R-PLAN - LAURYN vos

Komentáře

Transkript

R-PLAN - LAURYN vos
Informační systém pro
rehabilitační zařízení a oddělení
Obsah:
• Základní informace
• Vlastnosti IS R-PLAN
• Další rozvoj IS R-PLAN
• Modul Rozpis procedur
• Modul Ambulantní lékař
• Modul Agenda ZP
• Modul Identifikace
Kontakt:
LAURYN v.o.s.
Přeloučská 255
CZ - 530 06 Pardubice 6
+420 466 971 192-3
Fax
+420 466 971 260 604
E-mail: [email protected]
Internet: www.lauryn.cz
QMS EN ISO 9001:2008
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
Pro koho je IS L-BIS určen?
Informační systém R-PLAN řeší
komplexně problematiku provozu rehabilitačních provozů. IS RPLAN je komplexní informační
systém určený pro řízení provozů:
• Ambulantních rehabilitačních
provozů
• Rehabilitačních
oddělení
nemocnic
• Rehabilitačních zařízení
IS R-PLAN
Informační systém R-PLAN je
tvořen následujícími moduly:
• Ambulantní lékař a sestra komplexní vedení lékařské a
sesterské agendy.
• Rozpis procedur - plánování
předělených procedur pacientovi.
• Agenda ZP - vyúčtování poskytované zdravotní péče
zdravotním pojišťovnám.
• Wellness - komplexní řešení
agendy prodeje komerčních
procedur.
• MIS - manažerský informační
systém (podklady a výstupy z
jednotlivých modulů pro manažerské rozhodování a kontrolu).
• Identifikace - kontrola docházky pacienta na rehabilitaci.
Podrobný popis jednotlivých
modulů a jejich možností je uveden v další části katalogu.
Vývoj systému R-PLAN
Tento softwarový nástroj byl vyvíjen tak, aby co nejlépe sloužil
provozu rehabilitačních zařízení
a oddělení. Řešení některých
jeho částí bylo konzultováno s
odborníky na ČVUT FEL, oddělení umělé inteligence a s odbornými lékaři.
5. Dozor nad náběhem ostrého
provozu.
6. Vyhodnocení implementace
Vlastnosti IS R-PLAN
Informační systém R-PLAN má
následující parametry a vlastnosti:
• Plná
parametrizovatelnost
jednotlivých modulů umožňuje nastavení informačního
systému R-PLAN přesně
podle specifik jednotlivých
uživatelů.
• Síťový i lokální provoz.
• Podpora operačního systému
Windows
• Databázová architektura klient/server. Používaný databázový server MS SQL Server.
Servis a Support
K zajištění bezproblémového
chodu systému a jeho rozvoje je
zajištěn kompletní servis a
support systému R-PLAN, který
zahrnuje následující činnosti:
Implementace IS R-PLAN
Implementace IS R-PLAN je
realizována v těchto krocích:
1. Implementační projekt - definování způsobu organizace
práce s využitím IS R-PLAN.
2. Metodiky - definování nastavení modulů IS R-PLAN dle
uživatele.
3. Instalace IS R-PLAN
4. Školení - zaškolení uživatelů
IS R-PLAN + jejich otestování a certifikace.
•
pravidelné servisní návštěvy
u uživatele
•
kontrolu konzistentnosti dat
a nastavení systému
•
•
telefonický hotline
•
pravidelný upgrade systému
2-krát za rok
dálková správa a zásahy
pomocí modemového připojení (měsíčních kontroly IS).
Servis a Support
IS R-PLAN využívá více než dvě
desítky uživatelů. Aktuální přehled
je
uveden
na
www.lauryn.cz.
R-PLAN
L+S
RP
AZP
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
Modul Ambulantní lékař
Tento modul řeší komplexně
práci rehabilitačního lékaře s
ambulantním pacientem. Systém je plně propojen s modulem
Rozpis procedur, modulem Ambulantní sestra a modulem
Agenda ZP.
Modul Ambulantní lékař obsahuje následující funkce a možnosti:
• Vedení evidenční karty ambulantního pacienta.
• Kompletní evidence jednotlivých návštěv ambulantního
pacienta.
• Vedení kompletní lékařské
dokumentace ambulantního
pacienta.
• Automatická tvorba lékařských zpráv s využitím textových editorů (MS Word,
WordPad).
• Tisk žádanek, receptů,
• Evidence pracovních neschopenek.
• Objednávání termínů návštěv pacientů u lékaře.
• Zadávání laboratorních a
•
•
ostatních vyšetření.
Zadávání jednotlivých procedur, které má pacient absolvovat. Plná propojenost s
modulem Rozpis procedur
zajišťuje lékaři aktuální přehled o vytíženosti předepisovaných procedur.
Propojenost
s modulem
Rozpisem procedur dále
komplexně řeší komunikaci
lékaře s pracovníky rozpisu
procedur - zadávání nových
procedur, změny procedur,
rušení procedur, zobrazení
•
•
•
•
rozpisu procedur, atd.
Zadávání výkonů pro následné vyúčtování zdravotní
péče zdravotním pojišťovnám. Zadávání výkonů je
řešeno přímo v tomto modulu (zadávání uživatelem)
Zadávání výkonů a v modulu Rozpis procedur je realizován v tomto programových celku.
Celý
modul
je
plně
parametrizovatelný
a
nastavitelný dle požadavků
uživatele - libovolná definice
šablon vyšetření, procedur,
lékařských zpráv, atd.
K dispozici je řada statistika
a tiskových sestav.
Modul Ambulantní sestra
Tento modul obsahuje obdobné
funkce pro práci s pacientem jako systém Ambulantní lékař.
Modul Ambulantní sestra řeší
komplexně vedení sesterské
agendy a dokumentace.
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
Modul Rozpis procedur
Modul Rozpis procedur slouží
pracovníkům rehabilitačních zařízení a oddělení k rychlému,
snadnému a pohodlnému načasování předepsaných procedur
do volných kapacit na jednotlivých provozech (pracovištích).
Tento systém zajišťuje funkce:
• nastavení číselníků, režimů
procedur a všech omezujících podmínek
• rozvrhování přidělených procedur v reálném čase (manuální, poloautomatické, automatické)
• sledování obsazenosti procedur, vytíženosti procedur a
dalších ukazatelů
Číselníky, režimy procedur a
omezující podmínky
Pro každou proceduru, kterou
chceme v reálném čase naplánovat, musíme specifikovat kód,
jméno, typ (hlavní, vedlejší), cenu pro pojišťovnu a pacienta.
Pro přehlednost zobrazení specifikujeme i barvu. Tyto údaje
tvoří hlavičku procedury. Velice
důležitý je i režim procedury pro
každý provoz, kde je určen začátek procedury, délka trvání,
kapacita a pohlaví. Dále je třeba
nastavit vazby mezi procedurami, tzn. závislost procedur, zakázané kombinace, procedury
mimo provoz a změnu režimu
procedur.
S procesem rozvrhováním souvisí i nastavení parametrů, kdy
pacient není schopen účastnit
se procedury (vyučování ve škole, denní jídlo, povinný odpočinek apod.). Je nutné též zohlednit pohyblivost pacienta a časy
přechodů mezi provozy, kde
jednotlivé procedury probíhají.
Pokud jsou všechny parametry
odpovědně a správně zadány
nic
nebrání
rychlému
a úspěšnému naplánování (načasování) všech přidělených
procedur pacientovi.
Rozvrhování přidělených
procedur v reálném čase
Každému pacientovi se přidělí
určitý počet procedur s možností
časového omezení, kdy je musí
absolvovat (předpis procedur je
možné automaticky přebírat z
modulu Lékař). Pro načasování
předepsaných procedur rehabilitačním pracovníkem slouží tři
metody časování: manuální, poloautomatické, automatické.
Při manuálním časování si vybírá uživatel ze zásobníku jednu
proceduru za druhou a umístí ji
na volnou kapacitu určitého provozu.
Při poloautomatickém časování se zobrazí plán celého rehabilitačního období pacienta
v přehledné
grafické formě.
V plánu jsou barevně rozlišeny
časy, kdy není možné procedury
rozvrhovat, a časy, kdy jsou pacientovi načasovány jiné procedury. Vybereme si proceduru
k časování a systém předloží
zjištěné volné kapacity rehabilitačních pracovišť. Na tato místa
je možné vybranou proceduru
nebo skupinu procedur snadno
načasovat. V přehledném grafickém plánu na celé období léčení pacienta je možné sledovat
zadané a naplánované procedury, volná místa, a další ukazatele. V případě potřeby lze načasovat i procedury nad plánova-
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
telská práva pro jednotlivé uživatele.
Spolupráce R-PLAN
Systém R-PLAN spolupracuje s
následujícími moduly:
•
•
•
•
•
Ambulantní lékař
Ambulantní sestra
Agenda ZP
Identifikace
Wellness
Rozpis procedur - hlavní přínosy
• zjednodušení
nou kapacitu, nebo je umístit do
mimořádných časů.
Automatické časování procedur vychází z podmínek, kdy je
nutné respektovat všechna stanovená omezení pro časování,
kdy se dává přednost provedení
stejné procedury ve stejném čase a na stejném provoze. Po automatickém načasování je zobrazen přehled procedur, které se
naplánovaly, a přehled nenaplánovaných procedur. Vše je opět
provedeno v přehledném grafickém uspořádání. Vysoký výkon
automatického časování je zajištěn použitím moderních metod
umělé inteligence. Výstupem
z programu je tištěný průkaz,
kde je zaznamenán časový rozvrh procedur pro pacienta. Systém řeší i možnosti přesunů procedur na přání pacienta, možnost naplánování dalších přidělených procedur lékařem.
o pacientech naplánovaných na
zkoumaný
den
a provoz
a procedurách mimo provoz
apod.
Bezpečnost dat
Díky architektuře klient/server je
zajištěna maximální ochrana
konzistence dat. Celý systém je
zabezpečen přístupovými právy
pro jednotlivé uživatele. Zároveň
je možné definovat různá uživa-
a zrychlení
plánování léčebných procedur (úspora lidské práce)
• zpřehlednění využití kapacit
jednotlivých
pracovišť
rehabilitačních
• zlepšení využití (vytíženosti)
jednotlivých rehab. pracovišť.
Statistiky
Grafické i tabulkové výstupy informují uživatele o obsazenosti
provozů na den, či období,
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
Modul Identifikace
•
Klient - pacient zařízení
odebírající procedury.
•
Obsluha - pracovník zařízení, který poskytuje procedury pacientovi.
•
Identifikační medium plánek rozpisu procedur s
vytištěným čárovým kódem
sloužící k identifikaci klienta
při příchodu na rehabilitaci.
plánek procedur s čárovým
kódem.
2.
3.
•
Čtecí zařízení (čtečka) zařízení umožňující identifikaci klienta pomocí identifikačního média (čtečka čárového kódu)a evidenci času příchodu pacienta do zařízení.
4.
•
Software - speciální programový modul zajišťující
vazbu identifikačního média
na pacienta, vyhodnocení
údajů z čtecího zařízení příchody pacientů do zařízení. Zajišťuje také vyhodnocení těchto údajů v návaznosti na moduly IS RPLAN.
Při příchodu do zařízení se
pacient identifikuje pomocí
identifikačního média (přiloží se k čtecímu zařízení čtečka čárových kódů), které je například umístěno na
recepci. V systému je pomocí speciálního softwaru
zaevidován příchod klienta
včetně data a času.
Pomocí speciálního software je přenesena informace o
příchodu klienta daný den
do zařízení do dalších modulů IS R-PLAN - Sestra,
Lékař, Rozpis procedur,
Agenda ZP.
•
•
1.
Pacientovi jsou naplánovány procedury v modulu
Rozpis procedur a vytisknut
Moduly Sestra, Lékař a
Rozpis procedur - upozornění na nepřítomnost
pacienta na procedurách
Modul Agenda ZP otázky
nevyúčtování
předepsaných procedur
v případě nepřítomnosti
klienta.
Průkaznost a Přesnost Modul Identifikace zajistí
uživateli přesnou evidence
příchodů pacientů na rehabilitaci a tím i maximální
průkaznost
podávání
a
odebírání procedur.
Nasazení
Předpoklady implementace a
následného využití systému
Identifikace jsou:
•
•
V jednotlivých modulech IS
L-BIS je zpracována informace o příchodu (nepříchodu) pacienta v daný den:
Vlastnosti a možnosti
Modul Identifikace (systém kontroly příchodu klienta na rehabilitaci) řeší problematiku kontroly
docházky pacientů k léčbě do
zařízení v návaznosti na jednotlivé moduly IS R-PLAN. Jak systém funguje?
•
•
Funkční moduly informačního
systému
R-PLAN - Sestra, Lékař,
Rozpis procedur a Agenda
ZP.
Tiskárna umožňující tisk čárového kódu na plánky procedur pacientů (nutno ověřit
možnost tisku čárového kódu u výrobce tiskárny + provést praktickou zkoušku).
Modul informačního systému R-PLAN - Identifikace.
Přínosy
•
Skutečnost a Plán - Modul
Identifikace umožňuje získat
přehled o skutečné docházce pacientů na rehabilitaci.
Následně je toto možné porovnat s plánovaným počtem pacientů.
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
Wellis – základní informace
Modul komplexně řeší celou
agendu řízení a vyhodnocení
prodeje komerčních služeb v
rámci rehabilitačního, balneo
nebo wellness centra.
Funkčnost Administrace
(základní)
Modul
Wellis
je
plně
parametrizovatelný,
což
umožňuje kompletní nastavení
tohoto modulu dle specifik
uživatele.
Wellis – funkčnosti
Funkčnost Balíčky služeb
(nadstavbová)
Tato nadstavbová funkčnost
umožňuje
definici
balíčků
procedur a dalších souvisejících
služeb (strava, zboží).
Pro uživatele modulu PK
funkčnosti Produkty je možné
provázat
vytvořený
balíček
služeb s prodávaným produktem
přes modul PK.
Funkčnost Procedury
(základní)
Komplexně řeší rezervaci a
prodej komerčních procedur.
Hlavní funkce jsou následující:
Objednávání
procedur.
Sledování volné a obsazené
kapacity
prodávaných
procedur.
Vyúčtování procedur. Platby
v libovolné měně. Úhrady
hotovostní, kartou, šekem,
bankovním
převodem.
Vedení pokladních knih a
knih dokladů.
Procedury
je
možné
prodávat jednotlivě nebo v
rámci balíčku (sledování
množství
vyčerpaných
procedur v rámci balíčku)
Funkčnost Reporting
(základní)
V rámci modulu Wellis je k
dispozici
řada
reportů
umožňujících
sledovat
výkonnost provozu (např. počty
prodaných
služeb,
výnosy,
obsazenost procedur, atd.).
Funkčnost Slevy
(nadstavbová)
Nástroj pro definici různých typů
automatických slev pro prodej
nabízených procedur a balíčků
služeb. Je možné definovat tyto
druhy slev:
procentuelní sleva
denní sleva a sleva na x-tou
proceduru denně,
finanční sleva
Funkčnost Předplatné
(nadstavbová)
Tato nadstavbová funkčnost
umožňuje kompletní práci s
různými druhy předplatného:
Finanční
předplatné.
Evidence výše složené
předplacené
částky.
Sledování
postupného
čerpání
finančního
předplatného.
Tvorba
permanentek pro vstup.
Bodové
předplatné.
Evidence
výše
zakoupených
bodů.
Možnost definice rozdílné
nákupní ceny bodu a
platební ceny bodu (např.
1000 bodů stojí 900 Kč, ale
lze jimi uhradit služby v
hodnotě
1000
Kč).
Sledování
postupného
čerpání
bodového
předplatného.
Tvorba
permanentek pro vstup.
Dárkové poukazy. Tvorba
dárkových
poukazů
umožňuje sestavit balíček
procedur a dalších služeb,
které
jsou
klientem
následně
čerpány
v
dohodnutých termínech.
Funkčnost Rozhraní
(nadstavbová)
Tato nadstavbová funkčnost
umožňuje propojení na systémy
třetích stran. Jedná se o tyto
rozhraní:
Rozhraní HIS. Propojení na
hotelové
informační
systémy.
Rozhraní EIS. Propojení na
ekonomické
informační
systémy.
Funkčnost Bazén
(nadstavbová)
Tato nadstavbová funkčnost
umožňuje
kompletní
řízení
agendy vstupů a odchodů v
rámci bazénu, sauny nebo
obdobného provozu.
Využití chipů pro identifikaci
klienta.
Možnost ovládání turniketů
nebo obdobných vstupních
zařízení v rámci přímé
vazby na chip klienta.
Možnost kombinace vstupů
s jinými procedurami.
Kompletní
vyhodnocení
času pobytu klienta od
vstupu a výstupu s plnou
vazbou na vyúčtování.
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]
Informační systém pro rehabilitace R-PLAN
© LAURYN v.o.s., 2012
Agenda ZP
Tento systém řeší problematiku
vyúčtování poskytované péče
zdravotním pojišťovnám (ZP).
V případě vyúčtování hospitalizovaných pacientů:
• Automatické generování dokladů podle délky pobytu
pacienta.
•
•
K dispozici jsou všechny potřebné číselníky VZP a je zajištěna jejich snadná aktualizace. Pro zrychlení práce je
možné v rámci těchto číselníku definovat nejpoužívanější položky.
Zadávání výkonu, náhrad,
ostatních diagnóz, kategorie
pacienta, zvlášť účtovaných
léčiv a PZT.
Kontrolní mechanismy:
•
Účtování dokladů měsíční
nebo po ukončení pobytu.
•
Automatické generování výkonů odpovídajících ošetřovacímu dni včetně zohlednění degresních nebo lineárních sazeb.
Dávky pro ZP
Vykazování dalších výkonů,
které nepatří do ošetřovacího dne.
Modul umožňuje generování
dávek a faktur pro zdravotní
pojišťovny.
Zadávání výkonu
Zadávání výkonu a všechny
kontrolní mechanismy hlídající
správnost zadání dokladu se
nacházejí v modulu Lékař (ambulantní nebo ústavní). Pro zadávání výkonu pro hospitalizovaného pacienty jsou zde k dispozici následující funkce:
napojení na modul Rozpis
procedur).
•
Možnost hromadného zobrazení
všech dokladů, které se účtují
nebo se budou účtovat v daném
období - snadná kontrola
úplnosti dokladu.
V případě vyúčtování ambulantních pacientů:
•
Automatické generování dokladu a výkonu provedených
v laboratoři (podmínka napojení na modul Laboratoř').
•
Automatické generování dokladů a výkonu provedených
na rehabilitaci (za podmínky
LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, CZ-530 06 Pardubice 6, +420 466 971 192-3, Fax +420 466 260 604, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Manuál k založení rezervace a nastavení cen

Manuál k založení rezervace a nastavení cen Převést na stálý účet – Systém přesune položky na stálý účet, který zvolíte. V nabídce stálých účtů se zobrazí pouze stálé účty, které jsou ve stejné měně jakou má účet, který vyúčtováváte. Tato fu...

Více

Novelizační body

Novelizační body Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovací pumpou mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.“ 4. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49....

Více

Diplomová práce

Diplomová práce trvání aktivity) nebo dokonce přidání či odebrání aktivity nebo zdroje. V tomto případě je na rozvrhovacím programu požadováno, aby dokázal pokračovat se změněným zadáním a nezačínal vždy rozvrhova...

Více

Základní věroučné výroky Církve adventistů s

Základní věroučné výroky Církve adventistů s planetách. Řekla: ,Vidím čtyři měsíce.‘ Bates, ktery měl znalosti z astronomie, poznal, že se jedná o popis Jupitera. Následně hovořila o dalších oblastech vesmíru a popisovala překrásné pásy a prs...

Více

Informační katalog IS L-BIS

Informační katalog IS L-BIS V současné době je IS L-BIS využíván u více něž 6-ti desítek uživatelů v České a Slovenské republice (podrobný přehled uživatelů je uveden na www.lauryn.cz). Jedná se o uživatele různé velikosti s ...

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS ikonu. Ikony jsou většinou seskupeny v panelu ikon, který má svůj název. Význam jednotlivých ikon je uveden v popisce, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na odpovídající ikonu.

Více