Výchova k reprodukčnímu zdraví

Komentáře

Transkript

Výchova k reprodukčnímu zdraví
1. Název vzdělávacího programu :
„Výchova k reprodukčnímu zdraví“
2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí
hodinové dotace:
Téma Název tématu
Počet
č.
hodin
1. Pojem reprodukční zdraví
1
2. Období adolescence, změny v tomto období,
2
životní styl
3. Pohled na současnou rodinu z hlediska společnosti
1
a práva
4. Partnerské vztahy, rodičovství
2
5. Sociálně patologické jevy se zaměřením na
1
promiskuitu a pornografii
6. Syndrom CAN, domácí násilí
1
7. Zdravá sexualita, sex. orientace a deviace, trestně
6
právní otázky
8. Období těhotenství
3
9. Fyziologický a patologický porod
3
10 Období šestinedělí
1
11. Neplodnost, interfilita a její léčba
1
12. Sexuálně přenosné choroby, současná situace
1
13. Metody zabránění početí, ukončení těhotenství
1
celkem
24
Podrobná anotace jednotlivých témat:
1. Pojem reprodukční zdraví – vymezení pojmu reprodukční zdraví.
2. Období adolescence – charakteristika tohoto období, časové rozmezí,
fyzické a psychické změny v adolescenci, změny životního stylu,
změny v chování ve vztahu k dospělým a vrstevníkům, nejčastější
modely jednání a chování.
3. Pohled na současnou rodinu z hlediska společnosti a práva – rodina,
rodičovství, statistické údaje, rodina a právo (Zákon o rodině),
rodina z pohledu společenských věd, rodina a škola.
4. Partnerské vztahy, rodičovství – vznik a vývoj partnerských vztahů,
předpoklady partnerských vztahů, výběr partnera; rodičovství –
harmonické vztahy, vývoj vztahu, rozpad vztahu, rizikové osobnosti,
plánované rodičovství – pozitivní a negativní, omezení rizikovosti
potratů.
5. Sociálně patologické jevy (zaměření na promiskuitu a pornografii)
– definice pojmů, historie pojmu, normy společnosti, náboženství.
6. Syndrom CAN, domácí násilí – definice a vymezení pojmů, formy
týrání, trestně právní úpravy, diagnóza syndromu CAN, terapie,
prevence, domácí násilí – zákon a statistika, znaky domácího násilí,
skupiny obětí domácího násilí, intervenční centra, prevence.
7. Zdravá sexualita, sexuální orientace a deviace – projevy sexuální
orientace, druhy deviací, vědecký a společenský pohled, společenská
akceptace, zastoupení v lidské populaci, sexuální orientace u zvířat,
reference, trestně právní otázky (znásilnění, pohlavní zneužívání,
sexualita mezi příbuznými)
8. Období těhotenství – průběh fyziologického těhotenství ( oplodnění,
vývoj zárodku a plodu, určení termínu porodu, tělesné a psychické
změny v těhotenství), diagnostika v těhotenství, prenatální péče.
9. Fyziologický a patologický porod – průběh porodu, porodní doby,
základy péče o ženu v průběhu porodu, tlumení bolesti. Patologický
porod – porod kleštěmi, sekce.
10. Období šestinedělí – definice období, změny na děloze, děložním
hrdle a pochvě, změny na ostatních orgánech, hormonální změny po
porodu. Nástup laktace a význam kojení. Péče o matku a dítě
v porodnici, rooming in, psychosociální potřeby matky a dítěte, péče
o ženu po propuštění z porodnice, sociální podpora rodiny
v mateřství, právní ochrana matky a dítěte. Komplikace v šestinedělí
11.Neplodnost, interfilita a její léčba – příčiny neplodnosti u muže,
u ženy. Současné možnosti léčení sterility. Možné komplikace léčby.
Příčiny interfility a možnosti ovlivnění.
12. Sexuálně přenosné nemoci – definice, přehled nejčastějších chorob,
syfilis, kapavka, HIV infekce, chlamydie a trichomonádové infekce,
herpes genitalis, prevence.
13. Metody zabránění početí, ukončení těhotenství – antikoncepce jako
negativní plánování těhotenství, přehled antikoncepčních metod
a jejich spolehlivost, vhodné metody pro adolescenty. Ukončení
těhotenství na žádost ženy, ze zdravotních důvodů, seznámení
s jednotlivými metodami.
3. Forma:
Výuka bude probíhat formou teoreticko - praktickou. Při výuce budou
použity prezentace v PowerPointu, modely, anatomické obrazy.
Varianta:
a) 1 den v týdnu 8 vyučovacích hodin, celkem 3 týdny po sobě
následující.
b) víkendová forma – pátek, sobota, neděle, vždy 8 vyučovacích
hodin
U varianty A jednotlivé dny výuky budou stanoveny v odlišných dnech.
4. Vzdělávací cíl:
Cílem je doplnění vzdělání středoškolských pedagogických pracovníků
o potřebné odborné znalosti v oblasti reprodukčního zdraví, seznámení se
současnou situací tak, aby pedagogové mohli erudovaně působit na
mladou generaci.
5. Hodinová dotace :
Celková hodinová dotace kurzu je 24 hodin. Výuka bude rozdělena do
3 dnů po 8 vyučovacích hodinách (délka 1 hodiny je 45 minut) Začátek
výuky bude stanoven na 8:00, konec výuky se předpokládá v 16:00. Do
tohoto času je zahrnuta polední přestávka a pravidelné přestávky mezi
vyučovacími hodinami v souladu s platným časovým rozvrhem naší
školy. Konkrétní den výuky bude stanoven dle časových možností
lektorů.
6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky II. stupně základních škol,
všech typů středních škol a odborných učilišť. Vhodný je zejména pro
učitele předmětu rodinná výchova, občanská nauka, biologie člověka
apod.
S přihlédnutím k citlivému tématu nebude počet posluchačů vyšší než 20.
7. Plánové místo konání:
Učebny Střední zdravotnické školy v Praze 10, Ruská 91.
8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich
kvalifikaci a přehled průběhu praxe:
Jméno lektora
Vzdělání
Specializace
Délka pedag.
praxe
Délka
zdravot.
praxe
Mgr Pavla Hřebíková
Pedagogika-ošetřovatelství (FF UK)
Prevence soc.-patolog. jevů
(PeF UK)
28 let
1rok
Mgr Taťána Janošová
Učitelství odborných předmětů na SZŠ
(FF UK)
-
27 let
1 rok
PhDr Blanka Kadlecová
Pedagogika- ošetřovatelství (FF UK)
17 let
10 let
Mgr Hana Šebková
Pedagogika- ošetřovatelství (FF UK)
15 let
5,5 let
Mgr Hana Ulíková
Učitelství odborných předmětů pro SZŠ
13 let
14 let
Phdr Milada Vanišová
Pedagogika – péče o nemocné ( FF UK)
Specializace ve zdravotnictví v oboru
Zdravotní vědy
( Masarykova univerzita Brno)
27 let
16 let
3roky
-
Mgr Irena Zušťáková
Veřejné zdravotnictví ( ILF
Praha)
Porodní asistentka
Instrumentování na
operačním sále
Porodní asistentka
-
Lektorská a publikační činnost:
Mgr. Pavla Hřebíková:
Lektorská činnost: kurz Zdravotník zotavovacích akcí v projektu OPPA
Publikační činnost: -
Mgr. Taťána Janošová:
Lektorská činnost: kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické
pracovníky v projektu OPPA, kurz
Pečovatel/pečovatelka – předmět Poskytování první pomoci u dětí,
kvalifikační kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách –JPD3
Publikační činnost: spoluautorka učebnice pro SZŠ Klinická propedeutika
Informatorium, 2010
PhDr. Blanka Kadlecová:
Lektorská činnost: Publikační činnost: : spoluautorka učebnice pro SZŠ Klinická propedeutika,
Informatorium, 2010
Mgr. Hana Šebková:
Lektorská činnost: kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické
pracovníky v projektu OPPA
Publikační činnost: Mgr. Hana Ulíková:
Lektorská činnost: kvalifikační kurz Vzdělávání pracovníků v sociálních službách –
JPD3
Publikační činnost: PhDr. Milada Vanišová:
Lektorská činnost: Publikační činnost: publikace Zdravotní výchova na územním zdravotním obvodě, vydal
Ústav zdravotní výchovy Praha, 1987
Mgr. Irena Zušťáková:
Lektorská činnost: Publikační činnost: -
Všichni uvedení lektoři jsou pedagogové vyučující na předkládající SZŠ.
9. Odborný garant:
Mgr. Taťána Janošová
odborná učitelka SZŠ
absolventka oboru Učitelství odborných předmětů na SZŠ na FF UK
Praha
odborná praxe 28 let
pedagogická praxe 27 let
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
v oboru všeobecná sestra – R.S.
10. Materiální a technické zabezpečení:
Výuka bude probíhat v učebnách SZŠ, které jsou vybaveny zpětným
projektorem, PC a dataprojektorem, videopřehrávačem. Lektoři mají k dispozici
anatomické obrazy, prezentace v PowerPointu, anatomické modely, videokazety
apod. Lze využít i odborných publikací ze školní knihovny.
11.Způsob vyhodnocení akce:
Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu.
V závěru kurzu budou posluchači požádáni o vyplnění zpětnovazebného
dotazníku.
12.Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ :
Tento kurz byl připraven v rámci OPPA – operačního programu Praha
adaptabilita. Střední zdravotnická škola Ruská, Praha 10 je nositelem, spolu
s partnery, vzdělávacího projektu s názvem “Tvorba a pilotní ověření
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně-sociální
oblasti“.
V průběhu realizace projektu je kurz hrazen z prostředků Fondů EU.
Následně, po jeho ukončení, tj. k 31. 7. 2012, bude přednášen a nabízen
pedagogickým pracovníkům, jakožto cílové skupině za úhradu – viz.
Kalkulace předpokládaných nákladů.
Počet lektorů v kurzu: 7
Položka
náklady
10 800
Celkové náklady na lektory
z toho
Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho
Náklady na učební texty
z toho
Předpokládané
Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Příprava,překlad,autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran:
450
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
Režijní náklady
z toho
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka
:
Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
0
0
0
0
3 000
0
4 000 (200 x 20)
19 800
990

Podobné dokumenty