2011/2012 - Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

Komentáře

Transkript

2011/2012 - Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
Výroční zpráva o škole
za školní rok 2011/2012
SOUKROMÉ GYMNASIUM
JOSEFA ŠKVORECKÉHO
LEGEROVA 5 , 120 00 PRAHA 2
Telefon
224 262 286
E – mail: [email protected]
WEB: http://www.sgjs.cz
Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
Výroční zpráva středních škol za školní rok 2011/2012
(veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2012, případně po opravných zkouškách a
doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.
Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31.8.2011.
Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého s.r.o.
IČO : 25 140 108
IZO ředitelství: 600 004 872
telefon: 224262286
e-mail: [email protected]
2.
IZO gymnasia: 048 086 053
Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Ředitelka
Mgr. Věra Kraklová
telefon: 224261286
e-mail: [email protected]
3.
Webové stránky školy (současná adresa):
www.sgjs.cz
4.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého – 240 studentů
5.
Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku
škola
kód
SGJŠ
79-41-K/41
SGJŠ
79-41-K/411
název oboru / vzdělávacího
programu
cílová
kapacita
oboru /
programu
Gymnázium - čtyřleté
Gymnázium
humanitní předměty - čtyřleté
240
poznámka
(uveďte, pokud
obor nebyl
vyučován, je
dobíhající atd.)
dobíhající
6.
Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010:
a. nové obory / programy
b. zrušené obory / programy
žádné změny
7.
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
Praha 2, Legerova 5 ( Městská část Prahy 2 )
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Výuka probíhá v budově ZŠ Legerova v přízemí a 1. patře. Vchod do školy je z ulice Legerova.
1
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
9.
Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Část zákonných zástupců žáků:
Ing. Petr Kratochvíl
Část pedagogických pracovníků:
Mgr. Světlana Dohnalová
Část jmenovaná SGJŠ s.r.o.:
Mgr. Renáta Zajíčková
Školská rada projednávala otázky vyplývající ze zákona, řešila připomínky rodičů.
2
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané
interní učitelé
fyzické osoby celkem
interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem
počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
a.
škola
1.
SGJŠ
2
2
8
5,8
7
2,2
15
8
b.
c.
kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola
počet pedagogických pracovníků
SGJŠ
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
11
4
celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
73%
27%
další vzdělávání pedagogických pracovníků
semináře
zaměření
počet
účastník
ů
vzdělávací
instituce
1
Centrum
středoevropského
vzdělávání
1
Maďarské kulturní
středisko
1
Svět energie
1
ČEZ
1
Školení Bakaláři pro
správce
1
Služba škole
poče
t
kurzy
doplňkové pedagogické studium
školský management
3
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
1
Konzultační seminář
- maturita
1
NIDV
3
Nová maturita
3
CERMAT
1
Doktorandské
studium
1
FF UK
1
Magisterské studium
1
FF UK
1
Bakalářské studium
1
FF UK
rozšiřování aprobace
d.
jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)
5
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
3
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
2
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
2.
2
Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.
počty osob
fyzické osoby celkem
přepočtení na plně
zaměstnané
2
2
b.
další vzdělávání nepedagogických pracovníků
semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)
počet
zaměření
počet
účastníků
vzdělávací instituce
2
Výchovný poradce
1
PPPP, různé
4
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)
1.
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.
denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
SGJŠ
3
79
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou
školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 1
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 0
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 2
z toho nebylo povoleno opakování: 2
- přestoupili z jiné školy: 5
- přestoupili na jinou školu: 11
- jiný důvod změny (uveďte jaký):0
Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.
škola
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
SGJŠ
26,3
9,9
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
CELKEM
SGJŠ
počet
žáků/studentů
celkem
z toho nově
přijatí
Karlovarský
škola
Jihomoravský
Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)
Jihočeský
3.
denní vzdělávání
kraj
2.
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
19
2
0
26
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
5
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
4.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a.
denní vzdělávání
SGJŠ
z
celkového
počtu
žáků /
studentů
škola
prospělo s vyznamenáním
2
neprospělo
2
opakovalo ročník
0
6
počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.
t.j % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta
137
z toho neomluvených
5,6
Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
denní
vzdělávání
vzdělávání
při
zaměstnání
škola
5.
7,6
počet žáků, kteří konali zkoušku
35
-
z toho konali zkoušku opakovaně
5
-
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu
3
-
prospěl s vyznamenáním
11
-
prospěl
22
-
neprospěl
2
-
maturitní zkoušky
počet žáků, kteří byli
hodnoceni:
6
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
6.
Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2011/2012
Gymnázia
6 let
8 let
přijímací řízení pro školní rok
2011/2012
(denní vzdělávání)
délka
vzdělávání
4 roky
a.
počet přihlášek celkem
11
-
-
počet kol přijímacího řízení celkem
3
-
-
počet přijatých celkem
11
-
-
z toho v 1. kole
9
-
-
z toho ve 2. kole
2
-
-
z toho v dalších kolech
0
-
-
z toho na odvolání
0
-
-
počet nepřijatých celkem
0
-
-
obor: 79-41-K/41-gymnázium
0
-
-
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok
2012/2013
0
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ve školním roce 2011/12 se v naší škole vzdělávalo 6 cizinců s povolením k trvalému pobytu na
území ČR. Cizinci se začleňují bez problémů do kolektivu, nezaznamenali jsme žádná negativa integrace.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována prostřednictvím integrace
těchto žáků v běžných třídách SGJŠ.
V případě našeho gymnázia se jedná o několik studentů se SPU (specifickými poruchami učení).
Studenti mají vypracovány a vzdělávají se podle IVP (individuální vzdělávací plány) a jsou zajištěny
pravidelné konzultace žáků, rodičů a vyučujících těchto žáků se speciálním pedagogem. Výuka,
včetně průběhu maturitní zkoušky, probíhá dle platné legislativy.
Škola není bezbariérová, nelze proto zajistit integraci žáků tělesně postižených.
9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Mimořádně nadaní studenti jsou podporováni diferencovaně, v oblastech svého mimořádného
nadání. Vzdělávání několika nadaných studentů školy probíhalo dle individuálních vzdělávacích
plánů.
10. Ověřování výsledků vzdělávání
11. Školní vzdělávací programy
ŠVP vstoupil v platnost dne 1. 9. 2009 - „Pojďme listovat v sobě tak jako v knize“
7
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
12. Vzdělávací programy VOŠ
nemáme
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Na škole vyučujeme jako první cizí jazyk angličtinu.
Druhý cizí jazyka je výběrem z francouzského, německého a španělského jazyka.
8
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.
Výchovné a kariérní poradenství
Na škole působil jako výchovný poradce Mgr. Milan Záruba - speciální pedagog. Ve školním roce
2010/2011 se zabýval v rámci svých konzultačních hodin i mimo ně zejména těmito okruhy činností:
A) Metodická a informační činnost
1. Metodická a informační činnost
•
metodická pomoc a komunikace s vyučujícími SGJŠ
•
příspěvky v rámci pedagogických rad
•
samostudium a sledování změn školské legislativy
•
informace studentům prostřednictvím nástěnky
2. Konzultační činnost
•
komunikace s vedením SGJŠ, učiteli
•
komunikace se studenty a rodiči
•
komunikace s poradenskými zařízeními a dalšími partnery
B) Studenti s výukovými a výchovnými problémy
1.
Studenti s výukovými problémy
•
agenda zpráv z PPP
•
studenti se SPU - tvorba IVP
•
studenti s IVP
•
špatný prospěch studentů
2.
Studenti s výchovnými problémy
•
záškoláctví
•
pozdní příchody
•
nedostatečná docházka do školy
•
přestupky proti školnímu řádu
•
kázeňské problémy ve třídě
•
problémy ve vztahu student - profesor
C) Volba dalšího studia
1.
kariérové poradenství - další profesionální orientace
•
zprostředkování testů profesní orientace
•
spolupráce se studijními odděleními dalšího, převážně vysokoškolského vzdělání
2. Další spolupráce
• získávání a předávání informačních materiálů nabídek studia od partnerů
D) Specifické oblasti
1.
Osobnostními problémy studentů
•
interpersonální problémy ve třídě
•
problémy ve vztahu student - autorita
•
agenda spadající do náplně práce školního metodika prevence
Ve školním roce 2011/2012 se výchovný poradce účastnil 25 jednání výchovné komise.
Komise, většinou ve složení ředitelka školy, výchovný poradce a třídní profesor, řešila spolu se
zákonnými zástupci studentů a studenty tyto problémy: neomluvená absence studentů, pozdní
omlouvání absencí, nesrovnalosti v omlouvání absencí, pozdní příchody, nedodržování dohodnutých
9
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
výchovných a studijních opatřeních, nedostatečný prospěch, nezájem studentů o své studijní
výsledky, nedostatek podkladů pro klasifikaci, podvodné jednání, nevhodné chování vůči
pedagogům.
Výchovný poradce dále inicioval konání 1 výchovného pohovoru se studentem.
Celkem konzultací v rámci konzultačních hodin výchovného poradce - 42
studenti - 12
vedení školy - 27
učitelé - 3
rodiče - 0
2.
Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2011/2012 se školní metodik prevence zabýval činnostmi, které jsou podrobně
popsány ve školním Minimálním preventivním programu.
Školní metodik prevence spolu s vedením školy neřešil se studenty žádný případ spadající do oblasti
protidrogové prevence a ani žádné případy rasismu, xenofobie.
Z dalších rizikových jevů, které se v uplynulém školním roce na SGJŠ objevovaly, bylo nejčastější
zastoupeno záškoláctví a porušování školního řádu pozdními příchody do školy.
Celkově konstatuji, že četnost výskytu rizikových jevů ve škole je na přijatelné úrovni. Z tohoto
důvodu nebyl a SGJŠ neplánuje realizovat dlouhodobý preventivní program.
Nejčastěji frekventované okruhy činnosti školního metodika prevence - výčet:
• poradenské činnosti v rámci konzultačních hodin
• koordinace a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy
• vedení nástěnky a anonymní schránky školního metodika prevence
• doplňování a vedení školní knihovny materiálů týkajících se prevence
• zajištění podkladů pro vlastní hodnocení školy - (průzkum drogová problematika, šikana,
hodnocení školního a pedagogické klima)
• zajištění jednorázových akcí, dle plánu akcí a materiálů - témata (rasismus a xenofobie,
právní vědomí, sexuální výchova)
• průběžné vyhodnocování MPP a jednotlivých akcí
• příspěvky v rámci pedagogických rad
• zajištění tiskovin a dalších vzdělávacích materiálů pro studenty a rodiče
• spolupráce s odborníky - Muzeum policie ČR, PREV-CENTRUM, PPP
• sebevzdělání
Celkem konzultací v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence - 20
studenti - 5
vedení školy - 19
učitelé - 6
rodiče - 0
3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická a environmentální výchova na našem gymnasiu není samostatným předmětem. Je
integrována zvláště do předmětů Biologie, Chemie, Základy společenských věd. V rámci
mezipředmětových vztahů zasahuje toto téma i do dalších předmětů. Záměrem environmentálního
vzdělávání je:
• snaha o formování ekologicky správného vztahu k přírodě
10
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
• v jednotlivých předmětech zařazujeme otázky týkající se šetření energiemi a vodou
v domácnostech
• rozebíráme a vysvětlujeme závažné ekologické problémy planety
• třídíme odpady
• v rámci obvodu seznamujeme studenty s hodnotami znečištění ovzduší
• poukazujeme na vandalství v přírodě
Ve škole jsou nádoby na tříděný odpad.
4.
Multikulturní výchova
V rámci hodin Základy společenských věd, Český jazyk a literatura, Zeměpis, Dějepis, Humanitní
základ, Estetická výchova a v jazycích se zabýváme multikulturní výchovou. Významnými tématy
jsou:
•
•
•
•
•
5.
majoritní a minoritní skupiny
uprchlíci a emigranti
pohlaví a gender
Česko-německé vztahy
subkultury
Výchova k udržitelnému rozvoji
Škola přijala vizi, která usiluje o rovnováhu lidského a ekonomického blahobytu s kulturními
tradicemi a respektem pro přírodní zdroje Země. Posiluje v rámci mnoha předmětů vědomí
studentů o provázanosti ekonomické, sociální a ekologické. Hodnoty udržitelného rozvoje se
stávají předmětem mnoha diskusí, ze kterých vyplývá, že udržitelný rozvoj se stává střelkou
kompasu ukazující cestu k budoucímu rozvoji.
6.
Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.
počet
Místo pobytu
Hodnocení
žáků
Praha
74
Mezinárodní projekt švédská škola Uppsala
Praha
74
Nonstop čtení Josef Škvorecký
7.
Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.
počet
Místo pobytu
Hodnocení
žáků
Praha
20
Klub mladého diváka
Praha
40
Studenti čtou a píší noviny
8.
Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni)
Žáci školy se účastnili olympiád v českém a francouzském jazyce
9.
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Škola spolupracoval na mezinárodním projektu se švédskou školou Uppsala
11
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
10. Spolupráce právnické osoby s partnery
• jsme ve všech nejdůležitějších databázích škol
• prezentujeme se ve speciálních přílohách, MfDnes, LN, RESPEKT
• na speciálních serverech, např.: stredniskoly.cz, webhumanita.cz, zkousky-nanecisto.cz,
scio.cz,
• účast na organizaci veřejných sbírek: SVĚTLUŠKA – Nadační fond Českého rozhlasu,
SRDÍČKOVÉ DNY – Občanské sdružení Život dětem
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
typ vzdělávání
odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)
zaměření
počet
účastníků
určeno pro
dospělé / žáky
akreditace MŠMT
ano / ne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12. Další aktivity, prezentace
Pro veřejnost byly pořádány pravidelné besedy se známými osobnostmi – tzv. Úterní rande u
Škvoreckých na gymnáziu, které navštívili osobnosti jako Michal Viewegh, Jiří Dědeček, Markéta
Baňková či Tomáš Císařovský.
Nonstop čtení 68 Publishers – pocta Josefu Škvoreckému, jíž se kromě studentů a učitelů zúčastnili
přední osobnosti české kultury (Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Jan Vodňanský, Jiří Dědeček, Eva
Pilarová, aj.)
1.I
26. 9. 2011 Mezinárodní projekt s dánskou školou
29. 9. 2011 Veletržní palác: funkce a hodnota umění
2.CH
29.9.2011 Veletržní palác - Funkce a hodnota umění
1.-3.10.2011 Zájezd Budapešť: prohlídka města, galerie
11.10.2011 Návštěva PEN klubu
24.10.2011 Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala
25.10.2011 Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala
5.12.2011 Drážďany – galerie, prohlídka města
16.12.2011 Vánoční koncert
20.12.2011 Film Odcházení
21.12.2011 Vzpomínka na Václava Havla
21.12.2011 Vynálezy a vynálezci - výstava
22.12.2011 Média a socializace (dokumentární film)
12
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
5.1.2012 Projekt Josef Škvorecký
12.1.2012 Český sen - projekce
4.4.2012 Projektová výuka - prezentace filmové tvorby studentů
11.4.2012 Nonstop čtení
12.4.2012 Tomáš Císařovský - beseda
2.5.2012 Exkurze -Národní divadlo
3.5.2012 MALACH – centrum virtuální historie
28.5.2012 Film Železná Lady
29.5.2012 Černínský palác - exkurze
30.5.2012 Stálá expozice Veletržní palác
31.5.2012 Film Ucho
1.6.2012 Národní galerie – Valdštejnská jízdárna, Jakub Schikaneder
6.6.2012 Nový Zéland - filmová projekce
12.6.2012 Výdej závěrečné školní knihy Čistý řez
20.6.2012 Exkurze - Kutná Hora (Jagellonci)
22.6.2012 Exkurze ZOO
27.6.2012 Chrám sv. Cyrila a Metoděje - exkurze
3.G
1.-3.10.2011 Zájezd Budapešť: prohlídka města, galerie
11.10.2011 Tvůrčí psaní – návštěva PEN klubu
21.10.2011 Festival německého filmu – Rakouský film Atmen
24. 10. 2011 Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala
25. 10. 2011 Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala
16.11. 2011 Projekt Pád komunismu v Evropě
16.11. 2011 Pokusy z fyziky na MFF UK
5.12.2011 Drážďany – galerie, prohlídka města
16.12. 2011 Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle
20.12. 2011 Diskuse: odkaz Václava Havla a film Odcházení
21.12.2011 Václav Havel – rozloučení Vladislavského sálu
22.12.2011 Vánoční besídka Vánoce ve světě
13
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
05.01.2012 Projekt Josef Škvorecký
11.01.2012 Pokusy z fyziky na MFF UK
27.01.2012 Filmová projekce Pád Třetí říše
07.03.2012 Festival Jeden svět- Nenechme se umlčet (Arabské jaro)
15.03.2012 Moderní literatura-projekt: Soudní proces s Humbertem
04.04.2012 Debata s veterány z Afghánistánu, nadace Regi Base
11.04.2012 Nonstop čtení
12.04.2012 Beseda – Tomáš Císařovský
02.05.2012 Exkurze -Národní divadlo
03.05.2012 MALACH – centrum virtuální historie
28.05.2012 Filmová projekce: Železná Lady
29.05.2012 Černínský palác - exkurze
30.05.2012 Veletržní palác - exkurze
31.05.2012 Filmová projekce: Ucho
01.06.2012 Národní galerie - exkurze
06.06.2012 Svět kolem nás: Nový Zéland – film a beseda s cestovateli
19.06.2012 Exkurze: Hrdličkovo muzeum
22.06.2012 Výlet a exkurze: Terezín
27.06.2012 Exkurze: Památník Heydrichiády
4.E
1.-3.10.2011 Zájezd Budapešť: prohlídka města, galerie
11.10.2011 Tvůrčí psaní – návštěva PEN klubu
21.10.2011 Festival německého filmu – Rakouský film Atmen
24. 10. 2011 Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala
25. 10. 2011 Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala
15. 11. 2011 Exkurze – Památník Karla Čapka Strž
16. 11. 2011 Projektový den Pád komunismu
5.12.2011 Drážďany – galerie, prohlídka města
16. 12. 2011 Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle
21. 12. 2011 Uctění památky Václava Havla – Vladislavský sál
5. 1. 2012 Projekt Josef Škvorecký
21. 2. 2012 Mediální výchova natáčení maturitního videa
14
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
6. 3. 2012 Exkurze Lidice
7. 3. 2012 Jeden svět – projekce Kdo zabil Natašu
4. 4 2012 Filmové projekty studentů
26. 4. 2012 Exkurze středisko Malach - centrum virtuální historie
04.04.2012 Debata s veterány z Afghánistánu, nadace Regi Base
11.04.2012 Nonstop čtení
12.04.2012 Beseda – Tomáš Císařovský
27. 4. 2012 Konec školního roku – poslední zvonění
13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
-- 0 --
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.
2.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
-- 0 -Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
-- 0 --
15
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011
VIII.
Další informace
16
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
Příloha :
Studijní obor – studium: 79-41-K/411 Gymnázium – humanitní předměty
Zaměření: humanitní předměty – 4-leté
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Názvy předmětů
denní
Celkem
za
studium
Český jazyk a literatura
ČJL
4
5
5
5
19
Humanitní základ
HZ
1
2
-
-
3
Cizí jazyk 1 – Anglický jazyk
AJ
4
4
4
5
17
NJ, FJ, ŠJ
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 2 –
Mediální výchova
Med
-
-
-
1
1
Četba a poslech literárních děl
Čet
-
-
-
1
1
Estetická výchova
EV
2
2
2
2
8
Základy společenských věd
ZSV
2
2
2
2
8
Dějepis
D
2
2
2
2
8
Zeměpis
Z
2
2
2
2
8
Matematika
M
3
3
3
2
11
Fyzika
Fy
2
2
2
-
6
Chemie
Ch
2
2
2
-
6
Biologie
Bi
2
2
2
-
6
Informatika a výpočetní technika IVT
2
2
-
-
2
Tělesná výchova
TV
2
2
2
2
8
Novodobé dějiny
ND
-
-
2
-
2
Mezinárodní vztahy
DMV
-
-
-
2
2
Maturitní semináře 1.
-
-
-
4
4
CELKEM
33
33
33
33
132
17
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
UČEBNÍ PLÁN
Studijní obor – studium: 79-41-K/41 Gymnázium, denní, Zaměření: humanitní předměty – 4leté
ŠVP: „Pojďme listovat v sobě tak jako v knize“
1.
2.
3.
4.
Dotace v ŠVP
celková minimální
dotace
Český jazyk a literatura
4
4
5
5
18
12
Anglický jazyk*
3
3
4
4
14
12
Francouzský*/Německý */Španělský jazyk*
3
3
3
3
12
12
Matematika a její aplikace
3
3
2
2
10
10
Vzdělávací oblasti / obory
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a příroda a společnost
36
Fyzika
2
2
4
Chemie
2
2
4
Biologie
2
2
4
Člověk a příroda
3
3
6
Základy společenských věd
2
2
3
3
10
Dějepis
2
2
2
2
8
Zeměpis
2
2
2
2
8
Člověk a svět práce
INT
x
Umění a kultura
Dějiny umění
4
2
2
3
3
10
Člověk a zdraví
Tělesná výchova*
8
2
2
2
2
8
Výchova ke zdraví
INT
x
Informační a komunikační technologie
INT
4
Informatika*
2
2
Průřezová témata
4
INT
x
Dispomobilní dotace
26
Celková povinná dotace
33
33
33
33
132
132
Volitelné předměty
2
2
4
4
12
8
Povinně volitelné předměty:
Humanitní základ
Mediální výchova
Moderní literatura
Novodobé dějiny, Dějiny mezinárodních vztahů
1.
2
2.
3.
4.
Volitelné předměty:
Tvůrčí psaní - základní
Tvůrčí psaní - pokračovací
Dějiny filozofie
Seminář dokumentárního dramatu
Divadelní teorie
Výtvarná tvorba
Světová literatura
Občanský a společenskovědní základ – maturitní
Matematika / Člověk a příroda - maturitní
*) dělené hodiny
1.
2
2
2.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
2
2
2
2
3.
4.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 letý
1 letý
2 letý
2 letý
2 letý
2 letý
2 letý
1 letý
1 letý
1 letý
1 letý
1 letý
1 letý
Souk r om é gym nas ium J os ef a Šk vor ec k ého
Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení krajského a
soukromého školství, nejpozději do 15. října 2011.
Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada
schválila výroční zprávu, k ní přiložte.
19

Podobné dokumenty