Metodika automechanik - SOŠ a SOU Horšovský Týn

Komentáře

Transkript

Metodika automechanik - SOŠ a SOU Horšovský Týn
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
VZD
Metodika aktivity 06 Ověřování
Ov
klíčových
ových kompetencí
v rámci projektu
Škola pro praktický život
AUTOMECHANIK
(Rozpracované, ve veřejné
řejné verzi pro www nebudou zadání testů
test a úkolu pro ODV)
ODV
Zpracovali: Mgr. Jarmila
la Matulková,
Matulková Mgr. Michaela Grimm, Ing. Hanuš,
Hanuš J. Krátký,
J. Nožina
2009
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
VZD
Úvod
Na Česko doléhá celosvětová hospodářská
hospodá
recese. Ze
e základních škol vychází méně
mén početné
ročníky. V regionu náborové oblasti školy přibývá
p
nezaměstnaných
stnaných a ubývá počet
p
nabízených
volných pracovních míst. Lidé dojíždí za prací mimo náborový region. Projekt Škola pro
praktický život zkvalitní vzdělávání
ělávání ve Střední
St
odborné škole a Střed
dním odborném učilišti,
Horšovský Týn,, Littrowa 122 podporou samostatnosti, zodpovědn
ědnosti a podnikavosti
absolventů. Paralelně se zkvalitňováním
zkvalit
výuky bude kolektiv učitelů
čitelů žákům umožňovat
využívání a rozvoj jejich aktivity výukou směřující
sm
k podnikavosti a zodpovědnosti
zodpov
za vlastní
rozhodnutí. Škola se připravuje
ipravuje na vzdělávání
vzd
žáků podle vlastních
lastních školních vzdělávacích
vzd
programů. Proti pasivitě žáků
ů ve vzdělávacím
cím procesu chceme působit
pů
právě motivací
k podnikavosti, výchovou k odpovědnosti
odpov
za zvolená rozhodnutí, k samostatnosti v řešení
problémů a k umění
ní prosazovat vlastní řešení prožitím pocitu z vlastního úspěchu.
úsp
Pro výuku
využijeme
i kladný vztah jedinců k soutěživosti.
ěživosti. V dílčí aktivitě Ověřování klíčových
čových kompetencí budou
v závěru
ru školního roku organizovány soutěže
sout že odborných dovedností pro jednotlivé třídy oborů
vzdělání vyjma koncových ročník
čníků, kde se již žáci připravují k maturitním nebo závěrečným
záv
zkouškám. Na přípravě, průběhu
ů ěhu a vyhodnocení výsledků
výsledk ověřování
ování kompetencí se podílí
p
učitelé odborného výcviku i učitelé
uč
odborných a všeobecně vzdělávacích
ělávacích předmětů.
p
Po
ukončení soutěží všech tříd
íd oboru budou zkušenosti projednány v předm
ředmětových komisích a
zobecněné poznatky doporučeny
čeny k zapracování do inovací školního vzdělávacího
vzd
programu.
Výsledky soutěží
ží budou podle jednotného klíče
klí
převedeny
evedeny na hodnocení
hodn
žáka známkou.
Známky budou započteny
teny do závěrečných
závě
hodnocení předmětů podle relevance zadání úkolů.
úkol
Prověřované kompetence
Žáci
oboru
vzdělání
lání
poskytujícího
st
střední
vzdělání
s
výučním
čním
listem
23-68-H/01
AUTOMECHANIK v 1. a 2. ročníku
roč
v měsíci červnu
ervnu ve výuce odborného výcviku absolvují
soutěžní discipliny prověřující
ující dosud nabyté klíčové a odborné kompetence. Výběr, nezbytnost
a zařazení
azení disciplin vyplývá z výchovně vzdělávacích cílů školního vzdělávacího
vzd
oboru
automechanik,, ze snahy diagnostikovat úroveň
úrove a efektivnost vzdělávání
lávání žáků
žák a kvantifikovat
přidanou hodnotu vzdělání
lání ve skupině
skupin žáků.