Říjen 2015 - Průhonice

Komentáře

Transkript

Říjen 2015 - Průhonice
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
ŘÍJEN 2015
DISKUSE, PŘÍSPĚVKY, NÁZORY
SETKÁNÍ SE VZÁCNÝMI HOSTY
Krátce po sedmnácté hodině se zaplněný sál vzácné návštěvy dočkal. S velkou částí své rodiny dorazil Karl Eugen,
hrabě z Neippergu, a to konkrétně s chotí Andreou, třemi
dětmi a dvěma vnoučaty. Později se k nim neočekávaně
připojil jeho bratranec páter Ernst Strachwitz. Moderování
této výjimečné akce se ujala paní starostka Hana Borovičková a prokázala při ní opravdu hluboké vědomosti o genealogii hraběcí rodiny i o osudech jejích jednotlivých členů.
Jejími postřehy a fotografiemi byla chvílemi mile překvapena samotná rodina hraběte. Paní starostka k tomu s úsměvem podotkla, že neplánované věci bývají vždy nejlepší.
Po uvítání a představení vzácných hostů z německého města
Schwaigern, kde část rodiny potomků zakladatele našeho
parku žije, přivítala paní starostka jmenovitě ředitele Botanického ústavu Miroslava Vosátku, ředitele VÚKOZ Ivana
Sucharu, vedoucího Dendrologické zahrady Zdeňka Kisenbauera a pana vikáře Václava Malého. Nezapomněla ani na
své kolegy – starosty Čestlic, Modletic a Újezda, kteří na
setkání rovněž dorazili.
A potom se již rozjelo povídání, které posluchačům zprostředkovávala tlumočnice. Nemohla chybět otázka, jak se
potomkům „našeho“ pana hraběte v parku líbilo. Karl Eugen
Celou akci moderovala paní starostka (zleva: starostka Borovičková,
Karl Eugen, hrabě z Neippergu, jeho choť Andrea a tlumočnice)
8
PRŮHONICKO
Z P R A V O D A J
Vyvrcholením oslav 130 let Průhonického parku byla
beseda s rodinou jeho zakladatele v Rytířském sále.
Přátelského setkání se jako výjimečné události zúčastnilo mnoho průhonických občanů i návštěvníků z dalších
obcí.
V sobotu 19. září očekával téměř do posledního místečka
naplněný Rytířský sál příchod potomků zakladatele parku se zvědavostí. Bylo to totiž úplně poprvé, kdy pravnuci
hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy oficiálně navštívili dílo svého předka vzniklé na ploše 250 hektarů v roce
1885, jehož hodnota byla oceněna zapsáním na seznam
památek UNESCO. Většinu návštěvníků v sále tvořili průhoničtí, ale zajímavou akci si nenechali ujít ani „přespolní“.
ŘÍJEN 2015
O B C E
P R Ů H O N I C E
•
z d a r m a
UDÁLOSTI, OSOBNOSTI
PRŮHONICE NAVŠTÍVILI
PRAVNUCI ZAKLADATELE
PRŮHONICKÉHO PARKU
Do posledního místečka naplněný Rytířský sál; akci navštívili občané
z Průhonic i z okolí
ocenil dendrologický význam parku, jeho velkou sbírku
dřevin. „Přijel jsem s rodinou, abychom na vlastní oči viděli
místo, kde žil a působil můj pradědeček, protože se samozřejmě zajímáme o život svých předků. Je to pro mě jakýsi skok do minulosti, ale současně i do budoucnosti. Jsem
nadšený, jak je park krásně navržený. Cítil jsem se v něm
jako doma a nebyla to rozhodně naše poslední návštěva,“
řekl hrabě z Neippergu, který současně zalitoval, že nezdědil po svém předkovi talent na zakládání parků. Jeho slova
často prokládal upřímný a spontánní potlesk posluchačů.
Paní hraběnka se přidala s tím, jak si procházku v parku
s dětmi a vnoučaty užili. „Hodně jsem o parku věděl od
babičky i moje matka mi o něm vyprávěla, protože ho v sedmdesátých letech minulého století navštívila, a vím, že tu
na ni pamětníci ještě vzpomínají,“ dodal páter Strachwitz.
Rod Neippergů je zařazený mezi vyšší šlechtu, jejíž původ
sahá až do 12. století. Fakt, že manželka pana hraběte
je dcerou známé historické osobnosti Oty Habsburského a konečně i skutečnost, že Neippergové jsou spříznění
s řadou českých šlechtických rodů, mimo jiné Valdštejny
a Lobkowiczi (komtesa Katharina se ostatně do Čech provdala a žije u Příbrami s manželem Václavem Lobkowiczem
z Drahenic) inspiroval paní starostku k otázkám týkajícím
se života šlechty. Své otázky i odpovědi vzácné návštěvy doplňovala fotografiemi z historie i nedávné návštěvy
průhonické delegace ve Schwaigernu. Hrabě Karl Eugen
sice připustil, že jsou do určité míry privilegovaní, ale žijí
jako každá jiná rodina. „Máme rodinné vinařství, to je naší
každodenní náplní, je to podnik střední velikosti a plně nás
zaměstnává. Když zrovna nejsem na vinici, tak ve sklepě
ochutnávám naše víno nebo se procházím na našich pozemcích. Pořád je co dělat a když je dobré počasí, máme
se i my dobře.“
Při odchodu z Rytířského sálu si účastníci přátelské besedy
pochvalovali, že akce byla velmi zajímavá a dobře připravená. Mnozí ještě zamířili na ochutnávku vín z hraběcí vinice ve Schwaigernu a mimořádný den ukončili slavnostním
koncertem v Rytířském sále.
Hana Profousová, redaktorka „Průhonicka“
U příležitosti oslav 130 let Průhonického parku navštívili Průhonice na pozvání starostky obce a ředitele
BÚAV ČR v sobotu 19. 9. a neděli 20. 9. 2015 pravnuci zakladatele Průhonického parku, hraběte Arnošta
Emanuela Silva-Taroucy.
Do Průhonic již v sobotu přijeli Karl Eugen, hrabě z Neippergu (vnuk Silva-Taroucovy dcery Anny) a páter Dr.
Ernst Strachwitz (vnuk Silva-Taroucovy dcery Gisely
z jejího prvního manželství s Josefem Lobkowiczem)
a v neděli se k nim přidala Marie Leopoldina (vnučka Taroucovy dcery Gisely z jejího druhého manželství
s Mořicem Lobkowiczem, které uzavřela po smrti svého prvního manžela v 1. světové válce).
Hrabě z Neippergu s manželkou Andreou a dcerou Katharinou
Hrabě z Neippergu přijel v sobotu 19. září i se svojí manželkou Andreou, rozenou Habsburk-Lotringen, dcerou
Otty Habsburského a vnučkou posledního rakouského
císaře Karla I. Spolu s nimi Průhonice navštívily i jejich
děti Philip, Hemma a Katharina s manželem Václavem
Lobkowiczem z Drahenic. Obě dcery vzaly s sebou i své
tři malé děti.
Pan páter Strachwitz oproti původnímu plánu dal v sobotu přednost Průhonicím před svatbou svých příbuzných z rodiny Lobkowiczů a zúčastnil se celého sobotního
i nedělního programu.
Přivítání rodiny zakladatele Průhonického parku - na fotografii jeho
pravnuk páter Dr. Strachwitz
Hraběnka z Neippergu s vnučkou, dcerami Katharinou a Hemmou
a manželkou starosty Schwaigernu paní Hauser
V sobotu 19. 9. jsme všechny členy rodiny zakladatele parku přivítali s ředitelem Botanického ústavu AV ČR
panem Miroslavem Vosátkou na nádvoří Průhonického
parku, pak následovala procházka parkem, krátký odpočinek, beseda s občany v Rytířském sále, ochutnávka
vína hraběte z Neippergu a večerní koncert Nosticzova kvarteta. Besedy se zúčastnilo mnoho průhonických
občanů, atmosféra byla srdečná a přátelská a všichni
příslušníci rodiny zakladatele parku byli setkáním upřímně dojati. Pan hrabě z Neippergu přislíbil, že se do Průhonic ještě oficiálně vrátí, aby v parku symbolicky vysadil vinnou révu ze svých vinic u Schwaigernu, kde je
pochován zakladatel Průhonického parku hrabě Arnošt
E. Silva-Tarouca. Restauracím V Holi a Hliněná Bašta pak
děkuji za napečení výborných rohlíčků na ochutnávku
vína, které poskytly obci jako sponzorský dar.
1
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
ŘÍJEN 2015
ŘÍJEN 2015
Z P R A V O D A J
V neděli 20. 9. přijela i MUDr. Marie Leopoldina Hlaváčová, rozená Lobkowiczová s maminkou MUDr. Hanou
Lobkowiczovou, kterým svatba v rodině nedovolila přijet
do Průhonic již v sobotu. Nedělní mše za rodinu hraběte
Silva-Taroucy v kostele Narození Panny Marie byla velmi
krásná a spolu s naším panem vikářem Malým ji sloužil
i člen rodiny hraběte Silva-Taroucy páter Dr. Arnošt
Strachwitz z Rakouska.
Na závěr jsem jako starostka obce pozvala všechny členy rodiny zakladatele Průhonického parku na oběd.
V této souvislosti bych chtěla poděkovat restauraci Pod
Zámkem, kde na přípravu osobně dohlédl mistr kuchař
pan Jan Pýcha a připravil v důstojném prostředí výborné
menu z klasických českých jídel, jako byla pečená kachna
s knedlíkem a zelím, průhonický ptáček s rýží aj. Našim
hostům velmi chutnalo.
Neděle 20. 9. - bohoslužbu za rodinu hraběte Silva Taroucy sloužili
vikář Václav Malý a páter Ernst Strachwitz.
Po nedělní bohoslužbě 1.řada zleva hrabě z Neippergu, hraběnka
z Neippergu, Marie Leopoldina Hlaváčová, rozená Lobkowiczová,
Hana Lobkowiczová, Ludvík Hlaváč, za ním pater Ernst Strachwitz
Průhoničtí chtějí na Květnovém náměstí především
odpočívat.
Hrabě z Neippergu s manželkou Andreou při setkání s občany
v Rytířském sále
Společné foto z procházky parkem - zleva hrabě z Neippergu, dr.
Blažek, ředitel BÚ AVČR Vosátka, starostka Borovičková, míststarosta
Řehák, páter Dr. Strachwitz, hraběnka z Neippergu, Václav Lobkowicz,
paní Hauser, Philipp z Neippergu, starosta Hauser, Hemma z Neippergu s dcerou, manžel Hemmy, Katharina Lobkowiczová se synem
2
Katharina Lobkowiczová a páter Ernst Strachwitz při setkání s občany
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci oslav 130 let Průhonického parku podíleli,
především řediteli Botanického ústavu AVČR panu Miroslavu Vosátkovi za jeho osobní podporu a účast při návštěvě
hraběcí rodiny, panu Ivanu Staňovi, správci parku, za to,
v jaké kondici a jak krásně byl park v době oslav upraven,
a paní Barboře Kačmáčkové a všem zaměstnancům Průhonického parku i Obecního úřadu Průhonice, kteří se na přípravě a organizaci programu Oslavy 130 let Průhonického
parku podíleli, za skvěle odvedenou práci.
Řediteli VÚKOZ panu Ivanu Sucharovi děkuji za podporu
při zajištění ubytování rodiny hraběte a perfektní služby
v hotelu Floret, jemu i panu Zdeňku Kisenbauerovi za poskytnutí originálních dárků v podobě průhonických výpěstků z Dendrologické zahrady. Věřím, že při příští návštěvě
hraběcí rodiny v Průhonicích dojde i k návštěvě Dendrologické zahrady.
PhDr. Hana Borovičková, starostka obce Průhonice
AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
NÁMĚSTÍ – VÝSTUPY
Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Parkem nás provedl ředitel BÚ AVČR RNDr. Miroslav Vosátka
P R Ò H O N I C E
Všem členům rodiny zakladatele parku, hraběte Silva-Taroucy, se v Průhonicích velmi líbilo, počasí nám přálo
a Průhonický park byl ve slunci mimořádně krásný, setkání s místními lidmi bylo příjemné a srdečné a jménem
celé rodiny mám tlumočit místním občanům upřímné pozdravy. S panem hrabětem z Neippergu jsme se domluvili, že budeme společně usilovat o uzavření partnerství
mezi obcí Průhonice a městem Schwaigern v německém
Württembersku, kde je pochován zakladatel Průhonického parku hrabě Silva-Tarouca, a kde je i sídlo rodiny
Neippergů.
Zleva Philipp z Neippergu, Václav Lobkowicz se synem a manželkou
Katharinou, dr. Blažek, páter Dr. Ernst Strachwitz, Hemma z Neippergu
s manželem
Pravnuci zakladatele Průhonického parku, zleva páter Dr. Ernst
Strachwitz a Karl Eugen, hrabě z Neippergu
O B C E
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Květnového
náměstí proběhl v srpnu a září názorový průzkum mezi
obyvateli Průhonic. Svůj názor na rekonstrukci náměstí
vyjádřilo 180 respondentů. Z průzkumu je patrné, že
Květnové náměstí je v současnosti lidmi využíváno především jen jako průchozí prostor, na němž není důvod
se zdržovat. Se současnou podobou náměstí je proto
zcela spokojeno jen 13 % dotázaných. Dalších 41 % je
sice spíše spokojeno, ale s výhradami. Naopak 36 % je
spíše nespokojeno. Na současné podobě náměstí občané
oceňují hlavně zeleň a čistotu, naopak kritizují jeho „betonovou“ podobu a dopravní ruch. Jako problematická
je vnímána také absence travnaté plochy. Co se týče
konkrétních prvků, často byl kritizován štěrkový obdélník
a hřiště na pétanque.
Mezi respondenty převládl názor, že by Květnové náměstí mělo být místem odpočinku (klidného i aktivního)
a setkávání s přáteli. Z toho důvodu by uvítali zejména
navýšení počtu laviček. Ukázalo se, že důležitým téma-
tem jsou stromy, které by respondenti převážně chtěli
zachovat. Co se týče zeleně, značná část respondentů
by uvítala přidání květinové výzdoby a travnatých ploch.
Bez ohledu na náročnost údržby by většina dotázaných
ráda viděla na náměstí reprezentativní zeleň odkazující na zahradnickou tradici města. Respondenti by také
uvítali uzpůsobení náměstí pro pořádání lokálních trhů
a organizovaných společenských akcí. Co se týče nových možných prvků náměstí, lidé by ocenili umístění
kašny a pítka. Většina respondentů by také uvítala rozšíření míst a kryté plochy u autobusové zastávky.
V průzkumu se projevila některá názorová pnutí. Kromě
toho, že nepanuje plná shoda na tom, zda je třeba náměstí rekonstruovat (většina dotázaných se však zdá
být pro rekonstrukci), objevily se také kritické hlasy
na adresu případného vybudování hřiště na náměstí,
zatímco ale jiní respondenti by hřiště výslovně ocenili.
Respondenti se také rozcházeli v názoru na současné
osvětlení náměstí. Některým se líbí, jiní požadují změnu
designu. Můžeme však říci, že většina by ráda Květnové
náměstí přebudovala na místo s vodním prvkem, plné
zeleně a laviček k příjemnému posezení.
Prezentace výstupů dotazníkového šetření občanům za
účasti zpracovatelky Mgr. Petry A. Beránkové se uskutečnila 15. 10. od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Průhonice.
3
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
Na tuto akci občané obdrželi pozvánku do schránek.
Výstupy šetření jsou také k nahlédnutí od 20. 10. 2015
na internetových stránkách obce
www.pruhonice-obec.cz. a v tištěné formě v Centru
služeb veřejnosti Obecního úřadu Průhonice.
Mgr. Petra A. Beránková, socioložka a zpracovatelka dotazníkového šetření
PhDr. Hana Borovičková, starostka obce Průhonice
ZASTUPITELÉ OBCE PROJEDNALI NA VEŘEJNÉM
ZASEDÁNÍ DNE 22. 9. 2015 NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM:
1. Studie protipovodňových opatření v lokalitě U Botiče
2. Domo-Development – žádost o napojení komerční
zóny Čestlice Jih, resp. prodloužení kolektoru EXITu 6
na ulici Říčanská
3. Změna územního plánu Průhonic č. 2b – lokalita
u Rozkoše
4. Návrh na pronájem podkrovní zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Průhonice za účelem výuky jazyků
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6018719/VB/2
6. Nájemní smlouva na garáž za ZŠ – Jaroslav Parma
7. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost společnosti
HEWER, z. s.
8. Žádost o poskytnutí příspěvku na místní poplatek za
zhodnocení pozemku připojením na kanalizaci – pí Mádlíková, Příčná ulice
9. Žádost o pronájem louky u Geofyzikálního ústavu
(VILMA FILM)
10. Zahrada vín, s. r. o. – žádost o snížení nájmu
11. Návrh kupní smlouvy – pozemek p. č. 158, k. ú. Průhonice (pod trafostanicí v ul. Školní) – ČEZ Distribuce, a. s.
12. Různé
12.1 Rozpočtové opatření č. 4
12.2 Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o znovuprojednání stavby PHS (protihlukové stěny) na D1, Újezd směr
do Prahy
12.3 Dotaz k činnosti Obecní policie Průhonice
12.4 Stav aktuální dopravní situace v Labeškách
Ing. J. Havlíčková, tajemnice OÚ
ŘÍJEN 2015
POZVÁNKA NA ZÁJEZD
OÚ Průhonice pořádá adventní zájezd do
PASOVA dne 28. 11. 2015, cena 740,- Kč/os.,
a do WELSU dne 12. 12. 2015 za 890,- Kč./os.
Odjezdy do Pasova v 630 hod. a do Welsu v 730,
vždy z Květnového náměstí.
Závazné přihlášky přijímá pí Pospíšilová na
tel. 721 439 763.
ZÚČASTNĚTE SE
VÝZNAMNÉHO VÝZKUMU
Vybrané domácnosti našeho města / městské části
budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život
české společnosti.
Významný akademický výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy
univerzity v Brně a bude v něm osloveno 10 000 náhodně
vybraných domácností z celé ČR. Dotazování povedou vyškolení tazatelé společnosti MEDIÁN. Projekt patří k největším sociologickým šetřením v české historii.
Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností. Výzkum bude sloužit českým i zahraničním vědcům, bude
také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti a možnostech vylepšení oblasti veřejné
politiky.
Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v naší obci v průběhu října a první poloviny listopadu.
Dotazování probíhá osobním rozhovorem se členy domácností a trvá většinou 1- 2 hodiny. Otázky se týkají
každodenního života, hodnot a názorů českých domácností, nevztahují se konkrétně k naší obci. Odpovědi respondentů jsou zcela anonymní. Svou účastí ve výzkumu
se domácnosti k ničemu nezavazují a kromě účasti na výzkumu jim nebude nic nabízeno.
Jako poděkování za čas strávený dotazováním v jednom
roce dostanou domácnosti odměnu ve výši 500 – 1000 Kč.
www.promenyceskespolecnosti.cz
OBECNÍ POLICIE PRŮHONICE
Z ČINNOSTI OP ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2015
2. 9. 2015 – V 1350 hod. byl při hlídkové činnosti v ul. Lesní
zjištěn mezi hustým křovím postavený stan. U stanu se zdržoval
neznámý muž. Kontrolou muže bylo zjištěno, že se jedná o osobu v celostátním pátrání. Na místo byla přivolána hlídka Policie
ČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.
4
16. 9. 2015 – V 20 hod. bylo přijato oznámení, že na parkovišti před jednou z místních restaurací se pohybuje žena, která
jeví známky podnapilosti. Nasedla do svého motorového vozidla a chtěla odjet. V tom jí zabránil oznamovatel, který předal
hlídce po příjezdu na místo svazek klíčů od vozidla. Na místo
byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu
opatření.
Ing. Jan Hrouda – velitel Obecní policie Průhonice
27
ŘÍJEN 2015
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
Z ČINNOSTÍ ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO
ŠKOLÁKY ZŠ PRŮHONICE
Od ledna 1991, kdy zahájila v Praze svoji činnost Volejbalová škola Praha, prošlo tímto výchovným projektem
více než 25 tisíc dětí, z nichž přes 10 tisíc absolventů
promovalo na VŠ.
Jde o zájmový projekt, který nehledá přednostně sportovní talenty a neprovádí ranou specializaci, která nejvíce
poškozuje zdraví dětí. Hlavní náplní projektu je odborná
výchova spojená s motivujícím odborným pohybovým
rozvojem. Všichni trenéři mají vysokoškolské vzdělání.
Volejbalová škola je celopražským projektem, ale nové
zájemce přijímá trvale i ze Středočeského kraje, pokud
mají dopravní spojení na Jižní Město, kde má projekt sídlo. Pro žáky od 1. do 6. třídy je náplní tréninků všestranný
pohybový rozvoj, od 7. třídy probíhá výuka volejbalu.
Osobní asistence - třeba se
jednou bude hodit i vám…
Co je osobní asistence? Jistě se shodneme, že pro mnohé z nás je to stále tak trochu neznámý pojem. Osobní
asistence je název pro službu, která pomáhá těm, kteří
se chtějí nebo potřebují začlenit zpět do společnosti
a zároveň zůstat ve svém domácím prostředí. Možná
vás překvapí, že to není nová služba a zájem o ni mezi
lidmi roste. Pojďme se tedy nyní společně podívat za
člověkem, který již tuto službu několik let využívá…
Připravit jídlo, zajít si na záchod, vyměnit inkontinenční
plenu, večer se osprchovat, zajít si na nákup – je toho
hodně, s čím jednašedesátiletý František potřebuje pomoc. Pan František je kvadruplegik usazený na vozíku s
jen částečně pohyblivýma rukama, od narození odkázaný na péči okolí. Po smrti otce, který se o něj staral, stál
Od září tohoto roku bylo přijato 100 nových žáků a nově
vzniká další volejbalová skupina pro dívky a kluky (smíšená skupina) pro začátečníky ze 7. a 8. tříd. Tréninky této
skupiny se budou konat celoročně v pondělí a středu od
16.30 do 18 hodin.
Školné za vyučovací hodinu je 30 Kč (skutečná cena je
200 Kč), což je 15 procent. Většina potřeb žáků je dotovaná zřizovatelem školy. Každý rok se uskutečňuje
ozdravný tábor pro 90 žáků s bezplatným pohybovým
programem v italském Bibione. Příští rok to bude už 50.
pobyt.
Volejbalová škola má mediální záštitu Českého rozhlasu
a odbornou záštitu od Národní protidrogové centrály Policie ČR. Je také jediným držitelem nejvyššího českého
ocenění za 25 let odborné protidrogové prevence v práci
s dětmi. Jde o jediný projekt Evropské unie.
Kontakty pro zájemce: 774 202 019, [email protected]
Dr. Josef Farmačka
pan František na rozcestí – má se pokusit žít sám, nebo
odejít do zařízení? Přálo mu štěstí a zvítězila první varianta. Ve svém pražském bytě ubytoval nové spolubydlící, kteří mu za snížený nájem ráno a večer pomáhají s
nutnými věcmi. Co ale přes den, když jsou spolubydlící
v práci? Kromě štěstí stojí při panu Františkovi i osobní
asistent Marek z organizace HEWER, z.s., která osobní asistenci zajišťuje. A proto i díky Markovi může pan
František zůstat v bytě, který důvěrně zná a kde strávil
většinu života. A stráví i jeho zbytek, jak doufá.
Asistent Marek přichází za panem Františkem od pondělí do čtvrtka vždy kolem poledne, připraví mu dovezený oběd, zajde nakoupit a pomůže se vším, s čím je
třeba. Především ale s panem Františkem tráví čas, povídá si s ním, naslouchá mu. Odchází zpravidla kolem
čtvrté hodiny, kdy se vrací spolubydlící a pan František
má o společnost i péči postaráno.
Vztah asistenta Marka a pana Františka není ale ohraničený jen konkrétními dny a čtyřhodinovým intervalem.
CENÍK SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE HEWER
(Ceník je platný od 1. 9. 2014,
cena zahrnuje kompletní služby.)
CENA ZA SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE (v rozsahu 2 hod a více)
v pracovní době (po – pá od 6 h do 22 h)
108 Kč / hodina
CENA ZA SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE v mimopracovní době
(po – pá od 22 h do 6 h + víkendy a svátky)
120 Kč / hodina
CENA ZA 1 SAMOSTATNOU HODINU OSOBNÍ ASISTENCE
120 Kč / hodina
CENA ZA SLUŽBU SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE
120 Kč / hodina
VYŠŠÍ CENA PRO TY, KTEŘÍ NEPLATÍ V TERMÍNU
130 Kč / hodina
5
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
Po společných osmi letech doprovází Marek pana Františka i na každoroční dovolenou nebo na chalupu v
Podkrkonoší. Asistent Marek je tak i Františkův nejbližší
přítel.
Marek je jedním z prvních asistentů organizace HEWER,
z. s., která začala poskytovat asistenční služby již v
roce 1997. Tehdy si služby asistentů objednalo sedm
lidí. Postupem času se zájem o službu osobní asistence
zvyšoval a v loňském roce si služby asistentů HEWERu
objednalo již 885 lidí po celé České republice. HEWER,
z. s. působí v Praze, ve Středočeském, Pardubickém,
Královéhradeckém, Plzeňském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.
Osobní asistence tedy není jen trochu jiná pečovatelská služba. Zatímco pečovatelská služba nabízí přesně
vymezené úkony, asistent se na dobu, kterou se svým
klientem stráví, stává jeho partnerem a často doslova
jeho očima, ušima, rukama či nohama a pomáhá mu žít
jeho život tak kvalitně, jak to jen jde. Velkou výhodou
osobní asistence je to, že je připravena zajistit klientům
pomoc se sebeobsluhou, jídlem, nákupy nebo hygienou
ŘÍJEN 2015
ŘÍJEN 2015
Z P R A V O D A J
Také potřebujete dobrou duši, která vám pomůže zůstat ve vašem domácím prostředí? Máte zájem o osobní
asistenci?
P R Ò H O N I C E
k. z. Průhonice – Čestlice
nepřetržitě 24 hodin denně na místě a v čase, kdy ji potřebují − třeba večer, v noci, o víkendu nebo ve svátek.
V obci Průhonice poskytujeme své služby od roku 2014.
Od začátku letošního roku naše organizace poskytla
občanům obce terénní službu osobní asistence v rozsahu téměř 1100 asistenčních hodin přímé péče. Cílem
naší organizace je zajištění odborné, kvalitní a dostupné
terénní služby osobní asistence pro všechny zájemce,
kteří nás o tuto službu požádají. Snahou je poskytnout
našim klientům takovou péči, která jim umožní setrvat
co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí a vést
v rámci možností spokojený a plnohodnotný život.
O B C E
ŠIROKÝ VÝBĚR KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!
5 kW
až 12 kW
NOVÝ KATALOG
KAMNA 2015
najdete na
www.bauhaus.cz
a také v našich
centrech
2.950,-
až 6 kW
až 8,3 kW
TAKÉ
NA UHLÍ
8.490,-
24.990,-
13.490,-
Kachlová
krbová kamna
Messina
Kamna Kerpen
Krbová vložka F101
Krbová kamna Kelt
výkon 5 kW, výhřevnost až 124 m³,
rozměry: v 885 x š 285 x h 320 mm
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³,
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3,
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm
výkon až 8,3 kW,
výhřevnost až 160 m3,
rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm
Pokud ano, obraťte se přímo na vedoucí střediska
Střední Čechy pí Kláru Palichovou – tel.: 736 505 549,
mail: [email protected] Bližší informace o naší
organizaci a námi poskytovaných službách naleznete
na stránkách www.osobniasistent.cz.
PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU !
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!
INZERCE
THE ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL
PRAGUE
POvinné ruČení
k. z. Průhonice – Čestlice,
U Makra 130 • www.bauhaus.cz
A NORD ANGLIA EDUCATION SCHOOL
Proč nezapsat Vaše
dítě do
mezinárodní školy?
Nejsou jenom pro
cizince!
NAVŠTIVTE NOVOU RESTAURACI
DI CARLO – PITKOVICE
klimatizace, letní zahrada, parking, polední menu,
oslavy, promoce, narozeniny, rodinné oslavy,
dìtský koutek ...
Po – Pá: 11:00 – 23:00 So: 11:30 – 23:00 Ne: 11:30 – 22:30
REZERVACE: 603 299 929
Žampionová 30, Pitkovice, Praha 22
www.dicarlo.cz
Všichni naši studenti studují dle mezinárodních
učebních osnov. Čeští studenti zároveň studují češtinu
jako mateřský jazyk.
Přijďte zjistit více na náš
Den Otevřených Dveří
25. listopadu 2015
www.eisp.cz, tel. 272 181 911, Brunelova 960/12, Praha 4 Libuš
Žehlení mandlování Průhonice Vám nabízí žehlení a mandlování prádla. Při zakázce nad 6 kg je vyzvednutí a vrácení zpět zdarma. Cena za 1 kg/50 Kč. V případě zájmu volejte na telefonní číslo
602 617 144 nebo pište na email [email protected]
6
Přehled nabídky
Comfort
Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
Přijďte si pro slevu
20 % na pojištění
motorových vozidel
15-10 Pruhonicko 210x149 CMYK.indd 1
Poskytujeme tyto služby:
Povinné ručení a Havarijní pojištění
Životní a úrazové pojištění
Penzijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti
Cestovní pojištění
Otevírací doba:
Po – Čt 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pá
9.00 – 14.00
Kontakt:
Ing. Mgr. Lukáš Trávníček
Tel.: 724 796 093
[email protected]
Adresa:
Ulice
Město
PSČ
Limity plnění - škoda na majetku/zdraví v mil. Kč
Nadstandardní limit plnění
1. Povinné ručení Bez povinností
Právní ochrana
Úrazové pojištění řidiče
Úrazové pojištění ostatních cestujících
První škoda bez vlivu na bonus
Garance ceny na 3 roky
Pojištění všech skel
Střet se zvěří
Živel
Odcizení vozidla
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
Úrazové pojištění dopravovaných osob
Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace
po dopravní nehodě
v ceně
lze připojistit
1. POvinné ruČení
BeZ POvinnOSTí
Přímá likvidace
vyřídíme celou pojistnou událost
za vás včetně vyjednávání
s pojišťovnou viníka
Bezplatný odtah
po nehodě pro vás zajistíme
bezplatný odtah do nejbližšího
smluvního servisu až 500 km
Zapůjčení náhradního vozidla
pokud nehodu zavinil jiný řidič,
zdarma vám zapůjčíme náhradní
vozidlo na celou dobu opravy,
v ostatních případech až na 3 dny
150 / 150
1 mld.
14.09.15 15:24
vztahuje se pouze pro osobní
nebo nákladní vozidla do 3,5 t
víTe, Že...
85 % škod uhradíme do 2 dnů
od dodání podkladů?
máme unikátní limit plnění
1 miliarda Kč?
za vás uhradíme nařízený
odtah vozidla?
za vás bezplatně vyřídíme
likvidaci škody u pojišťovny
viníka, zapůjčení náhradního
vozu a odtah do servisu?
pojištění od České pojišťovny
se vztahuje na všechny řidiče
pojištěného vozidla?
Měsíčník Průhonicko, září 2015 • Číslo registrace MK ČR E 12577 • Odpovědná redaktorka Hana Profousová, tel.: 732 961 678, [email protected] • Grafická úprava
a kompletní předtisková příprava: Ivana Vrátníková, [email protected] • Tisk: Tiskárna Uniprint • Náklad: 1250 výtisků • Vydává: Obecní úřad Průhonice, Květnové
náměstí 73 • Redakční uzávěrka příštího čísla je 11.11. 2015 • Cena: neprodejné
7
8
Pater Dr.
(1913-1995)
(1909-1944)
(1903-1983)
Conte Franco
2. Fabrizio
MUDr. (1956)
Ludvík Hlaváč
Marie Leopoldina
(1963)
RNDr. (1963)
M. Michael
Ludie Navrátilová
MUDr. (1928)
Hana Nováková
MUDr. (1956)
hraběnka Czerninová
Gabriela
hrabě Czernin
1. Humprecht
Franz
MUDr. (1927-1998)
(1978)
Philipp
Eleonore
(1912-1989)
(1980)
Benedikt
(1915-1941)
Karl Reinhard
Josef
(1889-1917)
(1981)
Dominik
(1953)
Andrea, arcivévodkyně
(1951)
hrabě Neipperg
Karl Eugen
(1920-1984)
Marie
hraběnka Ledebur-Wicheln
(1918)
Joseph Hubert
(1895-1980)
František Xaver
(1898-1971)
(1983)
Hemma
(1933)
(1902-1964)
1. Hertha Rabl
Amadeus
9
(1986)
z Drahenic
Václav Lobkowicz
(1986)
Katharina
Eleonora
(1901-1987)
O B C E
Ernst Strachwitz
hrabě Strachwitz
(1918-1946)
Josef
(1917)
M. Ida
(1883-1947)
Anton
hrabě Neipperg
Anna
(1888-1971)
Z P R A V O D A J
Bedřich
(1914)
M. Antonie
(1890-1944)
(1885-1914)
princ z Lobkowicz
2. Moritz
princ z Lobkowicz
1. Josef Ferdinand
(1887-1958)
Gisela Helena
ZÁŘÍ 2015
(1880-1966)
vévoda
Beaufort - Spontin
Jindřich
(1886-1945)
Marie Adéla
Marie Antonie
hraběnka Nostic - Rienek
(1863 - 1934)
12. 10. 2015 8:13:40
1885 - 2015
ZÁŘÍ 2015
Arnošt Emanuel
hrabě Silva-Tarouca
(1860-1936)
Průhonického parku
130. výročí založení
P R Ò H O N I C E
RODOKMEN
Potomci průhonické větve rodiny Silva-Tarouca
O B C E
BU_130_let_PP_cj_rodokmen_437x310mm_2015.indd 1
Z P R A V O D A J
P R Ò H O N I C E

Podobné dokumenty