www.rockwool-rti.com Declaration of Performance (DOP) Issue Date

Komentáře

Transkript

www.rockwool-rti.com Declaration of Performance (DOP) Issue Date
Declaration of Performance (DOP)
ProRox PS 960
Prohlášení o vlastnostech č. PROPS960NL-01
Issue Date: 01.06.2013
Print Date: 17.3.2015, 10:13 CET
Tento dokument byl vydán na základě osvědčení ES o shodě č. 0751-CPD.2-008.0-01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: ProRox PS 960
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle požadavků článku 11 (4) nařízení o společných
ustanoveních: Viz štítek výrobku.
Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem: Tepelně izolační výrobky
pro zařízení budov a průmyslové instalace (ThIBEII).
Název, registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce v souladu s požadavkem v článku 11 (5):
ROCKWOOL BV, Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, Netherlands
Vhodnost použití, jméno a kontaktní adresa zplonomocněného zástupce jehož mandát se vztahuje na úkoly stanovené v článku 12 (2): není relevantní.
Systém nebo systémy posuzování a ověřování.stálosti vlastností stavebního výrobku, jak jsou stanoveny v nařízení o společných ustanoveních, příloha V: Systémy
1 a 3.
V případě deklarace stálosti vlastností vztahujících se k stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Materiál vyhotovil notifikovaný certifikační
orgán č. 0751, jenž provedl určení typu výrobku, počáteční prohlídku výrobního závodu s řízením výroby a průběžným dozorem, posouzení a hodnocení řízení
výroby včetně vydání osvědčení o stálosti vlastností pro reakci na oheň.
Protokoly o zkouškách pro další příslušné deklarované charakteristiky zajistily notifikované zkušební laboratoře č. 0751.
Deklarované vlastnosti stavebního výrobku:
Základní charakteristiky
Vlastnosti
Reakce na oheň
A1L
Harmonizované
technické specifikace
Index zvukové pohltivosti
Pohltivost zvuku: NPD
Tepelný odpor
Tm (°C)
50
100
150
200
250
300
λ (W/mK)
0,040
0,046
0,054
0,064
0,077
0,092
Tm (°C)
350
-
-
-
-
-
λ (W/mK)
0,111
-
-
-
-
-
Tepelná vodivost
Tloušťka
Do < 150 mm, Tolerance class T8
Do ≥ 150 mm, Tolerance class T9
Propustnost vody
Nasákavost: WS1 (≤ 1 kg/m2)
Odolnost proti difúzi vodní páry
Ekvivalentní tloušťka difúzní vzduchové vrstvy: NPD
Pevnost v tlaku
Napětí v tlaku při 10 % stlačení: NPD
Rychlost uvolňování korozivních látek
Stopová množství rozpustných chloridových iontů: CL10 (≤ 10 ppm)
Hodnota pH: NPD
Uvolňovánín nebezpečných složek
NPD
Hoření postupujícím žhnutím
NPD
Stálost reakce na oheň při stárnutí/
degradaci
NPD
Stálost tepelného odporu při stárnutí/
degradaci
NPD
Stálost reakce na oheň při vysoké teplotě
NPD
Stálost tepelného odporu při vysoké
teplotě
Maximální provozní teplota: St(+)650 (= 650 °C)
EN 14303:2009+A1:2013
Do = outer diameter, Tm = mean temperature in the product
Vlastnosti výrobku zjištěné v bodech 1 a 2 se shodují s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost
výrobce uvedeného v bode 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Maurice Husson
Technical Director
Roermond, 01.06.2013
www.rockwool-rti.com

Podobné dokumenty

R - Artigo

R - Artigo Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Více

Rotační ventil TURNIKET PRVT

Rotační ventil TURNIKET PRVT - Ex provedení slouží k oddělení prostorů s nebezpečím výbuchu - oddělení prostorů s různými tlaky - dávkovač, ochranný systém s certifikátem ATEX či bez něj - pro vnitřní výbuchový přetlak až 10 bar

Více

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301 Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Více

prohlášení o vlastnostech č.

prohlášení o vlastnostech č. 20 Moores Road • Malvern, PA • 19355 • USA • Tel: (610) 893-5000 • www.certainteed.com

Více

Technický list Rockwool MEGAROCK

Technický list Rockwool MEGAROCK Třída reakce na oheň Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti Faktor difuzního odporu Zatížení stavby vlastní tíhou Měrná tepelná kapacita Bod tání ES certifikát shody Systém řízení jakosti Systém ...

Více

Katalogový list s příslušenstvím - E

Katalogový list s příslušenstvím - E Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit tec...

Více

ES/EU Prohlášení o shodě

ES/EU Prohlášení o shodě Getriebebau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Telefon +49(0)4532 289 - 0 . Fax +49(0)4532 289 - 2253 . [email protected]

Více

declaration of performance

declaration of performance hodnocena kluzkost výrobku.

Více