zápis z VH 2015 - Univerzitní sportovní klub Fakulty managementu

Komentáře

Transkript

zápis z VH 2015 - Univerzitní sportovní klub Fakulty managementu
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
Zápis z valné hromady Univerzitního sportovního klubu Fakulta
managementu, J. Hradec, konané dne 8. prosince 2015.
Tajemník Univerzitního sportovního klubu, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec (dále jen
USK FM), Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. přivítal účastníky na valné hromadě a vyzval je, aby si
v rámci svých oddílů zvolili delegáty. Zvolení delegáti následně obdrželi hlasovací lístky za
svůj oddíl. Za jednotlivé oddíly byli zvoleni následující delegáti:
 AerobicBc. Petra Loušová
 Atletika
 BadmintonIng. Michal Novák
 Basketbal
 Florbal Martin Rygl
 Fotbal Ondřej Duchoň
 Kulturistika
 Orientační běhMgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
 Plavecký trénink Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
 Rekreační sporty Bc. Zdenek Krchov
 Stolní tenisMgr. Václav Urban
 VolejbalIng. Stanislav Tripes
Přítomných je 9 z 12 oddílů (nadpoloviční většina), čímž byla splněna usnášení schopnost valné
hromady USK FM dle platných stanov z 30. ledna 1995.
Manažer USK FM Ing. Stanislav Tripes přednesl program jednání valné hromady:
1. Schválení přechodu USK FM na jinou právní formu vycházející ze Zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník a současně změnu názvu na Univerzitní sportovní klub
Fakulta managementu, z.s., s krátkým označením USK FM
2. Schválení nových stanov USK FM
3. Volba výkonného výboru USK FM
4. Diskuse a hlasování o zavedení kontrolní komise USK FM, případná volba členů
kontrolní komise
5. Zpráva o činnosti USK FM
6. Různé
, o kterém nechal hlasovat. Výsledek hlasování Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se - 0 . Program jednání
USK FM byl schválen.
Průběh valné hromady USK FM dle schváleného programu:
1) Schválení přechodu USK FM na jinou právní formu vycházející ze Zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník a současně změnu názvu na Univerzitní sportovní klub
Fakulta managementu, z.s., s krátkým označením USK FM. Bc. Krchov otevřel
diskusi na téma jména klubu, o zapojení značky VŠE do názvu klubu. Toto zapojení
značky bylo diskutováno a navrženo Univerzitní sportovní klub Fakulta
 +420 384417238
FAX: +420 384361349
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
IČO:60816082
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
managementu VŠE, z.s., Výsledek hlasování Pro - 6, Proti - 0, Zdržel se - 2. Tento
název byl přijat.
2) Schválení nových stanov USK FM, které jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Ing. Pavel Vlnas přednesl řadu připomínek ke stanovám, které byly pak následně
jednotlivě diskutovány a bylo o nich hlasováno, číselné údaje určují Pro, Proti, Zdržel
se.
bod 2.1 schválen beze změn, 8-0-0
bod 2.4 provedena úprava pro svolání valné hromady z podnětu nejméně 1/3 členů
spolku starší 18-ti let na 1/5, výsledek hlasování 7-0-1
16.27 přichází Ing. Michal Novák jako jediný zástupce oddílu Badmintonu. Od této
chvíle je celkem 9 zástupců oddílů.
2.6 f) o zavedení Návrhu hospodaření pro následující rok 0:6:3
16:31 Odchází dr. Dvořák za oddíl plaveckého tréninku
2.6 g) Přidat bod Schválení zprávy o činnosti výkonného výboru 8:0:0
2.12 změna původního textu na Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze
kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo a kdo ho zahájil a
předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata
usnesení, ze kterých musí být jasné základní body diskuse. Každý člen spolku je
oprávněn nahlížet do zápisu v sídle USK FM. 8:0:0
3.7 diskuse - změna délky volebního období výkonného výboru na 2 roky 1:7:0,
nepřijato
5.4 diskuse - změna délky volebního období kontrolní komise na 2 roky 4:2:2
nepřijato
5.7 Dodat bod d) kontrola činnosti orgánů USK FM 8:0:0
Přidat bod 7 kde nalézt stanovy: Stanovy lze nalézt v sídle klubu a na webu 8-0-0
Aktualizace 0:7:1
Přidat poslední komentář 0:0:8
Některé z připomínek byly po odsouhlasení zapracovány
Výsledek hlasování o schválení stanov Pro - 8, Proti - 0, Zdržel se - 0.
Stanovy přijaty s pozměňovacími návrhy.
3) Volba výkonného výboru USK FM
Dle nových stanov je možné mít výkonný výbor 3 až 7 členný, návrh současného
výkonného výboru je zavedení 4 členného výboru – předseda, místopředseda, ekonom
a manažer. Kandidaturu na funkce ve výboru přijali následující členové:
a. Předseda – Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
b. Místopředseda – Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
c. Ekonomka – Iva Fučíková
d. Manažer – Ing. Stanislav Tripes
O kandidátech se hlasovalo najednou, výkonný výbor byl schválen Pro - 6, Proti - 0,
Zdržel se - 2:
4) Diskuse a hlasování o zavedení kontrolní komise USK FM, případná volba členů
kontrolní komise.
Valná hromada USK FM se rozhodla nezavést kontrolní komisi USK FM dle výsledku
hlasování Pro – 0, Proti - 5, Zdržel se – 3
 +420 384417238
FAX: +420 384361349
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
IČO:60816082
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
5) Zpráva o činnosti USK FM
Ing. Tripes přednesl zprávu o činnosti, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Valná hromada USK FM schvaluje zprávu o činnosti výsledku hlasování Pro - 8, Proti
- 0, Zdržel se – 0
6) Různé
Ing. Michal Novák otevřel diskusi o zavedení nižších členských příspěvků pro děti
zaměstnanců do 15-ti let, aby bylo dosaženo jejich většího počtu a díky tomu
dosáhnout na dotace pro mládež.
Předseda Pavel Král zhodnotil současné stav USK a jeho cíle do budoucna. Diskuse se
zaměřila i na nový systém členství v USK, zda nezavést členství dle druhů sportů.
Ing. Michal Novák se dotázal na další možnosti získání finančních zdrojů od sponzorů,
vedení klubu je otevřeno jakýmkoliv možným návrhům ze strany členů.
Za výkonný výbor:
Předseda – Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
..................................
Místopředseda – Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
..................................
Ekonomka – Iva Fučíková
..................................
Manažer – Ing. Stanislav Tripes
..................................
 +420 384417238
FAX: +420 384361349
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
IČO:60816082
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti
Ke dni konání valné hromady USK FM bylo zaplaceno celkem 341 členských příspěvků,
k tomu 28 osob se do klubu registrovalo, ale příspěvek dosud zaplacen nebyl. Převážnou část
členské základny tvoří studenti Fakulty managementu VŠE, pro které je klub primárně zřízen.
Ostatní skupiny jsou spíše doplňkem a tvoří dohromady čtvrtinu členské základny.
Členská základna 2015
Ostatních bez BaP
2%
2%
3%
9%
9%
Student FM
Zaměstnanec FM
Rodinný příslušník zaměstnance
FM
75%
Děti do 15-let
Ostatní bez B a P
Graf 1 Členská základna 2015
Následující tabulka ukazuje rozložení členské základny dle oddílů a druhu členství. Tradičně
největšími oddíly jsou Rekreační sporty, pod které spadají členové, kteří se věnují Spinningu,
Alpinningu, Fitboxu atd., oddíly fotbalu a kulturistiky jsou více jak z 1/3 zastoupeny z řad
veřejnosti. To je dáno návštěvností posilovny a účastí v Akademické futsalové lize. Velmi silné
zastoupení z řad studentek má oddíl aerobiku. Z těchto čísel lze jasně vyčíst, které sporty jsou
pro USK FM klíčové a je třeba je i nadále zachovat.
Zaměstnanec
FM
Rodinný
příslušník
zaměstnance
FM
Děti do 15ti let
Ostatní
bez
bazénu a
posilovny
Oddíl
Student
FM
Atletika
9
Badminton
9
1
Basketbal
4
1
1
Fotbal
39
2
1
2
21
Kulturistika
36
1
5
2
1
Orientační běh
Plavecký
trénink
Stolní tenis
2
 +420 384417238
Ostatní s
bazénem a
posilovnou
Celkem
9
10
6
65
20
65
1
1
4
15
1
2
18
2
1
FAX: +420 384361349
1
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
4
IČO:60816082
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
Volejbal
Rekreační
sporty
Florbal
15
1
1
1
18
68
3
5
2
77
15
2
Aerobic
44
1
2
47
Celkový součet
258
7
5
31
Tabulka 1 Členská základna dle oddílů
28
341
12
17
Zajímavý je vývoj počtu členské základny od roku 2010 do roku 2015. Reflektuje současný
demografický vývoj, který se odráží v počtu studentů Fakulty managementu VŠE. Velký přísun
nových členů pro USK vždy znamenali studenti prvních ročníků. V současné době je v prvním
ročníku bakalářského studia o cca 50% studentů méně, než tomu bylo před lety. To se tedy
spolu se sociálně-kulturními vlivy negativně odráží v členské základně USK. Stále méně
mladých lidí je ochotno vyplňovat svůj volný čas sportovními aktivitami.
403
350
331
299
287
Počet členů
258
28
27
7
2
2010
22
21
8
6
0
2011
36
33
31
6
4
2
30
27
8
5
1
2012
2013
Ostatních bez BaP
Zaměstnanec FM
Děti do 15-let
9
2
2014
31
11
7
5
2015
Student FM
Rodinný příslušník zaměstnance FM
Ostatní bez B a P
USK FM nabízí svým členům celkem 24 sportovních aktivit týdně (viz Program aktivit níže) a
k tomu nepravidelné aktivity v podobě turistických a cyklistických výletů, dále také jsou
k dispozici vstupenky na domácí zápasy BK Lions J. Hradec. Náklady na provoz aktivit na
zimní semestr se pohybují okolo 90 tisíc Kč. Toto číslo není přesné, protože nejsou ještě
všechny aktivity vyúčtovány. Některá sportovní zařízení, která si pronajímáme, účtují např.
 +420 384417238
FAX: +420 384361349
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
IČO:60816082
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
podle počtu zúčastněných a zároveň semestr ještě není u konce. O program aktivit se stará
celkem 17 lektorů, kteří jsou především z řad studentů a zaměstnanců fakulty. Nově, od letního
semestru bude zapojena také Tabata a TRX. Některé aktivity budeme muset vzhledem k nízké
návštěvnosti (viz Tabulka 2 - Návštěvnost v zimním semestru 2015/2016) omezit nebo úplně
zrušit.
Každý den
 Fyzická kondice (7:00 − 22:00, posilovna FM)*, Ondra Popelka
 Stolní tenis (7:00 − 22:00, herna stolního tenisu FM)*
Neděle
 Futsal (20:00 – 21:00, Sportovní hala VT), Vojta Prchal
Pondělí
 Cyklistický klub (15:30 – 17:00, sraz před FM), Standa Tripes
 Aerobic (17:00 – 18:15, Aula FM), Dominika Vlčková
 Posilování a protahování (18:30 – 20.00, Aula FM), Katka Palkovičová
 Krav-Maga (18:30 – 20:00, ZŠ Na Hvězdárně), Adam Talafous
 Florbal − AFbHL (19:00 − 21:30, ZŠ Na Hvězdárně), * Jarda Hartman
Úterý
 Fitbox (15:45 – 16:45, Sportcentrum Meldy), Míša Dvořáková –
 Step Aerobic (18:00 – 19:30, Aula FM), Dominika Vlčková
 Spinning (18:15 – 19:45, Fitko Eden), Pavel Vlnas
 Zumba (19:30 – 20.30, Cyklosport Hájek) Kholodnaya Antonina
 Volejbalový trénink (19:30 − 21:30, Sportovní hala MT), Standa Tripes
 Sálová kopaná − AFHL (19:30 − 22:00, Sportovní hala VT)*, Ondra Duchoň
 Jumping (20:00 – 21:00, Fitko Eden), Katka Palkovičová
 Lezení (20:30 – 21:30, Fitko Eden), Zdeněk Krchov
Středa
 Alpinning (15:45 – 16:45, Sportcentrum Meldy), Míša Dvořáková – začíná od 2. týdne v
říjnu
 Plavání (18:00 − 20:00, bazén JH), Jirka Dvořák
 Basketbal (19.00 – 22:00, 6. ZŠ Na Hvězdárně), Martin Prokeš
Čtvrtek
 Futsal (09:00 – 10:30, Tělocvična Slovan), Jakub Šefránek
 Zumba (19:00 – 20.30, Aula FM), Kholodnaya Antonina
Nepravidelné aktivity
 Turistické a cyklistické výlety do okolí Jindřichova Hradce i jinam, Standa Tripes
 Domácí utkání BK LIONS J. Hradec, Radim Valcha**
 +420 384417238
FAX: +420 384361349
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
IČO:60816082
UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
20
17 20 20 19 13 19
%
návštěvnost
očištěný
průměr
6 0 2 3 2
9 8 7 5 1
0 0 0 0 2
2 12 7 8 13 12 6 7 12 5
2 6 10 10 7 9 1 6 6 4
0 3 2 4 0 2 3 1 1 1 1
8 9 10 10 10 4 9 5 10 7 10
0 8 7 5 4 5 0 4 5 2
2 7 10 10 8 8 10 1 9 3 2
35 31 34 44 7 41 45 26 44 10 15
průměr
6
6
12. týden
3
7
11. týden
6
7
10. týden
7. týden
5
9
9. týden
6. týden
6
10
8. týden
5. týden
2. týden
4. týden
11
10
12
14
20
8
10
20
10
50
3. týden
Aerobic
Alpinning
Basketbal
Fitbox
Futsal
Futsal
Jumping
Krav-maga
Lezení
Plavání
Posilování a
protahování
Spinning
Step
Aerobic
Volejbal
Zumba
Zumba
kapacita
Sport
Červená čísla v rámci jednotlivých týdnů znamenají, že aktivita byla zrušena. V tomto semestru
se na rušení aktivit podílely především státní svátky 28. 10. a 17. 11., spojené s děkanským
volnem. Některé sporty se v rámci aktivit objevují vícekrát, je tomu například u futsalu (neděle
– kapacita 20 osob, čtvrtek – kapacita 8 osob, doplněk k TV) a zumby (úterý – kapacita 15
osob, čtvrtek – kapacita 25 osob). Bohužel, průměrná návštěvnost aktivit je velmi nízká.
V přechozích rocích se blížila téměř u všech aktivit 100%, za tento semestr lehce překračuje
50%. Procentní návštěvnost je počítána z poměru očištěného průměru (bez těch, které byly
zrušeny) a kapacity dané aktivity. Vedení USK si bere za úkol provést diskusi s lektory o
zachování aktivit, která mají nižší než 40% návštěvnost a nejsou zároveň doplňkem ke kapacitě
TV.
3,9
6,9
0,4
8,4
6,1
1,6
8,4
4,0
6,4
30,2
4,6
7,4
10,7
6,1
1,9
8,1
4,5
6,9
35,0
42,05%
74,44%
0,00%
76,19%
30,50%
23,61%
81,11%
22,50%
69,00%
70,00%
8
16 17
5
15,4
16,3
81,43%
12
12 10 10 12
2
6
9
0
12
8
8
8,1
9,7
80,56%
11
6
9
6
11
6
2
10
0
7
0
8
5,9
6,0
54,55%
11
25
15
11
5
3
9
7
7
11 11
5 2
4 6
3
4
6
8
2
5
9
7
0
1
8
1
10
2
3
0
3
4
10
0
5
7,5
4,1
4,0
8,8
4,9
4,8
79,80%
19,43%
31,85%
Tabulka 2 - Návštěvnost v zimním semestru 2015/2016
 +420 384417238
FAX: +420 384361349
E-mail:[email protected]
Č. účtu:5000003888/7940
IČO:60816082

Podobné dokumenty

CENÍK SPORTOVNÍHO CENTRA NOVÉ BUTOVICE

CENÍK SPORTOVNÍHO CENTRA NOVÉ BUTOVICE 1)         kdykoliv při složení částky 500,- až 2900,- Kč bude k účtu klienta připočtena částka ve výši 2% ze složených peněz, čerpání je časově omezeno na dvanáct měsíců od data složení částky 2) ...

Více

Antispam Gateway – pračka elektronické pošty

Antispam Gateway – pračka elektronické pošty část zpráv je odmítnuto na vstupu („nepřijato“)

Více

Právo a bezpečnost 2-2015 - Vysoká škola Karla Engliše

Právo a bezpečnost 2-2015 - Vysoká škola Karla Engliše znaků (pohlaví, věk či nejvyšší dokončené školní vzdělání) ještě menší rozdíly, jak prokázaly statistické výpočty. Hodnoty Pearsonovu koeficientu kontingence byly ve všech třech případech nižší – o...

Více