Oponentský posudek,dizertační práce

Komentáře

Transkript

Oponentský posudek,dizertační práce
Oponentský posudek,dizertačnípráce
Název práce: Thorium fuelcycle
Autor: lng, Jan Frýbort
Školitel: lng. Radim Vočka, PhD
Dizertačnípráci napsanou v angličtině lze rozdělit na část studia literatury a převzetí údajŮ z
publikovaných prací, na část hodnocení řešeníse dvěma rozdílnými solnými okruhy v reaktoru zejména kápitoly 4,3 a 4.4 _ a na část hodnocení řešenís reaktorem WER 1000 s aplikací thoriového
palivového cyklu, kap,6.
cíle práce a splnění cílů
Jasně a v samostatné části textu formulované cíle práce nelze najít. Rozdrobeně v textu
Abstraktu, str.2, resp, str. 3, lze postupně číst,že "práce je zaměřena na podrobnou analýzu realizace
thoriového palivového cyklu v solných a tlakovodních reaktorech" a dále, že "návrh a optimalizace
aktivní zóny solného reaktoru pomocí současných výpočtových nástrojů je jedním z cílŮ této
dizertace" a také dále "zahrnutí překládek paliva do výpočtu vyhoření paliva a výpočet provozních
charakteristik (WER 1000) je inovativním prvkem této analýzy". Na str, 14lzetaké dále vystopovat
"this thesis is aimed at evaluation of utilization of an alternative thorium fuel matrix" a dále "The main
topic of this thesis is analysis of possibility of thorium fuel utilization in nuclear reactors". Za těchto
okolností lze velmi těžko hodnotit splnění cílůdizertačnípráce.
k vÝs|edkům, případně k vědeckému přínosu práce
V kap. 4,3 jsou uvedeny výsledky výpočtůfyzikálních charakteristik zóny reaktoru se dvěma
rozdí|nými solnými okruhy s využitím modelu MCNP5 a v literatuře dostupných knihoven jaderných
dat. Smyslem těchto výpočtůje navrhnout zónu se zlepšenými parametry než bylo dosud publikováno.
To představuje přínos této práce.
1)
2)
3)
4)
5)
Nicméně k části práce uvedené ve 4.kapitole mám tyto otázky:
Na celkové účinnostienergetických přeměn v jaderném solném reaktoru se významně podílí
nejen přijatý palivový cyklus, ale i technická řešenízařízení. Co je vlastně navrŽeno na
obr.4.1? Jaký druh systému přeměn energií? Prosím, ukažte názorně na přísluŠných
diagramech avztazích,
Na obr.4.4 je uveden náčrt čerpadla kapalné soli. Proč je tam "helium bubbling"?
obr.4.8 až4.11jsounaprvnípohledpěkné,avšakbezrozměrŮaneníznichzřejmÓ,
jaksi
autor této práce představuje řešenívývodu a přívodu obou druhů solí do zóny. UkaŽte,
prosím, Vaše řešení na Vámi pro obhajobu připravených obrázcích.
otázka k výsledkům v Tab, 4.9. Rychlosti proudění palivové soli versus poloměr kanálu. Jak
velké tlakov é ztráty v kanále budou pro jednotlivé poloměry kanálu? DoloŽte, prosím,
výpočtovým vztahem a výsledky výpočtůtlakové zlrďty a hodnot'te tyto výsledky.
otázka ke kap, 4.3.8. Čímjsou roztavené soli typické z hlediska přestupu tepla? Prosím,
uved'te konkrétní příklady výpočtůa porovnejte s vodou jako nosičem tepla u reaktorŮ WER.
V 5,kapitole je diskutována otázka erbia jako vyhořívacího absorbátoru v lehkovodním reaktoru s
aplikacíthoriového palivového cyklu. Otázka k závěrům této kapitoly:
6) Jaká jsou doporučeníautora této dizertačnípráce z této páté kapitoly pro dalšívýzkum Či
aplikaciv praxi?
V 6.kapitole je probírán thoriový palivový cyklus v lehkovodních reaktorech. Přínosem jsou
výsledky výpočtůuvedené v kapitolách 6,3 až 6.5 získanéaplikací programŮ HELlOS a ANDREA.
K této kapitole mám tyto otázky.
U 233 a U 235. Jaké majívlastnosti? Jaké jsou rozdíly z hlediska jaderné bezpeČnosti a
7)
B)
nakládání s čerstvým palivem?
palivový cyklus studovaný v 6.kapitole v pojetítétodizertačnípráce zaěíná existencí U 233, U
235 apu 239, kap, 6,2.1. Reálný palivový cyklus začínáv přírodních zdrojích paliva" Jak bude
dle názoru autora práce získáván U 233 např. pro,palivo
podmínkách v ČRZ
WER
1000 v praktických
k aktuálnosti tématu práce
Předložená dizertačnípráce je studijní prací k budoucím možnostem využitíthoriového
palivového cyklu v něktelých budoucích energetických reaktorech.
k metodám zpracování
Dizertačnípráce je prací studijní, která se široce opírá o publikované údaje v literatuře, počítá
vybrané charakteristiky zón s pomocí dostupných výpočtových programů a diskutuje z vybraných
pohledů získanévýsledky a činídílčízávěry z pohledu získaných výsledků výpočtů.
Po úspěšnéobhajobě, v nížje třeba detailně a kvalifikovaně odpovědět na výše formulované otázky,
doporučuji přijetí předloženédizertačnípráce a následné udělenítitulu PhD v oboru Jaderné
inženýrství.
V Brně, dne
4.,1
1.2013
/.,'rŽ .l-n?,y''l",
Prof.lng,Oldřich Matal, CSc.
.r'

Podobné dokumenty

/:7"

/:7 uvedenou v zadání bakalářské práce, První kapitola pojednává o fyzikální podstatě rentgenové fluorescenčni analýzy a vlastnostech zdrojů a detektorů záření X. Druhá kapitola je zaměřena nejen na te...

Více

Posluchač: Bc. Michal Sloboda

Posluchač: Bc. Michal Sloboda Cílem předkládané diplomové práce byla aplikace výše zmíněné metody dvoučásticových korelací na ďataz d-]-Au srážek změřei'á experimentem S]'AIi, v roce 2008, provedení korekcí korelačních funkcí, ...

Více

obec Ratibořské llory - Obec Ratibořské Hory

obec Ratibořské llory - Obec Ratibořské Hory obec Ratibořské llory Ratibořské Horv 121 . PSC g9l 4z . okres Titbor

Více

Výroční zpráva 2013 ÚIM 1. LF a VFN

Výroční zpráva 2013 ÚIM 1. LF a VFN Výroční zpráva 2013 ÚIM 1.LF a VFN Výuka v rámci týdenního bloku je sestavena z několika přednášek a dále seminářů, které jsou založeny především na rozboru kasuistik pacientů. V rámci předmětu js...

Více

Protokol o vypoctu U BluEvolution82 V-115/15

Protokol o vypoctu U BluEvolution82 V-115/15 Authoňsed Body, Notifbd Body, ceftífrcation Body, Accrcdited Test Leboíatories

Více