Zveřejnění záměru

Komentáře

Transkript

Zveřejnění záměru
OBEC ZDIREC
Žďírec 34. 336 OI Blovice
YeŽdirci dne 17. Íijna2O|2
ZveřejněnÍ zaméru
obec Žďírec,Žďírecč.p.34,IČo 00257478v souladus ustanovením$ 39 odst.
zákona číslo12812000Sb., o obcíchve zněnípozdějšíchzměn
zveřejňuje
z á m ě r směnv nemovitéhomaietku :
Nemovitost ve vlastnictvíobce Zdírec pozemek - parcelníč.272l3I - zahraďao
výměře 106 m2 v k.ú.Žďar u Blovic, obec Ždí,"c,l.te.yvznikl oddělenímčástiparcely
parcelníč,272lI zapsané
na listu vlastnictvíč.10001pro obec Ždirec,Ždirec čp.34 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj' katastrální pracoviště Plzeň-jih' směnit za
pozemekparcelníč,.272132
o výměře 106 m2 v k.ú.Žtar u Blovic, obec Žďí,ec,kteý
vmikl oddělenímčástiparcely parcelníč.272114,zapsanéna listu vlastnictvíč.33 u
Katastrálníhoúřadu pro Plzeňský kraj, katastrálnípracovištěPlzeň-jih. Pozemky parcelníč.272131a č.272132určené
ke směně, vznikly geometric\ým plánem č.2054612012,ktery je přílohoutohoto záméru.
Veřejnost se můževyjádřit kzáměru po dobu jeho zveřejněnína úřednídesce a
na elektronickéúřednídescena obecním úřaduŽdírec,Žďírec 34.336Ot Blovice.
Příloha:Geometrickýplán č.205-4612012
s wznačenímnemovitostíurčenýchke
směně.
Ml
Bc. Bohuslav VRATNIK
starosta
Zveřejněnodne : I7. Ííjna2012
Sejmutodne:
l'elclon
. 1 7| 5 2 2 1 . 5I
724 l3'l 45ti
2. listopadu2}l2
l:-ntail
i r r l i r' to l , c e - z d i r cecz
pocla(clnaíll)tlbcc-zclilcc
cz
OBEC,
/il,ťť
Bc. Bohuslav Vrátník
I n l e rn c L
http: /irvrvu obcc-zdircc czl
ICI
00257,i7tt
šb}m-e9
'/2-;62132910E00
v Ý K ^ Z D o S A V A D N í HAo N o V É H oS T A V UÚ o n ; Ů K A T A S T R Un r v o v t t o s t í
Nový stov
Dosovodní stov
Druh pozcmlu
oznočení výměío poícoly
pozemku
porc čís|em
ho
0znočcní
PozémkU
porc čí3|€ m
Výměro
10:70
272/1+
zanra0a
2 :16
dřívěišÍ
dÍ|u
P.oz
ho
m2
272/1
9:64
zahrada
2
2 7 2/ 1
'10001
9 :64
2 72 / 3 1
1:06
zahr6da
2
272/1
10001
1:06
272/14
l*"
r'l 10
zahrada
2
272/14
3J
'1:10
2 7 2 /3 2
1:06
zahrada
z
272/14
33
1:06
12:E6
o B o N l T o V A N Ý c u p Ů o u Ě E K o L o G t C K Ý c u , l r o u o r K Á C H ( B P E J ) K P A R c E L Á MN o v É H o s T A V U
vÝKAz ÚollÚ
čís|o pod|e
272/1
272/14
no dflu
52614
E :57
52644
1 :O-l
kotostru
n e m o V i t o sí t
Pořcoly
-'
evidence
Porce|nÍ črs|o pod|e
BPEJ
VýměÍo
KÓD
9PEJ
kotostru
nomoV itost í
oznoěenéhov
lýňě|
12:86
Porce|ní
zpús
Porovnónr se stovem evidence próvních vztoh0
r r č . n I uíl př€ c hozí z
Poz€ m ku
oznočení
Výměro dí|u
Typ stovby
ho
m2
272/1
DÍUhpoz€ m kU
Porce|y
2-72/32
Seznam
YxKód
5 2 - 13 9
52- 140
5 2 - 14 1
5 ? - 14 2
52- 144
3
B
11
Á1
It
52614
9ó
5264+
to
52644
Souřadnice
tuo
určené měřenÍm
X
k val.
B1 0 9 8 2 . 0 1 1 0 9 3 0 5 2 . 3 1
B1 0 3 8 5 . 4 5 1 0 9 3 0 3 6 . 1 8
8 1 0 9 8 6 . 7 5 109303?.47
8 1 1 0 0 3 . 6 5 10930?3,14
B ' 11 0 0 8 . 0 0 1 0 9 3 0 3 8 . 4 0
811006.32 1093032.50
B 10 S 8 6. 2 4 1 0 9 3 0 3 3 . 9 4
8 10 9 7 9 . 8 2 1 0 9 3 0 3 4 , 3 9
B 1 0 9 7 6 . 4 8 10 9 3 0 5 3 , 71
POrCery
(S-JTSK)
Souřadnic
Souřadnice pro zápis do KN
no dí|u
mI
2t2/31
1:10
52644
evidence
BPEJ
v ýňěí6
KóD
RPEJ
Poznámka
4
4
4
4
4
4
4
3
4
cl
nlnir I
sl. plobu
sl. plotu
sl. plotu
Jr. pruuu
z a b e tZ. e lt.r .
z a b e UZ.e lt.r .
ZabeU.
Že|' tr .
Dě|it o scelovot pozemky lze jen no zókIodě ÚzemnÍho rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stonoVeny jiným rozhodnutím nebo oPotřením
GEOMETRICKY PLAN
Nó|ežitostmi o přesností
odpoVídd próvním předplsúm
KotostrólnÍ úřod souh|osí s očís|ovdnímDorce|
r o Z d ě l e n íp o z e m k u
Dro
Vyhotovi|:
Jiří
i1
Kovondo
S w o l m e n s k ó5 2 4 , 3 3 5 0 ' l N e p o m u k
č í s |pol ó n .u 2 O 5 - 4 6 / 2 0 1 2
o k r e s:
Plzeň_ iih
Obec:
Zd(reC
Kotostró|n
Ú zÍe m (:
M o p o v ýl i s t :
Zď ór u BIov ic
G.ometrický
DKM
Kód zposobu urěení výměr je určen pod|e s 77 odst
ě 26/2007 sb.
Do.ovodním
v t.r.nu
v|oltnÍk0m
! př0běh6m
Př.d€psoným
po'.mku
novrhovoných
zP03ob.m
by|o polkytnuto
nových
možnolt
hronic ' ktlré
by|y oznoč.ny
:
sI
nlntrr
znhet
!o
že|
l7.
úředně oPróvněný
zeměměřický
inžénýr
I n g .M i l o n S e d l ó č e k
2 Vyh|óšk
!cznómit
plón ověři|
Dne
19.09.2012
C ís|o
1 7 9/ 2 0 1 2
Úředně oPróvněný zeměměřický inzenýÍod7oý(dó zo odbornou d.oveř
9€ o m€ t rického plónu. zo dosož€ n í předepsonépřesnosti, zo sPróvnosl
o úp|nosind|éžitostípodléPrdvních Přsdpis0
souh|o.
/ í"u,,
kotojtÍó|nÍho
Úřodq. koto3tróhího
f : i : :I i : - - .
0"1 -to-?o':2
r
Přocovilt.
Potvrdit
" i'.
plónu o přddepsoné PřÍ|ohy
Jcdcn PrvoPis g€om€trického
jsou u|oŽony u kotostrdlního Úřodu, kot$tró|nÍho pÍocoviětl
:
439/2
// 1o /o/Z

Podobné dokumenty

I xRAJsxY uÉnp KARLovARSxÉuo KRAJE

I xRAJsxY uÉnp KARLovARSxÉuo KRAJE Pllm d63 PE VeÍejné osvètlení,rozvody NN, rozvody VN, trafostanice 2 ks, slaboproudé rozvody Cltarakter zdméru: V1ÍstavbainZenyrskfchsítí pro no\n zóstavburodinnychdomú. Umísténí:

Více

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k o tn fh o .j e d ru ivnifc e osob z-i ' aclvet' ej trosti a rri ohl cl -lby i to vcst kc zrttai enf[ri el u Z uc as t nf - lis e v c i e .fn e h [rs v e i e . j n c Více

přístřešek pro osobní auto u rodinného domu, Krčmaň, Na Stráži 176

přístřešek pro osobní auto u rodinného domu, Krčmaň, Na Stráži 176 K proiecininf tlart'htt rlaiiclil starcbrli [rirlcl [rz-e''ihc-riizerri r,er'e.jrrcr-r,'.]h1,isLo,.,. z-ai5r,r.1e.i bll scpsirl p|otolttll' SoLriasni' r , e i c , i u c[ rl s t r - .r ji c d n i i ...

Více

Pozvánka - Obec Ždírec

Pozvánka - Obec Ždírec OBEC ZDIREC Zdírec34. 336 0|

Více

ct,o^2,.cs 14

ct,o^2,.cs 14 oodmínkách. Koncem měsíce kuětna proto proběhlo praktické cui' čenírozuinutÍ soDPž na Dlečce dolu Neiedlú D KalnennýCh Zehlo' uicích, kcle byly procuičeng a probrd'ny jak otázlcy technické a CDičeb...

Více