Carisma CI - sika

Komentáře

Transkript

Carisma CI - sika
Technický list
®
Carisma CI / strana 1/3
11/2002
Carisma® typ CI
Izolační
střešní fólie
Druh
Hydroizolační fólie Carisma typ CI ( původní označení Carbofol CI )
je vyrobena speciální technologií z etylen kopolymer ( ECB ) bitumenu se
zvláštními přísadami se skleněnou nosnou vložkou, odpovídající DIN 76
729, část 2.
Použití
Carisma typ CI je určena pro střešní izolace bez zatížení, se zajištěním
polohy mechanickým kotvením a pro střechy se zatížením nebo pokrytím.
Snáší se dobře se živicemi a materiály obsahující živice.
®
®
Přednosti
-
Zkušební zprávy
Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům – UV odolná
Vysoká odolnost proti stárnutí,krupobití, plamenům a sálavému teplu
Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
Vysoká rozměrová stabilita
Vynikající flexibilita za nízkých teplot
Vysoké pevnosti a tažnost
Vynikající svařitelnost
mnohostranné použití
ITC Zlín, AO č.224 - Certifikát č. 02 1130 V/AO
ITC Zlín, AO č.224-Stavebně technické osvědčení STO-AO224-947/2002
Technická data
Barva
černá
Skladovatelnost
V originálním balení, v suchu, ležící role, chraňte před slunečními
paprsky, deštěm a sněhem
Způsob dodávání
tlouštˇka
2.0 mm
délka
20 m
šířka
1.04 m
balení
12 rolí =
2
250 m
hmotnost role
40,6 kg
hmotnost m
2
1,95 kg/m
2
www.sika-diamondfloor.cz
.cz
Technický list
®
Carisma CI / strana 2/3
11/2002
Fyzikální data - viz protokol o certifikaci č.j. 33331748/99
www.sika-diamondfloor.cz
.cz
Technický list
®
Carisma CI / strana 3/3
11/2002
www.sika-diamondfloor.cz
.cz
Technický list
®
Carisma CI / strana 4/3
11/2002
Aplikace
®
Pokládání a svařování fólie Carisma typ CI konzultujte s pracovníkem
firmy SIKA.
Bezpečnostní předpisy, první pomoc a likvidace odpadu
Ochranná opatření
-
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny platné
předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
Při aplikaci noste ochranný oděv, brýle a rukavice.
Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany
životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
Odstraňování odpadu
-
Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné
firmě k likvidaci.
Údaje otištěné v tomto návodu odpovídají stavu informací v době vydání. Při rozdílných údajích
v technickém listu a na etiketě mají v každém případě přednost texty na etiketě. Aktuální technické a
bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sikadiamondfloor.cz. V případě nejasností obraťte se laskavě na příslušnou technickou kancelář. V závislosti
na způsobu zpracování a aplikace, na které nemáme vliv, je nutno počítat s odchylkami od udaných
hodnot. Proto dodržujte přesně pokyny pro zpracování. Naše záruka se omezuje na kvalitu dodaného
zboží.
www.sika-diamondfloor.cz
.cz

Podobné dokumenty