc dodávají také výbojky SOX-E.
1800
4600
8100
13500
22500
32000
BY22d
BY22d
BY22d
BY22d
BY22d
BY22d
54
54
54
68
68
68
216
311
425
528
775
1120
12
12
12
12
12
9
Využití:
osvětlení výpadovek a rychlostních komunikací, tunelů, vodních cest a plavebních komor.
Poznámka:
barevné vidění není možné.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:45
Str. 29
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Rtuťové výbojky
E eliptické, s povrstvením
1
2
Označení
výrobku
EAN
kód
HQL® 4Y
HQL 50 4Y
HQL 80 4Y
HQL 125 4Y
4008321097859
4008321097811
4008321097835
50
80
125
2000
4000
6800
E27
E27
E27
55
70
75
130
156
170
1
1
1
40
40
40
HQL 50 SUPER DE LUXE 4050300015217
HQL 80 SUPER DE LUXE 4050300015224
HQL 125 SUPER DE LUXE 4050300018515
50
80
125
1600
3400
5700
E27
E27
E27
55
70
75
130
156
170
1
1
1
40
40
40
4050300015132
4050300015149
4050300015156
4050300015163
4050300015170
50
80
125
250
400
2000
4000
6800
14000
24000
E27
E27
E27
E40
E40
55
70
75
90
120
130
156
170
226
290
1
1
1
2
2
40
40
40
12
12
4050300015040
4050300012360
4050300012377
4050300015064
4050300015071
4050300015088
4050300015095
50
80
125
250
400
700
1000
1800
3800
6300
13000
22000
40000
57000
E27
E27
E27
E40
E40
E40
E40
55
70
75
90
120
140
165
130
156
170
226
290
339
355
1
1
1
2
2
2
2
40
40
40
12
12
6
6
HQL® SUPER DE LUXE
HQL® DE LUXE
HQL 50 DE LUXE
HQL 80 DE LUXE
HQL 125 DE LUXE
HQL 250 DE LUXE
HQL 400 DE LUXE
HQL® (Standard)
HQL 50
HQL 80
HQL 125
HQL 250
HQL 400
HQL 700
HQL 1000
HQL 4Y®
Pro čtyřleté používání v pouličním osvětlení. Oproti
tříletému intervalu výměny výbojek lze ročně ušetřit
25 % nákladů na údržbu. Teple bílá barva světla.
HQL® STANDARD
Rtuťové vysokotlaké výbojky HQL® STANDARD jsou
opatřeny luminoforem typy ytrium-vanaditan. Neutrální bílá barva světla.
HQL SUPER DE LUXE
Se svým zlatě zbarveným vnitřním povrstvením (foto
viz výše) nabízí HQL® SUPER DE LUXE s dlouhou životností barvu světla podobnou světlu žárovky pro
reprezentační osvětlení.
Využití:
• veřejné osvětlení na náměstích, v obytných oblastech, na parkovištích a hlavních či sběrných komunikacích,
• osvětlení parkovišť a průmyslových zařízení,
• osvětlení hal a efektní osvětlení,
• dekorační osvětlení rostlin.
HQL® DE LUXE
Teplejší barva světla a více světla oproti standardním
výbojkám HQL® otevírají výbojkám HQL® DE LUXE
nejrůznější možnosti osvětlování.
5.29
199
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 30
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Rtuťové výbojky
kulový tvar / reflektor
Označení
výrobku
EAN
kód
HQL®-B SUPER DE LUXE (kulový tvar)
HQL-B 50 SUPER DE LUXE 4050300015194
HQL-B 80 SUPER DE LUXE 4050300015200
Ozdobné výbojky HQL® SUPER DE LUXE mají zlatohnědou filtrační vrstvu.
Výhody:
• vydávají světlo v barvě podobné žárovkám,
• varianta s kulovým tvarem je díky větší baňce
prakticky neoslnivá a odolná proti stříkající vodě.
50
80
1600
3000
E27
E27
126
126
190
190
6
6
Využití:
• v interiéru: mimořádně vhodná pro svítidla s jednou nebo více výbojkami, např. ve foyerech, obchodních pasážích a prostorech s veřejným provozem či pro jiné typy dekorativního osvětlení s dlouhou dobou používání,
• v exteriéru: Pěší zóny, promenády, osvětlení parků, zahrad a cest, orientační osvětlení.
Označení
výrobku
EAN
kód
HQL®-R DE LUXE (Reflektor)
HQL-R 80 DE LUXE
4050300003290
HQL®-R DE LUXE v hřibovitém tvaru s reflektorem
nabízí teple bílou barvu světla a příjemné barevné
vlastnosti.
Křivka svítivosti a hodnoty intenzity osvětlení viz strana 5.44.
5.30
200
80
3000
E27
125
168
6
Využití:
• dekorační osvětlovací aplikace s dlouhou dobou
používání,
• osvětlení rostlin,
• akvária, terária,
• chraňte před stříkající vodou!
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 31
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Rtuťové směsové výbojky, eliptické/reflektor
Startovací a zapojovací prvky
3
1
2
Označení
výrobku
EAN
kód
HWL®
Eliptické
HWL 160 225 V
HWL 160 235 V
HWL 250 225 V
HWL 250 235 V
HWL 500 225 V
HWL 500 235 V
4050300015453
4050300216867
4050300015477
4050300219790
4050300015484
4050300216928
160
160
250
250
500
500
3100
3100
5600
5600
14000
14000
E27
E27
E402)
E40
E40
E40
Hřibovitý tvar s reflektorem. Není zapotřebí žádný předřadník.
HWL R 160 DE LUXE 4050300015507 160
25001)
E27
Směsové výbojky HWL® jsou opatřeny luminoforem
typu ytrium-vanaditan.
Výhody:
• výbojky HWL® se mohou používat místo žárovek,
protože nepotřebují předřadník ani zapalovač,
• mají delší životnost než žárovky.
Označení
výrobku
75
75
90
90
120
120
177
177
226
226
275
275
1
1
2
2
2
2
40
40
12
12
12
12
125
168
3
6
Využití:
• osvětlení hal s cennými instalacemi,
• náhrada provozních míst s vysoce výkonnými žárovkami.
EAN
kód
Startovací a zapojovací prvky
STE 501
SE 600
4050300012841
4050300016948
Náhradní startér pro zapalovače
Náhradní zapojovací prvek pro zapalovače
800
800
Existují zapalovače pro POWERSTAR®, resp.
VIALOX®, které jsou vybaveny vestavěným doutnavkovým zapalovačem STE 501, nebo vestavěnou zapalovací trubicí SE 600. Při výměně musíte dávat
pozor, abyste tyto dva prvky nezaměnili.
Doporučujeme vyměnit STE 501, resp. SE 600 při
každé výměně výbojky.
1) Křivka svítivosti viz strana 5.44.
2) Na přání lze dodat také s paticí E27.
201
5.31
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 32
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Jaká výbojka
pro jaké osvětlení?
Příklady použití
POWER- POWERBALL®
BALL®
HCI®
HCI®
Shoplight
kanceláře a velkoprostorové kanceláře, foyery ●
●
administrativa předsíně
●
●
průmysl,
chemický průmysl, průmysl plastů
●
řemesla,
elektrotechnika, jemná mechanika ●
●
podnikání zpracování dřeva a papírenský průmysl
●
potraviny
●
●
textilní a kožedělný průmysl
●
●
tiskárny
●
výroba automobilů a strojírenství
elektrárny a teplárny
laboratoře
●
hutě, slévárny a
šrotovny
cementárny
sklady, expedice
školní a vzdělávací
prostory
posluchárny, čítárny
●
●
prodejní
potraviny, pečivo a lahůdky
●
●
prostory
textil, kožené zboží
●
●
výkladní
výkladní foto., hodiny, klenoty
●
●
skříně
kosmetika, kadeřnictví
●
●
květiny
●
●
supermarkety
●
●
obchodní domy
●
●
spolefoyery
●
●
čenské
restaurace, hostince
●
●
prostory a muzea galerie
●
●
kulturní
výstavní a veletržní haly
●
●
zařízení
sportovní a víceúčelové haly
●
kliniky a
lékařské
diagnostika a léčení
●
●
ordinace
reprezentativní ulice
●
ordinace
pěší zóny
●
dopravní
výpadovky a rychlostní komunikace
zařízení
náměstí, mosty
●
tunely a podjezdy
●
vedlejší ulice, park. komunikace ●
přechody pro chodce
●
křižovatky
●
parkové a zahradní cesty
●
vodní cesty, plavební komory
kolejiště
letiště, osvětlení odstavných ploch
průmyslová tovární dvory, parkoviště
zařízení
zapojovací zařízení
loděnice, přístavy a nábřeží
doly, haldy, skládky
rafinerie
staveniště staveniště
sportoviště sportoviště
umělé osvětlení na stadionech
nasvěcování budovy, pomníky
●
parky a zahrady
●
zvláštní
osvětlení rostlin
●
použití
akvária, terária
●3)
●3)
komerční pěstování rostlin
natáčení barevných
filmů a barevných tel. programů ●
●
osvětlení divadelních jevišť
●
●
kontroly povrchových materiálů ●
●
kontroly barev
●
●
spektrální průběh záření výbojek viz strana 5.33
5.32
202
1) Speciální reflektorové výbojky jako HQL®-R DE LUXE
a HWL®-R DE LUXE.
2) PLANTASTAR®.
3) Chráněno pouze proti stříkající a proudící vodě.
POWER- HQL® HQL®
HQL®
HWL® VIALOX® VIALOX® SOX
®
STAR
DE LUXE SUPER
NAV®
NAV®
HQI®
DE LUXE
SUPER NAV® 4Y®
4Y®
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●3)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●1)3)
●3)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●2)
●
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 33
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Spektrální vyzařovací diagram výbojek
Viditelná oblast od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 10 nm.
Výbojky POWERSTAR®
HQI®/HCI®
400
450
500
550
600
650
700
výbojky HQI®
VIALOX® NAV®- a
SOX výbojky ,
HWL®- a HQL® výbojky
400
750
HCI® /930 Shoplight
400
450
500
550
600
650
700
750
HCI® /830 WDL
400
450
500
600
650
700
750
®
450
500
450
500
550
600
650
700
750
400
450
500
400
450
500
400
450
500
550
600
650
700
750
600
650
700
750
550
600
500
550
600
650
700
750
550
400
450
500
650
700
750
400
450
500
400
450
500
550
600
650
700
750
450
500
550
600
650
700
750
450
500
550
600
650
700
750
SOX
600
650
700
750
400
®
HWL
600
550
650
700
750
400
HQL® Super de Luxe
550
600
650
700
750
400
450
500
550
600
650
700
750
550
600
650
700
750
HQL® de Luxe
HQI®-T /D E40
550
600
HQI®-TS /D/S cable
Pamatujte si: tato barevná tabulka může jen hrubě znázornit vyzařovaná
spektra. Přesné shody vyobrazených barev s definicemi příslušných barev
se nedá z technických důvodů souvisejících s tiskem dosáhnout.
203
550
HQI®-T /N E40
HQI®-TS /NDL
HQI®-TS /D
500
HQI -T /NDL G12
HQI®-TS /WDL
400
450
®
HCI /942 NDL
400
400
HQI®-T /WDL G12
550
450
NAV®/NAV® Super 4Y
650
700
750
400
450
500
HQL®
5.33
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 34
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Technické údaje
Označení
výrobku
Proud
výbojky
A
HCI-E 250/830 WDL PB
2,9
HCI-E 250/942 NDL PB
2,9
HCI-E/P 35/830 WDL PB čirá5)
0,5
HCI-E/P 35/830 WDL PB povrstvená5) 0,5
HCI-E/P 35/942 NDL PB čirá5)
0,5
HCI-E/P 35/942 NDL PB povrstvená5) 0,5
HCI-E/P 70/830 WDL PB čirá4)5)
0,98
HCI-E/P 70/830 WDL PB povrstvená4) 0,98
HCI-E/P 70/942 NDL PB čirá4)5)
0,98
HCI-E/P 70/942 NDL PB povrstvená 0,98
HCI-E/P 100/830 WDL PB čirá
1,2
HCI-E/P 100/830 WDL PB povrstvená 1,2
HCI-E/P 100/942 NDL PB čirá7)
1,2
HCI-E/P 100/942 NDL PB povrstvená7) 1,2
HCI-E/P 150/830 WDL PB čirá4)5) 1,8
HCI-E/P 150/830 WDL PB povrstvená 1,8
HCI-E/P 150/942 NDL PB čirá4)5) 1,8
HCI-E/P 150/942 NDL PB povrstvená 1,8
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP 5) 0,5
HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL5) 0,5
HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP7) 0,22
HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL7) 0,22
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP 5) 0,5
HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL5) 0,5
HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP 5) 0,98
HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL5) 0,98
HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D5) 0,98
HCI-PAR 20 35/830 WDL SP 4)
0,5
HCI-PAR 20 35/830 WDL FL4)
0,5
HCI-PAR 30 35/830 WDL SP 4)
0,5
4)
HCI-PAR 30 35/830 WDL FL
0,5
HCI-PAR 30 70/830 WDL SP 4)5)
0,97
HCI-PAR 30 70/830 WDL FL4)5)
0,97
5.34
204
Odebíraný
příkon
s
předřadníkem
cca W
245
245
45
45
45
45
85
85
85
85
115
115
115
115
170
170
170
170
45
45
23
23
45
45
85
85
85
48
48
48
48
88
88
Kompenzační
kondenzátor
při
50 Hz
µF1)
Schéma Světelzapo- ný tok
jení
v lm
č.2)
Měrný
světelný
výkon
výbojek
lm/W
Barevné
podání
Stupeň
Teplota
chromatičnosti
K
KompenProvozní poloha3)
32
32
6
6
6
6
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
6
6
EP
EP
6
6
12
12
12
6
6
6
6
12
12
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
7
7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
100
100
77
73
77
73
89
88
84
82
90
85
88
83
93
89
93
89
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1B
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
3000
4200
3000
3000
4200
4200
3000
3000
4200
4200
3000
3000
4200
4200
3000
3000
4200
4200
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
–
3000
3000
3000
3000
3000
3000
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
–
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
1) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ␸ ≥ 0,9.
2) Schémata zapojení viz strana 5.44.
3) Příklady viz strana 5.45.
4) Výhodný provoz s předřadníky POWERTRONIC® viz kapitola 11.
24500
24500
3000
2850
3000
2850
6500
6400
6100
6000
9000
8500
8800
8300
14000
13300
14000
13300
24000 6)
5500 6)
24000 6)
4000 6)
46000 6)
8500 6)
70000 6)
14000 6)
12000 6)
22000 6)
5000 6)
37000 6)
7000 6)
550006)
10000 6)
5) V přípravě.
6) Osová svítivost cd.
7) Od 2007.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 35
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Technické údaje
Označení
výrobku
Proud
výbojky
A
HCI-R111 20/830 WDL PB 10D5)
HCI-R111 20/830 WDL PB 24D5)
HCI-R111 20/830 WDL PB 40D5)
HCI-R111 35/830 WDL PB 10D5)
HCI-R111 35/830 WDL PB 24D5)
HCI-R111 35/830 WDL PB 40D5)
HCI-R111 35/942 NDL PB 10D5)
HCI-R111 35/942 NDL PB 24D5)
HCI-R111 35/942 NDL PB 40D5)
HCI-R111 70/830 WDL PB 10D5)
HCI-R111 70/830 WDL PB 24D5)
HCI-R111 70/830 WDL PB 40D5)
HCI-T 35/830 WDL PB4)5)
HCI-T 35/930 WDL PB5)
HCI-T 35/942 NDL PB4)5)
HCI-T 70/830 WDL PB4)
HCI-T 70/930 WDL PB4)
HCI-T 70/942 NDL PB4)5)
HCI-T 100/830 WDL PB7)
HCI-T 100/942 NDL PB7)
HCI-T 150/830 WDL PB4)
HCI-T 150/942 NDL PB4)5)
HCI-T 250/830 WDL PB
HCI-T 250/942 NDL PB5)
HCI-TC 20/830 WDL PB
HCI-TC 35/830 WDL PB4)5)
HCI-TC 35/930 WDL PB5)
HCI-TC 35/942 NDL PB4)5)
HCI-TC 70/830 WDL PB4)5)
HCI-TC 70/930 WDL PB4)5)
HCI-TC 70/830 WDL4)
HCI-TC 70/942 NDL4)5)
HCI-TF 20/830 WDL PB7)
HCI-TM 250/830 WDL PB
HCI-TM 250/942 NDL PB5)
HCI-TM 400/942 NDL PB7)
0,22
0,22
0,22
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,98
0,98
0,98
0,5
0,5
0,5
0,96
0,96
0,96
1,1
1,1
1,8
1,8
2,8
2,8
0,22
0,5
0,5
0,5
0,96
0,96
0,96
0,96
0,22
2,90
2,90
4,45
Odebíranýpříkon
s
předřadníkem
cca W
23
23
23
45
45
45
45
45
45
85
85
85
45
39
45
85
85
85
115
115
170
170
245
250
23
45
45
45
85
85
85
85
23
280
280
460
1) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ␸ ≥ 0,9.
2) Schémata zapojení viz strana 5.44.
3) Příklady viz strana 5.45.
4) Výhodný provoz s předřadníky POWERTRONIC® viz kapitola 11.
205
Kompenzační
kondenzátor
při
50 Hz
µF1)
Schéma Světelzapo- ný tok
jení
v lm
č.2)
EP
EP
EP
6
6
6
6
6
6
12
12
12
6
6
6
12
12
12
16
16
20
20
32
32
EP
6
6
6
12
12
12
12
EP
32
32
35
7
7
7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
7
2/7
2/7
2/7
17000 6)
4200 6)
2000 6)
35000 6)
8500 6)
4000 6)
35000 6)
8500 6)
4000 6)
55000 6)
15000 6)
9000 6)
3400
3100
3300
7000
6400
6700
9500
9300
15500
14500
25800
25000
1700
3400
3000
3200
6900
6300
6600
6300
1700
26000
25000
40000
5) V přípravě.
6) Osová svítivost cd.
7) Od 2007.
Měrný
světelný
výkon
výbojek
lm/W
Podání
barev
Stupeň
Teplota
chromatičnosti
K
KompenProvozní poloha3)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
92
79
89
97
88
93
95
93
107
100
105
100
85
92
79
86
96
86
92
88
85
106
102
100
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1A
1A
1A
1B
1B
1B
1B
1A
1A
1B
1A
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1B
1A
1A
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4200
4200
4200
3000
3000
3000
3000
3000
4200
3000
3000
4200
3000
4200
3000
4200
3000
4200
3000
3000
3000
4200
3000
3000
3000
4200
3000
3000
4200
4200
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
5.35
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 36
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Technické údaje
Označení
výrobku
Proud
výbojky
A
HCI-T/P 70/830 WDL PB čirá5)
0,98
HCI-T/P 70/830 WDL PB povrstvená5) 0,98
HCI-T/P 70/942 NDL PB čirá5)
0,98
HCI-T/P 70/942 NDL PB povrstvená5) 0,98
HCI-T/P 100/830 WDL PB čirá6)
1,20
HCI-T/P 100/830 WDL PB povrstvená6)1,20
HCI-T/P 100/942 NDL PB čirá6)
1,20
HCI-T/P 100/942 NDL PB povrstvená6) 1,20
HCI-T/P 150/830 WDL PB čirá5)
1,80
HCI-T/P 150/830 WDL PB povrstvená5)1,80
HCI-T/P 150/942 NDL PB čirá5)
1,80
HCI-T/P 150/942 NDL PB povrstvená5) 1,80
HCI-TS 70/830 WDL PB4)
0,95
HCI-TS 70/942 NDL PB4)5)
0,98
HCI-TS 150/830 WDL PB4)5)
1,8
HCI-TS 150/942 NDL PB4)5)
1,8
HCI-TS 250/830 WDL PB
3,0
HCI-TS 250/942 NDL PB5)
3,0
HCI-TT 70/830 WDL PB
0,92
HCI-TT 150/830 WDL PB
1,8
5.36
206
Odebíranýpříkon
s
předřadníkem
cca W
85
85
85
85
115
115
115
115
170
170
170
170
85
85
144
170
285
285
74
148
Kompenzační
kondenzátor
při
50 Hz
µF1)
Schéma Světelzapo- ný tok
jení
v lm
č.2)
Měrný
světelný
výkon
výbojek
lm/W
Barevné
podání
Stupeň
Teplota
chromatičnosti
K
KompenProvozní poloha3)
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
12
12
20
20
32
32
12
20
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
89
88
84
82
90
85
88
83
98
97
97
92
96
91
103
99
102
94
95
98
1B
1B
1A
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1B
1A
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1B
3000
3000
4200
4200
3000
3000
4200
4200
3000
3000
4200
4200
3000
4200
3000
4200
3000
4200
3000
3000
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
libovolná
libovolná
1) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ␸ ≥ 0,9.
2) Schémata zapojení viz strana 5.44.
3) Příklady viz strana 5.45.
4) Výhodný provoz s předřadníky POWERTRONIC® viz kapitola 11.
6500
6400
6100
6000
9000
8500
8800
8300
14200
14000
14000
13300
6900
6700
14800
14200
25000
23000
7000
14500
5) V přípravě.
6) Od 2007.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 37
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Technické údaje
Označení
výrobku
Proud
výbojky
A
HQI-E 70/WDL7)8)
HQI-E 70/WDL čirá7)8)
HQI-E 70/NDL7)8)
HQI-E 70/NDL čirá7)8)
HQI-E 100/WDL7)
HQI-E 100/WDL čirá7)
HQI-E 100/NDL7)
HQI-E 100/NDL čirá7)
HQI-E 150/WDL7)8)
HQI-E 150/WDL čirá
HQI-E 150/NDL7)8)
HQI-E 150/NDL čirá7)8)
HQI-E 250/D
HQI-E 400/N5)7)
HQI-E 400/N6)7)
HQI-E 400/N čirá5)7)
HQI-E 400/N čirá6)7)
HQI-E 400/D5)
HQI-E 400/D6)
HQI-E 1000/N
HQI-E/P 250/D
HQI-E/P 400/D5)
HQI-E/P 400/D6)
HQI-R 150/NDL/FO8)
HQI-T 70/WDL8)14)
HQI-T 70/NDL8)14)
HQI-T 150/WDL8)14)
HQI-T 150/NDL8)14)
HQI-T 250/D
HQI-BT 400/D5)13)
HQI-BT 400/D6)13)
HQI-T 400 modrá
HQI-T 400 zelená
HQI-T 400 magenta
HQI-T 400/N5)7)
HQI-T 400/N6)7)
HQI-T 1000/D
HQI-T 1000/N
HQI-T 2000/N10)
HQI-T 2000/N/230 V12)
HQI-T 2000 N/E SUPER
HQI-T 2000/N/SN SUPER11)
HQI-T 2000/D
HQI-T 2000/D/I
HQI-TS 70/WDL8)
HQI-TS 70/NDL8)
HQI-TS 70/D8)
0,95
0,95
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,8
1,8
1,8
1,8
3,0
3,5
4,6
3,5
4,6
3,6
3,8
9,5
3,0
3,5
3,8
1,8
1,0
1,0
1,8
1,8
3,0
3,5
4,0
3,6
3,6
4,2
3,6
4,6
9,5
9,5
8,8
16,5
8,8
8,8
10,3
10,3
1,0
1,0
1,0
Odebíranýpříkon
s
předřadníkem
cca W
89
89
89
89
115
115
115
115
170
170
170
170
270
410
480
410
480
400
460
1065
270
400
420
170
91
91
170
170
270
400
460
400
400
470
410
475
1115
1065
2080
2070
2080
2080
2130
2130
91
89
95
1) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ␸ ≥ 0,9.
2) Schémata zapojení viz strana 5.44.
3) Příklady viz strana 5.45.
4) Při svislé provozní poloze je nutné počítat s barevnou odchylkou.
5) Provoz s předřadníkem HQI®.
6) Provoz s předřadníkem NAV®.
7) Pokles světelného toku viz strana 5.19, poznámka pod čarou 1).
8) Výhodný provoz s předřadníky POWERTRONIC® viz kapitola 11.
9) Při svislé provozní poloze 170000 lm.
207
Kompenzační
kondenzátor
při
50 Hz
µF1)
Schéma Světelzapo- ný tok
jení
v lm
č.2)
12
12
12
12
16
16
16
16
20
20
20
20
32
35
45
35
45
35
45
85
32
35
45
20
12
12
20
20
32
35
45
35
35
45
35
45
85
85
37
125
37
37
60
60
12
12
12
2/7
2/7
2/7
2/7
2
2
2
2
2/7
2/7
2/7
2/7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2/7
2/7
2/7
Měrný
světelný
výkon
výbojek
lm/W
4700
64
5200
71
5100
70
5500
75
7900
79
8500
85
7700
77
8400
84
11600 77
12900 86
11500 77
12500 83
19000 78
34000 90
40000 94
34000 90
42000 94
26000 72
34000 81
100000 80
17000 71
25000 71
31000 76
11000 73
5300
71
5800
77
13000 87
13000 87
20000 82
27000 75
35000 83
–
–
–
–
–
–
34000 90
42000 95
85000 81
110000 110
2000009) 100
190000 95
2400009) 120
220000 120
180000 88
180000 88
5100
71
5700
76
5500
73
Barevné
podání
Stupeň
Teplota
chromatičnosti
K
KompenProvozní poloha3)
2A
2A
2A
2A
2A
2A
1B
1B
2A
2A
1B
1B
1A
2B
2B
2B
2B
1A
1A
2B
1A
1A
1A
1B
1B
1B
1B
1B
1A
1B
1A
–
–
–
2B
2B
1A
2B
2B
2B
2B
2B
1A
1A
2A
1B
1B
3200
3100
4100
4200
3200
3100
4100
4200
2900
3000
3800
4200
5200
4400
3800
4600
4000
5500
5300
3500
5200
5200
4700
4200
3000
4200
3000
4200
5200
5900
5200
–
–
–
4000
3500
7250
3500
4000
4400
4400
4000
7250
7250
3000
4000
5200
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná4)
h 45
h 45
h 45
h 45
libovolná
libovolná
h 45
libovolná
libovolná
libovolná
p 15
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná4)
libovolná
libovolná
p 55
p 55
p 55
p 45
p 45
p 30
p 30
p 60
p 30
p 60
p 60
p 30
p 30
p 45
p 45
p 45
10) Není zapotřebí žádný zapalovač.
11) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,9 až
1,3 kVs.
12) Vyvinuto speciálně pro 230 V provozní přístroje. Vynikající zachování světelného toku: 190000 lumen po 4000
hodinách svícení.
13) Údaje platí též pro výběhový typ HQI®-T 400 W/D.
14) Při vodorovné provozní poloze výbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou.
5.37
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 38
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Technické údaje
Označení
výrobku
Kompen- Schéma Světelzační
zapo- ný tok
konden- jení
v lm
zátor
č.2)
při
50 Hz
µF1)
HQI-TS 150/WDL11)
1,8
170
20
2
11700
HQI-TS 150/NDL11)
1,8
170
20
2
12000
HQI-TS 150/D11)
1,8
170
20
2
12000
HQI-TS 250/WDL
2,8
270
32
2
22000
HQI-TS 250/NDL
3,0
270
32
2
20000
HQI-TS 250/D
3,0
270
32
2
20000
HQI-TS 400/NDL10)
4,1
440
45
2
36000
HQI-TS 400/D12)
3,6
385
35
2
31000
HQI-TS 400/D13)
4,1
440
45
2
37000
HQI-TS 1000/D/S
9,6
1065
85
2
90000
HQI-TS 1000/NDL/S
9,6
1065
85
2
90000
HQI-TS 2000/D/S6)
11,37) 2030
60
2/3
200000
HQI-TS 2000/D/S/V 6)
11,37) 2030
60
2/3
200000
HQI-TS 2000/N/L9)
9,8
2070
37
2/3
200000
HQI-TS 2000/N/L8)
10,3
2230
60
2/3
230000
HQI-TS 2000/NDL/S
11,3
2030
60
2/3
200000
HQI-TS 2000/NDL/S/V
11,3
2030
60
2/3
200000
HQI-TS 1000/D, HQI-TS 2000/D a HQI-TS 3500/D jsou výběhové typy
HQL 50
0,6
59
7
1
1800
HQL 50 DE LUXE
0,6
59
7
1
2000
HQL 50 SUPER DE LUXE 0,6
59
7
1
1600
HQL 50 4Y
0,6
59
7
1
2000
HQL 80
0,8
89
8
1
3800
HQL 80 DE LUXE
0,8
89
8
1
4000
HQL 80 SUPER DE LUXE 0,8
89
8
1
3400
HQL 80 4Y
0,8
89
8
1
4000
HQL 125
1,15
137
10
1
6300
HQL 125 DE LUXE
1,15
137
10
1
6800
HQL 125 SUPER DE LUXE 1,15
137
10
1
5700
HQL 125 4Y
1,15
137
10
1
6800
HQL 250
2,15
266
18
1
13000
HQL 250 DE LUXE
2,15
266
18
1
14000
HQL 400
3,25
425
25
1
22000
HQL 400 DE LUXE
3,25
425
25
1
24000
HQL 700
5,4
735
40
1
40000
HQL 1000
7,5
1045
60
1
57000
HQL-B 50 SUPER DE LUXE 0,6
59
7
1
1600
HQL-B 80 SUPER DE LUXE 0,8
89
8
1
3000
HQL-R 80 DE LUXE
0,8
89
8
1
30004)
HWL 160 225 V
0,8
1605)
–
–
3100
5)
HWL 160 235 V
0,8
160
–
–
3100
HWL 250 225 V
1,2
2505)
–
–
5600
HWL 250 235 V
1,2
2505)
–
–
5600
HWL 500 225 V
2,4
5005)
–
–
14000
HWL 500 235 V
2,3
5005)
–
–
14000
HWL-R 160 DE LUXE
0,8
1605)
–
–
25004)
14) 16)
NAV-E 110
1,3
125
10
1
8000
NAV-E 21014) 16)
2,25
232
18
1
18000
NAV-E 35014) 16)
3,6
385
25
1
34000
NAV-E 50/I14) 10)
0,77
62
10
1
3500
5.38
208
Proud
výboj ky
A
Odebraný
příkon
s
předřadníkem
cca W
1) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ␸ ≥ 0,9.
2) Schémata zapojení viz strana 5.44.
3) Příklady viz strana 5.45.
4) Viz křivka svítivosti na straně 5.44.
5) Není zapotřebí žádný předřadník.
6) Výbojky smí pracovat pouze s 10,3 A tlumivkami.
7) Proud výbojky měřený s 10,3 A tlumivkou.
8) Provoz s 10,3 A předřadníkem.
9) Provoz s 8,8 A předřadníkem.
Měrný
světelný
výkon
výbojek
lm/W
78
80
80
88
82
82
90
89
90
90
90
100
100
102
110
102
102
Barevné
podání
Stupeň
Teplota
chromatičnosti
K
KompenProvozní poloha3)
2A
1B
1A
1B
1B
1A
1B
1A
1A
1A
1B
1A
1A
2B
2B
1B
1B
3000
4200
5200
3200
4200
5100
4200
5600
5200
5900
4400
5900
5900
4700
4400
4400
4400
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
p 45
p 15/s 15
p 15
p 15
s 15
p 15
p 15
p 15
s 15
36
40
32
40
48
50
43
50
50
54
46
54
52
56
55
60
60
57
32
38
38
19
19
22
22
28
28
16
73
86
97
70
3
3
2B
3
3
3
2B
3
3
3
2B
3
3
3
3
3
3
3
2B
2B
3
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2A
4
4
4
4
4200
3400
3200
3400
4200
3400
3200
3400
4200
3400
3200
3400
4000
3400
4000
3000
4000
4000
3200
3200
3400
3600
3600
3800
3800
4100
4100
3200
2000
2000
2000
2000
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
hs 45
hs 30
hs 30
hs 45
hs 45
hs 45
hs 45
hs 15
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
10) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV®.
11) Výhodný provoz s předřadníky POWERTRONIC® viz kapitola 11.
12) Provoz s předřadníkem HQI®.
13) Provoz s předřadníkem NAV®.
14) Není zapotřebí žádný zapalovač.
15) Vyvinuto speciálně pro 230 V provozní přístroje. Vynikající chování světelného toku: 190000 lumen po 4000 hodinách svícení.
16) Provoz přípustný pouze s předřadníkem HQL.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 39
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Technické údaje
Označení
výrobku
NAV-E 50/I 4Y4) 9)
NAV-E 70/I4) 9)
NAV-E 70/I 4Y4) 9)
NAV-E 50 4Y
NAV-E 50/E
NAV-E 70 4Y
NAV-E 70/E
NAV-E 100
NAV-E 100 SUPER 4Y
NAV-E 150
NAV-E 150 4Y
NAV-E 150 SUPER 4Y
NAV-E 250
NAV-E 250 4Y
NAV-E 250 SUPER 4Y
NAV-E 400
NAV-E 400 4Y
NAV-E 400 SUPER 4Y
NAV-E 1000
NAV-T 50 SUPER 4Y
NAV-T 70
NAV-T 70 4Y
NAV-T 70 SUPER 4Y
NAV-T 100
NAV-T 100 SUPER 4Y
NAV-T 150
NAV-T 150 4Y
NAV-T 150 SUPER 4Y
NAV-T 250
NAV-T 250 4Y
NAV-T 250 SUPER 4Y
NAV-T 400
NAV-T 400 4Y
NAV-T 400 SUPER 4Y
NAV-T 600 SUPER 4Y
NAV-T 1000
NAV-TS 70 SUPER 4Y
NAV-TS 150 SUPER 4Y
NAV-TS 250
NAV-TS 400
SOX 18
SOX 35
SOX 55
SOX 90
SOX 135
SOX 180
SOX-E 26
SOX-E 36
SOX-E 66
SOX-E 91
SOX-E 131
Proud
výbojky
A
0,77
0,98
0,98
0,77
0,77
0,98
0,98
1,2
1,2
1,8
1,8
1,8
3,0
3,0
3,0
4,45
4,45
4,4
10,3
0,8
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,8
1,8
1,8
3,0
3,0
3,0
4,4
4,4
4,4
6,2
10,3
1,0
1,8
3,0
4,4
0,35
0,6
0,59
0,94
0,95
0,9
0,45
0,35
0,62
0,62
0,62
Ode bíranýpříkon
s
předřadníkem
cca W
62
10
83
12
83
12
62
10
62
10
83
12
83
12
115
12
115
12
170
20
170
20
176
20
275
32
275
32
285
32
440
45
440
45
450
45
1075
100
66
10
83
12
83
12
83
12
115
12
115
12
170
20
170
20
176
20
275
32
275
32
285
32
440
45
440
45
450
45
645
65
1075
100
83
12
170
20
275
36
440
45
255)/256) 5
665)/506) 20
825)/696) 20
1255)/1056) 26
1755)/1596) 45
2255)6)
40
615)/376) 6
685)/486) 4,4
1095)/846) 7,6
1345)/1076) 5,2
1725)/1486) 3,4
1) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ␸ ≥ 0,9.
2) Schémata zapojení viz strana 5.44.
3) Příklady viz strana 5.45.
4) Není zapotřebí žádný předřadník.
5) Příkon systému výboka + rozptyl-transformátor
209
Kompenzační
kondenzátor
při
50 Hz
µF1)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
4/5/6
Schéma Světelzapo- ný tok
jení
v lm
č.2)
3500
5600
5600
3500
3500
5600
5600
8500
10200
14500
14500
17000
27000
27000
31100
48000
48000
55500
120000
4400
6000
6000
6600
9000
10700
15000
15000
17500
28000
28000
33200
48000
48000
56500
90000
130000
6800
15000
25500
48000
18007)
46007)
81007)
135007)
225007)
320007)
35007)
57507)
107007)
170007)
250007)
Měrný
světelný
výkon
výbojek
lm/W
70
80
80
70
70
80
80
85
102
97
97
113
108
108
124
120
120
139
120
88
86
86
94
90
107
100
100
116
112
112
133
120
120
141
150
130
97
100
102
120
1007)
1317)
1477)
1507)
1677)
1777)
1347)
1607)
1627)
1877)
1907)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Barevné
podání
Stupeň
Teplota
chromatičnosti
K
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6) Příkon systému výboka + hybrid-předřadník
7) Výsledné hodnoty, které jsou dosaženy při provozu
výbojky na rozptylovém transformátoru.
8) Viz křivka svítivosti na straně 5.44.
9) Provoz s předřadníkem NAV®.
KompenProvozní poloha3)
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
p 45
p 45
p 45
p 45
h 150
h 110
h 110
p 20
p 20
p 20
h 110
h 110
p 20
p 20
p 20
5.39
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 40
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Pokyny pro používání
Napájecí napětí
Výbojky musí být provozované s vhodným předřadníkem. Zpravidla je zapotřebí střídavé napětí 230 V /
50 Hz. Výbojky HQI® 2 000 W jsou dimenzovány pro
400 V / 50 Hz (výjimka: HQI®-T 2000/N/230 V). Při
odlišném napájecím napětí je třeba používat patřičně
dimenzované předřadníky, resp. stabilizátory napětí.
Přípustná odchylka síťového napětí:
u HQL® ± 10%, u všech ostatních ± 3 %. Náhlé výkyvy síťového napětí více než ± 10 % mohou vést ke
zhasnutí výbojek. Při trvalé odchylce od jmenovitého
napájecího napětí (230, resp. 400 V) jsou u vysokotlakých výbojek možné změny barvy a světelného
toku. Kromě toho se může zkrátit jejich životnost.
Bezpečnost
Vysokotlaké výbojky OSRAM vyhovují bezpečnostním požadavkům podle IEC 62035. Následující typy
mají redukované UV záření:
≤ 400 W
HQI®/HCI®
Kvůli vysokému provoznímu přetlaku smí následující
výbojky pracovat pouze ve zcela uzavřených svítidlech, která jsou speciálně určena k tomuto účelu.
V ojedinělých případech roztříštění výbojky musí
svítidlo během celé své životnosti zadržet všechny
horké kousky kovu, keramiky a skla.
To platí pro:
• všechny výbojky HCI®-TS a HQI®-TS,
• všechny výbojky HCI®-T a HQI®-T,
• všechny výbojky HCI®-TT,
• všechny výbojky HCI®-TC,
• všechny výbojky HCI®-TF,
• všechny výbojky HCI®-E ≥ 250 W
a HQI®-E ≥ 250 W,
• HQI®-R150W/NDL,
• všechny výbojky HCI®-TM.
Provoz výbojek, které mají poškozenou vnější baňku, je nebezpečný a nepřípustný. Výjimka: HQI®-TS
... bez vnější baňky. Na konci životnosti může u sodíkových vysokotlakých výbojek a halogenidových
výbojek dojít k tzv. usměrňovacímu efektu, který
však není zamýšlen výrobcem. V důsledku nadměrného podílu stejnosměrného proudu může dojít
k přetížení provozních přístrojů výbojky (předřadník,
transformátor, resp. zapalovač). Proto je podle IEC
62035 nutné učinit přiměřená ochranná opatření,
aby bylo jisté, že i za těchto podmínek bude zaručena bezpečnost. To platí stejnou měrou pro předřadníky s možností omezení výkonu. Výbojky NAV
PLUG-IN byly speciálně vyvinuty jako náhrada za
rtuťové výbojky ve stávajících svítidlech, a proto se
jich to netýká. Tlumivky a kompenzační kondenzátory obecně potřebné pro provoz výbojek mohou za
určitých okolností vytvářet rezonanční obvody, čímž
vznikají nepřípustně vysoké proudy a napětí, které
mohou vést ke zničení výbojek, předřadníků či kondenzátorů. Podobné rezonanční jevy musí být eliminovány vhodným zapojením a jištěním.
Provoz výbojek
Krátkodobý provoz v kombinaci s častým spínáním
zkracuje životnost vysokotlakých výbojek. To platí jak
pro studený start, tak i pro zapalování horkých výbojek. Obzvláště pro HQI® ≥ 1000 W platí: nejméně
3 hodiny zapnuto, nejméně 11/2 hodiny vypnuto. Pro
nízkoteplotní aplikace do -50 °C se hodí pouze výbojky HCI®, HQI® a NAV® pro provoz s externím zapalovačem. V takových aplikacích jsou zapotřebí speciální
(vyhřívané) zapalovače, např. MZN 400 SU-LT od
BAG Turgi (pro výbojky 100 - 400 W). Následující výbojky jsou vhodné pro otevřená svítidla:
• všechny výbojky HQI®-E 70 W až 150 W,
• všechny výbojky HQI®-E/P,
• všechny výbojky HCI®-E/P, HCI®-PAR, HCI®-R111
a HCI®-T/P V ojedinělých případech je z bezpečnostních důvodů nutné zvážit použití ochranných
krytů.
Konstrukce svítidel
Při konstrukci svítidel (tepelné dimenzování a zajištění) je třeba postupovat podle normy EN 60598.
Výbojky HQI® 1000 W až 3500 W musí být v blízkosti
konce bez patice tlakově odlehčeny, resp. přidržovány opěrou. Totéž platí pro NAV®-T 1000 W ve vodorovné provozní poloze.
Provozní přístroje
HWL®:
Nevyžadují žádné provozní přístroje, zapojují se přímo do sítě.
HCI®, HQI®, HQL®, NAV®:
• Předřadníky:
< 220 V vysokoimpedanční transformátor,
≥ 220 V tlumivka.
Pro HQI®, HCI® a NAV® se smí používat jen předřadníky s vhodnou ochranou proti přetížení (viz odstavec Bezpečnost).
• Zapalovače: Výbojky HCI®, HQI® a NAV® potřebují
navíc vhodný zapalovač. (Výjimky: HQI®-T2000/N,
HQI®-T2000/D/I, NAV®-E 50/l 4Y®, NAV®-E 70/I
4Y®, NAV®-E 50/I, NAV®-E 70/I, NAV®-E 110,
NAV®-E 210, NAV®-E 350).
Výbojky NAV® SUPER vyžadují naproti tomu zapalovače s vyšší zapalovací energií. S vhodným zapalovacím nebo provozním přístrojem se dají výbojky
HQI®-TS a NAV®-TS i v horkém stavu okamžitě znovu zapálit (s výjimkou HQI®-TS 2000/N/L).
SOX, SOX-E:
Provoz s vysokoimpedančním transformátorem (výjimkou je SOX 18 s připojenou tlumivkou a zapalovacím kondenzátorem 5 µF), resp. s hybridními
předřadníky.
Pokud jde o vzdálenosti mezi výbojkou a provozními
přístroji, jsou rozhodující údaje výrobce příslušného
přístroje.
Startovací proud
HCI®, HQI®, HQL®, NAV®:
Startovací proud má v závislosti na předřadníku až
dvojnásobnou hodnotu provozního proudu.
Jištění
Zajištění výbojek HCI®, HQI® a NAV® musí být provedeno pomocí pojistek s pomalou vypínací charakteristikou. Obvyklé je dostačující dimenzování na dvojnásobek jmenovitého proudu výbojky. Jsou-li použity jističe, musí mít vypínací charakteristiku „C”.
5.40
210
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 41
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
12/23.3.2006
Pokyny pro používání
Objímky
Kvůli vysokému napětí při zápalu, resp. opakovaném zapalování v horkém stavu je nutné používat
objímky odolné proti vysokému napětí. Vhodné vysokonapěťové objímky si můžete objednat u výrobců objímek.
Účiníky
(bez kompenzace)
• HWL®: cos ␸ - 1.
• HCI®, HQI® a HQL®: cos ␸ 0,5 - 0,7.
• NAV®: U tlumivek cos ␸ 0,5.
• SOX, SOX-E: cos ␸ ~ 0,3 (SOX 18: cos ␸ ~ 0,9).
Potřebný kompenzační kondenzátor podle údajů
výrobce provozního přístroje. Příklady viz strany
5.34 až 5.39.
Snížení výkonu
Provoz výbojek HQI® se sníženým výkonem je nepřípustný, protože může dojít k silným barevným
odchylkám, zhoršení údržby a zkrácení životnosti.
Stmívání výbojek POWERBALL® HCI® je technicky
proveditelné, ale nedoporučuje se, protože se při
stmívání mění vlastnosti výbojky.
Vyšší tepelná zatížitelnost kulového keramického
hořáku umožňuje lepší chování při stmívání, pokud
jde o měrný světelný výkon a podání barev, oproti
halogenidovým výbojkám s křemenným hořákem,
resp. s běžným válcovým hořákem. Při stmívání
ale dochází stejně jako dřív k barevnému posunu.
Výbojky používané se stmívačem vykazují během
své životnosti silnější úbytek světelného toku a výraznější odchylky barev světla výbojek. Způsob stmívání má přitom velký vliv na výsledky. Doporučujeme stmívání pomocí regulovatelného elektronického předřadníku, naprosto pak odrazujeme od
stmívání pomocí poklesu napětí nebo zpožděného
spínání. Pro výbojky používané se stmívačem nelze garantovat dodržení přislíbených vlastností výrobků.
Výbojky HQL® a NAV® mohou být při využití změny
impedance v provozu s výkonem sníženým až na
50 % jmenovitého výkonu za předpokladu, že
startování probíhá při jmenovitém výkonu.
Zapnutí
HWL®: Okamžitě plný světelný tok. Cca o 30 %
vyšší náběhový proud.
HQL®: Plného světelného toku se dosahuje asi
5 minut po zapnutí. Cca o 40 % vyšší náběhový proud.
HCI®:
HQI®:
Plného světelného toku se dosahuje asi po
2 - 4 minutách od zapnutí. Cca o 40 - 90 %
vyšší náběhový proud - v závislosti na výbojce a předřadníku.
Plného světelného toku se dosahuje asi po
2 - 4 minutách od zapnutí. Cca o 40 - 90 %
vyšší náběhový proud - v závislosti na výbojce a předřadníku.
Opakované zapalování
HCI®, HQI®, HQL®, HWL®, NAV®: v závislosti na typu se výbojky po zhasnutí znovu zapalují až po
ochlazení v trvání 0,25 - 15 minut, protože nezbytné zapalovací napětí je zpočátku vyšší než napájecí, resp. u výbojek HCI®, HQI® a NAV® větší než
napěťový impuls zapalovače.
U výbojek POWERSTAR® HQI®-TS < 1000 W,
HQI®-TS 2000/D/S a VIALOX® NAV®-TS je při použití vhodných zapalovačů možné i okamžité opětovné zapálení. Potřebné rázové napětí je
25 - 60 kVs.
SOX, SOX-E:
Výbojky SOX 18 jsou po zhasnutí okamžitě znovu
připraveny k provozu. Všechny ostatní výbojky
SOX se zapalují po zhasnutí až po několika minutách znovu.
Rádiové rušení
U vysokotlakých výbojek obvykle nedochází k žádnému rádiovému rušení - pouze při zapnutí. U výbojek HQL® je možné eliminovat případné rušení
paralelním zapojením bezindukčního kondenzátoru
0,1 µF s výbojkou. U všech ostatních výbojek nesmí být paralelně s výbojkou zapojen žádný kondenzátor.
Optické a elektrické parametry
Všechny elektrické a optické parametry výbojek se
určují po 100 h provozu v laboratorních podmínkách na referenčních přístrojích. U HQI® ≥ 1000 W
platí uvedené hodnoty, pokud není uvedeno jinak,
u typů T a TS pro vodorovnou, resp. u typů E pro
zavěšenou provozní polohu. Výbojky NAV® se
všechny měří ve vodorovné a výbojky HQ a HW
v zavěšené provozní poloze. Při odlišných provozních polohách jsou možné i výrazné změny, obzvlášť světelného toku, teploty chromatičnosti a životnosti. S výjimkou SOX je světelný tok prakticky
nezávislý na okolní teplotě vně osvětlovacího tělesa. Při nízkých okolních teplotách cca do -50 °C je
třeba používat speciální zapalovače. Všechny výbojky POWERBALL® HCI®-TS ... a POWERSTAR®
HQI®-TS ... stejně jako VIALOX® NAV®-TS ... dosahují svých jmenovitých parametrů při zvýšené
okolní teplotě, která je dosahována v běžných svítidlech a simulátorech. Detailní údaje o trubicích
zadržujících teplo (simulátory svítidel) pro určování
parametrů výbojek pro HQI®-TS a HCI®-TS naleznete v IEC 61167 pod bodem 1.7. S výbojkami
NAV®-TS ... je třeba zacházet obdobně.
Barevné odchylky
U výbojek HQI® a HCI® se mohou ojediněle objevit
barevné rozdíly mezi jednotlivými výbojkami - ty
závisejí na vnějších vlivech, jako je síťové napětí,
provozní přístroje, provozní poloha a provedení
svítidla.
NAV®: Plného světelného toku se dosahuje v závislosti na předřadníku a výbojce asi během 6 - 10 minut. Cca o 25 % vyšší náběhový proud.
SOX,
SOX-E: Plného světelného toku se dosahuje asi po
12 - 15 minutách. Při nízkých okolních
teplotách patřičně delší dobu. Bez vyššího
náběhového proudu.
5.41
211
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 42
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Pokyny pro používání
Konec životnosti
Konce životnosti je u vysokotlakých výbojek (HCI®,
HQI®, NAV® a HQL®) dosaženo, když:
• barva světla výbojky se silně změní, nebo
• dojde k silnému úbytku jasu, nebo
• výbojka se přestane zapalovat, nebo
• dochází k periodickému zhasínání a zapalování
výbojky.
Aby byly chráněny provozní přístroje a nedocházelo ke zbytečnému rádiovému rušení, musíte výbojky HCI®, HQI®, NAV® a HQL® na konci jejich životnosti co možná nejdřív vyměnit.
5.42
212
Záruka
Záruku na vysokotlaké výbojky lze poskytnout
pouze při dodržování předepsaných provozních
podmínek. Tzn. když nejsou překračovány maximální přípustné teploty výbojek a výbojky jsou
v provozu pouze s vhodnými provozními přístroji.
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 43
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Systém + záruka na HCI/HQI a PTi/PTU
Výbojky
EP
HCI-T 35, 70, 150 W
HCI-TS 70, 150 W
HCI-TC 35, 70 W
HQI-T 70, 150 W
HQI-TS 70, 150 W
PTi 35 S, I
PTi 70 S, I
PTU 35, 35 L
PTU 70
PTU 150
1 rok záruka při max. 4 000 h
pro první osazení
rytmus spínání podle IEC
5 let záruka
• Nejméně 25 svítidel
• Provoz při 100% výkonu, neplatí při snížení výkonu.
• Neplatí pro venkovní aplikace.
• Další informace o systémové záruce a celkových záručních podmínkách naleznete na
internetové adrese www.osram.cz/system_guarantee.
5.43
213
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 44
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Schémata zapojení
Křivky svítivosti reflektorových výbojek
Schémata zapojení Typové přiřazení schémat zapojení viz tabulky na stranách 5.34 až 5.39
1
2
4
5
3
6
L
N
POWERTRONIC
(alle)
LH
LL
7
B
= pojistka 6 A
pomalá
D = tlumivka
D1 = tlumivka
s vývodem
K = kompenzační
kondenzátor
K1 = kompenzační a
zapalovací konzátor 5 µF
K+S = krátkodobý spínač a stykač
L
= výbojka
LH = síťová
přípojka
Mp = nulový vodič
H
= hybridní předřadník
Sch = spínač
St = vysokoimpedanční transformátor
UN = síťové napětí
230 V~ (při 2000
W a 3500 W =
400 V~)
Z = nainstalujte zapalovač v blízkosti
výbojky
ZL = vysokofrekvenční
zapalovací vedení
ke kontaktu výbojky
U sítí s nulovým vodičem musí být tlumivka nainstalována v přívodu pod napětím.
Pro bezpečné a bezporuchové zapalování je nutné
používat zapalovač určený pro příslušný typ výbojky.
Elektronické předřadníky POWERTRONIC® pro vysokotlaké výbojky HCI®, HQI® a NAV® viz kapitola 10.
Tlumivky, objímky, kondenzátory, vysokoimpedanční
transformátory a zapalovače dodávají podniky elektrotechnického průmyslu.
Křivky svítivosti reflektorových výbojek
Úhel vyzařování
je úhel v rotačně
symetrické ploše svítivosti, při
kterém svítivost
poloviční dosahuje polovisvítivost ny své maximální hodnoty.
fotometrická
křivka
poloviční
svítivost
úhel
vyzařování
HQL®-R 80 DE LUXE
Objednací
označení
HQL-R 80 DE LUXE
HWL-R 160 DE LUXE
5.44
214
max.
svítivost
HWL®-R 160 DE LUXE
Úhel
vyzařování
120°
120°
Maximální intenzity osvětlení
v luxech při vzdálenosti od výbojky
1,5 m
2,5 m
3,5 m
330
265
60
50
120
95
Kap_5_2 CZ.QX6
23.11.2006
15:46
Str. 45
TS 43135 OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 5_2
11/21.3.2006
Barvy světla a vlastnosti podání barev podle DIN 5035
Provozní polohy
Patice
Barvy světla
Vlastnosti podání
barev (Ra)
Barva světla
přes 5000 K
Barva světla
kolem 4000 K
Barva světla
do 3400 K
Stupeň 1
1A
velmi dobrý Ra 90-100
1B
Ra 80-89
POWERSTAR® HQI®/D
POWERBALL® HCI®/942/NDL
POWERBALL® 930/WDL
POWERSTAR® HQI®/NDL
POWERSTAR® HQI®/WDL
POWERBALL® HCI®/830/WDL
POWERSTAR® HQI®/N
HWL®
HQL® SUPER DE LUXE
HQL®
HQL® DE LUXE
Stupeň 2
dobrý
2A
Ra 70-79
2B
Ra 60-69
Stupeň 3
Ra 40-59
méně dobrý
Stupeň 4
VIALOX® NAV®
VIALOX® NAV® 4Y®
VIALOX® NAV® SUPER 4Y®
Ra 20-39
Podrobné údaje o teplotě chromatičnosti viz strany 5.34 až 5.39.
Provozní polohy
15°
s 15
přípustné
nepřípustné
Patice IEC/EN 60061-1
8.5
8,5
BY22d
List
7004-17
E27
List
7004-21
E40
List
7004-24
Fc2
G8,5
List
List
7004-114 7004-122
G12
List
7004-63
PG12-3
List
7004-64
RX7s
RX7s-24
List
7004-92 A
5.45
215

Podobné dokumenty

CC9048 podporované telefony

CC9048 podporované telefony GDWHRI\RXUVRIWZDUH6XEMHFWWRDOWHUDWLRQVDQGHUURUVH[FHSWHG síťových služeb a datu vašeho softwaru. Změny a chyby vyhrazeny.

Více

2010-Sylvania-cen.k sv.t.zdroj.-prodej

2010-Sylvania-cen.k sv.t.zdroj.-prodej ARTMETAL ČECHY - DISTRIBUTOR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ - SYLVANIA, Jana Švermy 1339, 468 51 Smržovka IČO: 287 23 708, DIČ:CZ28723708 POZNÁMKA

Více

POWERBALL HCI®

POWERBALL HCI® Při provozu s EP, není-li uvedeno jinak Podle plánu k dodání od ledna 2013

Více

výbojky_katalog_cz

výbojky_katalog_cz HCI-E/P 35/830 WDL PB povrstvená HCI-E/P 35/942 NDL PB povrstvená HCI-E/P 50/830 WDL PB povrstvená HCI-E/P 70/830 WDL PB povrstvená HCI-E/P 70/942 NDL PB povrstvená HCI-E/P 100/830 WDL PB povrstven...

Více

Poslední aktualizace:

Poslední aktualizace: Patice E 14 E 14 E 14 E 14 E 27 E 27 E 27 E 27 E 14 E 14 E 14 E 14 E 27 E 27 E 27 E 27

Více

základní pojmy světelné techniky

základní pojmy světelné techniky POWERBALL® HCI®-E pro uzavřená svítidla POWERBALL® HCI®-E/P pro otevřená i uzavřená svítidla POWERBALL® HCI®-PAR 20 pro otevřená i uzavřená svítidla POWERBALL® HCI®-PAR 30 pro otevřená i uzavřená s...

Více

Otevřít katalog ( )

Otevřít katalog ( ) Žárovky. Více než 100 „světelných let“ úspěchů.

Více