VESUV, MOJE INSPIRACE K MALOVÁNÍ A PSANÍ

Komentáře

Transkript

VESUV, MOJE INSPIRACE K MALOVÁNÍ A PSANÍ
Jana Haasová - Vesuvanka
VESUV, MOJE
INSPIRACE K
MALOVÁNÍ A
PSANÍ
VESUVIO MIA ISPIRAZIONE PER LA PITTURA E LA SCRITTURA
Vesuvioweb
2015
VESUV, MOJE INSPIRACE K MALOVÁNÍ A PSANÍ
Vesuv upoutal moji pozornost už v dětství, když
jsem jej uviděla na staré pohlednici Neapolského
zálivu, který na mě velice zapůsobil. Zaujala mě
osamělá pinie, záliv moře a tajemná kouřící hora v
pozadí, o níž jsem se chtěla dozvědět víc. Díky Vesuvu jsem se začala zajímat o geologii a později i o vulkanologii. Vše spojené s Vesuvem a jeho okolím mě
téměř magicky přitahovalo.
Návštěva Vesuvu a dalších italských vulkánů byla
pro mě jedinečným zážitkem na celý život a velkým
obohacením po stránce geologie. Jsem ze země, kde
vulkány byly ak;vní naposledy nejméně před 100
000 lety, i proto byl pro mě výstup na Vesuv tak
silným zážitkem - najednou jsem měla možnost
spatřit jedinečné útvary mladé červenavé lávy (lava
rossa), obrovský kráter a jeho stěny, tvořené mozaikami lávy a popelu, vypovídajícími o dřívějších dramatech vulkánu - to vše umocněné vystupujícími fumarolami. Měla jsem pocit, jako bych četla v kamenné knize z historie Země.
Obrovskou novinkou pro mě byly i poznatky z botaniky - rostliny na mladých lávách. V naší cestopisné literatuře se o nich kromě pinií a kručinek
nepsalo. A já jsem na Vesuvu viděla tolik krásných a
neznámých rostlin. Pohledem na lávu, oživenou kvetoucími rostlinami jsem byla fascinována. Zaujala mě
zejména Valeriana rossa s bohatými karmínovými
květy. Valeriána se pro mě stala dalším symbolem
Vesuvu a jeho bohatého života. Zjis;la jsem také, že
nejkrásnější pinie s širokými korunami rostou v krajině pod Vesuvem.
Velice na mě zapůsobila i návštěva Pompejí. Silné
zážitky a hluboké dojmy, které jsem si přivezla z cesty, byly pro mě velkou inspirací k malování a psaní.
Dostala jsem nápad namalovat soubor obrázků Vesuvu a Pompejí a podrobněji seznámit naši veřejnost s
krásami Vesuvu a krajiny pod Vesuvem. To se mně
podařilo prostřednictvím besed a výstav. Maluji
většinou akvarely, které někdy doplňuji pastelem.
Díky internetu jsem objevila malíře 18. a 19. stoleC, kteří namalovali nádherné obrazy Neapolského
zálivu a erupcí Vesuvu. Některé byly pro mě velice
inspira;vní. Zaujaly mě i další osobnos;, na něž Vesuv zapůsobil. Přírodovědec a cestovatel Alexander
Humboldt považoval Neapolský záliv s Vesuvem za
jedno z nejroman;čtějších panoramat na světě.
S velkým zájmem sleduji Vesuv v současné době i
na fotografiích, které mi posílají přátelé z cest.
Obzvláště mě zajímá vegetace vystupující k vrcholu a
sestupující do kráteru, a skalní útvary. Někdy objevím místa, která nejsou turistům běžně dostupná, a
mám další inspiraci k dílu.
Na internetu jsem objevila i krásné stránky Vesuvioweb, za něž jsem velmi vděčná - pomáhají mě
rozšířit si vědomos; nejen o přírodě, ale i o životě,
historii a kultuře lidí, žijicích pod Vesuvem. Děkuji.
Jana Haasová - Vesuvanka
VESUVIO MIA ISPIRAZIONE PER LA PITTURA E LA SCRITTURA
Il Vesuvio ha attirato la mia attenzione durante l'infanzia, quando l'ho visto in una vecchia cartolina dal Golfo di Napoli. Mi colpì molto quell’immagine. Fui incuriosita dal pino solitario, dalla
baia e dal mare; poi la misteriosa montagna fumosa sullo sfondo e così volli saperne di più. Grazie
Vesuvio. Mi sono interessata di geologia e in seguito anche Vulcanologia. Tutto associato al Vesuvio e mi innamorai poi dei suoi dintorni sentendomi quasi magicamente attratta.
Visita il Vesuvio e gli altri vulcani italiani è stato per me una esperienza unica di una vita e un
grande arricchimento. Vengo da un paese dove i vulcani erano attivi scorso almeno 100.000 anni fa,
e così è stato per me, per scalare il monte Vesuvio e l'esperienza potente; improvvisamente ho avuto
l'opportunità di vedere le formazioni uniche giovane rossastro di lava (rossa lava), un enorme cratere
e le sue pareti formate mosaici di lava e cenere, ci racconta precedenti drammi del vulcano - tutti intensificata sporgendo fumarole. Era come leggere un libro di geologia della storia della Terra. Notizie enorme per me sono stati i risultati di botanica - le piante nate e spuntate sulle giovani lave. Nella
nostra letteratura, diari loro, tranne pini e kručinek non ha scritto. E sto Vesuvio visto tante piante
belle e sconosciute. Guardando i fiori cresciuti sulle lave, sono rimasta affascinata. Sono stata colpita dalla rossa Valeriana particolarmente con i fiori cremisi. La Valeriana è per me diventata un altro
simbolo del Vesuvio e della sua ricca vita. Ho anche ammirato da vicino la grande corona che cresce
nel paesaggio del Vesuvio. Sono stata molto colpita dalla visita di Pompei. Forte esperienza e profonde impressioni che ho portato fuori strada, è stato per me una grande ispirazione per la pittura e la
scrittura. Ho avuto l'idea di dipingere il Vesuvio e Pompei e il nostro pubblico più familiarità con la
bellezza del paesaggio sotto il Vesuvio e sul Vesuvio. Spesso ho parlato di Vesuvio in dibattiti ed
esposizioni. Dipingo principalmente acquarelli, che a volte integro con il pastello.
Grazie a internet ho scoperto pittori del 18 ° e 19 ° secolo, che hanno dipinto meravigliosi dipinti Baia di Napoli e sul Vesuvio eruzione. Alcuni erano molto stimolante per me. Mi hanno colpito
ancora di più personalità, che ha colpito il Vesuvio. Naturalista ed esploratore Alexander Humboldt
considerato il Golfo di Napoli con il Vesuvio come uno dei panorami più romantici del mondo.
Guardo con grande interesse il Vesuvio attualmente nelle fotografie, che gli amici mi mandano
dai suoi viaggi. Sono particolarmente interessato a vegetazione entrando nel vivo e scendendo nel
cratere, e formazioni rocciose. A volte ho scoprire luoghi che non sono normalmente accessibili ai
turisti, e ho un altro ispirazione per il lavoro.
Su internet ho trovato un bellissimo sito e Vesuvioweb per il quale sono molto grata - per
aiutarmi a ampliare le mie conoscenze non solo sulla natura, ma sulla vita, la storia e la cultura delle persone che vivono sotto il Vesuvio. Grazie.
Jana Haasová - Vesuvanka

Podobné dokumenty

Poesia vesuvio.pub

Poesia vesuvio.pub immortalata nella pittura Tempo inumidito dolore anche se da qualche parte dentro cuore inquieto batte ancora Scintilla di fuoco nascosto la pietra malinconia quello che ha scritto capitoli storia ...

Více