Certifikát :MZ ČR č. 84/2001 Sb., v platném znění

Komentáře

Transkript

Certifikát :MZ ČR č. 84/2001 Sb., v platném znění
I
TEcHNlcKÝ A ZKUŠEBNIUSTAV STAVEBN! PRAHA, s.p.
for Construction Prague
Technical and Test lnstitute
osoba, Notifikovaná osoba, certifikačni o19án, ln§pekČní or9án
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, certification BodJ, lnspection Body
Óásiopný závod žxušeeruíúsrnv LEHKÉHo pRúMyslu
Branch Of f ice Test lnstitute of the Lig ht lnd ustries
Čecirova 59, 37O 65 ěeské Budějovice
Certifikačníorgán na výrobky
vydává
CERTIFIKAT
č. 100_045727
na výrobek:
soKRATEs - coLoUR, EMAIL BRISK, MoV! PUR BRILANT, AQUAFIN PLUS,
AQUAFIN pLUs pRoF!, BRUsNÝ ZÁKLADNí LAK, pRtMER BRlsK
žadateli:
BUILDING PLAST, spol. s r.o.
tčo:
adresa:
výrobce:
47473860
Nádražní786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Building Plast, spol. s r.o,, Nádražní786,
503 5'1 Chlumec nad Cidlinou
zakázka:
Z100,t30663
Ceňifikační orgán tímto certifikátem osvěděuje, že:
u vzorku preometneno výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými
Vyhláškou MZ ČR é.8412001 Sb., v platném znění- § 2(6), § 5-příloha č.7(1)
EN 71, ěást 3, vydání2013
Nařízením vlády č.86/20í1 Sb., ve znění NV č,2412013 Sb., příloha ě.2, lll. Chemické
vlastnosti, bod 12
Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č ] q0-915725 ze dne
25, řijna2o13 výdahého TZUS praha, s. p, - odštěpným závodem ZULP Ceské Budějovice, ktený
se prboava žadateli. protokol obsahuje závěry zjišt'ování a podmínky platnosti certifikátu.
Certifikát má 1 přílohu (,1 strana), která je nedílnou souěástí certifikátu.
Platnost certifikátu do 201 6-1 0-25
Osoba odpovědná za správnost
', ''i
=(_;_';:
í-,:'
ČeskéBudějovice, 25. října 2013
,a.,1,1*-r?",^^ffirť"lii^li..n.",
E
Příloha k certifikátu č. 100-045727
Podmínky platnosti a používánícertifikátu:
1.
2.
Certifikát shody se musí používatpouze pro účely,pro které byl vydán.
Džitel certifikátu je povinen:
a) informovat ceňifikačníorgán o všech změnách: modifikaci uýrobků nebo
b)
c)
výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby,
které majívliv na shodu certifikovaného výrobku;
oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody ceňifikovaného
výrobku s požadavky příslušnénormy;
d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody
dokumentovat;
a
přijatá opatření
e) na požádání předložit certifikačnímuorgánu výše uvedené záznamy
f)
3,
o
stížnostech;
umožnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti
ceňifikátu.
Certifikačníorgán provádí opakované hodnocení výrobku v případě, že dojde ke
změně technických specifikací.
Tato příloha je nedílnou součástícertifikátu č.100-045727.
ČeskéBudějovice, 25. řijna2013

Podobné dokumenty

Unimalt 14 - zpráva o dozoru

Unimalt 14 - zpráva o dozoru V akreditované zkušební laboratoři č. 1018.7 TZÚS Praha, s.p., pobočka 0700 Ostrava byly provedeny tyto zkoušky: stanovení pevnosti, zbytku na sítě 0,09 mm, objemové stálosti, počátku a konce tuhnu...

Více

Certifikát - Barvy SOKRATES

Certifikát - Barvy SOKRATES Building Plast, spol. s r.o,, Nádražní786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více