QL-500 / QL-550 / QL

Komentáře

Transkript

QL-500 / QL-550 / QL
NÁVOD K OBSLUZE
ÚVOD
ZAČÍNÁME
INSTALACE PROGRAMU
VYTVOŘENÍ ŠTÍTKŮ
ČESKY
DODATEK
www.brother.com
ÚVOD ................................................................................................................ 1
z OBSAH
OBSAH
Všeobecná upozornění ..................................................................................................................... 2
QL-500/550 ................................................................................................................................. 2
DK Rolls (DK Die-cut Labels a DK Continuous Tape) ................................................................ 2
CD-ROM & Programové vybavení .............................................................................................. 3
Síťový adaptér ............................................................................................................................ 3
Používané symboly a označení ........................................................................................................ 3
Začínáme .......................................................................................................... 4
Vybalení QL-500/550 ........................................................................................................................ 4
Komponenty QL-500/550 .................................................................................................................. 5
Tiskárna štítků QL-500/550 ........................................................................................................ 5
Popis tlačítek .............................................................................................................................. 6
LED dioda ................................................................................................................................... 6
Připojení k napájecímu napětí ........................................................................................................... 7
Instalace pásky DK Roll .................................................................................................................... 8
Dostupný spotřební materiál ....................................................................................................... 8
Instalace pásky DK Roll .............................................................................................................. 8
Nasazení vodítka .............................................................................................................................. 9
Instalace programového vybavení .................................................................. 10
Přehled programového vybavení .................................................................................................... 10
Programové vybavení a kompatibilní operační systémy ................................................................. 10
Upozornění týkající se instalace ..................................................................................................... 10
Instalace programu ......................................................................................................................... 11
Program pro odinstalování .............................................................................................................. 24
Odinstalování P-touch Editor verze 4.1 .................................................................................... 24
Odinstalování ovladače tiskárny ............................................................................................... 25
Připojení QL-500/550 k více počítačům ......................................................................................... 26
Using the QL-500/550 as a Shared Printer ............................................................................... 26
Použití tiskového serveru PS-9000 ........................................................................................... 26
Vytvoření štítků ............................................................................................... 27
Přehled ............................................................................................................................................ 27
Spuštění P-touch Editor .................................................................................................................. 29
Použití P-touch Editor ..................................................................................................................... 30
Okno Layout (Návrh) ................................................................................................................ 30
Vytvoření štítku s adresou ........................................................................................................ 31
Tisk štítku .................................................................................................................................. 32
Uložení štítku ............................................................................................................................ 33
Otevření existujícího souboru štítku ......................................................................................... 33
Vytvoření štítku s čárovým kódem ............................................................................................ 34
Vytvoření jiných typů štítků ....................................................................................................... 36
Použití nápovědy (Help) .......................................................................................................... 37
OBSAH
1
OBSAH
Seznam štítků ................................................................................................................................. 39
Jak Seznam štítků pracuje ........................................................................................................ 39
Zobrazení .................................................................................................................................. 39
Použití Seznamu štítků ............................................................................................................. 40
Vytvoření štítku pomocí Stylu návrhu a dat ze Seznamu štítků ................................................ 42
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi ..................................................................... 46
Obslužný program Doplňky ...................................................................................................... 46
Microsoft Word .......................................................................................................................... 47
Microsoft Excel ......................................................................................................................... 49
Microsoft Outlook ...................................................................................................................... 51
Použití databáze ....................................................................................................................... 53
DODATEK ....................................................................................................... 57
Údržba ............................................................................................................................................. 57
Čištění tiskové hlavy ................................................................................................................. 57
Čištění válce ............................................................................................................................. 57
Výměna jednotky odstřihu ........................................................................................................ 59
Vyhledání závad .............................................................................................................................. 60
Co dělat, když... ........................................................................................................................ 60
Technické údaje .............................................................................................................................. 61
QL-500/QL-550.......................................................................................................................... 61
Okolní prostředí ........................................................................................................................ 61
Příslušenství .................................................................................................................................... 62
2
OBSAH
ÚVOD
z ÚVOD
Gratulujeme Vám k zakoupení tiskárny štítků QL-500/550.
Tento nový přístroj po připojení k počítači umožňuje díky editačnímu programu rychle a snadno
tisknout štítky na profesionální úrovni.
Doporučujeme Vám přečíst si návod k obsluze ještě před použitím tiskárny štítků QL-500/550 a
uschovat ho na bezpečném místě, kde ho vždy budete mít po ruce.
Declaration of Conformity
We
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro, Mizuho-ku,
Nagoya 487-8561, Japan
declare that the Label Printer QL-500/550 conforms with the following normative
documents:
EMC:
EN 55022:1998 Class B
EN 55024:1998
EN 61000-3-2:1995
EN 61000-3-3:1995
and follows the provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
(as amended by 91/236/EEC and 91/31/EEC). The AC adapter also conforms with
EN 60950 and follows the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC.
Issued by:BROTHER INDUSTRIES, LTD.
P & H Company
Development DIV.
1
ÚVOD
9
Všeobecná upozornění
QL-500/550
• Tiskárna štítků QL-500/550 je citlivé zařízení. Přístroj neupusťte, ani ho žádným způsobem
nevystavujte otřesům a úderům.
• Tiskárnu QL-500/550 nedržte ani nenoste za kryt přihrádky pásky DK Roll. Kryt se může utrhnout
a přístroj může upadnout a poškodit se.
• Přístroj QL-500/550 také nemusí spolehlivě pracovat v blízkosti televizního nebo radiového
přijímače, atd. Tiskárnu QL-500/550 nepoužívejte v blízkosti zařízení, která jsou zdrojem
elektromagnetického rušení.
• Tiskárnu QL-500/550 nevystavujte přímému působení slunečního záření.
• Přístroj neumísťujte a neskladujte v blízkosti ohřívačů ani jiných horkých zařízení. Přístroj
nevystavujte působení extrémně vysoké nebo nízké teploty, vysoké vlhkosti nebo prašnosti.
Pokud tak učiníte, přístroj se může porouchat.
• K čištění QL-500/550 nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol ani žádné organické rozpouštědlo,
které může poškodit povrchovou úpravu. K čištění znečištěného přístroje používejte měkkou,
suchou utěrku.
• Na QL-500/550 nestavte žádné těžké předměty ani předměty obsahující vodu. Pokud do QL-500/
550 vnikne nějaký cizí předmět, spojte se s prodejcem, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo s
autorizovaným servisem. Jestliže budete pokračovat v dalším provozování přístroje po té, co do
něho vnikl nějaký cizí předmět, nebo voda, vystavujete se riziku úrazu.
• Nedotýkejte se odstřihového nože. Můžete se zranit. Zvláště buďte opatrní při výměně celé
jednotky odřihu.
• Do USB portu nebo štěrbiny výstupu pásky nestrkejte žádné předměty ani výstup pásky nijak
neblokujte
• Do blízkosti tiskové hlavy nepokládejte žádné kovové předměty. Při tisku i po něm zůstává tisková
hlava velmi horká. Nedotýkejte se jí ihned rukama.
• Používejte pouze kabel rozhraní (USB), který je dodáván spolu s tiskárnou QL-500/550.
• Doporučujeme používat pouze originální spotřební materiál a příslušenství. Nepoužívejte
neoriginální spotřební materiál ani příslušenství.
• Jestliže budete tiskárnu QL-500/550 používat, postavte ji na rovné, stabilní místo.
• K napájení QL-500/550 používejte pouze doporučenou napájecí soustavu.
• Pokud nebudete přístroj QL-500/550 delší dobu používat, pásku DK Roll vyjměte.
• QL-500/550 nikdy nedemontujte ani nevlhčete vodou, jinak se vystavujete riziku úrazu
elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Síťový kabel nevytahujte ani nezapojujte do síťové
zásuvky, pokud máte vlhké ruce. Vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.
• Pokud je kryt přihrádky pásky otevřený, nepokoušejte se tisknout.
DK Rolls (DK Die-cut Labels a DK Continuous Tape)
• Používejte pouze originální pásky Brother DK Die-cut (štítky) nebo Brother DK Continuous Tape
(Nepřetržitá páska pro tisk štítků s nastavitelnou délku. Nepoužívejte pásky DK Roll, které nejsou
označeny
.
• Pokud je štítek nalepen na vlhký, znečištěný nebo mastný povrch, může se snadno odlepit.
Místo, kam má být štítek nalepený, nejdříve pěčlivě očistěte.
• Podle okolních podmínek a materiálu, drsnosti a tvaru povrchu, nemusí část štítku zcela
k povrchu přilnout a může se odlepovat.
• Před tím, než se budete snažit štítek nalepit, nejdříve vyzkoušejte malým kouskem štítku
přilnavost materiálu nebo tvaru, na který chcete štítek nalepit.
• Pokud je štítek používaný ve venkovním prostředí, potom ultrafialové paprsky, vítr a déšť mohou
způsobit nejen vyblednutí barvy štítku, ale také jeho částečné odlepení na koncích.
• Pásky DK Roll nevystavujte přímému působení slunečního záření, vysokým teplotám, vlhkosti
nebo prachu. Skladujte je na chladném, temném místě. Pásku DK Roll použijte co nejdříve po
otevření balení.
2
Všeobecná upozornění
z ÚVOD
• Štítek může změnit barvu nebo vyblednout, jestliže je jeho povrch poškrábaný nehtem nebo
kovovým předmětem, nebo se dotknete potisknutého povrchu mokrýma nebo mastnýma rukama.
• Štítky nelepte na lidské tělo, zvířata nebo rostliny, na žádná veřejná místa, nebo na žádné osobní
věci jiných osob bez jejich předchozího souhlasu.
• Pamatujte, že firma Brother nezodpovídá za žádné škody, vzniklé nedodržením uvedených
upozornění.
• U běžné pásky mohou po odtržení zůstat na podkladu zbytky původního štítku. Před tím, než
nalepíte nový štítek, zbytky odstraňte.
• Pásku DK Roll neupusťte, neboť se může poškodit.
• Nepoužívejte jako štítky určené pro CD/DVD do otvoru pro vložení disku, např. CD přehrávač
v automobilu, kde disk se vsune do mechaniky.
• Jakmile je jednou štítek na CD/DVD disk nalepený, nestrhávejte ho.
Tenká povrchová vrstva se může strhnout a disk se tak může poškodit.
• Pokud štítky používáte na CD/DVD disky, používejte aplikátor, který je přiložený u štítků určených
pro CD/DVD disky. Pokud štítek není řádně nalepený, disk nepoužívejte. Pokud tak učiníte, CD/
DVD přehrávač se může poškodit.
• Při lepení štítků na CD/DVD disky se řiďte pokyny výrobce přehrávače, které jsou uvedené
v návodu k obsluze daného zařízení.
• Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za lepení štítků na CD/DVD disky. Firma Brother
neodpovídá za škody nebo poškození dat způsobené nevhodným použitím CD/DVD štítků.
• CD/DVD štítky neaplikujte na CD/DVD disky, které jsou určeny k potisku inkoustovou tiskárnou.
Štítky lze z tohoto typu disků velmi lehce strhnout, ale hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty dat
na disku.
• Při manipulaci s páskou DK Roll buďte opatrní.
Pokud pásku upustíte, cívka se může zlomit a celá páska se tak stane nepoužitelnou.
CD-ROM & Programové vybavení
•
•
•
•
CD-ROM nepošrábejte.
CD-ROM nevystavujte extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Na CD-ROM nestavte žádné těžké předměty ani na ně nikterak netlačte.
Programové vybavení, které CD-ROM obsahuje, je určené pouze pro tiskárnu štítků QL-500/550.
Podrobnosti, viz. Licenční ujednání na CD. Tento program může být nainstalován na i větším
počtu osobních počítačů, např. v kanceláři.
Síťový adaptér
• K napájení QL-500/550 používejte pouze dodávaný síťový adaptér.
• Pokud tiskárnu štítků QL-500/550 nehodláte delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze síťové
zásuvky.
• Při manipulaci držte kabel vždy za zástrčku. Pokud tak neučiníte, vlastní kabel se může poškodit.
• Přístroj postavte do blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky.
Používané symboly a označení
Tyto symboly indikují další informace různého stupně důležitosti a budou Vás provázet celým
návodem k obsluze.
Informace nebo pokyny, kterými je nutné se řídit. Pokud tyto pokyny budou ignorovány, přístroj
se může poškodit, může selhat jeho činnost, případně může dojít ke zranění.
Tímto způsobem označené informace nebo pokyny Vám pomohou QL-500/550 lépe pochopit
nebo efektivněji používat.
Používané symboly a označení
3
Začínáme
Vybalení QL-500/550
Před vlastním použitím zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré uvedené položky. Pokud některá
z položek chybí, nebo je poškozená, kontaktujte prodejce, u kterého byl přístroj zakoupen.
Tiskárna štítků P-touch QL-500/550
QL-550
QL-500
Kabel USB rozhraní
Stručný návod k obsluze
CD-ROM
Návod k obsluze DK štítků a nekonečné
pásky
Startovací páska
Záruční list
Balení QL-500 obsahuje 1 startovací roli DK pásky
standardních adresových štítků (100 štítků).
Balení QL-550 obsahuje 1 startovací roli DK pásky
standardních adresových štítků (100 štítků) a 1
startovací roli nekonečné pásky 25 stop.
Napájecí kabel
4
Vybalení QL-500/550
Vodítko
Čisticí arch
z Začínáme
Komponenty QL-500/550
Tiskárna štítků QL-500/550
„ Pohled zepředu
QL-500
Kryt přihrádky pásky DK Roll
Tlačítko FEED
LED dioda
Tlačítko Zapnuto/
Vypnuto (On/Off)
Páčka ořezu CUT
QL-550
Kryt přihrádky pásky DK Roll
Tlačítko FEED
Tlačítko ořezu CUT
LED dioda
Tlačítko Zapnuto/
Vypnuto (On/Off)
Pokud ponecháte kryt přihrádky pásky otevřený, tisková hlava se zapráší. Kryt vždy zavírejte.
„ Pohled zezadu
QL-500/QL-550
Síťový kabel
USB zásuvka
Tiskárnu štítků QL-500/550 zatím nezapojujte do USB portu osobního
počítače.
QL-500/550 nezapojujte do počítače, dokud k tomu nebudete
vyzváni při instalaci ovladače. Pokud je tiskárna štítků QL-500/
550 připojena k počítači, aniž by byl nainstalován ovladač,
zobrazí se následující dialogové okno. Klikněte myší na [Cancel]
(Storno), kabel USB rozhraní vytáhněte a nainstalujte ovladač.
Podrobnosti viz. “Instalace programu” na str. 11.
Komponenty QL-500/550
5
Začínáme
Popis tlačítek
Funkce tlačítek QL-500/550 je popsána v následující tabulce.
Tlačítko
Tlačítko Zapnuto/
Vypnuto (On/Off)
Tlačítko ořezu CUT
(pouze model QL550)
Tlačítko FEED
Stav
Zapnutí a vypnutí přístroje QL-500/550.
Odříznutí štítku z pásky DK Roll. Toto tlačítko použijte k odřezu štítku,
pokud nebyla v dialogovém okně Print (Tisk) zatržena volba "Auto Cut"
(Automatický odřez).
• Pokud používáte pásku se štítky (DK Die-cut Labels), páska se posune
na začátek následujícího štítku. Pokud toto tlačítko podržíte stisknuto
déle než 1 sekundu, páska se posune na další štítek.
• Jestliže používáte nekonečnou pásku, páska se posune o 25,4 mm.
• Jestliže v přístroje není nainstalovaná žádná páska, režim tisku se
změní na režim čištění a váleček se posune o 8mm. Otočení o 100 mm
docílíte stiskem tlačítka delším než 1 sekundu.
LED dioda
LED dioda indikuje aktuální provozní stav.
LED dioda
Nesvítí
Svítí
Rychle bliká
Pomalu bliká
Zhasne po deseti
rychlých zablikání
6
Komponenty QL-500/550
Stav
Napájení je vypnuto.
Napájení je zapnuto.
(Obvykle dioda svítí, když je přístroj zapnutý a bliká během čištění, nebo
pokud se objevila chyba.)
Indikuje jeden z následujících chybových stavů.
• Chyba odstřihu.
• Chyba čidla štítku.
(Páska DK Roll není správně nainstalována, bylo dosaženo konce
pásky, nebo se štítek zasekl.)
• Kryt přihrádky pásky je během tisku otevřený.
• Nesprávně nainstalovaná páska DK Roll.
• Nenainstalovaná páska DK Roll.
Chlazení
(Vyčkejte, dokud tisková hlava nezchladne)
Systémová chyba
Vypněte a opět zapněte QL-500/550.
Jestliže se chyba znovu objeví, kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj
zakoupili nebo autorizovaný servis.
z Začínáme
Připojení k napájecímu napětí
1
2
K tiskárně QL-500/550 připojte síťový adpatér.
Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky.
• Nejdříve zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá
doporučenému napětí 230V.
• Po ukončení tisku odpojte síťový kabel adaptéru ze síťové
zásuvky.
• Při vytahování kabelu ze zásuvky kabel vždy držte za
zástrčku, jinak se kabel může poškodit.
Tiskárnu štítků QL-500/550 zatím nezapojujte do USB portu osobního
počítače.
QL-500/550 nezapojujte do počítače, dokud k tomu nebudete
vyzváni při instalaci ovladače. Pokud je tiskárna štítků QL-500/
550 připojena k počítači, aniž by byl nainstalován ovladač,
zobrazí se následující dialogové okno. Klikněte myší na [Cancel]
(Storno), kabel USB rozhraní vytáhněte a nainstalujte ovladač.
Podrobnosti viz. “Instalace programu” na str. 11.
Připojení k napájecímu napětí
7
Začínáme
Instalace pásky DK Roll
Tiskárna štítků QL-500/550 může používat různé typy pásků, které umožňují vytisknout téměř
všechny typy štítků, které potřebujete.
Dostupný spotřební materiál
V přístroji můžete používat níže uvedené typy pásků DK Rolls.
DK Die-cut Paper Labels
(Štítky)
DK Die-cut Film Labels
(Fóliové předem nařezané
štítky)
DK Durable Paper Tape
(Trvanlivá papírová páska)
DK Durable Film Tape
(Trvanlivá fóliová páska)
Páska se sadou štítků.
Páska se sadou štítků, které jsou odolné vůči
vodě.
Role nekonečného papírové pásky k tisku štítků o
libovolné délce.
Role nekonečného fóliové pásky k tisku libovolně
dlouhých štítků které jsou odolné vůči vodě.
• Aktuální informace týkající se dostupných pásek se štítky Vám poskytne autorizovaný prodejce výrobků
Brother
• Optimálních výsledků dosáhnete, pokud budete používat pouze originální příslušenství zn. Brother a pásky
DK Roll.
Instalace pásky DK Roll
8
1
Stiskem tlačítka Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF) přístroj QL500/550 vypněte. Kryt přihrádky pásky uchopte pevně
na obou stranách, co nejblíže k přednímu okraji a
zvedněte ho.
2
Cívku s páskou vložte do vodítek, která jsou umístěna
po obou stranách přihrádky.
• Ubezpečte se, že cívka do vodítek na obou stranách
správně zapadla.
• Cívku vkládejte tak, aby označení DK Roll bylo umístěno
na pravé straně přístroje QL 500/550.
Instalace pásky DK Roll
z Začínáme
3
Zvedněte uvolňovací páčku a provlékněte konec pásky
štěrbinou, která je umístěna hned před odstřihem.
Pokud nejste schopni pásku štěrbinou provléknout, zasuňte
pásku co nejdále do štěrbiny, potom uvolňovací páčku
sklopte a kryt zavřete. Stiskem tlačítka FEED se páska
posune do pracovní polohy.
4
Sklopte uvolňovací páčku a potom kryt přihrádky pásky
zavřete.
Nasazení vodítka
Přístroj QL-500/550 je vybaven vodítkem, kde se shromažďují proužky štítků, které již byly
vytisknuté.
1
Podle obrázku vodítko nasaďte zepředu přístroje.
Při souvislém tisku a automatickém odstřihu více jak 10
štítků vodítko odstraňte.
Nasazení vodítka
9
INSTALACE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
Přehled programového vybavení
Pokud na počítač nainstaluje programové vybavení a ovladač tiskárny QL-500/550, můžete zhotovit
štítky na zcela profesionální úrovni.
P-touch Editor verze 4.1
Program pro návrh štítků je velmi mocný nástroj, který umožňuje vytvořit širokou škálu vlastních
štítků, od jednoduchého štítku s adresou, štítky na složky až po etikety určené pro CD/DVD
disky. P-touch Editor vetze 4.1 také obsahuje funkce k propojení a používání dat z databází, a
stejně tak funkce pro správu jmen a adres, případně další informace zadávané pro štítky.
P-touch Library (Knihovna)
Tento program můžete použít k uložení, rychlému vyhledání a získání již vytvořených štítků.
Add-In Software for MS Word/Excel/Outlook (Program s doplňky pro MS Word, Excel a
Outlook)
Tyto doplňky Vám umožní pomocí ikony na liště nástrojů snadno a rychle kopírovat data přímo
z aplikací Microsoft® Word, Excel nebo Outlook®.
Ovladač tiskárny
Tento program umožňuje díky počítači štítky vytisknout.
Dodané CD obsahuje ovladač zakoupeného modelu tiskárny štítků.
Programové vybavení a kompatibilní operační systémy
Programové vybavení je kompatibilní s následujícími operačními systémy a verzemi Microsoft®.
P-touch Editor verze 4.1, P-touch Library (Knihovna) a Printer Driver (Ovladač)
Microsoft® Windows® 98 SE, Microsoft® Windows® Me, Microsoft® Windows® 2000
Professional a Microsoft® Windows® XP (Home/Professional).
Add-In Software for MS Word/Excel/Outlook (Program s doplňky pro MS Word, Excel a
Outlook)
Microsoft® Word 97/2000/2002/2003, Microsoft® Excel 97/2000/2002/2003,
Microsoft® Outlook® 2000/2002/2003.
Upozornění týkající se instalace
• Kabel USB rozhraní nezapojujte do počítače dříve, dokud nenainstalujete programové vybavení.
• Pokud používáte Windows® 2000 Professional a Windows® XP (Home / Professional), přihlaste
se před instalací programu jako administrátor.
10
Přehled programového vybavení
Postup instalace se liší podle operačního systému nainstalovaného na používaném počítači.
Program nainstalujte obvyklým postupem pro daný operační systém.
Podrobnosti o postupu instalace pro příslušný operační systém naleznete v části “Použití Microsoft®
Windows® 98 SE” na str. 16.
Pokud používáte Microsoft® Windows® Me/2000 Professional/XP (Home/Professional).
1
Zapněte počítač a přiložené CD vložte do
CD-ROM mechaniky.
Automaticky se zobrazí dialogové okno
určené k volbě jazykové verze
instalačního programu.
Vyberte požadovanou jazykovou mutaci
a potom klikněte na "OK".
V dialogovém okně InstallShield® Wizard
(Průvodce instalací) se krátce zobrazí
průběh přípravy na instalaci. Jakmile je
příprava dokončená, zobrazí se uvítací
obrazovka Průvodce.
z Instalace programového vybavení
Instalace programu
• Zobrazení dialogového okna trvá krátkou
chvíli.
• Pokud se program nespustí a dialogové
okno se nezobrazí, zobrazte si přímo
obsah CD-ROM a program spusťte
dvojitým kliknutím na „Setup.exe“.
2
Instalaci spusťte kliknutím na [Next].
Zobrazí se informace o licenčním
ujednání.
Instalace programu
11
Instalace programového vybavení
3
Pečlivě si informace o licenci přečtěte.
Pokud s nimi souhlasíte, klikněte na
[Yes] (Ano) a pokračujte v instalaci.
Zobrazí se dialogové okno s informacemi
o uživateli.
4
Zadejte jméno uživatele (User Name)
a název společnosti (Company Name).
Potom klikněte myší na [Next].
Zobrazí se dialogové okno Setup Type
(Typ nastavení).
12
Instalace programu
z Instalace programového vybavení
5
Vyberte požadovaný typ nastavení.
Pokud chcete soubory programu
umístit jinam, změňte standardní
cílovou složku a klikněte na [Next].
• Náhradní cílovou složku můžete také
vybrat po kliknutí na [Browse]
(Procházet).
• Jestliže se rozhodnete nainstalovat
speciální funkce zvolte "Custom"
(Vlastní). Např., pokud chcete
nainstalovat pouze ovladač.
Budou nainstalovány následující položky.
Typical (Typické)
• P-touch Editor • P-touch Library (Knihovna) • Fonts (Fonty)
• Help (Nápověda) • Clip Art (Klipart) • Auto Format Templates (Šablony automatického
formátu) • Layout styles (Styly uspořádání) • Add-Ins (Doplňky) • Manuals (Návody) •
Drivers (Ovladače)
Custom (Vlastní)
Klikněte na [Next] a v okně Select Features
(Zvolte funkce) vyberte funkce.
Označení nebo neznačením určité volby
vyberte položky, které mají být
nainstalovány.
Zobrazí se dialogové okno Add Shortcuts
(Připojit klávesové zkratky).
6
Určete, zda chcete připojit klávesové
zkratky pro snadnější a rychlejší přístup
k některým funkcím programu Brother a
potom klikněte na [Next].
Pokud nechcete používat příslušnou
klávesovou zkratku, zrušte zatržení její
volby. Pokud nechcete používat žádnou
klávesovou zkratku, zrušte zatržení všech
voleb.
Zobrazí se dialogové okno Start Copying
Files (Spuštění kopírování souborů).
Instalace programu
13
Instalace programového vybavení
7
Zkontrolujte nastavení a ujistěte se, že
je vše v pořádku a potom klikněte na
[Next]. Jestliže nastavení není správné,
klikněte na [Back] (Zpět).
• Jakmile průvodce InstallShield Wizard
dokončí přípravu instalace programu,
zobrazí se dialogové okno Setup Status
(Stav nastavení).
• Po zkopírování a registraci všech
souborů nezbytných k instalaci P-touch
Editoru se zobrazí dialogové okno Driver
Setup (Nastavení ovladače).
Dialogové okno Driver Setup se nezobrazí
v případě, že u instalace Custom (Vlastní)
nebylo vybráno nastavení "Driver"
(Ovladač).
8
14
Když dostanete pokyny z dialogového
okna Driver Setup (Nastavení
ovladače), připojte QL-500/550, zapojte
konektor kabelu USB rozhraní do zadní
části tiskárny QL-500/550.
Instalace programu
z Instalace programového vybavení
9
Zkontrolujte, zda je tiskárna QL-500/550 zapnutá a
potom zapojte konektor kabelu USB rozhraní do USB
zásuvky na osobním počítači.
Jakmile je tiskárna štítků QL-500/550 rozpoznána,
instalační program zahájí instalaci ovladače.
Jestliže QL-500/550 připojujete k počítači přes USB hub,
nemusí být zapojení provedeno správně vzhledem k typu
použitého hubu. V tomto případě zapojte tiskárnu přímo do
počítače.
Pokud používáte Microsoft®
Windows® Me
Během instalace se může zobrazit chybové
hlášení (viz. vpravo).
V tomto případě klikněte na [OK].
Program automaticky provede odpovídající
nastavení.
Po ukončení instalace ovladače se zobrazí dialogové okno pro registraci (User Registration).
10
Vyberte volbu a potom klikněte na
[Next].
Pokud zvolíte „Yes, display the page.“,
otevře se v prohlížeči webová stránka
s online registrací uživatele.
V opačném případě („No, do not display
the page.“), instalace pokračuje.
Zobrazí se dialogové okno průvodce o
dokončení instalace (InstallShield Wizard
Complete).
11
Klikněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).
Instalace P-touch Editoru je nyní
dokončená.
Po instalaci budete asi muset počítač
restartovat.
Vyberte jednu z možností restartování a
potom klikněte na [Finish].
Instalace programu
15
Instalace programového vybavení
Pokud používáte Microsoft® Windows® 98 SE
1
Zapněte počítač a přiložené CD vložte do
CD-ROM mechaniky.
Automaticky se zobrazí dialogové okno
určené k volbě jazykové verze
instalačního programu.
Vyberte požadovanou jazykovou mutaci
a potom klikněte na "OK".
V dialogovém okně InstallShield Wizard
(Průvodce instalací) se krátce zobrazí
průběh přípravy na instalaci.
Jakmile je příprava dokončená, zobrazí se
uvítací obrazovka průvodce InstallShield
Wizard.
• Zobrazení dialogového okna trvá krátkou
chvíli.
• Pokud se dialogové okno se nezobrazí,
zobrazte si přímo obsah CD-ROM a
program spusťte dvojitým kliknutím na
„Setup.exe“.
16
2
Instalaci spusťte kliknutím na [Next].
Zobrazí se informace o licenčním
ujednání.
3
Pečlivě si informace o licenci přečtěte.
Pokud s nimi souhlasíte, klikněte na
[Yes] (Ano) a pokračujte v instalaci.
Zobrazí se dialogové okno s informacemi
o uživateli.
Instalace programu
Zadejte jméno uživatele (User Name) a
název společnosti (Company Name).
Potom klikněte myší na [Next].
Zobrazí se dialogové okno Setup Type
(Typ nastavení).
5
Vyberte požadovaný typ nastavení.
Pokud chcete soubory programu
umístit jinam, změňte standardní
cílovou složku a klikněte na [Next].
z Instalace programového vybavení
4
• Náhradní cílovou složku můžete také
vybrat po kliknutí na [Browse]
(Procházet).
• Jestliže se rozhodnete nainstalovat
speciální funkce zvolte "Custom"
(Vlastní). Např., pokud chcete
nainstalovat pouze ovladač.
Budou nainstalovány následující položky.
Typical (Typické)
• P-touch Editor • P-touch Library (Knihovna) • Fonts (Fonty)
• Help (Nápověda) • Clip Art (Kliparty) • Auto Format Templates (Šablony automatického
formátu)
• Layout styles (Styly návrhu) • Add-Ins (Doplňky) • Manuals (Návody) • Drivers (Ovladače)
Custom (Vlastní)
Klikněte na [Next] a v okně Select Features
(Zvolte funkce) vyberte funkce.
Označením nebo neznačením určité volby
vyberte položky, které mají být
nainstalovány.
Zobrazí se dialogové okno Add Shortcuts
(Připojit klávesové zkratky).
Instalace programu
17
Instalace programového vybavení
6
Určete, zda chcete připojit klávesové
zkratky pro snadnější a rychlejší přístup
k některým funkcím programu Brother
a potom klikněte na [Next].
Pokud nechcete používat příslušnou
klávesovou zkratku, zrušte zatržení její
volby. Pokud nechcete používat žádnou
klávesovou zkratku, zrušte zatržení všech
voleb.
Zobrazí se dialogové okno Start Copying
Files (Spuštění kopírování souborů).
7
Zkontrolujte nastavení a ujistěte se, že je
vše v pořádku a potom klikněte na [Next].
Jestliže nastavení není správné, klikněte
na [Back] (Zpět).
• Jakmile průvodce InstallShield Wizard
dokončí přípravu instalace programu,
zobrazí se dialogové okno Setup Status
(Stav nastavení).
• Po zkopírování a registraci všech souborů
nezbytných k instalaci P-touch Editoru se
zobrazí dialogové okno Driver Setup
(Nastavení ovladače).
Dialogové okno Driver Setup se nezobrazí
v případě, že u instalace Custom (Vlastní)
nebylo vybráno nastavení "Driver"
(Ovladač).
18
Instalace programu
Když dostanete pokyny z dialogového
okna Driver Setup (Nastavení
ovladače), připojte QL-500/550, zapojte
konektor kabelu USB rozhraní do zadní
části tiskárny QL-500/550.
9
Zkontrolujte, zda je tiskárna QL-500/550
zapnutá a potom zapojte konektor
kabelu USB rozhraní do USB zásuvky
na osobním počítači..
Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware).
z Instalace programového vybavení
8
Jestliže QL-500/550 připojujete k počítači
přes USB hub, nemusí být zapojení
provedeno správně vzhledem k typu
použitého hubu. V tomto případě zapojte
tiskárnu přímo do počítače.
10
Klikněte na Další (Next).
Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware).
Podle pracovního prostředí operačního
systému se může název detekovaného
zařízení, zobrazený v dialogovém okně,
lišit.
11
Klikněte na [Next] (Další).
Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware).
Instalace programu
19
Instalace programového vybavení
12
Klikněte na [Next] (Další).
Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware).
Podle používaného operačního systému
se může lišit nastavení zobrazené na
obrazovce.
Program automaticky provede
odpovídající nastavení, proto není třeba
tato nastavení měnit.
13
Klikněte na [Next] (Další).
Zobrazí se další dialogové okno. Zobrazí se
další dialogové okno. Upozornění na postup
se liší podle dialogového okna, které se dále
zobrazí.
Podle pracovního prostředí operačního
systému se může název detekovaného
zařízení, zobrazený v dialogovém okně,
lišit.
20
Instalace programu
z Instalace programového vybavení
14
Postupujte podle některého z následujících pokynů.
„Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware).
Klikněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).
Nové technické vybavení je detekováno.
Vraťte se k 10. bodu.
„Pokud se zobrazí okno s chybovým
hlášením.
Vyhledejte pokyny k odstranění chyby, viz.
str. 23.
„Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware).
Klikněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).
Nové technické vybavení je detekováno.
Postupte k 15. kroku.
15
Klikněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).
Zobrazí se dialogové okno pro registraci
(User Registration).
Instalace programu
21
Instalace programového vybavení
16
Vyberte volbu a potom klikněte na [Next].
Pokud zvolíte „Yes, display the page.“,
otevře se v prohlížeči webová stránka s
online registrací uživatele.
V opačném případě („No, do not display the
page.“), instalace pokračuje.
Zobrazí se dialogové okno průvodce
o dokončení instalace (InstallShield Wizard
Complete).
17
Klikněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).
Instalace P-touch Editoru je nyní
dokončená.
Po instalaci budete asi muset počítač
restartovat.
Vyberte jednu z možností restartování a
potom klikněte na [Finish].
22
Instalace programu
1
Klikněte na [OK].
Zobrazí se dialogové okno pro sestavení
ovladače (Driver Setup).
2
Klikněte na tlačítko [Cancel] (Storno).
Zobrazí se dialogové okno Confirmation
(Potvrzení).
3
Tiskárnu QL-500/550 vypněte a myší
klikněte na [Yes] (Ano).
Před začátkem instalace ovladače se obrazí
dialogové okno ovladače.
4
Tiskárnu QL-500/550 zapněte.
Zobrazí se dialogové okno Add New
Hardware Wizard (Průvodce přidáním
nového hardware), kde můžete provést
rekapitaluci od 10.kroku.
z Instalace programového vybavení
„ Obnovení po chybě (při instalaci ovladače pod Microsoft® Windows® 98 SE)
„ Ovladač tiskárny znovu nainstalujte.
Pokud někdy budete potřebovat ovladač tiskárny přeinstalovat, instalační program tohoto ovladače
je uložen na dodaném CD.
Instalační program spusťte dvojitým kliknutím na soubor "D_SETUP.EXE" v kořenovém adresáři
CD. Dále se jen řiďte pokyny uvedenými v dialogových oknech.
Stejným způsobem postupujte při instalaci ovladače na další počítače s operačním systémem Windows 98
SE.
Instalace programu
23
Instalace programového vybavení
Program pro odinstalování
Pokud z nějakého důvodu se rozhodnete odstranit tento program v počítače, řiďte se pokyny
programu pro odinstalování.
Odinstalování P-touch Editor verze 4.1
Po provedení následujících pokynů bude aplikace P-touch Editor a s ní spojené další programy
odstraněna. Tímto postupem není odinstalován ovladač tiskárny štítků.
1
Start (→ Nastavení) → Ovládací panel y→ Přidat nebo odebrat programy
→ Brother P-touch Editor Version 4.1 (/Brother P-touch Quick Editor)
→ Změnit nebo odebrat programy (Přidat nebo odebrat...)
Zobrazí se dialogové okno průvodce instalace (InstallShield Wizard).
2
Vyberte volbu “Remove” (Odebrat) a
potom klikněte na [Next].
Zobrazí se dialogové okno Confirm
Uninstall (Potvrďte odinstalování).
3
Odinstalování potvrďte kliknutím na
[OK].
Zobrazí se dialogové okno Setup Type
(Typ nastavení).
Po odinstalování příslušných programů
se zobrazí dialogové okno o dokončení
údržby (Maintenance Complete).
24
Program pro odinstalování
z Instalace programového vybavení
4
Klikněte na [Finish] (Dokončit)
a odinstalování dokončete.
Odinstalování je nyní dokončeno.
Odinstalování ovladače tiskárny
Tímto postupem bude z počítače odstraněn ovladač tiskárny.
1
2
Vypněte P-touch a z počítače vytáhněte kabel USB rozhraní.
Otevřete ovládací panel složky Tiskárny (Tiskárny a faxy u Windows® XP (Home/
Professional)).
Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě
Windows.
3
Vyberte ikonu Brother QL-500 (nebo
Brother QL-550)a potom zvolte
v nabídce “File” (Soubor) volbu
“Delete” (Vymazat).
Podrobnosti týkající se způsobu odebrání
ovladače tiskárny naleznete v nápovědě
Windows.
Program pro odinstalování
25
Instalace programového vybavení
Připojení QL-500/550 k více počítačům
Použití QL-500/550 jako sdílené tiskárny
Tiskárnu štítků můžete po zapojení do počítačové sítě sdílet více počítači.
Jestliže chcete tiskárnu QL-500/550 sdílet v síti, musíte připojit QL-500/550 k počítači a nastavit jako
sdílenou tiskárnu. Nyní můžete QL-500/550 používat jako síťovou tiskárnu štítků.
Síťový hub
Síťový kabel
Kabel USB rozhraní
Podle operačního systému používaného počítačem a síťovým prostředím se může nastavení pro sdílení
tiskárny lišit.
Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze osobního počítače.
Použití tiskového serveru PS-9000
Tiskárna QL-500/550 může být po připojení k tiskovému serveru PS-9000, který je navržen
speciálně pro tyto tiskárny štítků a je prodáván samostatně, také používána jako síťová tiskárna.
PS-6000 je řešení, které umožňuje bezpečnou a spolehlivou správu tiskárny štítků P-touch v
síťovém prostředí více počítačů. PS-6000 je USB tiskový server, který pracuje v síťovém prostředí
10BASE-T/100BASE-TX.
Síťový hub
PS-9000
Síťový kabel
Kabel USB rozhraní
Podrobnosti týkající se nastavení PS-6000 jsou uvedeny v návodu k obsluze tohoto zařízení.
26
Připojení QL-500/550 k více počítačům
VYTVOŘENÍ ŠTÍTKŮ
z Vytvoření štítků
Přehled
Tato část se zabývá obecným postupem vytvoření štítku pomocí tiskárny štítků QL-500/550.
Podrobnosti a další informace týkající se každé činnosti jsou indikovány příslušnými odkazy.
1
K vytvoření nového štítku si vyberte některý z níže uvedených vzorů. Vaše tiskárna
štítků QL-500/550 zahrnuje standardní štítek s adresou.
Představte si štítek, který chcete vytvořit.
2
Vložte odpovídající pásku DK Roll.
Pro štítek, který chcete vytvořit, zvolte odpovídající
pásku DK Roll.
Pásku DK Roll nainstalujte.
[Štítek]
Pásky DK Roll a Průvodce příslušenstvím
str. 8
Přehled
27
Vytvoření štítků
3
4
Zadejte text.
Text pro štítek můžete zadat dvěma způsoby.
Text zadejte přímo v aplikaci pro
vytvoření štítku P-touch Editoru.
V aplikaci Microsoft Office zadejte text
a použijte funkci Add-In (Doplněk).
str. 29 nebo P-touch Editor Help
str. 46 nebo P-touch Editor Help
Štítek upravte.
P-touch Editor nabízí širokou paletu editačních funkcí.
K editaci štítku použijte lištu Kreslení a schránku Objekt.
Draw toolbar
Lišta Kreslení
Provides tools for
Poskytuje
drawing nástroje
graphicske
kreslení grafických
on
the
label.
objektů
Object dock
Schránka Objekty
The object dock
Obsahuje
containsikony,
iconskteré
for
umožňují do štítku
functions
add
připojit text,to
grafiku,
text, graphics,
tabulky,
rámečky a
další
dekorativní
tables,
frames and
prvky.
other decorative
objects to the label.
P-touch Editor Help (Nápověda)
5
Štítek vytiskněte.
Klikněte na
str. 32
28
Přehled
.
Tiskárna štítků QL-500/550 vytiskne štítek.
str. 32
z Vytvoření štítků
Spuštění P-touch Editor
1
P-touch Editor spusťte následovně: na
liště úloh klikněte na Start, Všechny
programy (Programy), P-touch Editor
4.1 a potom klikněte na P-touch Editor.
Můžete také na pracovní ploše dvakrát
kliknout na ikonu P-touch Editoru, nebo
můžete kliknout na ikonu na Liště rychlého
zavedení (Quick Launch Tray), pokud
během instalace byly vytvořeny.
Jakmile se spustí P-touch Editor, zobrazí
se dialogové okno s volbou návrhu.
2
V dialogovém okně vyberte
odpovídající volbu a potom klikněte na
[OK].
Bližší podrobnosti o volbách dostupných
po spuštění P-touch naleznete v nápovědě
P-touch Help.
Spuštění P-touch Editor
29
Vytvoření štítků
Použití P-touch Editor
Po instalaci a spuštění programu jste nyní připraveni k vytvoření vlastních štítků.
I když můžete pomocí P-touch Editoru vytvořit širokou paletu nejrůznějších štítků, existuje obecně
zažitý postup při vytvoření štítku.
¾Zadejte text
¾Text zformátujte¾
Zvolte typ a velikost štítku
Na štítek přidejte dekorativní objekty ¾Hotový štítek vytiskněte.
Podrobný popis jednotlivých kroků je uveden v následujících částech.
Okno Layout (Návrh)
Po spuštění P-touch Editoru se zobrazí okno s návrhem a v dialogovém okně můžete zvolit typ
návrhu. Některé z nejběžněji používaných funkcí Okna návrhu jsou popsány níže. Tyto funkce
budou použity v následujících příkladech.
1
2
3
4
5
6
1. Standardní lišta nástrojů
Poskytuje ikony pro funkce soubor, tisk, editaci a prohlížení.
2. Vlastnosti
Schránka Vlastnosti obsahuje ikony Print (Tisk), Page (Strana), Text, Layout (Návrh) a Database
(Databáze) k nastavení fontu, formátu, atd. Kliknutím na odpovídající tlačítko v levé části
schránky se zobrazí nebo zavře odpovídající ikona vlastností.
3. Lišta s nástroji pro kreslení (Draw)
Nástroje pro kreslení grafických objektů na štítek.
4. Pracovní plocha návrhu
Při editaci pracovní plocha zbrazuje štítek a jeho importované objekty.
5. Objekt
Schránka objektů obsahuje ikony, které slouží k rychlému přístupu k funkcím pro připojení textu,
grafiky, tabulek, rámečků a dalších dekorativních objektů.
6. Okno Seznam štítků/Databáze
Zobrazuje data importovaná z databáze nebo registrovaná v Seznamu štítků.
30
Použití P-touch Editor
Tato část je příkladem popisujícím základní pracovní postup při vytvoření štítku s adresou.
V tomtom příkladu vytvoříme štítek s adresou o standardní velikosti, který bude obsahovat jméno
adresáta vytisknuté tučným písmem a nepatrně větším fontem a bude orámován jednoduchou
linkou.
1
V okně Vlastnosti strany zvolte
v roletové nabídce Standard Address
(Standardní adresa).
Podle velikosti standardního štítku
s adresou je automaticky nastavena délka
a šířka štítku.
z Vytvoření štítků
Vytvoření štítku s adresou
Pokud se okno Vlastnosti strany nezobrazí,
klikněte ve schránce Vlastnosti na
a
otevřete ho.
2
Ve schránce Objek klikněte na ikonu
Text
a vytvořte textový rámeček, do
kterého napíšete název a adresu.
3
Vyberte jméno (první řádek textu) a
potom pomocí ikony Vlastnosti textu
aplikujte tučné písmo a nepatrně větší
velikost písma.
Tato nastavení jsou aplikována na zvolený
text.
Nyní je štítek připravený k tisku.
Další podrobnosti jsou uvedeny v části
Tisk štítku.
Pokud se okno Vlastnosti textu nezobrazí,
klikněte ve schránce Vlastnosti na
a
otevřete ho.
Použití P-touch Editor
31
Vytvoření štítků
Tisk štítku
Nyní vytiskneme štítek, který jsme vytvořili v předchozím příkladu
1
V okně Vlastnosti tisku zvolte počet tisknutých kopií
(1) a potom klikněte na
.
Štítek se vytiskne.
Pokud se okno Vlastnosti tisku nezobrazí, klikněte ve
schránce Vlastnosti na
a otevřete ho.
2
Tlačítkem odstřihu CUT (QL-550) nebo páčkou odstřihu
(QL-500) štítek odstřihněte.
Model QL-550: pokud byla v dialogovém okně Print (Tisk)
označena volba "Auto Cut" (Automatický odstřih), štítky
budou po vytisknutí automaticky odstřiženy.
Pokud používáte model QL-500, tak se ještě před použitím
páčky odstřhu (CUT) ujistěte, že je tisk dokončený. Pokud
se pokusíte štítek odstřihnout ještě před jeho dotisknutím,
můžete způsobit chybu. Pokud se objeví chyba, zrušte ji
vypnutím a zapnutím přístroje.
„ Volby tisku a odstřih štítku
V dialogovém okně Vlastnosti tisku klikněte na
a otevřete dialogové Print okno (Tisk). Vyberte
požadované volby tisku.
zOptions (Volby tisku)z
Nastavení
Auto Cut (Automatický odstřih)
(pouze model QL-550)
Podrobnosti
Pokud je zatržena tato volba, štítky budou po vytisknutí
automaticky odstřiženy.
Nezatržená volba - štítek odstřihněte stiskem tlačítka CUT.
Mirror Print (Zrcadlový tisk)
Vytiskne zrcadlový obraz štítku. Tuto volbu použijte u
průsvitných štítků, které se lepí na skleněné plochy z vnitřní
strany a jsou čteny z vnější strany.
Output Directly To Printer Driver Odeslání dat z aplikace přímo do ovladače tiskárny.
(Směrování výstupu na ovladač Tuto volbu doporučujeme před tiskem ponechat označenou.
tiskárny štítků)
Copies (Kopie)
Volba počtu kopií tisknutého štítku.
Při tisku štítku můžete zvolit, zda dáváte přednost kvalitě tisku nebo rychlosti tisku.
Pokud dáte přednost rychlosti tisku (Printing Speed) před kvalitou (Quality), nemusí být některé
objekty vytisknuty vůbec, nebo se mohou nepatrně lišit.
Kliknutím na
otevřete dialogové okno vlastností Brother QL-500/550 (Properties) a zvolte
některé z přepínacích tlačítek Quality (Kvalita).
32
Použití P-touch Editor
Vytvořený štítek můžete pro další použití uložit jako soubor.
1
Na standardní liště nástrojů klikněte na
.
Zobrazí se dialogové okno Save As (Uložit jako).
Po uložení aktuálního návrhu štítku budou provedené změny uloženy do existujícího souboru .
2
z Vytvoření štítků
Uložení štítku
Vyhledejte složku, do které má být soubor uložen,
zadejte název souboru a potom klikněte na
.
Návrh štítku je nyní uložen pod zadaným názvem do
stanoveného místa.
„ Pár slov o názvech slouborů
Název souboru může být dlouhý až 255 znaků a nesmí obsahovat následující znaky:
• Lomítko (/)
• Obrácené lomítko (\).
• Symboly "větší než" nebo "menší než" (>, <).
• Hvězdička (*).
• Otazník (?).
• Uvozovky (").
• Symbol trubky (|)
• Dvojtečka (:)
Otevření existujícího souboru štítku
Uložené soubory můžete velice snadno a rychle opět otevřít a použít.
1
Na standardní liště nástrojů klikněte na
Zobrazí se dialogové okno Open (Otevřít).
2
Pomocí roletové nabídky vyhledejte složku, která
obshuje cílový soubor, tento soubor vyberte a
potom klikněte na
.
Vybraný soubor se otevře a zobrazí v okně návrhu.
.
Použití P-touch Editor
33
Vytvoření štítků
Vytvoření štítku s čarovým kódem
Můžete také vytvořit štítky a čarovým kódem, které používají registrační pokladny, systémy
skladového hospodářství nebo jiné systémy používající čtečky čarového kódu.
1
V okně Vlastnosti strany zvolte v roletové nabídce Normal Format (Standardní formát).
Podle velikosti standardního štítku s adresou je automaticky nastavena délka a šířka štítku.
Pokud se okno Vlastnosti strany nezobrazí, klikněte ve schránce Vlastnosti na
2
Ve schránce Objekt klikněte na
.
Zobrazí se dialogové okno Bar Code Properties (Vlastnosti čarového kódu).
3
Kliknutím na záložku [Protocol] (Protokol) otevřete
stranu Protokol a potom v seznmu nabídky "Protocol"
zvolte protokol čarového kódu.
Pod názvem "Protocol" se zobrazí zvolený protokol.
4
Kliknutím na záložku [Setup] (Nastavení) otevřete
stranu Setup (Nastavení) a potom pro zvolený protokol
zvolte jakýkoliv formát čarového kódu.
Podle zvoleného protokolu se mohou lišit dostupné volby.
5
Klikněte na záložku [Input] (Vstup) a otevřete stránku
Input (Vstup) a do pole Data text (Data textu) zadejte
data pro čarový kód. Zvolte další nastavení dostupné
pro zvolený protokol.
Podle zvoleného protokolu se mohou lišit dostupné volby.
6
34
Klikněte na [OK].
Na štítku, který je umístěn na pracovní ploše návrhu se
objeví čarový kód.
Použití P-touch Editor
a otevřete ho.
z Vytvoření štítků
• Firma Brother nezodpovídá za žádnou ztrátu ani škody, způsobené chybným čtením čarového kódu.
• Pokud čtečka čarového kódu není schopna přečíst štítek s čarovým kódem vytisknutým volbou "Give
priority to print speed" (Priorita rychlosti tisku), zkuste štítek vytisknout nastavením volby "Give priority
to print quality" (Priorita kvality).
• Čtečka čarového kódu není schopna přečíst štítky s úzkými čarovými kódy.
• Tiskárna štítků QL-500/550 není určena výhradně pro tisk štítků s čarovým kódem. Vždy zkontrolujte, zda
čtečka vytisknuté štítky s čarovým kódem přečte.
• Vždy používejte největší možnou velikost čarového kódu. Čtečka čarového kódu není schopna přečíst
štítky s malým čarovým kódem.
• Souvislý tisk většího počtu štítků s čarovým kódem může způsobit přehřátí tiskové hlavy, a tím negativně
ovlivnit kvalitu tisku.
• Nejlepšího výsledku dosáhnete při tisku černého čarového kódu na bílý štítek. Některé čtečky čarového
kódu nejsou schopny číst štítky s čarovým kódem vytisknutým na barevném štítku. Vždy zkontrolujte, zda
čtečka vytisknuté štítky s čarovým kódem přečte.
• Jestliže chcete změnit štítek s již existujícím čarovým kódem, dvakrát klikněte na čarový kód. Otevře se
dialogové okno Bar Code Properties (Vlastnosti čarového kódu), ve kterém lze provést požadované
změny.
• Čarové kódy mohou být vytvořeny mnohem efektivněji, a to připojením k databázi a vyhledáním dat pro
více štítků. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě editoru (P-touch Editor Help) nebo na str. 53.
Tato tiskárna štítků není určena k výhradnímu tisku čarových kódů. Při čtení nebo tisku štítků s čarovými
kódy se řiďte následujícími pokyny:
• Čitelnost čarového kódu si ověřte specifickým skenerem pro snímání čarového kódu.
• Čarový kód musí být vytisknutý černě na bílém štítku. Čtečky čarových kódů často nejsou schopné snímat
štítky jiných barev.
• Čarový kód je nutné nastavit na největší možnou velikost. Pokud je čarový kód příliš malý, čtečky někdy
nejsou schopné kód nasnímat.
• Rozměry celého čarového kódu, a to včetně pravého a levého okraje, nesmí přesáhnout rozměry plochy
pro zobrazení štítku.
Pamatujte, prosím, že předchozí informace jsou pouze proVaši informaci. Toto není záruka ani ujištění o
způsobilosti tiskárny štítků P-touch tisknout štítky s čarovými kódy nebo štítky s kvalitními nebo čitelnými
čarovými kódy. Firma Brother a její filiálky se zříkají odpovědnosti za jakéhokoliv a veškeré poškození a
ztrátu vyplývající z používání štítků s čarovým kódem, vytisknutých touto tiskárnou štítků.
Použití P-touch Editor
35
Vytvoření štítků
Vytvoření jiných typů štítků
V následující tabulce jsou uvedeny nejrůznější štítky, které můžete pomocí aplikace P-touch Editor
a několika speciálních funkcí vytvořit. Podrobnosti jsou uvedeny v části "How To" (Jak na to) online
nápovědy P-touch Editoru.
Vzor
1: Zhotovení štítku s adresou
pomocí aplikace P-touch
Editor.
2: Změna fontu štítku s adresou
vytvořeného v 1.lekci
3: Zhotovení štítku s adresou
pomocí Doplňku (Add-In)
4: Zhotovení štítku pomocí
Seznamu štítků.
Možnosti
• Tisk
• Uložení návrhu
• Změna fontu
• Úprava objektů
• Použití Doplňku (Add-In)
• Použití Seznamu štítků
5: Zhotovení štítku pomocí
stylu návrhu.
• Editace a uložení stylu návrhu
6: Zhotovení štítku pomocí
databáze.
• Propojení se souborem aplikace
Excel.
• Spojení do návrhu.
7: Zhotovení libovolně
dlouhého štítku s nápisem
nebo grafikou.
• Stanovení délky štítku.
• Vložení klipartu (grafického
objektu).
8: Zhotovení štítku pomocí
funkce číslování
(Numbering).
• Stanovení pole číslování
(Numbering field) a tisk.
9: Zhotovení štítků s adresou,
které obsahují čarový kód.
• Volba protokolu.
• Změna velikosti.
10: Zhotovení svislého štítku
z nekonečné pásky.
• Použití pásky ve svislém směru.
36
11: Zhotovení štítku s adresou
pomocí funkce Auto Format
(Automatické formátování).
• Použití funkce Auto Format
(Automatické formátování).
12: Zhotovení štítku pomocí Ptouch Library (Knihovna Ptouch)
• Použití knihovny P-touch Library.
Použití P-touch Editor
P-touch Editor má vlastní aplikaci nápovědy, která nabízí další podrobné informace o funkcích a
jejich používání v aplikaci P-touch Editor.
„ Otevření nápovědy
1
Spuštění P-touch Editor Podrobnosti viz. “Spuštění P-touch Editor” na str.29.
Zobrazí se okno návrhu.
2
V nápovědě (Help) zvolte “P-touch Editor Help” (Nápověda aplikace P-touch Editor)
nebo stiskněte klávesu F1.
Zobrazí se okno nápovědy P-touch Editor Help.
z Vytvoření štítků
Použití nápovědy (Help)
1
2
3
4
1. Lišta nástrojů
Obsahuje ikony pro rychlý a snadný přístup k Nápovědě (Help).
2. Záložky
Každá záložka poskytuje jiný způsob vyhledávání informací o P-touch Editor.
3. Nabídka
Zobrazuje informace o volbách u každé záložky.
4. Aktuální plocha
Plocha obrazovky, kde jsou zobrazeny informace o zvoleném tématu.
Použití P-touch Editor
37
Vytvoření štítků
„ Tisk nápovědy
Obsah témat nápovědy můžete také na standardní tiskárně vytisknout (nikoliv na QL-500/550).
1
V záložce Contents (Obsah) zvolte téma.
2
Na liště nástrojů klikněte na
.
Zobrazí se dialogové okno Print Topics (Tisk témat).
3
Zvolte rozsah témat, která mají vytisknutá a
potom klikněte na
.
Zobrazí se dialogové okno Print (Tisk).
4
38
Pro svoji standardní tiskárnu vyberte další nastavení tisku a potom klikněte na
Stanovená témata nápovědy budou vytisknuta.
Použití P-touch Editor
.
Seznam štítků (Label List) je vestavěná databáze určená k uložení dříve vytvořených štítků nebo
pro potenciálně nových štítků.
Jak Seznam štítků pracuje
z Vytvoření štítků
Seznam štítků
V okně Label List (Seznam štítků) je zobrazen vlastní seznam a pracuje podobně jako připojená
databáze (Database). Podrobnosti o připojení k databázi jsou uvedeny v části “Použití databáze”
na str.53. Nicméně, u Seznamu štítků nelze databázi importovat, pouze exportovat ve formátu CSV.
Mohou být pouze přidávány, mazány a editovány jednotlivé záznamy (pamatujte, že pole nejsou
nikterak fixována).
Zobrazení
Seznam štítků může být zobrazen buď v Zobrazení záznamu (Record View), nebo v Zobrazení
formuláře (Form View).
Pokud chcete vyměnit jedno zobrazení za druhé, klikněte pravým tlačítkem myši v okně databáze
(Database) a potom z nabídky vyberte buď Zobrazení záznamu ("Record View"), nebo v Zobrazení
formuláře ("Form View").
„ Zobrazení záznamu
Zobrazuje seznam záznamů a data přidružená ke každému záznamu v Seznamu štítků.
2
1
3
1. Volič záznamu
Kliknutím na volič záznamu vyberete celý záznam. Aktuálně zvolený záznam je označen
2. Volič pole
Zobrazení názvu pole. Kliknuím na volič pole vyberete celý sloupec.
3. Buňka
Zobrazení dat v každém poli záznamu.
.
Jakmile jsou pole sloučená do návrhu štítku, zobrazí se po volbě záznamu ve štítku odpovídající
data. Obsah štítku jednoduše změňte volbou jiného záznamu.
• Záznamem rozumíme každý řádek seznamu.
• Font používaný k zobrazení záznamu lze změnit nastavením v záložce [Database] (Databáze) dialogového
okna Options (Volby). Dialogové okno Options (Volby) otevřete v nabídce “Tool” (Nástroje) kliknutím
na “Options” (Volby).
• Výšku záznamu nastavíte ve voliči záznamu tažením linky mezi dvěma sloupci záznamů. Stejně tak šířku
pole nastavíte nastavíte ve voliči pole tažením linky mezi dvěma poli.
Seznam štítků
39
Vytvoření štítků
„ Zobrazení formuláře
Zobrazení zvoleného záznamu jako formuláře, nikoliv jako seznamu.
Název pole
Data pole
Použití Seznamu štítků
Pro ilustraci vytvoříme pomocí Seznamu štítků několik štítků s adresou.
Nejdríve vytvořte nový návrh a zvolte velikost štítku. Podrobnosti viz. “Vytvoření štítku s adresou”
na str.31. Seznam štítků se může použít, pokud si uživatel přeje tisknout (nebo opakovaně tisknout)
štítek, který obsahuje uložené informace.
„ Otevření Seznamu štítků
1
V nabídce File (Soubor) ukažte kurzorem na Database (Databáze) a potom klikněte na
Label List (Seznam štítků).
Zobrazí se okno Label List (Seznam štítků).
„ Vložení dat
V našem příkladu použijeme zobrazení Seznamu štítků (Label List), pro jméno použijeme Title a pro
adresu použijeme hlavní pole (Basic).
1
Dvojitým kliknutím na pole Title umístěte kurzor do pole a potom napište jméno.
2
Dvojitým kliknutím na pole Body umístěte kurzor do pole a potom napište adresu.
Nový řádek v buňce vložíte současným stiskem kláves [Ctrl] a [Enter].
3
40
Tento krok opakujte pro všechna potřebná pole.
Seznam štítků
Jestliže chcete doplnit nový záznam, klikněte pravým tlačítkem do okna Label List
(Seznam štítků) a v roletové nabídce zvolte “Create New Record” (Vytvořit nový
záznam).
z Vytvoření štítků
4
V seznamu se objeví nový záznam.
5
Do nového záznamu napište jméno a adresu.
6
Kroky 4 a 5 opakujte pro další záznamy.
Seznam štítků
41
Vytvoření štítků
Vytvoření štítku pomocí Stylu návrhu a dat ze Seznamu štítků
Jako vodítko může pro návrh štítku posloužit Seznam štítků.
„ Co je to styl návrhu?
• Styl návrhu dává k dispozici nejrůznější, předem zaregistrované návrhy štítků.
• Zaregistrovat lze také nově vytvořený návrh, který později snadno a rychle opět vyvoláte.
„ Kdy je to užitečné?
• Lehce vytvoříte štítky pouhou volbou stylu návrhu (Layout Style) a v aplikaci P-touch Editor,
v okně Layout (Návrh) zadáním požadovaného textu do zobrazeného návrhu.
• Velmi rychle vytvoříte a vytisknete štítky pomocí funkce Merge Fields (Sloučení polí), kdy jsou do
požadovaného návrhu automaticky zařazena data ze Seznamu štítků nebo databáze.
„ Volba standardního stylu návrhu (Default Layout Style)
Pro každou samostatnou pásku DK Roll můžete zvolit standardní styl návrhu. Počáteční standardní
nastavení je indikováno slovem “default” u názvu stylu (Layout Style name).
Přiřazení standardního stylu určitému typu pásky DK Roll.
1
2
Do tiskárny vložte pásku, které chcete přiřadit standardní styl štítku.
Klikněte na nabídku Format (Formát) a potom klikněte na Apply Layout Style (Aplikovat
styl návrhu). Otevřete seznam a některý vyberte. Z roletových nabídek kategorie
vyberte podle alternativní kategorie styl návrhu.
Pokud se požadovaný styl návrhu nenachází v žádném ze seznamů, vytvořte si nový styl
návrhu (viz. část "Použití Stylu návrhu k vytvoření štítku".)
3
Klikněte na příslušný styl návrhu a klikněte na OK. Tímto krokem byl vložené pásce DK
Roll přiřazen standardní styl návrhu.
4
Zavřete okno a pro další pásky DK Roll opakujte 1. až 3. krok.
„ Použití stylu návrhu k vytvoření štítku.
1
42
Klikněte na nabídku Format (Formát) a potom klikněte na Apply Layout Style (Aplikovat
styl návrhu).
Zobrazí se dialogové okno Select Layout Styl (Zvolte styl návrhu).
Seznam štítků
z Vytvoření štítků
2
Zvolte pro štítek, který chcete vytvořit, odpovídající
návrh a potom klikněte na
.
Zobrazí se dialogové okno Merge Fields (Sloučení polí).
Velikost každého štítku má standardní Styl návrhu. Ke
každému návrhu, který byl v poslední době používaný, se
automaticky přiřadí uložená velikost štítku, kterou můžete
příště použít.
3
U nového návrhu má každé pole svůj název, který je
v dialogovém okně Merge Fields (Sloučení polí)
označen jako Layout Object (Objekt návrhu).
Každému poli přiřaďte ze Seznamu štítků objekt.
Přiřazení objektu proveďte kliknutím na Layout
Object (Objekt návrhu) v okně vlevo a odpovídající
objekt seznamu štítku (Label List Objekt) v pravém
okně. Postup opakujte pro všechny objekty. Po
ukončení klikněte na
, vrátí se návrh a
zobrazení štítku.
„ Vytvoření a registrace nového Stylu návrhu pomocí polí Seznamu návrhu
Pokud štítek, který chcete vytvořit, nemá předem nadefinovaný Styl nového návrhu (New Layout
Style), můžete ho vytvořit a zaregistrovat jako Styl nového návrhu (New Layout Style).
1
Klikněte na nabídku File (Soubor), ukažte kurzorem myši na New (Nový) a kliknutím na
New Layout (Nový návrh) vytvořte nový návrh.
Seznam štítků
43
Vytvoření štítků
2
Pokud chcete připojit do návrhu štítku pole ze
Seznamu štítků, klikněte na volič pole, které chcete
připojit ke štítku a potom jej přetáhněte na návrh.
Zobrazí se roletová nabídka.
3
Z roletové nabídky vyberte "Text".
K návrhu je pole připojeno a zobrazeno jako text.
Pokud zvolíte “Bar Code” (Čarový kód), pole je připojeno
a zobrazeno jako čarový kód.
4
Další pole připojte do návrhu podle kroků 1 a 2.
Jednorázově můžete připojit více polí - držte stisknou klávesu
Shift a voličem vyberte přilehlá pole.
44
5
Uspořádejte objekty na ploše návrhu a proveďte
nastavení formátu.
6
Zvolte Layout Style
(Styl návrhu) a klikněte na
(Save) (Uložit).
Poprvé zagistrujte nový návrh, zobrazí se dialogové okno Add category (Připojit kategorii).
Zadejte název kategorie. Jakýkoliv návrh, který zaregistrujete, bude do této kategorie uložen.
Seznam štítků
z Vytvoření štítků
„ Tisk štítků ze Seznamu štítků
1
V dialogovém okně Vlastnosti tisku klikněte na
a otevřete dialogové okno Print (Tisk). Vyberte
požadované volby tisku. Podrobnosti viz. “Options
(Volby tisku)” na str.32.
U modelu QL-500 není dostupná volba “Auto Cut”
(Automatický odstřih).
2
Volbou Print Range (Rozsah tisku) vyberte záznamy, které chcete vytisknout.
Podrobnosti o Volbách rozsahu tisku (Print Range Options) jsou uvedeny v tabulce níže.
3
Klikněte na
.
Stanovené štítky budou vytisknuty.
zVolby rozsahu tisku (Print Range Options)z
Nastavení
Všechny záznamy
Aktuální záznam
Zvolený záznam(y)
Rozsah záznamů
Podrobnosti
Všechny záznamy v Seznamu štítků budou vytisknuty.
Vytiskne se zobrazený aktuální záznam.
Vytiskne se záznam(y) aktuálně zvolený v Seznamu štítků.
Vytisknou se záznamy specifikované nastavením rozsahu
"From" (Od) a "To" (Do).
• Záznam můžete případně jednoduše vytisknout volbou záznamu ze Seznamu štítků a potom na standardní
liště nástrojů klikněte na
.
• Více nesousedících záznamů můžete jednorázově vybrat pro tisk volbami Selected Record(s) (Vybrané
záznamy) nebo Record Range (Rozsah záznamu) tak, že při výběru podržíte stisknutou klávesu [Ctrl].
Seznam štítků
45
Vytvoření štítků
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
Pokud byla během instalace zvolena funkce Add-In (Doplněk), nainstaluje se funkce určená pro
Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook (za předpokladu, že jsou na počítači
nainstalovány). Pomocí těchto doplňků můžete snadno a rychle vytvořit štítek zvýrazněním
požadované informace a kliknutím na ikonu P-touch.
• Funkci Add-In (Doplňky) lze nainstalovat pro následující aplikace a verze:
Microsoft Word 97/2000/2002/2003, Microsoft Excel 97/2000/2002/2003, Microsoft Outlook 2000/2002/2003.
• Po nainstalování Doplňku pro Microsoft Word,
Microsoft Excel nebo Microsoft Outlook se může
při spuštění příslušné aplikace ukázat dialogové
okno s varovným hlášení "Security Warning"
(závisí na nastavení zabezpečení dané aplikace).
Pokud se toto hlášení zobrazí, označte "Always
trust macros from this source(publisher)." (Vždy
důvěřovat makrům z tohoto zdroje.) Potom
klikněte na tlačítko "Enable Macros" (Povolit
makra).
Podrobnosti týkající se zabezpečení jsou uvedeny
v nápovědě příslušné aplikace.
Obslužný program Doplňky
Tento obslužný program umožňuje nainstalovat nebo odinstalovat doplňky pro zvolené programy.
P-touch Editor spusťte následovně: na liště úloh klikněte na Start, Všechny programy (Programy),
myš zaměřte na P-touch Editor 4.1, potom na P-touch Tools a následně klikněte na Add-In Utility.
V dialogovém okně Brother P-touch Add-In Settings (Nastavení doplňku pro Brother P-touch)
označte volbu aplikace, kterou chcete používat nebo označení zrušte u aplikace, kterou nechcete
spolu s doplňkem používat.
Ujistěte se, že aplikace, u nichž chcete změnit nastavení, není právě spuštěná.
46
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
Pokud spustíte Doplněk (P-touch Add-In), můžete z aplikace Microsoft Word zkopírovat označená
data. Zvýrazněný text je zkopírovaný jako text a automaticky vložený do nového záznamu
vytvořeného v Seznamu štítků. Pole nového záznamu Title a Body jsou potom sloučeny do nového
návrhu štítku, který je zobrazen v okně Add-In Preview (Náhled doplňku).
„ Vytvoření štítku pomocí dat z aplikace Microsoft Word
1
z Vytvoření štítků
Microsoft Word
Otevřete dokument Microsoft Word a zvolte data, která si přejete umístit na štítek. Data
zvolte zvýrazněním.
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
47
Vytvoření štítků
2
Na standardní liště nástrojů aplikace Microsoft Word klikněte na
.
Spustí se P-touch Editor a nově vytvořený štítek se zobrazí v okně Add-In Preview (Náhled
doplňku).
Lišta nástrojů
Okno Preview
(Náhled)
Zobrazení náhledu
na štítek spolu se
skopírovanými
daty.
Lišta nástrojů okna Add-In Preview (Náhled doplňku)
Tlačítko Print (Tisk)
Vytisknutí aktuálního štítku.
Tlačítko Print Setting (Nastavení tisku)
Otevírá dialogové okno Print (Tisk).
Tlačítko Check Media (Kontrola média)
Kontroluje velikost pásky DK Roll, která je právě v tiskárně QL-500/550 nainstalovaná.
Nastavení změny média
Otevírá dialogové okno Paper Setting (Nastavení média).
Ovládání zvětšení
Zvětšení nebo zmenšení návrhu štítku nebo volba zvětšení z roletové nabídky.
Tlačítka Previous/Next Record (Předchozí/Další záznam)
Zobrazí obsah předchozího nebo dalšího štítku.
Tlačítko Edit (Úpravy)
V okně P-touch Editor Layout (Návrh P-touch Editoru) otevře aktuální štítek k editaci.
Označení Label List (Seznam štítků)
Pokud je volba zatržená, importovaná data jsou připojena do Seznamu štítků.
Tlačítko Help (Nápověda)
Otevírá P-touch Editor Help (Nápověda P-touch Editoru).
Tlačítko Close (Zavřít)
Zavírá okno Add-In Preview (Náhled doplňku)
• Podrobnosti o dalších způsobech spuštění aplikace P-touch Editor z aplikace Microsoft Word
naleznete v nápovědě P-touch Editor.
• Pokud nejsou zvýrazněna žádná data nebo pokud zvýrazněná data zahrnují objekt nepodporovaný
aplikací P-touch Editor, zobrazí se chybové hlášení.
• Podrobnosti o automatickém připojení do Seznamu štítků jsou uvedeny v části “Připojení dat aplikace
Microsoft Word do Seznamu štítků.” na str.49.
• Doplněk pro Microsoft Word (P-touch Microsoft Word Add-In) nelze použít, pokud se právě
používá aplikace Microsoft Outlook. Zavřete Microsoft Outlook a doplněk (Add-In) aktivujte
restartováním aplikace Microsoft Word.
48
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
Štítek vytiskněte kliknutím na
.
Pokud chcete návrh štítku upravit nebo změnit podle vlastních požadavků, klikněte na
Obrazovka P-touch Editoru se objeví v plné velikosti a nyní můžete štítek upravit.
.
z Vytvoření štítků
3
„ Připojení dat aplikace Microsoft Word do Seznamu štítků.
Automaticky je vytvořen nový záznam a text zvolených dat je připojen do následujících polí.
• Aktuální data jsou připojena do pole Data.
• První řádek je přidán do pole Title (Název).
• Všechny zbývající řádky jsou přidány do pole Body.
• Pokud nechcete zaregistrovat data v Seznamu štítků, zrušte v okně Add-In Preview označení u volby
"Label List" (Seznam štítků).
• Data se zkopírují do štítku a jsou zformátována podle standardního stylu návrhu. Změnu stylu štítku
(Layout Style) proveďte následovně: kliknutím na
se zobrazí celá obrazovka aplikace P-touch
Editor, ve které můžete návrh upravit, nebo aplikovat jiný styl. Podrobnosti viz. “Vytvoření štítku pomocí
Stylu návrhu a dat ze Seznamu štítků” na str.42
Microsoft Excel
Pokud spustíte Doplněk (P-touch Add-In), můžete z aplikace Microsoft Excel zkopírovat označená
data. Zvýrazněný text je zkopírovaný jako text a bude automaticky vložen do nového záznamu
vytvořeného v Seznamu štítků. Pole nového záznamu Title, Body a Code (Kód) jsou potom
sloučeny do nového návrhu štítku, který je zobrazen v okně Add-In Preview (Náhled doplňku).
„ Vytvoření štítku pomocí dat z aplikace Microsoft Excel
1
Otevřete dokument Microsoft Excel a zvolte data, která si přejete umístit na štítek. Data
zvolte zvýrazněním.
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
49
Vytvoření štítků
2
Na standardní liště nástrojů aplikace Microsoft Excel klikněte na
.
Spustí se P-touch Editor a nově vytvořený štítek se zobrazí v okně Add-In Preview (Náhled
doplňku).
• Podrobnosti o dalších způsobech spuštění aplikace P-touch Editor z aplikace Microsoft Excel
naleznete v nápovědě P-touch Editor.
• Pokud nejsou zvýrazněna žádná data nebo pokud zvýrazněná data zahrnují objekt nepodporovaný
aplikací P-touch Editor, zobrazí se chybové hlášení.
• Podrobnosti o automatickém připojení do Seznamu štítků jsou uvedeny v části “Připojení dat aplikace
Microsoft Excel do Seznamu štítků.” na str.50.
• Popis každého tlačítka na liště nástrojů okna Add-In Preview je uveden na str. 48.
• Pokud je vybráno a importováno několik záznamů, použijte k prohlížení záznamů tlačítka Previous/
Next Record (Předchozí/Další záznam).
• V případě, že se rozhodnete importovat poslední sloupec (pokud je numerický) do pole Kód, zvolte
(zatrhněte) v záložce "Add-Ins" dialogového okna Options volbu "Import Into Code Field" (Import
do pole Code (Kód)).
• Maximální počet řádků zvolených a tisknutých v jediné tiskové úloze je 500.
• Při tisku budou zvolené záznamy počítány zespodu směrem nahoru. Znamená to, že jestliže chcete
vytisknout 1. a 2. záznam z 10, vyberte 9. a 10.
3
Štítek vytiskněte kliknutím na
.
Pokud chcete návrh štítku upravit nebo změnit podle vlastních požadavků, klikněte na
Obrazovka P-touch Editoru se objeví v plné velikosti a nyní můžete štítek upravit.
.
„ Připojení dat aplikace Microsoft Excel do Seznamu štítků.
Automaticky je vytvořen nový záznam pro každý zvolený řádek a text zvolených dat je připojen do
následujících polí.
• Aktuální data jsou připojena do pole Data.
• Obsah první buňky řádku je připojen do pole Title.
• Obsah zbývajících buněk řádku je připojen do pole Body.
• Pokud poslední buňka zvolená v řádku obsahuje pouze numerická data a pomlčky, obsah této
buňky bude připojen jak do pole Body, tak i do pole Code.
50
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
z Vytvoření štítků
• Pokud nechcete zaregistrovat data v Seznamu štítků, zrušte v okně Add-In Preview označení u volby
"Label List" (Seznam štítků).
• Data se zkopírují do štítku a jsou zformátována podle standardního stylu návrhu. Změnu stylu štítku
(Layout Style) proveďte následovně: kliknutím na
se zobrazí celá obrazovka aplikace P-touch
Editor, ve které můžete návrh upravit, nebo aplikovat jiný styl. Podrobnosti viz. “Vytvoření štítku pomocí
Stylu návrhu a dat ze Seznamu štítků” na str.42.
Microsoft Outlook
Pokud spustíte Doplněk (P-touch Add-In), můžete z aplikace Microsoft Outlook zkopírovat
označená data. Zvýrazněný text je zkopírovaný jako text a bude automaticky vložen do nového
záznamu vytvořeného v Seznamu štítků. Pole nového záznamu Title, Body a Code (Kód) jsou
potom sloučeny do nového návrhu štítku, který je zobrazen v okně Add-In Preview (Náhled
doplňku). Data mohou být importována z polí oken Kontakty, Kalendář, Odstraněná pošta,
Koncepty, Doručená pošta, Deník, Poznámky, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a Úkoly
(nezahrnuje dialogové okno Úkoly).
„ Vytvoření štítku pomocí dat z aplikace Microsoft Outlook
1
Otevřete Kontakty aplikace Microsoft Outlook a zvolte data, která si přejete umístit na
štítek. Data zvolte zvýrazněním.
2
Na standardní liště nástrojů aplikace Microsoft Outlook klikněte na
.
Spustí se P-touch Editor a nově vytvořený štítek se zobrazí v okně Add-In Preview (Náhled
doplňku).
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
51
Vytvoření štítků
• Podrobnosti o dalších způsobech spuštění aplikace P-touch Editor z aplikace Microsoft Outlook
naleznete v nápovědě P-touch Editor.
• Pokud nejsou zvýrazněna žádná data nebo pokud zvýrazněná data zahrnují objekt nepodporovaný
aplikací P-touch Editor, zobrazí se chybové hlášení.
• Podrobnosti o automatickém připojení do Seznamu štítků jsou uvedeny v části “Připojení dat aplikace
Microsoft Outlook do Seznamu štítků.” na str.52.
3
Štítek vytiskněte kliknutím na
.
Pokud chcete návrh štítku upravit nebo změnit podle vlastních požadavků, klikněte na
Obrazovka P-touch Editoru se objeví v plné velikosti a nyní můžete štítek upravit.
.
„ Připojení dat aplikace Microsoft Outlook do Seznamu štítků.
Při importování dat z okna Kontakty se automaticky pro každý zvolený kontakt vytvoří nový záznam
a data tohoto kontaktu jsou připojena do následujícíh polí jako text.
• Aktuální data jsou připojena do pole Data.
• Do pole Title je uvedeno Celé jméno... Pokud je uvedená adresa adresou do zaměstnání, do pole
Title je také připojena položka Funkce.
• Pokud je označena (zatržena) volba "Na tuto adresu zasílat poštu", adresa kontaktu je připojena
do pole Body. Pokud je uvedená adresa adresou do Zaměstnání, do pole Title je také připojena
položka Funkce.
• Do pole Code je uvedeno PSČ.
Při importování dat z jakéhokoliv okna aplikace Outlook se automaticky vytvoří nový záznam pro
vybraná data, která jsou připojena do následujícíh polí jako text.
• Aktuální data jsou připojena do pole Data.
• První řádek je přidán do pole Title (Název).
• Všechny zbývající řádky jsou přidány do pole Body.
• Pokud nechcete zaregistrovat data v Seznamu štítků, zrušte v okně Add-In Preview označení u volby
"Label List" (Seznam štítků).
• Data se zkopírují do štítku a jsou zformátována podle standardního stylu návrhu. Změnu stylu štítku
(Layout Style) proveďte následovně: kliknutím na
se zobrazí celá obrazovka aplikace P-touch
Editor, ve které můžete návrh upravit, nebo aplikovat jiný styl. Podrobnosti viz. “Vytvoření štítku pomocí
Stylu návrhu a dat ze Seznamu štítků” na str.42.
52
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
„ Jaká je funkce databáze?
Funkce Databáze umožňuje používat jiný existující zdroj dat k rychlému vytvoření vlastního štítku,
který obsahuje data z databáze, např. štítky se jménem a adresou nebo inventární štítky s kódy.
Podporované formáty: mdb (MS Access), csv (generic format) a xls (MS Excel).
„ Vytvoření štítku jmenovky pomocí databáze
Následující postup popisuje získání dat z databáze a jejich připojení do návrhu.
1
z Vytvoření štítků
Použití databáze
V okně Vlastnosti strany (Page properties) vyberte z roletové nabídky typů štítků Visitor
Name Badge Label (Jmenovka návštěvníka).
Podle velikosti průvodního štítku (Shipping label) je automaticky nastavena délka a šířka
štítku.
Pokud se okno Vlastnosti strany (Page property) nezobrazí, klikněte ve schránce Vlastnosti (Property)
na
a otevřete ho.
2
Připravte si hrubý návrh štítku, který hodláte vytvořit.
3
Pro získání dat z databáze a jejich připojení do návrhu, klikněte na nabídku File (Soubor)
a namiřte myší na Database (Databáze) a potom klikněte na Connect (Připojit).
Zobrazí se dialogové okno Open Database (Otevřít databázi).
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
53
Vytvoření štítků
4
Vyhledejte soubor, obsahující data, která mají být použitá pro štítek a otevřete ho.
V tomto případě budeme používat data aplikace MS Excel. Po otevření databázového
souboru se pod pracovní plochou návrhu (Layout) zobrazí okno databáze (Database).
5
Klikněte myší na volič pole, které chcete připojit do štítku. V tomto případě použijeme
pole Name (Jméno) a potom ho myší přetáhněte na návrh.
Pole je nyní přidáno do návrhu.
Volič
pole
54
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
K aktualizaci fontu, umístění a velikosti nového pole použijte dialogové okno Text
Properties (Vlastnosti textu).
7
Další pole připojte do návrhu podle kroků 1 a 5.
Po ukončenín editace návrhu je štítek připraven k tisku.
Návrh a obsah každého štítku můžete zkontrolovat volbou odpovídajícího záznamu v oknu
databáze (Database).
z Vytvoření štítků
6
Pomocí tlačítek "Next Record" (Další záznam) a "Previous
Record" (Předchozí záznam) v dialogovém okně "Database
Properties" (Vlastnosti databáze) se můžete pohybovat od
záznamu k záznamu.
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
55
Vytvoření štítků
8
Vytisknutí štítku(ů) jedním z následujících způsobů
• Štítek aktuálně zobrazený na pracovní ploše návrhu (Layout) můžete vytisknout kliknutím na
ikonu
okna Print Properties (Vlastnosti tisku).
• Jestliže se rozhodnete vytisknout více štítků, při volbě jednotlivých záznamů v okně
databáze (Database) pro štítky, které chcete vytisknout, držte stisknutou klávesu [Ctrl] a
potom klikněte na ikonu
okna Print Properties (Vlastnosti tisku).
• Kliknutím na tlačítko Print Setup
(Nastavení tisku) budou vytisknuty
všechny záznamy. V rozsahu tisku (“Print
Range”) zvolte “All Records” (Všechny
záznamy) a kliknutím na
budou štítky
vytisknuty.
U modelu QL-500 není dostupná volba “Auto Cut” (Automatický odstřih).
56
Použití P-touch Editoru spolu s ostatními aplikacemi
DODATEK
Z času na čas potřebuje tiskárna štítků QL-500/550 potřebovat vyčistit, zvláště tehdy, pokud je
provozována v prašném prostředí.
z DODATEK
Údržba
Čištění tiskové hlavy
Papírová páska DK Paper Roll, používaná v tiskárně štítků QL-500/550, také automaticky čistí
tiskovou hlavu. Tisková hlava je čištěna průchodem pásky DK Paper Roll při tisku nebo podávání
štítku. Pokud je to nutné, jednoduše zaveďte pásku DK Paper Roll stiskem tlačítka FEED a tisková
hlava se automaticky vyčistí.
Čištění válce
K vyčištění válce použijte čistící arch, viz níže uvedený postup.
Podrobnosti o čistícím archu jsou uvedeny v části Příslušenství na str. 62.
K čištění tiskárny štítků QL-500/550 používejte pouze doporučené čistící archy.
Všechny ostatní archy mohou válec poškrábat nebo jiným způsobem poškodit.
1
Tiskárnu štítků vypněte.
2
Uchopte pevně kryt přihrádky pásky na obou stranách,
co nejblíže k přednímu okraji a zvedněte ho.
3
Pásku DK Roll vyjměte.
Před čištěním válce nejdříve pásku DK Roll
vyjměte. Pokud tak neučiníte, čištění neproběhne
správně.
Údržba
57
DODATEK
4
Konec čistícího archu ( 1 ) provlékněte štěrbinou, která
je umístěna hned před odstřihem.
• Část archu ( 1 ) neodtrhujte.
• Ujistěte se, že strana čistícího archu určená k potisku,
směřuje nahoru.
5
Po zasunutí čistícího archu do štěrbiny odlepte horní
část archu ( 2 ).
6
7
Tiskárnu štítků zapněte.
Tlačítko FEED držte stisknuté nejméně po dobu 1
sekundy.
Válec se otočí o 10 cm.
• Délka čistícího archu je 8,5 cm.
• Stiskem tlačítka FEED kratším než 1 sekundu se
válec otočí pouze o 8 mm.
8
58
Údržba
Lepící povrch čistícího archu sejme z válce veškeré nečistoty a prach. Čištění je potom
hotovo. Čistící arch lze použít pouze jednou.
Opakovaným používáním se nůž odstřihu otupí. V tomto případě je nutné podle následujících
pokynů jednotku odstřihu vyměnit Podrobnosti o jednotce odstřihu jsou uvedeny v části
Příslušenství na str. 62.
1
Tiskárnu štítků vypněte a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
2
Kryt přihrádky pásky DK Roll otevřete, zvedněte
uvolňovací páčku a pásku DK Roll z přihrádky
odstraňte.
3
Šroubovákem uvolněte šroubek, který zajišťuje
jednotku odstřihu.
z DODATEK
Výměna jednotky odstřihu.
Šroubek nelze zcela vyšroubovat. Šroubek pouze uvolněte,
aby bylo možné jednotku odstřihu vyjmout z tiskárny.
4
Úchytku přidržte a jednotku odstřihu zvedněte.
Buďte opatrní a nikdy se nedotýkejte nože odstřihu.
5
6
7
Novou jednotku odstřihu zatlačte do dvou otvorů po obou stranách kolíků v přístroji.
8
Npájecí kabel zapojte zpět do síťové zásuvky.
Šroubek, zajišťující jednotku odstřihu, dotáhněte.
Nainstalujte zpět pásku DK Roll a kryt přihrádky zavřete.
Podrobnosti viz. “Instalace pásky DK Roll” na str. 8.
Údržba
59
DODATEK
Vyhledání závad
Co dělat, když...
Problém
QL-500/550 netiskne
nebo se objevila
chyba tisku.
Tlačítko napájení
nesvítí nebo bliká.
Tištěný štítek má
pruhy, znaky nebyly
kvalitně vytisknuty
nebo štítky nebyly
správně podány.
Chyba při přenosu dat
na osobním počítači.
Štítek se zasekl
v prostoru odstřihu
nebo po tisku nebyl
správně vysunutý.
60
Vyhledání závad
Řešení
Œ Není kabel USB rozhraní uvolněný?
Zkontrolujte správné propojení kabelem USB rozhraní.
Œ Je páska DK Roll správně nainstalovaná?
Pokud nikoliv, vyjměte ji a znovu ji nainstalujte.
Œ Je v přístroji dostatek pásky?
Zkontrolujte zbývající množství pásky v přístroji.
Œ Není kryt přihrádky pásky DK Roll otevřený?
Zkontrolujte, zda je kryt přihrádky pásky DK Roll dobře zavřený.
Œ Je napájecí kabel správně zapojený?
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen a zapojen. Pokud je
kabel správně zapojený, zkuste přístroj zapojit do jiné síťové
zásuvky.
*Pokud tlačítko stále nesvítí ani nebliká, kontaktujte autorizovaný
servis firmy Brother.
Œ Není tisková hlava nebo válec znečištěný?
Přestože hlava zůstává při běžném používání obvykle čistá, mohou
se na válec usadit nečistoty a prach.
Podrobnosti viz. “Čištění válce” na str. 57.
Œ Byl zvolený správný port?
Zkontrolujte, zda byl v seznamu “Print to the following port” (Tisk do
následujícího port) dialogového okna Printer Properties (Vlastnosti
tiskárny) zvolený správný port.
Œ Není tiskárna štítků QL-500/550 v režimu chlazení (nebliká LED
dioda pomalu)?
Vyčkejte, až LED dioda přestane blikat a potom zkuste tisk
opakovat.
Œ Neztratil nůž odstřihu svoji ostrost?
Objevují se chyby odstřihu pravidelně?
Jednotku odstřihu vyměňte. Podrobnosti viz. “Výměna jednotky
odstřihu.” na str. 59.
Œ Není na válci usazen prach nebo nečistoty, které by bránily v jeho
volném otáčení?
K vyčištění válce použijte čistící arch. Podrobnosti o čištění válce
jsou uvedeny na str. 57.
z DODATEK
Technické údaje
QL-500/QL-550
Položka
Indikace
Tisk
Tlačítka
Rozhraní
Napájení
Rozměry
Hmotnost
Odstřih
Technické údaje
LED dioda (zelená)
Způsob tisku
Přímý termo tisk termo hlavou
Max.90 mm/sekundu, max. 50 štítků/min.
Rychlost tisku
(Standardní štítek s adresou)
Tisková hlava
300 dpi/720 bodů
Maximální šířka tisku
59 mm
Minimální délka štítku
25 mm
Tlačítko Zapnuto/Vypnuto (On/Off)
Tlačítko FEED
Tlačítko CUT (pouze model QL-550)
USB (USB Spec. 1.1 protokol)
230 V stř., 60 Hz (0,8A)
146 (Š) × 196 (H) × 152 (V) mm
Asi 1,3 kg (bez pásky)
Automatický odstřih (QL-550)
Ruční odstřih (QL-500)
Okolní prostředí
Položka
Operační systém
Rozhraní
Pevný disk
Technické údaje
Microsoft® Windows® 98 SE/Me/2000 Professional
/XP (Home/Professional)
(nainstalovaný při zakoupení osobního počítače)
USB (USB Spec. 1.1 protokol)
Min. 70 MB volné kapacity*1
Microsoft® Windows® 98 SE/Me
Paměť
Monitor
Ostatní
Teplota
Vlhkost
®
®
Microsoft Windows 2000 Professional
/XP (Home/Professional)
SVGA, barevný s grafickou kartou
Mechanika CD-ROM
10°C až 35°C
20% až 80% (bez kondenzace)
64 MB a více
128 MB a více
*1 Požadovaná volná kapacita při instalaci programu se všemi doplňkovými programy.
Technické údaje
61
DODATEK
Příslušenství
Nabídka pásek se liší podle země prodeje. Vyžádejte si od Vašeho dodavatele jejich aktuální
nabídku.
Pásky se sadou štítků
Typ
DK-1201
DK-1208
DK-1209
DK-1202
DK-1203
DK-1204
DK-1207
Popis
29 x 90 mm / 400ks - standardní adresy
38 x 90 mm / 400ks - široké adresy
62 x 29 mm / 800ks - úzké adresy
62 x 100 mm / 300ks - poštovní štítky
17 x 87 mm / 300ks - databáze
17 x 54 mm / 400ks - univerzální štítek
58 x 58 mm / 100ks - CD, DVD
Role pásky
Typ
DK-2214
DK-2210
DK-2205
DK-2211
DK-2212
DK-2606
DK-2113
Popis
12 mm / 30,48 - papírová
29 mm / 30,48 - papírová
62 mm / 30,48 - papírová
29 mm / 15,24 - bílá filmová
62 mm / 15,24 - bílá filmová
62 mm / 15,24 - žlutá filmová
62 mm / 15,24 - průsvitná filmová
Jednotka odstřihu
Typ
DK-BU99
Popis
2 kusy
Čistící arch
Typ
DK-CL99
62
Příslušenství
Popis
10 kusů
z DODATEK
Příslušenství
63
!
"
#
#$
%
+
.
#
5 ! "
# 0 ! "
! ! "
#&
/
,
"
!
&
'
!
)
$
+
#&
!# 1 2 3 - $ !
!
"!
+ !
'0
!#
!
&
!
!#
*
!
! %
-'
##
) 2 4'
+ #
+7
!-
'
!"
6 #
!
& ! '( !
)
,
"
!
$
$
+! $
$
,
!
!
%
! ! "
"7
& !
#'
&' 5 ! "
"
8
"7
'
"
#
#&
,
"
&
!
9
!
# -'
& !
" #
%
!
&
#

Podobné dokumenty