BALTIC R410A Instalace, provoz a údržba

Komentáře

Transkript

BALTIC R410A Instalace, provoz a údržba
Instalace, provoz
a údržba
BALTIC R410A
Providing indoor climate comfort
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
OBSAH
NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU
Viz BALTIC-IOM-0708-CZ
Tento návod je určen pro následující řady ROOFTOPŮ:
BAC020SNM
BAC030SNM
BAC035SNM
BAC045SNM
BAC055SNM
BAC065DNM
BAC075DNM
BAH020SNM
BAH030SNM
BAH035SNM
BAH045SNM
BAH055SNM
BAH065DNM
BAH075DNM
BAG020SHM
BAG020SSM
BAG030SHM
BAG030SSM
BAG035SHM
BAG035SSM
BAG045SHM
BAG045SSM
BAG055SHM
BAG055SSM
BAG065DHM
BAG065DSM
BAG075DHM
BAG075DSM
BAM020SHM
BAM020SSM
BAM030SHM
BAM030SSM
BAM035SHM
BAM035SSM
BAM045SHM
BAM045SSM
BAM055SHM
BAM055SSM
BAM065DHM
BAM065DSM
BAM075DHM
BAM075DSM
POZNÁMKY K JEDNOTCE VYBAVENÉ PLYNOVÝM HOŘÁKEM:
JEDNOTKA SE MUSÍ INSTALOVAT V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI
PŘEDPISY A SMĚRNICEMI PLATNÝMI V DANÉ KRAJINĚ A SMÍ SE
POUŽÍVAT POUZE V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTORU.
PŘED SPUŠTĚNÍM TÉTO JEDNOTKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE POKYNY
VÝROBCE.
TENTO NÁVOD PLATÍ POUZE PRO JEDNOTKY S NÁSLEDUJÍCÍMI KÓDY:
GB IR GR DA NO FI IS
Pokud tyto symboly nejsou na jednotce uvedeny, podívejte se do technické
dokumentace, kde případně najdete podrobný popis modifikací požadovaných
pro montáž jednotky v určité zemi.
Společnost Lennox nabízí řešení pro vnitřní prostředí budov již od roku 1895. Náš sortiment střešních jednotek Baltic TM
rooftop má i nadále vsokou úroveň, díky které značka LENNOX u zákazníků zdomácněla. Flexibilní návrhy řešení pro
uspokojení vašich potřeb a důsledná pozornost věnovaná řešení detailů. Výrobky navržené s ohledem na dlouhou
životnost a jednoduchá údržba jsou standardem. Informace o místním zastoupení získáte na www.lennoxeurope.com.
Veškeré technické a technologické informace obsažené v tomto návodu, včetně všech námi poskytovaných výkresů, náčrtů
a technických popisů, zůstávají vlastnictvím firmy Lennox a nesmějí být použity (s výjimkou provozování tohoto výrobku),
reprodukovány, poskytovány či zpřístupňovány třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu firmy Lennox.
Technické informace a specifikace obsažené v tomto návodu jsou určeny pouze pro informaci. Výrobce si vyhrazuje právo změnit je bez
předchozího upozornění a bez povinnosti upravit již dříve prodaná zařízení.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 1
OBSAH
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU ..................................................................................5
INSTALACE
Přeprava - manipulace ............................................................................................11
Předepsaná zařízení pro manipulaci ......................................................................12
Rozměry a hmotnosti ..............................................................................................13
Zdvihání jednotek ...................................................................................................14
Zdvihání střešních osazovacích rámů ....................................................................15
Zdvihání rekuperačních jednotek ............................................................................16
Předběžné kontroly..................................................................................................17
Minimální volný prostor kolem jednotky ...................................................................18
Montáž na střešní rámy ..........................................................................................19
Umístění osazovacího rámu ........................................................................19
Neseřiditelný, nesmontovaný střešní rám ...................................................20
Upevnění rámu ............................................................................................22
Obruba a lemování ......................................................................................22
Instalace modulu rekuperace tepla ..............................................................23
Ekonomizér a odsávání ..........................................................................................24
UVEDENÍ DO PROVOZU
Elektrické zapojení ..................................................................................................26
Předběžné kontroly .................................................................................................26
Spuštění jednotky ...................................................................................................27
Zapnutí jednotky .....................................................................................................28
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
BALTIC BAC-BAH-BAG-BAM 020 až 075 ..............................................................29
Neseřiditelný střešní rám ........................................................................................37
Seřiditelný střešní rám ...........................................................................................38
Střešní rám s několika směry proudění vzduchu ....................................................42
Střešní odsávací rám se svislým prouděním vzduchu ............................................46
Střešní odsávací rám s vodorovným prouděním vzduchu ......................................50
Přechodový střešní rám ..........................................................................................53
Volitelný doplněk modulu rekuperace tepla ............................................................54
VĚTRÁNÍ
Napnutí řemene ......................................................................................................58
Montáž a seřízení řemenic .....................................................................................59
Zaregulování průtoku vzduchu ...............................................................................60
Filtry ........................................................................................................................71
Spouštěč ventilátoru ...............................................................................................72
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 2
OBSAH
ALTERNATIVY OHŘEVU
Horkovodní výměníky .............................................................................................73
Elektrický ohřívač ....................................................................................................75
Plynové hořáky .......................................................................................................76
Plynové hořáky se spojitou regulací .......................................................................88
ŘÍZENÍ CLIMATIC
Viz odstavec na straně 91 ...................................................................................... 93
SCHEMATICKÉ NÁČRTY
Chladivové okruhy .................................................................................................. 114
Schéma horkovodního ohřívače .............................................................................117
ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA ................................................................................................. 118
PLÁN ÚDRŽBY ....................................................................................................................121
ZÁRUKA ............................................................................................................................... 124
CERTIFIKÁTY ......................................................................................................................125
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 3
TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ
Veškerá zařízení Baltic odpovídají nařízení směrnice PED 97-23/CE.
Následující upozornění musíte pečlivě dodržovat.
Veškeré práce na jednotce smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný pracovník.
Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu nebo vážným nehodám.
Práce na jednotce:
•
Zařízení je nutno odpojit od zdroje elektrického napájení použitím hlavního vypínače.
•
Pracovníci jsou povinni používat řádné osobní ochranné pomůcky (přilba, rukavice, ochranné brýle apod.).
Práce na elektrickém systému:
•
Práce na elektrických částech lze vykonávat pouze tehdy, je-li zařízení vypnuté (viz dále). Zároveň smí tyto práce
vykonávat pouze elektrikář s náležitou kvalifikací a oprávněním.
Práce na chladivovém okruhu (okruzích):
•
Měření tlaku, vypouštění a plnění systému pod tlakem je třeba provádět přes připojovací místa určená k tomuto účelu a
pomocí vhodného vybavení.
•
Aby se předešlo riziku exploze v důsledku rozstřikování chladiva a oleje, je nutno příslušný okruh před demontáží nebo
rozletováním dílů chladicího okruhu vypustit. Tlak v systému musí mít nulovou hodnotu.
•
Po vypuštění okruhu existuje zbytkové riziko tvorby tlaku v důsledku odpařování oleje nebo ohřevu výměníku. Nulový tlak je
zapotřebí udržovat otevřením vypouštěcího kohoutu na nízkotlaké straně.
•
Letování smí provádět pouze kvalifikovaný páječ. Pájka musí být v souladu s normou NF EN1044 (min. 30 % stříbra).
Výměna dílů:
•
Z důvodu zachování souladu s označením CE je třeba používat při výměně dílů originální náhradní díly nebo díly schválené
společností Lennox.
•
Lze používat pouze chladivo uvedené na typovém štítku výrobce. Žádné jiné druhy chladiva (směs chladiv, uhlovodíky atd.)
se nesmějí používat.
UPOZORNĚNÍ:
V případě požáru mohou chladicí okruhy způsobit explozi a rozstřik plynného chladiva a oleje.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 4
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU
Podrobné údaje o místě aplikace
Místo aplikace
Jednotka - č. zakázky
Technik provádějící instalaci
Řídicí systém
Model
Výrobní číslo
Chladivo
…………………………………
………………………………...
…………………………………
………………………………….
……………….…………………
…………………………………
…………………………………
(1) INSTALACE NA STŘEŠE
Zabudovaný odvod kondenzátu
Instalace
Ano
Ne
Dostatečný přístup
Ne
Ano
Střešní rám
V pořádku
Není v pořádku
(2) KONTROLA PŘIPOJENÍ
Kontrola sledu fází
Ano
Ne
Sdružené napětí mezi fázemi
1/2
………….
2/3
………….
1/3
………….
(3) KONTROLA KONFIGURACE CLIMATIC
Regulace CLIMATIC 50 je nakonfigurována v souladu s doplňkovým příslušenstvím a specifikací:
Ano
Ne
(4) SEKCE PŘÍVODNÉHO VENTILÁTORŮ
Typ:
Výkon na štítku:
Napětí na štítku:
Proud na štítku:
N°1
……………………
……………………
……………………
kW
V
A
Typ ventilátoru:
Dopředu zahnuté lopatky
Dozadu zahnuté lopatky
……………………
Ano
Ne
Ano
Ne
……………………
……………………
mm
N°2
……………………
……………………
……………………
Dopředu zahnuté lopatky
Dozadu zahnuté lopatky
……………………
Ano
Ne
Ano
Ne
……………………
……………………
Uvedeno Řemen Délka:
Napnutí zkontrolováno:
Poloha zkontrolována:
Průměr řemenice motoru:
DM
Průměr řemenice ventilátoru: DP
mm
mm
Otáčky ventilátoru = otáčky motoru x DM / DP
Průměrný naměřený proud:
1/min
A
……………………
……………………
……………………
……………………
Mechanický výkon na hřídeli
(viz Zaregulování proudění vzduchu):
W
……………………
……………………
Ano
Ano
Pracovní bod zkontrolován:
3
Přibližný průtok vzduchu:
Ne
……………………
m /h
Ne
……………………
(5) KONTROLA BEZP. SNÍMAČE TLAKU VZDUCHU
Naměřená tlaková ztráta
…………………………… mbar
Požadované hodnoty přizpůsobeny:
Ano
Ne
Pokud ano, uveďte nové hodnoty:
3410: …………
3411: …………
3412: …………
(6) KONTROLY VENKOVNÍCH SNÍMAČŮ
Zkontrolujte a zapište teploty v menu 2110:
Ano
Ne
100 % čerstvého vzduchu
100 % vratného vzduchu
………………………..°C
………………………..°C
Kontrola elektrického zapojení:
Ne
Ano
Teplota v přívodu
Teplota vratného vzduchu
………………………..°C
………………………..°C
Venkovní teplota
………………………..°C
………………………..°C
(7) KONTROLY SMĚŠOVACÍCH KLAPEK
Klapky se volně otvírají
a zavírají OK
Ano
Ne
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Minimální % čerstvého
vzduchu
……………..%
Nucené odsávání
kontrolováno
Ano
Ne
Snímače entalpie
zkontrolovány
Ano
Ne
Strana 5
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU
(8) SEKCE CHLAZENÍ
Proud motoru venkovního ventilátoru:
Motor 1
L1 ……..A
L2 ……..A
Motor 2
L1 ……..A
L2 ……..A
Motor 3
L1 ……..A
L2 ……..A
Motor 4
L1 ……..A
L2 ……..A
Motor 5
L1 ……..A
L2 ……..A
Motor 6
L1 ……..A
L2 ……..A
Proud kompresoru CHLAZENÍ
L3
L3
L3
L3
L3
L3
……..A
……..A
……..A
……..A
……..A
……..A
Teploty
Fáze 1
Fáze 2
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
Kontrola reverzních ventilů:
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
………
………
………
………
Výtlak
……… °C
……… °C
……… °C
……… °C
°C
°C
°C
°C
Ne
Ne
Ventil 1: Ano
Ventil 2: Ano
………
………
………
………
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
HP
Bar
Bar
Bar
Bar
………
………
………
………
Bar
Bar
Bar
Bar
Tlaky
Fáze 3
…..… A
…..… A
…..… A
…..… A
…… Bar
V
V
V
V
Tlaky a teploty
Sání
Komp. 1
…..… A
Komp. 2
…..… A
Komp. 3
…..… A
Komp. 4
…..… A
Vypínání HP
Náplň chladiva
……..
……..
……..
……..
Ne
Ne
Teploty
Fáze 2
Komp.1:
Komp.2:
Komp.3:
Komp.4:
LP
Ventil 3: Ano
Ventil 4: Ano
Proud kompresoru VYTÁPĚNÍ
Fáze 1
Kompresory- napětí
Fáze 3
Sání
Komp. 1
Komp. 2
Komp. 3
Komp. 4
Kontrola směru otáčení
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Tlaky a teploty
Tlaky
……… °C
……… °C
……… °C
……… °C
Vypínání LP
C1: ………..kg
Výtlak
……… °C
……… °C
……… °C
……… °C
C2: ………..kg
LP
HP
………
………
………
………
Bar
……… Bar
Bar
……… Bar
Bar
……… Bar
Bar
……… Bar
……… Bar
C3: ………..kg
C4: ………..kg
(8) SEKCE ELEKTRICKÉHO OHŘEVU
Typ:
………………………………………………….
PROUD při 1. stupni (Baltic)
1 ……………….
2 ……………….
3 ……………….
Výrobní číslo:…………………………….
PROUD při 2. stupni (Baltic)
1 ……………….
2 ……………….
3 ……………….
(9) SEKCE HORKOVODNÍ VÝMĚNÍK
Kontrola pohyblivosti trojcestných ventilů: Ano
Ne
(10) SEKCE PLYNOVÉHO OHŘEVU
Plynový hořák 1
Výkon:
Typ ventilu:
……………………….
…………………….
Druh plynu: G
Rozměr potrubí:
Tlak v potrubí:
Test tlakové ztráty:
………………………
Ano
Ne
Kontrola tlaku v rozvodu
Velký plamen…….… Malý plamen………..
Vypínací tlak tlakového spínače průtoku vzduchu:
………………mbar / Pa
Proud
Teplota
motoru:
spalin:
CO2 %:
CO ppm:
……….A
……… °C
………%
………%
Plynový hořák 2
Výkon:
Typ ventilu:
……………………….
…………………….
Druh plynu: G
Rozměr potrubí
Tlak v potrubí:
Test tlakové ztráty:
………………………
Ano
Ne
Kontrola tlaku v rozvodu:
Velký plamen…….… Malý plamen………..
Vypínací tlak tlakového spínače průtoku vzduchu:
………………mbar / Pa
Proud
Teplota
motoru:
spalin:
CO2 %:
CO ppm:
……….A
………. °C
………%
………%
(11) KONTROLA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BMS
Typ:
…………………………..
Typ snímače:
………………………………..
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Propojovací vodiče zkontrolovány:
Ano
Ne
Strana 6
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU
Doporučujeme dvě tabulky dole vyplnit před přenesením nastavení pásem do řídicího systému Climatic.
Viz část Řízení, strana 55
Časové zóny
Hodina
0
1
2 3
UNO
Příklad
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7h15 ZA
11h00 ZB 14h00
19h00
ZC
UNO
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Proměnné pro nastavení každého časového pásma
Počátek zóny A
Počátek zóny B
Počátek zóny C
Počátek UNO
hod. (3211) min. (3212) hod. (3213) min. (3214) hod. (3215) min. (3216) hod. (3217) min. (3218)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Popis
Nast. Místnost
Jednotka Menu
°C
Min
Max
3311
8
35
Min. Vzduch
%
3312
0
100
Nast. Dyna
°C
3321
0
99.9
Nast. Chlazení
°C
3322
8
35
Nast. Topení
°C
3323
8
35
Výměna ohřívače
Zap. / Vyp.
3324
~
~
Aktivace
Zap. / Vyp.
3331
~
~
Výměna ohřívače
Zap. / Vyp.
3332
~
~
Nast. Suš
%
3341
0
100
Nast. Zvlhč
%
3342
0
100
Ventil. Zap. / Vyp. Zap. / Vyp.
3351
~
~
Ventil. Vyřazen
Zap. / Vyp.
3352
~
~
Čerstv. Vzduch
Zap. / Vyp.
3353
~
~
CO2
Zap. / Vyp.
3354
~
~
Kompr. Chlaz.
Zap. / Vyp.
3355
~
~
Kompr. Topení
Zap. / Vyp.
3356
~
~
Pomoc.ohřív
Zap. / Vyp.
3357
~
~
Zvlhčovač
Zap. / Vyp.
3358
~
~
Tichý provoz
Zap. / Vyp.
3359
~
~
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Zóna A
--
Zóna B
--
Zóna C
UNOC
--
Strana 7
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU
ZÁZNAMOVÁ KARTA CHLADÍRENSKÉHO ÚKONU: Směrnice
EU č. 842/2006
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Název stanoviště
Adresa stanoviště
Obsluha stanoviště
Výkon chlazení
Typ chladiva
Výrobce jednotky
Sériové číslo
Náplň chladiva (kg)
Rok montáže
DOPLŇOVÁNÍ CHLADIVA
Datum
Technik
Množství (kg)
Důvod doplnění
ODSTRANĚNÍ CHLADIVA
Datum
Technik
Množství (kg)
Důvod odstranění
Výsledek zkoušky
Potřebné následné opatření
ZKOUŠKY TĚSNOSTI
Datum
Technik
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 8
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU
ZKOUŠKY TĚSNOSTI (část 2)
Datum
Technik
Výsledek zkoušky
Potřebné následné opatření
NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ
Datum
Technik
Týká se zkoušky
provedené dne
Opatření provedeno
TESTOVÁNÍ SYSTÉMU AUTOMATICKÉ DETEKCE NETĚSNOSTÍ (je-li použit)
Datum
Technik
Výsledek zkoušky
Poznámky
Poznámky: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 9
ZPRÁVA O UVEDENÍ DO PROVOZU
POZNÁMKY:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 10
PŘEPRAVA – MANIPULACE
KONTROLY PO DODÁNÍ
USKLADNĚNÍ
Při přejímce nového zařízení zkontrolujte následující body.
Povinností zákazníka je přesvědčit se, je-li zařízení
v dobrém stavu a schopné provozu:
Když jsou jednotky dodány na místo montáže, nejsou vždy
použity ihned; někdy je nutné je uskladnit. V případě
střednědobého až dlouhodobého skladování doporučujeme
následující postupy:
- Ujistěte se, že v hydraulických systémech není voda.
- Kryty tepelného výměníku ponechte na jejich místech (kryt
AQUILUX).
- Ponechte na místě ochrannou plastovou fólii.
- Přesvědčete se, že elektrické rozvaděče jsou uzavřené.
- Všechny prvky a doplňky pro pozdější montáž
uchovávejte před použitím zařízení v suchu a čistotě.
- Vnější plášť není žádným způsobem poškozen.
- Zdvihací a manipulační technika je vhodná pro daný typ
zařízení a vyhovuje požadavkům na manipulaci uvedeným
v této příručce.
- Příslušenství objednané pro montáž v daném místě bylo
dodáno a je v dobrém stavu.
- Dodané vybavení odpovídá objednávce a souhlasí
s dodacím listem.
Pokud je výrobek poškozen, musí být písemně stvrzeny
přesné podrobnosti a dokument musí být doporučenou
poštou zaslán přepravní společnosti do 48 hodin od
okamžiku dodávky (pracovní dny). Kopii tohoto dopisu je
nutné pro informaci adresovat společnosti Lennox
a dodavateli nebo distributorovi. Nesplněním těchto
požadavků zaniká nárok na odškodnění vůči přepravní
společnosti.
KLÍČ PRO ÚDRŽBU
Doporučujeme, abyste klíč připevněný k závěsnému oku
uložili na bezpečném a přístupném místě. To Vám později
umožní otvírat rozvaděče při údržbě a montáži.
Zámky se pootočí o ¼ otáčky a poté dotáhnou (obr. 2).
ODVOD KONDENZÁTU
TYPOVÝ ŠTÍTEK
Typový štítek udává vyčerpávající údaje o modelu
a zajišťuje, že zařízení odpovídá objednanému výrobku.
Je na něm uveden elektrický příkon při rozběhu zařízení,
jeho jmenovitý výkon a napájecí napětí. Přípustná odchylka
napájecího napětí činí max. +10/-15 %. Rozběhový proud
je maximální hodnota, která bude pravděpodobně
dosažena při uvedeném provozní napětí. Zákazník musí
mít či zajistit odpovídající elektrickou přípojku. Z toho
důvodu je důležité zkontrolovat, zda napájecí napětí
uvedené na typovém štítku zařízení odpovídá napětí
v napájecí síti. Typový štítek též udává rok výroby a typ
použitého chladiva, jakožto i požadovanou náplň pro každý
kompresorový okruh.
Obr. 2
Hadice pro odvod kondenzátu nejsou při dodání
namontovány a jsou spolu se sponami uloženy
v elektrickém rozvaděči.
Namontujte je nasunutím na vývody záchytné vany na
kondenzát a šroubovákem utáhněte spony (obr. 3).
BAM055NM1M
2008
R410A
18/05/2008
42.0 bar
Obr. 1
Obr. 3
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 11
PŘEPRAVA – MANIPULACE - VÝSTRAHA
PŘEDEPSANÁ ZAŘÍZENÍ PRO MANIPULACI
Manipulační úchyty
pro navádění jednotky
na osazovací rám
Přísavná držadla pro
navádění jednotky
JE DOVOLENO
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
NENÍ DOVOLENO
Strana 12
PŘEPRAVA – MANIPULACE
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
3
1
2
4
BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM
20S
30S
35S
45S
55S
65D
75D
A
mm
2017
2017
1890
1910
1910
2260
2260
B
mm
1418
1418
1915
2235
2235
2873
2873
C
mm
1220
1220
1221
1221
1221
1225
1225
D
mm
484
484
414
418
418
418
418
Bez protidešťového krytu
kg
394
414
547
604
619
796
852
S protidešťovým krytem
kg
417
437
575
677
652
837
893
Se standardním ohřívačem, bez krytu
kg
445
465
608
678
693
904
960
Se standardním ohřívačem, s krytem
kg
468
488
636
711
726
945
1001
S ohřívačem s vysokým výkonem, bez krytu
kg
454
474
627
700
715
963
1019
S ohřívačem s vysokým výkonem, s krytem
kg
477
497
655
733
748
1004
1060
Hmotnosti standardních jednotek
Hmotnosti plynových jednotek
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 13
PŘEPRAVA – MANIPULACE
ZDVIHÁNÍ JEDNOTEK
Skříň B
1850
(min.)
1410
(min.)
Skříň C
1930
(min.)
Obr. 5
Skříň D
Obr. 6
Skříň E
2250
(min.)
1700
(min.)
Obr. 7
1700
(min.)
2890
(min.)
2080
(min.)
Obr. 8
VÝSUVNÉ ZÁVĚSNÉ OKO
Obr. 9
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 14
PŘEPRAVA – MANIPULACE
ZDVIHÁNÍ STŘEŠNÍCH OSAZOVACÍCH RÁMŮ
NASTAVITELNÝ OSAZOVACÍ RÁM
B
A
Rozměry (mm)
A
B
Modul B
1890
1100
Modul C
1735
1295
Modul D
1735
1545
Modul E
2085
1995
Hmotnosti (kg)
Modul B Modul C Modul D Modul E
Obr. 10
Bez přídavného
ohřevu
S přídavným
ohřevem
87
94
104
152
86
90
100
138.2
SPODNÍ ODSÁVACÍ RÁM
B
A
B
A
Obr. 11
Rozměry
Obr. 12
Hmotnosti
Modul B Modul C Modul D Modul E
A
B
Modul B
2050
1160
Modul C
1900
1360
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Modul D
1900
1610
Modul E
2250
2060
Vertikální bez
přídavného ohřevu
Vertikální s
přídavným ohřevem
Horizontální
192
220
240
370
194
194
240
365
142
168
185
301
Strana 15
PŘEPRAVA – MANIPULACE
STŘEŠNÍ RÁM S NĚKOLIKA SMĚRY PROUDĚNÍ VZDUCHU
B
A
Rozměry (mm)
A
B
Modul B
2050
1160
Modul C
1900
1360
Modul D
1900
1610
Modul E
2250
2060
Hmotnosti (kg)
Bez přídavného
ohřevu
S přídavným
ohřevem
Modul B
Modul C
Modul D
Modul E
81
88
100
147
90
93
103
146.7
Modul C
1290
1170
Modul D
1290
1547
Obr. 13
ZDVIHÁNÍ REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK
A
B
Rozměry
A
B
Modul B
1290
820
Modul E
1290
1895
Hmotnosti (kg)
Modul B
143
Modul C
172
Modul D
229
Modul E
317
Obr. 14
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 16
INSTALACE
CHRÁNIČE PRO ZDVIHÁNÍ NA VIDLICÍCH
PŘED MONTÁŽÍ ODSTRAŇTE CHRÁNIČE PRO ZDVIHÁNÍ NA VIDLICÍCH
Obr. 15
PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY
POŽADAVKY PRO INSTALACI
Před montáží zařízení MUSÍTE zkontrolovat následující
body:
- Jsou odstraněny chrániče pro zdvihání na vidlicích?
- Je pro zařízení dostatek prostoru?
- Má plocha, na kterou se má zařízení montovat,
dostatečnou nosnost? Doporučujeme provést podrobné
posouzení konstrukce předem.
- Není konstrukce nadměrně oslabena otvory pro
přívodní a vratná potrubí?
- Vyskytují se nějaké překážky, které by mohly provozu
zařízení bránit?
- Odpovídá dostupné elektrické napájení hodnotám
specifikovaným pro dané zařízení?
- Je k dispozici odpad pro odvádění kondenzátu?
- Je dostatečný přístup pro provádění údržby?
- Montáž zařízení může vyžadovat různé způsoby
zdvihání, které se mohou u každé instalace lišit (vrtulník
nebo jeřáb). Byly tyto způsoby předem posouzeny?
- Zajistěte, aby byla jednotka namontována v souladu
s montážními pokyny a s předpisy platnými v místě
montáže.
- Zkontrolujte, jestli se potrubí s chladivem nemohou
někde odírat o konstrukci nebo o jiná potrubí.
Plocha, na které se má zařízení instalovat, musí být čistá
a bez jakýchkoliv překážek, které by mohly bránit proudění
vzduchu ke kondenzátorům:
- Vyhněte se nerovným plochám.
- Vyhněte se montáži dvou jednotek vedle sebe nebo
blízko u sebe, protože to může omezovat proudění
vzduchu ke kondenzátorům.
Všeobecně: Přesvědčete se, že žádné překážky (stěny,
stromy, střešní římsy…) nepřekážejí spojovacímu potrubí,
nebrání montáži ani přístupu při údržbě.
POZNÁMKA: Ochranné
štíty
AQUILUX
upevněné
k žebrovaným plochám kondenzátorů je nutné odstranit
před prvním spuštěním zařízení.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Před montáží kompaktní střešní jednotky je důležité znát:
- Převládající směr větru.
- Směr a polohu rozvodů vzduchu.
- Vnější rozměry jednotky a rozměry přívodních i vratných
vzduchovodů.
- Uspořádání dveří a prostor potřebný pro jejich otvírání
při přístupu k jednotlivým prvkům zařízení.
PŘÍPOJKY
- Ujistěte se, že všechny stěny, střechy a stropy křížící
trasu potrubí jsou zajištěné, utěsněné a izolované.
- Abyste se vyhnuli problémům s kondenzací, zajistěte
izolaci všech potrubí podle teploty kapaliny a typu
prostoru.
Strana 17
INSTALACE
MINIMÁLNÍ VOLNÝ PROSTOR KOLEM ZAŘÍZENÍ
Obrázek 4 ukazuje požadované odstupy okolo jednotky a přístupnost pro servis.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že vstup pro čerstvý vzduch není orientován proti převládajícímu směru větru.
Obr. 16
Modul B
Modul C
Modul D
Modul E
A
1000 (1)
1200 (1)
1400 (1)
1800 (1)
B
1500 (2)
1500 (2)
1500 (2)
1500 (2)
C
1500
1500
1500
1500
D
1000
1000
1000
1100
(1) Pokud je jednotka vybavena plynovým hořákem, přidejte 1 metr.
(2) Pokud jsou jednotky vybaveny odsáváním, tyto vzdálenosti zdvojnásobte.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 18
MONTÁŽ NA STŘEŠNÍ RÁMY
UMÍSTĚNÍ STŘEŠNÍCH RÁMŮ
Jelikož lze úrovně nastavit, říďte se při montáži zařízení
následující doporučeními.
Především zajistěte, aby všechny přestavitelné ohnuté profily
mířily ven (“1” obr. 17). Jsou obvykle otočeny dovnitř kvůli
přepravě.
Obr. 17
Osazovací rám umístěte nad nosník střechy, když nejdříve
slícujete vstupní a výstupní otvor (“2”- obr. 18).
Obr. 18
Po vyrovnání rámu zafixujte přestavitelné ohnuté profily.
Je důležité jednotku na rámu dobře vystředit.
Obr. 19
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 19
MONTÁŽ NA STŘEŠNÍ RÁMY
NENASTAVITELNÝ NESESTAVENÝ STŘEŠNÍ OSAZOVACÍ RÁM
IDENTIFIKACE ČÁSTÍ RÁMU
Obrázek 20 ukazuje různé části používané k sestavení tohoto střešního osazovacího rámu.
INSTALACE
Střešní osazovací rám poskytuje oporu při instalaci jednotky v konfiguraci se svislým prouděním.
Nenastavitelný nesmontovaný rám lze instalovat přímo na střechy s dostatečně pevnou konstrukcí, nebo na podpěry pod
krytinou. Viz str. 24 , kde najdete rozměry rámů a umístění otvorů pro přívodní a vratné potrubí.
POZNÁMKA: Montážní celek rámu musí být smontován vodorovně, s výškovou odchylkou 5 mm/m ve všech směrech
Obr. 20
DNO JEDNOTKY
IZOLACE DNA
JEDNOTKY
VZDUCHOVOD
JEDNOTKA podpěrný nosník
STŘEŠNÍ
OSAZOVACÍ RÁM
Obr. 21
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 20
MONTÁŽ NA STŘEŠNÍ RÁMY
NENASTAVITELNÝ NESESTAVENÝ STŘEŠNÍ OSAZOVACÍ RÁM
MONTÁŽ
Rám se dodává v samostatném balení a přepravuje se složený pro usnadnění přepravy a manipulace. Lze jej snadno smontovat
na místě, protože všechny potřebné díly jsou dodávány spolu s rámem.
UPEVNĚNÍ RÁMU
Pro zajištění správného slícování s jednotkami (obr. 22) je předepsáno, aby osazovací rám byl na střešní konstrukci vyrovnán
do pravého úhlu následujícím postupem:
- S rámem umístěným v požadované poloze vůči střešním
vazníkům a vyrovnaným do správné výšky spojte rohy rámu
několika svary.
- Změřte rám úhlopříčně z rohu do rohu podle obrázku 16.
Aby byl rám pravoúhlý, oba tyto rozměry musejí být shodné.
- Je mimořádně důležité zkontrolovat pohledem přes rohy,
jestli rám není výškově zkřížený. Pod stranou, která je níže,
rám podložte. Maximální povolený sklon je 5 mm na 1 metr
v kterémkoliv směru.
Po vyrovnání, zkontrolování pravoúhlosti a výškovém
nastavení (podložení) rámu můžete rám přivařit nebo
jinak upevnit ke střešní konstrukci.
Obr. 22
POZNÁMKA: Musí být bezpečně upevněný ke střeše v souladu s místními předpisy.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 21
MONTÁŽ NA STŘEŠNÍ RÁMY
UPEVNĚNÍ RÁMU
Když je rám ve správné poloze, je nezbytné upevnit sestavu přerušovaným svarem (20 až 30 mm po každých 200 mm podél vnější strany, nebo jiným vhodným způsobem.
- - -)
Obr. 23
OBROUBENÍ A OLEMOVÁNÍ
Vnější strana rámu musí být tepelně izolována pevným izolačním materiálem.
Doporučujeme minimální tloušťku izolace 20 mm (2 na obr. 24).
Zkontrolujte, zda JE tato izolace spojitá po celém obvodu rámu a je utěsněná
(viz 1 na obr. 24).
UPOZORNĚNÍ: Aby byla vodotěsná izolace účinná, musí být vytažena až pod odkapovou
hranu (viz 3 na obr. 24).
Kde se potrubí a elektrické kabely protahují střechou, musí izolace a utěsnění odpovídat
postupům obvyklým v místě montáže.
Obr. 24
Před instalací zařízení zkontrolujte, jestli těsnění či izolace nejsou poškozené a jestli je jednotka na osazovacím rámu řádně
upevněná. Jakmile je zařízení na místě, musí být spodek zařízení vodorovný.
Osoba provádějící montáž musí dodržet všechny platné normy a specifikace místních úřadů.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 22
MONTÁŽ NA STŘEŠNÍ RÁMY
Montáž rekuperace tepla
Obr. 25
1)
Když je jednotka vztyčena na střeše, osaďte kolena zasunutím zpětných ohybů (A) do výřezů (B) v rámu jednotky:
viz detail 1 .
2)
Kolena upevněte křídlovými maticemi na předpokládaných místech (C).
3)
Naneste tmel na dva postranní nosníky a na hlavní nosník skříně rekuperátoru.
4)
Usaďte skříň rekuperátoru na koleno
5)
Upevněte skříň rekuperátoru za dvě hrany na 45° vpravo a vlevo samořeznými šrouby (D).
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
4 .
Strana 23
EKONOMIZÉR A ODSÁVÁNÍ
Ekonomizér
Kde je to vhodné, lze zajistit volné chlazení raději použitím čerstvého vzduchu než
chlazením nadměrného množství vratného vzduchu.
Ekonomizér je z výroby smontovaný a vyzkoušený ještě před odesláním.
Obsahuje dvě klapky ovládané servomotorem 24 V.
Stříška proti dešti
Obsahuje také stříšku smontovanou ve výrobě. Stříšky jsou během přepravy složené pro
omezení rizika poškození a musejí se rozložit na místě, viz obr. 26.
Odsávání
Gravitační odtahové klapky namontované se sestavou ekonomizéru uvolňují tlak, když se
do systému přivádí venkovní vzduch.
Když se do systému přivádí venkovní vzduch ve velkém množství, lze pro vyrovnání tlaků
použít elektrické odsávací ventilátory.
Odsávací ventilátory běží, když se zavírají klapky vratného vzduchu a je v provozu tlačný
ventilátor přiváděného vzduchu. Odsávací ventilátory běží, když jsou klapky venkovního
vzduchu otevřené alespoň z 50 % (nastavitelná hodnota). Jsou chráněné proti přetížení.
POZNÁMKA: Je-li požadováno uspořádání s vodorovným průtokem, montuje se
vícesměrový osazovací rám.
Obr. 26
Ruční nastavení 0-25 % čerstvého vzduchu (obr. 27)
Stačí uvolnit šrouby pohyblivé mřížky a posunout ji.
0 %: Šroub do omezovací zarážky vpravo
25 %: Šroub do omezovací zarážky vlevo
Obr. 27
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 24
EKONOMIZÉR A ODSÁVÁNÍ
SVISLÝ PRŮTOK VZDUCHU
VÍCESMĚROVÝ STŘEŠNÍ OSAZOVACÍ RÁM
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA + STŘEŠNÍ
OSAZOVACÍ RÁM S ODTAHEM
(svislý průtok)
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA + STŘEŠNÍ
OSAZOVACÍ RÁM S ODTAHEM
(vodorovný průtok)
Čerstvý vzduch
1
Ventilátor v přívodu
4
Vícesměrový osazovací rám
Vratný vzduch
2
Klapka ekonomizéru
5
Jednotka rekuperace tepla
Odtah vzduchu
3
Klapka odtahu
6
Střešní odsávací rám
Přiváděný vzduch
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 25
UVEDENÍ DO PROVOZU
TUTO PRÁCI SMĚJÍ PROVÁDĚT POUZE
TECHNCICI VYŠKOLENÍ V OBORU
CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ
JAK BUDETE POSTUPOVAT, VYPLŇUJTE LIST UVEDENÍ
DO PROVOZU.
Konektor pro
rekuperační jednotku
+ snímač čerstvého
vzduchu
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
• Zajistěte, aby vedení elektrického napájení mezi budovou
a jednotkou splňovalo platné normy a předpisy a aby
vlastnosti kabelů odpovídaly podmínkám při spouštění
a provozu.
UJISTĚTE SE, ŽE NAPÁJENÍ JE TŘÍFÁZOVÉ
(+ NULOVÝ VODIČ, pokud je jednotka
vybavena odtahovým ventilátorem)
•
Zkontrolujte utažení následujících spojů ve vedení:
Připojení hlavního vypínače, hlavních vodičů vedených
ke stykačům a kabelů obvodu napájení řízení 24 V.
Způsob připojení střešních osazovacích rámů a rekuperační
jednotky
Obr. 28
Kabely a konektory odpovídající konektorům pro motor
a servomotor ve střešním osazovacím rámu a ve skříni
odsávání jsou již navinuty u těchto prvků; stačí provléci je
předpokládanými otvory a připojit do míst zobrazených
v obr. 28.
Když máte rekuperační jednotku, je postup stejný.
PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY
Konektor pro motor
v osazovacím rámu nebo
ve skříni odsávání
Konektor pro servomotor
v osazovacím rámu nebo
ve skříni odsávání
• Zajistěte řádné upevnění a jištění všech hnacích
motorů.
• Zajistěte, aby nastavitelné díly řemenic byly bezpečně
upevněné a řemeny napnuté, se správně souosými
převody. Podrobnosti viz následující část.
• S použitím schématu elektrického zapojení zkontrolujte
shodu u všech bezpečnostních zařízení (nastavení
jističů, přítomnost hodnoty pojistek).
• Zkontrolujte spoje u teplotních snímačů.
Obr. 29
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 26
UVEDENÍ DO PROVOZU
Resetujte DAD photo (je-li použit).
SPUŠTĚNÍ JEDNOTKY
V tomto okamžiku mají být jističe obvodů jednotky vypnuté.
Budete potřebovat ovladač pro údržbu DS50 nebo
Climalook s odpovídajícím rozhraním.
Obr. 30
Jazyk ¿neboÀ
ANGLICKY
RT 050.001
BIOS. 0000 Boot 0000
Přepínače jsou nastavené z výroby a konfigurační přepínače
jsou nastaveny v závislosti na volbě typu jednotky.
Připojení displejů CLIMATIC.
Obr. 33
Zkontrolujte a upravte nastavení řízení.
Nastavení různých parametrů viz část Řízení v této
příručce.
Obr. 31
Zapněte jističe řídicího obvodu 24 V.
Obr. 32
CLIMATIC 50 se spustí po 30 s.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 27
UVEDENÍ DO PROVOZU
ZAPNUTÍ JEDNOTKY
- Zapněte jednotku hlavním vypínačem (je-li použit) –
V tomto okamžiku by se měl rozběhnout ventilátor,
ledaže by Climatic nesepnul stykač. V takovém zvláštním
případě může být ventilátor nuceně spuštěn přemostěním
svorek NO7 a C7 u konektoru J14 na Climatic. Jakmile
ventilátor běží, zkontrolujte směr jeho otáčení. Viz šipku
na ventilátoru.
- Směr otáčení ventilátorů a kompresorů se kontroluje po
ukončení testů vedení. Proto by se měly všechny otáčet
buď ve správném, nebo ve špatném směru.
ZKOUŠKA ZA CHODU
Spusťte jednotku v režimu chlazení.
PŘÍPOJKA VYSOKÉHO
TLAKU OKRUH Č. 2
POZNÁMKA: Kompresor, který se otáčí v nesprávném
směru, se může poškodit.
- Jestliže se ventilátor točí nesprávně (správný směr
otáčení je na obr. 27), odpojte přívod napájení stroje
hlavním vypínačem v budově, přehoďte navzájem dvě
fáze a zopakujte výše uvedený postup.
- Zapněte všechny jističe a zapněte jednotku; odstraňte
přemostění v konektoru J14 (je-li použito).
- Jestliže se nyní točí nesprávně jen jeden z prvků,
odpojte přívod napájení na jeho vypínači (pokud jej má)
a přehoďte navzájem dvě fáze přímo na svorkovnici
stroje.
- Zkontrolujte odebíraný proud ve srovnání se jmenovitým
proudem, zejména u ventilátoru v přívodu vzduchu
(viz str. 34).
Jsou-li naměřené hodnoty mimo určené limity, obvykle to
ukazuje na nadměrný průtok vzduchu, který má vliv na
očekávanou životnost a termodynamický výkon jednotky.
Zvyšuje rovněž riziko pronikání vody do jednotky.
Odstranění problému viz část „Zaregulování proudění
vzduchu“.
V tomto bodu připojte k okruhu chlazení tlakoměry.
Obr. 34
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
PŘÍPOJKA NÍZKÉHO
TLAKU OKRUH Č. 2
Obr. 35
Termodynamické hodnoty naměřené pomocí tlakoměrů
a převládající stavy prostředí.
Zde nejsou udány žádné jmenovité hodnoty. Ty závisejí na
klimatických podmínkách uvnitř i vně budovy během
provozu. Nicméně zkušený technik chladicích zařízení bude
schopen zjistit jakoukoliv nenormálnost v činnosti stroje.
Bezpečnostní test
- Zkontrolujte tlakový spínač vzduchu (je-li použit) testem
„Dirty filter“ pro zjištění znečištěného filtru. Měňte hodnotu
nastavení (stránka menu 3413 na DS50) ve vztahu
k hodnotě tlaku vzduchu. Sledujte odezvu systému
CLIMATIC™.
- Stejný postup platí pro zjištění chybějícího filtru „Missing
Filter“ (stránka menu 3412) nebo pro zjištění průtoku
vzduchu „Air Flow Detection“ (stránka menu 3411).
- Zkontrolujte funkci detektoru kouře (je-li použit).
- Zkontrolujte spuštění hořáku (Firestart) stisknutím
testovacího tlačítka (je-li použito).
- Odpojte jističe ventilátorů kondenzátoru a zkontrolujte
vypínací body vysokého tlaku u různých chladicích okruhů.
Test reverzního cyklu
Tento test je vyvinut pro kontrolu správné činnosti
4 cestného reverzního ventilu u jednotek s tepelným
čerpadlem. Spusťte reverzní cyklus nastavením prahové
hodnoty teploty pro chlad nebo horko podle vnějších
i vnitřních podmínek v době testu (menu 3320).
Strana 28
UVEDENÍ DO PROVOZU
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro přívod a vratné potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH
s elektrickým ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
5F
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
Přední vstup horké
vody
5D
71
70
BAC
BAH
Dolní vstup horké vody
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
020
030
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 29
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro vratné a přívodní potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH
s elektrickým ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
BAG
BAM
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
6
71
70
Vstup pro přívod plynu
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
020
030
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 30
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
BAC
BAH
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro přívod a vratné potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH s elektrickým
ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
5F
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
Přední vstup horké
vody
5D
71
70
Dolní vstup horké vody
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
035
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 31
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
BAG
BAM
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro vratné a přívodní potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH s elektrickým
ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
6
71
70
Vstup pro přívod plynu
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
035
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 32
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro přívod a vratné potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH
s elektrickým ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
5F
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
Přední vstup horké
vody
5D
71
70
BAC
BAH
Dolní vstup horké vody
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
045
055
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 33
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro vratné a přívodní potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH
s elektrickým ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
BAG
BAM
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
6
71
70
Vstup pro přívod plynu
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
045
055
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 34
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro přívod a vratné potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH
s elektrickým ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
5F
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
Přední vstup horké
vody
5D
71
70
BAC
BAH
Dolní vstup horké vody
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
065
075
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 35
USPOŘÁDÁNÍ VÝKRESŮ
S VOLITELNÝMI DOPLŇKY
(otvor pro vratné a přívodní potrubí na tomto výkresu se netýkají BAC/BAH
s elektrickým ohřívačem nebo s horkovodním výměníkem)
1D
Dolní přívod vzduchu
3
1F
Přední vstup
přiváděného vzduchu
4F
2D
Dolní vratný vzduch
4D
2F
Přední vratný vzduch
BAG
BAM
Čerstvý vzduch
Přední vstup pro
napájení ze sítě
Dolní vstup pro
napájení ze sítě
6
71
70
Vstup pro přívod plynu
Vstup venkovní
výměník
Výstup venkovní
výměník
065
075
8
Odsávání
9
Vývod kouřovodu
10
Odvod kondenzátu
(*) Celková délka (jednotka + doplňky)
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 36
NESEŘIDITELNÝ STŘEŠNÍ RÁM
VŠECHNY
JEDNOTKY
BAC = Jednotka pouze chladicí
BAH = Jednotka tepelného čerpadla
BAG = Jednotka pouze chlazení s plynovým ohřevem
BAM = Jednotka s tepelným čerpadlem a s plynovým ohřevem
1D
Dolní přívod vzduchu
8
Hlavní napájení 030-035-040-045-050
2D
Vratný vzduch
8’
Hlavní napájení 020-025
Typ
Vše
Rozměr
020
030
035
045
055
065
075
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1183
1893
691
400
246
246
515
50
1783
1083
1380
1740
790
400
351
240
675
50
1640
1280
1630
1740
1050
400
352
229
675
50
1640
1530
2080
2090
1400
400
425
255
720
156
1990
1980
Otvor ve střeše I x J
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 37
SEŘIDITELNÝ STŘEŠNÍ RÁM
020
BAC / BAH _BAG / BAM nebo BAC / BAH s pomocným ohřevem
A
B
247
691
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
030
Vstup pro hlavní napájení
Otvor ve střeše 1795 x 1085
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 38
SEŘIDITELNÝ STŘEŠNÍ RÁM
035
BAC / BAH _BAG / BAM nebo BAC / BAH s pomocným ohřevem
A
B
C
D
636
351
790
241
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
Otvor ve střeše 1642 x 1282
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 39
SEŘIDITELNÝ STŘEŠNÍ RÁM
045
BAC / BAH _ BAG / BAM nebo BAC / BAH s pomocným ohřevem
A
B
C
D
352
1050
230
637
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
055
Vstup pro hlavní napájení
Otvor ve střeše 1642 x 1532
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 40
SEŘIDITELNÝ STŘEŠNÍ RÁM
BAC
BAH
BAG
BAM
065
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
075
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 41
STŘEŠNÍ RÁM S NĚKOLIKA SMĚRY PROUDĚNÍ VZDUCHU
BAC
BAH
1F
BAG
BAM
020
030
2F
Přední vstup přiváděného vzduchu
1F’
Přední vratný vzduch
2F’
(*) Tento střešní osazovací rám je potřebný rovněž pro všechny jednotky, pouze chlazení, nebo s tepelný čerpadlem, s pomocným elektrickým
ohřívačem nebo horkovodním výměníkem.
VAROVÁNÍ: POUZE JEDNA ZE 4 NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ:
2F - 1F / 2F - 1F'
2F' - 1F / 2F' - 1F'
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 42
STŘEŠNÍ RÁM S NĚKOLIKA SMĚRY PROUDĚNÍ VZDUCHU
BAC
BAH
1F
BAG
BAM
035
2F
Přední vstup přiváděného vzduchu
1F’
Přední vratný vzduch
2F’
(*) Tento střešní osazovací rám je potřebný rovněž pro všechny jednotky, pouze chlazení, nebo s tepelný čerpadlem, s pomocným elektrickým
ohřívačem nebo horkovodním výměníkem.
VAROVÁNÍ: POUZE JEDNA ZE 4 NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ:
2F - 1F / 2F - 1F'
2F' - 1F / 2F' - 1F'
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 43
STŘEŠNÍ RÁM S NĚKOLIKA SMĚRY PROUDĚNÍ VZDUCHU
BAC
BAH
1F
BAG
BAM
045
055
2F
Přední vstup přiváděného vzduchu
1F’
Přední vratný vzduch
2F’
(*) Tento střešní osazovací rám je potřebný rovněž pro všechny jednotky, pouze chlazení, nebo s tepelný čerpadlem, s pomocným elektrickým
ohřívačem nebo horkovodním výměníkem.
VAROVÁNÍ: POUZE JEDNA ZE 4 NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ:
2F - 1F / 2F - 1F'
2F' - 1F / 2F' - 1F'
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 44
STŘEŠNÍ RÁM S NĚKOLIKA SMĚRY PROUDĚNÍ VZDUCHU
BAC
BAH
1F
BAG
BAM
065
075
2F
Přední vstup přiváděného vzduchu
1F’
Přední vratný vzduch
2F’
VAROVÁNÍ: POUZE JEDNA ZE 4 NÁSLEDUJÍCÍCH MOŽNOSTÍ:
2F - 1F / 2F - 1F'
2F' - 1F / 2F' - 1F'
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 45
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
020
A
B
BAC / BAH bez přídavného ohřevu
395
542
BAG / BAM nebo BAC / BAH s přídavným ohřevem
691
246
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
030
Odtah
Strana 46
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
035
A
B
C
BAC / BAH bez přídavného ohřevu
632
400
348
BAG / BAM nebo BAC / BAH s přídavným ohřevem
350
790
240
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
Odtah
Strana 47
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
045
055
A
B
B
C
BAC / BAH bez přídavného ohřevu
749
500
382
496
BAG / BAM nebo BAC / BAH s přídavným ohřevem
351
1050
229
636
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
Odtah
Strana 48
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
BAC
BAH
BAG
BAM
065
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
075
Odtah
Strana 49
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S HORIZONTÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
BAC
BAH
BAG
BAM
020
030
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
035
Odtah
Strana 50
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S HORIZONTÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
BAC
BAH
BAG
BAM
045
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
055
Odtah
Strana 51
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM S HORIZONTÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU
BAC
BAH
BAG
BAM
065
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
075
Odtah
Strana 52
PŘECHODOVÝ STŘEŠNÍ RÁM
BAC
BAH
BAG
BAM
065
1D
Dolní přívod vzduchu
4D
Dolní vstup pro napájení ze sítě
2D
Dolní vratný vzduch
5D
Dolní vstup horké vody
8
Vstup pro hlavní napájení
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
9
075
Odtah
Strana 53
VOLITELNÝ MODUL REKUPERACE TEPLA
020
030
Části 1 a 2 se dodávají volně + uzavřený protidešťový kryt pro čerstvý vzduch a odsátý vzduch.
Čerstvý
vzduch
Odtah vzduchu
Čerstvý vzduch
Odtah vzduchu
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 54
VOLITELNÝ MODUL REKUPERACE TEPLA
035
Části 1 a 2 se dodávají volně + uzavřený protidešťový kryt pro čerstvý vzduch a odsátý vzduch.
Čerstvý
vzduch
Odtah vzduchu
Čerstvý vzduch
Odtah
vzduchu
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 55
VOLITELNÝ MODUL REKUPERACE TEPLA
045
055
Části 1 a 2 se dodávají volně + uzavřený protidešťový kryt pro čerstvý vzduch a odsátý vzduch.
Čerstvý
vzduch
Odtah
vzduchu
Čerstvý
vzduch
Odtah
vzduchu
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 56
VOLITELNÝ MODUL REKUPERACE TEPLA
065
075
Části 1 a 2 se dodávají volně + uzavřený protidešťový kryt pro čerstvý vzduch a odsátý vzduch.
Čerstvý
vzduch
Odtah
vzduchu
Čerstvý
vzduch
Odtah vzduchu
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 57
NAPNUTÍ ŘEMENE VENTILÁTORU
NAPNUTÍ ŘEMENE
Pří dodání jsou hnací řemeny nové a správně napnuté.
Po prvních 50 hodinách provozu napnutí řemenů
zkontrolujte a seřiďte. 80 % z celkového prodloužení
řemenů se uskuteční v prvních 15 hodinách provozu.
Před seřizováním napnutí řemene se ujistěte, že jsou
řemenice ve správné vzájemné poloze.
Pro napnutí řemene nastavte výšku nosné desky motoru
pohybem seřizovacích šroubů desky.
Doporučený průhyb je 20 mm na každý 1 metr osové
vzdálenosti řemenic.
Zajistěte, aby byl zachován poměr podle níže uvedeného
schématu (obr. 37).
Obr. 36
A (mm) = 20
P (mm)
Řemeny je třeba vyměnit vždy, když je:
- kotouč řemenice již na maximu,
- pryž řemenu opotřebená nebo jsou viditelná kordová
vlákna.
Náhradní řemeny musejí mít stejné jmenovité rozměry jako
ty, které mají nahradit. Má-li systém pohonu více řemenů,
musejí být všechny ze stejné výrobní série (porovnejte
výrobní čísla).
Obr. 37
POZNÁMKA:
Málo napnutý hnací řemen prokluzuje, zahřívá se
a předčasně se opotřebuje. Na druhou stranu příliš napnutý
řemen způsobí v důsledku tlaku na ložiska jejich přehřátí a
předčasné opotřebení. Nesprávné vyrovnání řemenic
rovněž způsobuje předčasné opotřebení řemene.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 58
VĚTRÁNÍ: ŘEMENICE
MONTÁŽ A NASTAVENÍ ŘEMENIC
Demontáž řemenice ventilátoru
Vyšroubujte 2 šrouby a jeden z nich zašroubujte do
závitového otvoru pro stahování řemenice.
Úplně jej zašroubujte. Tím se od sebe řemenice a náboj
oddělí.
Obr. 38
Odstraňte náboj a řemenici rukou, aniž byste poškodili
stroj.
Montáž řemenice ventilátoru
Očistěte a odmastěte hřídel, náboj a kuželový otvor
v řemenici. Namažte šrouby tukem, namontujte náboj
a řemenici. Nasaďte šrouby, aniž byste jimi otáčeli.
Nasaďte sestavu na hřídel a střídavě a rovnoměrně
zašroubujte šrouby. S použitím paličky nebo kladiva
s dřevěným špalíkem klepejte na čelo náboje, abyste
udrželi sestavu na místě. Utáhněte šrouby momentem
30 Nm.
Uchopte řemenici oběma rukama a silně s ní zakývejte,
abyste se ujistili, že vše správně sedí na svém místě.
Obr. 39
Otvory naplňte pro ochranu mazacím tukem.
POZNÁMKA: Během montáže nemá pero nikdy vyčnívat
z drážky.
Po 50 hodinách provozu zkontrolujte, jestli jsou všechny
šrouby na místě.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ŘEMENICE MOTORU
Řemenici drží ve správné poloze pero a šroub, které jsou
umístěné v drážce. Po uvolnění a odstranění šroubu
odstraňte náboj tahem proti hřídeli (je-li třeba, použijte
paličku a rovnoměrně na náboj klepejte, aby se uvolnil).
Při sestavení (po očištění a odmaštění hřídele motoru
a otvoru v řemenici) postupujte v opačném pořadí.
VYROVNÁNÍ ŘEMENIC
Po nastavení jedné nebo obou řemenic zkontrolujte jejich
správnou vzájemnou polohu pomocí pravítka přiloženého
k vnitřnímu povrchu obou řemenic.
POZNÁMKA: Může ovlivnit záruku, jestliže provedete
jakékoliv větší změny na převodu bez předchozího
obdržení našeho souhlasu.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Obr. 40
Strana 59
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
Skutečný odpor v systém vzduchovodů neodpovídá vždy vypočteným teoretickým hodnotám. Pro korekci může být potřebné
upravit nastavení řemenic a řemene. Za tím účelem jsou motory vybaveny variabilními řemenicemi.
TEST NA MÍSTĚ A ÚDRŽBA
Změřte příkon motoru.
Je-li příkon větší a tlak nižší než jmenovité hodnoty, pak má větrací systém nižší tlakovou ztrátu než předpokládanou. Snižte
průtok vzduchu snížením otáček ventilátoru. Pokud je tlaková ztráta výrazně nižší než projektované hodnoty, existuje nebezpečí
přehřátí motoru následované nouzovým vypnutím motoru.
Je-li příkon menší a tlak vyšší než jmenovité hodnoty, větrací systém má větší tlakovou ztrátu než předpokládanou. Zvětšete
průtok vzduchu zvýšením otáček ventilátoru. Současně s tím se zvýší spotřeba proudu. Může také nastat situace, že bude
potřeba následně zvětšit velikost motoru.
K provedení nastavení a pro vyloučení časově náročného restartu zastavte stroj a je-li třeba, hlavní vypínač uzamkněte.
Nejprve vyšroubujte 4 šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem na řemenici (viz obr. 11).
Typ
řemenice
Vnější
průměr
řemenice
8450 /
D8450
120
8550 /
D8550
136
min. Ø /
min.
vzdál.
max. Ø /
max.
vzdál.
Počet otáček od
plného sevření
do plného
rozevření
0.5
95
116
5
114
112
110
108
20.2
28
5
21
21.8
22.5
23.3
110
131
5
129
127
125
123
20.6
31.2
5
21.6
22.7
23.8
24.8
Efektivní průměr (DM) nebo vzdálenost mezi plochami pro daný počet otáček
od plného sevření řemenice s řemenem SPA (mm)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
106
103
101.3
99.2
97.1
95
-
24.1
24.9
25.7
26.4
27.2
28
-
121
118
116
114
112
110
-
25.9
26.9
28
29.1
30.1
31
-
Tabulka_2
Nejsnadnější způsob určení otáček ventilátoru je použití
otáčkoměru. Pokud není k dispozici, lze otáčky ventilátoru
určit následujícími dvěma metodami:
Šestihranný klíč 4 mm
1. metoda s řemenicí zajištěnou na místě:
L
Obr. 41
Změřte vzdálenost mezi vnějšími plochami obou polovin
řemenice.
S použitím tabulky (2) pak lze určit efektivní průměr
řemenice motoru.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 60
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
2. metoda nastavováním řemenice:
- Řemenici úplně sevřete a od této polohy počítejte
otáčky. Podle tabulky_2 určete efektivní průměr
řemenice motoru.
- Zapište si průměr pevné části řemenice (DF).
- Otáčky ventilátoru vypočtete pomocí vzorce:
Kde:
rpm MOTOR (otáčky motoru): zjistíte ze štítku na
motoru nebo z tabulky_3
DM: z tabulky 2
DM: ze stroje
Jakmile jsou řemenice nastaveny a řemen je zkontrolován
a správně napnutý, spusťte motor ventilátoru a zapište
hodnoty proudu a sdruženého napětí mezi fázemi:
Použijte naměřené hodnoty a tabulku_3
- Teoretický mechanický výkon na hřídeli ventilátoru:
Pmech vent = P mech motoru x η převodu
Pmech vent = Pel x η mech motoru x η převodu
Pmech vent = U x I x √3 x cosϕ x η mech motoru x η převodu
Tento vzorec lze zjednodušit takto:
Pmech vent = U x I x 1,73 x 0,85 x 0,76 x 0,9
Z otáček (rpm) ventilátoru a mechanického výkonu na jeho
hřídeli lze pomocí pracovních křivek stanovit pracovní bod
a průtok vzduchu.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
KONTROLA PRŮTOKU VZDUCHU A VENKOVNÍHO
STATICKÉHO TLAKU ESP
S pomocí pracovních charakteristik ventilátoru na str. 25,
26, 27 lze nyní určit průtok vzduchu, celkový dosažitelný
tlak (PTOT) a odpovídající dynamický tlak (Pd) pro určitý
pracovní bod.
Následující krok spočívá v určení tlakové ztráty při průtoku
jednotkou.
Tu lze určit s použitím „snímače tlaku na znečištěném filtru“
a tabulky tlakové ztráty v příslušenství: tabulka_4.
Lze započítat takétlakovou ztrátu ve vstupu vzduchovodu
dostřešní jednotky, asi 20 – 30 Pa.
∆PINT = ∆P filtr + výměník + ∆P vstup + ∆P přísluš
S použitím výsledků nahoře lze nyní určit venkovní statický
tlak (ESP):
ESP = PCELK - Pd - ∆PINT
Tabulka_ 3 Informace o motoru
Výkon motoru Jmen. otáčky
0.75 kW
1400 1/min
1.1kW
1429 1/min
1.5kW
1428 1/min
2.2kW
1436 1/min
3.0kW
1437 1/min
4kW
1438 1/min
5.5kW
1447 1/min
7.5kW
1451 1/min
cos ϕ
0.77
0.84
0.82
0.81
0.81
0.83
0.83
0.82
η mech motoru
0.70
0.77
0.79
0.81
0.83
0.84
0.86
0.87
Strana 61
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
VÝKONY
TLAKOVÉ ZTRÁTY V PŘÍSLUŠENSTVÍ
BAC = jednotka pouze chlazení
BAH = jednotka s tepelným čerpadlem
BAG = jednotka pouze chlazení s plynovým ohřevem
BAM = jednotka s tepelným čerpadlem s plynovým ohřevem
Rozměr
020
030
035
045
055
065
075
Proud
vzduchu
Ekonomizér
Filtry
EU4
Filtry
F7
Horkovodní
výměník
(Pa)
(Pa)
(Pa)
(Pa)
S
M
18
28
39
28
43
62
22
36
52
23
36
51
28
44
63
16
29
37
22
35
56
0
6
12
6
14
25
5
14
24
3
10
18
6
14
25
3
12
18
7
16
31
39
66
98
66
108
160
62
104
155
52
86
127
66
108
160
50
96
125
70
117
194
31
46
61
46
66
89
51
76
105
56
82
113
67
99
136
58
90
119
75
113
172
57
105
146
75
133
187
75
134
189
81
141
196
94
160
224
62
112
152
74
128
186
58
107
149
77
135
190
78
138
193
85
145
201
98
165
230
67
119
159
79
135
195
2900
3600
4300
3600
4500
5400
5000
6300
7600
6500
8100
9700
7200
9000
10800
8600
11500
13000
9 950
13500
14000
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Elektrický
ohřívač
Střešní
rám
Vícesměrový
H
(Pa)
(Pa)
60
109
151
79
138
193
81
141
197
89
150
207
102
170
236
72
125
167
85
142
204
16
24
35
24
38
55
25
39
58
20
32
46
25
39
56
19
33
43
25
40
65
23
35
50
35
55
79
24
38
56
29
45
64
35
55
80
12
37
26
16
25
40
Modul
rekuperace
tepla
Čerstvý
108
161
226
161
247
352
149
230
331
113
170
239
136
207
293
129
223
282
171
204
326
(1)
69
105
151
105
165
238
105
167
243
80
124
177
98
153
220
91
162
207
123
223
240
Strana 62
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
PŘÍKLAD
Jednotka použitá pro tento příklad je BAH035NSM1M s ekonomizérem a elektrickým ohřívačem typu H.
Je vybavena ventilátorem, jehož diagram je na str. 26 a motorem 2,2 kW.
- Motor rpm: 1430 rpm
- cosϕ = 0,81
- Napětí = 400 V
- Proud = 3,77 A
Pmech vent = U x I x √3 x cosϕ x η mech motoru x η převodu
= 400 x 3,77 x √3 x 0,81 x 0,76 x 0,9 = 1,45 kW
Jednotka je rovněž vybavena soupravou převodů 7.
- Pevná řemenice ventilátoru: 160 mm
- Přestavitelná řemenice motoru, typ “8450”, 4 otáčky do plného rozevření z plného sevření nebo do vzdálenosti mezi
vnějšími plochami 25,7 mm S použitím tabulky 2 lze určit, že průměr řemenice motoru je 99,2 mm.
Otáčky VENT = otáčky MOT x DM / DF = 1 430 x 99,2 / 160 = 886,6 1/min.
Pomocí charakteristiky ventilátoru níže lze určit polohu pracovního bodu.
Lze určit, že ventilátor dodává přibližně 6 300 m3/h s celkovým tlakem PCELK = 530 Pa.
Obr. 42
Tlakové ztráty v jednotce jsou součtem všech
tlakových ztrát v různých částech jednotky:
- Výměník a filtr (naměřeno) = 104 Pa
- Vstup do jednotky = 30 Pa
- Příslušenství = 23 Pa v ekonomizéru a 91 Pa
v elektrickém ohřívači H
∆P = 104 + 30 + 23 + 91 = 248 Pa
3
Dynamický tlak při 7 200 m /h je udán u nejnižšího
bodu charakteristiky ventilátoru (str. 26).
Pd = 81 Pa
Dostupný venkovní statický tlak je proto
ESP = PCELK - Pd - ∆PINT = 580 - 110 - 248 = 201 Pa
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 63
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
ROOFTOP
VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
AT12-9S
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 64
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
ROOFTOP
AT15-11S
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 65
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
ROOFTOP
AT15-15S
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 66
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
ROOFTOP A STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM
AT15-11G2L
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 67
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM
AT10-10S
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 68
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM
AT10-8G2L
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 69
VĚTRÁNÍ: NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
STŘEŠNÍ ODSÁVACÍ RÁM
AT10-10G2L
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 70
VĚTRÁNÍ : FILTRY
VÝMĚNA FILTRU
Po otevření přístupového panelu zdvihněte lištu, která zajišťuje filtry.
Filtry pak lze snadno vyjmout a vyměnit vysunutím znečištěného filtru ven a zasunutím čistého filtru.
Obr. 43
Řídicí systém CLIMATIC může monitorovat tlakovou ztrátu na filtru (pokud je tato volitelná možnost použita).
V závislosti na montáži lze provést následující nastavení.
“Airflow” (průtok vzduchu)
“No filter“ (bez filtru)
“Dirty Filter” (znečištěný filtr)
na stránce 3411 = implicitně 25 Pa
na stránce 3412 = implicitně 50 Pa
na stránce 3413 = implicitně 250 Pa
Skutečnou tlakovou ztrátu naměřenou na výměníku lze číst na displeji DS50 řízení Climatic v menu 2131.
Lze identifikovat následující závady
• Kód závady 0001 AIRFLOW FAILURE (VÝPADEK PRŮTOKU VZDUCHU), pokud je na filtru naměřen spád ∆P
a výměník je pod hodnotou nastavenou na str. 3411
• Kód závady 0004 DIRTY FILTERS (ZNEČIŠTĚNÉ FILTRY), pokud je na filtru naměřen spád ∆P a výměník je nad
hodnotou nastavenou na str. 3413
• Kód závady 0005 MISSING FILTERS (CHYBĚJÍCÍ FILTRY), pokud je na filtru naměřen spád ∆P a výměník je pod
hodnotou nastavenou na str. 3412
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 71
VĚTRÁNÍ: SPUŠTĚNÍ VENTILÁTORU
ŘÍZENÍ VENTILÁTORŮ PŘI INSTALACÍCH S TEXTILNÍMI VÝUSTKAMI
Menu
-
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko “Mode” (režim)
Svislé šipky umožní vyhledat všechny nabídky
Tlačítko “Enter” umožní vybrat menu nebo parametr, který se má měnit; také se jím potvrdí platnost změny,
pokud byla nějaká provedena.
Rychlé nastavení
- Stiskněte tlačítko “Mode” a vstupte do menu “AUF”
- Upravte a zkontrolujte submenu pod “AUF”
o AU1 “automatic acceleration/deceleration” (automatické zrychlení/zpomalení) musí být nastaveno
na ZERO (nulu)
o Acc “acceleration” (zrychlení): Nastavte na 50 sekund
o Dec “deceleration”(zpomalení): Nastavte na 30 sekund
o LL “low speed” (nízké otáčky): Nastavte na 0 Hz
o UL “high speed” (vysoké otáčky): Nastavte na 50 Hz
o tHr “motor thermal current” (tepelný tok motoru): Nastavte na hodnotu jmenovitého proudu motoru
o uL “ motor nominal frequency” (jmenovitý kmitočet motoru): Nastavte na 50 Hz
o uL “nominal motor voltage” (jmenovité napětí motoru): Nastavte na 400 V
Jestliže tyto parametry nejsou viditelné, zkontrolujte, zda tlačítko “loc rem” (míst dálk) umístěné vpředu je osvětlené,
protože jím se povoluje dálková kontrola parametrů. Stiskněte toto tlačítko, abyste vrátili kontrolu zpět na displej.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 72
VYTÁPĚNÍ: HORKOVODNÍ VÝMĚNÍK
HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ
OCHRANA PROTI MRAZU
Horkovodní výměník je vybaven trojcestným proporcionálním
ventilem a dvěma oddělovacími uzavíracími ventily. Pro utažení
spojů je zapotřebí dvou klíčů. Jedním klíčem se při připojování
potrubí k rozvodu musí přidržovat těleso ventilu. Jinak může
dojít k poškození spojek v potrubí a neplatnosti záruky.
1) Glykol pro ochranu proti mrazu.
Plnění a spouštění systému
- Nastavte řízení na topení při snížení okolní teploty na
10 °C.
- Zkontrolujte, zda se červené indikátory pod ovladačem
ventilu pohybují správně podle signálu.
Zkontrolujte, zda hydraulický systém obsahuje glykol na
ochranu proti zamrznutí.
GLYKOL JE JEDINÝM EFEKTIVNÍM PROSTŘEDKEM
OCHRANY PROTI ZAMRZÁNÍ.
Nemrznoucí přípravek musí chránit jednotku a zabránit
zamrzání při zimních podmínkách.
VAROVÁNÍ: Kapaliny na bázi etylénglykolu vytvářejí při
styku se vzduchem látky se silným korozívním účinkem.
2) Zařízení odvodněte.
Musíte zajistit, aby ve všech nejvyšších místech systému
byly instalovány ručně nebo automaticky ovládané
odvzdušňovací ventily. Pro odvodnění systému zkontrolujte,
zda ve všech nejnižších místech systému byly instalovány
výpustné kohouty.
ZAMRZNUTÍ HORKOVODNÍHO TOPNÉHO VÝMĚNÍKU
V DŮSLEDKU PŘÍLIŠ NÍZKÉ VENKOVNÍ TEPLOTY NENÍ
KRYTO ZÁRUKOU.
Obr. 45
- Naplňte hydraulický systém a odvzdušněte jej pomocí
odvzdušňovacich ventilů. Zkontrolujte přívod horké
vody.
- Zkontrolujte různé spoje, zda se nevyskytují
netěsnosti.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
ELEKTROLYTICKÁ KOROZE
Je nutné věnovat pozornost problému koroze,která vzniká při
elektrolytických
reakcích
vyvolaných
nevyváženým
uzemněním.
JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ VÝMĚNÍKU ZPŮSOBENÉ
ELEKTROLYTICKOU KOROZÍ NENÍ KRYTO ZÁRUKOU.
Strana 73
VYTÁPĚNÍ: HORKOVODNÍ VÝMĚNÍK
Připojení HWC (horkovodního výměníku) skříň B
Připojení HWC skříň C
Připojení HWC skříň D
Připojení HWC skříň E
Obr. 46
Vnitřní průměry trubek (jmenovité světlosti JS)
H
B020
20
B030
20
B035
20
B045
25
B055
25
B065
25
B075
25
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK: 8 BARŮ
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA: 110 °C
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 74
VYTÁPĚNÍ: ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Elektrické ohřívače Baltic jsou samostatné doplňky, které se v jednotce montují do sekce topení. Stejně jako horkovodní
výměník nebo plynový hořák se tyto doplňky zasouvají do skříně topení, pod ventilátor v přívodu vzduchu.
Pro snížení tlakových ztrát se proud vzduchu vede okolo rezistorů se stíněním. Rezistory jsou vyrobeny z hladkých nerezových
trubek s topným výkonem 6 W/cm2.
Jsou standardně vybaveny ochranou proti přehřátí prostřednictvím soupravy proti tepelnému přetížení, která vypíná při 90 °C
a je umístěna méně než 150 mm za vlastním ohřívačem.
Jsou k dispozici tři velikosti pro kteroukoliv velikost jednotky:
S: Standard heat
M: Střední ohřev
H: Vysoký ohřev
Elektrické ohřívače pro standardní a střední ohřev mají dvoustupňovou regulaci 50 % nebo 100 %. Verze pro vysoký ohřev jsou
řízeny spojitě, triakem s plnou modulací.
380V
400V
415V
Velikost jednotky
Proud
Kapacita
Proud
Kapacita
Proud
Kapacita
(kW)
(A)
(kW)
(A)
(kW)
(A)
(kW)
12
24
27
36
45
16,3
32,6
36.7
10,8
21,5
24.3
17,0
34,0
38.3
11,8
23,5
26.6
17,8
35,6
40.1
12,8
25,6
28.8
48,9
61.1
32,3
40.5
51,1
63.8
35,3
44.3
53,3
66.8
38,4
48.0
48
65,2
43,0
68,1
47,0
71,1
51,3
54
73,4
48,4
76,6
52,9
80,0
57,7
Obr. 47
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 75
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY A PŘÍPRAVA PŘED SPUŠTĚNÍM
SPOUŠTĚNÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU
POZNÁMKA:
JAKÉKOLIV PRÁCE NA PLYNOVÉM ZAŘÍZENÍ MUSÍ
PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI.
Obr. 48
TATO JEDNOTKA SE MUSÍ INSTALOVAT V SOULADU
S BEZPEČNOSTNÍMI
PŘEDPISY
A
SMĚRNICEMI
PLATNÝMI V MÍSTĚ MONTÁŽE A SMÍ SE POUŽÍVAT
POUZE
V
PLÁNOVANÝCH
PODMÍNKÁCH
PRO
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ.
PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE
POKYNY VÝROBCE.
PŘED UVEDENÍM JEDNOTKY S PLYNOVÝM HOŘÁKEM
DO PROVOZU JE POVINNOSTÍ PŘESVĚDČIT SE, ŽE
SYSTÉM DODÁVKY PLYNU (druh plynu, tlak který je k
dispozici…) SE SHODUJE SE SEŘÍZENÍM A NASTAVENÍM
JEDNOTKY.
Zkontrolujte přístup k jednotce a volný prostor kolem ní
• Ujistěte se,že kolem jednotky se lze volně pohybovat.
• Před vyústěním odtahu spalin musí být ponechán volný
prostor nejméně 1 metr.
• Vstup vzduchu pro spalování a odtah(y) spalin NESMĚJÍ
být žádným způsobem omezeny.
Několik sekund profukujte potrubí v blízkosti kontrolního
ventilu zapalování.
• Zkontrolujte, jestli běží ventilátor jednotky “Fan”.
• Nastavte řízení na “ON” (zapnuto); tím se upřednostní
plynový hořák.
• Zvyšte nastavenou teplotu (hodnotu nastavení teploty
v místnosti) na vyšší hodnotu, než je okamžitá teplota
v místnosti.
Rozměry potrubí v přívodu plynu
PŘÍPOJKA PRO PLYNOVÝ HOŘÁK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM: 3/4”
Zkontrolujte, zda potrubí v přívodu plynu může zásobovat
hořák s tlakem a průtokem, jaké jsou potřebné pro dosažení
jmenovitého výkonu.
Počet přípojek s vnějším závitem (3/4”)
VELIKOST JEDNOTKY 20 25 35 45 55
65
75
STAND. VÝKON S
1
1
1
1
1
1
1
VYS. VÝKON H
1
1
1
1
1
2
2
3
PRŮTOK PLYNU (pro G20 při tlaku 20 mbarů a 15 °C) m /h
VELIKOST JEDNOTKY 20 30 35 45 55
65
75
STAND. VÝKON S
2
2
2
3
3
5.7
5.7
VYS. VÝKON H
3
3
5
6
6
11.5
11.5
Pro plynové hořáky s plynulou regulací máme vysoký výkon
H pouze pro skříně C, D a E
• Přívod plynu ke střešní jednotce s plynovým hořákem
musí být proveden podle obvyklých technických zásad a
v souladu s bezpečnostními předpisy platnými v místě
instalace.
• Světlost potrubí připojeného ke každému střešnímu
zařízení nesmí být v žádném případě menší než průměr
přípojky na střešní jednotce.
• Ujistěte se, že před KAŽDOU střešní jednotkou je
instalován uzavírací ventil.
• Zkontrolujte napájecí napětí na výstupu napájecího
transformátoru T3 u hořáku. Musí být mezi 220 a 240 V.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 76
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
398
399
400
401
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Čas v sekundách
Úkony
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Standardní chronologický postup spouštění
Sled úkonů ovládání
Ventilátor odsávání
Ventilátor odsávání spalin
"ON" (zapnuto)
Předběžné provětrání 30 až
45 sekund
Zapnutí jiskřicí elektrody 4s
Otevření ventilu "High Heat"
(vysoký výkon ohřevu)
Rozšíření plamene směrem
k ionizační sondě
Jestliže ionizace nastane do
5 sekund: Normální provoz
Jinak závada v řídicím
modulu zapalování plynu
Po 5 minutách hlášení
závady na řídicím systému
Climatic
Při nesprávném sledu úkonů pro určení problémů použijte tabulku analýzy závad.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 77
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
NASTAVENÍ TLAKU NA VENTILU (REGULÁTORU
TLAKU PLYNU) HONEYWELL TYP VK 4105 G
Obr. 51
Nastavení regulátoru tlaku na přívodní tlak 300 mbarů:
Kontroly tlaku injektoru plynu při vysokém výkonu ohřevu
•
Po uvolnění šroubu o jednu otáčku připojte trubku
přesného tlakoměru k výstupnímu hrdlu (OUT) na
ramenu podpěry injektoru plynu.
Obr. 49
• Hořák musí při této kontrole pracovat v režimu vysokého
výkonu H.
• Připojte trubici přesného tlakoměru na tlakové hrdlo Inlet
(vstup) regulátoru tlaku (obr. 50) po uvolnění šroubu
o jednu otáčku.
NASTAVENÍ NÍZKÉHO
VÝKONU OHŘEVU
VSTUPNÍ
TLAK
Zkontrolujte a podle potřeby nastavte VÝSTUPNÍ (outlet) tlak
regulátoru na 8,4 mbaru (G20) nebo 12,3 mbaru pro
Groningue (G25) a na 31,4 mbaru pro propan (G31) (obr. 53).
NASTAVENÍ
VYSOKÉHO VÝKONU
OHŘEVU ZESPODU
Obr. 50
Obr. 53
• Po zapálení plynu zkontrolujte a je-li třeba nastavte
vstupní tlak na 20,0 mbaru (G20) nebo na 25,0 mbaru
pro Groningue (G25) nebo na 37,0 mbaru pro propan
(G31) (obr. 51).
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 78
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
Kontroly tlaku injektoru při nízkém výkonu
• Přepněte řízení na nízký výkon (Low Heat)
• Zkontrolujte a je-li třeba nastavte Výstupní (outlet) tlak
na 3,5 mbaru (G20) nebo 5 mbarů pro Groningue (G25)
a na 14 mbarů pro propan (G31) (obr. 54).
Elektrická regulace ventilu
Obr. 54
Obr. 56
2,90 kΩ
1,69 kΩ
• Zkontrolujte ohmmetrem tyto hodnoty.
Obr. 55
• Po nastavení pro nízký výkon znovu ověřte nastavení
pro vysoký výkon.
• Vraťte na místo zátky a uzavřete tlaková hrdla.
Tabulka nastavení hodnot tlaku pro každý druh plynu
(mbary)
Vstřikování při Vstřikování
nízkém výkonu při vysokém
min.
výkonu
Kategorie
Supply
pressure
G20
20.0 +/- 1
3,5 +/- 0,1
8,4 +/- 0,2
G25 (Groningue)
25,0 +/- 1,3
5,0 +/- 0,1
12,3 +/- 0,2
G31 (GPL)
37,0 +/- 1,9
14,0 +/- 0,3
31,4 +/- 0,6
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 79
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY HOŘÁKU
Test tlakového spínače odtahu spalin
• Když je hořák v činnosti, odpojte pružnou trubku od
tlakové odbočky na tlakovém spínači (obr. 57).
• Plamen musí zmizet a ventilátor odsávání musí dále
běžet.
However, NO fault will be displayed (Gas ignition control
block or CLIMATIC).
Test ionizační sondy
• Při běžícím hořáku odpojte na modulu řízení zapalování
plynu zástrčku kabelu od ionizační sondy.
Obr. 59
Obr. 57
• Po opětném připojení pružné trubky se hořák po 30 až
45 sekundách předběžné ventilace znovu spustí.
Test tlakového spínače tlaku plynu
• Při běžícím hořáku zavřete uzavírací ventil umístěný
před střešní jednotkou (obr. 58).
• Plamen zmizí.
• Ventilátor dále běží a hořák se pokouší o opětné
spuštění (cyklus restartů 30 - 45 sekund).
• Pokud nebude ionizační sonda znovu připojena, na konci
sekvence zapalování se hořák úplně vypne.
• Kontrolka závady na řídicím modulu zapalování plynu
SVÍTÍ.
• Ručně proveďte reset řídicího modulu zapalování plynu,
abyste vyřadili hlášení závady.
V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VIZ PRŮBĚHOVÝ DIAGRAM
SPOUŠTĚCÍ SEKVENCE NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ.
Obr. 58
• Hořák se úplně vypne.
• Přesto ale nebude na modulu zapalování plynu svítit
žádná kontrolka závady. Po 6 minutách se na CLIMATIC
zobrazí závada.
• Resetujte CLIMATIC.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 80
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
SEKVENCE ZAPALOVÁNÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU
Obr. 60
Operace z řízení
Termostat PLYN = zavřený
Limit termostatu v přívodu?
(Auto Reset)
NE
ANO
Tlakový spínač pro nízký tlak plynu?
NE
ANO
Signál řídicího modulu zapalování plynu
Ventilátor odsávání ZAPNUTÝ
Spínač tlaku vzduchu ZAPNUTÝ
Termostat předzápalu ZAPNUTÝ?
NE
ANO
Předběžná ventilace 30 sekund
Regulace plynu
Ventil se zavírá
HOŘÁK SE
VYPÍNÁ
Zapalovací elektroda 4s
Ventil plynu otevřený
Ionizace 1 sekundu
po konci jiskření?
NE
ANO
Regulace plynu
Ventil se zavírá
HOŘÁK SE VYPÍNÁ
Závada v modulu
regulace plynu
Ventil plynu zůstává otevřený
Prodleva 6 minut
Normální provoz
NE
Spínač tlaku vzduchu SEPNUTÝ
nebo termostat předzápalu?
Závada v CLIMATIC
ANO
Signál od ionizační sondy
stále ZAPNUTÝ?
ANO
NE
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 81
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD PLYNOVÉHO HOŘÁKU
Jsou-li v CLIMATIC nahlášeny závady
- Resetujte CLIMATIC.
- Zkontrolujte napětí: 230 V za jističem.
- Zkontrolujte uzavírací ventily PLYNU, jestli jsou otevřené.
- Zkontrolujte tlak PLYNU na vstupu plynových ventilů. Musí být >20 mbarů, když se hořák vypne.
- Nastavte hodnoty pro priority hořáku. Zvyšte nastavení pro teplotu v místnosti na vyšší hodnotu, než jaká je okamžitá
teplota v místnosti.
DIAGNOSTICKÁ TABULKA PLYNOVÉHO HOŘÁKU BALTIC
STUPEŇ
Je
požadavek
na vytápění
LED SVÍTÍ
NORMÁLNÍ
PROVOZ
Zelená, žlutá
a červená
LED SVÍTÍ
Ventilátory
odsávání běží.
MOŽNÁ
ZÁVADA
Všechny LED
jsou ZHASNUTÉ
ÆZávada
termostatu
ventilátoru.
Žlutá a červená
LED jsou
ZHASNUTÉ
ÆNedostatečný
přívod plynu
Červená LED je
ZHASNUTÁ
ÆZávada
v termostatu
přehřátí na
ramenu podpěry
hořáku.
Po 10 sekundách
bezpečnostní
vypnutí řídicím
modulem
zapalování plynu.
Nic se neděje.
Ventilátor
odsávání
spalin je
ZAPNUTÝ.
Trvalá
ventilace a
jiskření
zapalovací
elektrody.
Po 30 až 45
sekundách
předběžné
ventilace by
zapalovací
elektroda měla
zajiskřit.
Po několika
sekundách se
hořák zapálí.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
AKCE
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
+ Zkontrolujte spoje u termostatu
ventilátoru.
+ Vyměňte termostat.
+ Zkontrolujte otevření ventilu a tlak v
přívodu.
+ Obnovte přívod plynu.
+ Zkontrolujte funkci termostatu po ručním
provedení resetu.
+ Vyměňte termostat.
+ Zkontrolujte spojení s řídicím modulem na
ventilu plynu.
+ Zkontrolujte impedance cívek
elektromagnetických ventilů: (1) = 2,90 kΩ;
(2) = 1,69 kΩ (obr. 80, str. 75).
+ Zkontrolujte volný pohyb rotoru
ventilátoru.
+ Zkontrolujte elektrické spoje na řídicím
modulu zapalování plynu a na rozvodnici
EF.
+ Zkontrolujte napájecí napětí ventilátoru.
+ Posunutí řídicího
modulu na ventilu plynu.
+ Vyměňte ventil.
+ Vyměňte ventilátor.
+ Vyměňte rozvodnici EF
, pokud je třeba.
+ Zkontrolujte zapalovací elektrodu.
+ Zkontrolujte pokles tlaku na tlakovém
spínači: musí být větší než 165 Pa.
+ Zkontrolujte správnou funkci tlakového
spínače pomocí ohmmetru a umělého
vytvoření podtlaku v trubce.
+ Změňte polohu trubice
tlakového spínače.
+ Vyměňte tlakový spínač.
Po 4 sekundách
plynový hořák
stále nefunguje a
bezpečnostní
vypnutí řídicím
modulem
zapalování plynu.
+ Zkontrolujte tlak injektoru v průběhu
spouštění (hodnota pro vysoký výkon
ohřevu).
+ Odmontujte řídicí modul od bloku plynu.
+ Odstraňte vzduch
z plynového potrubí.
+ Nastavte tlak injektoru
na hodnotu pro vysoký
výkon ohřevu.
+ Pokud je plynový ventil
v pořádku, vyměňte řídicí
modul.
Během 4 sekund
se plynový hořák
zapálí, ALE
bezpečnostní
vypnutí řídicím
modulem
zapalování plynu.
+ Zkontrolujte polohu a spoje u ionizační
sondy. Nesmí být spojená se zemním
potenciálem (230 V).
+ Zkontrolujte, jestli je okruh RC
transformátoru v plynovém hořáku dobře
spojený s nulovým potenciálem.
+ Změřte ionizační proud. Musí být větší
než 1,5 mikroampéru.
+ Zkontrolujte druh plynu.
Trvalá ventilace
bez jiskření
zapalovací
elektrody.
+ Check the whole
electrical supply.
+ Nastavte tlak přívodu a
injektoru, pokud je zjištěn
jiný plyn než zemní plyn
G20 (například plyn G25
od Groningue).
Strana 82
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO HOŘÁKU PRO ÚČELY ÚDRŽBY
Předběžná bezpečnostní doporučení
• Odpojte jednotku hlavním vypínačem.
• Uzavřete uzavírací plynový ventil umístěný před jednotkou.
• Odpojte potrubí. Těsnění nezahazujte.
Demontáž odtahu spalin
• Odpojte elektrické přívody ventilátoru a odstraňte šrouby,
které ho drží.
• Dejte pozor, abyste neztratili žádnou z korunových matic
v kouřové komoře.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte správnou polohu tlakové trubice
použité u tlakového spínače odsávání.
Obr. 61
Obr. 64
Demontáž „ramene podpěry plynového hořáku“
• Odpojte konektor od rozvodnice EF47.
• Odstraňte dva šrouby, které drží plynové topné těleso.
• Opatrně vyjměte „topné těleso hořáku“ a vyhněte se
jakémukoliv poškození elektrod.
Obr. 62
Seznam požadovaného vybavení pro údržbu, seřizování
a spouštění
• Přesný tlakoměr s rozsahem 0 až 3 500 Pa (0 až 350 mbarů):
0,1% z nejvyšší hodnoty rozsahu.
• Multimetr s ohmmetrem a mikroampérmetrem.
• Nastavitelný matkový klíč.
• Souprava nástrčkových klíčů: 8, 9, 10 a 13.
• Ploché šroubováky s břitem 3 a 4, křížový šroubovák
Philips č. 1.
• Vysavač.
• Štětec.
Obr. 65
Obr. 63
PODPŮRNÁ TYČ PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ
Obr. 66
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 83
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
MODUL-PLYN-20KW-B-BOX
Obr. 67
MODUL- PLYN -33KW-B-BOX
Obr. 68
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 84
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
MODUL- PLYN -20KW-C-BOX
Obr. 69
MODUL- PLYN -46KW-C-BOX
Obr. 70
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 85
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
MODUL- PLYN -33KW-D-BOX
Obr. 71
MODUL- PLYN -60KW-D-BOX
Obr. 72
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 86
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK
MODUL- PLYN -60KW-E-BOX
Obr. 73
MODUL- PLYN -120KW-E-BOX
Obr. 74
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 87
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ
Šroub servomotoru
HOŘÁK S REGULACÍ
(chráněno patentem INPI květen 2004)
Poloha servomotoru
pro maximální otevření
Servomotor
Dosedací plocha
šroubu servomotoru
Minimální otevření servomotoru
Obr. 77
Obr. 75
SPOUŠTĚNÍ PLYNOVÉHO HOŘÁKU
Několik sekund profukujte potrubí v blízkosti kontrolního
ventilu zapalování.
Servomotor dostává od regulátoru napětí 0 – 10 V
jako informaci pro polohování vzduchové klapky; pak
servomotor vyšle údaj o její poloze desce tištěných
spojů, která dá povel ventilu.
Zkontrolujte polohu a funkci servomotoru
Vypnutí pro ruční ovládání
Obr. 78
• Zkontrolujte, jestli běží ventilátor jednotky.
• Nastavte řízení na “ON” (zapnuto); tím se upřednostní
plynový hořák.
• Zvyšte nastavenou teplotu (hodnotu nastavení teploty
v místnosti) na vyšší hodnotu, než je okamžitá teplota
v místnosti.
Spuštění plynového hořáku musí být provedeno při
vstřiku pro vysoký výkon ohřevu.
Ruční otáčení šroubem
servomotoru
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Obr. 76
Strana 88
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ
NASTAVENÍ TLAKU NA VENTILU (REGULÁTORU
TLAKU PLYNU) HONEYWELL TYP VK 4105 G
Obr. 81
Nastavení regulátoru tlaku na vstupní tlak plynu
300 mbarů:
Kontroly tlaku injektoru plynu při vysokém výkonu ohřevu
• Po uvolnění šroubu o jednu otáčku připojte trubku
přesného tlakoměru k výstupnímu hrdlu (OUT) na
ramenu podpěry injektoru plynu.
Obr. 79
Obr. 82
• Hořák musí při této kontrole pracovat v režimu vysokého
výkonu H.
• Po uvolnění šroubu o jednu otáčku připojte trubku
přesného tlakoměru ke vstupnímu tlakovému hrdlu
(obr. 80) na regulačním ventilu plynu.
Obr. 80
NASTAVENÍ
NÍZKÉHO VÝKONU
OHŘEVU
VSTUPNÍ
TLAK
Zkontrolujte a j-li třeba nastavte VÝSTUPNÍ tlak ventilu na
8,4 mbaru (G20) (nebo 12,3 mbaru pro G25) (obr. 83).
NASTAVENÍ
VYSOKÉHO VÝKONU
OHŘEVU ZESPODU
• Po zapálení plynu zkontrolujte a je-li třeba nastavte
vstupní tlak ventilu na 20,0 mbaru (G20) (nebo
25,0 mbaru pro G25) (obr. 81).
Obr. 83
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 89
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ
Kontroly tlaku injektoru při nízkém výkonu
• Přepněte řízení na nízký výkon (Low Heat).
• Zkontrolujte a j-li třeba nastavte výstupní tlak ventilu na
minimálně 1,5 mbaru (G20) (nebo 2,25 mbaru pro G25)
(obr. 85).
• Po nastavení pro nízký výkon ohřevu znovu ověřte
nastavení pro vysoký výkon.
• Vraťte na místo zátky a uzavřete tlaková hrdla.
Obr. 84
Tabulka nastavení hodnot tlaku pro každý druh plynu
(mbary)
Kategorie
Supply
pressure
Nízký výkon
ohřevu
Injektáž min.
Vysoký výkon
ohřevu
Injektáž
G20
20.0 +/- 1
1,5 +/- 0,03
8,4 +/- 0,2
G25
25,0 +/- 1,3
2,25 +/- 0,05
12,3 +/- 0,2
G31
--
--
--
Elektrická regulace ventilu
Obr. 86
2,90 kΩ
1,69 kΩ
• Zkontrolujte ohmmetrem tyto hodnoty.
Obr. 85
• Po nastavení pro nízký výkon ohřevu znovu ověřte
nastavení pro vysoký výkon.
• Vraťte na místo zátky a uzavřete tlaková hrdla.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 90
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY HOŘÁKU
Výše uvedený plynový hořák bez spojitého řízení.
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD PLYNOVÉHO HOŘÁKU
Výše uvedený plynový hořák bez spojitého řízení.
Jestliže průtok ventilem není správný, zkontrolujte funkci servomotoru a mechanické sestavy.
ÆJe-li třeba, servomotor vyměňte.
DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO HOŘÁKU PRO ÚČELY ÚDRŽBY
Výše uvedený plynový hořák bez spojitého řízení.
HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ-GAZ-46KW-C-BOX
Obr. 87
HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ-GAZ-60KW-D-BOX
Obr. 88
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 91
VYTÁPĚNÍ: PLYNOVÝ HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ
HOŘÁK SE SPOJITOU REGULACÍ-GAZ-120KW-E-BOX
Obr. 89
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 92
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
OBSAH
Strana
ELEKTRICKÉ KONTAKTY
Důležité varování ....................................................................................................94
Spojení ....................................................................................................................94
Snímače a sondy ....................................................................................................94
Displej DS 50...........................................................................................................94
Displej DC 50 nebo DM 50 display (vzdálené připojení)..........................................95
Připojení k odbočce DT 50 ......................................................................................95
Feritová ochrana displeje.........................................................................................96
DM 50 a komunikace master/slave .........................................................................96
Komunikace BMS
VOLITELNÝ VSTUP/VÝSTUP
Digitální výstupy Nc nebo No – beznapěťové kontakty ...........................................98
Digitální vstupy 24 V AC nebo DC. ..........................................................................98
Analogové vstupy ...................................................................................................99
Odchylka bodu nastavení teploty prostředí – signál 4 - 20 mA................................99
Minimální bod nastavení pro čerstvý vzduch – signál 4 - 20 mA .............................99
Údaj pro meteorologický snímač .............................................................................99
Vstup pro meteorologický snímač relativní vlhkosti .................................................99
Volné připojení teplotního čidla................................................................................99
Volné připojení čidla relativní vlhkosti ......................................................................99
PLÁNOVÁNÍ – NASTAVENÍ HODIN
ZÁKAZNICKÉ DISPLEJE DC COMFORT A DM 50 MULTI
Tlačítka ...................................................................................................................101
Jas / Kontrast...........................................................................................................101
Funkce s DM 50 .....................................................................................................102
Hlavní obrazovka .....................................................................................................102
3 hodinové potlačení automatiky .............................................................................102
Menu hodin..............................................................................................................103
Menu „Programování“..............................................................................................103
Alarmy .....................................................................................................................104
Start / Stop...............................................................................................................105
Potlačení automatiky na 1 týden..............................................................................105
Adresovací tabulky BMS
Modbus, Trend, BACnet a CAREL .........................................................................106
Lonworks .................................................................................................................111
KÓDY CHYB .........................................................................................................................113
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 93
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
ELEKTRICKÉ KONTAKTY
Důležité varování
Jakoukoliv změnu zapojení u CLIMATIC 50 smí provést jen technik Lennox nebo elektrikář
s náležitou kvalifikací a oprávněním.
Při jakékoliv úpravě zapojení u napájení 24 V nebo u snímačů 4 – 20 mA před připojením napětí zkontrolujte polaritu.
Nesprávná polarita může způsobit závažné poškození a zničit síť pLan. Lennox nepřebírá odpovědnost za škody
způsobené nesprávným připojením napětí nebo jakoukoliv změnou zapojení provedenou osobami bez odpovídajícího
proškolení a platné kvalifikace.
Při jakémkoliv vnějším spojení s jednotkou, které používá střídavé napětí 24 V, nesmí délka vedení překročit 30 m.
To se týká vnějších spojů připojených k logickým vstupům Climatic™50 nebo připojení ovládání zvlhčovačů k výstupu
0 – 10 V.
Při délce nad 30 m musí osoba provádějící montáž použít pro přenos informace rozhraní s relé nebo převodníky.
V žádném případě nesmí být řídicí napětí 24 V použito k pohonu externích funkcí s logickým výstupem Climatic™50.
VAROVÁNÍ: Sondy, displeje a kabely logických vstupů oddělte co nejlépe od silových vodičů
se silným indukčním polem, abyste vyloučili možnost elektromagnetického rušení.
Připojení
Snímače a sondy
Připojení externích snímačů nebo sond musí být provedeno následujícím kabelem:
Délka kabelu do 20 m: AWG22 (0,34 mm²), 1 pár zkřížený, se stíněním (2 páry pro snímač CO2).
Délka kabelu do 50 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 1 pár s celkovým stíněním. (2 páry pro snímač CO2).
Délka kabelu nemá překročit 50 m.
Pro lepší ochranu před elektromagnetickými vlivy Lennox doporučuje použití kabelu LiYCY-P.
Teplotní sonda pro teplotu v místnosti (NTC)
Teplotní sonda pro teplotu v místnosti (- BT10) je připojena ke svorce J6 vstupu B7 hlavního panelu BM50 u Climatic™
(viz schéma elektrického zapojení jednotky).
Snímač vlhkosti vzduchu v místnosti (0 – 20 mA / na přání)
Snímač vlhkosti vzduchu v místnosti (- BH10) je připojen ke svorce J9 vstupu B1 hlavního panelu BE50 u Climatic™
(viz schéma elektrického zapojení jednotky).
Snímač kvality vzduchu v místnosti CO² (4 – 20 mA / na přání)
Snímač kvality vzduchu v místnosti (- BGH10) je připojen ke svorce vstupu B2 hlavního panelu BM50 u Climatic™ (viz
schéma elektrického zapojení jednotky).
Displej DS 50
Displej DS50 lze připojit ke Climatic™ buď přes jednu ze svorek RJ12 na desce DT50, nebo přímo na svorku J10 hlavního
panelu BM50.
Spojení se provede plochým kabelem 1,5 m, dodaným s DS50.
V žádném případě nelze DS50 připojit na dálku.
V případě zapojení master/slave smí být na sběrnici pLan připojen pouze jeden jediný displej DS50.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 94
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Displej DC50 nebo DM50 (vzdálené připojení)
Upozornění:
Nesprávné zapojení displeje okamžitě zničí displej a/nebo hlavní panel BM50.
Volitelný displej DC50/DM50 je konstruován pro montáž na stěnu.
Veďte kabel od panelu DT50 skrz zadní díl.
Upevněte zadní díl ke stěně šrouby s půlkulatou hlavou, dodanými v balení.
Připojte kabel od hlavního panelu ke konektoru na zadní straně displeje DC50.
Upevněte přední panel na zadní díl šrouby se zapuštěnou hlavou, dodanými v balení.
Nakonec nasaďte rám a přitlačte jej aby zaskočil.
Displej DC50 nebo DM50 je připojen ke Climatic™ šroubovacím konektorem DT50.
Připojení musí být provedeno následujícím kabelem:
• Délka kabelu do 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 zkřížené páry se stíněním.
• Délka kabelu do 500 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 páry se společným stíněním.
Délka kabelu nemá překročit 500 m.
Pro lepší ochranu před elektromagnetickými vlivy Lennox doporučuje použití kabelu LiYCY-P.
Připojení odbočky DT50
DT50
DC50 / DM50
3
+
4
GND
2
VL
1
1
2
3
4
Návod k zapojení svorkovnice terminálu DT50
Deska je vybavena třemi „telefonními“ konektory RJ12. Ujistěte se, že je deska zapojená správně.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 95
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Feritová ochrana displeje
Pro zabránění VF rušení, které může způsobit zničení prvků displeje, musíte kabel při instalaci opatřit feritovými odrušovači
(dodanými od Lennox).
DM 50 a komunikace master/slave
Sběrnice mezi kartami (pLan) je připojena ke Climatic™ konektorem J11 na desce BM50.
Hvězdicové zapojení se nedoporučuje, pro optimální funkci radíme připojit nejvýše po dvou kabelech na každou jednotku.
Připojení musí být provedeno následujícím kabelem:
• Délka kabelu do 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 zkřížené páry se stíněním.
• Délka kabelu do 500 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 páry se společným stíněním.
Délka kabelu nemá překročit 500 m.
Pro lepší ochranu před elektromagnetickými vlivy Lennox doporučuje použití kabelu LiYCY-P.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 96
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Upozornění:
Napájení desek BM50 střídavým napětím 24 V se nesmí spojit se zemním potenciálem.
Komunikace BMS
Komunikační sběrnice je připojena k přídavné desce Climatic™ Serial Card na BM50.
Hvězdicové zapojení se nedoporučuje, pro optimální funkci radíme připojit nejvýše po dvou kabelech na každou jednotku.
V případě sběrnice RS485 lze k poslední jednotce připojit mezi svorky + a - rezistor 120 Ω ¼ W.
Připojení musí být provedeno následujícím kabelem:
• Délka kabelu do 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 zkřížené páry se stíněním.
• Délka kabelu do 1 000 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 páry se společným stíněním.
Délka kabelu nemá překročit 1 000 m.
Pro lepší ochranu před elektromagnetickými vlivy Lennox doporučuje použití kabelu LiYCY-P.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 97
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
ZAKÁZKOVÝ VSTUP/VÝSTUP
Funkce
Na desce BM.50 a s alternativní deskou BE.50 je možné přizpůsobit některé vstupy/výstupy pro dálkové ovládání jednotky.
Tím je možné přizpůsobit potřebám zákazníka
• 5 digitálních výstupů NC nebo NO
• 6 digitálních vstupů
• 4 analogové vstupy (4 – 20 mA nebo teplotní sondy Lennox NTC)
Popis
Lze nakonfigurovat následující funkce:
Digitální výstupy Nc nebo No – suché kontakty
Pro každý výstup lze použít následující položky:
[Not Used.] (nepoužívá se) ............................. Žádné spojení
[Filter Al.] (alarm filtru) .................................... Závada filtru
[Blower Al.] (alarm výtlačného ventilátoru) ..... Závada výtlačného ventilátoru
[Comp. Al.] (alarm kompresoru) ..................... Výpadek kompresoru
[Gas Al] (alarm plynu) .................................... Závada plyn
[ElecH. Al] (alarm el. Ohřívače) ...................... Výpadek elektrického ohřívače
[Frost. Al.] (alarm namrzání) ........................... Alarm, riziko zamrznutí
Beznapěťový kontakt
[Smoke. Al.] (alarm kouř) ................................ Alarm detektoru kouře
[Heat. Mode] ................................................... Režim vytápění
[Humidif.] (zvlhčovač) ..................................... Řízení zvlhčovače
[Z:A] ............................................................... Provozní pásmo jednotky A
[Z:B] ............................................................... Provozní pásmo jednotky B
[Z:C] ............................................................... Provozní pásmo jednotky C
[Uno] .............................................................. Provozní pásmo jednotky neobsazeno
[Bms] .............................................................. Provozní pásmo jednotky BMS
[Free] (volné) .................................................. Volné pro činnost BMS
[Exhaust 1] (odtah 1) ...................................... Pohon ventilátoru odtahu č. 1
[Exhaust 2] (odtah 2) ...................................... Pohon ventilátoru odtahu č. 2
[Exhaust 3] (odtah 3) ...................................... Pohon ventilátoru odtahu č. 3
Příklad BE50J5.NO1
Digitální vstupy 24 V AC nebo DC
Pro každý vstup lze použít následující položky:
[Not Used.] (nepoužívá se).............................. Žádné spojení
[Sw Unoc.] (spínač neobsazeno) .................... Aktivní neobsazený režim
[Dis. Cp/AH] (vypnutí komp. / ohř.).................. Vypnutí všech kompresorů a pomocných ohřívačů
[Dis. Comp.] (vypnutí kompres.)...................... Vypnutí všech kompresorů
[Dis. 50%Cp] (vypnutí 50 % kompres.) ........... Okamžité vypnutí poloviny kompresorů
[Dis. AuxH.] (vyp. pomoc. ohřív.)..................... Vypnutí přídavného ohřevu
[Sw Dis.Cool] (vypnut spínač chlaz.)............... Zrušení režimu chlazení
[Sw Dis.Heat] (vypnut spínač topení) .............. Zrušení režimu vytápění
[State Humi] (stav zvlhč.) ................................ Chybný údaj či vadný vstup zvlhčovače
[0% F.A.] ......................................................... Aktivní nastavení 0 % čerstvého vzduchu (Fresh Air)
[10% F.A.] ....................................................... Přidat 10 % čerstvého vzduchu
[20% F.A.] ....................................................... Přidat 20 % čerstvého vzduchu
[30% F.A.] ....................................................... Přidat 30 % čerstvého vzduchu
[40% F.A.] ....................................................... Přidat 40 % čerstvého vzduchu
[50% F.A.] ....................................................... Přidat 50 % čerstvého vzduchu
[100% F.A.] ..................................................... Vhánět 100 % čerstvého vzduchu
[Low Speed] (nízká rychlost) ........................... Větrání při nuceně nízkých otáčkách
Volné spojení
[Z:A] ............................................................... Aktivní činnost jednotky v pásmu A
[Z:B] ............................................................... Aktivní činnost jednotky v pásmu B
[Z:C] ............................................................... Aktivní činnost jednotky v pásmu C
[Uno] .............................................................. Aktivní činnost jednotky v neobsazeném pásmu
[Bms] .............................................................. Aktivní činnost jednotky v pásmu BMS
[Free] (volné)................................................... Volné pro systémové informace BMS
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Příklad BE50J4.ID1
24 V
zákaznický
Strana 98
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Analogové vstupy
Pro každý vstup lze použít následující položky:
Sonda
NTC
Signál 4/20 mA
+
[Not Used.] (nepoužívá se).........................Nepoužívá se
[S.P Offset] (odchylka od nastavení)..........Odchylka od nastavení teploty místnosti –
signál 4 - 20 mA
[F. A Offset] (odchylka čerstvý vzduch) ......Minimální nastavení pro čerstvý vzduch –
signál 4 - 20 mA
[Weather T.] (teplota meteo) ......................Vstup pro meteorologický snímač teploty
[Weather T.] (vlhkost meteo) ......................Vstup pro meteorologický snímač vlhkosti
[Free NTC] (volné NTC) .............................Volný kontakt pro teplotní sondu NTC
[Free Hr.] (volné vlhkoměr).........................Volný kontakt pro snímač relativní vlhkosti
Příklad BE50J9.B1, BE50J9.B2
Odchylka od nastavení teploty prostředí – signál 4 - 20 mA
Signál 4 – 20 mA odeslaný k jednotce je lineárně převeden s použitím rozsahu nastavení teploty -5 K až +5 K.
Například: Pro nastavení jednotky na 20 °C
Signál 4 mA udává pro jednotku nastavení teploty 15 °C
Signál 12 mA udává pro jednotku nastavení teploty 20 °C
Signál 20 mA udává pro jednotku nastavení teploty 25 °C
Minimální nastavení pro čerstvý vzduch – signál 4 - 20 mA
Signál 4 – 20 mA odeslaný k jednotce je lineárně převeden na požadavek otevření klapky čerstvého vzduchu na 0 až 100 %.
Údaj pro meteorologický snímač teploty
Signál 4 – 20 mA odeslaný k jednotce je lineárně převeden s použitím rozsahu -40°C až +80°C; tímto měřením se nahradí to,
které poskytuje snímač v jednotce.
Vstup pro meteorologický snímač relativní vlhkosti
Signál 4 – 20 mA odeslaný k jednotce je lineárně převeden s použitím rozsahu 0 % až 100 %; tímto měřením se nahradí to,
které poskytuje snímač v jednotce.
Volná přípojka pro teplotní sondu
Snímač NTC Lennox.
Volná přípojka pro snímač relativní vlhkosti
Signál 4 – 20 mA odeslaný k jednotce je lineárně převeden s použitím rozsahu 0 % až 100 %.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 99
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
PLÁNOVÁNÍ – NASTAVENÍ HODIN
Plánování
Funkce
Řízení činnosti jednotky podle hodin a dnů.
Popis
CLIMATICTM 50 může ovládat 4 časová pásma (zóny) v 7 dnech týdne.
Pásmo neobsazeno
(noc)
Pásmo A
(denní A)
Pásmo B
(denní B)
Pásmo C
(denní C)
Každé nastavení v sobě integruje nastavení hodiny a minuty, čili hodnota 8,3 odpovídá 08 h 30 min.
8h00
Pondělí
Neobsazeno
12h00
Z:A
13h50
Z:B
20h30
Z:C
22h00
Neobsazeno
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pro každé časové pásmo lze měnit následující nastavení:
SEZNAM NASTAVENÍ PODLE PÁSEM
Teplota prostředí
Nastavení průměru
Nastavení dynamiky
Minimum pro čerstvý vzduch (%)
Programování
Počátek pásma; každý den
Poč. Uno (neobs.)
Počátek zóny A
Počátek zóny B
Počátek zóny C
Poznámka: “Monday” (pondělí) se při programování CLIMATIC™50 považuje za první den týdne.
Tovární nastavení:
Pásmo “Day A” (denní A) je aktivováno od pondělí do soboty 6hÆ22h.
Noční režim (neobsazeno) platí pro zbývající čas včetně neděle.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 100
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
ZÁKAZNICKÉ DISPLEJE DC50 COMFORT A DM50 MULTI
Funkce
Tento displej je připojen dálkově; je určen pro uživatele bez technických znalostí. Tento displej poskytuje přístup
k základním provozním datům jednotky; neumožňuje přístup k detailním provozním údajům.
Lze jej použít k nastavení nebo změnu naprogramování různých časových úseků a k nastavení teploty pro každý časový
úsek.
Má rovněž schopnost nastavit 3hodinový override (potlačení automatiky) a vynucený přechod na neobsazený režim, nebo
jakýkoliv odlišný časový úsek pro maximálně 7 dnů. Zobrazuje hodiny (reálný čas) a různé signály závad.
Popis
Tlačítka
‘Prg’ Přístup k nastavení hodnot
‘Up’ (nahoru) Přístup k potlačení nebo ke zvýšení hodnot
‘Clock Přístup k hodinám
‘Enter’ potvrzení výběru
‘Esc’ Návrat na předchozí obrazovku
‘Down’ (dolů) Přístup k potlačení nebo ke snížení hodnot
Jas / Kontrast
Na displeji je kontrast nastaven, ale lze jej ručně upravit. Pro ruční nastavení kontrastu stiskněte současně tlačítka ‘Prg’ a
‘Clock a stiskněte tlačítka Knebo Lpro zvětšení nebo zmenšení kontrastu.
Konfigurace adresy terminálu.
Sdc.1
Adresa terminálu (DC50 nebo DM50) se musí zkontrolovat po zapnutí karty.
 držte je
Pro přístup do režimu konfigurace stiskněte současně tlačítka KLa
nejméně 5 sekund, dokud se neobjeví obrazovka Sdc.1.
Pro umístění kurzoru na řádek ‘Setting’ (nastavení) stiskněte tlačítko ‘Enter’.
Tlačítky Knebo Lnastavte adresu displeje. Pro DC50 viz tabulku níže, pro DM50
je adresa vždy 31; pak potvrďte tlačítkem .
Adresa v pLan
s připojeným
BM50
1
2
3
4
5
6
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Adresa
DC50
17
18
19
20
21
22
Adresa v pLan
s připojeným
BM50
7
8
9
10
11
12
Adresa
DC50
23
24
25
26
27
28
Strana 101
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Sdc.2
Objeví se obrazovka Sdc.2.
Jestliže po 5 sekundách není správné zobrazení:
Vraťte se do režimu konfigurace současným stisknutím tlačítek KL; držte je
nejméně 5 sekund, dokud se neobjeví obrazovka Sdc.1.
Pro umístění kurzoru na řádek ‘Setting’ (nastavení) stiskněte tlačítko .
Pro umístění kurzoru na řádek ‘I/O board address’(adresa desky vstupů/výstupů)
stiskněte znovu tlačítko .
Pomocí tlačítka Knebo Lnahraďte ‘- -‘ adresou připojené desky BM50 a potvrďte
tlačítkem .
Pak opakujte postup “Allocation of Displays to the BM50” (přiřazení displejů k
BM50).
Funkce s DM50
Obrazovky a funkce DM50 jsou stejné jako obrazovky u DC50.
Displeje DC smějí být připojeny pouze k jedné jediné desce BM50. I když je jednotka připojena ke sběrnici pLan, obrazovky
na DC50 se budou vztahovat pouze k nakonfigurované desce BM50.
Jeden displej DM50 může být po sběrnici pLan propojen s 12 jednotkami. Obrazovky na DM50 se budou vztahovat střídavě
vždy k jedné z desek BM50.
Sdm.1
Na spodním řádku BM50 indikuje symbol ‘t’, že BM50 byla identifikována na
sběrnici pLan (číslo 1 vlevo, až do čísla 12 vpravo).
Jednotka která je odpojená nebo vypnutá nemůže být na DM50 zobrazena.
Číslo v závorce dole vlevo ukazuje počet desek BM50, které jsou k DM50
momentálně připojeny.
V případě zjištění závady na některé z identifikovaných desek BM50 svítí
červeně tlačítko ‘Prg’ a bliká symbol ‘t’ pro jednotky, kterých se to týká.
Pro zobrazení jiné jednotky z hlavního displeje stiskněte tlačítko L.
Hlavní obrazovka
Sdc.3
Na prvním řádku se v dvojnásobné velikosti zobrazuje:
Teplota prostředí.
Ventilátor On (zapnutý) nebo Off (vypnutý).
Na druhém řádku:
Stupeň otevření regulátoru vzduchu (volitelné).
‘Dyn’ když je aktivní funkce offset (odchylka od nastavení) jako funkce odchylky
venkovní teploty.
‘Fan:Auto’ (ventilátor:Automatika) jestliže je nakonfigurováno spuštění/vypnutí
ventilátoru v pásmu necitlivosti funkce přizpůsobení.
Na třetím řádku:
Teplota venkovního vzduchu.
Aktuální časové pásmo (Z: A, Z: B, Z: C, Uno, Ove a BMS).
Provozní režim Hot, Dead nebo Cold (topení, naprázdno, chlazení).
3 hodinový override (potlačení automatiky)
Tyto funkce lze použít buď pro upřednostnění požadované teploty prostředí, nebo pro minimalizaci výměny vzduchu po
dobu 3 hodin.
Sdc.3
Je-li funkce override (potlačení) aktivní, časový údaj se střídá se symbolem ‘Der’.
Pro zrušení režimu override se používá tlačítko ‘Esc’ (opustit).
Z hlavní obrazovky stiskněte tlačítko K nebo L.
(stiskněte tlačítko K na DM50).
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 102
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Sdc.4
Obrazovka Sdc.4 se používá ke změně hodnot pro režim override.
Aktuální časové pásmo se zobrazuje ve 2. řádku. Tento časový úsek zůstává
zafixovaný po dobu 3 hodin.
Pro umístění kurzoru na řádek ‘Room SP’ (nastavení pro místnost) stiskněte
tlačítko .
Tlačítkem Knebo Lnastavte požadovanou teplotu a potvrďte tlačítkem ‘Enter’.
Kurzor je nad řádkem ‘Min FA’ (minimální výměna vzduchu).
Tlačítkem K nebo Lnastavte požadovanou výměnu vzduchu a potvrďte tlačítkem
.
DC50 se vrátí k hlavní obrazovce.
Jestliže jednotka není vybavena volitelným ekonomizérem, zobrazuje se jen
řádek teploty.
Jedním stisknutím tlačítka ‘Esc’ (opustit) se změny zruší a vrátíte se na hlavní
obrazovku.
Pokud neuděláte nic, po 15 sekundách se automaticky vrátíte na hlavní obrazovku.
Menu hodin
Tyto obrazovky se používají pro zobrazení a změny času / data na BM50.
Sdc.5
Z hlavní obrazovky stiskněte tlačítko ‘clock’ (hodiny).
Obrazovka Sdc.5 zobrazí čas a datum.
Změna času a data:
Pro umístění kurzoru na údaj času stiskněte tlačítko .
Tlačítkem K nebo L nastavte čas (hodinu) a potvrďte tlačítkem .
Nastavte kurzor na ‘minutes’.
Tlačítkem Knebo L nastavte minuty a potvrďte tlačítkem .
Přesuňte kurzor na ‘month’ (měsíc).
Tlačítkem Knebo L nastavte měsíc a potvrďte tlačítkem .
Přesuňte kurzor na ‘year’ (rok).
Tlačítkem Knebo L nastavte rok a potvrďte tlačítkem .
Přesuňte kurzor na ‘hours’ (hodiny).
…
Stisknutím ‘Esc’ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Pokud neuděláte nic, po 15 sekundách se automaticky vrátíte na hlavní obrazovku.
Menu „Programování“
Tyto obrazovky se používají pro zobrazení a změny nastavení BM50 pro každé časové pásmo.
Sdc.6
Z hlavní obrazovky stiskněte tlačítko "Prg" (programování).
Obrazovka Sdc.6 ukáže nastavení teploty a minimálního průtoku vzduchu.
Jestliže jednotka není vybavena volitelným ekonomizérem, zobrazuje se jen
řádek teploty.
Tlačítkem Knebo L nastavte požadovanou teplotu a potvrďte tlačítkem .
Kurzor je nad řádkem ‘Min FA’ (minimální podíl čerstvého vzduchu).
Tlačítkem Knebo L nastavte požadovanou výměnu vzduchu a potvrďte
tlačítkem.
Umístěte kurzor nad řádek ‘Room SP’ (nastavení pro místnost).
Stisknutím ‘Esc’ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Časové pásmo můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka ‘Clock’.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 103
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Sdc.7
Z obrazovky Sdc.6 stiskněte tlačítko "Prg" (programování).
Objeví se obrazovka Sdc.7, která ukáže nastavení časových pásem.
Nastavte kurzor na pásmo A.
Tlačítkem Knebo L nastavte čas počátku pro pásmo A a potvrďte tlačítkem .
Nastavte kurzor na pásmo B.
Tlačítkem Knebo L nastavte čas počátku pro pásmo B a potvrďte tlačítkem .
Nastavte kurzor na pásmo C.
Tlačítkem Knebo L nastavte čas počátku pro pásmo C a potvrďte tlačítkem .
Umístěte kurzor nad pásmo Uno (unoccupied = neobsazené).
Tlačítkem Knebo L nastavte neobsazené pásmo a potvrďte tlačítkem .
Nastavte kurzor na pásmo A.
…
Stisknutím ‘Esc’ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Vyberte den v týdnu opakovaným stisknutím tlačítka ‘Clock’.
Pokud neuděláte nic, po 15 sekundách se automaticky vrátíte na hlavní obrazovku.
Alarmy
Alarm filtru
Sdc.8
Obrazovka Sdc.8 se ukáže v případě aktivace závady filtru v jednotce.
Rozsvítí se tlačítko ‘Clock’.
Všechna tlačítka se deaktivují.
Jediný způsob jak znovu získat kontrolu nad DC50 je vyčistit nebo vyměnit filtry
v jednotce.
Závažný alarm
Sdc.9
V případě aktivace stavu závady v jednotce se ukáže obrazovka Sdc.9.
Rozsvítí se tlačítko ‘Prg’.
Všechna tlačítka se deaktivují.
∗
Jediný způsob jak znovu získat kontrolu nad DC50 je odstranit závadu
v jednotce.
Pro zobrazení historie alarmů v jednotce stiskněte tlačítko .
Sdc.10
Sdc.11
Systém může uchovávat 32 záznamy o posledních alarmech, které se v jednotce
vyskytly.
Každý alarm je uveden s datem a časem výskytu závady.
Aktivní alarm je vyznačen symbolem ‘∗’.
Alarm zrušený potvrzením (kvitováním) je vyznačen symbolem ‘=’.
Každý alarm je označen 3ciferným kódem (viz KÓDY CHYB).
Stiskněte tlačítko ‘Alarm’ pro vynulování všech alarmů, pokud je možné.
Počet aktivních alarmů se vrátí na 0, v menu se nezobrazuje žádný aktivní alarm
a tlačítko ‘Alarm’ už nesvítí.
Pro zobrazení popisu kódu chyby umístěte kurzor na požadovaný řádek tlačítky
Knebo L a pak potvrďte výběr tlačítkem ‘Enter’.
K návratu na předchozí úrovně menu použijte tlačítko ‘Esc’.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 104
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Spuštění / Vypnutí
Sdc.3
Z hlavní obrazovky stiskněte tlačítko .
Objeví se obrazovka Sdc.12.
Sdc.12
Pro vypnutí jednotky:
Tlačítkem K nebo L nastavte hodnotu u dotazu Switch OFF the Unit?
(Vypnout jednotku?) na ‘Yes’ (ano) a potvrďte tlačítkem .
Jednotka se zastaví a zobrazí se obrazovka Sdc.13.
VAROVÁNÍ: Vypnutí jednotky vyřadí z činnosti veškerá bezpečnostní zařízení.
Stisknutím ‘Esc’ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Sdc.13
Jestliže je jednotka zastavena, objeví se obrazovka Sdc.13.
Pro spuštění jednotky stiskněte tlačítko .
Jednotka se spustí a objeví se hlavní obrazovka.
Potlačení automatiky (overdrive) na 1 týden
Tato funkce potlačí časová pásma na dobu max. 7 dnů.
Sdc.14
Z obrazovky Sdc.12 stiskněte dvakrát tlačítko , abyste umístili kurzor na řádek
‘Override a period’ (potlačení časového pásma).
Tlačítkem K nebo L nastavte požadované časové pásmo a potvrďte tlačítkem .
Objeví se obrazovka Sdc.14.
Tlačítkem K nebo L nastavte dny v týdnu pro požadované časové pásmo
a potvrďte tlačítkem .
V tomto příkladu když je nastavení potvrzeno, jednotka v úterý zůstane
v neobsazeném časovém pásmu, a to do čtvrtka do půlnoci.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 105
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
ADRESOVACÍ TABULKY BMS
ModBus, Trend, BACnet a Carel
Logické zadání
@ (hex) @ (dec)
DS50
01H
1
R/W L [ZAP / VYP] jednotku
3111
02H
2
R/W L [Reset] Odvolává bezpečnostní opatření v jednotce
3112
03H
3
R/W L
04H
4
R/W L
05H
5
R/W L
06H
6
R/W L
07H
7
R/W L
08H
8
R/W L
09H
9
R/W L
0AH
10
R/W L
0BH
11
R/W L [Enable] [OFF] Vynucené odlehčení kompresorů v režimu chlazení
3355
(BMS)
0CH
12
R/W L [Enable] [OFF] Vynucené odlehčení kompresorů v režimu vytápění
3356
(BMS)
0DH
13
R/W L
0EH
14
R/W L [Enable] [OFF] Vynucené odlehčení regulace vlhkosti
0FH
15
R/W L
10H
16
R/W L [Clock] (hodiny) [OFF] čtení hodin a minut [ON] zapsání hodin a minut
11H
17
R/W L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální výstup, Volné 1, BM50-J17-NO12
2141
12H
18
R/W L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální výstup, Volné 2, BE50-J5-NO1
2142
13H
19
R/W L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální výstup, Volné 3, BE50-J6-NO2
2143
14H
20
R/W L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální výstup, Volné 4, BE50-J7-NO3
2144
15H
21
R/W L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální výstup, Volné 5, BE50-J8-NO4
2145
16H
22
R/W L nepoužívá se
17H
23
R/W L nepoužívá se
18H
24
R/W L nepoužívá se
19H
25
R/W L nepoužívá se
1AH
26
R/W L nepoužívá se
1BH
27
R/W L nepoužívá se
1CH
28
R/W L nepoužívá se
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
[Enable] (uvolnit) Zastavení a běh výtlačného ventilátoru. [Off] (vypnuto) ventilátor je
zastaven, [On] (zapnuto) ventilátor běží
3351
(BMS)
[Enable] (uvolnit) Zastavení a běh ventilátoru v "Control Dead Zone".(pásmu necitlivosti
řízení). [Off] (vypnuto) ventilátor je zastaven, [On] (zapnuto) ventilátor běží
[BMS] Aktivace režimu Unoccupied (neobsazeno); [Off] režim obsazeno - [On] režim
neobsazeno
[Room regulation] (regulace pro místnost) Volby priorit pro regulaci vytápění - [Off]
nejprve tepelné čerpadlo a pak horkovodní výměník nebo elektřina či plyn; [On] nejprve
horkovodní výměník či elektřina nebo plyn, pak tepelné čerpadlo
[F-Air Reheat] Aktivuje přihřívání čerstvého vzduchu v zóně necitlivosti, aby se v přívodu
udržela teplota
[F-Air Reheat] Volby priorit pro regulaci vytápění - [Off] nejprve tepelné čerpadlo a pak
horkovodní výměník nebo elektřina či plyn; [On] nejprve horkovodní výměník nebo
elektřina či plyn, pak tepelné čerpadlo
[Enable] Run eco (povolit provoz ekonomizéru): [On] (zapnuto) ekonomizér běží,
[Off] (vypnuto) ekonomizér je vypnutý
3352
(BMS)
[Enable] Run CO2 Sensor (povolit provoz snímače CO2): [On] zapíná kontrolu CO2
v pásmu, [Off] vypíná kontrolu CO2 v pásmu
3354
(BMS)
[Enable] [OFF] Vynucené odlehčení topných modulů (elektrických, plynových nebo
horkovodních výměníků)
[Unloaded] (odlehčeno) Vynucené zastavení poloviny kompresorů od okamžiku aktivace
tohoto nastavení
3935
3324
(BMS)
3331
(BMS)
3332
(BMS)
3353
(BMS)
3357
(BMS)
3358
(BMS)
3643
…
Strana 106
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
@ (hex) @ (dec)
DS50
1DH
29
R/W L nepoužívá se
1EH
30
R/W L nepoužívá se
1FH
31
R/W L nepoužívá se
20H
32
R/W L nepoužívá se
21H
33
R
L [Alarm] General (všeobecný)
1000
22H
34
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) ventilátor, dmychadlo
2315
23H
35
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) ventilátor, odsávání
2321
24H
36
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 1
2516
25H
37
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 1
2517
26H
38
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 2
2526
27H
39
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 2
2527
28H
40
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 3
2536
29H
41
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 3
2537
2AH
42
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 4
2546
2BH
43
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 4
2547
2CH
44
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Plyn, hořák 1
2615
2DH
45
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Plyn, hořák 2
2616
2EH
46
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Plyn, hořák, vysoký výkon, 1
2617
2FH
47
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Elektrické ohřívače 1
2625
30H
48
R
L [On/Off] (Zap / Vyp) Elektrické ohřívače 2
2626
31H
49
R
L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální vstup, Volné 1, BM50-J8-ID13
2151
32H
50
R
L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální vstup, Volné 2, BM50-J8-ID14
2152
33H
51
R
L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální vstup, Volné 3, BE50-J4-ID1
2153
34H
52
R
L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální vstup, Volné 4, BE50-J4-ID2
2154
35H
53
R
L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální vstup, Volné 5, BE50-J4-ID3
2155
36H
54
R
L [Dry contact] (suchý kontakt) Digitální vstup, Volné 6, BE50-J4-ID4
2156
37H
55
R
L nepoužívá se
38H
56
R
L nepoužívá se
39H
57
R
L nepoužívá se
3AH
58
R
L nepoužívá se
3BH
59
R
L nepoužívá se
3CH
60
R
L nepoužívá se
3DH
61
R
L nepoužívá se
3EH
62
R
L [Room] (místnost) Režim chlazení
…
3FH
63
R
L [Room] (místnost) Režim pásma necitlivosti
…
40H
64
R
L [Room] (místnost) Režim vytápění
…
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 107
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Analogový
@ (hex) @ (dec)
DS50
[ BMS ] Aktivace řízení počítačem nebo automatem – režim BMS se
aktivuje, jestliže tato hodnota je nenulová. Tato hodnota se každou
sekundu snižuje
[Occupation][Room SP] (obsazení, nastavení pro místnost) Požadovaná
maximální teplota v místnosti ve °C. Nastavení pro chlazení
3322
(BMS)
R/W 10 = 1,0°c
[Occupation][Room SP] (obsazení, nastavení pro místnost) Požadovaná
minimální teplota v místnosti ve °C. Nastavení pro topení
3323
(BMS)
4
R/W 10 = 1,0 %
[Room SP] (nastavení pro místnost) Požadovaný minimální podíl
čerstvého vzduchu v %. Střed pásma necitlivosti
3312
(BMS)
05H
5
R/W 10 = 1,0°c
[Unoccupied][Room SP] (neobsazeno, nastavení pro místnost)
Požadovaná maximální teplota v místnosti ve °C. Nastavení pro chlazení
3322
(Uno)
06H
6
R/W 10 = 1,0°c
[Unoccupied][Room SP] (neobsazeno, nastavení pro místnost)
Požadovaná minimální teplota v místnosti ve °C. Nastavení pro topení
3323
(Uno)
07H
7
R/W 10 = 1,0 %
[Humidity] (vlhkost) Požadovaná maximální hodnota relativní vlhkosti
v místnosti (v %). – Nastavení pro vysoušení vzduchu
3341
(BMS)
08H
8
R/W 10 = 1,0 %
[Humidity] (vlhkost) Požadovaná minimální hodnota relativní vlhkosti
v místnosti (v %). – Nastavení pro zvlhčování vzduchu
3342
(BMS)
09H
9
R/W
nepoužívá se
0AH
10
R/W
nepoužívá se
0BH
11
R/W
nepoužívá se
0CH
12
R/W 1 = 1 h
[Clock] (hodiny) Hodina
3121
0DH
13
R/W 1 = 1 m
[Clock] (hodiny) Minuta
3122
0EH
14
R/W 1 = 1
[Clock] (hodiny) Den v měsíci
3123
0FH
15
R/W 1 = 1
[Clock] (hodiny) Měsíc
3124
10H
16
R/W 1 = 2001
[Clock] (hodiny) Rok
3125
11H
17
R/W 10 = 1,0°c
[BMS] Teplota v místnosti předaná z BMS
2824
12H
18
R/W 10 = 1,0 %
[BMS] Vlhkost v místnosti předaná z BMS
2828
13H
19
R/W 10 = 1,0°c
[BMS] Venkovní teplota předaná z BMS
2814
14H
20
R/W 10 = 1,0 %
[BMS] Venkovní vlhkost předaná z BMS
2818
15H
21
R/W 1 = 1 ppm
[BMS] Kvalita vzduchu předaná z BMS
16H
22
R/W
nepoužívá se
17H
23
R/W
nepoužívá se
18H
24
R/W
nepoužívá se
19H
25
R/W
nepoužívá se
1AH
26
R/W
nepoužívá se
1BH
27
R/W
nepoužívá se
1CH
28
R/W
nepoužívá se
1DH
29
R/W
nepoužívá se
1EH
30
R/W
nepoužívá se
1FH
31
R/W
nepoužívá se
20H
32
R/W
nepoužívá se
21H
33
R
1=1
[Alarm] Chyba kódu
1000
22H
34
R
10 = 1,0°c
[Temperature] (teplota) místnost
2112
23H
35
R
10 = 1,0°c
[Temperature] (teplota) venku
2111
24H
36
R
10 = 1,0°c
[Temperature] (teplota) přiváděný vzduch
2113
01H
1
R/W 1 = 1 s
02H
2
R/W 10 = 1,0°c
03H
3
04H
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
3934
Strana 108
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
@ (hex) @ (dec)
DS50
25H
37
R
10 = 1,0°c
[Temperature] (teplota) vratný vzduch
2114
26H
38
R
10 = 1,0 %
[Relative Humidity] (rel. vlhkost) místnost
2122
27H
39
R
10 = 1,0 g/kg
[Absolute Humidity] (abs. vlhkost) místnost
2124
28H
40
R
10 = 1,0 %
[Relative Humidity] (rel. vlhkost) venku
2121
29H
41
R
10 = 1,0 g/kg
[Absolute Humidity] (abs. vlhkost) venku
2123
2AH
42
R
1 = 1 Pa
[Flow] (průtok) Diferenciální tlak vzduchu v Pa
2131
2BH
43
R
1 = 1 ppm
[CO²] koncentrace v ppm
2132
2CH
44
R
10 = 1,0 %
[% of opening] (% otevření) Klapka pro čerstvý vzduch
2413
2DH
45
R
10 = 1,0 %
[% of opening] (% otevření) Ventil plynu
2618
2EH
46
R
10 = 1,0 %
[% of opening] (% otevření) Elektrické ohřívače (triakové)
2627
2FH
47
R
10 = 1,0 %
[% of opening] (% otevření) Horkovodní výměník
2633
30H
48
R
10 = 1,0 %
[% of opening] (% otevření) Zvlhčovač
2714
31H
49
R
10 = 1,0°c
[Dry contact] (suchý kontakt) Teplota, Volné 1, BE50-J9-B1
2161
32H
50
R
10 = 1,0°c
[Dry contact] (suchý kontakt) Teplota, Volné 2, BE50-J9-B2
2162
33H
51
R
10 = 1,0°c
[Dry contact] (suchý kontakt) Teplota, Volné 3, BE50-J10-B3
2163
34H
52
R
10 = 1,0°c
[Dry contact] (suchý kontakt) Teplota, Volné 4, BE50-J10-B4
2164
35H
53
R
10 = 1,0 %
[Dry contact] (suchý kontakt) Vlhkost, Volné 1, BE50-J9-B1
2165
36H
54
R
10 = 1,0 %
[Dry contact] (suchý kontakt) Vlhkost, Volné 2, BE50-J9-B2
2166
37H
55
R
10 = 1,0 %
[Dry contact] (suchý kontakt) Vlhkost, Volné 3, BE50-J10-B3
2167
38H
56
R
10 = 1,0 %
[Dry contact] (suchý kontakt) Vlhkost, Volné 4, BE50-J10-B4
2168
39H
57
R
1=1h
[Running Time, Count] (doba chodu, počítadlo) Ventilátor, výtlačný
ventilátor
2318
3AH
58
R
1=1h
[Running Time, Count] (doba chodu, počítadlo) Kompresor, 1
2519
3BH
59
R
1=1h
[Running Time, Count] (doba chodu, počítadlo) Kompresor, 2
2529
3CH
60
R
1=1h
[Running Time, Count] (doba chodu, počítadlo) Kompresor, 3
2539
3DH
61
R
1=1h
[Running Time, Count] (doba chodu, počítadlo) Kompresor, 4
2549
bit
[Alarm]
bit.0 = průtok vzduchu
bit.1 = znečištěné filtry
bit.2 = filtry chybí
bit.3 = elektrické ohřívače
bit.4 = vysoká teplota, přívod vzduchu
bit.5 = nízká teplota, místnost
bit.6 = plynový hořák 1
bit.7 = plynový hořák 2
bit.8 = nízká teplota, přívod
bit.9 = vysoká teplota, místnost
bit.10 = zvlhčovač
bit.11 = nízká vlhkost, místnost
bit.12 = vysoká vlhkost, místnost
bit.13 = čerpadlo
bit.14 = hodiny reálného času
bit.15 = BE50
3EH
62
R
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
…
Strana 109
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
@ (hex) @ (dec)
DS50
3FH
63
R
40H
64
R
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
bit
[Alarm]
bit.0 = sondy a snímače
bit.1 = ventilátor, výtlačný ventilátor
bit.2 = nízká teplota, voda na kondenzátoru
bit.3 = vysoká teplota, voda na kondenzátoru
bit.4 = průtokový spínač, voda na kondenzátoru
bit.5 = detektor kouře
bit.6 = ventilátory, kondenzátor
bit.7 = Kompresor 1, VT & NT
bit.8 = Kompresor 1, NT
bit.9 = Kompresor 2, VT & NT
bit.10 = Kompresor 2, NT
bit.11 = Kompresor 3, VT & NT
bit.12= Kompresor 3, NT
bit.13 = Kompresor 4, VT & NT
bit.14 = Kompresor 4, NT
bit.15 =
…
nepoužívá se
Strana 110
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
LonWorks
Typ
Index
pCO
Název NV
Typ NV
Směr
Index
pCO
ANL
1 I_Sp_T_Cool_BMS
105 vstup
1
ANL
1 O_Sp_T_Cool_BMS
105 výstup
1
ANL
2 I_Sp_T_Heat_BMS
105 vstup
2
ANL
2 O_Sp_T_Heat_BMS
105 výstup
2
ANL
3 I_Sp_T_Cool_Uno
105 vstup
3
ANL
3 O_Sp_T_Cool_Uno
105 výstup
3
ANL
4 I_Sp_T_Heat_Uno
105 vstup
4
ANL
4 O_Sp_T_Heat_Uno
105 výstup
4
ANL
5 I_Sp_Hr_Dehu_BMS
81 vstup
5
ANL
5 O_Sp_Hr_Dehu_BMS
81 výstup
5
ANL
6 I_Sp_Hr_Humi_BMS
81 vstup
6
ANL
6 O_Sp_Hr_Humi_BMS
81 výstup
6
DS50
[Occupation][Room SP] (obsazení, nastavení pro
místnost) Požadovaná maximální teplota v místnosti
ve °C. Nastavení pro chlazení
[Occupation][Room SP] (obsazení, nastavení pro
místnost) Požadovaná minimální teplota v místnosti
ve °C. Nastavení pro topení
[Unoccupied][Room SP] (neobsazeno, nastavení pro
místnost) Požadovaná maximální teplota v místnosti
ve °C. Nastavení pro chlazení
[Unoccupied][Room SP] (neobsazeno, nastavení pro
místnost) Požadovaná minimální teplota v místnosti
ve °C. Nastavení pro topení
[Humidity] (vlhkost) Požadovaná maximální hodnota
relativní vlhkosti v místnosti (v %). – Nastavení pro
vysoušení vzduchu
[Humidity] (vlhkost) Požadovaná minimální hodnota
relativní vlhkosti v místnosti (v %). – Nastavení pro
zvlhčování vzduchu
3322
(BMS)
3323
(BMS)
3322
(Uno)
3323
(Uno)
3341
(BMS)
3342
(BMS)
ANL
17 O_T_Room
105 výstup
17
[Temperature] (teplota) místnost
2112
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
18
19
20
21
22
105
105
81
23
81
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
18
19
20
21
22
[Temperature] (teplota) venku
[Temperature] (teplota) přiváděný vzduch
[Relative Humidity] (rel. vlhkost) místnost
[Absolute Humidity] (abs. vlhkost) místnost
[Relative Humidity] (rel. vlhkost) venku
2111
2113
2122
2124
2121
ANL
23 O_Ha_Outside
23 výstup
23
[Absolute Humidity] (abs. vlhkost) venku
2123
O_T_Outside
O_Ia_T_Supply
O_Hr_Room
O_Ha_Room
O_Hr_Outside
INT
1 I_Sp_BMS_Dog
8 vstup
208
INT
1 O_Sp_BMS_Dog
8 výstup
208
INT
2 I_Sp_EcoMini_BMS
8 vstup
209
INT
2 O_Sp_EcoMini_BMS
8 výstup
209
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
3
3
4
4
5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
vstup
výstup
vstup
výstup
vstup
výstup
vstup
210
210
211
211
212
212
213
INT
6 O_Month
8 výstup
213
8 výstup
224
I_Hour
O_Hour
I_Minute
O_Minute
I_Day
O_Day
I_Month
INT
17 O_Error_Codes
INT
18 O_Oa_Eco
81 výstup
225
INT
19 O_Oa_GasHeat
81 výstup
226
INT
20 O_Oa_TriacHeat
81 výstup
227
INT
21 O_Oa_HotWater
81 výstup
228
DGT
1 I_Sp_On_Unit
95 vstup
415
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
1
2
2
3
3
95
95
95
95
95
415
416
416
417
417
DGT
4 I_Clock
O_Sp_On_Unit
I_Sp_Reset
O_Sp_Reset
I_Sp_Unoc
O_Sp_Unoc
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
výstup
vstup
výstup
vstup
výstup
95 vstup
418
[ BMS ] Aktivace řízení počítačem nebo automatem
– režim BMS se aktivuje, jestliže tato hodnota je
nenulová. Tato hodnota se každou sekundu snižuje
[Room SP] (nastavení pro místnost) Požadovaný
minimální podíl čerstvého vzduchu v %. Střed pásma
necitlivosti
3932
3312
(BMS)
[Clock] (hodiny) Hodina
3121
[Clock] (hodiny) Minuta
3122
[Clock] (hodiny) Den v měsíci
3123
[Clock] (hodiny) Měsíc
3124
[Alarm] Chyba kódu
[% of opening] (% otevření) Klapka pro čerstvý
vzduch
[% of opening] (% otevření) Ventil plynu
[% of opening] (% otevření) Elektrické ohřívače
(triakové)
[% of opening] (% otevření) Horkovodní výměník
1000
[ZAP / VYP] jednotku
3111
[Reset] Odvolává bezpečnostní opatření v jednotce
3112
[BMS] Aktivace režimu Unoccupied (neobsazeno);
[Off] režim obsazeno - [On] režim neobsazeno
3933
[Clock] (hodiny) [OFF] čtení hodin a minut [ON]
zapsání hodin a minut
2413
2618
2627
2633
…
Strana 111
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
Typ
Index
pCO
Název NV
Typ NV
Směr
Index
pCO
DS50
DGT
17 O_Od_Alarm
95 výstup
431
[Alarm] General (všeobecný)
1000
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
DGT
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
[On/Off] (Zap / Vyp) ventilátor, dmychadlo
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 1
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 1
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 2
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 2
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 3
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 3
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor 4
[On/Off] (Zap / Vyp) Kompresor, tepelné čerpadlo 4
[On/Off] (Zap / Vyp) Plyn, hořák 1
[On/Off] (Zap / Vyp) Plyn, hořák 2
[On/Off] (Zap / Vyp) Plyn, hořák, vysoký výkon, 1
[On/Off] (Zap / Vyp) Elektrické ohřívače 1
2315
2516
2517
2526
2527
2536
2537
2546
2547
2615
2616
2617
2625
DGT
31 O_Od_ElecHeat_2
95 výstup
445
[On/Off] (Zap / Vyp) Elektrické ohřívače 2
2626
O_Od_Blower
O_Od_Comp_1
O_Od_CPac_1
O_Od_Comp_2
O_Od_CPac_2
O_Od_Comp_3
O_Od_CPac_3
O_Od_Comp_4
O_Od_CPac_4
O_Od_GasHeat_11
O_Od_GasHeat_2
O_Od_GasHeat_12
O_Od_ElecHeat_1
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 112
ROOFTOP – CLIMATIC 50 – VERZE 23
KÓDY CHYB
001
„Proudění vzduchu“
086
004
Filtry, zanesené
087
005
Filtry, chybí
088
Okruh 1, Teplotní snímač, výstup Voda
v kondenzátoru
Okruh 2, Teplotní snímač, výstup Voda
v kondenzátoru
Teplotní snímač, vratný nebo smíšený vzduch
006
Jednotka rekuperace tepla, filtry, zanesené
091
Ventilátor
011
Elektrické topné elementy
092
Okruh 1, ventilátor kondenzátoru
012
Vysoká teplota, profukování
093
Okruh 2, ventilátor kondenzátoru
013
Nízká teplota, okolní
094
Okruh 3, ventilátor kondenzátoru
014
Plynový hořák, 1
095
Okruh 4, ventilátor kondenzátoru
015
Plynový hořák, 2
096
Nízká teplota, voda na kondenzátoru
022
Nízká teplota, profukování
097
Vysoká teplota, voda na kondenzátoru
023
Vysoká teplota, okolní
098
Průtok, voda na kondenzátoru
031
Zvlhčovač
099
Detektor kouře
032
Nízká vlhkost, okolní
111
Okruh 1, sonda nebo snímač
033
Vysoká vlhkost, okolní
115
Okruh 1, vysoký tlak nebo elektrické jištění
041
Čerpadlo
117
Okruh 1, nízký tlak
051
Jednotka rekuperace tepla, výpadek motoru
118
Okruh 1, riziko namrzání
052
Jednotka rekuperace tepla, závada oběžného kola
121
Okruh 2, sonda nebo snímač
070
Karta hodin
125
Okruh 2, vysoký tlak nebo elektrické jištění
071
BE50, 1
127
Okruh 2, nízký tlak
072
BE50, 2
128
Okruh 2, riziko namrzání
081
Teplotní snímač, okolní teplota
131
Okruh 3, sonda nebo snímač
082
Snímač vlhkosti, okolní prostředí
135
Okruh 3, vysoký tlak nebo elektrické jištění
083
Teplotní sonda, venkovní
137
Okruh 3, nízký tlak
084
Snímač vlhkosti, venkovní
141
Okruh 4, sonda nebo snímač
085
Teplotní sonda, výtlačný ventilátor
145
Okruh 4, vysoký tlak nebo elektrické jištění
147
Okruh 4, nízký tlak
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 113
SCHEMATICKÉ NÁČRTY
Kompresor - bezpečnostní
vysokotlaký spínač MG2
Kompresor - bezpečnostní spínač
pro nízký tlak MG1
Kompresor - bezpečnostní spínač
pro nízký tlak MG2
FD
Filtr-dehydrátor
MC1 MC2
MG1 MG2
Kondenzátor - motor ventilátoru
MC1 - MC2
B61
HP spínač řízení odmrazování
MS1
B62
HP spínač řízení odmrazování
YV2
CA
Pojistný ventil
YV11
DT
Termostatický expanzní ventil
B8
BCD
Kondenzační výměník
B42
BEC
Horkovodní výměník
B51
BEV1
Výměník výparníku
B52
BT12
Snímač teploty ventilátoru
B14
B17
B41
Protimrazový termostat
horkovodního výměníku
Snímač teploty regulace vratného
vzduchu
Kompresor - bezpečnostní spínač
vysokého tlaku MG1
Kompresor
Motor ventilátoru MS1
3 cestný ventil pro horkovodní
výměník
Kompresor – reverzní ventil okruhů
MG1-MG2
Termostat plynu na výtlaku
B9
Jednookruhové BAH 020 až 030
VYROVNÁVACÍ POTRUBÍ
PRŮMĚRY TRUBEK
Jednookruhové BAC 020 až 030
VYROVNÁVACÍ POTRUBÍ
PRŮMĚRY TRUBEK
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 114
SCHEMATICKÉ NÁČRTY
Dvouokruhové BAH 035 až 055
Dvouokruhové BAC 035 až 055
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 115
SCHEMATICKÉ NÁČRTY
Dvouokruhové BAH 065 až 075
VYROVNÁVACÍ POTRUBÍ
VYROVNÁVACÍ POTRUBÍ
PRŮMĚRY TRUBEK
Dvouokruhové BAC 065 až 075
VYROVNÁVACÍ POTRUBÍ
PRŮMĚRY TRUBEK
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 116
DIAGRAM HORKOVODNÍHO VÝMĚNÍKU
POZNÁMKA:
* Maximální tlak na přívodu: 8 barů
* Maximální teplota: 110 °C
HORKÁ VODA
JS20: Modely velikosti 20 30 35
JS25: Modely velikosti 45 55 65 75
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 117
DIAGNOSTIKA PŘI ÚDRŽBĚ
CHLAZENÍ
ZÁVADA
MOŽNÉ PŘÍČINY A PROJEVY
ŘEŠENÍ
Měření přehřátí a podchlazení:
V pořádku, jestliže 5°C<SC<10°C a 5°C<SH<10°C
Náplň chladiva příliš malá
Špatné, jestliže SC>10 °C a SH je příliš nízké
Zkontrolujte nastavení pro přehřátí a náplň jednotky
(musí se provést zkouška těsnosti)
PROBLÉMY
V ČÁSTI LP
a NOUZOVÁ
VYPNUTÍ LP
Teplotní
spád
mezi
venkovní
teplotou
a výparnou teplotou Tevap. v režimu tepelného
čerpadla (Dew) je příliš velký
Vynikající, když 5 °C < deltaT < 10 °C
Přijatelný, když 10 °C < deltaT < 15 °C
Je-li příliš velký, zkontrolujte čistotu výměníků nebo
jejich vnitřní tlakovou ztrátu mezi potrubím kapalné
fáze a sacím potrubím
V pořádku, je-li <3bary
Příliš velký, je-li >3bary (zanesený výměník)
Příliš velký, když 15°C < deltaT < 25°C
Chladicí okruh je blokován v rozvodu
Zastavte ventilátor a nechte na výměníku vytvořit led
Zkontrolujte, jestli všechny okruhy namrzají
rovnoměrně po celém povrchu výměníku
Jestliže některé části výměníku nenamrzají, může to
indikovat problém v rozvodu
Ucpaný vysoušeč v potrubí kapalné fáze. Velký
rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem Vyměňte filtr-dehydrátor
vysoušeče
Nečistoty v expanzním ventilu
Pokuste se uvolnit seřizovací prvek ventilu
zchlazením
ventilu
a následným
zahříváním
termostatického článku. Je-li třeba,ventil vyměňte
Expanzní ventil není správně nastavený
Nastavte expanzní ventil
Ledová zátka v expanzním ventilu
Ohřejte těleso ventilu. Pokud se LP postupně
zvyšuje a opět snižuje, vyprázdněte okruh a
vyměňte vysoušeč
Nesprávná izolace baňky termostatu
v expanzním ventilu
Přehřívání příliš malé. Seřiďte přehřívání
Posuňte termostatický článek podél trubky
Izolujte termostatický článek vůči ventilu
Příliš vysoký vypínací tlak tlakového spínače
pro nízký tlak
Zkontrolujte vypínací tlak tlakového spínače pro
nízký tlak: Musí být 0,7+/- 0,2 baru a spínač se musí
sepnout při tlaku 2,24 +/- 0,2 baru
LP vypíná v důsledku nedostatečného
odmrazování na tepelných čerpadlech
Upravte nastavení CLIMATIC tak, abyste rozšířili
odmrazovací cykly nebo zkrátili časové intervaly
mezi nimi
Nesprávné hodnoty průtoku vzduchu
PROBLÉMY
V ČÁSTI HP
A NOUZOVÁ
VYPNUTÍ HP
Vlhkost nebo nečistoty v systému
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Režim tepelné čerpadlo:
Zkontrolujte filtr před vnitřním výměníkem
změřte a odhadněte průtok vzduchu
zvyšte otáčky ventilátoru
Režim chlazení:
Zkontrolujte odběr proudu ventilátoru (A)
Letní provoz
Několik hodin po vypnutí jednotky zkontrolujte
soulad mezi naměřeným tlakem a venkovní teplotou
Strana 118
DIAGNOSTIKA PŘI ÚDRŽBĚ
PROBLÉMY
V ČÁSTI HP
A NOUZOVÁ
VYPNUTÍ HP
Vlhkost nebo nečistoty v systému
Kondenzační výměník je ucpaný
Recirkulující horký vzduch
Je-li tlak v okruhu vyšší (<1bar), jak tlak nasycených
par odpovídající naměřené venkovní teplotě; je
možné, že jsou v systému nějaké nečistoty.
Zregenerujte chladivo a systém odsajte (pro R407c
zajistěte velmi pomalé odsávání malým podtlakem)
Znovu jednotku naplňte
Zkontrolujte kondenzační výměník a je-li třeba,
vyčistěte jej
Zkontrolujte volný prostor kolem kondenzátoru
Nesprávné nastavení expanzního ventilu
Velké výkyvy tlaku
Nedostatečná náplň chladiva
(2 až 3 bary),
Viz Problémy v části LP a nouzová vypnutí LP
termostatický
Filtr-dehydrátor
je
ucpaný
bublinkami
plynu
expanzní ventil "hledá"
u vstupu do expanzního ventilu
Vlhkost v systému
Otevřete seřizování přehřívání na expanzním
ventilu.
Velmi vysoké přehřívání, velmi horký kompresor
Zkontrolujte tlakovou ztrátu na filtru-dehydrátoru
Velmi vysoká teplota na
v sacím potrubí.
straně výtlaku
Naměřen velký odběr
proudu u kompresoru Čtyřcestný vratný ventil je možná zablokovaný; Zkontrolujte funkci ventilu sledováním reverzace
nenormální hluk z ventilu, nízký tlak v LP cyklu. Je-li třeba, ventil vyměňte.
a rostoucí tlak ve HP
Viz Problémy v části LP
VNITŘNÍ VENTILÁTOR
ZÁVADA
MOŽNÉ PŘÍČINY A PROJEVY
ŘEŠENÍ
Vysoký odběr proudu
při běhu motoru
ventilátoru
Příliš nízká tlaková ztráta v rozvodu
Snižte otáčky ventilátoru
Změřte a odhadněte průtok vzduchu a porovnejte
jej s popisem od zákazníka
Vysoký proud motoru
zpětného ventilátoru
Příliš velká tlaková ztráta v rozvodu
Snižte otáčky ventilátoru
Změřte a odhadněte průtok vzduchu a porovnejte
jej s popisem od zákazníka
Nestabilní chod a velké Ventilátor přeskakuje z jednoho pracovního bodu
Změňte otáčky ventilátoru
vibrace
do jiného
VENKOVNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
ZÁVADA
Režim tepelného
čerpadla:
Vypnul se jistič okruhu
MOŽNÉ PŘÍČINY A PROJEVY
ŘEŠENÍ
Velký proud v důsledku nízkého napětí
v napájecí síti
Zkontrolujte úbytek napětí při běhu všech
komponent.
Vyměňte jistič obvodu za jiný s vyšším jmenovitým
vypínacím proudem
Velký proud v důsledku namrzání výměníku
Zkontrolujte nastavitelný proud na spouštěči motoru.
Upravte nastavení cyklu odmrazování
Flexy: Proniknutí vody do krabice se svorkovnicí
Vyměňte vadnou součást
na motoru
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 119
DIAGNOSTIKA PŘI ÚDRŽBĚ
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
ZÁVADA
Vypínání při vysoké
teplotě u elektrického
ohřívače
MOŽNÉ PŘÍČINY A PROJEVY
ŘEŠENÍ
Nízký průtok vzduchu
Změřte a odhadněte průtok vzduchu a porovnejte
jej s popisem od zákazníka
Nesprávná poloha jističe Klixon
Zkontrolujte, jestli je jistič osazen v proudu
vzduchu; je-li třeba, přemístěte jej
Zkontrolujte, jestli se na jistič nepřenáší teplo
přes držák
MOŽNÉ PŘÍČINY A PROJEVY
ŘEŠENÍ
Režim chlazení:
Voda odnášená od výměníku nadměrně silným
proudem vzduchu
Odhadněte průtok vzduchu a zkontrolujte, jestli je
rychlost proudu menší než 2,8 m/s
Nízký tlak vzduchu ve skříni v důsledku
vysokého průtoku nebo velké tlakové ztráty
před ventilátorem
Zkontrolujte filtr
Snižte průtok vzduchu
Zkontrolujte utěsnění sekce ventilátoru
Zkontrolujte utěsnění dvířek
Zkontrolujte, jsou-li na svém místě silikonová
těsnění v rozích dveří a u spodku přepážky sekce
chlazení
Proniknutí vody netěsným krytem u čerstvého
vzduchu nebo při provozu se 100 % podílem
čerstvého vzduchu
Zkontrolujte těsnění a příruby v krytu u čerstvého
vzduchu
Je-li třeba, snižte průtok vzduchu
ZÁVADA
MOŽNÉ PŘÍČINY A PROJEVY
DC50: Na obrazovce
není nic napsáno, ale
svítí
Problém v adresování sítě pLAN v DC50
DS50: Na obrazovce
není nic napsáno, ale
svítí
Totéž
ŘEŠENÍ
Stiskněte na několik sekund současně všechna
tři
tlačítka
na
pravé
straně
a potom
překonfigurujte adresu terminálu (informujte se
důkladně o postupu adresování DC)
Stiskněte na několik sekund současně všechna
tři
tlačítka
na
pravé
straně
a potom
překonfigurujte adresu terminálu nastavením
hodnoty 32
ÚNIK VODY
ZÁVADA
V sekci ventilátoru je
zjištěna voda
Proniknutí vody do
skříně s filtry
DC50 a DS50
U jednotky se nic
Pravděpodobně problém v konfiguraci jednotky
nezobrazuje nebo
některý doplněk zmizel
DS50 a DC50:
Zobrazuje se hlášení
Problém v identifikaci adres
“No Link” (žádné
připojení)
Všechny jednotky jsou
Závada v adresování BM50 v síti pLAN
vymazané
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Zkontrolujte instrukce 3811 až 3833 a je-li třeba,
překonfigurujte doplňky
Odpojte DS50 od jednotky a znovu připojte
Odpojte a znovu zapojte; odpojte každou
jednotku od ostatních a pak změňte všechny
adresy v pLAN
Strana 120
PLÁN ÚDRŽBY
Střešní jednotky se zpravidla osazují na střeše, ale mohou být instalovány i ve strojovnách. Tyto jednotky jsou velmi robustní
a vyžadují jen minimální údržbu. Některé pohyblivé díly v jednotkách mohou trpět opotřebením a stárnutím a musejí se proto
pravidelně kontrolovat (řemeny). Jiné díly se mohou zanášet či ucpat nečistotami unášenými se vzduchem (filtry) a je nutné je
čistit nebo vyměňovat.
Tyto jednotky jsou konstruovány pro přípravu ochlazeného nebo ohřátého vzduchu při použití chladicího systému s přímým
výparem, proto je naléhavě potřebné sledovat provozní tlaky v chladicím okruhu a kontrolovat těsnost potrubí.
Tabulka níže podrobně uvádí možný plán údržby včetně prací které se mají provádět i lhůt, ve kterých se mají provádět.
Doporučuje se dodržovat nějaký takový plán, aby se střešní jednotka udržela v dobrém provozním stavu. Pravidelná údržba
Vaší střešní jednotky prodlouží její životnost a sníží výskyt provozních závad.
Symboly a popisy :
X
Práce, které smějí provádět místní údržbáři.
Práce které musejí provádět výhradně pracovníci s kvalifikací pro chladicí zařízení, vyškolení v obsluze daného typu
zařízení.
POZNÁMKA :
•
•
•
•
•
Časové údaje jsou uvedeny pouze pro informaci; mohou být značně ovlivněny velikostí jednotky a způsobem instalace.
Čištění výměníků musí provádět kvalifikovaný personál s použitím vhodných metod, které nemohou poškodit žebra nebo
trubky.
Doporučuje se udržovat jen minimální skladovou zásobu běžných náhradních dílů potřebných pro provádění pravidelné
údržby (např. filtry). Můžete se obrátit na Vašeho místního zástupce Lennox, který Vám pomůže při zpracování seznamu
takových dílů pro každý typ zařízení.
U servisních přípojek v chladicích okruzích se MUSÍ kontrolovat jejich těsnost po každém připojení měřicích přístrojů k těmto
přípojkám.
Při výměně všech důležitých dílů (ventilátor, motor, regulační klapka, kompresor…) se doporučuje obrátit se na
Vašeho místního zástupce Lennox, který Vám poskytne kompletní technickou pomoc.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 121
Čištění nebo výměna filtrů:
Jednorázové nebo s kovovým
rámem
Vizuální kontrola hladiny oleje
Kontrola polohy ohřívače klikové
skříně kompresoru
Kontrola napnutí řemenů.
Kontrola utažení řemenic
Kontrola ložisek radiálího
ventilátoru
Kontrola odběru proudu
Kontrola detektoru kouře
Kontrola řízení Climatic,
nastavení hodnot a proměnných
Kontrola nastavení hodin
Kontrola polohy a utažení prvků
chlazení
Kontrola bezpečnostního
spínače průtoku vzduchu
(je-li použit)
Zkontrolujte ochrany proti mrazu
u horkovodních výměníků
Zkontrolujte trojcestný ventil
u horkovodního výměníku
Kontrola funkce servopohonu
ekonomizéru
Kontrola 4cestného ventilu
chlazení
Kontrola utažení všech
elektrických spojů
Kontrola bezpečnostních
spínačů VT / NT
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Pokud jsou filtry jednorázové, vyměňte je. Odstraňte
nečistoty vysavačem nebo je vyfoukejte. Filtr properte
a pečlivě usušte. Je-li třeba, vyměňte médium.
Zanesené filtry snižují výkon jednotky.
JEDNOTKA NESMÍ PRACOVAT BEZ FILTRŮ!
Kontrolujte hladinu oleje pohledem do průhledítka na
boku skříně kompresoru
Zkontrolujte topné kabely kolem celého kompresoru,
jestli jsou řádně upevněné a utažené
Zkontrolujte napnutí řemenů (informace v IOM);
je-li třeba, řemen vyměňte. Zkontrolujte utažení
šroubů upevnění řemenic
Odpojte jednotku od síťového napájení; otáčejte
ručně rotorem ventilátoru a sledujte výskyt
nenormálních zvuků. Ložiska jsou mazána náplní
na celou životnost, ale po 10 000 provozních hodin
mohou potřebovat výměnu
Zkontrolujte proud odebíraný ve všech třech fázích;
porovnejte jej se jmenovitou hodnotou uvedenou
ve schématu elektrického zapojení
Spusťte jednotku. Spínejte detektor kouře pohybem
magnetu okolo jeho hlavice. Proveďte reset jednotky
a řízení
Viz tabulku pro uvedení do provozu; zkontrolujte
správnost všech nastavení podle tohoto dokumentu
Zkontrolujte čas a datum nastavené v řízení
Pravidelně kontrolujte všechny spoje a upevnění
všech prvků chladicího okruhu. Hledejte stopy úniku
oleje, případně proveďte zkoušku těsnosti. Kontrolujte
provozní tlaky, jestli odpovídají hodnotám uvedeným
v tabulce pro uvedení do provozu
Vypněte ventilátor v přívodu vzduchu. Závada musí
být detekována do 5 sekund
Zvyšte nastavení pro teplotu v místnosti o 10 °C
oproti momentální teplotě v místnosti. Zkontrolujte
funkci pístku. Ten se musí přesunout směrem od
hlavy ventilu. Proveďte reset řízení
Zkontrolujte všechna upevnění a převody. Zastavte
jednotku pomocí řízení. Klapka pro čerstvý vzduch
se musí uzavřít. Spusťte jednotku a klapka pro
čerstvý vzduch se musí otevřít
Při provozu jednotky v režimu chlazení zvyšte
nastavení pro teplotu v místnosti o 10 °C. Jednotka
by měla přepnout na režim tepelného čerpadla.
Proveďte reset řízení
Vypněte jednotku a zkontrolujte, případně dotáhněte
všechny šrouby, svorky a elektrické spoje; zvláštní
pozornost věnujte napájecím vedením a vodičům
nízkonapěťových řídicích obvodů
Ke kontrolovaným obvodům připojte měřidla.
Vypněte axiální ventilátory a čekejte, až spínač VT
vypne kompresor. 29 baru (+1/-0) auto-reset 22 baru
(+ - 0,7) Znovu připojte ventilátory. Vypněte radiální
ventilátor v přívodu vzduchu a čekejte, až spínač NT
vypne. 0,5 baru (+ - 0.5) reset 1,5 baru (+-0.5)
Přibližná spotřeba
času (minut)
Každý rok B4
v zimě
Každých 6 měsíců
Provozní režim
Každého čtvrt roku
Úkol
Každý měsíc
PLÁN ÚDRŽBY
o
20
o
2
o
2
o
10
o
10
[]
15
[]
5
[]
15
o
5
[]
30
o
[]
5
[]
5
[]
5
[]
5
O
30
[]
15
Strana 122
Kontrola polohy všech snímačů
Kontrola a podle potřeby čištění
všech mříží čerstvého vzduchu
Čištění odvodu kondenzátu,
venkovních a vnitřních výměníků
(postup podle místních předpisů)
Přibližná spotřeba
času (minut)
Zkontrolujte stav lopatek a všech ochranných krytů
a mříží
Zkontrolujte správné umístění a funkci všech
snímačů. Zkontrolujte hodnoty předávané do řídicího
systému. Je-li třeba, snímač vyměňte
Zkontrolujte všechny mříže čerstvého vzduchu
(jsou-li použity). Pokud jsou znečištěné nebo
poškozené, odmontujte je od jednotky a vyčistěte
vysokotlakým vodním čističem. Když jsou čisté
a suché, namontujte je zpět na jednotku
Vizuálně zkontrolujte znečištění výměníků. Pokud
nejsou příliš špinavé, může stačit očištění štětcem
(VAROVÁNÍ: Žebra a měděné trubky jsou velmi
choulostivé prvky! Jakékoliv poškození SNÍŽÍ výkon
jednotky). Jsou-li výměníky silně znečištěné, je
zapotřebí důkladné průmyslové čištění s použitím
odmašťovačů. Je nutné volat externí poskytovatele
služeb
Každý rok B4
v zimě
Kontrola venkovních ventilátorů
a jejich ochranných zařízení
Každých 6 měsíců
Provozní režim
Každého čtvrt roku
Úkol
Každý měsíc
PLÁN ÚDRŽBY
o
5
o
5
o
5
o/
[]
1 h,
pokud se
provádí
čištění
Kontrola nadměrné koroze u
elektrických topných těles
Odpojte jednotku; vytáhněte elektrický ohřívač ze
skříně ohřívače a zkontrolujte výskyt známek koroze
na rezistorech. Je-li třeba, rezistory vyměňte
o
Kontrola opotřebení a stárnutí
antivibračního uložení
Vizuálně zkontrolujte antivibrační podložky u
kompresoru a radiálního ventilátoru. Jsou-li
poškozené nebo degradované stárnutím, vyměňte je
o
Odeberte vzorek oleje z chladicího okruhu
[]
Kontrola chladicího okruhu –
známky přítomnosti kyselin
v oleji
Kontrola koncentrace glykolu
v okruhu horkovodního
výměníku
Kontrola odmrazovacího cyklu
s převrácením chodu 4cestným
ventilem
Kontrola výskytu koroze na
modulu plynového hořáku
Čištění a omývání plynového
hořáku
Kontrola tlaků / spojů v přívodu
plynu
Nastavení regulátoru tlaku plynu
Kontrola bezpečnostních
spínačů plynového hořáku
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Zkontrolujte koncentraci glykolu v tlakovém vodním
okruhu. (koncentrace 30 % zajišťuje ochranu
přibližně do -15 °C); zkontrolujte tlak v okruhu
Přepněte jednotku do režimu tepelného čerpadla.
Změňte nastavení tak, abyste dosáhli standardní
odmrazovací režim, a snižte dobu cyklu na
minimální hodnotu. Zkontrolujte činnost
odmrazovacího cyklu
Vytáhněte hořák, abyste měli přístup k trubkám
(viz kapitolu Plynový hořák v IOM)
Lehce očistěte štětcem vodorovné hořáky a kolo
dmychadla. Očistěte odtah spalin a skříň odtahu.
Setřete prach s pláště motoru. Očistěte žaluzie ve
vstupu vzduchu; vytáhněte přepážky z trubek
a trubky očistěte
ZKONTROLUJTE TĚSNĚNÍ SKŘÍNĚ ODTAHU
SPALIN
1 h,
pokud se
provádí
výměna
1 h,
pokud se
provádí
výměna
[]
30
[]
30
[]
30
[]
30
Podrobnosti viz část Plynový hořák v IOM
[]
15
Podrobnosti viz část Plynový hořák v IOM
[]
30
Podrobnosti viz část Plynový hořák v IOM
[]
30
Strana 123
ZÁRUKA
SMLUVNÍ PODMÍNKY
Není-li jiná písemná dohoda, záruka se týká pouze konstrukčních vad, které se projeví v období 12 měsíců (záruční doba).
Záruční doba začíná dnem uvedení střešní jednotky do provozu a nejpozději šest měsíců od jejího dodání.
ZÁRUKA NA KOROZI
Podmínky 10leté záruky na prorezivění pláště střešní jednotky
Lennox ručí za prorezivění pláště střešní jednotky vyrobené po květnu 1991, a to po dobu 10 let počínaje datem dodání materiálu.
Záruka se netýká následujících případů:
1.
2.
3.
4.
5.
Jestliže je koroze pláště způsobena vnějším poškozením ochranné vrstvy jako poškrábáním, odstáváním, otěrem,
nárazem atd.
Jestliže plášť není průběžně udržován v čistotě v rámci provádění údržby nebo externí službou.
Jestliže plášť není čištěn a udržován v souladu s předpisy
Jestliže jsou střešní jednotky instalovány v místě nebo prostředí známém svým korozním působením, aniž by byly
v těchto aplikacích péčí vlastníka naneseny zvláštní ochranné povlaky doporučené kompetentním orgánem, který není
spojen s vlastníkem, a to po provedení průzkumu přímo v místě.
Přestože nátěry používané firmou LENNOX jsou vysoce odolné vůči korozi, záruka se nevztahuje na střešní jednotky
instalované ve vzdálenosti méně než 1 000 m od moře.
Poznámka: S výjimkou opláštění jsou zbývající části stroje kryty zárukou podle našich všeobecných obchodních podmínek.
NEPLEŤTE SI ZÁRUKU S ÚDRŽBOU
Záruka platí jen v případě, že byla podepsána smlouva o údržbě s počátkem ode dne uvedení do provozu a jestliže byla
smlouva o údržbě skutečně realizována.
Smlouva o údržbě musí být uzavřena s oprávněnou specializovanou organizací.
Jediným důsledkem opravy, úpravy nebo výměny položek v průběhu záruční doby může být prodloužení záruky na materiál.
Údržba se musí provádět v souladu s předpisy.
Jestliže je náhradní díl dodán po vypršení záruční lhůty, bude na něj poskytnuta záruka na dobu shodnou s původní záruční
dobou a bude podléhat stejným podmínkám.
Doporučujeme pro smlouvu čtyři prohlídky ročně (každé 3 měsíce), vždy na začátku každého ročního období, aby se činnost
jednotky kontrolovala v různých režimech provozu.
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 124
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 125
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 126
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 127
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 128
CERTIFIKÁTY – FILTRY G4
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 129
CERTIFIKÁTY – FILTRY F7
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 130
CERTIFIKÁTY – CLIMAVER 202
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 131
CERTIFIKÁTY – CLIMAVER 274
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 132
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 133
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 134
CERTIFIKÁTY
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
Strana 135
www.lennoxeurope.com
BELGIE, LUCEMBURSKO
www.lennoxbelgium.com
PORTUGALSKO
www.lennoxportugal.com
ČESKÁ REPUBLIKA
www.lennox.cz
RUSKO
www.lennoxrussia.com
FRANCIE
www.lennoxfrance.com
SLOVENSKO
www.lennoxdistribution.com
NĚMECKO
www.lennoxdeutschland.com
ŠPANĚLSKO
www.lennoxspain.com
ANGLIE
www.lennoxuk.com
UKRAJINA
www.lennoxrussia.com
NIZOZEMÍ
www.lennoxnederland.com
OSTATNÍ ZEMĚ
www.lennoxdistribution.com
POLSKO
www.lennoxpolska.com
BALTIC R410A-IOM-0708-CZ
V zájmu trvalého závazku firmy Lennox nabízet
maximální kvalitu podléhají technické údaje,
jmenovité hodnoty a rozměry změnám, a to
bez předchozího upozornění a bez vzniku
odpovědnosti.
Nesprávná instalace, seřízení, přizpůsobení,
servis nebo údržba mohou způsobit škody na
zařízení nebo na zdraví osob.
Instalace a servis musejí být provedeny
kvalifikovanými montéry a servisní firmou.

Podobné dokumenty

kncm/knhm

kncm/knhm Lennox nabízí řešení v oblasti úpravy prostředí již od roku 1895 a naše řada AIRCOOLAIR pokračuje v cestě k dosažení standardů, díky kterým se firma LENNOX stala všeobecně známým pojmem. Flexibilní...

Více

CZ - REMAK

CZ - REMAK průmyslových procesů s použitím zvláštních distributorů. Kvalita používané vody ovlivňuje proces odpařování a z toho vyplývá, že zařízení se může napájet neupravenou vodou, pokud je pitná a není de...

Více

flexy ii

flexy ii udržovatelná a zhotovena s kvalitou, která se již stala normou. Další informace viz www.lennoxeurope.com. Veškeré technické a technologické informace obsažené v tomto návodu včetně výkresů a techni...

Více

zde - SEVEn

zde - SEVEn energy efficient products – implementation of the European legislation, support of market surveillance and promotion of energy labels and energy efficient models of products and light sources buildings...

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola a mateřská škola

Školní vzdělávací program - Základní škola a mateřská škola součástí protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Aktuální nabídka kroužků je zveřejňována na webových stránkách školy a pro žáky je vyvěšena na informační tabuli ve škole. Ško...

Více

365 True-rms AC Clamp Meter

365 True-rms AC Clamp Meter nástroje umožňují současně provádět statické i rozdílové měření tlaku.

Více

therm 12, 23 tlx

therm 12, 23 tlx spalin a že jsou splněné minimální vzdálenosti uvedené v předcházejících kapitolách. Dle rozměrového náčrtu připravit úchyty pro montáž kotle na stěnu (viz obr.) ♦ Připojení kotle na teplovodní sys...

Více

Princip činnosti měřících přístrojů Roots

Princip činnosti měřících přístrojů Roots zůstala nezměněna. Z tohoto hlediska stojí za povšimnutí, že vzrůst diferenciální rychlosti o 50% nad původní hodnotu nemá významný účinek na přesnost

Více

stáhnout technický popis

stáhnout technický popis Katalytické systémy mohou být nasazeny bez nebezpečí i v ovzduší, kde se vyskytují hořlaviny nebo ředidla. Výpary ředidel nebo uhlovodíků obsažené v okolním vzduchu jsou, stejně jako plyn, nepřetrž...

Více