30.11. Declan Ganley - hnutí Libertas

Komentáře

Transkript

30.11. Declan Ganley - hnutí Libertas
30.11. Declan Ganley - hnutí Libertas
Declan Ganley
Irský byznysmen Declan Ganley v Praze pøevzal antibyrokratickou cenu .
Declan Ganley: V Irsku byl velmi zajímavý vývoj bìhem nìkolika mìsícù po referendu. Jestli nìkdo pøed ním pochyboval, ¾e Brus
je antidemokratický, tak po referendu to bylo u¾ naprosto jasné."Nespolehlivost unijních institucí je obrovská. Poøád se
nìco podepisuje, ale smlouvy se pak nedodr¾ují."
Bylo a¾ neuvìøitelné, s jakým opovr¾ením Brusel pøistupoval k irským obèanùm. Vìt¹ina z nich se rozhodla proti smlouvì, zrovn
tak jako to pøedtím udìlala vìt¹ina lidí ve Francii a v Nizozemsku. Jmenovalo se to sice evropská ústava, ale v podstatì ¹lo o
toté¾. I tam bylo opovr¾ení Bruselu volièi obrovské. Uznání, které jsme dostali tady v Praze, je hezká vìc, proto¾e ukazuje
fakt, ¾e ná¹ pohled na vìc sdílí mnoho dal¹ích obèanù evropských zemí. Oni nejsou proti Evropské unii. Oni jen odmítají její
pøístup.
* E15: A vy jste proti Evropské unii?
Vùbec ne. Já jsem proti nìèemu jinému. Není mo¾né, aby èinitelé Evropské unie rozhodovali, o èem chtìjí, kdy¾ ve
skuteènosti nemají od volièù ¾ádný mandát. A kdy¾ volièi o nìèem rozhodnou, oni to rozhodnutí ignorují. Tihle lidé jsou
zkrátka antidemokratiètí. Pøitom demokracie je evropskou hodnotou èíslo jedna, proto¾e tady vznikla. Tihle lidé jsou
antidemokratiètí, a tím antievrop¹tí.
* E15: Jste rád, ¾e Èesko zøejmì neratifikuje Lisabonskou smlouvu do zaèátku pøedsednictví, jak oznámil premiér
Topolánek?
Takové prohlá¹ení já samozøejmì vítám. Pro mì v¹ak je nejdùle¾itìj¹í skuteènost, ¾e Lisabonská smlouva je mrtvá. Øeknìte
mi, jak chcete pøijmout nìco, co je dávno mrtvé. Kdy¾ jednou v Evropské unii máme nìjaká pravidla, tak bychom se jich
mìli dr¾et. A pravidlo je, ¾e jeden stát øekl ne, a smlouva proto nemù¾e zaèít platit. Ratifikaèní proces by proto rozhodnì nemìl
pokraèovat. Kdy¾ to pøevedu do fotbalové terminologie: Kdy¾ budete hrát proti bruselskému týmu, pravidla platí jen pro
vás, ale ne u¾ pro nì. Kdy¾ oni budou støílet penaltu, vy hrajete bez brankáøe. Vy máte ¹est hráèù a oni jedenáct. Takhle
podle nich vypadá fair play.
* E15: Máte u¾ plány pro pøípad, ¾e se v Irsku referendum bude opakovat?
Já vám tady øeknu pár fakt z politiky: My máme momentálnì velmi nepopulární vládu a máme premiéra, s kterým se
to vá¾nì nahýbá. Irsko má plno problémù nejen kvùli finanèní krizi. Za takové situace by nové referendum bylo pro
premiéra politickou sebevra¾dou.
* E15: Tak¾e dal¹í referendum nebude?
Rozhodnì ne, dokud je synonymem pro politickou sebevra¾du. ©ance, ¾e by se uskuteènilo, jsou men¹í ne¾ dvacet procent.
* E15: Plány na novou kampaò tedy nemáte?
Kdyby se hlasovalo, my bychom samozøejmì nezùstali stranou. Ale není to tak, ¾e bychom odmítli jakýkoliv návrh. Tak to
není. My jsme ochotni øíci ano, kdy¾ dohoda bude transparentní a demokratická. Na takový deal bychom kývli. My zatracenì
potøebujeme silnou Evropskou unii.
* E15: To ale zní dost abstraktnì. Jak má vypadat Evropská unie, kterou vy chcete?
Má vypadat tak, jak o tom rozhodnou lidé. Potøebujeme, aby se o tom diskutovalo. Ta debata se ale nemá vést nìkde v
salonech v Bruselu, ale i v Praze, Bavorsku, Estonsku, na èeském venkovì, prostì v¹ude. Evropská politika se má
urèovat zdola, a ne ¾e v Bruselu budou vymý¹let svá pravidla. Potøebujeme, aby se o tom zaèalo mluvit, musíme
evropskému projektu dát ¾ivot. A dobrá pøíle¾itost k tomu budou evropské volby pøí¹tí rok.
* E15: Kdo nechce Lisabonskou smlouvu, tak by tedy mìl hlasovat pro vás?
Evropské volby je tøeba vyu¾ít jako referendum. Jestli nìkdo chce antidemokratickou Evropu a Lisabonskou smlouvu,
prosím, jen tak dál. Kdo takovou Evropu odmítá, mù¾e to uèinit ve volbách. Já pøitom neøíkám, ¾e nepotøebujeme nìjakou
fundamentální evropskou smlouvu. A je jedno, jak se bude jmenovat. Musíme ale vìdìt, k èemu pøesnì smlouva má slou¾it,
jak si budeme dìlit odpovìdnost a kontrolu nad tím, co se má rozhodovat. Potøebujeme smlouvu, která bude krátká a
pøehledná. V¹echno, co bude mít víc jak 25 stránek, je potøeba automaticky odmítnout. V ka¾dé zemi navíc musí být
referendum, jestli smlouvu lid chce, anebo ne.
http://parat.webzdarma.cz - parat.webzdarma.cz
Powered by Mambo
Generated: 12 October, 2016, 19:13
* E15: Ale poøád jste neøekl, jakou Evropu chcete konkrétnì mít?
Skuteènì demokratickou. To by pro zaèátek bylo skvìlé.
* E15: A má mít tøeba prezidenta? Vládu? Centrální moc?
Jistì. Podívejte se, Lisabonská smlouva definuje evropského prezidenta nebo evropského ministra zahranièí. Ale to
musejí být volené funkce. Kdy¾ ten evropský prezident pojede tøeba do Èíny, nebo se setká s prezidentem Obamou, jak mù¾e
mluvit mým jménem, kdy¾ jsem mu nedal ¾ádný mandát? Jestli budeme mít post prezidenta, tak já chci mít mo¾nost ho volit.
A jestli ho nebudu moct volit, tak ho prostì nechci.
* E15: Vy jste se v Èesku v minulosti setkal s Václavem Klausem, který je asi nejpopulárnìj¹ím euroskeptikem. Z jeho
výrokù èlovìk obèas má pocit, ¾e by Evropská unie pokud mo¾no nemìla vùbec existovat. Jak vy definujete
euroskepticismus?
Já neznám jeho pozici tak detailnì. Ale mohu vám nìco øíct o dal¹ích euroskepticích. Jsou to lidé, kteøí se strukturami v
Bruselu cítí pøehlí¾eni a ignorováni. Jsou to navíc lidé, kteøí si myslí, ¾e Evropská unie není reformovatelná, ¾e je na to u¾
pozdì, proto¾e se unijní struktura vymkla jakékoliv kontrole. Podle nich je jediným øe¹ením jít od toho. Já jsem moc mladý na
to, abych to vzdával. Podle mì, kdy¾ nìco skuteènì chcete, tak toho dosáhnete. Mo¾ná Evropská unie reformovatelná
není, ale já vìøím tomu, ¾e ano, a chci o to usilovat. Unie mù¾e být funkèní a lidé se s ní mohou ztoto¾nit. Mo¾ná jsem naivka
To uká¾e èas.
* E15: Být èeským prezidentem, vyvìsil byste na Hradì evropskou vlajku?
To je jeho rozhodnutí. Byl demokraticky zvolen a jeho rozhodnutí je potøeba respektovat. Mùj názor není smìrodatný. On
má mandát rozhodnout. Já s Václavem Klausem mù¾u v lecèem nesouhlasit, nebo on se mnou. Ale cením na nìm
jednu dùle¾itou vlastnost: on je skuteèný demokrat. Já sympatizuji s ka¾dým, kdo obhajuje suverenitu, svobodu a
individualitu.
* E15: Mottem èeského pøedsednictví Evropské unie je Evropa bez bariér. Které bariéry byste jako byznysmen
potøeboval odstranit?
Mnì by staèilo, aby volný trh skuteènì zaèal fungovat jako volný trh. Stále není mo¾né dìlat skuteèný evropský byznys, není
mo¾né vytváøet opravdové evropské fran¹ízové holdingy. Také by bylo hezké, kdyby evropské instituce pøestaly
fungovat jako prodlou¾ená ruka bohatì zaplacených lobbistù. Bylo by také potøeba, aby nìkolik málo prùmyslových gigantù
pøestalo devastovat støední podnikání v Evropì a nebránilo inovacím. Mìlo by pøestat zneu¾ívání penìz z daní ve prospìch
spoleèností, které si najmou padesát lobbistù a vyplní stovky stránek formuláøù. Já chci vidìt férovou hospodáøskou
soutì¾ a rozvíjející se støední podnikání.
* E15: Evropské státy si navzájem neúètují clo, Evropa je zóna volného obchodu, unijní státy uplatòují jednotná
pravidla. To nestaèí?
Bylo by super, kdyby Evropa skuteènì dìlala to, o èem mluví. Evropská unie miluje vyhla¹ování vìcí. Pokud mo¾no s velkými
ohòostroji, ceremoniály a vlajkami. Podle lisabonské strategie se Evropa má stát do roku 2010 vùdèí svìtovou
ekonomikou zakládající se na vzdìlání, výzkumu a informacích. Vypadá to, ¾e vlak má zpo¾dìní. A víte, proè to nikdy
nebude? Proto¾e nespolehlivost unijních institucí je obrovská. To se poøád nìco podepisuje, jako tøeba sni¾ování emisí
CO2, ale nic z toho. Smlouvy se pak nedodr¾ují. Jak nás pak svìt má brát vá¾nì? To je pak lep¹í ¾ádná ujednání ani
pravidla nemít, kdy¾ se stejnì nedodr¾ují.
* E15: A jak to chcete øe¹it?
Já bych v Bruselu zavedl jednu dùle¾itou instituci. Byla by to jenom taková kanceláø. Byl by to Úøad pro likvidaci
evropských pøedpisù. Sedìlo by tam nìkolik právníkù, a ti by mìli za úkol vyhledat ka¾dý mìsíc pìt pøedpisù, které
nepotøebujeme. A nové pøedpisy by naopak museli schvalovat, jestli skuteènì k nìèemu jsou.
* E15: Co si myslíte o pomoci, kterou Evropská unie teï dává bankovnímu sektoru a firmám?
Problém je, ¾e ty peníze nejdou do ¾ádného rostoucího odvìtví. Tady jsou ve høe obrovské prostøedky vybrané od daòových
poplatníkù suverénních zemí. A tyhle peníze jdou na záchranu neefektivního byznysu. V tìch spoleènostech konkrétní lidé
chybovali, a teï se to má platit z veøejných penìz? To od Evropské unie není vùèi daòovým poplatníkùm fér. Mohu pou¾ít
pøíkladu z mého byznysu. Kdybych mìl za sebou suverénní garance, mù¾u okam¾itì postavit druhou Motorolu nebo zalo¾it
Deutsche Telecom.
http://parat.webzdarma.cz - parat.webzdarma.cz
Powered by Mambo
Generated: 12 October, 2016, 19:13
Declan Ganley (39)
Multimilionáø a úspì¹ný irský podnikatel v telekomunikacích je ¹éfem hnutí Libertas a vùdèí postavou irských odpùrcù
Lisabonské smlouvy. Jeho majetek se odhaduje na nìkolik set milionù eur. Po celé Evropì zalo¾il øadu spoleèností
nabízejících bezdrátové ¹irokopásmové pøipojení k internetu, kabelovou televizi a dal¹í slu¾by. Nejznámìj¹í z firem je
BroadNet, která nyní patøí americkému gigantu Comcast. Ganley je ¾enatý, s man¾elkou Deliou mají ètyøi dìti.
http://parat.webzdarma.cz - parat.webzdarma.cz
Powered by Mambo
Generated: 12 October, 2016, 19:13

Podobné dokumenty

8.6.Jak se mladý člověk stane konzervativcem, a

8.6.Jak se mladý člověk stane konzervativcem, a Vá¾ený pane prezidente, dámy a pánové.Nechci na tomto místì analyzovat konkrétní body evropské ústavy, proto¾e rozboru Evropské ústavní smlouvy u¾ byl nakonec vìnován poslední CEP. Já tedy Evropsko...

Více

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO číslo 142 březen 2015

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO číslo 142 březen 2015 Vìtšina z nás se urèitì ráda podívá na ohòostrojovou show, která se rozpoutá s pøíchodem Nového roku, nebo na ohòostroj, který je souèástí velkých slavností jako vyvrcholení programu. A v tom je zá...

Více

mko březen 2006 - Město Kralovice

mko březen 2006 - Město Kralovice zaznamenáno podstatné zvýšení výpùjèek knih a èasopisù, a to na 52 834, což je asi o 5000 více než v roce 2004. Jistì k tomu pøispìl i on-line katalog, který umožnil zájemcùm pøístup do knihovního ...

Více

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich unie, které neratifikovaly toto znìní nebo k nìmu nepøistoupily; iii) mìní provádìcí øád, jakož i výši poplatku uvedeného v èlánku 7, 2) a jiných poplatkù týkajících se mezinárodního zápisu; iv) pø...

Více

Suchozemští žraloci

Suchozemští žraloci navštíví dennì cca 7 000 zákazníkù, z toho je asi 80 % motorizovaných.2 Po zprovoznìní kruhového objezdu byl na komunikaci Pražská zaznamenán výrazný nárùst dopravních nehod.3 Dle dopravního prùzku...

Více

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo 2. Žádost o územní rozšíøení, podaná po pøedložení žádosti o mezinárodní zápis, musí být pøedložena prostøednictvím úøadu zemì pùvodu na formuláøi, který je pøedepsán provádìcím øádem. Mezinárodní ...

Více

Ceník Eberspächer 2002/2003

Ceník Eberspächer 2002/2003 komora v Paøíži, EXW (Ex works), pøièemž obal a odeslání zboží budou úètovány zvl᚝. Pronájem kontejnerù a nákladních vozù jde k tíži kupujícího. Prodávající odesílá zboží na riziko kupujícího ze ...

Více

červenec 2016 - Hodkovice nad Mohelkou

červenec 2016 - Hodkovice nad Mohelkou komedie / krimi / drama / mysteriózní / romantický, USA, 2014, 149 min

Více