Pozvánka - Obec Ždírec

Komentáře

Transkript

Pozvánka - Obec Ždírec
OBEC ZDIREC
Zdírec34. 336 0|
Pozvánka
na veřejnézasedánízastupitelůobce Ždírec
Datum konání : pátek dne 13. července2012 od
19:30hod. ve Zďireckéhospodě.
Pro am zasedéní:
I. Zahájeni.
2. Určenízapisovatelezápisu a volba ověřovatelůzápisu.
3. Zpráva starosty obce o činnostiod posledníhoveřejnéhozasedánízastupitelů.
4. Kontrola usneseníz posledníhozasedánízastupitelůobce.
5. Zprávy předsedůvýborůzastupitelstva.
6. ProjednánízveÍejnění
záměru prodejepozemkůstavebníparcely č. I13 a parcelníč.388/14v k.ú.
Žďár u Blovic, obec Ždírec,kteréjsou ve vlastnictví obce Ždírec.
l . Projednánížádosti obecního úřaduNezvěstice o zap|aceníneinvestičníchnakladůna Žáka MŠ
z obce Ždírecve výši 5.736,.Kč.
8 . Projednaní žádosti zaslanýchna obecní uřad Ždfuec zájmovými organizacemi, občanya firmami.
9 . Projednáníprodejedřeva firmě LESOIL s.r.o.Vlčice 59,336 01 Blovice'
1 0 . Projednanípověřenízástupce obce pro uzavřenísmlouvy o dílo pro ,,Výstavbu obytnéhosouboru
v obci Zdírec - část1 - Výstavba inženýrských sítí- kana|uace a vodovodu.. s firmou, která
bude vybránajako Zhotoviteldíla.
1 1 . Projednánípověřenízástupce obce pro uzavřenísmlouvy o dílo na,, Stavební úprary objektu úprava střechy _ Žta, u Blovic čp.28.. s f,rrmou,která bude vybranajako zhotovitel díla.
12, Projednánípověřenízástupceobce pro uzavřenísmlouvy o dílo na,,Technické zhodnocení
cisternovéautomobilové stříkačky CAS 32Tatra 148 JSDHD Ždírec pro rok 20|2" s firmou,
která bude vybrána jako zhotovitel díla.
1 3 . Diskuse prthěžnák jednotlivým bodůma před závětemzasedáni.
1 4 .Různéazávěr.
Zaseďáni zastupitelůsvolal :
Bc. Bohuslav VRATNIK
.
:,.
starostaobce Zdrrec
Na úřednídesce a na elektronickéúředn
Vyvěšeno: 4. července2012
Sejmuto:
-l
elclon
| 52245l
3'.7
7 2 1t 3 44 5 8
oEFc
13. července2012
Il-nraiI
inliriZirobcc-zciircc
cz
I l ) 1 cn1e t
I r t l l r .: r r u r r r l l r e s - 7 , 1 i ; . a . " ,
tu
329r'0800

Podobné dokumenty

Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj' katastrální pracoviště Plzeň-jih' směnit za pozemekparcelníč,.272132 o výměře 106 m2 v k.ú.Žtar u Blovic, obec Žďí,ec,kteý vmikl oddělenímčástiparcely parceln...

Více

Chronologie VII. - Pražské jaro 1968

Chronologie VII. - Pražské jaro 1968 . čssn - SSSR: roinlstŤi kultury čsn a SSR M.Brr]žeka M.Válek, kteňí by1 l na pozvéní mlnlstryně ln'r1tury sssR J.A.Furcevodo Pra}5r vé na někollkadenní návštěvě v liloskvě' se vrátil1 - celczévodn...

Více

Výstavba 11 garážových stání

Výstavba 11 garážových stání jednaní,jinak k nim nebude přihlédnuto.Uěastníci Ťízenimohou nah|ižetdo podkladů rozhodnutív kancelríři zdejšíhostavebníhoúřadu(návštěvnídny po. 8-l7 hod. a stř. 8-l8 hod'), v ostatníchpracovníchdn...

Více

VEÉEJNAvYHLASxe

VEÉEJNAvYHLASxe produktù.Chodníkyjsou navrZenyzdlaLby zvibrolisovanéhobètonu o celkové ploSe 15g1,.;;t u jsou napojenyna chodníky stóvající. Souéóstí stavby je také pieloZka kabelu 02 prochLzející p.od ulicí Zipad...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného 3.500,-- + složeníwatné kauce ve qýši Kč 10.000,-- (pro případ úhrady vzniklých škod na majetku obce). Výše nájmu za sá| v případě soukroméakce (např. pro pořádání rodinných oslav výročía jiné) ve ...

Více