zpravodaj č. 2 / 2015

Komentáře

Transkript

zpravodaj č. 2 / 2015
ZPRAVODAJ
2/2015 Červen
"Tento způsob léta
zdá se být poněkud nešťastným."
Vážení občané,
dovoluji si začít psát úvodník citátem z filmu Rozmarné léto a plně souhlasím s tímto výrokem pana Hrušínského. Léto nám již začalo, dny se začínají zkracovat po malých slepičích
krůčcích a tepla jsme si zatím ještě vůbec neužili. Je otázkou, jestli vůbec budeme moci
využít teplých dnů k tomu, abychom si za celý rok odpočinuli, zrelaxovali a byli se svými
nejbližšími, protože v posledních letech léto spíš připomíná podzim a naopak. Ale pojďme
se vrátit k naší obci a také k akcím, které nás čekají.
Od července bude probíhat rekonstrukce silnice druhé třídy od Mariánského údolí směrem na Ústí až k okresu Vsetín. Bližší informace se dočtete uvnitř tohoto čísla.
Naše obec byla úspěšná v žádostech o dotaci a získala několik tisíc finančních prostředků.
Jsou to všechny dotace z národních programů, jelikož ty evropské ještě nejsou plně nastaveny, ale již se pomalu začínají rozbíhat. Je fakt, že obce v novém programovacím období
nebudou čerpat tolik finančních prostředků jako v minulých letech, ale budeme se snažit
uspět alespoň v těch, které budou pro obce. Rok jsme už ztratili, protože naši poslanci se
nedokázali domluvit na služebním zákoně a tím pádem se všechny schvalovací procesy
k evropským dotacím zbrzdily. Už nyní víme, že bude např. podporována bezmotorová
doprava, to by znamenalo pro naši obec napojení cyklostezky ve směru od Ústí do Skaličky.
V případě, že tento titul bude vyhlášen, jsme připravení se zapojit ještě s dalšími obcemi
tak, aby cyklostezka Bečva byla vybudována od Kačeny přes Skaličku až do Hranic. Dále se
hovoří o podpoře v nezaměstnanosti, podpoře pro začínající podnikatele nebo dotace pro
školy. Opravy veřejných budov, chodníků, komunikací apod. budou čerpány z národních
zdrojů. Tyto informace se ještě můžou měnit v závislosti na schvalovacích procesech.
Na závěr mi dovolte popřát Vám zdravé a šťastné léto plné sluníčka, odpočinku a strávení
Vašich dovolených v kruhu svých nejbližších. Dětem pak pohodové prázdniny plné krásných zážitků a hlavně prožití dvou měsíců ve zdraví J
.
Petra Kočnarová - starostka
JUBILANTI
ČERVENEC
Heger Petr, č.p. 63
Oravová Anna, č.p. 78
50 let
50 let
SRPEN
Pečeňová Dana, č.p. 147
Čelůstková Hana, č.p. 193
Hrochová Ludmila, č.p. 139
Kováčová Ludmila, č.p. 1
Mikšánek Jiří, č.p. 19
Krasňáková Marie, č.p. 50
Přikryl Vítězslav, č.p. 25
50 let
50 let
60 let
60 let
70 let
82 let
95 let
ZÁŘÍ
Sehnalová Ludmila, č.p. 155
Zamazal Lubomír, č.p. 140
Masaříková Anna, č.p. 18
Zamazalová Olga, č.p. 31
50 let
60 let
84 let
86 let
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví, osobní štěstí
a životní optimismus!
-1-
VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
INFO Z OBCE
DOTACE, KTERÉ JSME JIŽ OBDRŽELI
Ÿ
Připojení splaškové kanalizace z lokality
Z3/3 (napojení RD v lokalitě za větrným
mlýnem) – získali jsme 400 tis. od Ol.kraje, celkové náklady 774 tis. Kč. Zahájení
realizace 29.6.2015. V průběhu stavby
bude uzavřen chodník pro pěší ke kapli
z důvodu provádění výkopových prací
a pokládky kanalizace. Prosím, abyste
využili přístup ke kapli po silnici, která
vede do areálu DVM.
Ÿ
Územní plán obce Skaličky – získali jsme
193 tis. od Ol.kraje, celkové náklady
397 tis. Kč. Územní plán se již realizuje,
budete mít možnost připomínkovat
tento ÚP ještě v letošním roce na veřejném projednávání. Platnost ÚP pravděpodobně od druhé poloviny roku 2016.
Ÿ
SDH Skalička – nákup motorové pily
– získali jsme dotaci od Ol.kraje ve výši
5 tis. Kč, celkové náklady 12 500 Kč.
Nákup motorové pily v druhé polovině
tohoto roku.
DOTACE, KTERÉ JSME NEOBDRŽELI
Ÿ
Revitalizace obce II. Etapa /park + chod-
níky/ z ROPu L
. Tuto akci se budeme
snažit rozdělit na etapy a získávat finance
postupně. Už nyní jsme podali žádost
o dotaci na chodník od vstupu do areálu
DVM ke zvoničce, jak je výše uvedeno.
Ÿ
Dětské hřiště plné zážitků u Sokolovny
– získali jsme dotaci z MMR ve výši
400 tis. Kč, celkové náklady 553 tis. Kč, na
této akci se budou podílet dobrovolníci
a to na výkopové práce. Zahájení realizace druhá polovina června, ukončení do
31.8.2015.
POPLATKY
Ÿ
Poplatky za stočné a psa byly splatné do
konce měsíce května. Tyto poplatky
nejsou ještě zcela vybrány, prosím
o platbu v co nejbližším termínu.
DOTACE NA KTERÉ JEŠTĚ ČEKÁME
Ÿ
Rekonstrukce chodníku od Oravového
k Větrnému mlýnu
Ÿ
Poplatek za komunální odpad je splatný
Ÿ
Rekonstrukce podlahy v Sokolovně
Ÿ
Rekonstrukce chodníku od vstupu do
areálu DVM ke zvoničce
do konce měsíce července, popř. října při
rozdělení splátek. Také prosím o včasnou
úhradu.
Ÿ
Rekonstrukce kapličky naproti RD Řehá-
kových
UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
/opakuji zprávu z minulého čísla zpravodaje/
Obecní úřad upozorňuje na volné pobíhání psů a znečišťování obce psími extrementy.
Prosíme, dbejte na čistotu veřejných prostranství obce a také na to, aby volně nepobíhali psi po
obci. Nikdy si nemůžeme být jistí, jak pes zareaguje, když se střetne s dospělým jedincem, natož
s dítětem! Předcházejme těmto okolnostem, ať se nestane nějaké neštěstí!
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala paní Evě Juráňové, která našla sokolskou kroniku z roku 1921-1928 na půdě rodinného domu
Kubešových. Z této kroniky budeme čerpat důležité informace pro obecní zpravodaj a také pro knihu obce Skalička, kterou bychom chtěli
vydat v průběhu tří let.
Starostka
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ VE SKALIČCE
Vážení zákazníci,
přejeme vám slunečné a krásně prožité léto!
Pro lepší osvěžení v tomto letním období vám nabízíme PRODEJ SUDOVÝCH PIV
několika známých značek, s možností zapůjčení chladícího zařízení (nutno předem objednat).
Vám, kteří sháníte dárek na oslavy či jiné slavnostní události,
vyrobíme DÁRKOVÝ KOŠ dle vlastního výběru.
Vaše smíšené zboží ve Skaličce
tel.: 774 334 931
-2-
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Přijatá usnesení ze schůze ZO obce Skalička konané dne
27. 5. 2015 v 19.00 hod. v salónku hospůdky u Bagarů.
na poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH OK na rok
2015 dle přílohy
ZASTUPITELSTVO OBCE SKALIČKA PO PROJEDNÁNÍ SCHVALUJE:
Ÿ
30/ZO-2015 – Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Ÿ
19/ZO-2015 – program dnešního jednání
POV OK 2015
Ÿ
20/ZO-2015 – celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
Ÿ
31/ZO-2015 – Darovací smlouvu s Olomouckým krajem na parc.
obce Skalička za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Skalička za rok 2014 a to bez výhrad
č. 430/2 – zahrada v k.ú. Skalička u Hranic o bezúplatném nabytí
předmětného pozemku
Ÿ
21/ZO-2015 – účetní závěrku obce Skalička za rok 2014
Ÿ
32/ZO-2015 – výsledky výběrového řízení na akci „dětské hřiště
u sokolovny“, nejvýhodnější nabídka firmy Machovský mapy,
s.r.o. s celkovou cenou 553 690 Kč
Ÿ
22/ZO-2015 – účetní závěrku ZŠ a MŠ Skalička za rok 2014
včetně výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2014
Ÿ
34/ZO-2015 – odměny ZO Skalička dle přílohy
Ÿ
23/ZO-2015 – výsledky výběrového řízení na akci „Připojení
splaškové kanalizace z lokality Z3/3“, nejvýhodnější nabídka
byla od firmy Instalatérství Martin Číž, Skalička 141, cena 774
036 Kč
Ÿ
35/ZO-2015 – prodej stavebního pozemku parc. č. 518/104
v k.ú. Skalička u Hranic manželům Pollákovým, Jaselská 1611,
Hranice za cenu 345 Kč/m2 s podmínkou kolaudace do konce
roku 2017, při dodržení kolaudace ve stanoveném termínu
vratka fin. částky ve výši 50 000 Kč.
Ÿ
24/ZO-2015 – SOD na realizaci akce „Připojení splaškové kanali-
zace z lokality Z3/3“ s firmou Instalatérství Martin Číž, Skalička
141 dle přílohy
Ÿ
36/ZO-2015 – prodej pozemku parc. č. 518/133 v k.ú. Skalička
u Hranic manželům Peňázovým, Spálov 290, za cenu 25 000 Kč
za celkovou výměru pozemku
Ÿ
25/ZO-2015 – přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Olomouckého kraje ve výši 400 tis. Kč na akci „Připojení splaškové kanalizace z lokality Z3/3“
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE STAROSTKU OBCE:
Ÿ
K podpisu schválených smluv na výše uvedené akce
Ÿ
26/ZO-2015 – Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ol. kraje dle
přílohy
Ÿ
K podpisu smlouvy s firmou Machovský mapy, s.r.o. s tím, že
podepsaná smlouva bude předložena na vědomí Zastupitelstvu
obce Skalička při dalším zasedání
Ÿ
27/ZO-2015 – přijetí dotace z rozpočtu Ol. kraje na poskytnutí
příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH OK na rok 2015 ve výši 5 000 Kč
Ÿ
K provádění rozpočtových změn ve vztahu k dotacím:
› MMR – dětské hřiště,
› Olomoucký kraj – POV OK – územní plán,
› Fond vodohospodářské infrastruktury Ol. kraje
› Připojení splaškové kanalizace,
› Příspěvek pro JSDH Skalička
Ÿ
28/ZO-2015 – spolufinancování obce ve výši minimálně 60%
z celkových nákladů na pořízení věcného vy bavení JSDH
Skalička
Ÿ
29/ZO-2015 – smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Ol. kraje
REKONSTRUKCE SILNICE II/438 ÚSTÍ – PRŮTAH – HRANICE OKRESU VSETÍN
/od Mariánského údolí přes Ústí směr na Kelč/
Od 7. 7. – 30. 11. 2015 bude probíhat
rekonstrukce výše uvedené komunikace
a s tím související objízdné trasy. Autobusová doprava pro naši obec bude po celou
dobu rekonstrukce jezdit v pravidelných
časech bez nutnosti využití objízdných
tras. Rekonstruovaný úsek bude rozdělen
na tři etapy:
I. Etapa – 7. 7. – 31. 7. 2015 – uzavírka
silnice v Ústí /od křižovatky na Skaličku/
směrem na Horní Těšice, Kelč podél lesa
Nihlov. Místní občané se do Skaličky dostanou ještě klasicky přes Ústí.
silnice od Mariánského údolí přes Ústí
směrem na Horní Těšice, Kelč, podél lesa
Nihlov. V tomto období je nutné, abyste
využili objízdné trasy, které vedou na:
Opatovice, Malhotice, Všechovice, Kelč,
Skalička nebo Hustopeče, Němetice,
Zámrsky, Skalička. Délka této etapy
a uzavírky bude odvislá od délky opravy
mostu /u hřiště/ v Ústí. V případě, že se
most opraví dříve, budete moci jezdit
z Hranic na Opatovice, kde na trase před
Opatovicemi odbočíte na Ústí a pak do
Skaličky.
II. Etapa – 1. 8. – 30. 9. 2015 – uzavírka
III. Etapa – 1. 10. – 30. 11. 2015 – uzavírka
-3-
od Mariánského údolí do Ústí. V této etapě
pojedete opět z Hranic směrem na Opatovice, kde na trase před Opatovicemi odbočíte
na Ústí a dále na Skaličku.
Celá tato rekonstrukce vzhledem k délce
trasy a opravy propustků, mostu a sanace
krajnic bude natolik náročná, že není
možné uzavřít pouze polovinu cesty.
Z těchto důvodů bych Vás laskavě požádala
o trpělivost , ohleduplnost a také o respektování objízdných tras po dobu rekonstrukce vozovky.
Děkuji.
Kočnarová Petra - starostka
VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
Z KRONIKY NAŠÍ OBCE – ROK 1984
Tento rok byl v dějinách střediskové obce
Skalička s obcemi Horní Těšice, Dolní Těšice,
Ústí a Zámrsky a dvorem Kamenec opět
rokem úspěšným. Pod vedením Národního
výboru v čele s předsedou s. Čestmírem
Segeťou a pod vedením občanských výborů
v jednotlivých obcích, probíhala úspěšná
činnost kulturní i politická. Rok 1984 byl
také přípravným rokem na celostátní spartakiádu v r. 1985. Když se 4. října rozletělo
ze spartakiádního stadionu v Praze na Strahově ohňové poselství o zahájení příprav na
čs. spartakiádu 1985, byla tato výzva přijata
i ve Skaličce. A tak jako se v celé naší vlasti
rozžehlo 3000 ohňů, tak se rozžehl mezi
nimi 4.října i oheň vatry ve Skaličce,
k němuž v lampionovém průvodu přišlo
obyvatelstvo a především cvičenci ze všech
okolních obcí. V tomto roce bylo v našem
kraji také stoleté výročí dráhy z Hranic na
Valašské Meziříčí.
ZE SKALIČKY SE ODSTĚHOVALI:
Vašíčková Helena č. 53 do Horních Těšic č.
18, Červeňáková Helena, Červeňáková
Soňa, Červeňáková Alena, Červeňák
Ondřej, č. 90 do Hranic, Váňová Jarmila č.
26 do Gottwaldova, Karala Pavel do Hranic,
Oravová Anna č. 15 do Zámrsk č. 66, Liška
František ml. č. 15 do Bělotína-Nejdku č. 4.
DO SKALIČKY SE PŘISTĚHOVALI:
Čermák Jaroslav do Skaličky č. 71, Orava
Stanislav do Skaličky č. 82, Karalová Ludmila, Karalová Marcela, Karalová Jana do
Skaličky-Kamence č. 90, Kubecová Marie do
Skaličky č. 10, Hroch Zdeněk, Hrochová
Ludmila, Hroch Roman a Hrochová Zdeňka
do Skaličky č. 139, Krasňáková Olga do
Skaličky č. 50, Štěpán Josef do Skaličky č. 56.
V ROCE 1984 ZEMŘELI:
Juráň Václav č. 78, Doležal Bohuslav č. 90,
Porubská Marie č. 43, Vykopal Václav č. 73,
Stratil Václav č. 7.
SŇATKY VE SKALIČCE:
Vrbová Helena Skalička č.53 a Jaromír Vašíček z Horních Těšic č. 18, Tomečková Yveta
Skalička č. 82 a Stanislav Orava ze Zámrsk č.
51, Vykopalová Libuše Skalička č. 36
a Novák Ivan z Přerova, Červek Josef ze
Skaličky č. 86 a Jana Matysková z Horních
Těšic č. 28, Lišková Anna Skalička č. 15
a Orava Petr ze Zámrsk č. 66, Tvrdoň Vladislav ze Skaličky č. 80 a Nováková Iva z Brňan,
Sivák Dušan ze Skaličky Kamence a Šerdziková Dagmar z Nového města Vlachovice.
NAROZENÍ VE SKALIČCE:
1.3. Marie Karalová, Kamenec č. 90, 27.4.
Věra Číhalová č. 22, Šárka Hadašová č. 46,
Tomáš Kubec č. 10, Jiří Sivák Kamenec č. 90,
Simona Vrbová č. 53, Zuzana Pavlíková č. 8,
Tomáš Orava č. 82.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Rok 1984 byl i přes celkovou nepřízeň
počasí v celém našem zemědělství rok
úspěšný. A pro družstevníky ve Skaličce,
Ústí, Zámrsky, Horní Těšice a Dolní Těšice
rok vynikající. V tomto roce bylo totiž dosaženo nejlepších hospodářských výsledků
v dějinách družstva. Rozloha půdy, na které
se hospodařilo je stejná jako v minulém
roce, tedy 1.473 hektary. Stejné jsou rovněž
výměry půdy orné, zahrad, sadů, luk, pastvin a lesa. Na 525 ha byly zasety obiloviny,
výnos v tomto roce byl 5,8 t/ha, byla docílena vyšší produkce o 1,109 tis. Kč. Bob se
pěstoval na 50 ha a měl výnos 2,7 t/ha.
Výnos brambor se daří v posledních letech
stabilizovat, na ploše 85 hektarů se plánoval výnos 216 q z hektaru, skutečnost byla
281q/ha. Cukrovka se sklízela na 68 ha,
výnos byl 511 q/ha a znamenala nejen
největší výnos v historii družstva, ale i první
místo v okrese i kraji. Kukuřice na siláž bylo
oseto 200 ha s průměrným výnosem 573
q/ha. Trávy na semeno jsou jednou z hlavních tržních plodin. Sklízely se na 136 ha.
Výnosy byly dobré, neboť dobré porosty
byly dobře sklizeny a po úpravě cen bylo
docíleno i dobrého zisku. Celkem byla tržba
za trávy 4,983. tis. Kč. V ovocném sadu se
urodilo na 25 ha 652,5 tun jablek a 5,9 tun
hrušek. Tržba za jablka a hrušky byla 1,625
tis. Kč. Rybíz se pěstoval na 17,2 ha, sklidilo
se 1.262 q, tržba byla 51.896,- Kč. Jahody se
pěstují na 5 ha, národnímu podniku Seliko
se prodalo 237 q jahod za 324 tis. Kč. Zisk
střediska rostlinné výroby byl v tomto roce
6,146 tis. Kč. V živočišné výrobě je úspěch
závislý na výrobě krmiv. Dobré výsledky
předchozího roku v rostlinné výrobě zabezpečily dostatek objemových krmiv i pro rok
1984. Stav krav byl 512 ks a jejich užitkovost
je 10,39 litrů na kus a den, příjem za mléko
činil 1,948 tis. Kč. Dobré výsledky vykazuje
výkrmna býků ve Skaličce, která byla ve
třech čtvrtletích na prvním místě v okrese.
Nejmenší živočišné středisko je chov včel.
-4-
Jeho největší a nevyčíslitelný užitek je opylování sadu, jahod, rybízu, bobu, jetele
a ostatních plodin, u kterých bylo docíleno
výborných výsledků. Finanční ztráta při
tržbě za med 31.000,- Kč činí 44.000,- Kč.
Byla zaviněna výskytem varoázy v okrese
Vsetín, nebylo možno kočovat, jen se přesunout v rámci prvního ochranného pásma.
Dále ovlivnilo snůšku medu špatné počasí.
Na výsledcích roku 1984 se podílelo 404
družstevníků, věkový průměr všech členů
byl 51,8 let, věkový průměr trvale činných
byl 37,4 let. Na odměny se vyplatilo 8,460
tis. Kč. Průměrná roční odměna na pracovníka činila 31.333,- Kč, průměrná hodinová
odměna je 12,93 Kč.
VÝSTAVBA
Dodavatelským způsobem se pro JZD provádí stavba závlahové nádrže pod sadem
v Horních Těšicích na Ústeckém potoku
v údolí pod lesem Nihlov. V uplynulém roce
se nádrž rozestavěla, má stát 5.000.000,Kč a je stoprocentně subvencována. Obsah
nádrže bude 200 tis. m3 vody a vodní plocha bude 4,5 ha.
TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Tělovýchovná jednota Sokol byla i v uplynulém roce nejdůležitější zájmovou organizací. Ve druhé polovině roku byla činnost
výboru zaměřena hlavně na zajištění
nácviku na Československou spartakiádu.
Nácvik šesti skladeb představuje zhruba
výcvik jednoho sta cvičenců. Na zajištění
nácviku spartakiády se podílí hlavně s.Stanislav Kuča, s. Jana Humplíková, s. Jitka
Baštánová, s. Marie Foltýnková, s.Hana
Váňová, s.Marie Jelínková, s. Avenariusová,
s. Križanová a Milena Přikrylová. Kromě
oddílu kopané má tělovýchova ještě zaregistrovaný oddíl šachu a oddíl základního
rozvoje tělesné výchovy. Největší akcí,
kterou pořádal TJ Sokol Skalička byl dvoudenní cyklistický výlet pro rodiče a děti na
přehradu Bystřička. Účastnilo se ho i přes
nepřízeň počasí 54 účastníků, kteří byli
nakonec velmi spokojeni.
VÝSTAVBA V OBCI
Ve Skaličce byly ve vozovce provedeny
úpravy kanalizačních šachet a poklopů při
JZD i na jižní straně obce. Rozsáhlé úpravy
byly provedeny na budově sokolovny. Plochy od hřiště byly rozšířeny, suterén pod
jevištěm byl přeměněn na společenskou
místnost. Místnosti byly vymalovány. Pro
kanceláře a sklady drobných provozoven
byl ve Skaličce přestavěn dům č.p. 30, byly
oploceny sklady dřeva.
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
V roce 1984 bylo ve Skaličce 19 žáků. Na
škole pracoval oddíl JISKER, který měl 16
členů a vedla ho s. I.Križanová, učitelka MŠ.
Oddíl pionýrů vedla s. Hana Váňová
a s. Jaromír Foltýnek, členové Socialistic-
kého svazu mládeže ve Skaličce. 11. března
byla uspořádaná velká společenská akce
všech obcí, organizovaná Osvětovou besedou, především z iniciativy s. Josefy Avenariusové z Ústí. Měla název „Zpívá celá dědina“ a byla uskutečněna v kulturním domě
v Horních Těšicích. Byl to hudební a zároveň
soutěžní pořad, kterého se zúčastnilo 35
zpěváků ze všech obcí národního výboru.
Zpěváky doprovázel orchestr Zálesanka
z Hranic. Vítězem v kategorii dospělých byla
dvojice Mojmír Juráň a Ludmila Zdráhalová
z Ústí, druhé místo obsadila Zdeňka Kuchařová z Ústí a třetí cenu obdržela dvojice
Karel Humplík a Petr Krasňák ze Skaličky.
V kategorii do 14 let získala 4. cenu Pavla
Krasňáková ze Skaličky a 5. cenu Jana
Humplíková ml. ze Skaličky. Sál kulturního
domu v Horních Těšicích byl zcela zaplněn
návštěvníky, kterých bylo přes 250. Všichni
účastníci obdrželi upomínkový dárek v ceně
25,- Kč.
Z kroniky vypsala M.Mrhalová
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začneme obrovskou gratulací pro naše
dětičky, které se zúčastnily hasičské
výtvarné soutěže. Zřejmě máme ve školce
výtvarné talenty, neboť v okresním kole
této soutěže se na prvních třech místech
umístily všechny děti z MŠ Skalička a to:
1. místo Michal Zíma, 2. místo Matěj
Perutka a 3. místo Adélka Hložková.
Všichni tři postoupili do krajského kola, kde
opět bodovali: 1. místo obhájil Míša Zíma
a 2. místo obsadila Adélka Hložková. MOC
GRATULUJEME.
Vítězný obrázek od Míši Zímy
dek a příběhů po obědě. Snažíme se dětem
nabízet knihy při každé příležitosti. Vyhledáváme v nich důležité informace, prohlížíme obrázky, porovnáváme velikosti,
prostě čerpáme z knih vědomosti. Měsíc
Březen je měsíc knihy a tak jsme se rozhodli
celý měsíc věnovat opravdu jen knihám.
Děti nosily z domu knihy všech velikostí, od
té nejmenší až po knihu obr. Taky jsme zde
měli knihu nejstarší. Naučili jsme se, jak se
máme o knihu starat, aby nám vydržela co
nejdéle. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací o tom, jak taková kniha přichází
na svět. Už víme kdo je to spisovatel, nakladatel, ilustrátor nebo vydavatel. Dokonce
jsme zašli do hranického knihkupectví
nakoupit nové knížky do školky. Ve Valašském Meziříčí jsme zase zašli do dětské
knihovny, kde na nás čekala milá paní knihovnice se sovou Elfrídou a vyzkoušela nás,
co vše o knihách už víme. Na závěr jsme si
mohli prohlédnout všechny knihy, které se
nám líbily. Teď už víme, jaký je rozdíl mezi
knihovnou a knihkupectvím.
Školní rok utekl jako voda, není to tak
dlouho kdy jsme chystali ve školce Vánoce
a už se připravujeme na prázdniny. Letošní
rok byl velmi pestrý. Kromě každoročních
akcí, kterých je za celý rok požehnaně, jsme
vytvořili tři dlouhodobější projekty: 1)
Žijeme, tedy jíme zdravě, 2) Kolečka pro
radost bezpečí a 3) Česko čte dětem.
Chtěli bychom se s vámi podělit o nejdelší
projekt, který u nás ve školce proběhl:
ČESKO ČTE DĚTEM
Tento projekt byl dlouhodobý, vlastně dalo
by se říct, že probíhal postupně celý rok.
Chtěli jsme se víc zaměřit na seznámení dětí
s knihami a čteným slovem v jakékoliv formě. Spadá do toho i každodenní čtení pohá-
Poprosili jsme o spolupráci i rodiče, kteří
nám vyšli vstříc a věnovali nám (dětem)
kousek svého času. Postupně přicházeli do
školky se svou oblíbenou knihou z dětství
a kousek nám z ní přečetli. S dětmi jsme se
-5-
na návštěvu vždy patřičně připravili. Přichystali jsme křeslo pro hosta i s občerstvením, děti se učily zdvořilému chování
k návštěvě i pečovat o ni. Pak už jsme se jen
těšili, co krásného zase uslyšíme.
Maminky i babičky moc děkujeme!!!!!
Závěr měsíce patřil besedě s opravdovým
spisovatelem Ondřejem Bartůňkem, který
je autorem moc krásné dětské knihy ,,Poklad z ostrova Aisis“. Moc si vážíme, že si
pan spisovatel udělal čas, který nám věnoval. Tento projekt jsme chtěli ukončit vlastní
knihou. Dalo nám to spoustu práce, ale
nakonec se dílo podařilo, kniha je na světě!
Jmenuje se: NAŠE POHÁDKA
Děti samy si pohádku vymyslely, samy si ji
napsaly (opsaly text, který p. učitelky předepsaly) a že toho nebylo málo, samy si
knihu ilustrovaly. Jen svázat ji musely dát do
Hranic. Pokud jste zvědaví, jak taková dětská kniha vypadá, přijďte k nám do školky,
rádi se s ní pochlubíme. Dokonce si jí
můžete u nás i objednat a pak bude jen
Vaše. Celý projekt jsme završili 25. 6. rozlučkovou oslavou, kde jsme svou knihu představili veřejnosti. Dokonce jsme pro rodiče
celý děj pohádky i dramaticky ztvárnili.
Myslím si, že projekt byl velice plodný, děti
si odnesly spoustu zážitků a zajímavých
informací. Zkuste si i vy, každý den vzít
knížku a kousíček si z ní přečíst.
Na závěr školního roku bychom chtěli moc
poděkovat všem rodičům, kteří s námi
výborně spolupracují. Děkujeme paní starostce, obci i naší paní ředitelce za podporu
a pomoc během celého roku. Děkujeme
obecním zaměstnancům za úžasnou ochotu, kterou nám prokazují kdykoliv se na ně
obrátíme. Děkujeme paním prodavačkám
VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
v místním obchůdku za celoroční služby,
které u nich máme vskutku královské. Děkujeme také bývalému tatínkovi p. Davidovi,
který na nás nezanevřel a i nadále je
vstřícný našim výmyslům a pro naši školku
dělá spoustu užitečných věc. Děkujeme
všem, kteří nás podporují a mají nás rádi.
Za celý kolektiv MŠ Vám všem, ale hlavně
dětem, přejeme krásné slunečné prázdniny
v rodinné pohodě.
Nemusíme jezdit k moři, ani do dálek.
Stačí pouhá hodina.
Nejdůležitější je, aby tam byl táta, máma,
prostě celá rodina.
Kolektiv učitelek z MŠ KORÁLEK
ŠKOLÁCI SBÍRALI ÚSPĚCHY VE SPORTU, UMĚNÍ I KOMUNIKACI
Poslední měsíce školního roku 2014/15
přinesly školákům ze ZŠ Skalička spoustu
nových vědomostí, zážitků, zkušeností
i ocenění, a to v různých oblastech.
rii starších dětí prvního stupně.
Nedlouho poté zazářila naše zpěvačka na
18. ročníku pěvecké soutěže Pop nota
v Hranicích. V koncertním a divadelním sále
na Staré střelnici nenašla ve své kategorii
konkurenci a odvezla si pohár a diplom za
první místo.
SPORTOVALI SAMI I V TÝMU
V tvrdé konkurenci trénovaných plavců se
předvedl na závodě Mokrá štafeta náš žák
Michal Kušner. Ve své věkové kategorii
vybojoval pěkné čtvrté místo, když ho porazili pouze soupeři, kteří se plavání věnují
závodně. Michal na sportovním poli soustřední své síly a čas hlavně na fotbal a florbal, takže bramborová medaile v bazénu
znamená úspěch. Tím spíš, když jeho výkon
byl mezi příležitostnými plavci nejlepší.
Zlatý pohár zvedli nad hlavu kluci z naší
školy na konci dubna. Tým Skaličáci ve složení Matěj Blažek, Lukáš Hložek, Michal
Kušner, František Randýsek a Marek Tulej
ovládl námi pořádaný florbalový turnaj
naprosto suverénně. V hranickém sportovním centru Naparia kluci bez zaváhání
vyhráli svou skupinu a stejně jistě si počínali
i ve finále, kde zdolali 6:0 tým Červených ze
ZŠ Šromotovo. Kromě kluků se na turnaji
předvedly i naše dívky, které si vyzkoušely
roli roztleskávaček a moc jim to šlo.
HASIČE JSME ZTVÁRNILI NA JEDNIČKU
v různých podobách.
Holky často tančí své aerobikové sestavy,
některé zase dávají přednost mažoretkovému tanci s hůlkami nebo pompony či
tancům břišním. Nevyhýbají se ani breakdance, který je jinak hlavní disciplínou
mezi kluky. Tak jako tak, všichni elegantně
rozvíjí své rytmické cítění, stejně jako pohybové dovednosti nebo kamarádské vztahy.
A rozhodně se u toho nikdo nenudí. Důkazem jsou taneční videa, která můžete vidět
ve videogalerii na www.zsmsskalicka.cz.
A snad to bylo vidět i na řadě tanečních
vystoupení na oslavě Dne matek, která
vyvrcholila hromadným křepčením dětí,
rodičů, učitelů a vůbec všech na pódiu.
I letos se naše škola zapojila do výtvarné
a literární soutěže Požární ochrana očima
dětí. A i letos získaly práce našich školáků
ocenění.
V okresním kole se ve výtvarné části dařilo
Nikole Baštářové, Karolíně Jandové i Martinu Šrámkovi, kteří ve svých kategoriích
získali třetí místa. Zvláštní cenu pak dostal
Josef Randýsek. V literární kategorii zabodovala první příčkou Lucie Kočnarová, třetí
skončil František Randýsek.
ANIČKA KOKRHALA NEJLÉPE
Školní pěveckou soutěž Jindřichovský kokrháč i letos ovládla naše žačka Anna Bagarová. S povinnou písní Na tom bošileckym
mostku a volnou písní Boty proti lásce
porotu nenechala dlouho zvažovat, kdo že
si to odnese diplom za první místo v katego-
Jmenovaní se prosadili i v krajském kole.
Kája Jandová ve výtvarné části zvítězila,
stejně skvěle se dařilo s textem i Fanymu
Randýskovi, kterého doplnila na třetím
místě Lucka Kočnarová.
Františku Randýskovi s Martinem Kočnarem byla porota nakloněna i v další
výtvarné soutěži - Hranice očima dětí.
Franta ve dvoraně hranického zámku
přebral cenu za třetí místo, Martinova
práce se porotcům líbila ještě víc, dokonce
nejvíc. Jeho obrázek vlaku na viaduktech
získal v kategorii 1. stupeň první místo.
VŠICHNI TANCOVALI A BYLI HAPPY
Přestávky nebo čas v družině trávíme všelijak. Sportováním, malováním, hraním na
hudební nástroje, hraním si s legem, hraním si... Jednou z nejoblíbenějších činností
je u nás ve škole každopádně tanec, a to
-6-
VÍC KULTUR - VÍC JAZYKŮ
V červnu jsme přivítali na naší škole hned
dvě cizojazyčné návštěvy. Několik dnů
s námi strávila holčička z USA a dva kluci
z Itálie. Mohli jsme tak poznat děti z jiných
kultur, poslechnout si naživo, jak zní italština, a naši školáci si vyzkoušeli vyzkoušet
svou angličtinu v praxi. Zjistili, že pořád je co
se učit, a tak jim přišlo vhod několikadenní
anglické soustředění v přírodě.
Mezi stromy a na čerstvém vzduchu jsme si
pak užili i školu v přírodě v Rajnochovicích.
Tam nechybělo třeba svezení na koni, sportování, výtvarné dílničky, divadelní scénky,
zpívání u táboráku...
NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU PRVNÍ MÍSTO
Ve čtvrtek 25. června se školáci zúčastnili
turnaje ve vybíjené mezi malotřídkami,
který se konal v Opatovicích. Tým ve složení
Anička Bagarová, Lucie Kočnarová, Regina
Kraková, Antonio, Matěj Blažek, Martin
Hadaš, Matin Kočnar, Michal Kušner a Martin Šrámek si vybojoval krásné první místo
a zakončili tak úspěšný školní rok.
Prostě bylo toho hodně. A to nejen na škole
v přírodě, ale po celý školní rok 2014/15.
A tak se teď už všichni jistě těší na zasloužený prázdninový odpočinek.
Kolektiv pedagogů ZŠ Skalička
ZA KULTUROU DO SKALIČKY
Konečně je to tady… přivítali jsme nejoblíbenější roční období našich dětí – léto!
Přicházejí prázdniny, dovolené, odpočinek
u vody… zkrátka pohodové dny. My se však
ještě vrátíme o čtvrt roku zpět a připomeneme si, co všechno se ve Skaličce dělo na
jaře.
vínka i pojídání něčeho dobrého z připraveného rautu. Došlo i na tanec a nálada byla
tak výborná, že se ani domů nechtělo… J
V neděli 10. května 2015 se v Sokolovně
uskutečnila oslava Dne matek. V programu
vystoupily děti ze školky a školy ze Skaličky
a pak měly maminky možnost shlédnout i Janu,
Terezku a Aničku Bagarovy
se svými písničkami, se
kterými vyhrály soutěž
Zpívá celá rodina. Pro
všechny ženy bylo připraveno občerstvení, kytička
a maminky vystupujících
dětí si odnesly ještě krásné
dárečky.
23. května 2015 uspořádal
TJ Sokol Skalička zájezd na
Praděd. Více informací
v článku Patrika Jandy.
Na konci března v neděli 29. 3. 2015 jsme ve
společenské místnosti Domova Větrný
mlýn přivítali nové občánky. A nebylo jich
zrovna málo – za celý minulý rok jich přibylo
celkem devět – osm holčiček a jeden chlapec. Nejprve vystoupily děti ze školky se
svými básničkami a poté nové občánky
přivítala paní starostka. Rodiče se pak podepsali do Pamětní knihy a převzali dárky pro
své malé ratolesti – knihu pohádek s věnováním, zlatý přívěšek a každá maminka
dostala květinu. Po závěrečném společném
přípitku využili rodiče možnosti, nechat se
s dětmi vyfotit u památeční obecní kolébky.
V sobotu 30. května 2015
bylo od ranních hodin ve
Skaličce, hlavně kolem Sokolovny, rušno.
Začalo se totiž s přípravami Kácení Máje.
V devět hodin ženy ozdobily Májku, kterou
Kácení Máje
poté muži s pomocí techniky postavili na
tradiční místo. A i když nás liják těsně před
zahájením májové veselice trochu vyděsil,
přesto se kácení uskutečnilo a všechno
klaplo na jedničku. Připraveno bylo bohaté
občerstvení. Odpoledne a k večeru vystoupily děti z Dynamic fit Hranice, zatancovala
děvčata ze Skaličky a vystoupila i mažoretka
Anetka Ulrychová. Hlavní program
a samotné kácení měli letos na starost
hasiči a opět bylo na co se dívat. Tolik indiánů jsme snad ještě ve Skaličce neviděli. Po
vtipném připomenutí nejzajímavějších
událostí v naší obci, nakonec padla Májka
k zemi a mohlo se veselit dál. Jako zlatý hřeb
večera vystoupily ženy ze Skaličky se svým
tanečním vystoupením Sestry v akci. Na
Vítání občánků
V sobotu 11. dubna 2015 byl vypraven ze
Skaličky autobus na jižní Moravu. Cíl byl
jasný – návštěva vinného sklípku v Mutěnicích. Všichni účastníci se zúčastnili ochutnávky několika druhů vín a poté už se mohli
věnovat volné zábavě, popíjení dobrého
Kácení Máje - Dynamic fit Hranice
-7-
VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
tuto vydařenou show se všichni těšíme a ani letos jsme nebyli zklamaní. Úžasný taneční výkon, dobře zvolená hudba ani téma nenechalo nikoho na pochybách, že holkám ani Pavlovi kromě pohybového nadání nechybí ani smysl pro humor. Tradiční veselice se tradičně protáhla do ranních hodin, kdy se poslední účastníci trousili
po skupinkách domů.
Obec Skalička přivítala v sobotu 13. června 2015 vzácnou návštěvu
až ze slovenské obce Nemce. V Sokolovně se totiž konalo Mezinárodní setkání seniorů. Akce začala prohlídkou Skaličky a jejích zajímavostí už krátce před dvanáctou hodinou, kdy slovenští přátelé
přijeli. Po půl druhé si už všichni pochutnávali na výborném guláši
paní Hadašové a spol. Poté přišlo na řadu kulturní vystoupení dětí ze
školy a Jany, Terezky a Aničky Bagarových. Slováci si přivezli kromě
dobré nálady také svoji vlastní kapelu Selčianku, která pak svojí
hudbou zpříjemnila celý zbytek odpoledne. Myslím, že akce se vydařila a to, že se slovenským občanům u nás líbilo, prozrazovaly nejen
úsměvy na jejich tvářích, ale také jejich odjezd opožděný o více než
dvě hodiny oproti původnímu plánu J
.
Mezinárodní setkání seniorů
Mezinárodní setkání seniorů
Ve čtvrtek 25. června v deset hodin přišli prvňáčci ze školy spolu se
svými staršími spolužáky do knihovny, aby předvedli, jak se naučili
číst. Celá královská družina včetně královny si poslechla krásné
výkony žáčků a byli velmi mile překvapeni. Prvňáčci opravdu moc
hezky četli a na závěr také složili slib, a tak mohli být pasováni rytíři
Čtenářského řádu. Na památku dostali památeční list o přijetí do
řádu, knihu s věnováním a také poukázku na bezplatné přihlášení do
skaličské knihovny.
Mezinárodní setkání seniorů
O prázdninách si trochu odpočineme od kulturního dění (viz Připravuje se ve Skaličce), abychom se připravili na kulturně velmi náročný
podzim.
Přeji všem hezké léto plné slunečných dnů a pohody a dětem krásné
prázdniny!!!
Lenka Šrámková – Kulturní výbor
PŘIPRAVUJE SE VE SKALIČCE
27. 6. 2015
Pohádkový les
› Výletiště za Sokolovnou + park
11. - 13. 9. 2015 Víkendový pobyt TJ Sokol
na Dolní Moravě
18. 7. 2015
Soutěž o Zlatou vařečku ve vaření guláše
› Výletiště za Sokolovnou
18. - 20. 9. 2015 Festival trampských písní
› Sokolovna
29. 8. 2015
Dračí lodě
› přehrada Skalička
90 LET OD ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV VĚTRNÝ MLÝN SKALIČKA
V těchto dnech slaví zařízení sociální péče
pro osoby se zdravotním postižením 90 let
od svého založení. Dovolte mi, abych laskavému čtenáři předestřel něco málo údajů
z bohaté a dlouhé historie našeho domova
po dnešní dny.
První zmínky o obci Skalička, která se
původně nazývala Skalka, se objevují už ve
12. století. První písemná zpráva je z roku
1328. Někdy v 16. století již stála ve Skaličce
tvrz, která byla počátkem 18. století přebudována na zámeček. Vlastnická práva ke
Skaličce mělo více majitelů z řad nižší šlechty, kteří se zde poměrně často střídali.
V roce 1878 koupilo Skaličku arcibiskupství
olomoucké. Arcibiskupství prodalo, na
základě kupní smlouvy ze dne 14. listopadu
1924, zámeček sestrám Družiny CyriloMethodějské. Následovaly nezbytné stavební úpravy. Po té, 14. června roku 1925,
se stává Ústavem Cyrilo-Methodějským.
Právě v těchto dnech tedy slavíme 90 let od
jeho vzniku.
Zprvu byl určen pro děti od 3 – 18 let věku
postižené epilepsií. V uvedený památný
den se z Brna přistěhovalo 5 řádových
sester a 22 dětí. Zařízení je po celou dobu
existence určeno ženám.
Za dobu své existence několikrát změnilo
zařízení název. Na tomto místě podáváme
přehled všech jeho názvů.
Ÿ
1925 Ústav Cyrillo-Methodějský
-8-
Ÿ
1956 Dětský ošetřovací ústav české
katolické Charity
Ÿ
1960 Ústav sociální péče pro děti
a mládež
Ÿ
1997 Ústav sociální péče pro mládež
a dospělé Skalička
Ÿ
2007 Domov Větrný mlýn Skalička
AKTUÁLNÍ STAV:
Zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Kapacita 78 klientek – věková hranice od 3
let věku, horní hranice je neomezená.
54 zaměstnanců, z toho v přímé péči
o klientky pracuje 35 pracovníků. 19
zaměstnanců zabezpečuje chod domova na
hospodářském úseku (THP, kuchyň, prádelna, švadlena, údržba, uklízečky).
V domově je možno vykonávat nařízenou
ústavní výchovu, jinak slouží domov především mentálně a tělesně postiženým
ženám.
Zabezpečujeme zdravotní péči ve spolupráci s dětským lékařem, praktickým lékařem, zubařem, psychiatrem a neurologem.
Praktičtí lékaři pro děti a dospělé u nás
ordinují zpravidla 1x za 14 dnů. Ostatní
specialisté dle potřeby, zpravidla však 1x za
6 týdnů. Na zdravotním úseku pracují jak
zdravotní sestry, tak pracovnice v sociálních
službách pro výkon ošetřovatelské péče.
Ve spolupráci se speciálně pedagogickým
centrem a na jeho doporučení, vozíme
některé děti do nedalekých Hranic do školy,
do Dětského centra na Struhlovsku.
Cílem péče v našem zařízení je dosažení co
možná nejvyššího stupně společenského
a pracovního zapojení a zajištění harmonického a všestranného rozvoje osobnosti
klientky. Výchovu a vzdělávání v zařízení
uskutečňujeme prostřednictvím zájmové
činnosti, individuálního plánování a možností seberealizace.
Vychovatelka a pracovnice v sociálních
službách pro nepedagogickou výchovnou
činnost pracují s klientkami s různým stupněm postižení. Výchovné činnosti jsou
zaměřeny na sebeobsluhu a jednoduché
domácí práce. Klientky se učí pečovat
o sebe i o druhé, starají se o prádlo, uklízí si
a podle zájmu se učí v kroužku vaření připravovat jednoduchá jídla. Podle zájmu,
schopností a potřeb navštěvují klientky
terapeutické dílny – keramickou, textilně
výtvarnou a dílnu ručních prací. Zde nalézají
pracovní uplatnění, seberealizaci a zdokonalují svou zručnost. Své vlohy mohou
rozvinout v oblasti ručních prací i v ovládání
PC. Pod vedením cvičitele mají možnost
upevňovat svou kondici v posilovně, cvičit
jógu nebo jezdit na cyklotrenažérech. Pravi-
delně každý týden chodí cvičit do místní
sokolovny. Chodí na vycházky do přírody.
Další hezké chvilky tráví v muzikoterapii
nebo při relaxaci na vodním lůžku. S některými klientkami s narušenou komunikační
schopností pracuje speciální pedagog
– logoped. Ve volném čase se klientky
věnují svým koníčkům - pletení, háčkování,
sledování televize, procházkám a poslechu
hudby. Důležitou složkou výchovy je pracovní terapie, kdy klientky v rámci svých
možností a schopností vypomáhají
v kuchyni a prádelně.
V roce 2012 jsme v říjnu zahájili provoz ve
zcela novém lůžkovém pavilonu. Byl vybudován nákladem 35 milionů korun a slouží
především jako ubytovací kapacita pro 40
klientek. Pavilon plní vysoké nároky na
současné trendy v ubytování klientek sociální péče. Převážně třílůžkové pokoje, ale
také i dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
vlastním sociální zařízením. V tomto pavilonu se nyní nově nachází i tzv. cvičný byt,
kde se dvě klientky snažíme vést k co největší samostatnosti v péči o sebeobsluhu
a domácnost. Byt je standardně vybaven
jako jakákoliv běžná domácnost spotřebiči
a dalším vybavením.
Celý domov je umístěn v rozlehlém parku,
v němž se zrcadlí i cca 0,4 ha rybník. Je zde
velké množství starých, velebných stromů.
V roce 2011 vyhrála naše alej národní soutěž „strom roku“. V současné době je
dokončována jeho kompletní a rozsáhlá
revitalizace. Předání hotového díla má
proběhnout v polovině prázdnin. Revitalizace trvala rok a půl. Uskutečnila se pomocí
fondů EU. Náklady činily 6,7 milionu korun.
Během revitalizace bylo vykáceno kolem
300 starých stromů. Následně bylo vysazeno kolem 400 stromů nových. Upraveno
bylo nespočetné množství keřových skupin
a porostů. Založena byla nová štěpnice, sad
75 ovocných stromů, hlavně původních
českých druhů a odrůd. Celková výměra
upravované plochy je cca 7 ha. Park chceme, za dodržování jistých pravidel z důvodu
poslání zařízení, zpřístupnit i veřejnosti.
Jako logo domova jsme si zvolili větrný
mlýn. V obci je totiž starý dřevěný větřák,
jenž je veden jako kulturní památka. Tato
okolnost nás inspirovala i k novému pojmenování zařízení na „Domov Větrný mlýn
Skalička“ v polovině roku 2007.
Mgr. Antonín Němec
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Milí spoluobčané ve Skaličce, milí farníci,
na závěr školního roku se jezdí ve škole na
výlety. Rád bych vás vzal na kratičký výlet po
naší kelečské farnosti s připomenutím
událostí právě proběhlých i oznámením
těch očekávaných.
Na úvod připomeňme cestu školáků, kteří
navštěvují výuku náboženství, a podnikli
výlet do Olomouce. Jejich výprava se uskutečnila v pátek 15. května a den potom
proběhl v Olomouci Diecézní eucharistický
kongres. Pro školáky kázal při mši svaté
světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Inspi-9-
raci našel v evangeliu o rozmnožení chlebů
pro pět tisíc mužů. V tomto biblickém příběhu vystupuje mladý chlapec, který má
k dispozici pět chlebů a dvě ryby. Jako jediný
může, ale nemusí, dát apoštolům něco, co
by oni mohli dát lidem, když po nich Ježíš
žádá: "Vy jim dejte jíst". Otec biskup upo-
VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
zornil na velkorysost chlapce, který dá celé
své jídlo (svačinu) k dispozici, a který je pak
svědkem zázračného nasycení, když Ježíš
chleby a ryby požehná, rozláme a dá učedníkům, aby je rozdali sedícím posluchačům.
Nejen proto, že i těch, kdo slyšeli kázání
bylo přibližně pět tisíc, jsme cítili velkou
sounáležitost se čteným Božím Slovem
a pohled na modlící se školáky byl dechberoucí.
Druhá zastávka putování v čase bude směřovat do centra Kelče na opravené náměstí,
kde jsme slavili bohoslužbu ze Slavnosti
Těla a Krve Páně ve čtvrtek 4. 6. navečer. Po
skončení mše svaté jsme za doprovodu
dechové hudby vyšli z náměstí k farnímu
kostelu a po cestě jsme zastavovali u čtyř
připravených oltářů. Každý z nich nazdobila
skupina žen z jedné nebo dvou obcí farnosti
a každý jeden oltář byl ozdoben obrazem
jednoho ze světců, kteří vynikli v úctě
k Pánu Ježíši přítomnému pod podobou
chleba a vína oltářní svátosti. Byli to svatá
Klára z Assisi, svatá Kateřina Sienská, svatý
Norbert a svatý Jan Sarkander. Na závěr
eucharistického průvodu jsme v kostele
sv. Petra a Pavla vyzdobeném břízkami
přijali svátostné požehnání.
Malé ohlédnutí za uplynulými událostmi
zakončíme v pátek 29. května, kdy na pěti
místech kelečské farnosti proběhla Noc
kostelů. V Kelči se podařilo zorganizovat
posvěcení malého pivovaru na místě
někdejší masny na Dolině, program ve
farním kostele vrcholil hodinovou adorací
s velmi pěknou účastí věřících. Ani v kostele
sv. Kateřiny a v kapli v Horních Těšicích
návštěvníků letos neubylo. Zato v Kladeru-
bech i kapli sv. Theodora ve Skaličce jsme
čekali návštěvníků víc než kolik přišlo, dej
Bůh, že se příští rok podaří program obohatit a i Vás pozvat a zaujmout.
Milí Skaličkovští, na prázdniny mají napilno
v Němeticích, kde dokončují přivedení
vodovodní přípojky do kaple. V Kelči se
opět těšíme na mládež, která čas prázdnin
využívá k putování po chaloupkách
a farách. Na tábor se chystají kelečtí skauti
a účastníci Malé Antiochie pojedou až
někam k Šumperku, aby zjistili "Jak šel Sarkander na vandr". Přeji všem farníkům
a občanům obce požehnané prožití letních
měsíců a těším se na viděnou před lesní
kaplí, kde i přes prázdniny budou pravidelné bohoslužby v sobotu večer a čtvrtou
neděli v měsíci před polednem.
o.Jan Bleša, farář
ČINNOST SDH
Uplynulé jarní měsíce patří pro místní dobrovolné hasiče k těm náročnějším. Po klidných zimních měsících, kdy jsme uspořádali
tradiční kulturní akce, jsme začali pracovat
na technice. Bylo provedeno odzimování
Tatry, výroba úložné vestavby ve vozidle DA
Ford Tranzit a byly také provedeny STK na
obou vozidlech.
10. dubna se uskutečnilo taktické cvičení
okrsku Skalička. Námětem cvičení byl
požár odpadu u skladovací haly Skalagra
v Horních Těšících, který byl uhašen pomocí
dálkové dopravy vody z místní požární
nádrže. Cvičení se zúčastnily všechny jednotky okrsku Skalička za dohledu příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Po
ukončení a vyhodnocení cvičení následovala odborná příprava členů zásahových
jednotek okrsku.
Další vetší akcí, kterou jsme pořádali společně s OSH Přerov, byla soutěž v požárním
útoku malých hasičů, která byla součástí
okresní hry Plamen. Tato soutěž se uskutečnila 24. května na místním fotbalovém
hřišti a zúčastnilo se ji na 500 dětí s doprovodem.
2. května jsme také
provedli brigádu na
sběr kovového
odpadu v obci.
Naše sportovní
družstvo taky nezahálelo. Po absolvování několika
nezby tných tréninků se zúčastnilo
I. kola v požárním
sportu, konaného
16. května tento- 10 -
krát v H. Těšících. Po solidním výsledku
postoupilo do okresní kola. Tato postupová
soutěž se tradičně konala 6. června v hasičském areálu v Provodovicích, kde se setkávají a měří své síly všichni vítězové okrskových kol z okresu Přerov. V konkurenci 18.
týmů se našemu družstvu, i když nemá
srovnatelné vybavení jako ostatní top týmy,
podařilo umístit na výborném 6. místě a po
dlouhých letech se umístit v předních příčkách prestižního závodu.
Členové týmu: Milan Svak, Vít Baštán,
Adam Vinklárek, Tomáš Zlámal, Vojtěch
Baštán, Viktor Hucel, Ondra Baštán, Pavel
Líva - Ústí, Robert Jiříček a Vojtěch Pavlík
- Zámrsky.
Velitel SDH J. Honeš
TJ SOKOL SKALIČKA
FOTBAL
Vážení čtenáři a fanoušci fotbalu,
dovolte mi, abych několika řádky zhodnotil
náš první ročník v Okresním přeboru.
Podzimní část jsme odehráli překvapivě
velmi dobře, v polovině soutěže jsme
v tabulce skončili na skvělém čtvrtém
místě. Po zimní přestávce, kterou jsme si
zpestřili každoročním soustředěním na
Rusavě, jsme v březnu začali druhou půlku
soutěže.
Většina utkání se nám podařila, hlavně na
domácí půdě, kde jsme na jaře ani jednou
neprohráli! Venkovní zápasy už tak úspěšné
nebyly a některé ztracené body nás dost
mrzely. Šlo především o ztrátu tří bodů
v Lazníkách, kdy soupeř srovnal skóre
v poslední vteřině na 2:2. Nejhorším
zápasem této sezóny bylo utkání ve Staré
Vsi, kde jsme prohráli 1:0. Tam nešlo jen
o prohru, ale především o předvedenou hru
a také nevhodné chování na obou stranách.
Emoce se ale uklidnily a nakonec jsme
celkově obsadili krásné šesté místo
(s celkovým počtem 43 bodů, skóre 69:42).
Ještě musím zmínit nejlepšího střelce
Okresního přeboru, Jarka Škutu, který
s fotbalovým kolegou z Domaželic nastřílel
30 gólů! To stojí za velkou pochvalu.
lepší.
Teď před námi stojí těžký úkol. Během
prázdnin musíme udržet naše posily a navíc
získat další, protože Okresní přebor je velmi
dlouhá soutěž a není lehké ji odehrát jen se
13ti lidmi. Doufám, že se nám podaří do
dalšího ročníku mít stejně kvalitní tým
a příští ročník bude stejně úspěšný, ne-li
Nakonec patří mé poděkování všem
h rá čů m, a s i stent ů m, s p o n zo rů m,
fanouškům a lidem, kteří našemu týmu
poskytují zázemí, bez vás všech by to
zkrátka nešlo. Přeji všem krásné, slunné
léto a na podzim se uvidíme na hřišti.
Radim Švábek, trenér
VE SKALIČCE PŘEKVAPILO DRUŽSTVO SK PROSTĚJOV
13. ročník memoriálu ve Skaličce proběhl
v sobotu 16. 5. 2015. V rámci tohoto turnaje byly odehrány Krajské přebory družstev nejen mužů, ale i družstev starších
žáků.
Doprovodný turnaj v bleskovce pak určil
Krajské přeborníky ve všech věkových
kategoriích. Jako vždy byl turnaj velice
dobře obsazen a díky hlavnímu sponzoru
CS Steel byl i dobrý cenový fond.
Celkem hrálo 46 družstev, včetně dvou
týmů s Polska. Vítězství si po letech snažení
tentokrát odnesl tým s názvem Husákovy
děti (chlapci narozeni těsně před rokem
1970). Je to tým zkušených borců z Ostravska. Druhým v pořadí bylo družstvo Hutiska-Solanec, jehož hráči byli taktéž vesměs
z Moravskoslezského kraje. Třetí místo
patřilo již tradičně silné Kroměříži.
Celkově sedmí skončili nejlepší zástupci
našeho kraje, družstvo SK Prostějov a tím
získalo titul Krajského přeborníka pro rok
2015. Těsně za nimi na 8. místě byli hráči
Tatranu Litovel v čele s Honzou Krejčím.
(hráč s nejvyšším ELO v turnaji). O příčku za
nimi skončilo kvůli horšímu Sonnen-Bornu
(3. pomocné hodnocení) družstvo Zábřehu.
V bleskovém turnaji, který se hrál na devět
kol, všem vypálil rybník Polský borec Steczek Marcin, ačkoli to bylo velmi těsné.
Při turnaji bylo využito projektoru k nasazení, což umožnilo spojení přes internet a online sledování kompletních výsledků.
Krajským přeborníkem se stal Roman
Závůrka, který byl na pomocné hodnocení
druhý. Přeborníkem Kraje v juniorech se
stal domácí Martin Nehyba. I přesto, že
v tuto dobu probíhala hokejová bitva našich
s Kanadou, do turnaje se přihlásilo 48 hráčů.
Krajským přeborníkem družstev starších
žáků se stali hráči Zábřehu. Druhé místo
obsadili hráči Libiny a třetí příčka patřila
borcům z Vinar.
Z mého pohledu měl turnaj dobrý spád,
i když jsme nedokázali přesně udržet časový
harmonogram, který je však při počtu
takřka 200 asi nedodržitelný.
V rámci vyhlášení výsledků byly oceněny
i nejlepší družstva s Elo do 1900, 1700
a 1500. Nejproduktivnější ženou turnaje
byla Olga Doubravová z Hranic, Nejstarším
hráčem Vojtěch Kymperger a samozřejmě
byl oceněn i nejmladší účastník.
Děkuji všem hráčům za korektnost, sponzorům za štědrost a děvčatům, které se o nás
staraly o naše žaludky za vytrvalost.
- 11 -
Jaromír Vozák
VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
VÝŠLAP NA PRADĚD
Předpověď počasí nevěstila na
sobotu 23. 5. 2015 nic slibného, ale
padesátka dobrodruhů ze Skaličky se
vydala ku Pradědu. Cestou jsme se
zastavili na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, ze kterých
jsme dokonce viděli Praděd ve slunečním svitu. Po zajímavé prohlídce
elektrárny jsme dojeli do Karlovy
Studánky, odkud jsme se vydali překrásným údolím Bílé Opavy na Praděd. Po chutném obědě na Barborce
jsme byli odhodláni zdolat vrchol, ale předpověď počasí se přece jenom naplnila a tak jen někteří z nás došli k cíli. Ti rychlejší stihli i povečeřet na Hvězdě, odkud jsme plni zážitků odjížděli k domovu. Všem účastníkům zájezdu děkujeme a těšíme se na další akci.
Patrik Janda, TJ Sokol Skalička
PLÁNOVANÉ AKCE TJ SOKOL SKALIČKA
5. července 2015
11. - 13. září 2015
„Giro de Bumbálka“
Dolní Morava
JEDNODENNÍ CYKLOVÝLET
VÍKENDOVÝ POBYT
Více informací na obecním webu, Ruda Čelůstka.
Informace budou včas zveřejněny
na obecním webu, Pepa Veselka.
Vydavatel: Obec Skalička | Adresa redakce: Obecní úřad Skalička, Skalička 109, 75253 | Vedoucí redakce: Lenka Šrámková | Ev. č. u MKČR: MK ČR E 21544 | Periodicita: čtvrtletník | Náklad: 230
výtisků | Místo, datum, číslo vydání: Skalička, červen 2015, 2/2015 | Další informace: www.obecskalicka.cz | Grafická úprava, tisk: Level Pro a.s. | Uzávěrka příštího čísla: 23.9.2015

Podobné dokumenty